EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0307(02)

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om Republiken Polens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

OJ L 64, 7.3.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

22003A0307(02)

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om Republiken Polens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

Europeiska unionens officiella tidning nr L 064 , 07/03/2003 s. 0038 - 0040


ÖVERSÄTTNING

Avtal

mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om Republiken Polens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONEN

å ena sidan, och

REPUBLIKEN POLEN

å andra sidan,

nedan kallade "deltagande parter",

SOM BEAKTAR

- närvaron av FN:s internationella polisstyrka (IPTF) i Bosnien och Hercegovina alltsedan 1996 och erbjudandet från Europeiska unionen att avlösa IPTF i Bosnien och Hercegovina från och med den 1 januari 2003,

- Bosniens och Hercegovinas godtagande av detta erbjudande genom skriftväxling den 2 och 4 mars 2002, där det föreskrivs bl.a. att EUPM:s planeringsgrupp skall ges samma status som för närvarande gäller för medlemmarna i Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) i Bosnien och Hercegovina,

- att Europeiska unionens råd den 11 mars 2002 antog gemensam åtgärd 2002/210/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag(1), där det fastslås att europeiska Nato-medlemmar som inte är medlemmar av EU och andra stater som är kandidater till anslutning till Europeiska unionen samt andra OSSE-medlemsstater som inte är medlemmar av EU, men som för närvarande bidrar med personal till FN:s internationella polisstyrka, är inbjudna att delta i EUPM,

- den överenskommelse som slöts den 4 oktober 2002 mellan EU och Bosnien och Hercegovina om den verksamhet som skall utövas av EUPM i Bosnien och Hercegovina(2), inklusive bestämmelser om EUPM-personalens status,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Ramar

Republiken Polen skall ställa sig bakom bestämmelserna i gemensam åtgärd 2002/210/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina inklusive bilagan om riktlinjerna för EUPM, som Europeiska unionens råd antog den 11 mars 2002, i enlighet med bestämmelserna i följande artiklar.

Artikel 2

Personal som utstationeras till EUPM

1. Republiken Polen skall bidra till EUPM med tolv utstationerade polistjänstemän. Denna personal bör vara utstationerad under minst ett år och på ett sådant sätt att lämplig rotation skapas i den utstationerade personalstyrkan.

2. Republiken Polen skall se till att dess personal som utstationeras till EUPM utför sitt uppdrag i enlighet med bestämmelserna i gemensam åtgärd 2002/210/GUSP.

3. Republiken Polen skall vederbörligen underrätta EUPM och Europeiska unionens råds generalsekretariat om alla ändringar i dess bidrag till EUPM.

4. Personal som utstationeras till EUPM skall genomgå noggrann läkarundersökning, vaccineras och inneha friskhetsintyg för tjänstgöringen som utfärdats av behörig myndighet från Republiken Polen. En kopia av detta intyg skall åtfölja personal som utstationeras till EUPM.

5. Republiken Polen skall svara för kostnaderna för utsändandet av de polistjänstemän och/eller den internationella civilpersonal som de utstationerar, inklusive löner, traktamenten, kostnader för läkarvård, försäkring och resekostnader till och från Bosnien och Hercegovina.

Artikel 3

Status hos den personal som utstationeras till EUPM

1. Personal som Republiken Polen utstationerar till EUPM skall fram till den 31 december 2002 omfattas av den överenskommelse som är tillämplig för EUPM:s planeringsgrupp, och från och med den 1 januari 2003 av den överenskommelse som ingicks den 4 oktober 2002 mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om EUPM:s verksamhet i Bosnien och Hercegovina.

2. Republiken Polen skall vara ansvarigt för att besvara alla anspråk i samband med utstationeringen av en medlem ur EUPM:s personalstyrka som kommer från eller rör personen i fråga. Republiken Polen skall vara ansvarigt för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

3. EUPM är ett obeväpnat uppdrag och saknar i denna sin egenskap insatsregler.

4. Utstationerade polistjänstemän skall arbeta i nationell polisuniform. EUPM skall stå för baskrar och gradbeteckningar.

Artikel 4

Befälsordning

1. Republiken Polens bidrag till EUPM påverkar inte självständigheten i unionens beslutsfattande. Den personal som utstationeras av Republiken Polen skall fullgöra sina plikter och uppträda med EUPM:s bästa för ögonen.

2. All EUPM-personal kvarstår under respektive nationella myndighets fulla befäl.

3. De nationella myndigheterna skall överföra det operationella kommandot (OPCOM) till EUPM:s uppdragschef/polischef som skall utöva detta kommando genom en hierarkisk ledningsstruktur.

4. Uppdragschefen/polischefen skall leda EUPM och ansvara för den dagliga ledningen.

5. Republiken Polen skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av insatsen som de av EU:s medlemsstater som deltar i den, i enlighet med artikel 8.2 i gemensam åtgärd 2002/210/GUSP. Detta skall ske på plats i samband med den normala verksamheten, också inom polisuppdragets högkvarter.

6. EUPM:s uppdragschef/polischef skall ansvara för den disciplinära kontrollen över uppdragets personal. I tillämpliga fall skall disciplinåtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten.

7. Republiken Polen skall utnämna en kontaktperson för den nationella kontingenten som skall företräda den nationella kontingenten inom uppdraget. Kontaktpersonerna för de nationella kontingenterna skall avlägga rapport till EUPM:s uppdragschef/polischef och skall ansvara för kontingentens dagliga disciplin.

8. Beslut av Europeiska unionen om att avsluta operationen skall fattas efter samråd med Republiken Polen, förutsatt att denna stat fortfarande bidrar till EUPM vid tidpunkten för uppdragets avslutande.

Artikel 5

Sekretessbelagda uppgifter

Republiken Polen skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att dess personal som är utstationerad till EUPM när den hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter iakttar gällande säkerhetsbestämmelser inom Europeiska unionens råd som återfinns i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser(3).

Artikel 6

Bidrag till driftskostnaderna

1. Republiken Polen skall till driftskostnaderna för EUPM bidra med ett belopp på 25000 euro per år. Republiken Polen skall överväga att allt efter vilka medel landet har till sitt förfogande och på vilken nivå deltagandet sker ge ytterligare bidrag av frivillig art till dessa driftskostnader.

2. Ett arrangemang skall undertecknas mellan EUPM:s uppdragschef/polischef och berörda administrativa organ i Republiken Polen rörande bidrag från Republiken Polen till EUPM:s driftskostnader. Detta arrangemang skall inbegripa bestämmelser om:

a) vilket belopp det gäller, inklusive i förekommande fall eventuella extra bidrag av frivillig art,

b) arrangemangen för betalning och förvaltning av det berörda beloppet,

c) vid behov, kontrollsystem för kontroll och revision av det berörda beloppet.

3. Republiken Polen skall formellt underrätta EUPM och Europeiska unionens råds generalsekretariat om det totala beloppet för dess bidrag till driftskostnaderna senast den 15 november 2002 och därefter senast den 1 november varje år och skall avsluta det finansiella arrangemanget senast den 15 december varje år.

4. Republiken Polens bidrag till EUPM:s driftskostnader skall deponeras senast den 31 mars varje år på det bankkonto som lämnas till vederbörande stat.

Artikel 7

Underlåtenhet att uppfylla åtaganden

Om en av de deltagande parterna underlåter att uppfylla de åtaganden som fastställs i föregående artiklar, har den andra parten rätt att säga upp denna överenskommelse genom att lämna varsel två månader i förväg.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft vid undertecknandet. Den gäller så länge Republiken Polens bidrag till EUPM varar.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2003, på engelska i fyra exemplar.

På Europeiska unionens vägnar

På Republiken Polens vägnar

(1) EGT L 70, 13.3.2002, s. 1.

(2) EGT L 293, 29.10.2002, s. 2.

(3) EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.

Top