EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0078(01)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2004 av den 8 juni 2004 om ändring av bilaga XIV (Konkurrens), protokoll 21 (Om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag), protokoll 22 (Om definitionen av «företag» och «omsättning» (artikel 56)) och protokoll 24 (Om samarbete vid kontroll av företagskoncentrationer) till EES-avtalet

EUT L 219, 19.6.2004, p. 13–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/78(2)/oj

19.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 219/13


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 78/2004

av den 8 juni 2004

om ändring av bilaga XIV (Konkurrens), protokoll 21 (Om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag), protokoll 22 (Om definitionen av ”företag” och ”omsättning” (artikel 56)) och protokoll 24 (Om samarbete vid kontroll av företagskoncentrationer) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIV till avtalet ändrades genom avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som undertecknades i Luxemburg den 14 oktober 2003 (1).

(2)

Protokoll 21 till avtalet ändrades genom avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som undertecknades i Luxemburg den 14 oktober 2003.

(3)

Protokoll 22 till avtalet har inte tidigare ändrats av Gemensamma EES-kommittén.

(4)

Protokoll 24 till avtalet har inte tidigare ändrats av Gemensamma EES-kommittén.

(5)

Artikel 57 i avtalet utgör den rättsliga grunden för kontrollen av företagskoncentrationer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(6)

Artikel 57 skall tillämpas i enlighet med protokoll 21 och 24 och bilaga XIV, i vilka de tillämpliga bestämmelserna för kontroll av koncentrationer fastställs.

(7)

Rådets förordning (EEG) nr. 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 (3), har införlivats i bilaga XIV och protokoll 21 och en hänvisning till rättsakten finns i protokoll 24 till avtalet.

(8)

Bilaga XIV och protokoll 21 ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/1998 av den 27 mars 1998 (4) och genom det beslutet införlivades rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer med avtalet, i enlighet med syftet att bevara ett dynamiskt och homogent EES, grundat på gemensamma konkurrensregler och likvärdiga konkurrensvillkor.

(9)

Genom förordning (EG) nr 1310/97 om ändring av förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer ändras artikel 5.3 i den förordningen. Protokoll 22 till avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Genom rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) (5) upphävs och ersätts förordning (EEG) nr 4064/89.

(11)

Förordning (EG) nr 139/2004 bör införas i bilaga XIV och protokoll 21 till avtalet och en hänvisning till förordningen bör införas i protokoll 24 till avtalet för att likvärdiga konkurrensvillkor skall kunna upprätthållas i EES.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIV till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Protokoll 21 till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Protokoll 22 till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4

Protokoll 24 till avtalet skall ändras i enlighet med bilaga IV till det här beslutet.

Artikel 5

Texterna till förordning (EG) nr 139/2004 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft den 9 juni 2004 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 7

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juni 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

S. GILLESPIE

Ordförande


(1)  EUT L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 1.

(3)  EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.

(4)  EGT L 310, 19.11.1998, s. 9 och EES-supplementet nr 48, 19.11.1998, s. 190.

(5)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA I

Punkt 1 (rådets förordning (EEG) nr 4064/89) i bilaga XIV till avtalet skall ersättas med följande:

32004 R 0139: Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (’EG:s koncentrationsförordning’) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen skall inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 1.1 skall ordet ’eller motsvarande bestämmelser i protokoll 21 och protokoll 24 till EES-avtalet,’ införas efter ’utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.5’.

Ordet ’gemenskapsdimension’ skall ersättas med ’gemenskapsdimension eller en Eftadimension’.

b)

I artikel 1.2 skall ordet ’gemenskapsdimension’ ersättas med ’gemenskapsdimension eller en Eftadimension’.

’Omsättningen inom gemenskapen’ skall ersättas med ’omsättningen inom gemenskapen eller inom Efta’.

I sista stycket skall ordet ’medlemsstat’ ersättas med ’EG-medlemsstat eller Eftastat’.

c)

I artikel 1.3 skall ordet ’gemenskapsdimension’ ersättas med ’gemenskapsdimension eller en Eftadimension’.

’Omsättning inom gemenskapen’ och ’omsättningen inom gemenskapen’ skall ersättas med ’omsättning inom gemenskapen eller inom Efta’ respektive ’’omsättningen inom gemenskapen eller inom Efta’.

I artikel 1.3 b och 1.3 c skall ordet ’medlemsstater’ ersättas med ’EG-medlemsstater eller i var och en av åtminstone tre Eftastater’.

I sista stycket skall ordet ’medlemsstat’ ersättas med ’EG-medlemsstat eller Eftastat’.

d)

Artikel 1.4 och 1.5 skall inte gälla.

e)

I artikel 2.1 första stycket skall ’den gemensamma marknaden’ ersättas med ’EES-avtalet’.

f)

I artikel 2.2 sista raden skall ’den gemensamma marknaden’ ersättas med ’EES-avtalet’.

g)

I artikel 2.3 sista raden skall ’den gemensamma marknaden’ ersättas med ’EES-avtalet’.

h)

I artikel 2.4 sista raden skall ’den gemensamma marknaden’ ersättas med ’EES-avtalet’.

i)

I artikel 3.5 b skall ordet ’medlemsstats’ ersättas med ’EG-medlemsstats eller Eftastats’.

j)

I artikel 4.1 första stycket skall ordet ’gemenskapsdimension’ ersättas med ’gemenskapsdimension eller en Eftadimension’.

I första meningen skall dessutom ’i enlighet med artikel 57 i EES-avtalet’ införas efter ’skall anmälas till kommissionen’.

I artikel 4.1 andra stycket skall ordet ’gemenskapsdimension’ ersättas med ’gemenskapsdimension eller en Eftadimension’.

k)

I artikel 5.1 skall sista stycket ersättas med följande:

’Omsättning inom gemenskapen eller inom en EG-medlemsstat skall omfatta intäkter från försäljning av varor och tjänster till företag eller konsumenter inom gemenskapen respektive EG-medlemsstaten. Detta gäller även omsättning inom Eftastaternas territorium eller inom en Eftastat.’

l)

I artikel 5.3 a skall sista stycket ersättas med följande:

’Omsättningen för ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut inom gemenskapen eller i en EG-medlemsstat skall omfatta de intäkter, enligt definitionen ovan, som hänför sig till den filial eller den avdelning av det nämnda institutet som är etablerad inom gemenskapen eller i EG-medlemsstaten i fråga. Detta gäller även omsättningen för ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut inom Eftastaternas territorium eller inom en Eftastat.’

m)

I artikel 5.3 b sista meningen skall ’skall hänsyn tas till de bruttopremier som betalas av gemenskapsinvånare respektive en medlemsstats invånare’ ersättas med:

’skall hänsyn tas till de bruttopremier som betalas av gemenskapsinvånare respektive en EG-medlemsstats invånare. Detta skall även gälla de bruttopremier som betalas av invånare i Eftatstaternas territorium respektive invånarna i en Eftastat.’ ”


BILAGA II

Punkt 1.1 (rådets förordning (EEG) nr 4064/89) i artikel 3 i protokoll 21 till avtalet skall ersättas med följande:

32004 R 0139: Artikel 4.4 och 4.5, artiklarna 6–12, 14–21 och 23–26 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (’EG:s koncentrationsförordning’) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).”


BILAGA III

Artikel 3 i protokoll 22 till avtalet skall ersättas med följande:

”I stället för omsättning används följande:

a)

För kreditinstitut och andra finansiella institut, det sammanlagda beloppet av följande intäkter enligt definitionen i rådets direktiv 86/635/EEG, i förekommande fall efter avdrag av mervärdesskatt och andra skatter som har direkt anknytning till dessa intäkter:

i)

Ränteintäkter och liknande intäkter.

ii)

Intäkter från värdepapper:

Intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning.

Intäkter från ägarintressen.

Intäkter från aktier och andelar i anknutna företag.

iii)

Provisionsintäkter.

iv)

Nettovinst av finansiella transaktioner.

v)

Övriga rörelseintäkter.

Omsättningen för ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut inom det område som omfattas av avtalet skall omfatta de intäkter, enligt definitionen ovan, som hänför sig till den filial eller den avdelning av det nämnda institutet som är etablerad inom det område som omfattas av avtalet.

b)

För försäkringsbolag: värdet av de tecknade bruttopremierna, som skall omfatta samtliga mottagna och utestående belopp enligt försäkringsavtal som har tecknats av försäkringsbolagen eller för deras räkning, inklusive utgående återförsäkringspremier, efter avdrag för skatter och skatteliknande avgifter som debiteras på grundval av de individuella premiebeloppen eller den totala premievolymen. Vad beträffar artikel 1.2 b och artikel 1.3 b, c och d samt den sista delen av artikel 1.2 och 1.3 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 skall hänsyn tas till de bruttopremier som betalas av invånare i det område som omfattas av avtalet.”


BILAGA IV

Protokoll 24 till avtalet skall ersättas med följande:

PROTOKOLL 24

om samarbete vid kontroll av företagskoncentrationer

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 1

1.   Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen skall på begäran av endera av övervakningsmyndigheterna utbyta information och samråda med varandra beträffande allmänna policyfrågor.

2.   När det gäller ärenden som omfattas av artikel 57.2 a i avtalet skall EG-kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet samarbeta vid handläggningen av företagskoncentrationer i enlighet med nedanstående bestämmelser.

3.   I detta protokoll avses med termen en övervakningsmyndighets territorium, vad EG-kommissionen beträffar, EG-medlemsstaternas territorium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen enligt bestämmelserna i fördraget är tillämpligt och, vad Eftas övervakningsmyndighet beträffar, Eftastaternas territorier på vilka avtalet är tillämpligt.

Artikel 2

1.   Samarbete skall förekomma enligt bestämmelserna i detta protokoll, om

a)

de berörda företagens omsättning inom Eftastaternas territorium uppgår till 25 % eller mer av deras sammanlagda omsättning inom det territorium som omfattas av avtalet, eller

b)

minst två av de berörda företagens omsättning överstiger 250 miljoner euro inom Eftastaternas territorium, eller

c)

koncentrationen kan påtagligt hämma den effektiva konkurrensen inom Eftastaternas territorium eller en väsentlig del av det, i synnerhet till följd av att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

2.   Samarbete skall också förekomma om

a)

koncentrationen uppfyller villkoren för hänskjutande i artikel 6,

b)

en Eftastat önskar vidta åtgärder för att skydda legitima intressen enligt artikel 7.

FÖRFARANDENAS INLEDNINGSFAS

Artikel 3

1.   EG-kommissionen skall till Eftas övervakningsmyndighet överlämna kopior av anmälningar av ärenden enligt artikel 2.1 och artikel 2 a inom tre arbetsdagar och kopior av de viktigaste handlingar som tas emot eller utfärdas av EG-kommissionen så snart som möjligt.

2.   EG-kommissionen skall i nära och ständig samverkan med Eftas övervakningsmyndighet vidta de åtgärder som föreskrivs för tillämpning av artikel 57 i avtalet. Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna får framföra synpunkter på dessa åtgärder. För tillämpningen av artikel 6.1 i detta protokoll skall EG-kommissionen inhämta uppgifter från den behöriga myndigheten i den berörda Eftastaten och lämna den tillfälle att framföra sina synpunkter i varje skede i förfarandet fram till dess att ett beslut enligt den nämnda artikeln fattas. För detta ändamål skall EG-kommissionen låta den ta del av akten.

Handlingar som skall skickas från kommissionen till en Eftastat och från en Eftastat till kommissionen i enlighet med det här protokollet skall gå via Eftas övervakningsmyndighet.

HÖRANDE

Artikel 4

I ärenden som omfattas av artikel 2.1 och artikel 2 a skall EG-kommissionen inbjuda Eftas övervakningsmyndighet att låta sig företrädas vid hörande av de berörda företagen. På samma sätt får Eftastaterna låta sig företrädas vid sådant hörande.

EG:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR KONCENTRATIONER

Artikel 5

1.   I ärenden som omfattas av artikel 2.1 och artikel 2 a skall EG-kommissionen i god tid underrätta Eftas övervakningsmyndighet om tidpunkten för möten som hålls av Rådgivande kommittén för koncentrationer och överlämna de handlingar som är av betydelse.

2.   Alla handlingar som överlämnas för detta ändamål av Eftas övervakningsmyndighet, inklusive sådana handlingar som härrör från Eftastater, skall läggas fram för Rådgivande kommittén för koncentrationer tillsammans med övriga handlingar av betydelse som har skickats ut av EG-kommissionen.

3.   Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna har rätt att närvara vid möten i Rådgivande kommittén för koncentrationer och att framföra sina synpunkter där. De har dock inte rösträtt.

ENSKILDA STATERS RÄTTIGHETER

Artikel 6

1.   EG-kommissionen kan genom ett beslut som utan dröjsmål skall meddelas de berörda företagen, de behöriga myndigheterna i EG-medlemsstaterna och Eftas övervakningsmyndighet hänskjuta en anmäld koncentration till en Eftastat, om

a)

en koncentration hotar att påtagligt påverka konkurrensen på en marknad inom Eftastaten som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad, eller

b)

en koncentration påverkar konkurrensen på en marknad inom Eftastaten som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad och som inte utgör en väsentlig del av det territorium som omfattas av avtalet.

2.   I sådana fall som avses i punkt 1 kan en Eftastat, på samma grunder och villkor som en EG-medlemsstat enligt artiklarna 230 och 243 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, överklaga vid EG-domstolen och särskilt begära att interimsbestämmelser tillämpas för att dess nationella konkurrensregler skall kunna tillämpas.

3.   (Ingen text)

4.   Innan en koncentration enligt artikel 4.1 förordning (EG) nr 139/2004 anmäls får de personer eller företag som anges i artikel 4.2 genom en motiverad skrivelse underrätta kommissionen om att koncentrationen påtagligt kan påverka konkurrensen på en marknad inom en Eftastat som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad och därför, helt eller delvis, bör undersökas av den Eftastaten.

Kommissionen skall utan dröjsmål översända alla skrivelser enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 139/2004 och enligt denna punkt till Eftas övervakningsmyndighet.

5.   När det gäller en koncentration enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 som inte har en gemenskapsdimension enligt definitionen i artikel 1 i förordningen och som får prövas enligt den nationella konkurrenslagstiftningen i minst tre EG-medlemsstater och minst en Eftatstat, får de personer eller företag som avses i artikel 4.2 i förordningen före varje anmälan till de behöriga myndigheterna genom en motiverad skrivelse underrätta kommissionen om att koncentrationen bör undersökas av kommissionen.

Kommissionen skall utan dröjsmål översända alla skrivelser enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 139/2004 till Eftas övervakningsmyndighet.

I fall då minst en sådan Eftastat invänder mot begäran om hänskjutande av ärendet skall den behöriga Eftatstaten eller de behöriga Eftatsterna behålla sin behörighet och ärendet skall i enlighet med detta stycke inte hänskjutas från Eftastaten.

Artikel 7

1.   Trots att EG-kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 ensam är behörig att behandla koncentrationer med en gemenskapsdimension, får Eftastaterna vidta lämpliga åtgärder för att skydda andra legitima intressen än de som omfattas av förordningen, förutsatt att sådana åtgärder är förenliga med de allmänna principer och övriga bestämmelser som direkt eller indirekt fastställs i avtalet.

2.   Med legitima intressen enligt punkt 1 avses allmän säkerhet, mediernas mångfald och tillsynsregler.

3.   Alla andra allmänna intressen skall meddelas EG-kommissionen och skall erkännas av EG-kommissionen efter en bedömning av deras förenlighet de allmänna principer och övriga bestämmelser som direkt eller indirekt fastställs i avtalet innan ovannämnda åtgärder kan vidtas. EG-kommissionen skall underrätta Eftas övervakningsmyndighet och den berörda Eftastaten om sitt beslut inom 25 arbetsdagar från meddelandet.

ADMINISTRATIVT BITRÄDE

Artikel 8

1.   När EG-kommissionen genom ett beslut riktar en begäran om uppgifter till en person, ett företag eller en företagssammanslutning inom Eftas övervakningsmyndighets territorium skall den samtidigt utan dröjsmål översända en kopia av begäran till Eftas övervakningsmyndighet. Kommissionen skall även på särskild begäran från Eftas övervakningsmyndighet till denna myndighet översända kopior av enkla framställningar om information om en anmäld koncentration.

2.   På begäran av EG-kommissionen skall Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna tillhandahålla EG-kommissionen alla uppgifter som den behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt artikel 57 i avtalet.

3.   I de fall då EG-kommissionen, inom Eftas övervakningsmyndighets territorium, hör en fysisk eller juridisk person som samtycker till att höras, skall Eftas övervakningsmyndighet på förhand informeras om detta. Vid hörandet får Eftas övervakningsmyndighet och företrädare från konkurrensmyndigheten i den stat där hörandet genomförs närvara.

4.   (Ingen text)

5.   (Ingen text)

6.   (Ingen text)

7.   Om EG-kommissionen i ärenden som omfattas av artikel 2.1 och artikel 2 a genomför undersökningar inom gemenskapens territorium, skall den underrätta Eftas övervakningsmyndighet om att sådana undersökningar har ägt rum och på begäran på lämpligt sätt överlämna relevanta resultat av undersökningarna.

SEKRETESS

Artikel 9

1.   Upplysningar som har inhämtats enligt bestämmelserna i detta protokoll skall endast användas i samband med sådana åtgärder som vidtas med stöd av artikel 57 i avtalet.

2.   EG-kommissionen, Eftas övervakningsmyndighet, EG-medlemsstaternas och Eftastaternas behöriga myndigheter samt dessas tjänstemän, övriga anställda och andra personer som arbetar under dessa myndigheters överinsyn, samt tjänstemän och andra anställda vid myndigheter i medlemsstaterna och Eftastaterna, får inte avslöja upplysningar som de har inhämtat med stöd av detta protokoll och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess.

3.   Regler om sekretess och sekretessbelagda uppgifter enligt avtalet eller de avtalsslutande parternas lagstiftning skall inte utgöra något hinder för det utbyte och den användning av information som föreskrivs i detta protokoll.

ANMÄLNINGAR

Artikel 10

1.   Företag skall sända anmälningar till den övervakningsmyndighet som är behörig enligt artikel 57.2 i avtalet.

2.   Anmälningar eller klagomål som har sänts till en myndighet som enligt artikel 57 i avtalet inte är behörig att avgöra ett visst ärende skall utan dröjsmål överlämnas till den behöriga övervakningsmyndigheten.

Artikel 11

Datum för inlämnande av en anmälan skall vara den dag då anmälan inkommer till den behöriga övervakningsmyndigheten.

SPRÅK

Artikel 12

1.   Företag skall i samband med anmälningar ha rätt att kommunicera med Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen på ett av Eftastaternas eller gemenskapens officiella språk som de väljer. Detta skall gälla för alla led i ett förfarande.

2.   Om företag väljer att kommunicera med en övervakningsmyndighet på ett språk som varken är officiellt språk i någon av de stater som ligger inom den myndighetens behörighet eller ett av myndighetens arbetsspråk, skall de samtidigt till samtliga handlingar bifoga en översättning till ett av myndighetens officiella språk.

3.   I den mån företag som inte har deltagit i anmälan berörs, skall de också ha rätt att kommunicera med Eftas övervakningsmyndighet och EG-kommissionen på ett lämpligt språk som är officiellt språk i en Eftastat eller gemenskapen eller på ett av dessa myndigheters arbetsspråk. Om de väljer att kommunicera med en övervakningsmyndighet på ett språk som varken är officiellt språk i någon av de stater som ligger inom den myndighetens behörighet eller ett av myndighetens arbetsspråk, skall punkt 2 tillämpas.

4.   Det språk som väljs för översättningen skall avgöra vilket språk som skall användas av den behöriga myndigheten när den kommunicerar med företagen.

TIDSFRISTER OCH ANDRA PROCEDURFRÅGOR

Artikel 13

När det gäller tidsfrister och andra procedurbestämmelser, även hänskjutning av ett koncentrationsärende mellan EG-kommissionen och en eller flera Eftastater, skall, om inte annat följer av detta protokoll, bestämmelserna för tillämpning av artikel 57 vara tillämpliga även på samarbetet mellan EG-kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna.

De tidsfrister som avses i artiklarna 4.4, 4.5, 9.2 och 9.6 i förordning (EG) nr 139/2004 skall beträffande Eftas övervakningsmyndighet och Eftastaterna börja löpa den dag då handlingarna inkommer till Eftas övervakningsmyndighet.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE

Artikel 14

Artikel 57 gäller inte koncentrationer som var föremål för ett avtal eller meddelande eller om kontroll förvärvades före avtalets ikraftträdande. Artikeln är under inga omständigheter tillämplig på en koncentration beträffande vilken ett förfarande har inletts före den tidpunkten av en nationell myndighet som är ansvarig för konkurrensfrågor.


Top