Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1819

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2017 av den 17 mars 2017 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1819]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1819/oj

29.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 55/2017

av den 17 mars 2017

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1819]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/950 av den 15 juni 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 2,4-DB, betacyflutrin, karfentrazonetyl, coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodosulfuron, iprodion, isoxaflutol, linuron, maleinsyrahydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimetalin, pikoxistrobin, siltiofam och trifloxistrobin (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/952 av den 15 juni 2016 om godkännande av Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1424 av den 25 augusti 2016 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet tifensulfuronmetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1429 av den 26 augusti 2016 om godkännande av det verksamma ämnet Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):

”—

32016 R 0950: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/950 av den 15 juni 2016 (EUT L 159, 16.6.2016, s. 3)

32016 R 0952: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/952 av den 15 juni 2016 (EUT L 159, 16.6.2016, s. 10)

32016 R 1424: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1424 av den 25 augusti 2016 (EUT L 231, 26.8.2016, s. 25)

32016 R 1429: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1429 av den 26 augusti 2016 (EUT L 232, 27.8.2016, s. 1)”.

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 13zzzzzzn (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1426):

”13zzzzzzo.

32016 R 0952: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/952 av den 15 juni 2016 om godkännande av Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 159, 16.6.2016, s. 10)

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1424 av den 25 augusti 2016 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet tifensulfuronmetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 231, 26.8.2016, s. 25)

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1429 av den 26 augusti 2016 om godkännande av det verksamma ämnet Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 232, 27.8.2016, s. 1)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 och (EU) 2016/1429 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 18 mars 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 159, 16.6.2016, s. 3.

(2)  EUT L 159, 16.6.2016, s. 10.

(3)  EUT L 231, 26.8.2016, s. 25.

(4)  EUT L 232, 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top