EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D1064

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 275/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1064]

OJ L 161, 22.6.2017, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1064/oj

22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/62


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 275/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1064]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 66d (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010) ska ersättas med följande:

32010 R 0996: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 35), ändrad genom

32014 R 0376: Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I artikel 18.5 ska följande stycke läggas till:

’Liechtenstein och Schweiz har en gemensam nationell databas om händelser inom civil luftfart. Relevanta uppgifter från Liechtenstein kommer att integreras i det centrala upplaget tillsammans med uppgifter från Schweiz.’”

2.

Följande ska införas efter punkt 66gb (kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007):

”66gc.

32014 R 0376: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

’Liechtenstein och Schweiz har en gemensam nationell databas om händelser inom civil luftfart. Relevanta uppgifter från Liechtenstein kommer att integreras i det centrala upplaget tillsammans med uppgifter från Schweiz. På grund av det bilaterala samarbetet med Schweiz i fråga om händelser inom civil luftfart i Liechtenstein kommer Liechtenstein att behandla inkommande ansökningar enligt denna förordning i nära samarbete med Schweiz.’”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 376/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 122, 24.4.2014, s. 18.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top