EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(01)

Fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och republiken Moçambique

OJ L 345, 31.12.2003, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 246 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 103 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

22003A1231(01)

Fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och republiken Moçambique

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0045 - 0047


Fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och republiken Moçambique

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad "gemenskapen",

å ena sidan, och

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUE, nedan kallad "Moçambique",

å andra sidan,

nedan kallade "parterna",

SOM BEAKTAR det nära samarbete som har rått och råder mellan gemenskapen och Moçambique inom ramen för Lomé- och Cotonoukonventionerna och av det ömsesidiga intresset av att intensifiera dessa förbindelser,

MED HÄNSYN TILL Förenta nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR INFÖRSTÅDDA med betydelsen av uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs av FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta för bevarande på lång sikt och för ett hållbart utnyttjande av de biologiska havsresurserna,

SOM FINNER DET ÖNSKVÄRT att upprätta metoder och villkor inriktade på att reglera verksamhet och samarbete i parternas ömsesidiga intresse på fiskeområdet,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete stärker de ömsesidiga intressena och möjligheterna att förverkliga parternas respektive ekonomiska och sociala mål,

SOM ÄR BESLUTNA att fullfölja ett allt närmare ekonomiskt samarbete inom fiskeområdet och verksamheter som nära anknyter till detta genom att inrätta och utveckla gemensamma företag med medverkan från företag från de båda parterna,

SOM HAR FÖR AVSIKT att främja samarbetet inom fiskeområdet och verksamheter som nära anknyter till detta,

HAR AVTALAT FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta avtal upprättas principer, regler och förfaranden för

- ekonomiskt, finansiellt, tekniskt, och vetenskapligt arbete inom fiskeområdet med syftet att säkerställa bevarandet och ett hållbart utnyttjande av havsresurserna och att utveckla Moçambiques fiskerisektor,

- tillträdesvillkor för fiskefartyg från gemenskapen till Moçambiques vatten,

- partnerskap mellan företag med syftet att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet som genereras inom fiskeriområdet och verksamhet som anknyter till detta.

Artikel 2

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) moçambikiska myndigheter: Republiken Moçambiques fiskeministerium,

b) gemenskapsmyndigheter: Europeiska gemenskapernas kommission,

c) fiskefartyg från gemenskapen: varje fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i gemenskapen,

d) gemensamt företag: ett kommersiellt företag registrerat i Moçambique av fiskefartygsägare eller nationella företag från parterna för fiskeriverksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till den,

e) gemensam kommitté: en kommitté sammansatt av representanter för gemenskapen och Moçambique med uppgift att övervaka tillämpningen och tolkningen av detta avtal.

Artikel 3

1. Moçambique förbinder sig att godkänna att fiskefartyg från gemenskapen utövar fiskeriverksamhet i dess fiskezon i enlighet med detta avtal, protokollet och tillhörande bilaga.

2. Den fiskeriverksamhet som detta avtal avser skall bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser i Moçambique.

Artikel 4

1. Gemenskapen förbinder sig att vidta alla tillämpliga åtgärder för att säkerställa att dess fiskefartyg uppfyller bestämmelserna i detta avtal och den lagstiftning som reglerar fisket i de vatten som omfattas av Moçambiques jurisdiktion.

2. De moçambikiska myndigheterna skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om alla ändringar i den lagstiftningen.

Artikel 5

1. Gemenskapen skall bevilja Moçambique en ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges för tillgång till det moçambikiska fiske som anges i protokollet och bilagorna.

2. Denna ekonomiska ersättning skall beviljas årligen som stöd till program och verksamhet som genomförs av Moçambique inom förvaltning och administration av fisket, bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och utveckling av den moçambikiska fiskerisektorn.

Artikel 6

1. Vid allvarliga störningar av andra slag än naturfenomen som hindrar utövandet av fisket i den moçambikiska fiskezonen får gemenskapen ställa in utbetalningen av den ekonomiska ersättningen på villkor att samråd mellan de två parterna har skett dessförinnan.

2. När situationen på nytt har normaliserats skall utbetalning av den ekonomiska ersättningen återupptas efter förhandlingar mellan de två parterna med syftet att bekräfta att situationen är sådan att normal fiskeriverksamhet kan äga rum.

3. De licenser som har beviljats fiskefartyg från gemenskapen på de villkor som anges i artikel 8 skall förlängas med en lika lång period som den under vilken fisket har varit inställt.

Artikel 7

1. Den fiskeriverksamhet som utövas av fiskefartyg från gemenskapen i de moçambikiska vattnen skall underkastas en licensgivning i enlighet med den gällande moçambikiska lagstiftningen.

2. Det förfarande genom vilket en fiskelicens för ett fartyg erhålls, vilka skatter som skall tillämpas och det betalningssätt som fiskefartygsägaren skall använda anges i bilagan till protokollet.

Artikel 8

1. Om överväganden som gäller bevarande av Moçambiques fiskeresurser skulle ge upphov till att åtgärder som syftar till förvaltning kan komma att vidtas som sannolikt påverkar fiskeriverksamheten för fiskefartyg från gemenskapen, som fiskar i enlighet med detta avtal, skall parterna samråda i syfte att anpassa protokollet och dess bilagor.

2. I enlighet med den nationella lagstiftningen skall de beslut som fattas av de moçambikiska myndigheterna för att reglera fisket med avsikten att bevara fiskeresurserna grunda sig på objektiva vetenskapliga kriterier. Sådana bestämmelser skall inte diskriminera fiskefartyg från gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av avtal som har slutits mellan utvecklingsländer i samma geografiska region, t.ex. när det gäller ömsesidigt fiske.

Artikel 9

1. Parterna skall främja ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskeområdet och sektorer som nära anknyter till detta. De skall samråda för att samordna de olika verksamheter som föreskrivs i detta avtal.

2. Parterna uppmuntrar till informationsutbyte om tekniker och fiskeredskap, metoder för konservering och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3. Parterna skall bemöda sig om att skapa villkor som gynnar förbindelser mellan företag från de två parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4. Parterna förbinder sig att samråda om åtgärder, antingen direkt eller inom behöriga internationella organisationer, för att bevara och vårda de biologiska resurserna i Indiska oceanen och att samarbeta om vetenskaplig forskning om detta.

Artikel 10

1. Parterna skall uppmuntra skapandet av gemensamma företag med syftet att i Moçambique utveckla fiskeriverksamhet och verksamhet som anknyter till denna.

2. Överföring av fiskefartyg från gemenskapen till gemensamma företag och skapandet av gemensamma företag i Moçambique skall ske med strikt uppfyllande av gällande moçambikiska lagstiftning och gällande gemenskapslagstiftning.

Artikel 11

En gemensam kommitté skall inrättas för att kontrollera att detta avtal tillämpas korrekt. Den gemensamma kommitténs uppgifter skall i huvudsak bestå av

1. att kontrollera fullgörande, tolkning och tillämpning av avtalet och särskilt genomförandet av de program och verksamheter som avses i artikel 5 och som beskrivs i det bifogade protokollet,

2. att säkerställa de nödvändiga kontakterna för frågor av gemensamt intresse när det gäller fiske,

3. att tjäna som forum för att under vänskapliga former lösa tvister för vilka det kan behövas uttolkning eller tillämpning av avtalet,

4. att vid behov omvärdera omfattningen av fiskemöjligheterna och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen.

Den gemensamma kommittén skall sammanträda minst en gång om året, växelvis mellan Moçambique och gemenskapen. Den skall hålla extraordinära sammanträden på begäran från en av parterna.

Artikel 12

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier inom vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i det fördraget och, å andra sidan, Republiken Moçambiques territorium.

Artikel 13

1. Detta avtal skall tillämpas under en period av tre år från och med det datum då det träder i kraft. Det skall förnyas för perioder av ytterligare tre år om inte den ena parten, sex månader innan den första avtalsperioden, eller varje ytterligare avtalsperiod, löper ut, skriftligen meddelar den andra parten sin uppsägning.

2. En uppsägning av detta avtal på en av parternas initiativ skall leda till att samråd inleds mellan parterna.

Artikel 14

Protokollet och bilagan utgör integrerade delar av detta avtal.

Artikel 15

Detta avtal har upprättats i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid var och en av dessa versioner skall vara lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har genomförts.

Top