EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0042

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 42/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

OJ L 223, 21.8.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 068 P. 126 - 128

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/42(2)/oj

21.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 42/2008

av den 25 april 2008

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/2008 av den 1 februari 2008 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 646/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 när det gäller gemenskapsmålet för att minska prevalensen av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium hos slaktkycklingar och om upphävande av förordning (EG) nr 1091/2005 (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2007/407/EG av den 12 juni 2007 om harmoniserad övervakning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjäderfä och svin (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2007/411/EG av den 14 juni 2007 om förbud mot utsläppande på marknaden av produkter som härrör från nötkreatur som är födda eller uppfödda i Förenade kungariket före den 1 augusti 1996, oavsett syfte, och om undantagande av sådana djur från vissa av de kontroller och utrotningsåtgärder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och om upphävande av beslut 2005/598/EG (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2007/570/EG av den 20 augusti 2007 om ändring av beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Genom förordning (EG) nr 646/2007 upphävdes kommissionens förordning (EG) nr 1091/2005 (7), som är införlivad med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(8)

Genom beslut 2007/411/EG upphävdes kommissionens beslut 2005/598/EG (8), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(9)

Genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 133/2007 av den 26 oktober 2007 övertog Island de rättsakter som avses i kapitel I i bilaga I, med undantag för bestämmelserna om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur och om animaliska produkter såsom ägg, embryon och sperma.

(10)

De rättsakter som avses i kapitel I i bilaga I gäller Island, såvida det inte anges i samband med en särskild rättsakt att den inte ska gälla Island. Det bör därför anges i samband med flera rättsakter som är införlivade med avtalet att de inte gäller Island.

(11)

Det här beslutet bör gälla Island med tillämpning av den övergångsperiod som anges i punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I för de områden som inte gällde Island före översynen av detta kapitel genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 133/2007 av den 26 oktober 2007.

(12)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i del 4.2 punkt 55 (kommissionens beslut 2003/634/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKA TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

”—

32007 D 0570: Kommissionens beslut 2007/570/EG av den 20 augusti 2007 (EUT L 217, 22.8.2007, s. 36)”

2.

Följande punkter ska införas i del 7.2 efter punkt 46 (kommissionens beslut 2007/182/EG):

”47.

32007 R 0646: Kommissionens förordning (EG) nr 646/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 när det gäller gemenskapsmålet för att minska prevalensen av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium hos slaktkycklingar och om upphävande av förordning (EG) nr 1091/2005 (EUT L 151, 13.6.2007, s. 21).

48.

32007 D 0407: Kommissionens beslut 2007/407/EG av den 12 juni 2007 om harmoniserad övervakning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjäderfä och svin (EUT L 153, 14.6.2007, s. 26).

49.

32007 D 0453: Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (EUT L 172, 30.6.2007, s. 84).”

3.

Texten i del 7.2 punkt 26 (kommissionens förordning (EG) nr 1091/2005) ska utgå.

4.

Texten i del 7.2 punkt 41 (kommissionens beslut 2005/598/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKA TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL” ska ersättas med följande:

32007 D 0411: Kommissionens beslut 2007/411/EG av den 14 juni 2007 om förbud mot utsläppande på marknaden av produkter som härrör från nötkreatur som är födda eller uppfödda i Förenade kungariket före den 1 augusti 1996, oavsett syfte, och om undantagande av sådana djur från vissa av de kontroller och utrotningsåtgärder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och om upphävande av beslut 2005/598/EG (EUT L 155, 15.6.2007, s. 74).”

5.

Meningen ”Denna rättsakt ska inte gälla Island.” ska införas i del 1.2 punkt 133 (kommissionens beslut 2007/16/EG).

6.

Meningen ”Denna rättsakt ska inte gälla Island.” ska införas i del 3.2 punkterna 35 (kommissionens beslut 2007/123/EG), 36 (kommissionens beslut 2006/800/EG), 37 (kommissionens beslut 2006/802/EG), 38 (kommissionens beslut 2007/18/EG), 39 (kommissionens beslut 2007/19/EG) och 40 (kommissionens beslut 2007/24/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTA-STATERNA OCH EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKA TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”.

7.

Meningen ”Denna rättsakt ska inte gälla Island.” ska införas i del 4.2 punkt 58 (kommissionens beslut 2007/17/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTA-STATERNA OCH EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKA TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”.

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 646/2007 samt besluten 2007/407/EG, 2007/411/EG, 2007/453/EG och 2007/570/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 26 april 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (9).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 april 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  EUT L 151, 13.6.2007, s. 21.

(3)  EUT L 153, 14.6.2007, s. 26.

(4)  EUT L 155, 15.6.2007, s. 74.

(5)  EUT L 172, 30.6.2007, s. 84.

(6)  EUT L 217, 22.8.2007, s. 36.

(7)  EUT L 182, 13.7.2005, s. 3.

(8)  EUT L 204, 5.8.2005, s. 22.

(9)  Konstitutionella krav finns angivna.


Top