Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A1223(03)

Samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling - Slutakt - Slutakt - Slutakt

OJ L 378, 23.12.2004, p. 23–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 189 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 189 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 245 - 260

In force

22004A1223(03)

Samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling - Slutakt - Slutakt - Slutakt

Europeiska unionens officiella tidning nr L 378 , 23/12/2004 s. 0023 - 0036


Samarbetsavtal

mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

ISLAMISKA REPUBLIKEN PAKISTANS REGERING,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR de utmärkta förbindelserna, vänskapsbanden och samarbetet mellan Europeiska gemenskapen, nedan kallad "gemenskapen", och Islamiska republiken Pakistan, nedan kallad "Pakistan",

SOM INSER vikten av att banden och förbindelserna mellan gemenskapen och Pakistan stärks ytterligare,

SOM ÅTER BEKRÄFTAR den vikt som gemenskapen och Pakistan fäster vid principerna i Förenta nationernas stadga och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

SOM UPPMÄRKSAMMAR Wiendeklarationen 1993, det åtgärdsprogram som antogs vid Världskonferensen om de mänskliga rättigheterna, Köpenhamnsdeklarationen 1995 om social utveckling och åtgärdsprogrammet, Pekingdeklarationen 1995, det åtgärdsprogram som antogs vid fjärde Internationella kvinnokonferensen, Riodeklarationen 1992 om miljö och utveckling och den internationella strategin för fjärde utvecklingsårtiondet,

SOM BEAKTAR den grund för ett nära samarbete mellan gemenskapen och Pakistan som lades genom det avtal mellan Pakistan och gemenskapen som undertecknades den 16 november 1976,

SOM med tillfredsställelse UPPMÄRKSAMMAR resultaten av detta avtal,

SOM STÖDER SIG PÅ sin gemensamma vilja att befästa, fördjupa och bredda sina förbindelser på områden av ömsesidigt intresse på grundval av likställdhet, icke-diskriminering, ömsesidig nytta och ömsesidighet,

SOM ERKÄNNER den stora betydelsen av en social utveckling, vilken bör gå hand i hand med den ekonomiska utvecklingen,

SOM INSER behovet av att stödja Pakistans ansträngningar i fråga om utveckling, särskilt för att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga och eftersatta befolkningsgrupperna,

SOM BEAKTAR den vikt som gemenskapen och Pakistan fäster vid främjandet av en balanserad demografisk tillväxt, utplåning av fattigdom, skydd av miljön och en hållbar användning av naturtillgångar, samtidigt som de inser sambandet mellan miljö och utveckling,

SOM ÖNSKAR skapa gynnsamma förutsättningar för en betydande utveckling och breddning av handeln mellan gemenskapen och Pakistan och öka samarbetet på områdena handel, ekonomi, investeringar, vetenskap och teknik samt kultur,

SOM TAR HÄNSYN TILL sitt åtagande att bedriva handel i enlighet med Avtalet om upprättandet av WTO,

SOM INSER utvecklingsländernas särskilda behov inom ramen för WTO,

SOM BEAKTAR behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för direktinvesteringar,

SOM UPPMÄRKSAMMAR sitt gemensamma intresse av att stödja och förstärka det regionala samarbetet och dialogen mellan nord och syd,

SOM TROR att förbindelserna dem emellan har utvecklats utöver omfattningen av det avtal som ingicks 1986,

HAR BESLUTAT att som avtalsslutande parter, nedan kallade "parterna", ingå detta avtal och har för detta ändamål som befullmäktigade ombud utnämnt

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Guy VERHOFSTADT

Konungariket Belgiens premiärminister

Romano PRODI

Ordförande för Europeiska gemenskapernas kommission

PAKISTANS REGERING

General Pervez MUSHARRAF

Högste ledare för Islamiska republiken Pakistan

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Grundval

Respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för inrikes- och utrikespolitiken i gemenskapen respektive Islamiska republiken Pakistan och utgör en väsentlig del av detta avtal.

Artikel 2

Mål

De huvudsakliga målen för detta avtal är att genom dialog och partnerskap öka och utveckla de olika aspekterna av samarbetet mellan parterna på de områden som faller inom ramen för deras respektive befogenheter, i syfte att

1. skapa förutsättningar för och främja en ökning och utveckling av den bilaterala handeln mellan parterna, i enlighet med Avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO),

2. stödja Pakistans ansträngningar för att uppnå en allsidig och hållbar utveckling, inbegripet en politik för ekonomisk och social utveckling som tar hänsyn till de fattiga och eftersatta befolkningsgrupperna, särskilt kvinnorna inom dessa befolkningsgrupper, samt en hållbar förvaltning av naturtillgångar,

3. främja investeringar samt ekonomiska, tekniska och kulturella band till förmån för bägge parter, och

4. bygga upp Pakistans ekonomiska förmåga till ett effektivare utbyte med gemenskapen.

Artikel 3

Handel och handelssamarbete

1. Inom ramen för sina respektive befogenheter åtar sig parterna att bedriva handel i enlighet med Avtalet om upprättandet av WTO.

2. Parterna är överens om att underrätta varandra om inledandet av antidumpningsförfaranden mot den andra partens produkter.

Med fullt iakttagande av WTO-avtalen om antidumpnings- och antisubventionsåtgärder skall parterna välvilligt beakta framställningar från den andra parten med avseende på antidumpnings- och antisubventionsförfaranden och ge den andra parten tillfälle till samråd i detta hänseende.

3. Parterna åtar sig även att inom ramen för sin gällande lagstiftning främja en utökning och breddning av handeln dem emellan. Samarbetet på detta område har till syfte att utveckla och bredda den bilaterala handeln genom att finna metoder för att förbättra marknadstillträdet.

4. Parterna skall sträva efter att

a) arbeta för att undanröja handelshinder och vidta åtgärder för att förbättra öppenheten, särskilt genom att i tid undanröja icke-tariffära handelshinder i enlighet med WTO:s arbete på detta område,

b) inom ramen för sina respektive befogenheter förbättra samarbetet i tullfrågor mellan sina respektive myndigheter, särskilt vad gäller yrkesutbildning, förenkling och harmonisering av tullförfaranden, förebyggande och undersökning av och påföljder för tullöverträdelser, inbegripet bedrägliga förfaranden, i överensstämmelse med Världstullorganisationens (WCO) arbete,

c) undersöka frågor avseende transitering och återutförsel,

d) utbyta information om marknadsmöjligheter som är till nytta för bägge parter, statistiksamarbete och konkurrensfrågor, och

e) arbeta för ett fullgott skydd av personuppgifter.

5. a) Pakistan skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ett fullgott och effektivt skydd och efterlevnaden av den immateriella, industriella och kommersiella äganderätten, i överensstämmelse med internationella normer.

b) Vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande och utan att det påverkar de åtaganden som gjorts inom ramen för TRIPs-avtalet, skall Pakistan tillträda följande multilaterala konventioner om immateriell, industriell och kommersiell äganderätt som medlemsstaterna är parter till eller som de facto tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med relevanta bestämmelser i dessa konventioner:

i) Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, senast ändrad i Stockholm (Stockholmsakten 1967).

ii) Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken, senast ändrad i Stockholm (Stockholmsakten 1967).

iii) Protokoll till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken (1989).

iv) Konventionen om patentsamarbete (PTC Union), ändrad 1984.

c) För att göra det möjligt för Pakistan att uppfylla dessa åtaganden och skyldigheter kan tekniskt bistånd komma att ges.

6. Inom ramen för sina respektive befogenheter är parterna överens om att arbeta för att förbättra informationsutbytet och tillträdet till sina respektive marknader för offentlig upphandling på grundval av ömsesidighet.

Artikel 4

Utvecklingssamarbete

1. Parterna inser att gemenskapen kan bidra till Pakistans utvecklingsansträngningar i syfte att uppnå en hållbar ekonomisk och social utveckling för Pakistans befolkning.

Tyngdpunkten i projekt och program inom ramen för utvecklingssamarbete kommer att läggas vid hälsa, utbildning, utveckling av mänskliga resurser (särskilt kvinnor), befolkningens välfärd, miljö och landsbygdsutveckling och kommer att särskilt inriktas på de fattiga och eftersatta befolkningsgrupperna.

Mot bakgrund av detta och i enlighet med gemenskapens politik, förordningar och den begränsade tillgången på medel för samarbete är parterna överens om att fortsätta samarbetet inom ramen för en tydlig samarbetsstrategi och en dialog som har till syfte att gemensamt definiera överenskomna prioriteringar, för att åstadkomma effektivitet och hållbarhet.

2. Parterna erkänner behovet av ökad uppmärksamhet och samarbete på områdena narkotikakontroll och aids, med hänsyn till det arbete som utförs i detta sammanhang av internationella organ. Parterna bekräftar sin föresats att samarbeta för att förebygga, övervaka och minska narkotikamissbruket och aids, särskilt genom en förstärkning av hälsovårdens kapacitet och stöd till nyckelåtgärder inom hälsovårdsutbildningen.

Artikel 5

Miljösamarbete

1. Parterna inser behovet av att ta hänsyn till miljöskyddet som en del av det ekonomiska samarbetet och utvecklingssamarbetet. Dessutom understryker de miljöfrågornas betydelse och sin föresats att inleda ett samarbete vad gäller skydd och förbättring av miljön, med särskild tonvikt på vatten-, mark- och luftföroreningar, erosion, avskogning och en hållbar förvaltning av naturtillgångar, med hänsyn tagen till det arbete som sker i internationella fora.

Följande områden kommer särskilt att uppmärksammas:

a) En hållbar förvaltning av skogens ekosystem.

b) Skydd och bevarande av naturskogar.

c) Förebyggande av industriell förorening.

d) Skydd av stadsmiljön.

2. Samarbetet på detta område kommer att inriktas på följande:

a) Förstärkning och förbättring av miljöskyddsinstitutioner.

b) Utveckling av lagstiftning och förbättrade normer.

c) Forskning, utbildning och information.

d) Genomförande av studier och pilotprogram samt tillhandahållande av tekniskt bistånd.

Artikel 6

Ekonomiskt samarbete

1. Parterna åtar sig att i enlighet med respektive parts politik och mål och inom ramen för sina tillgängliga resurser stödja ekonomiskt samarbete till nytta för bägge parter. De skall, till nytta för bägge parter och inom ramen för sina respektive befogenheter, gemensamt fastställa en samarbetsstrategi, i vilken prioriteringarna och områdena för program och åtgärder avseende ekonomiskt samarbete fastställs.

2. Parterna är överens om att samarbeta på följande breda områden:

a) Utveckling av en ekonomisk miljö i Pakistan som präglas av kreativitet och konkurrens, genom att underlätta användandet av know-how och teknik från gemenskapen, inbegripet områdena formgivning, emballage och normer, såsom konsument- och miljönormer, nya material och produkter.

b) Underlättande av kontakter mellan ekonomiska aktörer och andra åtgärder för att främja handelsutbyte, marknadsutveckling och investeringar.

c) Underlätta informationsutbytet om politiken avseende små och medelstora företag, särskilt för att förbättra villkoren för företagande och uppmuntra närmare kontakter mellan små och medelstora företag, i syfte att främja handel och öka möjligheterna till industriellt samarbete.

d) Förstärkning av ledarskapsutbildningen i Pakistan i syfte att utveckla ekonomiska aktörer som effektivt kan hantera den europeiska affärskulturen.

e) Främjande av en dialog mellan Pakistan och gemenskapen på områdena energipolitik och tekniköverföring.

f) Utveckling och förbättring av kommunikationer, information, teknik, jordbruk, fiske, gruvindustri och turism.

3. Parterna är överens om att använda följande medel för att uppnå sina mål:

a) Informations- och idéutbyte.

b) Utarbetande av studier.

c) Tillhandahållande av tekniskt bistånd.

d) Utbildningsprogram.

e) Upprättandet av band mellan forsknings- och utbildningscentra, specialorgan och företagarorganisationer.

f) Främjande av investeringar och samriskföretag.

g) Utveckling av offentliga respektive privata organ och förvaltningar.

h) Tillträde till varandras befintliga databaser och skapande av nya databaser.

i) Workshops och seminarier.

j) Utbyte av experter.

4. Inom ramen för sina respektive befogenheter åtar sig parterna att uppmuntra ökningen av investeringar som är till nytta för bägge parter genom att förbättra förutsättningar för kapitalöverföringar, vilket skapar ett gynnsammare klimat för privata investeringar, och att vid behov stöda ingåendet av konventioner om främjande och skydd av investeringar mellan gemenskapens medlemsstater och Pakistan.

Artikel 7

Industri och tjänster

1. Parterna skall underlätta följande:

a) Fastställande av industrisektorer som samarbetet skall inriktas på och sätt att främja industriellt samarbete.

b) Utökning och breddning av Pakistans produktionsbas inom den industriella sektorn och tjänstesektorn, inbegripet modernisering och reformer av den offentliga sektorn, genom att inrikta samarbetsinsatserna på små och medelstora företag och vidta åtgärder för att underlätta tillträde för dessa till kapitalkällor, marknader och teknik som särskilt är inriktade på att främja handeln mellan parterna samt med marknader i tredjeland.

2. Inom ramen för sina respektive befogenheter skall parterna underlätta tillträdet till tillgänglig information och kapital i syfte att uppmuntra projekt och åtgärder som främjar samarbetet mellan företag, såsom till exempel samriskföretag, underleverantörer, tekniköverföring, licenser, tillämpad forskning och franchising.

Artikel 8

Jordbruk, animalieprodukter och fiske

Parterna är överens om att samarbeta om och utveckla jordbruks-, animalieprodukts- och fiskesektorn. I detta sammanhang åtar de sig att undersöka möjligheterna att upprätta samriskföretag och enheter för bearbetning av livsmedel och öka möjligheterna till handel och att samarbeta vad gäller jordbruksforskning.

Artikel 9

Turism

Parterna är överens om att samarbeta om turism genom särskilda åtgärder, inbegripet informationsutbyte, genomförande av studier, utbildningsprogram och främjande av investeringar och samriskföretag i de industrier som tjänar turistsektorn.

Artikel 10

Energi

Parterna inser energisektorns betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen och åtar sig att öka samarbetet, särskilt avseende energiproduktion, energisparande och rationell energianvändning. Ett sådant förbättrat samarbete skall omfatta energiplanering, nya energiformer, icke-konventionell energi och ett beaktande av dess miljökonsekvenser.

Artikel 11

Regionalt samarbete

1. Parterna är överens om att samarbetet dem emellan kan omfatta åtgärder som vidtas inom ramen för samarbetsavtal med andra länder i samma region, under förutsättning att dessa åtgärder är förenliga med det här avtalet.

2. Utan att detta utesluter något område, är parterna överens om att särskilt beakta följande åtgärder:

a) Tekniskt bistånd (tjänster från externa experter, utbildning av teknisk personal avseende vissa praktiska integrationsfrågor).

b) Främjande av handel inom regionen.

c) Stöd till regionala inrättningar och gemensamma projekt och initiativ inom ramen för regionala organisationer såsom Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC) och Organisationen för ekonomiskt samarbete (ECO).

d) Stöd till studier om regionala/delregionala frågor, inbegripet bl.a. transport, kommunikation, miljöfrågor samt människors hälsa och djurhälsa.

Artikel 12

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

Parterna skall inom ramen för respektive parts politik och befogenheter främja vetenskapligt och tekniskt samarbete på områden av gemensamt intresse, nämligen genom utbildning och gemensamma forskningsprogram, band mellan forskningsinstitutioner, informationsutbyte och seminarier. Parterna skall sträva efter att stödja överföring av know-how och informationsutbyte om forskningsprojekt, särskilt på områdena miljö, informationsteknik, telekommunikation, rymdteknik, bioteknik och marinbiologi.

Artikel 13

Narkotikaprekursorer och penningtvätt

1. I enlighet med sina respektive befogenheter och relevant lagstiftning är parterna överens om att samarbeta i syfte att förhindra spridning av kemiska narkotikaprekursorer. De är även överens om behovet av att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra penningtvätt.

2. Bägge parter skall överväga särskilda åtgärder mot illegal odling och framställning av och handel med narkotika och psykotropa ämnen samt förhindrande och minskning av narkotikamissbruk. Samarbetet på detta område skall omfatta följande:

a) Bistånd till utbildning och rehabilitering av missbrukare.

b) Åtgärder för att främja en alternativ ekonomisk utveckling.

c) Utbyte av relevant information, med säkerställande av ett fullgott skydd av personuppgifter.

Artikel 14

Utveckling av mänskliga resurser

Parterna är överens om att utveckling av mänskliga resurser utgör en del av både den ekonomiska och den sociala utvecklingen.

Parterna inser att både utbildning och utveckling av färdigheter samt förbättrade levnadsvillkor för de fattiga och eftersatta befolkningsgrupperna, särskilt för kvinnor och barn i dessa befolkningsgrupper, kommer att bidra till att skapa en gynnsam ekonomisk och social miljö.

Parterna erinrar om att efterlevnaden av de internationellt erkända grundläggande arbetsvillkor som anges i Internationella arbetsorganisationens relevanta instrument, som är det behöriga organ som skall fastställa och handlägga dessa normer, utgör en betydelsefull faktor för socialt och ekonomiskt framåtskridande. De inser även att ekonomisk tillväxt och utveckling till följd av ökad handel och ytterligare handelsliberalisering bidrar till att främja dessa normer.

Parterna åtar sig att stödja främjandet av dessa normer och diskussionerna mellan WTO:s respektive ILO:s sekretariat.

Gemenskapen kommer att ge bistånd till program, inbegripet program som inletts av ILO, som syftar till att stödja Pakistans insatser i detta hänseende.

Artikel 15

Information, kultur och kommunikation

Parterna skall inom ramen för sina respektive befogenheter samarbeta på områdena information, kultur och kommunikation, både i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och stärka de kulturella banden dem emellan, bl.a. genom studier och tekniskt bistånd till bevarande av kulturarvet.

Parterna inser även samarbetets betydelse på områdena telekommunikation, informationssamhället och multimedietillämpningar, för att förbättra den ekonomiska utvecklingen och handeln.

Parterna finner att samarbete på detta område inom ramen för deras respektive befogenheter kan underlätta

a) lagstiftning och politik på telekommunikationsområdet,

b) utveckling av ny informationsteknik och telekommunikationer, inbegripet mobilkommunikation,

c) informationssamhället, inbegripet främjande av globala system för satellitnavigering,

d) multimedieteknik för telekommunikation,

e) telematiknät och tillämpningar (transporter, hälsa, utbildning och miljö), och

f) främjande av investeringar och samriskföretag.

Artikel 16

Institutionella frågor

1. Parterna är överens om att inrätta en gemensam kommitté vars uppgift skall vara att

a) säkerställa att detta avtal fungerar och genomförs på ett korrekt sätt,

b) fastställa prioriteringar i förhållande till målen för detta avtal, och

c) utfärda rekommendationer för att befrämja målen för detta avtal.

Bestämmelser om ordförandeskap för mötena och inrättandet av undergrupper skall fastställas.

2. Gemensamma kommittén skall bestå av företrädare på lämplig högre nivå från bägge sidor. Gemensamma kommittén skall vanligtvis sammanträda en gång om året, växelvis i Bryssel och Islamabad, på en dag som skall fastställas genom ömsesidig överenskommelse. Extraordinära möten kan sammankallas genom överenskommelse mellan parterna.

3. Gemensamma kommittén kan inrätta särskilda undergrupper som skall bistå vid fullgörandet av kommitténs uppgifter samt samordna utarbetandet och genomförandet av projekt och program inom ramen för detta avtal.

4. Dagordningen för den gemensamma kommitténs möten skall fastställas genom överenskommelse mellan parterna.

5. Parterna är överens om att den gemensamma kommittén även skall ha till uppgift att säkerställa att alla sektorsavtal som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan gemenskapen och Pakistan fungerar på ett korrekt sätt.

Artikel 17

Framtida utveckling

Parterna kan genom ömsesidig överenskommelse utvidga detta avtal i syfte att öka samarbetet samt komplettera det genom avtal om särskilda sektorer eller verksamheter.

Vad gäller genomförandet av detta avtal kan varje part lämna förslag till en utvidgning av samarbetets räckvidd, med hänsyn tagen till de erfarenheter som gjorts i samband med tillämpningen av detta avtal.

Artikel 18

Andra avtal

Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna skall varken detta avtal eller åtgärder som vidtas inom ramen för detta, på något sätt inverka på Europeiska unionens medlemsstaters befogenheter att bedriva bilaterala verksamheter med Pakistan inom ramen för ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete, eller att vid behov ingå nya avtal om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete med Pakistan.

Detta avtal påverkar inte tillämpningen eller genomförandet av respektive parts åtaganden gentemot tredje part.

Artikel 19

Underlåtenhet att genomföra avtalet

1. Om någon av parterna anser att den andra parten inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt detta avtal får den vidta lämpliga åtgärder.

2. Utom i särskilt brådskande fall skall den dessförinnan förse den andra parten med alla relevanta uppgifter som krävs för en noggrann undersökning av situationen i syfte att hitta en lösning som är godtagbar för parterna.

3. Vid valet av åtgärder skall de åtgärder prioriteras som minst inverkar på det sätt på vilket detta avtal fungerar. Dessa åtgärder skall omgående anmälas till den andra parten, och om den andra parten begär detta skall parterna samråda om dessa åtgärder.

Artikel 20

Hjälpmedel

För att underlätta samarbetet inom ramen för detta avtal skall de pakistanska myndigheterna ge alla tjänstemän och experter från EG som deltar i genomförandet av samarbetet de garantier och hjälpmedel som krävs för att de skall kunna utföra sina uppgifter. Närmare bestämmelser kommer att anges i en separat skriftväxling.

Artikel 21

Geografisk tillämpning

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och enligt de villkor som anges i det fördraget, och, å andra sidan, på Pakistans territorium.

Artikel 22

Bilagor

Bilagorna I och II till detta avtal skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 23

Ikraftträdande och förlängning

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då parterna anmäler till varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål är avslutade.

2. Detta avtal ingås för en period av fem år. Det skall automatiskt förlängas med ett år i taget, om inte en av parterna säger upp det senast sex månader innan det löper ut.

Artikel 24

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och urdu, vilka samtliga texter är lika giltiga.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

+++++ TIFF +++++

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BILAGA I

FÖRKLARINGAR OM TOLKNING AV ARTIKEL 19 – UNDERLÅTENHET ATT GENOMFÖRA AVTALET

a) Vad gäller tolkningen och den praktiska tillämpningen av avtalet är parterna överens om att begreppet "särskilt brådskande fall" som anges i artikel 19 i detta avtal skall avse fall när en av parterna väsentligt överträder bestämmelserna i avtalet. En väsentlig överträdelse utgörs av

- vägran att fullgöra detta avtal i strid med de allmänna bestämmelserna i folkrätten,

- överträdelse av de väsentliga delar av detta avtal som anges i artikel 1.

b) Parterna är överens om att de "lämpliga åtgärder" som anges i artikel 19 är åtgärder som vidtas i enlighet med folkrätten. Om en av parterna vidtar åtgärder i ett särskilt brådskande fall i enlighet med artikel 19 får den andra parten inleda ett tvistlösningsförfarande.

--------------------------------------------------

BILAGA II

GEMENSAM FÖRKLARING OM IMMATERIELL, INDUSTRIELL OCH KOMMERSIELL ÄGANDERÄTT

Parterna är överens om att i detta avtal skall "immateriell, industriell och kommersiell äganderätt" omfatta särskilt skydd av upphovsrätten och närstående rättigheter, patent, mönster, varu- och tjänstemärken, mjukvara, kretsmönster för halvledarprodukter, ursprungsbeteckningar samt skydd mot illojal konkurrens och skydd av konfidentiella uppgifter avseende know-how.

--------------------------------------------------

Slutakt

De befullmäktigade ombuden för:

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

PAKISTANS REGERING,

å andra sidan,

som sammanträdde i Islamabad den 24 november 2001 för att underteckna samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling

har vid undertecknandet av detta samarbetsavtal

- antagit följande texter:

Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling.

Bilaga I Förklaringar om tolkning av artikel 19 – underlåtenhet att genomföra avtalet.

Bilaga II Gemensam förklaring om immateriell, industriell och kommersiell äganderätt.

- antagit texten till följande förklaring som bifogats denna slutakt:

Förklaringar av Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan.

De befullmäktigade ombuden för Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan har beaktat följande uttalande:

Uttalande av Islamiska republiken Pakistan om förklaringen rörande återtagandeavtal.

Ensidig förklaring från gemenskapen i samband med undertecknandet av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta.

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

+++++ TIFF +++++

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

FÖRKLARINGAR AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH ISLAMISKA REPUBLIKEN PAKISTAN

Europeiska gemenskapen erinrar om att dess medlemsstater fäster stor vikt vid ett effektivt samarbete med tredjeland i syfte att underlätta återtagande av medborgare från tredjeland som uppehåller sig illegalt på en medlemsstats territorium.

Islamiska republiken Pakistan åtar sig att ingå avtal om återtagande med de medlemsstater i Europeiska unionen som begär detta.

UTTALANDE AV ISLAMISKA REPUBLIKEN PAKISTAN OM FÖRKLARINGEN RÖRANDE ÅTERTAGANDEAVTAL

I samband med att Islamiska republiken Pakistan åtar sig att "ingå avtal om återtagande med de medlemsstater i Europeiska unionen som begär detta" önskar Islamiska republiken Pakistan klargöra att detta åtagande endast innebär att Pakistan är redo att inleda förhandlingar i syfte att ingå ömsesidigt godtagbara återtagandeavtal med de medlemsstater i Europeiska unionen som begär detta. Pakistan har för närvarande inte ingått några sådana återtagandeavtal med någon medlemsstat i Europeiska unionen. På begäran av Europeiska unionens medlemsstater är Pakistan emellertid berett att inleda förhandlingar eller intensifiera redan pågående förhandlingar. Pakistan anser sådana förhandlingar såsom varande oberoende av alla andra bilaterala eller multilaterala avtal som Pakistan har ingått eller håller på att ingå med EU:s medlemsstater eller Europeiska kommissionen. Pakistan godtar inte heller någon text till sådana bilaterala återtagandeavtal som inte är förhandlingsbara.

ENSIDIG FÖRKLARING FRÅN GEMENSKAPEN I SAMBAND MED UNDERTECKNANDET AV SAMARBETSAVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH ISLAMISKA REPUBLIKEN PAKISTAN

"Den gemensamma förklaring som gjorts av parterna i samarbetsavtalet om ingående av återtagandeavtal påverkar inte fördelningen av behörighet mellan gemenskapen och dess medlemsstater såsom denna fördelning framgår av bestämmelserna i avdelning IV (artikel 63) i tredje delen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen."

--------------------------------------------------

Top