EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0494

2008/494/EG: AVS–EG-ministerrådets beslut nr 1/2008 av den 13 juni 2008 beträffande översynen av finansieringen med anledning av kortvariga fluktuationer i exportinkomster

OJ L 171, 1.7.2008, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/494/oj

1.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/63


AVS–EG-MINISTERRÅDETS BESLUT nr 1/2008

av den 13 juni 2008

beträffande översynen av finansieringen med anledning av kortvariga fluktuationer i exportinkomster

(2008/494/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av AVS–EG-partnerskapsavtalet, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (nedan kallat AVS–EG-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 100, och

av följande skäl:

(1)

Parterna i AVS–EG-partnerskapsavtalet erkänner att instabilitet i exportinkomsterna kan påverka AVS-staternas utveckling negativt. För att kunna lindra de skadliga verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, bland annat inom jordbrukssektorn och gruvsektorn, har de därför inrättat ett system för tilläggsstöd. De bekräftar att detta stöd syftar till att möjliggöra fullföljandet av de socioekonomiska reformer och den därmed sammanhängande politik som äventyras till följd av en inkomstminskning, och till att avhjälpa de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, särskilt inkomsterna från försäljning av jordbruks- och gruvprodukter.

(2)

I artikel 11 i bilaga II till AVS–EG-partnerskapsavtalet anges det att bestämmelserna i kapitel 3 i den bilagan om finansiering med anledning av kortvariga fluktuationer i exportinkomster ska ses över senast två efter det att de har börjat tillämpas och därefter på begäran av någon av parterna.

(3)

Systemet för tilläggsstöd för att lindra de negativa effekterna av instabilitet i exportinkomsterna ändrades en första gång genom AVS–EG-ministerrådets beslut nr 2/2004 av den 30 juni 2004.

(4)

Vid undertecknandet av det reviderade AVS–EG-partnerskapsavtalet i Luxemburg den 25 juni 2005 avgav parterna en gemensam förklaring i vilken det anges att ”AVS–EG-ministerrådet kommer att, med tillämpning av bestämmelserna i artikel 100 i Cotonouavtalet, granska förslagen från AVS angående bilaga II till det avtalet om kortvariga fluktuationer i exportinkomster”.

(5)

Systemet för finansiering av stöd vid kortvariga fluktuationer i exportinkomsterna bör förbättras så att det bättre uppfyller sina mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel 3 i bilaga II till AVS–EG-partnerskapsavtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”Kriterier för stödberättigande

1.   Rätten till tilläggsstöd ska utlösas om

inkomsterna från exporten av varor minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett land som tillhör de minst utvecklade staterna, inlandsstaterna eller östaterna, eller en stat som har genomgått en konflikt eller drabbats av en naturkatastrof) jämfört med det aritmetiska genomsnittet av exportinkomsterna under de fyra första år som föregår tillämpningsåret, exklusive det mest extrema värdet, eller

inkomsterna från den totala exporten av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett land som tillhör de minst utvecklade staterna, inlandsstaterna eller östaterna, eller en stat som genomgått en konflikt eller drabbats av en naturkatastrof) jämfört med det aritmetiska genomsnittet av exportinkomsterna under de fyra första år som föregår tillämpningsåret, exklusive det mest extrema värdet, när det gäller ett land där inkomsterna av export från jordbruks- och gruvsektorerna utgör mer än 40 % av de totala inkomsterna av exporten av varor, eller

inkomsterna från den totala exporten av produkter från jordbruks- och gruvsektorn minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett land som tillhör de minst utvecklade staterna, inlandsstaterna eller östaterna, eller en stat som genomgått en konflikt eller drabbats av en naturkatastrof) jämfört med det aritmetiska genomsnittet av exportinkomsterna under de fyra första år som föregår tillämpningsåret, exklusive det mest extrema värdet, när det gäller ett land där inkomsterna av export från jordbruks- och gruvsektorerna utgör mellan 20 och 40 % av de totala inkomsterna av exporten av varor, under förutsättning att de totala inkomsterna inte ökar oproportionerligt mycket i förhållande till den effekt som de minskade exportinkomsterna från jordbruks- och gruvsektorerna har på den totala exporten.”

2.

Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.   Den minskning av exportinkomsterna som fastställs i punkt 1 ska uppgå till minst 0,5 % av BNP för att rätten till tilläggsstöd ska vara tillämplig. Rätten till tilläggsstöd ska vara begränsad till tre på varandra följande år.”

3.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   Tilläggsmedlen ska avspeglas i det berörda landets offentliga räkenskaper. De ska användas i enlighet med reglerna och metoderna för programplaneringen, inbegripet de särskilda bestämmelserna i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden), på grundval av avtal som i förväg upprättats mellan gemenskapen och den berörda AVS-staten året efter tillämpningsåret. I samförstånd mellan parterna får medlen användas för att finansiera program som finns upptagna i den nationella budgeten. En del av tilläggsstödet får emellertid också avsättas för specifika sektorer, särskilt för att utarbeta markandsbaserade försäkringsordningar som ska skydda mot fluktuationer i exportinkomsterna.”

4.

Följande artikel ska läggas till i kapitel 3 i bilaga II:

”Artikel 9a

1.   Storleken på tilläggsstödet ska motsvara minskningen av exportinkomsterna multiplicerad med det aritmetiska genomsnittet av förhållandet mellan den offentliga sektorns inkomster och BNP för de fyra första år som föregår tillämpningsåret, exklusive det mest extrema värdet och med ett tak för denna kvot på 25 %.

2.   Kommissionens analys av de uppgifter som lämnas av AVS-staterna för fastställandet av stödberättigande och storleken på tilläggsbeloppet ska göras på grundval av den lokala valutan, med korrigering för inflationen. Kommissionen ska därefter räkna om det potentiella tilläggsstödet till euro enligt sina normala förfaranden.

3.   Inom ramen för anslaget till de nationella vägledande programmen ska kommissionen årligen fastställa ett anslag till stödet med anledning av kortsiktiga fluktuationer i exportinkomster som avser samtliga AVS-länder. Om summan av det ekonomiska stöd som fastställts på grundval av de kriterier som anges i artikel 9 överstiger detta anslag, ska fördelningen av de nationella anslagen stå i proportion till storleken på det potentiella tilläggsstödet för varje AVS-stat, uttryckt i euro.”

5.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Inom ramen för systemet för tilläggsstöd ska det vara möjligt att ge förskott för att kunna mildra effekten av eventuella förseningar när det gäller framtagandet av konsoliderad handelsstatistik, och för att säkerställa att medlen i fråga kan senast inkluderas i budgeten för det andra året efter tillämpningsåret. Förskott får endast ges till sådana stater där det ekonomiska stödet från Flexinstrumentet kan ges i form av ett allmänt budgetstöd. Förskott ska ges på grundval av den preliminära exportstatistik som regeringen upprättat och överlämnat till kommissionen. Förskottet får som mest uppgå till 100 % av det beräknade beloppet för tilläggsstöd för tillämpningsåret i fråga. De belopp som beviljas ska anpassas mot bakgrund av den slutgiltiga konsoliderade exportstatistiken. Denna statistik ska överlämnas senast den 31 december det andra året efter tillämpningsåret.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Addis Abeba den 13 juni 2008.

På AVS–EG-ministerrådets vägnar

Mohamed Ahmed AWALEH

Ordförande


Top