EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1128(01)

Avtal mellan Europeiska unionen och Lettlands regering om Republiken Lettlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

OJ L 313, 28.11.2003, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/832/oj

Related Council decision

22003A1128(01)

Avtal mellan Europeiska unionen och Lettlands regering om Republiken Lettlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Europeiska unionens officiella tidning nr L 313 , 28/11/2003 s. 0079 - 0081


ÖVERSÄTTNING

Avtal

mellan Europeiska unionen och Lettlands regering om Republiken Lettlands deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA UNIONEN

å ena sidan, och

LETTLANDS REGERING

å andra sidan,

nedan kallade "parterna",

SOM BEAKTAR

- att Europeiska unionens råd den 27 januari 2003 antog gemensam åtgärd 2003/92/GUSP om Europeiska unionens militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

- inbjudan till Republiken Lettland att delta i den EU-ledda operationen,

- det framgångsrika uppsättandet av styrkor samt operationschefens och EU:s militära kommittés rekommendation att samtycka till att styrkor från Republiken Lettland deltar i den EU-ledda operationen,

- beslutet av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 11 mars 2003 att godta bidraget från Republiken Lettland till den EU-ledda operationen,

- skriftväxlingen mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering och generalsekreteraren/den höge representanten om hur operationen skall ledas,

- det avtal som ingicks den 21 mars 2003 mellan EU och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering om status för de EU-ledda styrkorna och dess personal,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Ramar och definitioner

1. Lettlands regering skall ställa sig bakom bestämmelserna i gemensam åtgärd 2003/92/GUSP om Europeiska unionens militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som Europeiska unionens råd antog den 27 januari 2003, i enlighet med bestämmelserna i följande artiklar.

2. I detta avtal avses med

a) Operation Concordia: Europeiska unionens militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt rådets gemensamma åtgärd 2003/92/GUSP av den 27 januari 2003,

b) de EU-ledda styrkorna: EU:s militära högkvarter, deltagande nationella enheter/avdelningar som bidrar till Operation Concordia, deras tillgångar och transportmedel,

c) de EU-ledda styrkornas personal: den civila och militära personal som har avdelats till dessa styrkor,

d) mekanism: den operativa finansieringsmekanism som inrättades genom rådets beslut av den 27 januari 2003 för finansiering av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens militära operation i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,

e) deltagande stater: de medlemsstater som tillämpar den gemensamma åtgärd som anges i punkt 1 ovan och de tredje stater som deltar i Operation Concordia genom att tillhandahålla styrkor, personal eller tillgångar,

f) gemensam skadeståndskommission: den gemensamma skadeståndskommission som inrättats enligt artikel 13 i avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om status för de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Artikel 2

Deltagande i operationen

1. Republiken Lettland skall delta i operation Concordia med en kontingent enligt vad som bestämdes vid konferensen om styrkebidrag. Vid behov skall den utstationerade personalen roteras.

2. Lettlands regering skall se till att dess styrkor och personal utför sitt uppdrag i enlighet med bestämmelserna i gemensam åtgärd 2003/92/GUSP, operationsplanen och genomförandeåtgärderna.

3. Lettlands regering skall underrätta EU-operationschefen, befälhavaren över de EU-ledda styrkorna och EU:s militära stab om alla ändringar i dess deltagande i Operation Concordia.

Artikel 3

Status

1. Styrkorna och den personal som deltar i Operation Concordia skall lyda under avtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om status för de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och dess arrangemang för genomförandet.

2. Status för personalen vid högkvarteret eller de delar av kommandot som finns utanför f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall regleras genom arrangemang mellan högkvarteren och de berörda delarna av kommandot och Lettlands regering.

Artikel 4

Befälsordning

1. Republiken Lettlands deltagande i Operation Concordia påverkar inte självständigheten i Europeiska unionens beslutsfattande.

2. Alla styrkor och all personal skall kvarstå under respektive nationella myndighets fulla befäl.

3. De nationella myndigheterna skall överföra det operationella kommandot (OPCON) till EU:s operationschef. Denne har rätt att delegera sina maktbefogenheter.

4. Republiken Lettland skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av Operation Concordia som de deltagande medlemsstaterna i enlighet med artikel 8.4 i gemensam åtgärd 2003/92/GUSP och KUSP-beslut FYROM/01/03 om inrättande av Bidragande länders kommitté.

5. Republiken Lettland skall utöva jurisdiktion gentemot sin personal. Operationschefen och styrkans befälhavare får när som helst begära att personal från Republiken Lettland avskiljs från tjänsten.

6. Lettlands regering skall utnämna en högre militär företrädare som skall företräda den nationella kontingenten inom den EU-ledda styrkan. Företrädaren skall samråda med EU-styrkans befälhavare i alla frågor som rör Operation Concordia och skall ansvara för kontingentens dagliga disciplin.

Artikel 5

Sekretessbelagda uppgifter

Lettlands regering skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att dess personal, när den hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter, iakttar gällande säkerhetsbestämmelser inom Europeiska unionens råd som återfinns i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001(1) och ytterligare riktlinjer som eventuellt utfärdas av operationschefen.

Artikel 6

Finansiella aspekter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 skall Lettlands regering ansvara för alla kostnader i samband med deltagandet i Operation Concordia, såvida kostnaderna inte betalas av gemensamma medel enligt operationens driftbudget.

2. Om den gemensamma skadeståndskommissionen beslutar att bevilja skadestånd till fysiska eller juridiska personer från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, skall Lettlands regering betala detta skadestånd om dödsfall, skador eller förlust har orsakats av dess personal eller tillgångar, såvida inte mekanismen, i enlighet med artikel 9.3 i rådets beslut om inrättande av mekanismen, beslutar att betala för skadorna.

Artikel 7

Bidrag till de gemensamma kostnaderna

1. Lettlands regering skall bidra till de gemensamma kostnaderna för operationen med ett belopp på 19220 euro var sjätte månad.

2. Ett arrangemang skall ingås mellan förvaltaren för den mekanism som inrättades genom rådets beslut av den 27 januari 2003 för att finansiera de gemensamma kostnaderna för operationen och Lettlands regerings behöriga administrativa myndigheter. Detta arrangemang skall inbegripa bestämmelser om följande:

a) Arrangemangen för betalning och förvaltning av det ekonomiska bidraget.

b) Vid behov, system för kontroll och revision av det ekonomiska bidraget.

3. Bidraget från Lettlands regering till de gemensamma kostnaderna för Operation Concordia skall deponeras av Lettlands regering på det bankkonto som mekanismens förvaltare anvisar denna stat.

Artikel 8

Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter

Om en av de deltagande parterna underlåter att uppfylla de skyldigheter som fastställs i föregående artiklar, skall den andra parten ha rätt att säga upp detta avtal genom att lämna varsel en månad i förväg.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet. Det gäller så länge Republiken Lettlands bidrag till operationen varar.

Överenskommelse om skriftliga ändringar av detta avtal kan göras när som helst.

Utfärdat i Bryssel den 17 oktober 2003, på engelska i fyra exemplar.

För Europeiska unionen

För Lettlands regering

(1) EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.

Top