Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0206(01)

Avtal om samarbete mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om fredlig användning av kärnenergi

OJ L 32, 6.2.2007, p. 65–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 100–110 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 197 - 207

In force

6.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/65


AVTAL

om samarbete mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om fredlig användning av kärnenergi

JAPANS REGERING OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN (NEDAN KALLAD ”GEMENSKAPEN”),

som önskar fortsätta och vidareutveckla ett långsiktigt och beständigt samarbete grundat på gemensam nytta och ömsesidighet i fråga om fredlig och icke-explosiv användning av kärnenergi, till nytta för Japan, gemenskapen och tredje part,

som konstaterar att Japan samt gemenskapen och dess medlemsstater har nått en jämförbar, hög nivå när det gäller fredlig användning av kärnenergi och den trygghet som åstadkoms genom deras lagar och andra författningar om hälsa, säkerhet, kärnenergins fredliga användning och miljöskydd,

som också önskar skapa långsiktiga former för samarbete om fredlig och icke-explosiv användning av kärnenergi på ett förutsebart och praktiskt sätt, vilket tar hänsyn till behoven inom deras respektive kärnenergiprogram och underlättar handel, forskning och utveckling samt annat samarbete mellan Japan och gemenskapen,

som bekräftar det starka engagemanget hos Japans regering, gemenskapen och regeringarna i dess medlemsstater för icke-spridning av kärnmaterial, vilket bland annat omfattar förstärkning och verkningsfull tillämpning av de säkerhets- och exportkontrollsystem i enlighet med vilka samarbete mellan Japan och gemenskapen om fredlig användning av kärnenergi bör genomföras,

som bekräftar att Japans regering, gemenskapen och regeringarna i dess medlemsstater stöder Internationella atomenergiorganets (nedan kallat ”organet”) mål samt dess kontrollsystem och att de önskar bidra till att alla världens stater ansluter sig till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, undertecknat den 1 juli 1968 (nedan kallat ”icke-spridningsfördraget”),

som konstaterar att kärnämneskontroll bedrivs i gemenskapens samtliga medlemsstater i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, undertecknat den 25 mars 1957 (nedan kallat ”Euratomfördraget”),

som erkänner principen om fri rörlighet för kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material inom det territorium som omfattas av Euratomfördraget, och

som även erkänner betydelsen av en hög grad av öppenhet och insyn i fråga om hanteringen av plutonium i syfte att minska risken för kärnvapenspridning och skydda anställda, allmänheten och miljön.

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

parterna: Japans regering och gemenskapen. Med part avses endera av ovan nämnda parter.

b)

gemenskapen: både

i)

den juridiska person som inrättats genom Euratomfördraget, och

ii)

de territorier som omfattas av Euratomfördraget.

c)

person: fysisk person, företag eller annan organisation – parterna dock undantagna – som omfattas av de lagar och andra författningar som gäller inom respektive parts territorium.

d)

behörig myndighet: i fallet Japans regering den myndighet som Japans regering utser och i fallet gemenskapen Europeiska kommissionen eller en sådan annan myndighet som gemenskapen vid valfri tidpunkt skriftligen får anmäla till Japans regering.

e)

icke-sekretessbelagda uppgifter: uppgifter som inte belagts med säkerhetsklassning av någon av parterna eller av någon enskild medlemsstat i gemenskapen.

f)

kärnämne:

i)

kärnråmaterial: uran med naturlig isotopsammansättning; uran utarmat på U 235; torium; metall, legering, kemisk förening eller koncentrat där något av föregående ämnen ingår; annat material innehållande ett eller flera av föregående ämnen i en halt som organets styrelse fastlägger i enlighet med artikel XX i organets stadga, antagen den 26 oktober 1956 (nedan kallad ”stadgan”), och som parternas behöriga myndigheter godkänner, varom de skriftligen underrättar varandra; annat sådant material som organets styrelse fastställer i enlighet med artikel XX i stadgan och som parternas behöriga myndigheter godkänner, varom de skriftligen underrättar varandra.

ii)

särskilt klyvbart material: plutonium; uran 233; uran anrikat på U 233 eller U 235; material innehållande något av de föregående ämnena; annat material som organets styrelse fastställer i enlighet med artikel XX i stadgan och som parternas behöriga myndigheter godkänner, varom de skriftligen underrättar varandra. Kärnråmaterial tillhör inte kategorin särskilt klyvbart material.

g)

känsligt kärnämne: separerat plutonium (däribland plutonium ingående i blandoxidbränsle [även kallat MOX-bränsle]) eller uran anrikat till mer än 20 % av isotopen 235 eller 233 eller båda.

h)

utrustning: viktigare anläggningar, maskiner eller mätinstrument – eller viktiga delar av sådana – som är särskilt konstruerade eller tillverkade för användning inom kärnteknisk verksamhet och som är upptagna i del A i bilaga A till avtalet.

i)

icke-nukleärt material: tungt vatten eller annat material lämpat för användning i kärnreaktorer för att bromsa upp snabba neutroner och öka sannolikheten för ytterligare klyvning enligt del B i bilaga A till avtalet.

j)

återvunnet kärnämne eller kärnämne bildat som biprodukt: särskilt klyvbart material som utvinns antingen av kärnämne som överförs inom ramen för avtalet, eller genom en eller flera processer vid drift av kompletta kärnreaktorer som överförs enligt avtalet, samt – under förutsättning att Japans regering och Europeiska kommissionen, efter samråd mellan den senare och regeringen i gemenskapens berörda medlemsstat, före överföringen skriftligen avtalar därom – all annan utrustning i del A i bilaga A till avtalet och som är avsedd att överföras enligt avtalet.

Artikel 2

Samarbetets tillämpningsområde

1.   Enligt detta avtal skall parterna, under upprätthållande av principerna om icke-spridning av kärnvapen, samarbeta för att främja och underlätta handel med kärnämne samt forskning, utveckling och annan verksamhet, bedriven mellan Japan och gemenskapen eller hos endera parten, för fredlig och icke-explosiv användning av kärnenergi, till ömsesidigt gagn för producenter, företag inom kärnbränslecykeln, offentliga företag, forsknings- och utvecklingsinstitut samt konsumenter.

2.   Parterna skall samarbeta på följande sätt:

a)

En part eller dennes bemyndigade personer får till den andra parten eller dennes bemyndigade personer överföra kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material, eller från den andra parten motta kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material, enligt villkor som kan överenskommas mellan leverantör och mottagare.

b)

En part eller dennes bemyndigade personer får utföra tjänster omfattande kärnbränslecykeln och andra tjänster inom tillämpningsområdet för detta avtal för den andra parten eller dennes bemyndigade personer, eller motta sådana tjänster från den andra parten eller dennes bemyndigade personer, enligt villkor som kan överenskommas mellan leverantör och mottagare.

c)

Parterna skall främja inbördes samarbete och samarbete mellan enskilda personer genom expertutbyte. När samarbetet enligt detta avtal kräver sådant expertutbyte, skall parterna underlätta experternas inresa till Japan respektive gemenskapen och deras vistelse där.

d)

Parterna skall underlätta tillgången till och utbytet av icke-sekretessbelagda uppgifter i enlighet med inbördes överenskommelser, överenskommelser mellan enskilda personer eller mellan någon av parterna och enskilda personer.

e)

Parterna får samarbeta ömsesidigt och främja sådant samarbete, samt främja samarbete mellan personer på andra sätt som parterna bedömer vara ändamålsenliga.

3.   Samarbete enligt punkterna 1-2 ovan skall omfattas av bestämmelserna i detta avtal och i tillämpliga internationella avtal, lagar och andra förordningar som gäller i Japan och i gemenskapen.

Artikel 3

Ämnen som omfattas av avtalet

1.   Kärnämne, som överförs från Japan till gemenskapen eller omvänt, antingen direkt eller via ett tredjeland, skall omfattas av detta avtal så snart det kommit in på den mottagande partens territorium, under förutsättning att den levererande parten skriftligen har underrättat den mottagande parten om den planerade överföringen och den mottagande parten skriftligen har bekräftat att detta avtal skall tillämpas på överföringen i fråga, och att i det fall den mottagande parten inte är slutmottagare, den sistnämnde är en bemyndigad person enligt den mottagande partens territoriella behörighet.

2.   Enbart i följande fall skall utrustning och icke-nukleärt material, som överförs från Japan till gemenskapen eller omvänt, antingen direkt eller via ett tredjeland, omfattas av detta avtal så snart det kommit inom den mottagande partens territoriella behörighet:

a)

Om, vid överföringar från Japan till gemenskapen, Japans regering, eller, vid överföringar från gemenskapen till Japan, regeringen i den berörda medlemsstaten i gemenskapen, eller i tillämpliga fall Europeiska kommissionen, har beslutat att överföringen skall ske inom ramen för detta avtal.

b)

Om den levererande parten skriftligen har underrättat den mottagande parten om den planerade överföringen, och den mottagande parten skriftligen har bekräftat att detta avtal skall tillämpas på överföringen, och att i det fall då den mottagande parten inte är slutmottagare, den sistnämnde är en bemyndigad person inom den mottagande partens territoriella behörighet.

3.   De skriftliga underrättelserna och bekräftelserna enligt punkterna 1-2 ovan skall lämnas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 14 i avtalet.

4.   Kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material som omfattas av detta avtal tills dess att

a)

överföring skett bort från den mottagande partens territoriella behörighet i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i avtalet,

b)

parterna kommer överens om att avtalet inte längre skall omfatta det ovan uppräknade, eller

c)

det, i enlighet med de bestämmelser som rör upphävande av kärnämneskontroll i de tillämpliga avtal som avses i artikel 8.1, fastställts att kärnämnet har förbrukats eller att det har uttunnats i sådan grad att det inte längre är användbart för kärnteknisk verksamhet som kan föranleda kärnämneskontroll, eller att kärnämnet har blivit praktiskt omöjligt att återvinna.

Artikel 4

Samarbete inom kärnteknisk forskning och utveckling

1.   Parterna skall i enlighet med artikel 2 i avtalet, sinsemellan och mellan sina organ, bygga upp samarbete inom forskning och utveckling för fredlig och icke-explosiv användning av kärnenergi och i fråga om samarbete med gemenskapen i den mån det omfattas av gemenskapens särskilda program. Parterna, eller i tillämpliga fall deras organ, får låta forskare och organisationer från alla forskningsområden delta i samarbetet, däribland universitet, laboratorier och den privata sektorn. Parterna skall också underlätta samarbete mellan enskilda personer på detta område.

2.   Parterna skall ingå ett särskilt avtal i syfte att vidareutveckla och underlätta verksamhet som omfattas av denna artikel.

Artikel 5

Genomförande av avtalet

1.   Bestämmelserna i avtalet skall genomföras i god tro så att hinder, förseningar och otillbörlig inblandning i den kärntekniska verksamheten i Japan och gemenskapen undviks, och på ett sätt som är förenligt med de metoder för ansvarsfull ledning som krävs för ekonomisk och säker förvaltning av parternas kärntekniska verksamhet.

2.   Bestämmelserna i avtalet får inte utnyttjas för att söka uppnå kommersiella eller industriella fördelar, blanda sig i kommersiella eller industriella intressen, vare sig de är inhemska eller internationella, hos någon av parterna eller deras bemyndigade personer eller blanda sig i den politik inom det kärntekniska området som bedrivs av någon av parterna eller av regeringarna i gemenskapens medlemsstater eller hindra främjandet och icke-explosiv användning av kärnenergi eller hindra rörligheten för artiklar som omfattas av avtalet eller som efter anmälan skall omfattas av avtalet, antingen inom parternas respektive territoriella behörighet eller mellan Japan och gemenskapen.

3.   Kärnämnen, som omfattas av detta avtal, får hanteras på grundval av principerna om utbytbarhet och proportionalitet när det i samband med omvandling, bränsleframställning, anrikning eller upparbetning används i blandningsprocesser där det inte längre är möjligt att särskilja kärnämnet, eller en särskiljning bedöms komma att bli omöjlig.

4.   Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal skall Japan samt gemenskapen och dess medlemsstater handla i överensstämmelse med konventionen om kärnsäkerhet, som trädde i kraft den 24 oktober 1996.

Artikel 6

Immateriell rättighet

Parterna skall, i överensstämmelse med tillämpliga internationella avtal och gällande lagar och andra författningar i Japan och Europeiska gemenskaperna eller deras medlemsstater, sörja för ett ändamålsenligt och effektivt skydd av immateriella rättigheter som skapats och av teknik som förmedlats enligt samarbetet enligt detta avtal.

Artikel 7

Fredlig användning

1.   Samarbete enligt detta avtal skall bedrivas enbart för fredliga och icke-explosiva ändamål.

2.   Kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material, som överförs enligt detta avtal, och återvunnet kärnämne eller kärnämne som framställts som biprodukt får inte användas till annat än fredliga ändamål eller till utrustning avsedd för kärnsprängning eller till forskning om eller utveckling av sådan utrustning.

Artikel 8

Organets och Euratoms kärnämneskontroll

1.   För samarbetet enligt detta avtal skall gemenskapen i tillämpliga fall bedriva kärnämneskontroll i enlighet med Euratomfördraget samt godkänna att organet bedriver kärnämneskontroll i enlighet med följande avtal om kärnämneskontroll:

a)

Avtalet mellan Japans regering och organet om tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i icke-spridningsfördraget, utfärdat den 4 mars 1977 (nedan kallat ”avtalet om kärnämneskontroll i Japan”), och kompletterat med ett tilläggsprotokoll av den 4 december 1998.

b)

Avtalet mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, gemenskapen och organet om tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i icke-spridningsfördraget, utfärdat den 5 april 1973 (nedan kallat ”avtalet om kärnämneskontroll i gemenskapens medlemsstater med undantag av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Republiken Frankrike”), och kompletterat med ett tilläggsprotokoll av den 22 september 1998, med senare ändringar.

c)

Avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt gemenskapen och organet om bedrivande av kärnämneskontroll i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i anslutning till icke-spridningsfördraget, utfärdat den 6 september 1976 (nedan kallat ”avtalet om kärnämneskontroll i Förenade kungariket”), och kompletterat med ett tilläggsprotokoll av den 22 september 1998.

d)

Avtalet mellan Republiken Frankrike, gemenskapen och organet om bedrivande av kärnämneskontroll i Frankrike, utfärdat den 27 juli 1978 (nedan kallat ”avtalet om kärnämneskontroll i Frankrike”), och kompletterat med ett tilläggsprotokoll av den 22 september 1998.

2.   Kärnämnen som överförs enligt detta avtal samt återvunnet kärnämne eller kärnämnen som framställts som biprodukt skall,

a)

medan det befinner sig inom Japan, omfattas av organets kärnämneskontroll i enlighet med bestämmelserna i avtalet om kärnämneskontroll i Japan, och

b)

medan det befinner sig inom gemenskapen, omfattas av gemenskapens kärnämneskontroll i enlighet med Euratomfördraget och i tillämpliga fall av organets kärnämneskontroll i enlighet med bestämmelserna i avtalet om kärnämneskontroll i gemenskapens medlemsstater med undantag av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Republiken Frankrike, avtalet om kärnämneskontroll i Förenade kungariket respektive avtalet om kärnämneskontroll i Frankrike.

3.   Om organet av någon anledning inte tillämpar kärnämneskontroll i enlighet med punkt 2 ovan, skall parterna utan dröjsmål samråda om korrigerande åtgärder och, i det fall sådana åtgärder uteblir, omedelbart ingå överenskommelser som uppfyller organets principer och förfaranden i fråga om kärnämneskontroll och ger en verkan och omfattning som är likvärdig med dem som är avsedda att åstadkommas genom den kärnämneskontroll som bedrivs av organet och som anges i punkt 2 ovan.

Artikel 9

Vidareöverföring

1.   Kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material, som överförts enligt detta avtal, och återvunnet kärnämne eller kärnämne som framställts som biprodukt, får inte vidareöverföras från den mottagande partens territoriella behörighet utom till den levererande partens territoriella behörighet om inte den mottagande parten har mottagit garanti om att villkoren i bilaga B till detta avtal är uppfyllda på lämpligt sätt, eller, om en sådan garanti skulle utebli, den levererande parten på förhand har lämnat sitt skriftliga medgivande.

2.   För

a)

känsligt kärnämne, och

b)

utrustning for anrikning, upparbetning eller framställning av tungt vatten,

som överförs inom ramen för detta avtal gäller, förutom att bestämmelserna i punkt 1 skall uppfyllas, att vidareöverföring från den mottagande partens territoriella behörighet utom till den levererande partens territoriella behörighet får ske enbart om den levererande parten lämnat sitt skriftliga medgivande. När det gäller vidareöverföring från Japan till gemenskapen kommer överföringen att omfattas av ett lämpligt bilateralt avtal om samarbete mellan Japan och det mottagande tredje landets regering om fredlig användning av kärnenergi, eller, när det gäller överföring från gemenskapen till Japan och det mottagande tredjelandet är upptaget i en förteckning, som skall upprättas av gemenskapen, och den mottagande parten har anmält vidareöverföringarna till den levererande parten.

Artikel 10

Öppenhet och insyn

Parterna skall utbyta information om hur man på ett säkert och effektivt sätt skall hantera kärnämne, utrustning och icke-nukleärt material, som överförs inom ramen för detta avtal.

Artikel 11

Fysiskt skydd

1.   I fråga om kärnämne som överförs enligt detta avtal, återvunnet kärnämne eller kärnämne som framställts som biprodukt, skall Japans regering, regeringarna i gemenskapens medlemsstater samt, när så är lämpligt, Europeiska kommissionen vidta åtgärder för fysiskt skydd i enlighet med de kriterier som de var för sig har fastställt och som är sådana att skyddskraven enligt bilaga C till detta avtal inte underskrids.

2.   I fråga om internationella transporter av kärnämnen, som omfattas av detta avtal, skall Japan, gemenskapens medlemsstater samt, när så är lämpligt, gemenskapen handla i överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, som trädde i kraft den 8 februari 1987 och som de är parter i.

Artikel 12

Befintliga avtal

1.   Bestämmelserna i detta avtal skall ses som ett komplement till bestämmelserna i avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Japans regering om samarbete om fredlig användning av kärnenergi, som undertecknades den 25 februari 1998, samt till bestämmelserna i avtalet mellan Japans regering och Republiken Frankrikes regering om samarbete om fredlig användning av kärnenergi, som undertecknades den 26 februari 1972, i dess ändrade lydelse enligt det protokoll mellan samma parter som undertecknades den 9 april 1990, och de skall när så är lämpligt ha företräde framför bestämmelserna i nämnda bilaterala avtal.

2.   I den mån bestämmelserna i de bilaterala avtal som avses i punkt 1 medför rättigheter eller skyldigheter för Japans regering, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering eller Republiken Frankrikes regering utöver dem som följer av detta avtal, skall de rättigheterna och skyldigheterna fortsätta att tillämpas inom ramen för nämnda bilaterala avtal.

3.   Trots vad som sägs i bestämmelserna i artikel 3.1 skall bestämmelserna i detta avtal omfatta kärnämne som, enligt de bilaterala avtal som avses i punkt 1, har överförts innan detta avtal trädde i kraft mellan Japan och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt mellan Japan och Republiken Frankrike.

4.   Trots vad som sägs i bestämmelserna i artikel 3.1 skall, om parterna kommer överens om detta, bestämmelserna i detta avtal omfatta kärnämne, som har överförts innan detta avtal trädde i kraft mellan Japan och gemenskapens medlemsstater med undantag av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Republiken Frankrike.

Artikel 13

Upphävande och avslutande

1.   Om gemenskapen, någon av dess medlemsstater eller Japan efter det att detta avtal trätt i kraft

a)

handlar i strid med bestämmelserna i artikel 7, 8, 9 eller 11, eller i strid med beslut av den skiljedomstol som avses i artikel 15, eller

b)

avslutar eller i väsentlig grad bryter mot något av sina avtal med organet om kärnämneskontroll vilka avses i artikel 8.1,

skall Japans regering respektive gemenskapen ha rätt att helt eller delvis avbryta fortsatt samarbete enligt detta avtal, eller att avsluta avtalet och återkräva kärnämne som överförts enligt detta avtal.

2.   Om gemenskapen eller någon annan av gemenskapens medlemsstater än Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Republiken Frankrike spränger en kärnladdning, skall Japans regering ha samma rättigheter som anges i punkt 1 ovan.

3.   Om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland eller Republiken Frankrike spränger en kärnladdning med utnyttjande av kärnämne som överförts enligt detta avtal, skall Japans regering ha samma rättigheter som anges i punkt 1 ovan.

4.   Om Japan spränger en kärnladdning, skall gemenskapen ha samma rättigheter som anges i punkt 1 ovan.

5.   Innan någon av parterna vidtar åtgärder i syfte att helt eller delvis avbryta samarbetet enligt avtalet, avsluta det eller återkräva kärnämne, skall parterna samråda i syfte att vidta korrigerande åtgärder och skall, när så är lämpligt, noga överväga följande aspekter med hänsyn till behovet av att vidta ytterligare åtgärder som kan komma att krävas:

a)

Följderna av sådana åtgärder.

b)

Huruvida de omständigheter som föranledde att sådana åtgärder övervägdes övervägande har orsakats avsiktligt.

6.   Rättigheter enligt denna artikel får utövas endast om den andra parten underlåter att vidta korrigerande åtgärder inom en rimlig tid efter samråden.

7.   Om någon av parterna utövar sina rättigheter enligt denna artikel för att återkräva kärnämne som överförts i enlighet med detta avtal, skall den ersätta den andra parten eller de berörda personerna i en omfattning som motsvarar kärnämnets skäliga marknadsvärde.

Artikel 14

Operativa förfaranden

Lämpliga myndigheter hos parterna skall inrätta och vid behov ändra operativa förfaranden i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 15

Samråd och skiljeförfarande

1.   I syfte att främja samarbete enligt avtalet får parterna, på begäran av någon av dem, samråda via diplomatiska kanaler eller andra samrådsforum.

2.   Parterna skall, på begäran av någon av dem, samråda om varje fråga som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

3.   Om det uppstår en tvist som avser tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och som inte kan lösas genom förhandling, medling, förlikning eller annat liknande förfarande, får parterna komma överens om att hänskjuta tvisten till en skiljedomstol, som skall bestå av tre skiljemän som utsetts i enlighet med bestämmelserna i denna punkt. Varje part skall utse en skiljeman, som kan vara medborgare i Japan eller i någon av gemenskapens medlemsstater, och de två skiljemännen som utsetts på detta sätt skall till ordförande välja en tredje skiljeman, som inte får vara medborgare i Japan eller i någon av gemenskapens medlemsstater. Om ingen av parterna inom 30 dagar efter begäran om skiljeförfarande har utsett någon skiljeman, får någon av parterna begära att Internationella domstolens ordförande tillsätter en skiljeman. Samma förfarande skall tillämpas om den tredje skiljemannen inte har valts inom 30 dagar efter det att den andra skiljemannen har utsetts eller tillsats, under förutsättning att den tredje skiljemannen som utses på detta sätt inte är medborgare i Japan eller i någon av gemenskapens medlemsstater. En majoritet av skiljedomstolens ledamöter skall utgöra beslutsmässigt antal, och alla beslut skall kräva samstämmighet mellan två skiljemän. Skiljeförfarandet skall fastställas av domstolen. Domstolens beslut skall vara bindande för parterna.

Artikel 16

Bilagornas förhållande till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet. De får ändras efter skriftligt ömsesidigt medgivande av Japans regering och Europeiska kommissionen, utan att detta avtal ändras.

Artikel 17

Ikraftträdande och varaktighet

1.   Avtalet skall träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då parterna utväxlar diplomatiska noter genom vilka de underrättar varandra om att de slutfört sina respektive interna förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande, och det skall förbli i kraft under trettio år (1).

Avtalet skall därefter förlängas automatiskt med fem år i taget såvida inte någon av parterna senast sex månader före avtalets utgång till den andra parten överlämnar en skriftlig uppsägning av avtalet.

2.   Även om fortsatt samarbete enligt avtalet helt eller delvis upphör, eller om avtalet sägs upp av annat skäl, skall bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 9 och 11 i detta avtal fortsätta att gälla.

Detta avtal och dess bilagor har upprättats i två originalexemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska. Om det finns avvikelser mellan språken skall den engelska och den japanska versionen ha företräde framför övriga språkversioner.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av Japans regering respektive Europeiska atomenergigemenskapen, undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel 24 februari 2006.

För Japans regering

T. KAWAMURA

För Europeiska atomenergigemenskapen

A. PIEBALGS


(1)  Utväxlingen av diplomatiska noter ägde rum den 20 november 2006. I enlighet med bestämmelserna i avtalet är dagen för ikraftträdande den 20 december 2006.


BILAGA A

Del A

1.

Kompletta kärnreaktorer

Kärnreaktorer för underhåll och reglering av en självunderhållande kedjereaktion av kärnklyvning, med undantag för nollenergireaktorer, vilka definieras som reaktorer med en nominell plutoniumproduktion på högst 100 gram per år.

2.

Kärnreaktorkärl

Metallkärl, eller större fabrikstillverkade delar till dem, speciellt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan, samt motsvarande interna delar enligt definitionen i punkt 8 nedan.

3.

Maskiner för laddning och avlägsnande av kärnreaktorbränsle

Hanteringsutrustning speciellt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan.

4.

Styrstavar och tillhörande utrustning för kärnreaktorer

Styrstavar, med tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna, speciellt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan.

5.

Tryckrör för kärnreaktorer

Rör speciellt konstruerade eller iordningställda för att innesluta bränsleelement och primärkylmedel i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan vid drifttryck över 50 atmosfärer.

6.

Zirkoniumrör

Zirkoniummetall och zirkoniumlegeringar, i form av rör eller ihopmonterade rör, och i mängder över 500 kg under en tolvmånadersperiod, speciellt konstruerade eller iordningställda för att användas i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan, och i vilka viktsförhållandet mellan hafnium och zirkonium är mindre än 1:500.

7.

Primärkylpumpar

Pumpar speciellt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i kärnreaktorer enligt definitionen i punkt 1 ovan.

8.

Kärnreaktorers interna delar

En kärnreaktors inbyggnadsdelar speciellt konstruerade eller iordningställda för användning i en kärnreaktor, enligt definitionen i punkt 1 ovan. Här ingår bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

9.

Värmeväxlare

Värmeväxlare (ånggeneratorer) speciellt konstruerade eller iordningställda för användning i primärkylkretsen i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan.

10.

Instrument för detektering och mätning av neutroner

Instrument för detektering och mätning av neutroner, speciellt konstruerade och iordningställda för att bestämma neutronflöden inuti härden i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 ovan.

11.

Anläggningar för upparbetning av bestrålade bränsleelement, och utrustning som konstruerats eller iordningställts speciellt för detta ändamål.

12.

Anläggningar för tillverkning av bränsleelement till kärnreaktorer, och utrustning som konstruerats eller iordningställts speciellt för detta ändamål

13.

Anläggningar för separation av isotoper av uran samt utrustning, analysinstrument undantagna, som konstruerats eller iordningställts speciellt för detta ändamål.

14.

Anläggningar för framställning eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar, samt utrustning som konstruerats eller iordningställts speciellt för detta ändamål.

15.

Anläggningar för omvandling av uran och plutonium för användning vid tillverkning av bränsleelement och vid separation av uranisotoper enligt definitionerna i punkterna 12 och 13 ovan, samt utrustning som konstruerats eller iordningställts speciellt för detta ändamål.

Del B

1.

Deuterium och tungt vatten

Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och alla andra deuteriumföreningar i vilka förhållandet mellan deuterium- och väteatomer överstiger 1:5 000, avsett för användning i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 i del A ovan, i mängder om mer än 200 kg deuteriumatomer under en tolvmånadersperiod.

2.

Grafit med kärnteknisk kvalitet

Grafit som har en renhetsgrad som är högre än 5 ppm borekvivalent och en densitet som är högre än 1,50 g/cm3, för användning i en kärnreaktor enligt definitionen i punkt 1 i del A ovan, i mängder över 30 ton under en tolvmånadersperiod.


BILAGA B

i)

Artiklar som vidareöverförs får användas enbart för fredliga och icke-explosiva ändamål i mottagande tredjeland.

ii)

Om mottagande tredjeland är en kärnvapenfri stat, omfattas allt kärnämne i det landet, nu och i framtiden, av kärnämneskontroll som bedrivs av organet.

iii)

Om kärnämne vidareöverförs skall organets kärnämneskontroll tillämpas på kärnämnet i mottagande tredjeland.

iv)

Om kärnämne vidareöverförs skall tillfredsställande åtgärder för fysiskt skydd av kärnämnet upprätthållas i mottagande tredjeland. Åtgärderna skall minst uppfylla kraven i bilaga C.

v)

Kärnämne och utrustning som vidareöverförts får inte överföras vidare från det mottagande tredjelandet till något annat land, såvida inte det sistnämnda landet lämnar garantier som är likvärdiga med garantierna i denna bilaga B.


BILAGA C

Fysiskt skydd

De överenskomna nivåerna för fysiskt skydd som skall garanteras av Japans regering, regeringarna i gemenskapens medlemsstater samt, när så är lämpligt, Europeiska kommissionen vid användning, förvaring och transport av kärnämne enligt de kategorier som framgår av bifogade tabell skall minst omfatta följande skydd:

KATEGORI III

Användning och förvaring inom ett område med kontrollerat tillträde.

Transport under iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder, inbegripet överenskommelser i förhand mellan leverantör, mottagare och transportör, samt, vid internationella transporter, att enheter, som omfattas av behörighet och bestämmelser i levererande respektive mottagande stat, på förhand träffar överenskommelser med uppgift om tid, plats och förfaranden för överlåtelse av transportansvaret.

KATEGORI II

Användning och förvaring inom ett skyddat område med kontrollerat tillträde, dvs. ett område som står under ständig bevakning av vakter eller med hjälp av elektronisk utrustning och som är omgivet av ett fysiskt hinder med ett begränsat antal ingångar med erforderlig kontroll, eller inom ett område med ett likvärdigt fysiskt skydd.

Transport under iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder, inbegripet överenskommelser i förhand mellan leverantör, mottagare och transportör, samt, vid internationella transporter, att enheter som omfattas av behörighet och bestämmelser i levererande respektive mottagande stat, på förhand träffar överenskommelser med uppgift om tid, plats och förfaranden för överlåtelse av transportansvaret.

KATEGORI I

Kärnämne i denna kategori skall skyddas mot obehörig användning med hjälp av system med hög tillförlitlighet enligt följande:

Användning och förvaring inom ett väl skyddat område, dvs. ett område som uppfyller kraven för kategori II ovan, med tilläggskravet att tillträdet skall vara begränsat till personer vars pålitlighet har verifierats, och området skall stå under bevakning av vakter som står i omedelbar förbindelse med lämpliga ansvariga myndigheter. Syftet med särskilda åtgärder, som vidtas i detta sammanhang, bör vara upptäckt och förhindrande av varje angrepp, obehörigt tillträde eller obehörigt avlägsnande av det skyddade kärnämnet.

Transport med iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder enligt kategori II och III ovan med tilläggskravet att transporten skall ske under ständig bevakning av vakter och under betingelser som garanterar omedelbar förbindelse med lämpliga ansvariga myndigheter.

Tabell

Uppdelning på skyddskategorier för kärnämne

Kärnämne

Form

Kategori I

Kategori II

Kategori III

1.

Plutonium (1)

Obestrålat (2)

2 kg eller mer

Mindre än 2 kg men mer än 500 g

500 g eller mindre (3)

2.

Uran 235

Obestrålat (2)

 

 

 

uran anrikat till 20 % 235 U eller mer

5 kg eller mer

Mindre än 5 kg men mer än 1 kg

1 kg eller mindre (3)

uran anrikat till 10 % 235 U men mindre än 20 % 235 U

 

10 kg eller mer

Mindre än 10 kg (3)

uran anrikat över naturligt uran, men mindre än 10 % 235 U (4)

 

 

10 kg eller mer

3.

Uran 233

Obestrålat (2)

2 kg eller mer

Mindre än 2 kg men mer än 500 g

500 g eller mindre (3)

4.

Bestrålat bränsle

 

 

Utarmat eller naturligt uran, torium eller låganrikat bränsle (Mindre än 10 % klyvbart innehåll) (5)  (6)

 


(1)  Plutonium med en halt på över 80 % plutonium 238 skall inte räknas in.

(2)  Kärnämne som inte bestrålats i reaktor, eller kärnämne som bestrålats i reaktor men med en doshastighet på högst 1 Gy/h oskärmat på 1 m avstånd.

(3)  Mängder som är för små för att vara av betydelse ur strålningssynpunkt bör undantas men bör skyddas i enlighet med principer för försiktig hantering.

(4)  Naturligt uran, utarmat uran, torium och uranmängder som anrikats till mindre än 10 % och som inte hör till kategori III bör skyddas i enlighet med principer för försiktig hantering.

(5)  Denna skyddskategori rekommenderas, men det står Japans regering, regeringarna i gemenskapens medlemsstater, samt i tillämpliga fall Europeiska kommissionen, fritt att, efter en bedömning av de aktuella omständigheterna, välja en annan kategori.

(6)  Annat bränsle, som på grund av sin ursprungliga halt av klyvbart ämne skulle ha hänförts till kategori I eller II före bestrålning, får hänföras till kategori II respektive III (vid en doshastighet på över 1 Gy/h oskärmat på 1 m avstånd).


Top