EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1212(01)

Tilläggsprotokoll om regler för handeln med fisk och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan

OJ L 335, 12.12.2002, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/969/oj

22002A1212(01)

Tilläggsprotokoll om regler för handeln med fisk och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 12/12/2002 s. 0018 - 0028


Tilläggsprotokoll

om regler för handeln med fisk och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad "gemenskapen",

å ena sidan, och

REPUBLIKEN BULGARIENS REGERING,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR att Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, nedan kallat "Europaavtalet", undertecknades i Bryssel den 8 mars 1993 och trädde i kraft den 1 februari 1995,

SOM BEAKTAR att tekniska förhandlingar i syfte att komma överens om ömsesidiga tullmedgivanden inom fiskerisektorn har ägt rum mellan gemenskapen och Republiken Bulgarien på grundval av artiklarna 21.5 och 24 i Europaavtalet och framgångsrikt slutförts,

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Republiken Bulgarien också har enats om ett administrativt enkelt förfarande att så snart som möjligt stegvis genomföra de framförhandlade tullmedgivandena,

OCH HAR BESLUTAT att tillämpa de överenskomna tullmedgivandena med sikte på införande av fullständig frihandel för alla fiskeriprodukter.

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den dag då detta protokoll träder i kraft skall båda parterna tillämpa fullständig frihandel för alla produkter som anges i bilaga I.

Från och med den dag då detta protokoll träder i kraft skall gemenskapen och Republiken Bulgarien sänka tullarna på all annan fisk och alla andra fiskeriprodukter enligt definitionen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 och i bilaga II till detta protokoll med 30 % av värdet.

Ett år efter detta protokolls ikraftträdande skall båda parter tillämpa en ytterligare nedsättning av tullarna med 30 % av värdet i förhållande till nivån vid tidpunkten för detta protokolls ikraftträdande.

Två år efter dagen för detta protokolls ikraftträdande eller tidigare, om parterna enas om det, skall fullständig frihandel tillämpas för all fisk och alla fiskeriprodukter.

Artikel 2

Beräkningen av de nedsättningar som anges i artikel 1 skall göras enligt sedvanliga matematiska principer med beaktande av följande:

a) Alla tal med en decimal på 50 eller därunder skall avrundas nedåt till närmaste hela tal.

b) Alla tal med en decimal på över 50 skall avrundas uppåt till närmaste hela tal.

c) Alla tullar som är lägre än 2 % skall automatiskt fastställas till 0 %.

Artikel 3

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i månaden efter den dag då parterna till varandra har anmält att de interna förfarandena har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll får ändras genom beslut av associeringsrådet.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå./

>PIC FILE= "L_2002335SV.001901.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002335SV.001902.TIF">

>PIC FILE= "L_2002335SV.001903.TIF">

>PIC FILE= "L_2002335SV.001904.TIF">

BILAGA I

Förteckning över de produkter som avses i artikel 1.1 i protokollet för vilka fullständig frihandel skall tillämpas från och med den dag då detta protokoll träder i kraft

>Plats för tabell>

BILAGA II(1)

Förteckning över de produkter som avses i artikel 1 i protokollet, för vilka tullarna skall avskaffas under en övergångsperiod på två år

>Plats för tabell>

(1) Ex kommissionens förordning (EG) nr 2263/2000 (EGT L 264 de 18.10.2000, p. 1).

Top