EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1231(03)

Vyhlásenia uvedené v rozhodnutí Rady o podpise v mene Únie a o predbežnom vykonávaní dohody o obchode a spolupráci a dohody o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností

OJ L 444, 31.12.2020, p. 1475–1485 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2020/2252/oj

Related Council decision

31.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 444/1475


Vyhlásenia uvedené v rozhodnutí Rady o podpise v mene Únie a o predbežnom vykonávaní dohody o obchode a spolupráci a dohody o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností

GEMENSAM FÖRKLARING OM REGLERINGSSAMARBETE MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRENADE KUNGARIKET I FRÅGA OM FINANSIELLA TJÄNSTER

1.

Unionen och Förenade kungariket är överens om att upprätta ett strukturerat regleringssamarbete i fråga om finansiella tjänster i syfte att upprätta ett varaktigt och stabilt förhållande mellan autonoma jurisdiktioner. På grundval av ett gemensamt åtagande att bevara finansiell stabilitet, marknadsintegritet och skydd av investerare och konsumenter kommer dessa arrangemang att möjliggöra följande:

Bilaterala diskussioner och analyser rörande lagstiftningsinitiativ och andra frågor av intresse.

Insyn och lämplig dialog i processen för antagande, tillfälligt upphävande och återkallande av beslut om likvärdighet.

Stärkt samarbete och samordning, inbegripet i internationella organ när så är lämpligt.

2.

Båda parterna kommer senast i mars 2021 att enas om ett samförståndsavtal om upprättande av ramen för detta samarbete. Parterna kommer bland annat att diskutera hur man på båda sidor ska gå vidare med fastställandet av likvärdighet mellan unionen och Förenade kungariket, utan att det påverkar den unilaterala och autonoma beslutsprocessen på båda sidor.

GEMENSAM POLITISK FÖRKLARING OM MOTVERKANDE AV SKADLIGA SKATTESYSTEM

Europeiska unionen (1) och Förenade kungariket (parterna) godkänner följande gemensamma politiska förklaring om motverkande av skadliga skattesystem.

Parterna bekräftar, i enlighet med de globala principerna om rättvis skattekonkurrens, sitt åtagande att motverka skadliga skattesystem, särskilt sådana som kan underlätta urholkning av skattebasen och överföring av vinster i enlighet med åtgärd 5 i OECD:s handlingsplan mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster. I detta sammanhang bekräftar parterna sitt åtagande att tillämpa principerna för att motverka skadliga skattesystem i enlighet med denna gemensamma politiska förklaring.

Skadliga skattesystem omfattar företagsbeskattningssystem som har eller kan få betydande inverkan på var inom parterna ekonomisk verksamhet, inbegripet företagsgruppers verksamhet, förläggs. Skattesystem omfattar både lagar och andra författningar och administrativ praxis.

Om ett skattesystem uppfyller kriteriet för upptagning till bedömning i fråga om att införa en betydligt lägre effektiv beskattningsnivå än de nivåer som normalt tillämpas i parterna, inklusive nollbeskattning, bör det anses kunna ha skadliga effekter. En sådan beskattningsnivå kan vara en följd av den nominella skattesatsen, skattebasen eller andra relevanta faktorer.

I detta sammanhang, och med beaktande av det tillvägagångssätt som fastställts på global nivå, bör man vid bedömningen av om ett system för företagsbeskattning är skadligt, ta hänsyn till om en eller flera av följande nyckelfaktorer är tillämpliga:

a)

Om förmånerna är fullständigt avgränsade från den inhemska ekonomin så att de inte påverkar det nationella skatteunderlaget eller endast beviljas personer som inte är bosatta i landet.

b)

Om det system som beviljar förmånerna inte kräver någon betydande ekonomisk verksamhet och betydande ekonomisk närvaro hos den part som erbjuder sådana skatteförmåner.

c)

Om reglerna för beräkning av vinsten från en verksamhet inom en multinationell företagsgrupp avviker från internationellt vedertagna principer, särskilt de regler som godkänts av OECD.

d)

Om skattesystemet saknar insyn, inbegripet när rättsliga bestämmelser mjukas upp på administrativ nivå på ett sätt som inte medger insyn eller när det inte finns något effektivt informationsutbyte i fråga om systemet.

Parterna bör, inom ramen för sina konstitutionella bestämmelser, uppmuntra att dessa principer tillämpas inom de territorier där de har särskilt ansvar eller befogenheter i skattehänseende.

Parterna bör hålla en årlig dialog för att diskutera frågor som rör tillämpningen av dessa principer.

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRENADE KUNGARIKET OM MONETÄR POLITIK OCH KONTROLL AV SUBVENTIONER

Parterna bekräftar sitt ömsesidiga samförstånd om att en centralbanks verksamhet inom ramen för penningpolitiken inte omfattas av kapitel 3 [Kontroll av subventioner] i avdelning XI [Lika villkor för öppen och rättvis konkurrens och hållbar utveckling] i rubrik ett [Handel] i del två i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

GEMENSAM FÖRKLARING OM POLITIK FÖR KONTROLL AV SUBVENTIONER

Europeiska unionen och Förenade kungariket (parterna) godkänner följande politiska förklaring om politik för kontroll av subventioner.

Vägledningen i denna gemensamma förklaring representerar parternas samförstånd om en lämplig subventionspolitik på de områden som anges nedan.

Vägledningen är inte bindande för parterna, men de får de ta hänsyn till den inom ramen för sina respektive system för kontroll av subventioner.

Parterna får komma överens om att uppdatera denna vägledning.

Subventioner för utveckling av missgynnade områden

1.

Subventioner får beviljas för utveckling av missgynnade eller eftersatta områden eller regioner. Vid fastställandet av subventionsbeloppet får följande faktorer beaktas:

Den socioekonomiska situationen i det berörda missgynnade området.

Mottagarens storlek.

Investeringsprojektets storlek.

2.

Mottagaren bör lämna ett eget betydande bidrag till investeringskostnaderna. Subventionen bör inte ha som huvudsakligt syfte eller verkan att uppmuntra mottagaren att överföra samma eller liknande verksamhet från den ena partens territorium till den andra partens territorium.

Transport

1.

Subventioner till flygplatser för infrastrukturinvesteringar och driftskostnader får beviljas med beaktande av flygplatsens storlek uttryckt i årlig passagerarvolym. För att få ta emot subventioner för att finansiera driftskostnader bör en flygplats som inte är en liten regional flygplats visa sin förmåga att säkerställa framtida lönsamhet inom en tidsperiod som gör det möjligt att gradvis fasa ut subventionen.

2.

Subventioner till väginfrastrukturprojekt får beviljas om de inte utformas selektivt för att gynna en enskild ekonomisk aktör eller sektor, utan i stället ger fördelar för samhället i stort. När subventionen beviljas bör det säkerställas att öppet tillträde till infrastrukturen är tillgängligt för alla användare på icke-diskriminerande grund (2).

3.

Subventioner till hamnar får beviljas för muddring eller för infrastrukturprojekt om de är begränsade till det minsta belopp som krävs för att inleda projektet.

Forskning och utveckling

Subventioner får beviljas för forsknings- och utvecklingsverksamhet (3). Detta inbegriper grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling, i synnerhet utveckling av ny och mycket innovativ teknik som driver produktivitetstillväxt och konkurrenskraft, om den är nödvändig, proportionell och inte har som huvudsakligt syfte eller verkan att sådan verksamt överförs eller läggs ned på den andra partens territorium. Subventioner får också beviljas i samband med andra initiativ. exempelvis för nya produktionsprocesser, relevant infrastruktur, innovationskluster och digitala knutpunkter. Subventionsbeloppet bör bland annat återspegla risken för och omfattningen av den tekniska innovation som projektet medför, hur nära marknaden projektet ligger och projektets bidrag till kunskapsgenereringen.

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN UNIONEN OCH FÖRENADE KUNGARIKET OM BILAGA ENER-4

Parterna är överens om att det mål att maximera fördelarna med handel som anges i bilaga ENER-4 innebär att handelsordningen, inom ramen för de begränsningar som anges i den bilagan,

bör vara så effektiv som möjligt, och

bör under normala omständigheter leda till att flöden mellan elsammanlänkningar är förenliga med priserna på parternas dagen före-marknader.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL EXC.1 [ALLMÄNNA UNDANTAG] OCH ARTIKEL EXC.4 [UNDANTAG I SÄKERHETSSYFTE]

Parterna bekräftar sin gemensamma förståelse kring följande:

1.

Artikel EXC.1 [Allmänna undantag] och artikel EXC.4 [Undantag i säkerhetssyfte] utesluter inte varandra. I synnerhet är det inte uteslutet att en parts säkerhetsintressen samtidigt klassificeras som ”väsentliga säkerhetsintressen” i den mening som avses i artikel EXC.4 [Undantag i säkerhetssyfte] och som en fråga om ”allmän säkerhet” eller ”allmän ordning” i den mening som avses i artikel EXC.1 [Allmänna undantag].

2.

Artikel EXC.1 [Allmänna undantag] och artikel EXC.4 [Undantag i säkerhetssyfte], särskilt uttrycken ”väsentliga säkerhetsintressen”, ”allmän säkerhet”, ”allmän moral” och ”allmän ordning”, ska tolkas i enlighet med de regler för tolkning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket som anges i artikel COMPROV.13 [Tolkning] och artikel OTH.4a [WTO:s rättspraxis].

GEMENSAM POLITISK FÖRKLARING OM VÄGTRANSPORTFÖRETAG

Parterna noterar att även om handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket inte behandlar viseringar eller gränsarrangemang för vägtransportföretag som bedriver verksamhet på den andra partens territorium, är en god och effektiv förvaltning av viseringar och gränsarrangemang för vägtransportföretag viktig för rörligheten för varor, särskilt över gränsen mellan Förenade kungariket och unionen.

I detta syfte, och utan att det påverkar varje parts rätt att reglera fysiska personers inresa till eller tillfälliga vistelse på dess territorium, är parterna överens om att inom ramen för sina respektive lagar på lämpligt sätt underlätta inresa och tillfällig vistelse för förare som utför de verksamheter som är tillåtna enligt avdelning I [Godstransporter på väg] i rubrik tre [Vägtransport] i del två [Handel, transport och fiske] i avtalet.

GEMENSAM POLITISK FÖRKLARING OM ASYL OCH ÅTERVÄNDANDE

Även om handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket inte innehåller några bestämmelser om asyl, återvändande, familjeåterförening för ensamkommande barn eller irreguljär migration noterar parterna vikten av en god hantering av migrationsströmmarna och erkänner de särskilda omständigheter som uppstår till följd av de blandade kontrollarrangemangen, roll on roll off-färjetrafik, den fasta förbindelsen under Engelska kanalen och den gemensamma resezonen.

I detta syfte noterar parterna Förenade kungarikets avsikt att föra bilaterala diskussioner med de mest berörda medlemsstaterna för att diskutera lämpliga praktiska arrangemang för asyl, familjeåterförening för ensamkommande barn eller irreguljär migration, i enlighet med parternas respektive lagar och andra författningar.

GEMENSAM POLITISK FÖRKLARING OM AVDELNING III [ PNR] I DEL TRE [BROTTSBEKÄMPNING OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE]

Parterna erkänner att en effektiv användning av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) avseende andra transportsätt än flygningar, såsom sjö-, järnvägs- och vägtransporter, har ett operativt värde för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terrorism och grov brottslighet, och förklarar sin avsikt att se över och vid behov utvidga den överenskommelse som nåtts i del tre avdelning III i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket om unionen inrättar en intern rättslig ram för överföring och behandling av PNR-uppgifter för andra transportsätt.

Avtalet påverkar inte medlemsstaternas och Förenade kungarikets möjligheter att ingå och tillämpa bilaterala avtal om ett system för insamling och behandling av PNR-uppgifter från andra transportföretag än de som anges i avtalet, förutsatt att medlemsstaterna handlar i enlighet med unionsrätten.

GEMENSAM POLITISK FÖRKLARING OM AVDELNING VII [ÖVERLÄMNANDE] I DEL TRE [BROTTSBEKÄMPNING OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE]

I artikel LAW.SURR.77 [Proportionalitetsprincipen] i avdelning VII [Överlämnande] i delen tre [Brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete] föreskrivs att samarbete om överlämnande ska vara nödvändigt och proportionerligt sett till den eftersöktes rättigheter och brottsoffrens intressen, och med hänsyn till hur allvarlig gärningen är, den sannolika påföljd som skulle utdömas och möjligheten för en stat att vidta åtgärder som är mindre ingripande än överlämnande av den eftersökta personen, särskilt i syfte att undvika onödigt långa häktningsperioder.

Proportionalitetsprincipen är relevant under hela den process som leder fram till beslutet om överlämnande och som anges i avdelning VII [Överlämnande]. Om den verkställande rättsliga myndigheten hyser betänkligheter beträffande proportionalitetsprincipen, ska den begära de kompletterande uppgifter som behövs för att den utfärdande rättsliga myndigheten ska kunna framföra sina synpunkter på tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

Båda parter noterar att artiklarna LAW.SURR 77 [Proportionalitetsprincipen] och 93 [Beslut om överlämnande] gör det möjligt för staternas behöriga rättsliga myndigheter att beakta proportionaliteten och den möjliga varaktigheten av häktningstiden vid genomförandet av avdelning VII [Överlämnande], och noterar att detta är förenligt med deras respektive nationella lagstiftning.

GEMENSAM POLITISK FÖRKLARING OM AVDELNING IX [UTBYTE AV UPPGIFTER UR BELASTNINGSREGISTER] I DEL TRE [BROTTSBEKÄMPNING OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE]

Parterna erkänner att det är viktigt för arbetsgivare att ha information om förekomsten av fällande domar i brottmål och om eventuella relevanta diskvalifikationer till följd av sådana domar, när det gäller personer som rekryteras för yrkesmässig verksamhet eller organiserad frivilligverksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med utsatta vuxna. Parterna förklarar sin avsikt att se över och vid behov utvidga avdelning IX [Utbyte av uppgifter ur belastningsregister] i del tre [Brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete] om unionen ändrar sin rättsliga ram på området.

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRENADE KUNGARIKET OM UTBYTE OCH SKYDD AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERADE UPPGIFTER

Parterna erkänner vikten av att så snart som möjligt ingå överenskommelser som möjliggör utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. I detta avseende kommer parterna att göra sitt bästa för att slutföra förhandlingarna om arrangemangen för genomförande av avtalet om informationssäkerhet så snart som det rimligen är möjligt, så att avtalet om informationssäkerhet kan börja tillämpas, i enlighet med artikel 19.2 i avtalet. Under tiden får parterna utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i enlighet med sina respektive lagar och andra författningar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DELTAGANDE I UNIONSPROGRAM OCH TILLGÅNG TILL TJÄNSTER INOM RAMEN FÖR PROGRAM

Parterna erkänner den ömsesidiga nyttan av samarbete på områden av gemensamt intresse, såsom vetenskap, forskning och innovation, kärnforskning och rymden. För att uppmuntra framtida samarbete på dessa områden har parterna för avsikt att upprätta en formell grund för framtida samarbete i form av Förenade kungarikets deltagande i motsvarande unionsprogram på rättvisa och lämpliga villkor och, när så är lämpligt, i form av tillgång till vissa tjänster som tillhandahålls inom ramen för unionsprogram.

Parterna erkänner att texten till protokoll I ”Program och verksamheter i vilka Förenade kungariket deltar” fastställer en associering av Förenade kungariket för deltagande i vissa av unionens program och verksamheter, och att protokoll II ”Förenade kungarikets tillgång till tjänster som inrättats inom ramen för vissa program och verksamheter” inte kunde färdigställas under förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, eftersom den fleråriga budgetramen och motsvarande unionsrättsakter ännu inte har antagits vid tidpunkten för undertecknande av avtalet.

Parterna bekräftar att de nedanstående utkasten till protokoll har överenskommits i princip och kommer att läggas fram för den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram för diskussion och antagande. Förenade kungariket och Europeiska unionen förbehåller sig rätten att ompröva deltagandet i de program, verksamheter och tjänster som förtecknas i protokollen [I och II] innan de antas, eftersom de rättsliga instrument som styr unionens program och verksamheter kan komma att ändras. Utkasten till protokoll kan också behöva ändras för att säkerställa att de överensstämmer med dessa instrument när de antagits.

Det är parternas fasta avsikt att den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram kommer att anta protokollen vid första möjliga tillfälle så att de kan börja genomföras så snart som möjligt, i synnerhet med ambitionen att enheter i Förenade kungariket ska kunna delta i de identifierade programmen och verksamheterna från början, och säkerställa att det i möjligaste mån finns relevanta arrangemang och avtal som överensstämmer med unionslagstiftningen.

Parterna erinrar också om sitt engagemang för Peace+-programmet som kommer att bli föremål för ett separat finansieringsavtal.

UTKAST TILL PROTOKOLL I

Program och verksamheter i vilka Förenade kungariket deltar

Artikel 1: Omfattningen av Förenade kungarikets deltagande

1.

Förenade kungariket ska [från och med den 1 januari 2021] delta i och bidra till de unionsprogram och unionsverksamheter, eller delar av sådana, som inrättats genom följande grundläggande akter:

a)

Europaparlamentets och rådets förordning XXX om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU (4), vad gäller de regler som är tillämpliga på den del som avses i artikel 3 c i den förordningen. [Copernicus]

b)

Europaparlamentets och rådets förordning XXX om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (5), vad gäller de regler som är tillämpliga på de delar som avses i artikel 1.3 a och 1.3 aa i den förordningen.

c)

Europaparlamentets och rådets beslut XXX om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (6).

d)

Rådets förordning XXX om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021–2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (7) (Euratomprogrammet).

e)

Rådets beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag (rådets beslut om det gemensamma företaget(8).

Artikel 2: Varaktigheten av Förenade kungarikets deltagande

1.

Förenade kungariket ska delta i de unionsprogram och unionsverksamheter, eller delar av sådana, som avses i artikel 1 [Omfattningen av Förenade kungarikets deltagande] från och med den [1 januari 2021] under deras varaktighet eller under löptiden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, beroende på vilken period som är kortast.

2.

Förenade kungariket eller enheter i Förenade kungariket ska ha rätt att delta på de villkor som anges i artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler] med avseende på unionens tilldelningsförfaranden, som genomför budgetåtagandena för de program och verksamheter, eller delar av sådana, som anges i artikel 1 [Omfattningen av Förenade kungarikets deltagande] inom de tidsfrister som anges i punkt 1 i den här artikeln.

3.

Detta protokoll ska förlängas och under perioden 2026–2027 tillämpas på samma villkor på efterföljaren till Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram (Euratomprogrammet), såvida inte någon av parterna inom tre månader efter det att det efterföljande programmet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning underrättar den andra parten om sitt beslut att inte förlänga detta protokoll till det efterföljande programmet. I händelse av en sådan underrättelse ska detta protokoll inte tillämpas från och med den 1 januari 2026 på efterträdaren till Euratomprogrammet. Detta ska inte påverka Förenade kungarikets deltagande i andra unionsprogram och unionsverksamheter, eller delar av sådana.

Artikel 3: Särskilda villkor för deltagande i rymdprogrammet

1.

Om inte annat följer av bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och särskilt artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler] ska Förenade kungariket delta i Copernicusdelen av rymdprogrammet och dra nytta av Copernicustjänster och Copernicusprodukter på samma sätt som andra deltagande länder (9).

2.

Förenade kungariket ska ha full tillgång till Copernicus katastrofinsatstjänst. Reglerna för aktivering och användning ska vara föremål för ett särskilt avtal.

Detaljerade regler om tillgången till sådana tjänster ska fastställas i respektive avtal, inbegripet när det gäller specifikt tillämpningen av artiklarna UNPRO.3.1.4, UNPRO.3.2.4 och UNPRO.3.3.5.

3.

Förenade kungariket ska som behörig användare ha tillgång till komponenterna i Copernicus säkerhetstjänst i den utsträckning som parterna har kommit överens om samarbetet inom de relevanta politikområdena. Reglerna för aktivering och användning ska vara föremål för särskilda avtal.

Detaljerade regler om tillgången till sådana tjänster ska fastställas i respektive avtal, inbegripet när det gäller specifikt tillämpningen av artiklarna UNPRO.3.1.4, UNPRO.3.2.4 och UNPRO.3.3.5.

4.

Vid tillämpning av punkt 3 ska förhandlingar mellan Förenade kungariket eller enheter i Förenade kungariket och det berörda unionsorganet inledas så snart som möjligt efter det att Förenade kungarikets deltagande i Copernicus har fastställts i detta protokoll och i enlighet med de bestämmelser som styr tillgången till sådana tjänster.

Om ett sådant avtal skulle försenas avsevärt eller visa sig omöjligt, ska den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram undersöka hur Förenade kungarikets deltagande i Copernicus och dess finansiering kan anpassas med hänsyn till denna situation.

5.

Förenade kungarikets företrädares deltagande i mötena i styrelsen för säkerhetsackreditering ska styras av reglerna och förfarandena för deltagande i denna styrelse, med beaktande av Förenade kungarikets ställning som tredjeland.

Artikel 4: Särskilda villkor för deltagande i Horisont Europa-programmet

1.

Om inte annat följer av artikel 6 ska Förenade kungariket delta som associerat land i alla delar av Horisont Europa-programmet som anges i artikel 4 i förordning XXX och som genomförs genom det särskilda program som inrättats genom beslut XXX om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation samt genom ett ekonomiskt bidrag till Europeiska institutet för forskning och innovation och genom ett ekonomiskt bidrag till Europeiska institutet för innovation och teknik som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008.

2.

Om inte annat följer av bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och särskilt artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler] får enheter i Förenade kungariket delta i Gemensamma forskningscentrumets (JRC) direkta åtgärder och i indirekta åtgärder på villkor som är likvärdiga med dem som gäller för enheter i unionen.

3.

Om unionen antar åtgärder för genomförandet av artiklarna 185 och 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får Förenade kungariket och enheter i Förenade kungariket delta i de rättsliga strukturer som inrättats enligt dessa bestämmelser, i enlighet med de unionsrättsakter som rör inrättandet av dessa rättsliga strukturer.

4.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (10), i dess ändrade lydelse, och beslut XXX om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa (11), i dess ändrade lydelse, ska vara tillämpliga på Förenade kungarikets enheters deltagande i kunskaps- och innovationsgrupper i enlighet med artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler].

5.

Om enheter i Förenade kungariket deltar i gemensamma forskningscentrumets direkta åtgärder ska företrädare för Förenade kungariket ha rätt att delta som observatörer i Gemensamma forskningscentrumets styrelse, utan rösträtt. Med förbehåll för detta villkor ska ett sådant deltagande omfattas av samma regler och förfaranden som gäller för medlemsstaternas företrädare, inbegripet yttranderätt och förfaranden för mottagande av information och dokumentation i samband med en punkt som berör Förenade kungariket.

6.

Vid beräkningen av det operativa bidraget i enlighet med artikel UNPRO.2.1.5 ska de ursprungliga åtagandebemyndiganden som förts in i unionens slutgiltigt antagna budget för det tillämpliga året för finansiering av Horisont Europa, inklusive stödutgifterna för programmet, ökas med anslag motsvarande externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt [artikel XXX] i rådets förordning [XXX] om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (12).

7.

Förenade kungarikets rätt till representation och deltagande i kommittén för det europeiska forskningsområdet och dess undergrupper ska motsvara de rättigheter som gäller för associerade länder.

8.

Förenade kungariket får delta i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur Eric) i enlighet med de rättsakter genom vilka detta Eric inrättats och med beaktande av dess deltagande i Horisont 2020 på de villkor som gäller för detta deltagande omedelbart före detta protokolls ikraftträdande och för dess deltagande i Horisont Europa i enlighet med detta protokoll.

Artikel 5: Regler för tillämpning av en automatisk korrigeringsmekanism på Horisont Europa-programmet enligt artikel UNPRO.2.2 [Program som omfattas av en automatisk korrigeringsmekanism]

1.

Artikel UNPRO.2.2 [Program som omfattas av en automatisk korrigeringsmekanism] ska tillämpas på Horisont Europa-programmet.

2.

Följande regler ska gälla:

a)

Vid beräkningen av den automatiska korrigeringen avses med konkurrensutsatta bidrag bidrag som beviljas genom ansökningsomgångar där de slutliga mottagarna kan identifieras vid tidpunkten för beräkningen av den automatiska korrigeringen, med undantag för ekonomiskt stöd till tredje parter enligt definitionen i artikel 204 i förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget (13).

b)

Om ett rättsligt åtagande undertecknas med en samordnare för ett konsortium ska de belopp som används för att fastställa de initiala belopp för det rättsliga åtagandet som avses i artikel UNPRO.2.2.1 [Program på vilka en automatisk korrigeringsmekanism tillämpas] vara de ackumulerade initiala belopp som i det rättsliga åtagandet tilldelas medlemmar i ett konsortium som är enheter i Förenade kungariket.

c)

Alla belopp för rättsliga åtaganden ska fastställas med hjälp av Europeiska kommissionens elektroniska system eCorda.

d)

Med icke-interventionskostnader avses andra kostnader för operativa program än konkurrensutsatta bidrag, inklusive stödutgifter, programspecifik administration och andra åtgärder (14).

e)

Belopp som tilldelas internationella organisationer i egenskap av rättssubjekt som är den slutliga mottagaren (15) ska betraktas som icke-interventionskostnader.

3.

Mekanismen ska tillämpas på följande sätt:

a)

Automatiska korrigeringar för år N avseende genomförandet av åtagandebemyndiganden för år N ska tillämpas på grundval av uppgifter för år N och år N+1 från eCorda (se punkt 2 c) under år N+2 efter det att eventuella justeringar enligt artikel UNPRO.2.1.8 har tillämpats på Förenade kungarikets bidrag till Horisont Europa. Det belopp som beaktas kommer att vara beloppet för de konkurrensutsatta bidrag för vilka uppgifter finns tillgängliga.

b)

Beloppet för den automatiska korrigeringen ska beräknas som skillnaden mellan

i)

det totala beloppet för dessa konkurrensutsatta bidrag som fördelats till enheter i Förenade kungariket som åtaganden avseende budgetanslag för år N, och

ii)

beloppet för Förenade kungarikets justerade bidrag för år N multiplicerat med förhållandet mellan

A)

beloppet för konkurrensutsatta bidrag som beviljats för åtagandebemyndiganden år N för detta program, och

B)

totalbeloppet för alla rättsliga åtaganden avseende åtagandebemyndiganden för år N, inklusive stödutgifter.

Om justeringar görs för situationer där enheter i Förenade kungariket har uteslutits, genom tillämpning artikel UNPRO.2.1.8, ska motsvarande konkurrensutsatta bidragsbelopp inte tas med i beräkningen.

Artikel 6: Uteslutning från Europeiska innovationsrådets fond

1.

Förenade kungariket och enheter i Förenade kungariket får inte delta i Europeiska innovationsrådets (EIC) fond som inrättats inom ramen för Horisont Europa. EIC-fonden är ett finansieringsinstrument som är den del av EIC:s Accelerator inom ramen för Horisont Europa som tillhandahåller investeringar genom eget kapital eller i annan återbetalningspliktig form (16).

2.

Från och med 2021 och fram till 2027 ska Förenade kungarikets bidrag till Horisont Europa varje år justeras med ett belopp som erhålls genom att de uppskattade belopp som ska tilldelas mottagarna från den EIC-fond som inrättats inom ramen för programmet, exklusive det belopp som härrör från återbetalningar och återflöden, multipliceras med den fördelningsnyckel som definieras i artikel UNPRO.2.1.6.

3.

Efter varje år N då en justering har gjorts enligt punkt 2 ska Förenade kungarikets bidrag under de följande åren justeras uppåt eller nedåt genom att skillnaden mellan det uppskattade belopp som tilldelats EIC-fondens mottagare enligt artikel 6.2 och det belopp som tilldelats EIC-fondens mottagare under år N multipliceras med den fördelningsnyckel som definieras i artikel UNPRO 2.1.6.

Artikel 7: Särskilda villkor för deltagande i Euratomprogrammet

1.

Förenade kungariket ska delta som associerat land i alla delar av Euratomprogrammet.

2.

Om inte annat följer av bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och särskilt artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler] får enheter i Förenade kungariket delta i alla aspekter av Euratomprogrammet på villkor som är likvärdiga med dem som gäller för rättsliga enheter knutna till Euratomprogrammet.

3.

Enheter i Förenade kungariket får delta i JRC:s direkta åtgärder i enlighet med artikel 4.2 i detta protokoll.

Artikel 8: Särskilda villkor för deltagande i det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, Iter-avtalet och avtalet om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning

1.

Förenade kungariket ska delta som medlem i det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (det gemensamma företaget) i enlighet med rådets beslut om det gemensamma företaget, och det gemensamma företagets stadgar som bifogats det beslutet, i dess senaste eller framtida ändrade lydelse, och bidra till det framtida vetenskapliga och tekniska samarbetet på området kontrollerad kärnfusion genom Förenade kungarikets associering till Euratomprogrammet.

2.

Om inte annat följer av bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och särskilt artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler] får enheter i Förenade kungariket delta i alla det gemensamma företagets verksamheter på samma villkor som dem som gäller för rättsliga enheter knutna till Euratomprogrammet.

3.

Företrädare för Förenade kungariket ska delta i det gemensamma företagets möten i enlighet med dess stadgar.

4.

I enlighet med artikel 7 i rådets beslut om det gemensamma företaget ska Förenade kungariket tillämpa protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier på det gemensamma företaget, dess direktör och dess personal i samband med deras verksamhet enligt rådets beslut om det gemensamma företaget. I enlighet med artikel 8 i rådets beslut om det gemensamma företaget ska Förenade kungariket också bevilja det gemensamma företaget alla de förmåner som anges i bilaga III till Euratomfördraget inom företagets officiella verksamhet.

5.

Parterna är överens om följande:

a)

Avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av Iterprojektet (Iter-avtalet) ska tillämpas på Förenade kungarikets territorium, och vid tillämpningen av denna artikel ska detta protokoll betraktas som ett relevant avtal i enlighet med artikel 21 i Iter-avtalet.

b)

Avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av Iterprojektet (avtalet om privilegier och immunitet) ska tillämpas på Förenade kungarikets territorium, och vid tillämpningen av denna artikel ska detta protokoll betraktas som ett relevant avtal i enlighet med artikel 24 i avtalet om privilegier och immunitet.

c)

Avtalet mellan Euratom och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning (avtalet om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning) ska tillämpas på Förenade kungarikets territorium, särskilt privilegier och immunitet enligt artiklarna 13 och 14.5, och vid tillämpningen av denna artikel ska detta protokoll betraktas som ett relevant avtal i enlighet med artikel 26 i avtalet om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning.

6.

Förenade kungariket ska underrättas av Euratom om ITER-avtalet, avtalet om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning eller avtalet om privilegier och immunitet ska ändras. Varje ändring som skulle påverka Förenade kungarikets rättigheter eller skyldigheter ska i detta avseende diskuteras i den specialiserade kommittén för deltagande i unionsprogram för att anpassa Förenade kungarikets deltagande till den nya situationen. Varje ändring som skulle påverka Förenade kungarikets rättigheter och skyldigheter kräver Förenade kungarikets formella godkännande innan den får verkan med avseende på Förenade kungariket.

7.

Euratom och Förenade kungariket får i ett särskilt avtal komma överens om att rättsliga enheter som är etablerade i unionen får delta i verksamhet i Förenade kungariket som rör verksamhet som bedrivs av det gemensamma företaget.

Artikel 9: Ömsesidighet

Vid tillämpningen av denna artikel avses med unionsenhet alla typer av enheter, både fysiska personer, juridiska personer eller andra typer av enheter, som är bosatta eller etablerade i unionen.

Deltagande unionsenheter får delta i Förenade kungarikets program på samma sätt som de enheter som avses i artikel 1 b, c och d [Omfattningen av Förenade kungarikets deltagande] i detta protokoll i enlighet med Förenade kungarikets lagar och regler.

Artikel 10: Immateriella rättigheter

För de program och verksamheter som förtecknas i artikel 1 [Omfattningen av Förenade kungarikets deltagande] och om inte annat följer av bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och särskilt artikel UNPRO.1.4 [Efterlevnad av programregler] ska enheter i Förenade kungariket som deltar i program som omfattas av detta protokoll, när det gäller äganderätt, utnyttjande och spridning av information och immateriella rättigheter som härrör från sådant deltagande, ha rättigheter och skyldigheter som är likvärdiga med dem som innehas av enheter som är etablerade i unionen och som deltar i programmen och verksamheterna i fråga. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på resultat av projekt som inletts före tillämpningen av detta protokoll.

UTKAST TILL PROTOKOLL II

om Förenade kungarikets tillgång till tjänster som inrättats inom ramen för vissa program och verksamheter i vilka Förenade kungariket inte deltar

Artikel 1: Tillgångens omfattning

Förenade kungariket ska ha tillgång till följande tjänster på de villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, de grundläggande akterna och alla andra regler som rör genomförandet av unionens relevanta program och verksamheter:

a)

Rymdövervaknings- och spårningstjänster (SST) enligt definitionen i artikel 54 i förordning XXX (17) [rymdförordningen].

I avvaktan på att de genomförandeakter som fastställer tredjelandsvillkoren för de tre allmänt tillgängliga SST-tjänsterna träder i kraft ska SST-tjänster som avses i artikel 5.1 i beslut 541/2014/EU tillhandahållas till Förenade kungariket och offentliga och privata rymdfarkostägare och rymdfarkostoperatörer som bedriver verksamhet i eller från Förenade kungariket i enlighet med artikel 5.2 i det beslutet (eller eventuell lagstiftning som ersätter det med eller utan ändringar).

Artikel 2: Tillgångens varaktighet

Förenade kungariket ska ha tillgång till de tjänster som avses i artikel 1 under hela deras varaktighet eller under hela löptiden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, beroende på vilken period som är kortast.

Artikel 3: Särskilda villkor för tillgång till SST-tjänster

Tillgång för Förenade kungariket till allmänt tillgängliga SST-tjänster som avses i artikel 54.1 a, b och c i den förordningen ska beviljas (18) i enlighet med artikel 8.1 i förordning XXX, på begäran och på villkor som är tillämpliga på tredjeländer.

Tillgång för Förenade kungariket tillgång till SST-tjänster som avses i artikel 54.1 d i den grundläggande akten ska, när de blir tillgängliga (19), omfattas av villkor som är tillämpliga på tredjeländer.

FÖRKLARING OM ANTAGANDE AV BESLUT OM ADEKVAT SKYDDSNIVÅ MED AVSEENDE PÅ FÖRENADE KUNGARIKET

Parterna noterar Europeiska kommissionens avsikt att skyndsamt inleda förfarandet för antagande av beslut om adekvat skyddsnivå med avseende på Förenade kungariket enligt den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter, och dess avsikt att i detta syfte nära samarbeta med andra organ och institutioner som deltar i det relevanta beslutsförfarandet.


(1)  När det gäller åtagandena i denna förklaring, ska hänvisningar till parterna, i fråga om Europeiska unionen, förstås som hänvisningar till Europeiska unionen, dess medlemsstater eller Europiska unionen och dess medlemsstater, allt efter omständigheterna.

(2)  I detta sammanhang innebär diskriminering att jämförbara situationer behandlas olika och att differentieringen inte är objektivt motiverad.

(3)  Forskning och utveckling enligt definitionen i OECD:s Frascatimanual.

(4)  [hänvisning till EUT]

(5)  [hänvisning till EUT]

(6)  [hänvisning till EUT]

(7)  [hänvisning till EUT]

(8)  hänvisning till EUT] (i ändrad lydelse)

(9)  Hänvisningar till ”deltagande länder” ska färdigställas i linje med terminologin i grundläggande akter när de antagits.

(10)  EUT L 97, 9.4.2008.

(11)  [EUT L …]

(12)  [EUT L …, COM(2020) 441]

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(14)  ”Andra åtgärder” kan omfatta priser, finansiella instrument, JRC:s tillhandahållande av tekniska/vetenskapliga tjänster, prenumerationer (OECD, Eureka, IPEEC, IEA etc.), delegeringsavtal, experter (utvärderare, projektövervakning).

(15)  Internationella organisationer skulle endast betraktas som icke-interventionskostnader om de är slutliga mottagare. Detta gäller inte om en internationell organisation är samordnare för ett projekt (som fördelar medel till andra samordnare).

(16)  Denna definition ska i den slutliga versionen av protokollet ersättas med en definition från en rättsakt med en hänvisning i en fotnot till denna rättsakt (den senaste definitionen av EIC-fonden inom ramen för Horisont 2020 är kommissionens beslut C (2020) 4001 om ändring av beslut C (2019) 5323). Om det inte finns någon definition för Horisont Europa när protokollet färdigställs kan definitionen behöva ses över.

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning XXX om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU [COM/2018/447 final] [EUT L …].

(18)  Detta omfattas av det sista villkoret i den grundläggande akten och förutsätter att båda parter är överens om villkoret för tillhandahållandet av SST-tjänsten.

(19)  Detta omfattas av det sista villkoret i den grundläggande akten och förutsätter att båda parter är överens om villkoret för tillhandahållandet av SST-tjänsten.


Top