Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0193

2011/193/EU: Beslut nr 1/2011 i gemensamma kommittén EU–Schweiz som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program MEDIA 2007 av den 21 januari 2011 om uppdatering av artikel 1 i bilaga I till avtalet

OJ L 81, 29.3.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/193/oj

29.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/16


BESLUT nr 1/2011 I GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET PÅ DET AUDIOVISUELLA OMRÅDET OM FASTSTÄLLANDE AV VILLKOREN FÖR SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDETS DELTAGANDE I GEMENSKAPENS PROGRAM MEDIA 2007

av den 21 januari 2011

om uppdatering av artikel 1 i bilaga I till avtalet

(2011/193/EU)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 (1) (nedan kallat avtalet) och slutakten till detta avtal (2), som båda undertecknades i Bryssel den 11 oktober 2007, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet trädde i kraft den 1 augusti 2010.

(2)

Efter ikraftträdandet den 19 december 2007 av rådets direktiv 89/552/EEG (3), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG, kodifierad version (direktiv om audiovisuella medietjänster) (4), bör de avtalsslutande parterna uppdatera hänvisningarna till det direktivet i enlighet med detta, såsom anges i avtalets slutakt i Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna om anpassning av avtalet till det nya gemenskapsdirektivet, samt uppdatera artikel 1 i bilaga I till avtalet, i enlighet med artikel 8.7 i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i bilaga I till avtalet ska ersättas av följande:

”Artikel 1

Fri mottagning och återutsändning när det gäller TV-sändningar

1.   Schweiz ska garantera fri mottagning och återutsändning på sitt territorium av TV-sändningar under en unionsmedlemsstats jurisdiktion, såsom fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (5), (nedan kallat direktivet om audiovisuella medietjänster), på följande sätt:

Schweiz har rätt att

a)

inställa återutsändningar av sändningar från ett tv-programföretag under en unionsmedlemsstats jurisdiktion som på ett uppenbart, allvarligt och djupgående sätt överträder bestämmelserna om skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten enligt artikel 27.1 eller 27.2 och/eller artikel 6 i direktivet om audiovisuella medietjänster,

b)

föreskriva att leverantörer av medietjänster under dess jurisdiktion ska följa mer detaljerade eller striktare regler inom de områden som samordnas genom direktivet om audiovisuella medietjänster, förutsatt att dessa regler är proportionerliga och icke-diskriminerande.

2.   I de fall Schweiz

a)

har utövat sin frihet enligt punkt 1 b att införa mer detaljerade eller striktare bestämmelser i allmänhetens intresse, och

b)

bedömer att ett programföretag under en av unionens medlemsstaters jurisdiktion tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är inriktad på dess territorium,

får Schweiz ta kontakt med den medlemsstat som har jurisdiktion i syfte att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning på eventuella problem som uppstår. Den medlemsstat som har jurisdiktion ska när den mottar en motiverad begäran från Schweiz begära att programföretaget följer de ifrågavarande bestämmelserna i allmänhetens intresse. Den medlemsstat som har jurisdiktion ska inom två månader informera Schweiz om resultatet av denna begäran. Schweiz eller medlemsstaten kan begära att kommissionen bjuder in de berörda parterna till ett ad hoc-möte med kommissionen i anslutning till möten i kontaktkommittén för att granska ärendet.

3.   Om Schweiz bedömer

a)

att det resultat som uppnåtts genom tillämpning av punkt 2 inte är tillfredsställande och

b)

att programföretaget i fråga har etablerat sig i medlemsstaten med jurisdiktion i syfte att kringgå de striktare bestämmelser inom de områden som samordnas enligt direktivet om audiovisuella medietjänster som skulle gälla om det var etablerat i Schweiz,

får den vidta lämpliga åtgärder mot det berörda programföretaget.

Sådana åtgärder ska objektivt sett vara nödvändiga, tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt och vara proportionerliga i förhållande till de avsedda målen.

4.   Schweiz får vidta åtgärder i enlighet med punkt 1 a eller punkt 3 endast om följande villkor är uppfyllda:

a)

Schweiz har underrättat den gemensamma kommittén och den medlemsstat där programföretaget är etablerat om att landet avser att vidta sådana åtgärder och beskriver på vilket underlag den grundar sin bedömning. och

b)

Den gemensamma kommittén har fastställt att åtgärderna är proportionerliga och icke-diskriminerande, och särskilt att Schweiz bedömning enligt punkterna 2 och 3 är välgrundad.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2011.

På gemensamma kommitténs vägnar

Jean-Eric DE COCKBORNE

Chef för EU:s delegation

J.-F. JAUSLIN

Chef för Schweiz delegation


(1)  EUT L 303, 21.11.2007, s. 11.

(2)  EUT L 303, 21.11.2007, s. 20.

(3)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23.

(4)  EUT L 332, 18.12.2007, s. 27.

(5)  EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60) och senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG av den 11 december 2007 (EUT L 332, 18.12.2007, s. 27) och kodifierat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.”


Top