Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0625(01)

Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

OJ L 156, 25.6.2003, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/463/oj

22003A0625(01)

Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 156 , 25/06/2003 s. 0036 - 0044


Protokoll

om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad "gemenskapen",

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ESTLAND,

å andra sidan,

HAR ENATS OM FÖLJANDE SKÄL:

(1) Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, (nedan kallat "Europaavtalet"), undertecknades i Luxemburg den 12 juni 1995 och trädde i kraft den 1 februari 1998(1).

(2) I artikel 19.4 i Europaavtalet föreskrivs att gemenskapen och Republiken Estland i Associeringsrådet skall undersöka möjligheterna, produkt för produkt och på en ordnad ömsesidig grundval, att bevilja varande ytterligare koncessioner. På denna grund inleddes och avslutades förhandlingarna mellan parterna.

(3) Förbättringar av Europaavtalets förmånsordning för jordbruksprodukter infördes för första gången genom protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet(2), för att gemenskapens senaste utvidgning samt resultaten av jordbruksförhandlingarna inom ramen för GATT och Uruguayrundan skulle beaktas.

(4) Två ytterligare förhandlingsrundor om förbättrade medgivanden inom jordbrukshandeln avslutades den 22 november 2000 respektive den 31 januari 2002.

(5) Rådet beslutade å sin sida genom förordning (EG) nr 1151/2002(3) att på tillfällig basis från och med den 1 juli 2002 tillämpa de medgivanden från Europeiska gemenskapens sida som följde av 2000 och 2002 års förhandlingsrundor.

(6) Ovannämnda medgivanden skall ersättas med medgivandena i detta protokoll samma dag som protokollet träder i kraft.

Artikel 1

De ordningar för import till gemenskapen som gäller för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Republiken Estland, som anges i bilagorna A.a och A.b till detta protokoll skall ersätta dem som fastställs i bilaga Va, till vilka hänvisning görs i artikel 19.2, i dess ändrade lydelse, till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsländer, å ena sidan och Republiken Estland, å andra sidan.

Artikel 2

Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av detta.

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av Europaavtalet.

Artikel 3

Detta protokoll skall godkännas av gemenskapen och Republiken Estland i enlighet med deras egna förfaranden. De avtalsslutande parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för genomförandet av protokollet.

Artikel 4

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den första månaden som följer på de avtalsslutande parternas anmälan av att respektive förfaranden enligt artikel 3 avslutats.

De kvantiteter av varor som omfattas av tullkvoter och övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2002 enligt medgivandena i bilaga A.b till förordning (EG) nr 1151/2002 skall till fullo räknas av mot de kvantiteter som föreskrivs i bilaga A.b till det bifogade protokollet, utom när det gäller kvantiteter för vilka importlicens utfärdades före den 1 juli 2002.

Artikel 5

Detta protokoll skall upprättas i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, och tyska samt estniska och alla versioner äger samma giltighet.

Hecho en Bruselas, el doce de junio del dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den tolve juni to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am zwölften Juni zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the twelfth day of June in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le douze juin deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì dodici giugno duemilatre./Gedaan te Brussel, de twaalfde juni tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em doze de Junho de dois mil e três./Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den tolfe juni tjugohundratre./Sölmitud Brüsselis kaheteistkümnendal juunil kahe tuhande kolmandal aastal.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2003156SV.003701.TIF">

Eesti Vabarrigi nimel

>PIC FILE= "L_2003156SV.003702.TIF">

(1) EGT L 68, 9.3.1998, s. 3.

(2) EGT L 29, 3.2.1999, s. 9.

(3) EGT L 170, 29.6.2002, s. 15.

BILAGA A(a)

Följande produkter med ursprung i Estland skall omfattas av en nolltullsats enligt förmånsvillkor för obegränsade kvantiteter (tillämplig tull 0 % av MGN) vid import till gemenskapen

KN- nr(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104

0106 19 10

0106 39 10

0204

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 59

0210 99 60

0210 99 79

0210 99 80

0407 00 90

0409 00 00

0410 00 00

0601

0602

0603

0604

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

0703 10

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706

0708 10 00

0708 90 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 10

0709 60 99

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 50

0709 90 90

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40

0802 90 50

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0808 20 90

0809 40 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 60 00

0810 90 95

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1001 90 10

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

1102 90 90

1103 19 90

1103 20 90

1105 10 00

1105 20 00

1106 10 00

1106 30

1107

1108 20 00

1208 10 00

1209

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512

1513

1514

1515

1516 10 10

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1517 10 90

1517 90 99

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1601 00 10

1602 10 00

1602 20 19

1602 20 90

1602 31

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

1703

1704 90 10

2001 10 00

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 10

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

2006 00 99

2007 10 91

2007 10 99

2007 99 10

2007 99 91

2007 99 98

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 93

2008 19 95

2008 19 99

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 91

2008 40 99

2008 50 11

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 14

2008 92 34

2008 92 38

2008 92 59

2008 92 74

2008 92 78

2008 92 93

2008 92 96

2008 92 98

2008 99 28

2008 99 37

2008 99 40

2008 99 45

2008 99 49

2008 99 55

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 50 10

2009 50 90

2009 71 10

2009 71 91

2009 71 99

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 96

2009 90 98

2204 30 10

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 91

2905 45 00

(1) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 279, 23.10.2001, s. 1).

BILAGA A(b)

För import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Estland skall de medgivanden som fastställs nedan gälla (MGN = mest gynnad nation)

>Plats för tabell>

Bilaga till BILAGA A(b)

Minimiprisbestämmelser vid import av vissa bär avsedda för bearbetning

1. Följande minimipriser fastställs för import av nedanstående produkter med ursprung i Estland avsedda för bearbetning:

>Plats för tabell>

2. De minimipriser vid import som fastställs i punkt 1 skall iakttas för varje försändelse. Om tulldeklarationsvärdet är lägre än minimipriset vid import skall en utjämningstull motsvarande skillnaden mellan minimipriset och tulldeklarationsvärdet tas ut.

3. Om importpriserna för en produkt som omfattas av denna bilaga visar tecken på att inom den närmaste framtiden kunna falla under minimipriserna vid import, skall Europeiska kommissionen underrätta de estniska myndigheterna om detta, så att dessa kan åtgärda situationen.

4. På begäran av gemenskapen eller Estland skall Associeringsrådet granska systemets funktion eller se över nivån för minimipriserna vid import. Associeringsrådet skall vid behov fatta de beslut som är nödvändiga.

5. För att uppmuntra och främja handelsutvecklingen och för de berörda parternas ömsesidiga nytta kommer ett samrådsmöte hållas tre månader före början av varje regleringsår inom Europeiska gemenskapen. Detta samrådsmöte skall äga rum mellan deltagare från Europeiska kommissionen och de europeiska producentorganisationerna för de berörda produkterna, å ena sidan, och företrädare för myndigheter och producent- och exportorganisationer i alla de associerade exportländerna, å andra sidan.

Vid detta samrådsmöte skall situationen på marknaden för bär diskuteras, särskilt produktionsprognoser, lagersituationen, prisutvecklingen och den tänkbara marknadsutvecklingen samt möjligheterna att anpassa utbudet till efterfrågan.

Top