EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0148

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 148/2002 av den 8 november 2002 om ändring av bilaga XX (miljö) till EES-avtalet

EGT L 19, 23.1.2003, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/148(2)/oj

22002D0148

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 148/2002 av den 8 november 2002 om ändring av bilaga XX (miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 019 , 23/01/2003 s. 0019 - 0020


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 148/2002

av den 8 november 2002

om ändring av bilaga XX (miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 134/2002 av den 27 september 2002(1).

(2) Kommissionens beslut 2001/839/EG av den 8 november 2001 om fastställande av ett frågeformulär som skall användas för årlig rapportering om utvärdering av luftkvaliteten enligt rådets direktiv 96/62/EG och 1999/30/EG(2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas efter punkt 21ae (Europaparlamentets och rådets beslut nr 1753/2000/EG) i bilaga XX till avtalet:

"21af. 32001 D 0839: Kommissionens beslut 2001/839/EG av den 8 november 2001 om fastställande av ett frågeformulär som skall användas för årlig rapportering om utvärdering av luftkvaliteten enligt rådets direktiv 96/62/EG och 1999/30/EG (EGT L 319, 4.12.2001, s. 45).".

Artikel 2

Texterna till beslut 2001/839/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 november 2002 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2002.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan Jóhannsson

Ordförande

(1) EGT L 336, 12.12.2002, s. 34.

(2) EGT L 319, 4.12.2001, s. 45.

(3) Inga konstitutionella krav angivna.

Top