Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1208(04)

Avtal om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar

OJ L 345, 8.12.2006, p. 26–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 76 - 122

In force

22006A1208(04)

Avtal om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 08/12/2006 s. 0026 - 0072


Avtal

om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar

AVTALSPARTERNA,

SOM ERINRAR OM att konventionen om skydd av flyttande vilda djur 1979 uppmuntrar internationellt samarbete för att bevara flyttande arter,

SOM VIDARE ERINRAR OM att den första sessionen med konventionens partsmöte, som hölls i Bonn i oktober 1985, gav konventionens sekretariat i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att utforma ett avtal om västliga palearktiska andfåglar,

SOM BEAKTAR att flyttande vattenfåglar utgör en viktig del av den globala biologiska mångfald som, i överensstämmelse med andan i konventionen om biologisk mångfald 1992 och Agenda 21, bör bevaras till nytta för innevarande och kommande generationer,

SOM ÄR MEDVETNA OM den ekonomiska, sociala, kulturella och rekreativa nytta som jakt på vissa flyttande arter av vattenfåglar ger och om de miljömässiga, ekologiska, genetiska, vetenskapliga, estetiska, rekreativa, kulturella, utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska värdena hos vattenfåglar i allmänhet,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att jakt inklusive fångst av flyttande vattenfåglar och insamling av ägg måste utföras på ett hållbart sätt med beaktande av dessa arters bevarandestatus över hela utbredningsområdet och deras biologiska särdrag,

SOM ÄR MEDVETNA OM att flyttande vattenfåglar är särskilt sårbara därför att de flyttar långa sträckor och är beroende av nätverk av våtmarker, vilkas utbredning minskar och vilka försämras genom icke hållbar mänsklig verksamhet såsom det uttrycks i 1971 års konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar,

SOM ERKÄNNER behovet av omedelbara åtgärder för att stoppa minskningen av flyttande vattenfågelarter och deras livsmiljöer i det geografiska området för de afro-eurasiska vattenfåglarnas flyttning,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att ett multilateralt avtal och dess genomförande genom samordnat handlande i samförstånd i hög grad kommer att bidra till bevarande av flyttande vattenfåglar och deras livsmiljöer på effektivast möjliga sätt och få positiva effekter för många andra arter av djur och växter, och

SOM ERKÄNNER att en effektiv tillämpning av ett sådant avtal fordrar hjälp åt några av staterna inom utbredningsområdet för forskning och utbildning samt för övervakning av flyttande vattenfågelarter och deras livsmiljöer, för förvaltning av dessa livsmiljöer samt för upprättande eller förbättring av vetenskapliga och administrativa institutioner för att genomföra avtalet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel I

Tillämpningsområde, definitioner och tolkning

1. Det geografiska tillämpningsområdet för detta avtal är utbredningsområdet för de afro-eurasiska vattenfåglar som anges i bilaga 1 till detta avtal, nedan kallat "avtalsområdet".

2. I detta avtal avses med

a) konventionen: 1979 års konvention om skydd av flyttande vilda djur,

b) konventionssekretariatet: det organ som upprättats i enlighet med artikel IX i konventionen,

c) vattenfåglar: de fågelarter som ekologiskt är beroende av våtmarker för åtminstone en del av sin årscykel, vilka har ett utbredningsområde som helt eller delvis ligger inom avtalsområdet och som står upptagna i bilaga 2 till detta avtal,

d) avtalssekretariatet: det organ som upprättas i enlighet med artikel VI.7 b i detta avtal,

e) parterna: parterna i detta avtal, såvida inte annat framgår av sammanhanget,

f) närvarande och röstande parter: parter som är närvarande och avger ja- eller nejröst. Parter som avstår från att rösta skall inte inräknas bland närvarande och röstande parter.

Härutöver skall de termer som definieras i artikel I.1 a–k i konventionen i tillämpliga delar ha samma betydelse i detta avtal.

3. Detta avtal är en överenskommelse i den mening som avses i artikel IV.3 i konventionen.

4. Bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet är också hänvisningar till dess bilagor.

Artikel II

Grundprinciper

1. Parterna skall vidta samordnade åtgärder för att flyttande vattenfågelarter skall behålla en gynnsam bevarandestatus eller kunna återställas till en sådan status. I detta syfte skall de inom gränserna för sin nationella jurisdiktion vidta de åtgärder som föreskrivs i artikel III och de särskilda åtgärder som föreskrivs i det handlingsprogram som avses i artikel IV i detta avtal.

2. Vid genomförande av de åtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel skall parterna iaktta försiktighetsprincipen.

Artikel III

Allmänna bevarandeåtgärder

1. Parterna skall vidta åtgärder för att bevara flyttande vattenfåglar, varvid hotade arter och arter med ogynnsam bevarandestatus skall ägnas särskild uppmärksamhet.

2. I detta syfte skall parterna

a) ge hotade flyttande vattenfåglar i avtalsområdet samma strikta skydd som det skydd som avses i artikel III.4–5 i konventionen,

b) säkerställa att allt nyttjande av flyttande vattenfåglar grundas på en bedömning gjord med användande av bästa tillgängliga kunskap om dessa fåglars ekologi och att nyttjandet är hållbart både för arterna och för de ekosystem av vilka de är beroende,

c) identifiera områden och livsmiljöer för flyttande vattenfåglar som förekommer inom deras territorier och främja skydd, förvaltning, rehabilitering och återställande av dessa områden i förbindelse med de organ som avses i artikel IX a och b i detta avtal, som ägnar sig åt biotopbevarande,

d) samordna sina ansträngningar att säkerställa att ett nätverk av ändamålsenliga livsmiljöer bibehålls eller, om så behövs, återställs inom hela utbredningsområdet för varje berörd flyttande vattenfågelart, särskilt där våtmarker sträcker sig över mer än en avtalsparts område,

e) granska problem som förorsakas eller skulle kunna förorsakas av mänsklig verksamhet och vinnlägga sig om att vidta åtgärder, innefattande rehabilitering och återställande av livsmiljöer och åtgärder för att kompensera bortfall av livsmiljöer,

f) samarbeta vid nödsituationer som fordrar internationellt samordnade aktioner och i fråga om identifiering av de flyttande vattenfågelarter som är de mest sårbara för sådana situationer, i fråga om utvecklande av lämpliga nödåtgärder för att bereda dessa arter ökat skydd i sådana situationer och i fråga om utformning av riktlinjer för att hjälpa enskilda parter att bemöta dessa situationer,

g) förbjuda avsiktligt införande i miljön av vattenfågelarter som inte förekommer naturligt och vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra oavsiktligt utsläppande av sådana arter, om ett sådant införande eller utsläppande skadar bevarandestatusen för den vilda floran och faunan; i de fall vattenfågelarter som inte förekommer naturligt redan har införts, skall parterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att dessa arter blir ett potentiellt hot mot naturligt förekommande arter,

h) initiera eller stödja forskning om de flyttande vattenfåglarnas biologi och ekologi, innefattande harmonisering av forsknings- och övervakningsmetodik och, där så är lämpligt, upprättande av gemensamma program eller samarbetsprogram för forskning och övervakning,

i) analysera sina utbildningsbehov i fråga om bl.a. inventering av flyttande vattenfåglar, övervakning, ringmärkning och skötsel av våtmarker för att identifiera vilka ämnen och områden som bör prioriteras för utbildning samt samarbeta vid utformning och tillhandahållande av lämpliga utbildningsprogram,

j) utforma eller bibehålla program för att höja medvetandet om och förståelsen för frågor som rör bevarande av flyttande vattenfåglar i allmänhet och syftet med och bestämmelserna i detta avtal i synnerhet,

k) utbyta information och rön från forsknings-, övervaknings-, bevarande- och utbildningsprogram,

l) samarbeta i syfte att understödja varandra med att genomföra detta avtal, särskilt på forskningens och övervakningens områden.

Artikel IV

Handlingsprogram och riktlinjer för bevarande

1. Ett handlingsprogram bifogas detta avtal som bilaga 3. Däri anges de verksamheter som parterna skall genomföra med avseende på prioriterade arter och prioriterade frågor under följande rubriker, vilka stämmer överens med de allmänna bevarandeåtgärder som anges i artikel III i detta avtal.

a) Bevarande av arter.

b) Bevarande av livsmiljöer.

c) Styrning av mänskliga verksamheter.

d) Forskning och övervakning.

e) Utbildning och information.

f) Genomförande.

2. Handlingsprogrammet skall ses över vid varje ordinarie session med partsmötet varvid riktlinjerna för bevarande skall beaktas.

3. Ändringar i handlingsprogrammet skall antas av partsmötet med beaktande av bestämmelserna i artikel III i detta avtal.

4. Riktlinjerna för bevarande skall underställas partsmötet för godkännande vid dess första session och regelbundet ses över.

Artikel V

Genomförande och finansiering

1. Varje part skall

a) utse en eller flera myndigheter med uppgift att genomföra detta avtal och bl.a. övervaka alla verksamheter som kan inverka på bevarandestatusen för de flyttande vattenfågelarter för vilka parten är utbredningsstat,

b) utse en kontakt för de övriga parterna och omedelbart meddela dess namn och adress till avtalssekretariatet, som ofördröjligen skall underrätta de övriga parterna,

c) till varje ordinarie session med partsmötet, med början från den andra sessionen, sammanställa en rapport om hur den har genomfört avtalet och särskilt nämna vilka bevarandeåtgärder den har vidtagit. Rapportens uppställning skall fastställas av partsmötet vid dess första session och, om så är nödvändigt, ses över vid följande sessioner. Rapporten skall ha inkommit till avtalssekretariatet senast 120 dagar före varje ordinarie session med det partsmöte till vilket den har sammanställts, varefter avtalssekretariatet omedelbart skall delge rapporten till de övriga parterna.

2. a) Varje part skall bidra till avtalets budget i enlighet med Förenta nationernas bidragsskala. Bidragen skall begränsas till högst 25 procent av den totala budgeten för en part som tillhör utbredningsområdet. Ingen regional organisation för ekonomisk integration skall vara tvungen att bidra med mer än 2,5 procent av administrationskostnaderna.

b) Budgetrelaterade beslut och förändringar i bidragsskalan som befinns nödvändiga skall antas med konsensus av partsmötet.

3. Partsmötet får med frivilliga bidrag från parterna eller från andra källor upprätta en bevarandefond för att finansiera övervakning, forskning, utbildning och projekt avseende bevarande innefattande skydd samt skötsel och förvaltning av flyttande vattenfåglar.

4. Parterna anmodas att tillhandahålla utbildning och lämna tekniskt och ekonomiskt stöd till andra parter – multilateralt eller bilateralt – för att stödja dem att genomföra bestämmelserna i detta avtal.

Artikel VI

Partsmötet

1. Partsmötet skall vara detta avtals beslutande organ.

2. Depositarien skall i samråd med konventionssekretariatet sammankalla en session med partsmötet senast ett år efter den dag då detta avtal har trätt i kraft. Därefter skall avtalssekretariatet i samråd med konventionssekretariatet sammankalla ordinarie sessioner med partsmötet med högst tre års mellanrum, såvida inte partsmötet beslutar annat. När så är möjligt, skall dessa sessioner hållas i samband med de ordinarie mötena i konventionens partskonferens.

3. På skriftlig begäran av minst en tredjedel av parterna skall avtalssekretariatet inkalla partsmötet till extrasession.

4. Förenta nationerna, dess fackorgan, Internationella atomenergiorganet, stater som står utanför avtalet och sekretariaten för internationella konventioner som bl.a. ägnar sig åt bevarande, innefattande skydd samt skötsel och förvaltning av flyttande vattenfåglar, får vara representerade av observatörer vid partsmötets sessioner. Fackorgan eller institutioner med teknisk kompetens i fråga om bevarande eller forskning om flyttande vattenfåglar får också vara representerade vid partsmötets sessioner av observatörer, såvida inte minst en tredjedel av de närvarande parterna reser invändningar.

5. Endast parterna skall ha rösträtt. Varje part skall ha en röst, men regionala organisationer för ekonomisk integration som är parter i avtalet får, i frågor som ligger inom deras behörighet, utöva sin rösträtt med samma antal röster som det antal av deras medlemsstater som är avtalsparter. En regional organisation för ekonomisk integration får inte utöva sin rösträtt om dess medlemsstater utövar sin rösträtt och tvärtom.

6. Där inte annat föreskrivs i detta avtal, skall partsmötets beslut antas med konsensus eller, om sådan inte kan uppnås, med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande parter.

7. Vid sin första session skall partsmötet

a) anta sin arbetsordning med konsensus,

b) upprätta ett sekretariat för avtalet inom konventionssekretariatet med uppgift att utföra de sekretariatsfunktioner som anges i artikel VIII i detta avtal,

c) upprätta den tekniska kommitté som avses i artikel VII i detta avtal,

d) bestämma dispositionen för de rapporter som skall sammanställas enligt artikel V.1 c i detta avtal,

e) anta kriterier för att definiera nödsituationer som kräver brådskande bevarandeåtgärder och bestämma formerna för fördelning av ansvaret för åtgärder som skall vidtas.

8. Vid varje ordinarie session skall partsmötet

a) beakta verkliga och potentiella förändringar i flyttande vattenfåglars bevarandestatus och i livsmiljöer av betydelse för deras överlevnad liksom faktorer som kan inverka på dem,

b) se över gjorda framsteg och påträffade svårigheter vid genomförandet av detta avtal,

c) anta en budget och ta ställning till frågor rörande detta avtals ekonomiska förhållanden,

d) behandla frågor rörande avtalssekretariatet och sammansättningen av tekniska kommittén,

e) anta en rapport som skall delges avtalsparterna och konventionens partsmöte,

f) bestämma tid och plats för nästkommande session.

9. Vid varje session kan partsmötet

a) ge de rekommendationer till parterna som det anser vara nödvändiga eller lämpliga,

b) anta särskilda åtgärder för att förbättra detta avtals effektivitet och, i förekommande fall, vidta sådana nödåtgärder som avses i artikel VII.4 i detta avtal,

c) pröva och fatta beslut om ändringsförslag till detta avtal,

d) ändra handlingsprogrammet i överensstämmelse med artikel IV.3 i detta avtal,

e) upprätta sådana underorgan som det bedömer vara nödvändiga för att bistå med genomförandet av detta avtal, särskilt vad gäller samordning med organ som inrättats med stöd av andra internationella fördrag, konventioner eller avtal med sammanfallande geografisk och taxonomisk täckning,

f) besluta om andra frågor rörande genomförandet av detta avtal.

Artikel VII

Tekniska kommittén

1. I tekniska kommittén skall ingå

a) nio experter representerande olika regioner i avtalsområdet enligt en avvägd geografisk fördelning,

b) en företrädare för vardera Internationella naturvårdsunionen (IUCN), Internationella sjöfågels- och våtmarksforskningsbyrån (IWRB) och Internationella rådet för jakt och viltvård (CIC),

c) en expert från vartdera av följande områden: landsbygdsekonomi, viltvård och miljörätt.

Förfarandet för utnämning av experter, deras mandattid samt förfarandet för utnämning av ordföranden i tekniska kommittén skall bestämmas av partsmötet. Ordföranden får ge högst fyra observatörer från mellanstatliga och enskilda internationella fackorganisationer tillträde.

2. Såvida inte partsmötet beslutar annat, skall möten med tekniska kommittén sammankallas av avtalssekretariatet i anslutning till varje ordinarie session med partsmötet och minst en gång mellan de ordinarie sessionerna.

3. Tekniska kommittén skall

a) tillhandahålla partsmötet – och parterna via avtalssekretariatet – vetenskaplig och teknisk rådgivning och information,

b) avge rekommendationer till partsmötet om handlingsprogrammet, avtalets tillämpning och ytterligare forskning som skall genomföras,

c) upprätta en rapport om sin verksamhet till varje ordinarie session med partsmötet; denna skall inges till avtalssekretariatet senast 120 dagar före partsmötets session, och kopior därav skall av avtalssekretariatet omedelbart delges parterna,

d) utföra andra uppgifter som den tilldelats av partsmötet.

4. Om tekniska kommittén anser att en nödsituation har uppstått som fordrar omedelbara åtgärder för att förhindra att en eller flera vattenfågelarters bevarandestatus försämras, får den anmoda avtalssekretariatet att i brådskande ordning sammankalla ett möte med de berörda parterna. Dessa parter skall sammanträda så snart som möjligt därefter för att skyndsamt inrätta en mekanism för att skydda arter som har identifierats vara utsatta för ett särskilt allvarligt hot. Om en rekommendation har antagits vid ett sådant möte, skall de berörda parterna underrätta varandra och avtalssekretariatet om de åtgärder de har vidtagit för att genomföra denna eller om skälen till att den inte har kunnat genomföras.

5. Tekniska kommittén får upprätta sådana arbetsgrupper som kan behövas för att handlägga speciella uppgifter.

Artikel VIII

Avtalssekretariatet

Avtalssekretariatets uppgifter skall vara

a) att anordna och betjäna partsmötets och tekniska kommitténs sessioner,

b) att verkställa beslut som riktats till det av partsmötet,

c) att främja och samordna verksamheter enligt detta avtal, däribland handlingsprogrammet, i överensstämmelse med partsmötets beslut,

d) att upprätthålla förbindelse med utbredningsstater som inte är parter och underlätta samordningen parterna emellan och med internationella och nationella organisationer vilkas verksamhet direkt eller indirekt omfattar bevarande, inklusive skydd samt skötsel och förvaltning av flyttande vattenfåglar,

e) att insamla och utvärdera information som främjar ändamålet med och genomförandet av detta avtal samt ombesörja lämplig spridning av denna information,

f) att rikta partsmötets uppmärksamhet mot frågor som rör ändamålen med detta avtal,

g) att delge varje part kopior av de rapporter som upprättats av de myndigheter som avses i artikel V.1 a i detta avtal och av tekniska kommitténs rapporter samt av de rapporter avtalssekretariatet skall upprätta i enlighet med punkt h i denna artikel senast 60 dagar före öppnandet av varje ordinarie session med partsmötet,

h) att upprätta rapporter om sekretariatets arbete och genomförandet av avtalet på årsbasis och till varje ordinarie session med partsmötet,

i) att förvalta avtalets budget och dess bevarandefond, om en sådan har inrättats,

j) att lämna allmänheten information om detta avtal och dess ändamål,

k) att utföra de övriga funktioner som det kan tilldelas i enlighet med detta avtal eller av partsmötet.

Artikel IX

Förbindelser med andra internationella organ som ägnar sig åt flyttande vattenfåglar och deras livsmiljöer

Avtalssekretariatet skall samråda

a) kontinuerligt med konventionssekretariatet och, när så är lämpligt, med de organ som ansvarar för sekretariatsfunktionerna för överenskommelser som ingåtts med stöd av artikel IV.3–4 i konventionen som berör flyttande vattenfåglar, konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar 1971, konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter 1973, afrikanska konventionen om bevarande av natur och naturresurser 1968, konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 1979 samt konventionen om biologisk mångfald 1992 för att partsmötet skall samarbeta med parterna i dessa konventioner i alla frågor av gemensamt intresse och särskilt i fråga om utveckling och tillämpning av handlingsprogrammet,

b) med sekretariaten för andra relevanta konventioner och internationella instrument om frågor av gemensamt intresse, samt

c) med andra organisationer med kompetens i fråga om bevarande, innefattande skydd och förvaltning av flyttande vattenfåglar och deras livsmiljöer samt inom forskning, utbildning och folkbildning.

Artikel X

Ändring av avtalet

1. Detta avtal kan ändras vid partsmötets ordinarie och extraordinarie sessioner.

2. Varje part får framlägga ändringsförslag.

3. Texten till en föreslagen ändring med motivering skall tillställas avtalssekretariatet senast 150 dagar före sessionens öppnande. Avtalssekretariatet skall omedelbart delge parterna förslaget. Kommentarer till förslaget från parterna skall tillställas avtalssekretariatet senast 60 dagar före sessionens öppnande. Sekretariatet skall så snart som möjligt efter sista dagen för framläggande av kommentarer underrätta parterna om samtliga fram till den dagen inkomna kommentarer.

4. Andra ändringar i avtalet än ändringar i dess bilagor skall antas med en majoritet av två tredjedelar av närvarande och röstande parter och träda i kraft för de parter som har godtagit ändringen den trettionde dagen efter den dag då två tredjedelar av avtalsparterna vid dagen för antagandet av ändringen hos depositarien har deponerat sina godtagandeinstrument för ändringen. För varje part som deponerar sitt godtagandeinstrument efter den dag då två tredjedelar av parterna har deponerat sina godtagandeinstrument skall ändringen träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då parten deponerar sitt godtagandeinstrument.

5. Nya bilagor och ändringar i bilagor skall antas med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande parter och träda i kraft för alla parter den nittionde dagen efter den dag då de har antagits av partsmötet, utom för parter som har gjort ett förbehåll i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

6. Inom den tid om 90 dagar som avses i punkt 5 i denna artikel får en part till depositarien göra ett skriftligt förbehåll mot en ny bilaga eller mot en ändring i en bilaga. Ett sådant förbehåll får när som helst återkallas genom skriftligt meddelande till depositarien, varefter den nya bilagan eller ändringen träder i kraft för parten i fråga den trettionde dagen efter den dag då förbehållet återtogs.

Artikel XI

Avtalets inverkan på internationella konventioner och lagstiftning

1. Bestämmelserna i detta avtal skall inte inverka på en parts rättigheter eller åtaganden enligt gällande internationella fördrag, konventioner eller överenskommelser.

2. Bestämmelserna i detta avtal skall inte på något sätt inverka på en parts rätt att bibehålla eller införa strängare åtgärder för bevarande av flyttande vattenfåglar och deras livsmiljöer.

Artikel XII

Tvistlösning

1. Tvister som uppkommer mellan två eller flera parter om tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal skall göras till föremål för förhandlingar mellan de parter som berörs av tvisten.

2. Om en tvist inte kan lösas i enlighet med punkt 1 i denna artikel, kan parterna genom ömsesidigt samtycke hänskjuta den till skiljeförfarande, särskilt till Permanenta skiljedomstolen i Haag; parter som hänskjuter tvisten skall vara bundna av skiljedomen.

Artikel XIII

Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning

1. Detta avtal skall stå öppet för undertecknande av alla utbredningsstater, oavsett om områden under deras jurisdiktion ligger inom avtalsområdet, och av regionala organisationer för ekonomisk integration, om minst en av dess medlemsstater är en utbredningsstat, antingen genom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande,

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Detta avtal skall förbli öppet för undertecknande i Haag till den dag då det träder i kraft.

3. Detta avtal skall stå öppet för anslutning av utbredningsstater och regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i punkt 1 i denna artikel från och med dagen för avtalets ikraftträdande.

4. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument skall deponeras hos depositarien.

Artikel XIV

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att minst 14 utbredningsstater eller regionala organisationer för ekonomisk integration, däribland minst sju i Afrika och sju i Eurasien, har undertecknat det utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande eller har deponerat sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument i överensstämmelse med artikel XIII i avtalet.

2. För varje utbredningsstat eller regional organisation för ekonomisk integration som har

a) undertecknat detta avtal utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande,

b) ratificerat, godtagit eller godkänt avtalet,

eller

c) anslutit sig till avtalet efter den dag då det antal utbredningsstater och regionala organisationer för ekonomisk integration som fordras för ikraftträdande har undertecknat det utan förbehåll eller ratificerat, godtagit eller godkänt det, träder avtalet i kraft den första dagen i den tredje månaden efter undertecknande utan förbehåll eller ifrågavarande stats eller organisations deponering av sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

Artikel XV

Förbehåll

Bestämmelserna i detta avtal får inte göras till föremål för allmänna förbehåll. Särskilt förbehåll får dock göras av en stat eller en regional organisation för ekonomisk integration vid undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande eller, i förekommande fall, vid deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet med avseende på arter som omfattas av avtalet eller en viss bestämmelse i handlingsprogrammet. Ett sådant förbehåll får när som helst återtas av den stat eller den regionala organisation för ekonomisk integration som har gjort det genom skriftligt meddelande till depositarien; staten eller organisationen i fråga skall inte vara bunden av bestämmelser som förbehållet avser förrän 30 dagar efter den dag då förbehållet återtogs.

Artikel XVI

Uppsägning

En part får när som helst säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till depositarien. Uppsägningen skall träda i kraft tolv månader efter dagen för depositariens mottagande av meddelandet.

Artikel XVII

Depositarie

1. Originalet till detta avtal på arabiska, engelska, franska och ryska språken, vilka alla versioner är lika giltiga, skall deponeras hos Konungariket Nederländernas regering, som skall vara depositarie. Depositarien skall överlämna bevittnade kopior av dessa versioner till alla stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i artikel XIII.1 i avtalet och till avtalssekretariatet när det har upprättats.

2. Så snart detta avtal har trätt i kraft skall en bestyrkt kopia därav av depositarien inges till Förenta nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

3. Depositarien skall underrätta alla stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som har undertecknat avtalet eller anslutit sig till det samt avtalssekretariatet om

a) undertecknanden,

b) deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument,

c) dag för ikraftträdande av detta avtal, nya bilagor och ändringar i avtalet eller i dess bilagor,

d) förbehåll mot en ny bilaga eller en ändring i en bilaga,

e) meddelanden om återtagande av förbehåll, samt

f) meddelanden om uppsägning av avtalet.

Depositarien skall till alla stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som har undertecknat detta avtal eller anslutit sig till det och till avtalssekretariatet delge texterna till förbehåll, nya bilagor och ändringar i avtalet eller dess bilagor.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Haag den 16 juni 1995.

--------------------------------------------------

BILAGA 1

DEFINITION AV AVTALSOMRÅDET

Gränserna för avtalsområdet definieras enligt följande: från Nordpolen dras en linje mot syd längs 130°V till 75°N; därifrån mot ost och sydost genom Viscount Melvillesundet, Prince Regent Inlet, Boothiabukten, Foxebassängen, Foxekanalen och Hudsonsundet till en punkt i nordvästra Atlanten 60°N 60°V; därifrån mot sydost genom nordvästra Atlanten till en punkt 50°N 30°V; därifrån söderut längs 30°V till 10°N; därifrån mot sydost till ekvatorn vid 20°V; därifrån mot syd längs 20°V till 40°S; därifrån mot ost längs 40°S till 60°O; därifrån mot norr längs 60°O till 35°N; därifrån mot ostnordost längs en storcirkellinje till en punkt i västra Altai belägen på 49°N 87° 27'O; därifrån mot nordost på en storcirkellinje till Norra ishavets kust på en punkt 130°O; därifrån mot norr längs 130°O till Nordpolen. Avtalsområdet framgår av följande karta.

Karta över avtalsområdet

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BILAGA 2

VATTENFÅGLAR SOM OMFATTAS AV AVTALET [1]

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus | (Jackass Penguin, African Penguin) |

GAVIIDAE

Gavia stellata | Smålom |

Gavia arctica | Storlom |

Gavia immer | Svartnäbbad islom |

Gavia adamsii | Vitnäbbad islom |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis | Smådopping |

Podiceps cristatus | Skäggdopping |

Podiceps grisegena | Gråhakedopping |

Podiceps auritus | Svarthakedopping |

Podiceps nigricollis | Svarthalsad dopping |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus | Vit pelikan |

Pelecanus rufescens | Rosaryggad pelikan |

Pelecanus crispus | Krushuvad pelikan |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis | Kapsula |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus | (Crowned Cormorant) |

Phalacrocorax pygmeus | Dvärgskarv |

Phalacrocorax neglectus | (Bank Cormorant) |

Phalacrocorax carbo | Storskarv |

Phalacrocorax nigrogularis | Socotraskarv |

Phalacrocorax capensis | (Cape Cormorant) |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca | Svarthäger |

Egretta vinaceigula | (Slaty Egret) |

Egretta garzetta | Silkeshäger |

Egretta gularis | Revhäger |

Egretta dimorpha | (Mascarene Reef Egret, Dimorphic Egret) |

Ardea cinerea | Gråhäger |

Ardea melanocephala | Svarthuvad häger |

Ardea purpurea | Purpurhäger |

Casmerodius albus | Ägretthäger |

Mesophoyx intermedia | Mellanhäger |

Bubulcus ibis | Kohäger |

Ardeola ralloides | Rallhäger |

Ardeola idae | (Madagascar Pond-Heron) |

Ardeola rufiventris | (Rufous-bellied Heron) |

Nycticorax nycticorax | Natthäger |

Ixobrychus minutus | Dvärgrördrom |

Ixobrychus sturmii | Pygmérördrom |

Botaurus stellaris | Rördrom |

CICONIIDAE

Mycteria ibis | Afrikansk ibisstork |

Anastomus lamelligerus | (African Openbill) |

Ciconia nigra | Svart stork |

Ciconia abdimii | Abdimstork |

Ciconia episcopus | Ullhalsstork |

Ciconia ciconia | Vit stork |

Leptoptilos crumeniferus | Maraboustork |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex | Träskonäbb |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus | Bronsibis |

Geronticus eremita | Eremitibis |

Threskiornis aethiopicus | Helig ibis |

Platalea leucorodia | Skedstork |

Platalea alba | Afrikansk skedstork |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber | Större flamingo |

Phoenicopterus minor | Mindre flamingo |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor | Brun visseland |

Dendrocygna viduata | Vithuvad visseland |

Thalassornis leuconotus | (White-backed Duck) |

Oxyura leucocephala | Kopparand |

Oxyura maccoa | Afrikansk kopparand |

Cygnus olor | Knölsvan |

Cygnus cygnus | Sångsvan |

Cygnus columbianus | Mindre sångsvan |

Anser brachyrhynchus | Spetsbergsgås |

Anser fabalis | Sädgås |

Anser albifrons | Bläsgås |

Anser erythropus | Fjällgås |

Anser anser | Grågås |

Branta leucopsis | Vitkindad gås |

Branta bernicla | Prutgås |

Branta ruficollis | Rödhalsad gås |

Alopochen aegyptiacus | Nilgås |

Tadorna ferruginea | Rostand |

Tadorna cana | (South African Shelduck) |

Tadorna tadorna | Gravand |

Plectropterus gambensis | Sporrgås |

Sarkidiornis melanotos | Knöland |

Nettapus auritus | (African Pygmy-goose) |

Anas penelope | Bläsand |

Anas strepera | Snatterand |

Anas crecca | Kricka |

Anas capensis | Kapand |

Anas platyrhynchos | Gräsand |

Anas undulata | (Yellow-billed Duck) |

Anas acuta | Stjärtand |

Anas erythrorhyncha | Rödnäbbad and |

Anas hottentota | Hottentottand |

Anas querquedula | Årta |

Anas clypeata | Skedand |

Marmaronetta angustirostris | Marmorand |

Netta rufina | Rödhuvad dykand |

Netta erythrophthalma | (Southern Pochard) |

Aythya ferina | Brunand |

Aythya nyroca | Vitögd dykand |

Aythya fuligula | Vigg |

Aythya marila | Bergand |

Somateria mollissima | Ejder |

Somateria spectabilis | Praktejder |

Polysticta stelleri | Alförrädare |

Clangula hyemalis | Alfågel |

Melanitta nigra | Sjöorre |

Melanitta fusca | Svärta |

Bucephala clangula | Knipa |

Mergellus albellus | Salskrake |

Mergus serrator | Småskrake |

Mergus merganser | Storskrake |

GRUIDAE

Balearica pavonina | (Black Crowned Crane) |

Balearica regulorum | (Grey Crowned Crane) |

Grus leucogeranus | Snötrana |

Grus virgo | Jungfrutrana |

Grus paradisea | (Blue Crane) |

Grus carunculatus | (Wattled Crane) |

Grus grus | Trana |

RALLIDAE

Sarothrura elegans | (Buff-spotted Flufftail) |

Sarothrura boehmi | (Streaky-breasted Flufftail) |

Sarothrura ayresi | (White-winged Flufftail) |

Rallus aquaticus | Vattenrall |

Rallus caerulescens | (Kaffir Rail; African Rail) |

Crecopsis egregia | (African Crake) |

Crex crex | Kornknarr |

Amaurornis flavirostris | Korprall |

Porzana parva | Mindre sumphöna |

Porzana pusilla | Dvärgsumphöna |

Porzana porzana | Småfläckig sumphöna |

Aenigmatolimnas marginalis | Rostgumpad sumphöna |

Porphyrio alleni | Mindre sultanhöna |

Gallinula chloropus | Rörhöna |

Gallinula angulata | Mindre rörhöna |

Fulica cristata | Kamsothöna |

Fulica atra | Sothöna |

DROMADIDAE

Dromas ardeola | Hägerpipare |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus | Strandskata |

Haematopus moquini | (African Oystercatcher; African Black Oystercatcher) |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus | Styltlöpare |

Recurvirostra avosetta | Skärfläcka |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis | Senegaltjockfot |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius | Krokodilväktare |

Glareola pratincola | Rödvingad vadarsvala |

Glareola nordmanni | Svartvingad vadarsvala |

Glareola ocularis | (Madagascar Pratincole) |

Glareola nuchalis | (Rock Pratincole) |

Glareola cinerea | (Grey Pratincole) |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria | Ljungpipare |

Pluvialis fulva | Sibirisk tundrapipare |

Pluvialis squatarola | Kustpipare |

Charadrius hiaticula | Större strandpipare |

Charadrius dubius | Mindre strandpipare |

Charadrius pecuarius | Kittlitzstrandpipare |

Charadrius tricollaris | Trebandad pipare |

Charadrius forbesi | (Forbes's Plover) |

Charadrius pallidus | Sodasjöpipare |

Charadrius alexandrinus | Svartbent strandpipare |

Charadrius marginatus | (White-fronted Plover) |

Charadrius mongolus | Mongolpipare |

Charadrius leschenaultii | Ökenpipare |

Charadrius asiaticus | Kaspisk pipare |

Eudromias morinellus | Fjällpipare |

Vanellus vanellus | Tofsvipa |

Vanellus spinosus | Sporrvipa |

Vanellus albiceps | (White-headed Lapwing) |

Vanellus senegallus | (Wattled Lapwing) |

Vanellus lugubris | (Senegal Lapwing) |

Vanellus melanopterus | (Black-winged Lapwing) |

Vanellus coronatus | (Crowned Lapwing) |

Vanellus superciliosus | (Brown-chested Lapwing) |

Vanellus gregarius | Stäppvipa |

Vanellus leucurus | Sumpvipa |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola | Morkulla |

Gallinago stenura | Sibirisk beckasin |

Gallinago media | Dubbelbeckasin |

Gallinago gallinago | Enkelbeckasin |

Lymnocryptes minimus | Dvärgbeckasin |

Limosa limosa | Rödspov |

Limosa lapponica | Myrspov |

Numenius phaeopus | Småspov |

Numenius tenuirostris | Smalnäbbad spov |

Numenius arquata | Storspov |

Tringa erythropus | Svartsnäppa |

Tringa totanus | Rödbena |

Tringa stagnatilis | Dammsnäppa |

Tringa nebularia | Gluttsnäppa |

Tringa ochropus | Skogssnäppa |

Tringa glareola | Grönbena |

Tringa cinerea | Tereksnäppa |

Tringa hypoleucos | Drillsnäppa |

Arenaria interpres | Roskarl |

Calidris tenuirostris | Kolymasnäppa |

Calidris canutus | Kustsnäppa |

Calidris alba | Sandlöpare |

Calidris minuta | Småsnäppa |

Calidris temminckii | Mosnäppa |

Calidris maritima | Skärsnäppa |

Calidris alpina | Kärrsnäppa |

Calidris ferruginea | Spovsnäppa |

Limicola falcinellu | Myrsnäppa |

Philomachus pugnax | Brushane |

Phalaropus lobatus | Smalnäbbad simsnäppa |

Phalaropus fulicaria | Brednäbbad simsnäppa |

LARIDAE

Larus leucophthalmus | Vitögd mås |

Larus hemprichii | Sotmås |

Larus canus | Fiskmås |

Larus audouinii | Rödnäbbad trut |

Larus marinus | Havstrut |

Larus dominicanus | Dominikanertrut |

Larus hyperboreus | Vittrut |

Larus glaucoides | Vitvingad trut |

Larus argentatus | Gråtrut |

Larus heuglini | Tundratrut |

Larus armenicus | Armenisk trut |

Larus cachinnans | Medelhavstrut |

Larus fuscus | Silltrut |

Larus ichthyaetus | Svarthuvad trut |

Larus cirrocephalus | Gråhuvad mås |

Larus hartlaubii | (Hartlaub’s Gull; King Gull) |

Larus ridibundus | Skrattmås |

Larus genei | Långnäbbad mås |

Larus melanocephalus | Svarthuvad mås |

Larus minutus | Dvärgmås |

Xema sabini | Tärnmås |

Sterna nilotica | Sandtärna |

Sterna caspia | Skräntärna |

Sterna maxima | Kungstärna |

Sterna bengalensis | Iltärna |

Sterna bergii | Tofstärna |

Sterna sandvicensis | Kentsk tärna |

Sterna dougallii | Rosentärna |

Sterna vittata | (Antarctic Tern) |

Sterna hirundo | Fisktärna |

Sterna paradisaea | Silvertärna |

Sterna albifrons | Småtärna |

Sterna saundersi | Persisk småtärna |

Sterna balaenarum | (Damara Tern) |

Sterna repressa | Vitkindad tärna |

Chlidonias hybridus | Skäggtärna |

Chlidonias leucopterus | Vitvingad tärna |

Chlidonias niger | Svarttärna |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris | Afrikansk saxnäbb |

[1] Förteckning antagen vid partsmötets andra session i Bonn i Tyskland den 25—- 27 september 2002.

--------------------------------------------------

BILAGA 3

HANDLINGSPROGRAM [1]

1. Tillämpningsområde

1.1 Handlingsprogrammet avser populationer av flyttande vattenfåglar som upptas i tabell 1 till denna bilaga.

1.2 Tabell 1 utgör en integrerad del av denna bilaga. Hänvisningar till handlingsprogrammet är också hänvisningar till tabell 1.

2. Bevarande av arter

2.1 Lagstiftning

2.1.1 Parter som hyser populationer upptagna i kolumn A i tabell 1 skall skydda dem i enlighet med bestämmelserna i artikel III.2 a i detta avtal. Dessa parter skall i synnerhet och med iakttagande av punkt 2.1.3 nedan

a) förbjuda jakt, inklusive fångst av fåglar och insamling av ägg, på de populationer som finns inom parternas territorier,

b) förbjuda avsiktligt störande när det inverkar på bevarandet av populationen i fråga,

c) förbjuda innehav och utnyttjande av samt handel med fåglar och ägg som ingår i dessa populationer, vilka har fångats och insamlats i strid med förbuden i a ovan, liksom även innehav och utnyttjande av samt handel med lätt igenkännbara delar och produkter av sådana fåglar och deras ägg.

Undantagsvis, och endast i fråga om populationer som ingår i kategorierna 2 och 3 i kolumn A och är markerade med en asterisk, får jakt fortsätta på hållbar basis, om den förekommer av hävd. Sådant hållbart utnyttjande skall bedrivas med stöd av särskilda bestämmelser i ett artinriktat handlingsprogram på lämplig internationell nivå.

2.1.2 Parter som hyser populationer upptagna i tabell 1 skall reglera jakten på fåglar, inklusive fångst av fåglar och insamling av ägg, för alla populationer upptagna i kolumn B i tabell 1. Syftet med en sådan lagstiftning skall vara att bibehålla eller medverka till att återställa dessa populationer till en gynnsam bevarandestatus och att, på grundval av bästa tänkbara kunskap om populationsdynamik, säkerställa att jakt och annat utnyttjande är hållbart. Lagstiftningen skall, med förbehåll för punkt 2.1.3 nedan, särskilt omfatta

a) förbud mot jakt på fåglar som ingår i populationerna i fråga under deras olika häcknings- och uppfödningsfaser och när de återvänder till sina häckningsplatser, om denna har en ogynnsam inverkan på populationens bevarandestatus,

b) reglera jaktsättet,

c) där så är lämpligt fastställa begränsningar för jakt och införa tillräcklig kontroll för att säkerställa att begränsningarna följs,

d) förbjuda innehav och utnyttjande av samt handel med fåglar och ägg som ingår i dessa populationer vilka har insamlats i strid med förbuden i denna punkt liksom även innehav och utnyttjande av samt handel med alla delar av sådana fåglar och deras ägg.

2.1.3 Parterna har rätt att bevilja undantag från förbuden i punkterna 2.1.1 och 2.1.2 utan hinder av bestämmelserna i artikel III.5 i konventionen i följande syften, om ingen annan tillfredsställande lösning finns

a) för att undvika allvarlig skada på gröda, vatten och fiske,

b) i luftfartssäkerhetens intresse eller annat prioriterat allmänt intresse,

c) för forsknings- och utbildningsändamål, återutsättning eller uppfödning som är nödvändig för dessa syften,

d) för att under strängt kontrollerade förhållanden, på selektiv grund och i begränsad omfattning, tillåta fångst och hållande i fångenskap eller annan förnuftig användning av ett litet antal av vissa fåglar,

och

e) för att förbättra ifrågavarande populationers utbredning eller överlevnad.

Undantagen skall vara exakt angivna i fråga om innehåll, vara begränsade i tid och rum och inte vara till skada för populationer upptagna i tabell 1. Parterna skall så snart som möjligt meddela avtalssekretariatet om undantag som beviljats med stöd av denna bestämmelse.

2.2 Artinriktade handlingsprogram

2.2.1 Parterna skall samarbeta för att upprätta och genomföra internationella artinriktade handlingsprogram för populationer upptagna i tabell 1, kolumn A, kategori 1, i första hand, samt för populationer som markeras med siffran 2 upphöjt i kolumn A i tabell 1. Avtalssekretariatet skall samordna upprättandet, harmoniseringen och genomförandet av dessa program.

2.2.2 Parterna skall utforma och genomföra nationella artinriktade handlingsprogram för populationer upptagna i kolumn A i tabell 1 i syfte att förbättra deras allmänna bevarandestatus. Handlingsprogrammen skall innehålla särskilda bestämmelser för populationer markerade med en asterisk. När så är lämpligt skall problemet med oavsiktligt dödande av fåglar av jägare till följd av oriktig identifiering beaktas.

2.3 Nödåtgärder

Parterna skall, i nära samarbete med varandra där så är möjligt och lämpligt, utforma och vidta nödåtgärder för populationer upptagna i tabell 1 närhelst extremt ogynnsamma eller hotande förhållanden förekommer någonstans inom avtalsområdet.

2.4 Återutsättning

Parterna skall iaktta största försiktighet vid återutsättning av populationer upptagna i tabell 1 i delar av dessas traditionella utbredningsområden där de inte längre förekommer. De skall vinnlägga sig om att utforma och följa en detaljerad plan för återutsättning grundad på vederbörliga vetenskapliga studier. Planerna för återutsättning bör utgöra en integrerad del av nationella och, i förekommande fall, internationella artinriktade handlingsprogram. Planer för återutsättning bör innehålla en miljökonsekvensbedömning och skall hållas vitt tillgängliga. Parterna skall på förhand informera avtalssekretariatet om alla program för återutsättning av populationer upptagna i tabell 1.

2.5 Utsättning

2.5.1 Parterna skall, om de bedömer det nödvändigt, förbjuda utsättning av djur- eller växtarter som inte förekommer naturligt som kan vara till skada för populationer upptagna i tabell 1.

2.5.2 Parterna skall, om de bedömer det nödvändigt, kräva att tillräckliga försiktighetsmått vidtas för att undvika oavsiktligt frisläppande av fångna fåglar som inte förekommer naturligt.

2.5.3 Parterna skall vidta åtgärder i den utsträckning som är möjlig och lämplig, innefattande infångande, för att säkerställa att, när arter eller hybrider av arter som inte förekommer naturligt redan har satts ut i deras territorium, dessa arter eller hybrider inte utgör en potentiell fara för populationer upptagna i tabell 1.

3. Bevarande av livsmiljöer

3.1 Inventering av livsmiljöer

3.1.1 Parterna skall, om så är lämpligt i förbindelse med behöriga internationella organisationer, genomföra och publicera nationella inventeringar av livsmiljöer inom sitt territorium som är av betydelse för populationer upptagna i tabell 1.

3.1.2 Parterna skall vinnlägga sig om att med prioritet identifiera alla områden av internationell eller nationell betydelse för populationer upptagna i tabell 1.

3.2 Bevarande av områden

3.2.1 Parterna skall vinnlägga sig om att fortsätta att upprätta skyddade områden för att bevara livsmiljöer av betydelse för populationer upptagna i tabell 1 och att utforma och genomföra skötselplaner för dessa områden.

3.2.2 Parterna skall vinnlägga sig om att ge särskilt skydd åt våtmarker som uppfyller de internationellt antagna kriterierna för internationell betydelse.

3.2.3 Parterna skall vinnlägga sig om att utnyttja alla våtmarker i sitt territorium på ett förnuftigt och hållbart sätt. De skall särskilt vinnlägga sig om att undvika förstöring och förlust av livsmiljöer som hyser populationer upptagna i tabell 1 genom att införa lämpliga föreskrifter, normer och kontrollåtgärder. De skall särskilt vinnlägga sig om att

a) där så är möjligt säkerställa adekvat, lagstadgad kontroll för användning av kemikalier i jordbruket, förfaranden för bekämpning av skadeinsekter och omhändertagande av avloppsvatten i överensstämmelse med internationella normer för att minimera deras skadliga inverkan på populationer upptagna i tabell 1,

b) iordningställa och sprida informationsmaterial på lämpliga språk som beskriver gällande föreskrifter, normer och kontrollåtgärder och deras nytta för människor och vilda djur och växter.

3.2.4 Parterna skall vinnlägga sig om att utforma strategier grundade på en ekosystemansats för att bevara livsmiljöerna för populationer som upptas i tabell 1 inklusive livsmiljöerna för utspridda populationer.

3.3 Återskapande och återställande

Parterna skall vinnlägga sig om att, där så är möjligt och lämpligt, återskapa och/eller återställa områden som tidigare har varit av betydelse för populationer upptagna i tabell 1.

4. Styrning av mänskliga verksamheter

4.1 Jakt

4.1.1 Parterna skall samarbeta för att tillse att principen om hållbart utnyttjande i detta handlingsprogram inkorporeras i deras jaktlagstiftning med avseende på de berörda vattenfågelpopulationernas hela geografiska utbredning och deras biologiska livscykler.

4.1.2 Parterna skall hålla avtalssekretariatet underrättat om sin lagstiftning om jakt på populationer upptagna i tabell 1.

4.1.3 Parterna skall samarbeta för att utveckla ett tillförlitligt och harmoniserat system för insamling av uppgifter om jakt, inklusive fångst av fåglar och insamling av ägg, för att bedöma det årliga uttaget av populationer upptagna i tabell 1. Parterna skall lämna avtalssekretariatet en uppskattning över det totala årliga uttaget av varje population, när en sådan uppskattning finns tillgänglig.

4.1.4 Parterna skall vinnlägga sig om att stegvis avskaffa användning av blyhagel vid jakt i våtmarker till år 2000.

4.1.5 Parterna skall utforma och vidta åtgärder för att minska och så långt som möjligt undanröja användning av förgiftat lockbete.

4.1.6 Parterna skall utforma och vidta åtgärder för att minska och så långt som möjligt undanröja olagligt uttag.

4.1.7 Där så är lämpligt skall parterna uppmuntra jägare på det lokala, nationella och internationella planet att bilda sammanslutningar eller organisationer för att samordna sina verksamheter och hjälpa till att säkerställa hållbart utnyttjande.

4.1.8 Där så är lämpligt skall parterna främja införande av krav på färdighetsprov för jägare, vari bl.a. skall ingå identifiering av fåglar.

4.2 Ekoturism

4.2.1 Med undantag för de centrala zonerna i skyddsområden skall parterna, där så är lämpligt, främja samarbetsprogram mellan alla berörda för att utforma en hänsynsfull ekoturism anpassad för våtmarker som hyser koncentrationer av populationer upptagna i tabell 1.

4.2.2 Parterna skall i samarbete med behöriga internationella organisationer vinnlägga sig om att bedöma kostnaderna, nyttan och andra följdverkningar som ekoturism kan medföra i våtmarker som hyser koncentrationer av populationer upptagna i tabell 1. De skall informera avtalssekretariatet om resultaten av dessa bedömningar.

4.3 Annan mänsklig verksamhet

4.3.1 Parterna skall göra en bedömning av inverkan av föreslagna projekt som kan väntas leda till konflikter mellan å ena sidan populationer upptagna i tabell 1, som förekommer i områden som avses i punkt 3.2, och å andra sidan mänskliga intressen; resultaten av denna bedömning skall offentliggöras.

4.3.2 Parterna skall vinnlägga sig om att insamla uppgifter om skador, särskilt på gröda och fiske, förorsakade av populationer upptagna i tabell 1 och avge rapport om detta till avtalssekretariatet.

4.3.3 Parterna skall samarbeta för att identifiera lämplig teknik för att minimera skador, särskilt på gröda och fiske, förorsakade av populationer upptagna i tabell 1 genom att utnyttja erfarenheter från andra håll i världen.

4.3.4 Parterna skall samarbeta för att utforma artinriktade handlingsprogram för populationer som förorsakar betydande skada särskilt på gröda och fiske. Avtalssekretariatet skall samordna utformningen och harmoniseringen av sådana program.

4.3.5 Parterna skall i största möjliga utsträckning främja höga miljömässiga normer vid planering och uppförande av anläggningar för att minimera deras inverkan på populationer upptagna i tabell 1. Parterna bör överväga åtgärder för att minimera befintliga anläggningars inverkan där det är tydligt att den är ogynnsam för populationerna i fråga.

4.3.6 I de fall mänsklig störning utgör ett hot mot bevarandestatusen för populationer av vattenfåglar upptagna i tabell 1, bör parterna vinnlägga sig om att vidta åtgärder för att begränsa detta hot. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt problem av mänsklig störning vid häckningskolonier för vattenfåglar som häckar i kolonier, särskilt när de ligger inom områden som är populära rekreationsområden. Lämpliga åtgärder kan bl.a. innefatta upprättande av störningsfria zoner i skyddade områden till vilka allmänheten inte har tillträde.

5. Forskning och övervakning

5.1 Parterna skall vinnlägga sig om att utföra inventeringar i områden som är mindre väl kända där det kan förekomma betydande koncentrationer av populationer upptagna i tabell 1. Resultaten av dessa inventeringar skall ges en vid spridning.

5.2 Parterna skall vinnlägga sig om att övervaka populationer upptagna i tabell 1. Resultaten av denna övervakning skall offentliggöras eller tillställas behöriga internationella organisationer för att möjliggöra översyn av populationernas status och utvecklingstrender.

5.3 Parterna skall samarbeta för att bättre registrera trender i fågelpopulationer som ett kriterium för att beskriva dessa populationers status.

5.4 Parterna skall samarbeta för att bestämma flyttningsvägarna för alla populationer upptagna i tabell 1 med användande av tillgänglig kunskap om dessa populationers spridning under och utanför häckningsperioderna och om resultaten av fågelräkningar samt genom deltagande i samordnade ringmärkningsprogram.

5.5 Parterna skall vinnlägga sig om att inleda och stödja gemensamma forskningsprojekt om ekologi- och populationsdynamik för populationer upptagna i tabell 1 och deras livsmiljöer i syfte att bestämma deras särskilda behov och vilka åtgärder som är mest lämpade för bevarande och förvaltning av dem.

5.6 Parterna skall vinnlägga sig om att genomföra studier om verkningarna av förlust och försämring av våtmarker samt om störningar på bärförmågan hos våtmarker som används av populationer upptagna i tabell 1 och om dessa populationers flyttningsmönster.

5.7 Parterna skall vinnlägga sig om att genomföra studier om inverkan av jakt och handel på populationer upptagna i tabell 1 och om betydelsen av sådant utnyttjande för den lokala och nationella ekonomin.

5.8 Parterna skall vinnlägga sig om att samarbeta med vederbörliga internationella organisationer och stödja forsknings- och övervakningsprojekt.

6. Utbildning och information

6.1 Där så är nödvändigt skall parterna genomföra utbildningsprogram för att säkerställa att de ansvariga för genomförandet av detta handlingsprogram har tillräckliga kunskaper för att genomföra det effektivt.

6.2 Parterna skall samarbeta inbördes och med avtalssekretariatet i syfte att utforma utbildningsprogram och utbyta dokumentation.

6.3 Parterna skall vinnlägga sig om att utforma program, informationsmaterial och informationskanaler för att förbättra allmänhetens medvetande om målsättningarna, bestämmelserna och innehållet i detta handlingsprogram. Härvid skall särskild uppmärksamhet ägnas åt personer som lever i och intill viktiga våtmarker, åt personer som är nyttjare av dessa våtmarker (jägare, fiskare, turister m.fl.) samt åt lokala myndigheter och andra beslutsfattare.

6.4 Parterna skall vinnlägga sig om att genomföra särskilda kampanjer för att höja allmänhetens medvetande om bevarandet av populationer upptagna i tabell 1.

7. Genomförande

7.1 Vid genomförandet av detta handlingsprogram skall parterna, när så är lämpligt, ge prioritet åt populationer upptagna i kolumn A i tabell 1.

7.2 Om flera populationer av samma art som är upptagna i tabell 1 förekommer inom en parts territorium, skall den parten vidta bevarandeåtgärder till förmån för den eller de populationer som har den minst gynnsamma bevarandestatusen.

7.3 Avtalssekretariatet skall i samordning med tekniska kommittén och med stöd av experter från områdesstaterna samordna utformningen av riktlinjer för bevarande i enlighet med artikel IV.4 i detta avtal för att biträda parterna vid genomförandet av detta handlingsprogram. Där så är möjligt, skall avtalssekretariatet säkerställa överensstämmelse med riktlinjer antagna med stöd av andra internationella instrument. Dessa riktlinjer skall ha till syfte att införa principen om hållbart utnyttjande. De skall bl.a. omfatta

a) artinriktade handlingsprogram,

b) nödåtgärder,

c) framtagande av områdesinventeringar och metoder för skötsel och förvaltning av livsmiljöer,

d) jaktutövning,

e) handel med vattenfåglar,

f) turism,

g) begränsning av skador på gröda,

h) beskrivning av metoder för övervakning av vattenfåglar.

7.4 Avtalssekretariatet skall i samordning med tekniska kommittén och parterna utföra en serie internationella studier som är nödvändiga för att genomföra detta handlingsprogram, vilka skall innefatta följande:

a) Rapporter om populationernas status och utvecklingstrender.

b) Brister i information från inventeringar.

c) Nätverk av områden som utnyttjas av varje population, inklusive översyn av skyddsstatusen för varje område och av de skötselåtgärder som har vidtagits i varje enskilt fall.

d) Lagstiftning om jakt och handel i varje land avseende arter upptagna i bilaga 2 till detta avtal.

e) Hur långt man kommit i fråga om upprättande och genomförande av artinriktade handlingsprogram.

f) Återutsättningprojekt.

g) Status för införda, främmande vattenfågelarter och deras hybrider.

7.5 Avtalssekretariatet skall vinnlägga sig om att säkerställa att de studier som nämns i punkt 7.4 uppdateras med högst tre års mellanrum.

7.6 Tekniska kommittén skall bedöma riktlinjer som upprättats och studier som utförts enligt punkterna 7.3 och 7.4 och till partsmötets sessioner framlägga förslag till rekommendationer och resolutioner om deras utformning, innehåll och tillämpning.

7.7 Avtalssekretariatet skall regelbundet pröva mekanismer med vilkas hjälp ytterligare resurser (pengar och tekniskt stöd) kan anskaffas för att genomföra detta handlingsprogram och avge rapport till varje ordinarie session med partsmötet.

TABELL 1

STATUS FÖR FLYTTANDE POPULATIONER AV VATTENFÅGLAR [1]

Nyckel för indelningen

Följande nyckel till tabell 1 utgör grunden för genomförandet av handlingsprogrammet:

Kolumn A

Kategori 1: a) Arter som omfattas av bilaga I till konventionen om skydd av flyttande vilda djur.

b) Arter som anges som hotade i Threatened Birds of the World (BirdLife International 2000).

c) Populationer om mindre än ca 10000 individer.

Kategori 2: Populationer om ca 10000–ca 25000 individer.

Kategori 3: Populationer om ca 25000–ca 100000 individer som bedöms vara i fara med anledning av

a) att de är koncentrerade till ett litet antal områden under någon del av sin årscykel,

b) att de är beroende av en allvarligt hotad naturtyp,

c) att de uppvisar betydande långvarig populationsnedgång,

d) att de uppvisar extrema fluktuationer med avseende på populationens storlek eller trend.

För arter i kategorierna 2 och 3 hänvisas till punkt 2.1.1 i handlingsprogrammet i bilaga 3 till avtalet.

Kolumn B

Kategori 1: Populationer om ca 25000–ca 100000 individer som inte uppfyller villkoren för kolumn A.

Kategori 2: Populationer över ca 100000 individer som bedöms behöva särskild omsorg med anledning av

a) att de är koncentrerade till ett litet antal områden under någon del av sin årscykel,

b) att de är beroende av en allvarligt hotad naturtyp,

c) att de uppvisar betydande långvarig populationsnedgång,

d) att de uppvisar extrema fluktuationer med avseende på populationens storlek eller trend.

Kolumn C

Kategori 1: Populationer över ca 100000 individer som skulle kunna ha betydande nytta av internationellt samarbete och som inte uppfyller villkoren för kolumn A eller B.

Översyn av tabell 1

Denna tabell skall

a) regelbundet ses över av tekniska kommittén i enlighet med artikel VII.3 b i avtalet,

b) vid behov ändras av partsmötet, i enlighet med artikel VI.9 d i avtalet, mot bakgrund av översynens resultat.

Avgränsning av geografiska benämningar för utbredningsområden

Nordafrika Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Tunisien.

Västafrika Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tchad, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Östafrika Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania.

Nordöstafrika Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Somalia, Sudan.

Södra Afrika Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia, Zimbabwe.

Centralafrika Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon, São Tomé och Príncipe.

Afrika söder om Sahara Alla afrikanska stater söder om Sahara.

Tropiska Afrika Afrika söder om Sahara utom Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland.

Västra Palearktis Enligt definitionen i Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).

Nordvästeuropa Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Tyskland

Västeuropa Nordvästeuropa samt Portugal och Spanien.

Nordösteuropa Norra delen av Ryska federationen väster om Uralbergen.

Östeuropa Vitryssland, Ryska federationen väster om Uralbergen, Ukraina.

Centraleuropa Estland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Polen, Ryska federationen runt Finska viken och Kaliningrad, Slovakien, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Nordatlanten Färöarna, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Grönland, Irland, Island, Norge, Ryska federationens nordvästra kust, Svalbard.

Östra Atlanten Europas och Nordafrikas Atlantkust från norra Norge till Marocko.

Västra Sibirien Ryska federationen öster om Uralbergen till Jenisej och söderut till gränsen mot Kazakstan.

Centrala Sibirien Ryska federationen från Jenisej till Tajmyrhalvöns östra gräns och söderut till Altajbergen.

Västra Medelhavsområdet Algeriet, Frankrike, Italien, Malta, Monaco, Marocko, Portugal, San Marino, Spanien, Tunisien.

Östra Medelhavsområdet Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Cypern, Egypten, Grekland, Israel, Libanon, Libyen, Slovenien, Syrien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Serbien och Montenegro.

Svarta havet Armenien, Bulgarien, Georgien, Moldavien, Rumänien, Ryska federationen, Turkiet, Ukraina.

Kaspiska havet Azerbajdzjan, Iran, Kazakstan, Ryska federationen, Turkmenistan, Uzbekistan.

Sydvästasien Bahrain, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, östra Turkiet, Turkmenistan, Förenade Arabemiraten, Uzbekistan, Jemen.

Västasien Västra delarna av Ryska federationen öster om Uralbergen och länderna vid Kaspiska havet.

Centralasien Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Sydasien Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.

Förklaring till förkortningar och symboler

häckn. : häckande

N : norra, nord-

S : södra, syd-

NÖ : nordöstra, nordöst-

SÖ : sydöstra, sydöst-

övervintr. : övervintrande

Ö : östra, öst-

V : Västra, väst-

NV : nordvästra, nordväst-

SV : sydvästra, sydväst-

() Populationens status okänd. Bevarandestatusen uppskattad.

* Undantagsvis, i fråga om populationer som är markerade med en asterisk, får jakt fortsätta på uthållig basis, om den förekommer av hävd (se punkt 2.1.1 i bilaga 3 till avtalet).

Anmärkningar

1. De populationsdata som ligger till grund för tabell 1 motsvarar så långt som möjligt antalet individer i den potentiella häckande populationen i avtalsområdet. Bevarandestatusen grundas på bästa tillgängliga publicerade populationsuppskattningar.

2. Förkortningarna häckn. och övervintr. tjänar endast till ledning för identifiering av populationer. De innebär inga säsongsmässiga inskränkningar för åtgärder avseende dessa populationer i enlighet med avtalet och handlingsprogrammet.

3. De korta beskrivningar som används för att identifiera populationerna grundas på beskrivningarna i tredje upplagan av Waterbird Population Estimates.

4. Snedstreck (/) används för att skilja mellan häckningsområden och övervintringsområden.

5. Om en arts population är upptagen i tabell 1 i flera kategorier, så avser handlingsprogrammets skyldigheter den striktaste av de angivna kategorierna.

| A | B | C |

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

–Södra Afrika | 1b | 2a 2c | |

GAVIIDAE

Gavia stellata

–Nordvästeuropa (övervintr.) | | 2c | |

–Kaspiska havet, Svarta havet & Östra Medelhavsområdet (övervintr.) | | (1) | |

Gavia arctica arctica

–Nordeuropa & Västra Sibirien/Europa | | 2c | |

Gavia arctica suschkini

–Centrala Sibirien/Kaspiska havet | | | (1) |

Gavia immer

–Europa (övervintr.) | 1c | | |

Gavia adamsii

–Nordeuropa (övervintr.) | 1c | | |

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

–Europa & Nordvästafrika | | | 1 |

Podiceps cristatus cristatus

–Nordväst- & Västeuropa | | | 1 |

–Svarta havet & Medelhavsområdet (övervintr.) | | | 1 |

–Kaspiska havet & Sydvästasien (övervintr.) | 2 | | |

Podiceps grisegena grisegena

–Nordvästeuropa (övervintr.) | | 1 | |

–Svarta havet & Medelhavsområdet (övervintr.) | | (1) | |

–Kaspiska havet (övervintr.) | 2 | | |

Podiceps cristatus infuscatus

–Östafrika (Etiopien till N Zambia) | 1c | | |

–Södra Afrika | 1c | | |

Podiceps auritus auritus

–Nordvästeuropa (tjocknäbbad) | 1c | | |

–Nordösteuropa (smalnäbbad) | | 1 | |

–Kaspiska havet & Sydasien (övervintr.) | 2 | | |

Podiceps nigricollis nigricollis

–Europa/ Syd- & Västeuropa & Nordafrika | | | 1 |

–Västasien/Sydväst- & Sydasien | | 1 | |

Podiceps nigricollis gurneyi

–Södra Afrika | 2 | | |

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

–Södra Afrika | 2 | | |

–Västafrika | | 1 | |

–Östafrika | | | 1 |

–Europa & Västasien (häckn.) | 1a 3c | | |

Pelecanus rufescens

–Tropiska Afrika & SV Arabien | | 1 | |

Pelecanus crispus

–Svarta havet & Medelhavsområdet (övervintr.) | 1a 1c | | |

–Sydväst- & Sydasien (övervintr.) | 1a 2 | | |

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

–Södra Afrika | 1b | 2a 2c | |

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

–Kustområden i Sydvästafrika | 1c | | |

Phalacrocorax pygmeus

–Svarta havet & Medelhavsområdet | | 1 | |

–Sydvästasien | | 1 | |

Phalacrocorax neglectus

–Kustområden i Sydvästafrika | 1b 1c | | |

Phalacrocorax carbo carbo

–Nordvästeuropa | | | 1 |

Phalacrocorax carbo sinensis

–Nord- & Centraleuropa | | | 1 |

–Svarta havet & Medelhavsområdet | | | 1 |

–Väst- & Sydvästasien | | | (1) |

Phalacrocorax carbo lucidus

–Kustområden i Västafrika | | 1 | |

–Central- & Östafrika | | | 1 |

–Kustområden i södra Afrika | 2 | | |

Phalacrocorax nigrogularis

–Persiska viken & Arabiska sjön | 1b | 2a 2c | |

Phalacrocorax capensis

–Kustområden i södra Afrika | | 2a 2c | |

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

–Afrika söder om Sahara | 3c | | |

Egretta vinaceigula

–Södra Centralafrika | 1b 1c | | |

Egretta garzetta garzetta

–Afrika söder om Sahara | | | (1) |

–Europa, Svarta havet & Medelhavsområdet/Väst- & Centralafrika | | | 1 |

–Västasien/Sydvästasien, Nordöst- & Östafrika | | (1) | |

Egretta gularis gularis

–Västafrika | | (1) | |

Egretta gularis schistacea

–Nordöstafrika & Röda havet | | (1) | |

–Sydväst- & Sydasien | 2 | | |

Egretta dimorpha

–Kustområden i Östafrika | 2 | | |

Ardea cinerea cinerea

–Afrika söder om Sahara | | | 1 |

–Europa & Nordafrika (häckn.) | | | 1 |

–Väst- & Sydvästasien (häckn.) | | | (1) |

Ardea melanocephala

–Afrika söder om Sahara | | | (1) |

Ardea purpurea purpurea

–Tropiska Afrika | | 1 | |

–Västeuropa & Västra Medelhavsområdet/Västafrika | 2 | | |

–Östeuropa & Sydvästasien/Afrika söder om Sahara | | (2c) | |

Casmerodius albus albus

–V, C & SÖ Europa/Svarta havet & Medelhavsområdet | 2 | | |

–Västasien/Sydvästasien | | (1) | |

Casmerodius albus melanorhynchos

–Afrika söder om Sahara & Madagaskar | | | (1) |

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

–Afrika söder om Sahara | | 1 | |

Bubulcus ibis ibis

–Södra Afrika | | | 1 |

–Tropiska Afrika | | | 1 |

–Sydvästeuropa & Nordvästafrika | | | 1 |

–Östra Medelhavsområdet & Sydvästasien | 2 | | |

Ardeola ralloides ralloides

–Medelhavsområdet, Svarta havet & Nordafrika/Afrika söder om Sahara | 3c | | |

–Väst- & Sydvästasien/Afrika söder om Sahara | | (1) | |

Ardeola ralloides paludivaga

–Afrika söder om Sahara & Madagaskar | | | (1) |

Ardeola idae

–Madagaskar & Aldabraöarna/Central- & Östafrika | 1b 1c | | |

Ardeola rufiventris

–Tropiska delar av Östafrika & Södra Afrika | | (1) | |

Nycticorax nycticorax nycticorax

–Afrika söder om Sahara & Madagaskar | | (1) | |

–Europa & NV Afrika/Medelhavsområdet & Afrika | | 2c | |

–Västasien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | (1) | |

Ixobrychus minutus minutus

–Europa & Nordafrika/Afrika söder om Sahara | | 2c | |

–Väst- & Sydvästasien/Afrika söder om Sahara | | (1) | |

Ixobrychus minutus payesii

–Afrika söder om Sahara | | (1) | |

Ixobrychus sturmii

–Afrika söder om Sahara | | (1) | |

Botaurus stellaris stellaris

–Europa (häckn.) | 3c | | |

–Sydvästasien (övervintr.) | 2 | | |

Botaurus stellaris capensis

–Södra Afrika | 1c | | |

CICONIIDAE

Mycteria ibis

–Afrika söder om Sahara (utom Madagaskar) | | 1 | |

Anastomus lamelligerus lamelligerus

–Afrika söder om Sahara | | | 1 |

Ciconia nigra

–Södra Afrika | 1c | | |

–Sydvästeuropa/Västafrika | 1c | | |

–Central- & Östeuropa/Afrika söder om Sahara | 2 | | |

Ciconia abdimii

–Afrika söder om Sahara & SV Arabien | | (2c) | |

Ciconia episcopus microscelis

–Afrika söder om Sahara | | (1) | |

Ciconia ciconia ciconia

–Södra Afrika | 1c | | |

–Iberiska halvön & Nordvästafrika/Afrika söder om Sahara | 3b | | |

–Central- & Östeuropa/Afrika söder om Sahara | | | 1 |

–Västasien/Sydvästasien | 2 | | |

Leptoptilos crumeniferus

–Afrika söder om Sahara | | | 1 |

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

–Centrala tropiska Afrika | 1c | | |

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

–Afrika söder om Sahara (häckn.) | | | 1 |

–Svarta havet & Medelhavsområdet/Västafrika | 3c | | |

–Sydvästasien/Östafrika | | (1) | |

Geronticus eremita

–Marocko | 1a 1b 1c | | |

–Sydvästasien | 1a 1b 1c | | |

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

–Afrika söder om Sahara | | | 1 |

–Irak & Iran | 1c | | |

Platalea leucorodia leucorodia

–Västeuropa/Västra Medelhavsområdet & Västafrika | 1c | | |

–Central- & Sydösteuropa/Medelhavsområdet & Tropiska Afrika | 2 | | |

Platalea leucorodia archeri

–Röda havet & Somalia | 1c | | |

Platalea leucorodia balsaci

–Kustområden i Västafrika (Mauretanien) | 1c | | |

Platalea leucorodia major

–Västasien/Sydväst- & Sydasien | 2 | | |

Platalea alba

–Afrika söder om Sahara | 2* | | |

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

–Västafrika | 3a | | |

–Östafrika | 3a | | |

–Södra Afrika (till Madagaskar) | 3a | | |

–Västra Medelhavsområdet | | 2a | |

–Östra Medelhavsområdet, Sydväst- & Sydasien | | 2a | |

Phoenicopterus minor

–Västafrika | 2 | | |

–Östafrika | | 2a 2c | |

–Södra Afrika (till Madagaskar) | 3a | | |

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

–Västafrika (Senegal till Tchad) | | | (1) |

–Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Dendrocygna viduata

–Västafrika (Senegal till Tchad) | | | 1 |

–Östafrika & Södra Afrika | | | 1 |

Thalassornis leuconotus leuconotus

–Västafrika | 1c | | |

–Östafrika & Södra Afrika | 2* | | |

Oxyura leucocephala

–Västra Medelhavsområdet (Spanien & Marocko) | 1a 1b 1c | | |

–Algeriet & Tunisien | 1a 1b 1c | | |

–Östra Medelhavsområdet, Turkiet & Sydvästasien | 1a 1b 1c | | |

Oxyura maccoa

–Östafrika | 1c | | |

–Södra Afrika | 1c | | |

Cygnus olor

–Nordvästra Kontinental- & Centraleuropa | | | 1 |

–Svarta havet | | 1 | |

–Väst- & Centralasien/Kaspiska havet | | 2a 2d | |

Cygnus cygnus

–Island/Storbritannien & Irland | 2 | | |

–Nordvästra Kontinentaleuropa | | 1 | |

–Nordeuropa & Västra Sibirien/Svarta havet & Östra Medelhavsområdet | 2 | | |

–Västra & centrala Sibirien/Kaspiska havet | 2 | | |

Cygnus columbianus bewickii

–Västra Sibirien & Nordösteuropa/Nordvästeuropa | 3c | | |

–Norra Sibirien/Kaspiska havet | 1c | | |

Anser brachyrhynchus

–Östra Grönland & Island/Storbritannien | | 2a | |

–Svalbard/Nordvästeuropa | | 1 | |

Anser fabalis fabalis

–Nordösteuropa/Nordvästeuropa | | 1 | |

Anser fabalis rossicus

–Västra & centrala Sibirien/NÖ & SV Europa | | | (1) |

Anser fabalis johanseni

–Västra & centrala Sibirien/Turkmenistan till V Kina | | | (1) |

Anser albifrons albifrons

–NV Sibirien & NÖ Europa/Nordvästeuropa | | | 1 |

–Västra Sibirien/Centraleuropa | 3c* | | |

–Västra Sibirien/Svarta havet & Turkiet | | | 1 |

–Norra Sibirien/Kaspiska havet & Irak | 2 | | |

Anser albifrons flavirostris

–Grönland/Irland & Storbritannien | 3a* | | |

Anser erythropus

–N Europa & V Sibirien/Svarta havet & Kaspiska havet | 1a 1b 2 | | |

Anser anser anser

–Island/Storbritannien & Irland | | 1 | |

–Nordvästeuropa/Sydvästeuropa | | | 1 |

–Centraleuropa/Nordafrika | | 1 | |

Anser anser rubrirostris

–Svarta havet & Turkiet | | 1 | |

–Västra Sibirien/Kaspiska havet & Irak | | | 1 |

Branta leucopsis

–Östra Grönland/Skottland & Irland | | 1 | |

–Svalbard/Sydvästra Skottland | 2 | | |

–Ryssland/Tyskland & Nederländerna | | | 1 |

Branta bernicla bernicla

–Västra Sibirien/Västeuropa | | 2b 2c | |

Branta bernicla hrota

–Svalbard/Danmark & Storbritannien | 1c | | |

–Kanada & Grönland/Irland | 2 | | |

Branta ruficollis

–Norra Sibirien/Svarta havet & Kaspiska havet | 1a 1b 3a | | |

Alopochen aegyptiacus

–Västafrika | 2 | | |

–Östafrika & Södra Afrika | | | 1 |

Tadorna ferruginea

–Nordvästafrika | 1c | | |

–Ö Medelhavsområdet & Svarta havet/Nordöstafrika | 2 | | |

–Västasien & Kaspiska havet/Iran & Irak | | 1 | |

Tadorna cana

–Södra Afrika | | 1 | |

Tadorna tadorna

–Nordvästeuropa | | 2a | |

–Svarta havet & Medelhavsområdet | 3c | | |

–Västasien/Kaspiska havet & Mellanöstern | | 1 | |

Plectropterus gambensis gambensis

–Västafrika | | | 1 |

–Östafrika (Sudan till Zambia) | | | 1 |

Plectropterus gambensis niger

–Södra Afrika | | 1 | |

Sarkidiornis melanotos melanotos

–Västafrika | | 1 | |

–Södra Afrika & Östafrika | | | 1 |

Nettapus auritus

–Västafrika | 1c | | |

–Södra Afrika & Östafrika | | | (1) |

Anas capensis

–Östafrika (Rift Valley) | 1c | | |

–Tchadsjöns bäcken2 | 1c | | |

–Södra Afrika (norrut till Angola & Zambia) | | | 1 |

Anas strepera strepera

–Nordvästeuropa | | 1 | |

–Nordösteuropa/Svarta havet & Medelhavsområdet | | 2c | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | | (1) |

Anas penelope

–Västra Sibirien & NÖ Europa/NV Europa | | | 1 |

–V Sibirien & NÖ Europa/Svarta havet & Medelhavsområdet | | 2c | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | 2c | |

Anas platyrhynchos platyrhynchos

–Nordvästeuropa | | | 1 |

–Nordeuropa/Västra Medelhavsområdet | | | 1 |

–Östeuropa/Svarta havet & Östra Medelhavsområdet | | 2c | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien | | | (1) |

Anas undulata undulata

–Södra Afrika | | | 1 |

Anas clypeata

–Nordvästeuropa & Centraleuropa (övervintr.) | | 1 | |

–V Sibirien, NÖ & Ö Europa/S Europa & Västafrika | | 2c | |

–V Sibirien/Sydvästasien, Nordöst- & Östafrika | | 2c | |

Anas erythrorhyncha

–Södra Afrika | | | 1 |

–Östafrika | | | 1 |

–Madagaskar | 2 | | |

Anas acuta

–Nordvästeuropa | | 1 | |

–V Sibirien, NÖ & Ö Europa/S Europa & Västafrika | | 2c | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Östafrika | | | (1) |

Anas querquedula

–Västra Sibirien & Europa/Västafrika | | 2c | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien, Nordöst- & Östafrika | | | (1) |

Anas crecca crecca

–Nordvästeuropa | | | 1 |

–V Sibirien & NÖ Europa/Svarta havet & Medelhavsområdet | | | 1 |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | 2c | |

Anas hottentota

–Tchadsjöns bäcken | 1c | | |

–Östafrika (söderut till N Zambia) | | 1 | |

–Södra Afrika (norrut till S Zambia) | | 1 | |

Marmaronetta angustirostris

–Västra Medelhavsområdet/Västra Medelhavsområdet & Västafrika | 1a 1b 1c | | |

–Östra Medelhavsområdet | 1a 1b 1c | | |

–Sydvästasien | 1a 1b 2 | | |

Netta rufina

–Sydväst- & Centraleuropa/Västra Medelhavsområdet | | 1 | |

–Svarta havet & Östra Medelhavsområdet | 3c | | |

–Väst- & Centralasien/Sydvästasien | | | 1 |

Netta erythrophthalma brunnea

–Södra Afrika & Östafrika | | | 1 |

Aythya ferina

–Nordösteuropa/Nordvästeuropa | | | 1 |

–Central- & Nordösteuropa/Svarta havet & Medelhavsområdet | | | 1 |

–Västra Sibirien/Sydvästasien | | 2c | |

Aythya nyroca

–Västra Medelhavsområdet/Nord- & Västafrika | 1a 1c | | |

–Östeuropa/Ö Medelhavsområdet & Sahelområdet i Afrika | 1a 3c | | |

–Västasien/Sydvästasien & Nordöstafrika | 1a 3c | | |

Aythya fuligula

–Nordvästeuropa (övervintr.) | | | 1 |

–Centraleuropa, Svarta havet & Medelhavsområdet (övervintr.) | | | 1 |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | | (1) |

Aythya marila marila

–Nordeuropa/Västeuropa | | | 1 |

–Västra Sibirien/Svarta havet & Kaspiska havet | | | 1 |

Somateria mollissima mollissima

–Östersjön, Danmark & Nederländerna | | | 1 |

–Norge & Ryssland | | | 1 |

Somateria mollissima borealis

–Svalbard & Frans Josefs land (häckn.) | | 1 | |

Somateria spectabilis

–Östra Grönland, Nordösteuropa & Västra Sibirien | | | 1 |

Polysticta stelleri

–Västra Sibirien/Nordösteuropa | 1a | 1 | |

Clangula hyemalis

–Island & Grönland | | | 1 |

–Västra Sibirien/Nordeuropa | | | 1 |

Melanitta nigra nigra

–V Sibirien & N Europa/V Europa & NV Afrika | | 2a | |

Melanitta fusca fusca

–Västra Sibirien & Nordeuropa/NV Europa | | 2a | |

–Svarta havet & Kaspiska havet | 1c | | |

Bucephala clangula clangula

–Nordväst- & Centraleuropa (övervintr.) | | | 1 |

–Nordösteuropa/Adriatiska havet | | 1 | |

–Västra Sibirien & Nordösteuropa/Svarta havet | 2 | | |

–Västra Sibirien/Kaspiska havet | 2 | | |

Mergellus albellus

–Nordväst- & Centraleuropa (övervintr.) | 3a | | |

–Nordösteuropa/Svarta havet & Östra Medelhavsområdet | | 1 | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien | 3c | | |

Mergus serrator serrator

–Nordväst- & Centraleuropa (övervintr.) | | | 1 |

–Nordösteuropa/Svarta havet & Medelhavsområdet | | 1 | |

–Västra Sibirien/Sydväst- & Centralasien | 1c | | |

Mergus merganser merganser

–Nordväst- & Centraleuropa (övervintr.) | | | 1 |

–Nordösteuropa/Svarta havet | 1c | | |

–Västra Sibirien/Kaspiska havet | 2 | | |

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

–Västafrika (Senegal till Tchad) | 2 | | |

Balearica pavonina ceciliae

–Östafrika (Sudan till Uganda) | 3c | | |

Balearica regulorum regulorum

–Södra Afrika (norrut till Angola & S Zimbabwe) | 1c | | |

Balearica regulorum gibbericeps

–Östafrika (Kenya till Moçambique) | 3c | | |

Grus leucogeranus

–Iran (övervintr.) | 1a 1b 1c | | |

Grus virgo

–Svarta havet (Ukraina)/Nordöstafrika | 1c | | |

–Turkiet (häckn.) | 1c | | |

–Kalmuckien/Nordöstafrika | | 1 | |

Grus paradisea

–Sydligaste Afrika | 1b 2 | | |

Grus carunculatus

–Centralafrika & Södra Afrika | 1b 1c | | |

Grus grus

–Nordvästeuropa/Iberiska halvön & Marocko | | 1 | |

–Nordöst- & Centraleuropa/Nordafrika | | 1 | |

–Östeuropa/Turkiet, Mellanöstern & Nordöstafrika | 3c | | |

–Turkiet & Georgien (häckn.) | 1c | | |

–Västra Sibirien/Sydasien | | (1) | |

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

–Nordöstafrika, Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Sarothrura elegans reichenovi

–S Västafrika till Centralafrika | | | (1) |

Sarothrura boehmi

–Centralafrika | 1c | | |

Sarothrura ayresi

–Etiopien & Södra Afrika | 1a 1b 1c | | |

Rallus aquaticus aquaticus

–Europa & Nordafrika | | | 1 |

Rallus aquaticus korejewi

–Västra Sibirien/Sydvästasien | | | (1) |

Rallus caerulescens

–Södra Afrika & Östafrika | | | (1) |

Crecopsis egregia

–Afrika söder om Sahara | | | (1) |

Crex crex

–Europa & Västasien/Afrika söder om Sahara | 1b | 2c | |

Amaurornis flavirostris

–Afrika söder om Sahara | | | 1 |

Porzana parva parva

–Västra Eurasien/Afrika | | 2c | |

Porzana pusilla intermedia

–Europa (häckn.) | 2 | | |

Porzana porzana

–Europa/Afrika | | 2c | |

Aenigmatolimnas marginalis

–Afrika söder om Sahara | (2) | | |

Porphyrio alleni

–Afrika söder om Sahara | | | (1) |

Gallinula chloropus chloropus

–Europa & Nordafrika | | | 1 |

–Väst- & Sydvästasien | | | (1) |

Gallinula angulata

–Afrika söder om Sahara | | | (1) |

Fulica cristata

–Afrika söder om Sahara | | | 1 |

–Spanien & Marocko | 1c | | |

Fulica atra atra

–Nordvästeuropa (övervintr.) | | | 1 |

–Svarta havet & Medelhavsområdet (övervintr.) | | | 1 |

–Sydvästasien (övervintr.) | | | (1) |

DROMADIDAE

Dromas ardeola

–NV Indiska oceanen, Röda havet & Persiska viken | 3a | | |

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

–Europa/Syd- & Västeuropa & Nordvästafrika | | | 1 |

Haematopus ostralegus longipes

–SÖ Europa & Västasien/Sydvästasien & NÖ Afrika | | | (1) |

Haematopus moquini

–Kustområden i södra Afrika | 1c | | |

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

–Afrika söder om Sahara (utom Södra Afrika) | | | (1) |

–Södra Afrika ("meridionalis") | 2 | | |

–Sydvästeuropa & Nordvästafrika/Västafrika | | 1 | |

–Centraleuropa & Ö Medelhavsområdet/Nord–Centralafrika | | 1 | |

–V, C & SV Asien/SV Asien & Nordöstafrika | | (1) | |

Recurvirostra avosetta

–Södra Afrika | 2 | | |

–Östafrika | | (1) | |

–Västeuropa & Nordvästafrika (häckn.) | | 1 | |

–Sydösteuropa, Svarta havet & Turkiet (häckn.) | (3c) | | |

–Väst- & Sydvästasien/Östafrika | 2 | | |

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

–Västafrika | (2) | | |

Burhinus senegalensis inornatus

–Nordöst- & Östafrika | (2) | | |

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

–Västafrika | | (1) | |

–Östafrika | (2) | | |

Glareola pratincola pratincola

–Västeuropa & Nordvästafrika/Västafrika | 2 | | |

–Svarta havet & Ö Medelhavsområdet/Östra Sahel | 2 | | |

–Sydvästasien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | (1) | |

Glareola nordmanni

–Sydösteuropa & Västasien/Södra Afrika | 3b 3c | | |

Glareola ocularis

–Madagaskar/Östafrika | (2) | | |

Glareola nuchalis nuchalis

–Öst- & Centralafrika | | (1) | |

Glareola nuchalis liberiae

–Västafrika | (2) | | |

Glareola cinerea cinerea

–SÖ Västafrika & Centralafrika | (2) | | |

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

–Storbritannien, Irland, Danmark, Tyskland & Östersjön (häckn.) | 3c* | | |

Pluvialis apricaria altifrons

–Island & Färöarna/Östra Atlantkusten | | | 1 |

–Nordeuropa/Västeuropa & NV Afrika | | | 1 |

–Norra Sibirien/Kaspiska havet & Mindre Asien | | (1) | |

Pluvialis fulva

–Norra centrala Sibirien/S & SV Asien, Nordöstafrika | | (1) | |

Pluvialis squatarola

–V Sibirien & Kanada/V Europa & V Afrika | | | 1 |

–C & Ö Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | 1 | |

Charadrius hiaticula hiaticula

–Nordeuropa/Europa & Nordafrika | | 1 | |

Charadrius hiaticula psammodroma

–Kanada, Grönland & Island/Västra & Södra Afrika | | (2c) | |

Charadrius hiaticula tundrae

–NÖ Europa & Sibirien/SV Asien, Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Charadrius dubius curonicus

–Europa & Nordvästafrika/Västafrika | | | 1 |

–Väst- & Sydvästasien/Östafrika | | | (1) |

Charadrius pecuarius pecuarius

–Södra Afrika & Östafrika | | | (1) |

–Västafrika | | (1) | |

Charadrius tricollaris tricollaris

–Södra Afrika & Östafrika | | | 1 |

Charadrius forbesi

–Väst- & Centralafrika | | (1) | |

Charadrius pallidus pallidus

–Södra Afrika | 2 | | |

Charadrius pallidus venustus

–Östafrika | 1c | | |

Charadrius alexandrinus alexandrinus

–Västeuropa & Västra Medelhavsområdet/Västafrika | 3c | | |

–Svarta havet & Östra Medelhavsområdet/Östra Sahel | 3c | | |

–Sydväst- & Centralasien/SV Asien & Nordöstafrika | | (1) | |

Charadrius marginatus mechowi

–Södra Afrika & Östafrika | 2 | | |

–Västafrika till Västra Centralafrika | 2 | | |

Charadrius mongolus pamirensis

–Västra Centralasien/Sydvästasien & Östafrika | | (1) | |

Charadrius leschenaultii columbinus

–Turkiet & SV Asien/Ö Medelhavsområdet & Röda havet | 1c | | |

Charadrius leschenaultii crassirostris

–Kaspiska havet & SV Asien/Arabien & Nordöstafrika | | (1) | |

Charadrius leschenaultii leschenaultii

–Centralasien/Östafrika & Södra Afrika | | (1) | |

Charadrius asiaticus

–SÖ Europa & Västasien/Östafrika & S Centralafrika | 3c | | |

Eudromias morinellus

–Europa/Nordvästafrika | (3c) | | |

–Asien/Mellanöstern | | (1) | |

Vanellus vanellus

–Europa/Europa & Nordafrika | | 2c | |

–Västasien/Sydvästasien | | | (1) |

Vanellus spinosus

–Svarta havet & Medelhavsområdet (häckn.) | | 1 | |

Vanellus albiceps

–Väst- & Centralafrika | | (1) | |

Vanellus senegallus senegallus

–Västafrika | | (1) | |

Vanellus senegallus solitaneus

–Sydvästafrika | | (1) | |

Vanellus senegallus lateralis

–Öst- & Sydöstafrika | | 1 | |

Vanellus lugubris

–Södra Västafrika | 2 | | |

–Central- & Östafrika | 3c | | |

Vanellus melanopterus minor

–Södra Afrika | 1c | | |

Vanellus coronatus coronatus

–Östafrika & Södra Afrika | | | 1 |

–Centralafrika | (2) | | |

Vanellus coronatus xerophilus

–Sydvästafrika | | (1) | |

Vanellus superciliosus

–Väst- & Centralafrika | (2) | | |

Vanellus gregarius

–Sydösteuropa & Västasien/Nordöstafrika | 1a 1b 1c | | |

–Centralasiatiska republikerna/NV Indien | 1a 1b 1c | | |

Vanellus leucurus

–Sydvästasien/Sydvästasien & Nordöstafrika | 2 | | |

–Centralasiatiska republikerna/Sydasien | | (1) | |

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

–Europa/Syd- & Västeuropa & Nordafrika | | | 1 |

–Västra Sibirien/Sydvästasien (Kaspiska havet) | | | (1) |

Gallinago stenura

–Norra Sibirien/Sydasien & Östafrika | | | (1) |

Gallinago media

–Skandinavien/sannolikt Västafrika | | 1 | |

–Västra Sibirien & Nordösteuropa/Sydöstafrika | | 2c | |

Gallinago gallinago gallinago

–Europa/Syd- & Västeuropa & Nordvästafrika | | 2c | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Afrika | | | 1 |

Gallinago gallinago faeroeensis

–Island, Färöarna & Norra Skottland/Irland | | | 1 |

Lymnocryptes minimus

–Nordeuropa/Syd- & Västeuropa & Västafrika | | 2b | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | (1) | |

Limosa limosa limosa

–Västeuropa/Nordväst- & Västafrika | | 2c | |

–Östeuropa/Central- & Östafrika | | 2c | |

–Västra Centralasien/Sydvästasien & Östafrika | | (1) | |

Limosa limosa islandica

–Island/Västeuropa | 3a* | | |

Limosa lapponica lapponica

–Nordeuropa/Västeuropa | | 2a | |

Limosa lapponica taymyrensis

–Västra Sibirien/Väst- & Sydvästafrika | | 2a 2c | |

Limosa lapponica menzbieri

–Centrala Sibirien/Syd- & Sydvästasien & Östafrika | | | (1) |

Numenius phaeopus phaeopus

–Nordeuropa/Västafrika | | | (1) |

–Västra Sibirien/Södra Afrika & Östafrika | | | (1) |

Numenius phaeopus islandicus

–Island, Färöarna & Skottland/Västafrika | | | 1 |

Numenius phaeopus alboaxillaris

–Sydvästasien/Östafrika | 1c | | |

Numenius tenuirostris

–Centrala Sibirien/Medelhavsområdet & Sydvästasien | 1a 1b 1c | | |

Numenius arquata arquata

–Europa/Europa, Nord- & Västafrika | | | 1 |

Numenius arquata orientalis

–Västra Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | 3c | | |

Numenius arquata suschkini

–Sydösteuropa & Sydvästasien (häckn.) | 2 | | |

Tringa erythropus

–Nordeuropa/Sydeuropa, Nord- & Västafrika | | | (1) |

–Västra Sibirien/Sydvästasien, Nordöst- & Östafrika | | (1) | |

Tringa totanus totanus

–Nordvästeuropa/Västeuropa, Nordväst- & Västafrika | | 2c | |

–Central- & Östeuropa/Östra Medelhavsområdet & Afrika | | 2c | |

Tringa totanus britannica

–Storbritannien & Irland/Storbritannien, Irland, Frankrike | | 2c | |

Tringa totanus ussuriensis

–Västasien/Sydvästasien, Nordöst- & Östafrika | | | (1) |

Tringa totanus robusta

–Island & Färöarna/Västeuropa | | | 1 |

Tringa stagnatilis

–Östeuropa/Väst- & Centralafrika | | (1) | |

–Västasien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | (1) | |

Tringa nebularia

–Nordeuropa/Sydvästeuropa, Nordväst- & Västafrika | | | 1 |

–Västra Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Tringa ochropus

–Nordeuropa/Syd- & Västeuropa, Västafrika | | | 1 |

–Västra Sibirien/Sydvästasien, Nordöst- & Östafrika | | | (1) |

Tringa glareola

–Nordvästeuropa/Västafrika | | 2c | |

–NÖ Europa & V Sibirien/Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Tringa cinerea

–NÖ Europa & V Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | | 1 |

Tringa hypoleucos

–Väst- & Centraleuropa/Västafrika | | | 1 |

–Östeuropa & V Sibirien/Centralafrika, Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Arenaria interpres interpres

–NÖ Kanada & Grönland/V Europa & NV Afrika | | 1 | |

–Nordeuropa/Västafrika | | 1 | |

–Västra & centrala Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Calidris tenuirostris

–Östra Sibirien/Sydvästasien & Västra Sydasien | 1c | | |

Calidris canutus canutus

–Norra Sibirien/Västafrika & Södra Afrika | | 2a 2c | |

Calidris canutus islandica

–NÖ Kanada & Grönland/Västeuropa | | 2a 2c | |

Calidris alba

–Östatlantiska områden i Europa, Västafrika & Södra Afrika (övervintr.) | | | 1 |

–Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika (övervintr.) | | | 1 |

Calidris minuta

–N Europa/S Europa, Nord- & Västafrika | | (2c) | |

–Västra Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | | (1) |

Calidris temminckii

–Fennoskandia/Nord- & Västafrika | | (1) | |

–NÖ Europa & V Sibirien/Sydvästasien & Östafrika | | | (1) |

Calidris maritima maritima

–Nord- & Västeuropa (utom Island) (övervintr.) | | 1 | |

Calidris alpina alpina

–NÖ Europa & NV Sibirien/V Europa & NV Afrika | | | 1 |

Calidris alpina centralis

–Centrala Sibirien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | | (1) |

Calidris alpina schinzii

–Island & Grönland/Nordväst- & Västafrika | | | 1 |

–Storbritannien & Irland/SV Europa & NV Afrika | 2 | | |

–Östersjön/SV Europa & NV Afrika | 1c | | |

Calidris alpina arctica

–NÖ Grönland/Västafrika | 3a | | |

Calidris ferruginea

–Västra Sibirien/Västafrika | | | 1 |

–Centrala Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | | 1 |

Limicola falcinellus falcinellus

–Nordeuropa/Sydvästasien & Afrika | 3c | | |

Philomachus pugnax

–Nordeuropa & Västra Sibirien/Västafrika | | 2c | |

–Norra Sibirien/Sydvästasien, Östafrika & Södra Afrika | | (2c) | |

Phalaropus lobatus

–Västra Eurasien/Arabiska sjön | | | 1 |

Phalaropus fulicaria

–Kanada & Grönland/Afrikas Atlantkust | | | (1) |

LARIDAE

Larus leucophthalmus

–Röda havet & närliggande kuster | 1a 2 | | |

Larus hemprichii

–Röda havet, Persiska viken, Arabien & Östafrika | | 2a | |

Larus canus canus

–NV & Centraleuropa/Atlantkusten & Medelhavsområdet | | 2c | |

Larus canus heinei

–NÖ Europa & Västra Sibirien/Svarta havet & Kaspiska havet | | (1) | |

Larus audouinii

–Medelhavsområdet/Afrikas N & V kuster | 1a 3a | | |

Larus marinus

–Nord- & Västeuropa | | | 1 |

Larus dominicanus vetula

–Kustområden i södra Afrika | | 1 | |

Larus hyperboreus hyperboreus

–Svalbard & N Ryssland (häckn.) | | | (1) |

Larus hyperboreus leuceretes

–Kanada, Grönland & Island (häckn.) | | | (1) |

Larus glaucoides glaucoides

–Grönland/Island & Nordvästeuropa | | | 1 |

Larus argentatus argentatus

–Nordeuropa & Nordvästeuropa | | | 1 |

Larus argentatus argenteus

–Island & Västeuropa | | | 1 |

Larus heuglini

–NÖ Europa & V Sibirien/SV Asien & NÖ Afrika | | | (1) |

Larus (heuglini) barabensis

–Sydvästra Sibirien/Sydvästasien | | | (1) |

Larus armenicus

–Armenien, Östra Turkiet & NV Iran | 3a | | |

Larus cachinnans cachinnans

–Svarta havet & Västasien/Sydvästasien, Nordöstafrika | | | 1 |

Larus cachinnans michahellis

–Medelhavsområdet, Iberiska halvön & Marocko | | | 1 |

Larus fuscus fuscus

–NÖ Europa/Svarta havet, Sydvästasien & Östafrika | | (2c) | |

Larus fuscus graellsii

–Västeuropa/Medelhavsområdet & Västafrika | | | 1 |

Larus ichthyaetus

–Svarta havet & Kaspiska havet/Sydvästasien | 3a | | |

Larus cirrocephalus poiocephalus

–Västafrika | | (1) | |

–Central- & Östafrika | | | (1) |

–Kustområden i södra Afrika (utom Madagaskar) | | (1) | |

Larus hartlaubii

–Kustområden i Sydvästafrika | | 1 | |

Larus ridibundus

–V Europa/V Europa, V Medelhavsområdet, Västafrika | | | 1 |

–Östeuropa/Svarta havet & Östra Medelhavsområdet | | | 1 |

–Västasien/Sydvästasien & Nordöstafrika | | | (1) |

Larus genei

–Västafrika (häckn.) | 2 | | |

–Svarta havet & Medelhavsområdet (häckn.) | | 2a | |

–Väst-, Sydväst- & Sydasien (häckn.) | | 2a | |

Larus melanocephalus

–V Europa, Medelhavsområdet & NV Afrika | | 2a | |

Larus minutus

–Central- & Östeuropa/SV Europa & V Medelhavsområdet | | 1 | |

–V Asien/Ö Medelhavsområdet, Svarta havet & Kaspiska havet | | (1) | |

Xema sabini sabini

–Kanada & Grönland/SÖ Atlanten | | | (1) |

Sterna nilotica nilotica

–Västeuropa/Västafrika | 2 | | |

–Svarta havet & Östra Medelhavsområdet/Östafrika | 3c | | |

–Väst- & Centralasien/Sydvästasien | 2 | | |

Sterna caspia caspia

–Södra Afrika (häckn.) | 1c | | |

–Västafrika (häckn.) | | 1 | |

–Europa (häckn.) | 1c | | |

–Kaspiska havet (häckn.) | 2 | | |

Sterna maxima albidorsalis

–Västafrika (häckn.) | | 2a | |

Sterna bengalensis bengalensis

–Persiska viken/Sydasien | | 2a | |

Sterna bengalensis par

–Röda havet/Östafrika | 3a | | |

Sterna bengalensis emigrata

–S Medelhavsområdet/Nordväst- & Västafrikas kuster | 1c | | |

Sterna bergii bergii

–Södra Afrika (Angola–Moçambique) | 2 | | |

Sterna bergii enigma

–Madagaskar & Moçambique/Södra Afrika | 1c | | |

Sterna bergii thalassina

–Östafrika & Seychellerna | 1c | | |

Sterna bergii velox

–Röda havet & Nordöstafrika | 3a | | |

Sterna sandvicensis sandvicensis

–Västeuropa/Västafrika | | 2a | |

–Svarta havet & Medelhavsområdet (häckn.) | 3a 3c | | |

–Väst- & Centralasien/Sydväst- & Sydasien | | 2a | |

Sterna dougallii dougallii

–Södra Afrika | 1c | | |

–Östafrika | 3a | | |

–Europa (häckn.) | 1c | | |

Sterna dougallii arideensis

–Madagaskar, Seychellerna & Maskarenerna | 2 | | |

Sterna dougallii bangsi

–Norra Arabiska sjön (Oman) | 1c | | |

Sterna vittata vittata

–Prins Edwardön, Marionön, Crozetöarna & Kerguelen/Sydafrika | 1c | | |

Sterna vittata tristanensis

–Tristan da Cunha & Gough/Sydafrika | 1c | | |

Sterna hirundo hirundo

–Syd- & Västeuropa (häckn.) | | | 1 |

–Nord- & Östeuropa (häckn.) | | | 1 |

–Västasien (häckn.) | | | (1) |

Sterna paradisaea

–Västra Eurasien (häckn.) | | | 1 |

Sterna albifrons albifrons

–Östra Atlanten (häckn.) | 3b | | |

–Svarta havet & Östra Medelhavsområdet (häckn.) | 3c | | |

–Kaspiska havet (häckn.) | 2 | | |

Sterna albifrons guineae

–Västafrika (häckn.) | 1c | | |

Sterna saundersi

–V Sydasien, Röda havet, Persiska viken & Östafrika | | (1) | |

Sterna balaenarum

–Namibia & Sydafrika/Atlantkusten till Ghana | 2 | | |

Sterna repressa

–V Sydasien, Röda havet, Persiska viken & Östafrika | | 2c | |

Chlidonias hybridus hybridus

–Västeuropa & Nordvästafrika (häckn.) | 3c | | |

–Svarta havet & Östra Medelhavsområdet (häckn.) | | | (1) |

–Kaspiska havet (häckn.) | | (1) | |

Chlidonias hybridus sclateri

–Östafrika (Kenya & Tanzania) | 1c | | |

–Södra Afrika (Malawi & Zambia till Sydafrika) | (2) | | |

Chlidonias leucopterus

–Östeuropa & Västasien/Afrika | | | (1) |

Chlidonias niger niger

–Europa & Västasien/Afrikas Atlantkust | | 2c | |

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

–Kustområden i Västafrika & Centralafrika | 2 | | |

–Östafrika & Södra Afrika | 2 | | |

[1] Antaget vid partsmötets andra session i Bonn i Tyskland den 25– 27 september 2002.

--------------------------------------------------

Top