EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(04)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter - Slutakt - Gemensamma förklaringar - Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter

OJ L 114, 30.4.2002, p. 132–368 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 133 - 369

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(4)/oj

Related Council decision

22002A0430(04)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter - Slutakt - Gemensamma förklaringar - Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 114 , 30/04/2002 s. 0132 - 0368


Avtal

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad "gemenskapen",

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET,

nedan kallat "Schweiz",

nedan kallade "parterna",

SOM ÄR BESLUTNA att gradvis undanröja hindren för i stort sett all sin inbördes handel, i enlighet med de bestämmelser i Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen som rör upprättande av frihandelsområden,

SOM BEAKTAR att parterna enligt artikel 15 i frihandelsavtalet av den 22 juli 1972 förklarar sig beredda att, i den utsträckning deras jordbrukspolitik så medger, främja den harmoniska utvecklingen av handeln med jordbruksprodukter som inte omfattas av detta avtal,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1. Syftet med detta avtal är att stärka frihandeln mellan parterna genom att förbättra respektive parts tillträde till den andra partens marknad för jordbruksprodukter.

2. Med jordbruksprodukter avses de produkter som anges i kapitlen 1-24 i Internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor. Vid tillämpningen av bilaga 1-3 till detta avtal skall undantag göras för produkter i kapitel 3 och med nummer 16.04 och 16.05 i Harmoniserade systemet samt för produkter med KN-nummer 5119 11, 0511 91 90, 1902 20 10 och 2301 20 00.

3. Bestämmelserna i detta avtal skall inte tillämpas på varor som omfattas av protokoll 2 till frihandelsavtalet, med undantag för de medgivanden som beviljas för dessa varor i bilagornal 1 och 2.

Artikel 2

Tullmedgivanden

1. I bilaga 1 till detta avtal förtecknas de tullmedgivanden som Schweiz har beviljat gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av de tullmedgivanden som ingår i bilaga 3.

2. I bilaga 2 till detta avtal förtecknas de tullmedgivanden som gemenskapen har beviljat Schweiz, utan att det påverkar tillämpningen av de tullmedgivanden som ingår i bilaga 3.

Artikel 3

Medgivanden för ost

Bilaga 3 till detta avtal innehåller särskilda bestämmelser för handeln med ost.

Artikel 4

Ursprungsregler

Vid tillämpningen av bilagornal 1-3 till detta avtal skall de ömsesidiga ursprungsreglerna vara de som anges i protokoll 3 till frihandelsavtalet.

Artikel 5

Minskning av tekniska handelshinder

1. I bilaga 4-11 i detta avtal fastställs hur de tekniska handelshindren för jordbruksprodukter skall minskas på följande områden:

- Bilaga 4 om växtskydd.

- Bilaga 5 om foder.

- Bilaga 6 om utsäde.

- Bilaga 7 om handel med vin och vinprodukter.

- Bilaga 8 om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker.

- Bilaga 9 om ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel.

- Bilaga 10 om erkännande av kontroller av överensstämmelsen med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker.

- Bilaga 11 om sanitära och zootekniska åtgärder när det gäller handeln med levande djur och animalieprodukter.

2. Artikel 1.2 och 1.3 samt artiklarna 6-8 och 10-13 i detta avtal skall inte tillämpas på bilaga 11.

Artikel 6

Gemensamma jordbrukskommittén

1. En gemensam jordbrukskommitté (nedan kallad kommittén), bestående av företrädare för parterna, inrättas härmed.

2. Kommittén skall ansvara för avtalets förvaltning och korrekta tillämpning.

3. Kommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i de fall som föreskrivs i detta avtal och bilagornal till detta. Parterna skall genomföra dessa beslut enligt sina egna bestämmelser.

4. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

5. Kommittén skall fatta sina beslut enhälligt.

6. För att säkerställa att avtalet genomförs på rätt sätt skall parterna, på begäran av en av parterna, samråda inom kommittén.

7. Kommittén skall inrätta de arbetsgrupper som är nödvändiga för att förvalta bilagornal till detta avtal. Kommittén skall i sin arbetsordning bland annat fastställa dessa arbetsgruppers sammansättning och arbetsordning.

Artikel 7

Tvistlösning

Varje part får hänskjuta en tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal till kommittén. Kommittén skall vinnlägga sig om att lösa tvisten. Alla upplysningar som kan tänkas vara användbara vid en grundlig utredning av situationen i syfte att finna en godtagbar lösning skall överlämnas till kommittén. För detta ändamål skall kommittén undersöka alla möjligheter att säkerställa att avtalet fungerar väl.

Artikel 8

Informationsutbyte

1. Parterna skall utbyta alla relevanta upplysningar om genomförandet och tillämpningen av detta avtal.

2. Varje part skall underrätta den andra parten om de ändringar den har för avsikt att göra i de lagar, andra författningar och administrativa bestämmelser som hänför sig till detta avtals innehåll samt snarast möjligt underrätta den andra parten om de nya bestämmelserna.

Artikel 9

Konfidentiella uppgifter

Parternas företrädare, experter och andra berörda personer skall även sedan de frånträtt sin tjänst avstå från att sprida information som de tagit del av inom ramen för detta avtal och som omfattas av sekretess.

Artikel 10

Skyddsåtgärder

1. Men hänsyn till den särskilda känslighet som kännetecknar parternas jordbruksmarknader gäller, vid tillämpningen av bilaga 1-3 till detta avtal, att om import av produkter med ursprung hos någon av de två parterna allvarligt stör den andra partens marknader skall båda parter omedelbart inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den berörda parten vidta de åtgärder som den anser nödvändiga.

2. Vid tillämpningen av skyddsåtgärderna enligt punkt 1 eller enligt övriga bilagor skall följande gälla:

a) Följande förfaranden skall tillämpas om inte annat följer av särskilda bestämmelser:

- Om en part avser att genomföra skyddsåtgärder mot en del av eller hela den andra partens territorium, skall denna part underrättas i förväg om åtgärderna och om motiven för dessa.

- Om en part vidtar skyddsåtgärder mot en del av eller hela sitt territorium eller mot tredje land, skall den underrätta den andra parten om detta utan dröjsmål.

- Utan att detta inverkar på någon av parternas möjlighet att omedelbart verkställa skyddsåtgärderna, skall samråd mellan parterna ske utan dröjsmål i syfte att finna lämpliga lösningar.

- Om en av gemenskapens medlemsstater vidtagit skyddsåtgärder mot Schweiz, en annan medlemsstat eller tredje land, skall gemenskapen utan dröjsmål underrätta Schweiz om detta.

b) Vid val av åtgärder skall sådana som minst stör avtalets funktion prioriteras.

Artikel 11

Ändringar

Kommittén får fatta beslut om ändring av bilagornal 1 och 2 och av tilläggen till övriga bilagor till detta avtal.

Artikel 12

Översyn

1. Om en av parterna önskar en översyn av detta avtal skall den lämna en motiverad begäran om detta till den andra parten.

2. Parterna får uppdra åt kommittén att granska denna begäran och eventuellt lämna rekommendationer, särskilt i syfte att inleda förhandlingar.

3. De avtal som tillkommer genom de förhandlingar som avses i punkt 2 skall ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Artikel 13

Utvecklingsklausul

1. Parterna förbinder sig att fullfölja sina ansträngningar för att gradvis ytterligare liberalisera den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter.

2. I detta syfte skall parterna regelbundet inom kommittén undersöka villkoren för parternas handel med jordbruksprodukter.

3. Mot bakgrund av resultaten av dessa undersökningar får parterna, som ett led i respektive parts jordbrukspolitik och med hänsyn till att jordbruksmarknaderna är särskilt känsliga, inleda förhandlingar inom ramen för detta avtal i syfte att ytterligare minska handelshindren på jordbruksområdet på grundval av en ömsesidig förmånsbehandling som gynnar båda parter.

4. De avtal som tillkommer genom de förhandlingar som avses i punkt 3 skall ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Artikel 14

Avtalets genomförande

1. Parterna skall vidta alla lämpliga allmänna eller särskilda åtgärder för att säkerställa att åtagandena enligt detta avtal fullgörs.

2. Parterna skall avhålla sig från alla åtgärder som riskerar att skada genomförandet av målen i detta avtal.

Artikel 15

Bilagor

De bilagor, inbegripet tilläggen till dessa, som är fogade till detta avtal skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 16

Tillämpning i territoriellt hänseende

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och på de villkor som fastställs i fördraget och, å ena sidan, Schweiz' territorium.

Artikel 17

Ikraftträdande och varaktighet

1. Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för den sista anmälan om deponering av ratificerings- eller godkännandeinstrumenten för följande sju avtal:

Avtal om handel med jordbruksprodukter

Avtal om fri rörlighet för personer

Avtal om luftfart

Avtal om gods- och persontransporter på väg och järnväg

Avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

Avtal om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete

2. Detta avtal är ingått för en inledande period på sju år. Avtalet förlängs på obestämd tid, om inte Europeiska gemenskapen eller Schweiz före utgången av den inledande sjuårsperioden till den andra avtalsslutande parten anmäler att avtalet inte skall förlängas. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

3. Europeiska gemenskapen eller Schweiz får säga upp avtalet genom att anmäla sitt beslut till den andra avtalsslutande parten. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

4. De sju avtal som nämns i punkt 1 skall upphöra att gälla sex månader efter mottagandet av en sådan anmälan om att avtalet inte skall förlängas som avses i punkt 2 eller en sådan anmälan om uppsägning som avses i punkt 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve,

en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove,

in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig,

in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.013601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.013602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.013603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.013604.TIF">

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BILAGA 1: Schweiz' medgivanden

BILAGA 2: Gemenskapens medgivanden

BILAGA 3: Medgivanden för ost

Tillägg 1: Gemenskapens medgivanden

Tillägg 2: Schweiz' medgivanden

Tillägg 3: Förteckning över beteckningar av ostsorten "Italico" som tillåts vid import till Schweiz

Tillägg 4: Beskrivning av ostsorter

BILAGA 4 om växtskydd

(Tillägg 1-4 skall fastställas)

Tillägg 5: Informationsutbyte

BILAGA 5 om foder

(Tillägg 1 skall fastställas)

Tillägg 2: Förteckning över lagstiftning som avses i artikel 9

BILAGA 6 om utsäde

Tillägg 1: Lagstiftning

Tillägg 2: Organ för kontroll och certifiering av utsäde

Tillägg 3: Undantag inom gemenskapen som godkänts av Schweiz

Tillägg 4: Förteckning över tredje länder

BILAGA 7 om handel med vin och vinprodukter

Tillägg 1: Förteckning över de rättsakter rörande vin och vinprodukter som avses i artikel 4

Tillägg 2: Skyddade beteckningar som avses i artikel 6

Tillägg 3: om artiklarna 6 och 25

BILAGA 8 om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker

Tillägg 1: Skyddade beteckningar för spritdrycker med ursprung i gemenskapen

Tillägg 2: Skyddade beteckningar för spritdrycker med ursprung i Schweiz

Tillägg 3: Skyddade beteckningar för aromatiserade drycker med ursprung i gemenskapen

Tillägg 4: Skyddade beteckningar för aromatiserade drycker med ursprung i Schweiz

BILAGA 9 om ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel

Tillägg 1: Förteckning över gällande bestämmelser

Tillägg 2: Tillämpningsföreskrifter

BILAGA 10 om erkännande av kontroller av överensstämmelsen med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker

Tillägg: Schweiziska kontrollorgan som bemyndigats att utfärda kontrollintyg i enlighet med artikel 3 i bilaga 10

BILAGA 11 om sanitära och zootekniska åtgärder när det gäller handeln med levande djur och animalieprodukter

Tillägg 1: Bekämpningsåtgärder/anmälan av sjukdomar

Tillägg 2: Djurhälsa: handel och utsläppande på marknaden

Tillägg 3: Import från tredje land av levande djur och vissa animalieprodukter

Tillägg 4: Avelsteknik (även import från tredje land)

Tillägg 5: Kontroller och avgifter

Tillägg 6: Animalieprodukter

Tillägg 7: Behöriga myndigheter

Tillägg 8: Anpassning till regionala förhållanden

Tillägg 9: Riktlinjer för revisioner

Tillägg 10: Gränskontroller och avgifter

Tillägg 11: Kontaktställen

BILAGA 1

SCHWEIZ' MEDGIVANDEN

Schweiz beviljar följande tullmedgivanden för de produkter med ursprung i gemenskapen som anges nedan, och som i vissa fall är begränsade av en fastställd årskvantitet:

>Plats för tabell>

BILAGA 2

GEMENSKAPENS MEDGIVANDEN

Gemenskapen beviljar följande tullmedgivanden för de produkter med ursprung i Schweiz som anges nedan, och som i vissa fall är begränsade av en fastställd årskvalitet:

>Plats för tabell>

BILAGA 3

MEDGIVANDEN FÖR OST

1. Gemenskapen och Schweiz förbinder sig att under en period av fem år från och med den dag då avtalet träder i kraft gradvis liberalisera den ömsesidiga handeln med ost som omfattas av tulltaxenummer 0406 i Harmoniserade systemet.

2. Handeln skall liberaliseras på följande sätt:

a) Vid import till gemenskapen:

Från och med det första året då avtalet är i kraft skall gemenskapen gradvis avskaffa eller avlägsna importtullarna på ost med ursprung i Schweiz, eventuellt inom gränsen för en årskvantitet. Bastullsatserna och de årliga baskvantiteterna anges i Tillägg 1 till denna bilaga för de olika ostsorterna.

i) Gemenskapen skall sänka de bastullsatser som anges i tabellen i Tillägg 1 med 20 % per år. Den första sänkningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft.

ii) Gemenskapen skall öka den tullkvot som anges i tabellen i Tillägg 1 med 1250 ton per år. Den första ökningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft. Handeln skall vara fullständigt liberaliserad vid det sjätte årets början.

iii) Schweiz medges undantag från att följa de priser fritt gränsen som anges i beskrivningen av de varor som omfattas av KN-nummer 0406 i Gemensamma tulltaxan.

b) Vid export från gemenskapen:

För all ost som omfattas av tulltaxenummer 0406 i Harmoniserade systemet skall gemenskapen inte tillämpa några bidrag vid export till Schweiz.

c) Vid import till Schweiz:

Från och med det första året då avtalet är i kraft skall Schweiz gradvis avskaffa eller avveckla, eventuellt inom gränsen för en årlig kvantitet, importtull för ost med ursprung i gemenskapen. Bastullsatserna och de årliga baskvantiteterna anges i Tillägg 2 a till denna bilaga för de olika ostsorterna.

i) Schweiz skall sänka de bastullsatser som anges i tabellen i Tillägg 2 a med 20 % per år. Den första sänkningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft.

ii) Schweiz skall öka samtliga de tullkvoter som anges i tabellen i Tillägg 2 a med 2500 ton per år. Den första ökningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft. Gemenskapen skall minst fyra månader före varje års början ange den eller de ostsorter för vilka denna ökning skall göras. Handeln skall vara fullständigt liberaliserad vid det sjätte årets början.

d) Vid export från Schweiz:

Från och med det första året då avtalet är i kraft skall Schweiz gradvis avveckla exportsubventionerna för leverans av ost till gemenskapen enligt följande:

i) De belopp som används som grund för avvecklingen(1) anges i Tillägg 2 b till denna bilaga.

ii) Dessa basbelopp skall minskas på följande sätt:

- 30 % ett år efter det att avtalet trätt i kraft,

- 55 % två år efter det att avtalet trätt i kraft,

- 80 % tre år efter det att avtalet trätt i kraft,

- 90 % fyra år efter det att avtalet trätt i kraft,

- 100 % fem år efter det att avtalet trätt i kraft.

3. Gemenskapen och Schweiz skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att importlicenser utfärdas på ett sätt som säkerställer regelbunden import, med hänsyn till marknadens krav.

4. Gemenskapen och Schweiz skall se till att de fördelar som båda parterna samtyckt till inte omfattas av andra bestämmelser som påverkar import och export.

5. Om en prisutveckling och/eller en importutveckling ger upphov till störningar inom någon av parternas territorium skall de, på en av parternas begäran, utan dröjsmål samråda inom den kommittén som avses i artikel 6 i avtalet för att finna en lämplig lösning. I detta syfte är parterna eniga om att regelbundet utbyta information om priser och alla andra användbara upplysningar om marknaden för importerad och inhemskt framställd ost.

(1) Parterna har enats om att basbeloppen skall beräknas på grundval av skillnaden i de institutionella priser för mjölk som troligen gäller vid den tidpunkt då avtalet träder i kraft, inklusive ett Tillägg för mjölk som bearbetas till ost, vilket erhålls i förhållande till den mängd mjölk som behövs för att framställa osten i fråga, med avdrag för (förutom när det gäller ost som omfattas av kvoter) gemenskapens sänkta tullsatser. Bidrag beviljas endast för sådan ost som framställts av mjölk som helt och hållet producerats på Schweiz territorium.

Tillägg 1

Gemenskapens medgivanden

Vid import till gemenskapen

>Plats för tabell>

Tillägg 2

Schweiz' medgivanden

a) Vid import till Schweiz

>Plats för tabell>

b) Vid export från Schweiz:

De basbelopp som nämns i punkt 2 d skall fastställas till följande nivåer:

>Plats för tabell>

Tillägg 3

Förteckning över beteckningar av ostsorten "Italico" som tillåts vid import till Schweiz

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Tillägg 4

Beskrivning av ostsorter

Avtalsmässig tullsats skall endast tillämpas på nedan angivna ostsorter om de motsvarar nedanstående beskrivning, har de fastställda typiska egenskaperna och importeras med motsvarande beteckning.

>Plats för tabell>

BILAGA 4

OM VÄXTSKYDD

Artikel 1

Mål

Målet med denna bilaga är att underlätta handeln mellan parterna med de växter, växtprodukter och andra föremål som är föremål för växtskyddsåtgärder med ursprung i respektive parts territorium eller som importerats från tredje land och som förtecknas i ett Tillägg 1 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet.

Artikel 2

Principer

1. Parterna konstaterar att deras lagstiftning är snarlik vad gäller skyddsåtgärder mot införsel och förökning av skadegörare på växter, växtprodukter eller andra föremål, vilket innebär att resultaten när det gäller skyddet mot införsel och förökning av skadegörare på de växter och växtprodukter som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1 är likvärdiga. Detta konstaterande gäller också växtskyddsåtgärder som vidtas mot växter, växtprodukter och andra föremål som förs in från tredje land.

2. Den lagstiftning som avses i punkt 1 förtecknas i ett Tillägg 2 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet.

3. Parterna erkänner ömsesidigt de växtpass som utfärdas av de organ som förtecknas i ett Tillägg 3 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet. Dessa växtpass intygar att de båda parternas lagstiftning, vilken förtecknas i det Tillägg 2 som avses i punkt 2, följs och skall anses uppfylla de krav på dokumentation som fastställs i parternas lagstiftning för handel inom deras respektive territorium med växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1.

4. Handel mellan parterna med växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1 och som inte underkastas den ordning med växtpass som gäller inom de båda partnernas territorium skall äga rum utan växtpass, utan att detta påverkar kravet på andra dokument som krävs enligt de båda parternas respektive lagstiftning, särskilt dokument i ett system som gör det möjligt att spåra berörda växters, växtprodukters och andra föremåls ursprung.

Artikel 3

1. Handel mellan parterna med de växter, växtprodukter och andra föremål som inte uttryckligen förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1 och som inte är underkastade växtskyddsåtgärder enligt någon av de båda parterna får äga rum utan kontroll vad gäller växtskyddsåtgärder (dokumentkontroller, identitetskontroller, växtskyddskontroller).

2. När någon av parterna har för avsikt att genomföra en växtskyddsåtgärd med avseende på de växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i punkt 1 skall denna part underrätta den andra parten.

3. Arbetsgruppen för växtskydd skall med tillämpning av artikel 10.2 bedöma följderna för denna bilaga av sådana ändringar som avses i punkt 2 i syfte att kunna föreslå en eventuell ändring av berörda tillägg.

Artikel 4

Regionala krav

1. Varje part skall enligt likvärdiga kriterier kunna fastställa särskilda krav på handeln med växter, växtprodukter och andra föremål, oberoende av deras ursprung, inom och till ett område inom sitt territorium i de fall då läget i detta område i växtskyddshänseende motiverar detta.

2. I det Tillägg 4 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet definieras de områden som avses i punkt 1 och de särskilda kraven för dessa.

Artikel 5

Kontroll vid import

1. Varje part skall genomföra växtskyddskontroller genom stickprov motsvarande högst en viss procentandel av sändningar av de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1. Procentandelen som på förslag av arbetsgruppen för växtskydd antas av kommittén, skall fastställas för varje växt, växtprodukt och annat föremål på grundval av risken i växtskyddshänseende. När denna bilaga träder i kraft skall procentandelen vara 10 %.

2. Kommittén kan på förslag av arbetsgruppen för växtskydd genom tillämpning av artikel 10.2 besluta om en minskning av den andel kontroller som avses i punkt 1.

3. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall endast tillämpas på växtskyddskontroller vid handel med växter, växtprodukter och andra föremål mellan de båda parterna.

4. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 11 i avtalet och artiklarna 6 och 7 i denna bilaga.

Artikel 6

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder skall vidtas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 10.2 i avtalet.

Artikel 7

Undantag

1. När den ena parten har för avsikt att genomföra undantag som gäller en del av eller hela den andra partens territorium skall den andra parten underrättas om detta i förväg och om skälen till det. Utan att detta skall begränsa möjligheterna att omedelbart genomföra planerade undantag skall samråd mellan de båda parterna ske så snart som möjligt i syfte att finna de lämpligaste lösningarna.

2. När den ena parten genomför undantag som gäller en del av eller hela ett tredje lands territorium skall den andra parten utan dröjsmål underrättas om detta. Utan att detta skall begränsa möjligheterna att omedelbart genomföra planerade undantag skall samråd mellan de båda parterna ske så snart som möjligt i syfte att finna de lämpligaste lösningarna.

Artikel 8

Gemensam kontroll

1. Varje part skall godta att en gemensam kontroll får utföras på begäran av den andra parten för att bedöma läget i växtskyddshänseende och de åtgärder som är avsedda att ge resultat motsvarande dem som avses i artikel 2.

2. Med gemensam kontroll skall avses kontroll vid gränsen av att växtskyddskraven uppfylls för en sändning med ursprung i endera partens territorium.

3. Denna kontroll skall utföras enligt det förfarande som kommittén fattat beslut om på förslag av arbetsgruppen för växtskydd.

Artikel 9

Informationsutbyte

1. Parterna skall med tillämpning av artikel 8 i avtalet till varandra överlämna alla de upplysningar som krävs för genomförandet och tillämpningen av de lagar och andra författningar som omfattas av denna bilaga och de uppgifter som avses i Tillägg 5.

2. För att säkerställa att tillämpningsföreskrifterna för den lagstiftning som avses i denna bilaga är likvärdiga skall var och en av de båda parterna, på begäran av den andra parten, godta besök av den andra partens experter på sitt territorium i samarbete med den ansvariga växtskyddsmyndigheten för territoriet.

Artikel 10

Arbetsgruppen för Växtskydd

1. Arbetsgruppen för växtskydd, kallad arbetsgruppen, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2. Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tilläggen till denna bilaga.

Tillägg 5

Informationsutbyte

Följande avses i artikel 9.1:

- Anmälan om kvarhållande av en försändelse eller en skadegörare som har sitt ursprung i tredje land eller inom en del av parternas territorium och som utgör en överhängande fara för växtskyddet i enlighet med direktiv 94/3/EEG,

- De uppgifter som avses i artikel 15 i direktiv 77/93/EEG.

BILAGA 5

OM FODER

Artikel 1

Mål

1. Parterna förbinder sig att närma sin respektive lagstiftning till varandra för att underlätta handeln på detta område.

2. Den förteckning över produkter eller produktgrupper för vilka parterna bedömt att deras respektive lagstiftning leder till samma resultat vad gäller tillämpningen och, i förekommande fall, förteckningen över den respektive lagstiftning som parterna bedömt leda till samma resultat vad gäller tillämpningen anges i ett Tillägg 1 som kommittén skall upprätta enligt artikel 11 i detta avtal.

3. Parterna skall avskaffa gränskontrollerna av de produkter eller produktgrupper som anges i det Tillägg 1 som avses i punkt 2.

Artikel 2

Definitioner

I denna bilaga avses med

a) produkt: foder eller ämnen som används i foder,

b) företag: de enheter som producerar eller framställer en produkt eller som mellanlagrar denna till dess att den sätts i omlopp, inbegripet bearbetnings- och förpackningsföretag, eller de företag som sätter produkten i omlopp,

c) behörig myndighet: den myndighet i Europeiska gemenskapen eller i Schweiz som ansvarar för genomförandet av de officiella kontrollerna av foder.

Artikel 3

Informationsutbyte

Enligt artikel 8 i avtalet skall parterna till varandra lämna

- upplysningar om den eller de behöriga myndigheterna och deras geografiska verksamhetsområde och befogenhet,

- förteckningen över de laboratorier som ansvarar för genomförandet av kontrollanalyser,

- i förekommande fall förteckningen över de införselpunkter på respektive territorium som fastställts för de olika produkttyperna,

- uppgifter om kontrollprogrammen för att säkerställa att produkterna uppfyller bestämmelserna beträffande foder.

De program som avses i fjärde strecksatsen skall beakta de särskilda förhållandena i Europeiska gemenskapen och i Schweiz, och särskilt precisera hur och hur ofta de regelbundna kontrollerna skall genomföras.

Artikel 4

Allmänna kontrollbestämmelser

Parterna skall vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de produkter som skall sändas till den andra partens territorium kommer att kontrolleras lika noggrant som de produkter som är avsedda att avyttras inom det egna territoriet. De skall särskilt se till att kontrollerna

- genomförs regelbundet, vid misstanke om att bestämmelserna inte följs och i en omfattning som står i proportion till de uppsatta målen, särskilt i förhållande till riskerna och de erfarenheter som gjorts,

- omfattar alla produktionsled, mellanstadierna innan produkten saluförs, ledet då produkten saluförs, inbegripet importen, samt användningen av produkten,

- genomförs på det stadium som anses lämpligast med tanke på den planerade undersökningen,

- i regel genomförs utan förvarning,

- även omfattar ämnen som inte får användas i foder.

Artikel 5

Kontroller på ursprungsorten

1. Parterna skall se till att de behöriga myndigheterna genomför kontroller i företagen för att säkerställa att dessa fullgör sina förpliktelser och att de produkter som är avsedda att sättas i omlopp uppfyller de krav som gäller på ursprungsterritoriet enligt bestämmelserna i det Tillägg 1 som avses i artikel 1.

2. Om det föreligger misstanke om att dessa krav inte uppfylls skall den behöriga myndigheten genomföra ytterligare kontroller och, om denna misstanke bekräftas, vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 6

Kontroller på bestämmelseorten

1. Den införande partens behöriga myndigheter får kontrollera om produkterna uppfyller bestämmelserna i denna bilaga genom icke-diskriminerande stickprovskontroller på bestämmelseorten.

2. Om den införande partens behöriga myndigheter förfogar över uppgifter som gör det möjligt att förmoda att en överträdelse föreligger, kan kontroller dock även genomföras under transporten av produkterna på dennes territorium.

3. Om den berörda partens behöriga myndigheter vid en kontroll på bestämmelseorten eller under transporten konstaterar att produkterna inte uppfyller bestämmelserna i denna bilaga skall de vidta lämpliga åtgärder och anmoda avsändaren, mottagaren eller annan sakägare att utföra något av följande:

- Anpassa produkterna till gällande bestämmelser inom en angiven frist.

- Eventuell dekontaminering.

- Utföra andra lämpliga behandlingar av produkterna.

- Användning för andra ändamål.

- Returnera produkterna till den utförande parten efter det att dennes behöriga myndigheter underrättats.

- Förstöra produkterna.

Artikel 7

Kontroll av produkter med ursprung i ett annat territorium än parternas

1. När produkter med ursprung i ett annat territorium än de som anges i artikel 16 i avtalet införs till parternas tullområde skall parterna trots vad som föreskrivs i artikel 4 första strecksatsen vidta nödvändiga åtgärder så att de behöriga myndigheterna genomför en dokumentkontroll av varje parti och en stickprovskontroll av identiteten och fastställer

- art,

- ursprung,

- geografisk bestämmelseort,

för att kunna avgöra vilka tullbestämmelser som är tillämpliga på dem.

2. Parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att genom en fysisk stickprovskontroll försäkra sig om att produkterna överensstämmer med bestämmelserna innan de sätts i omlopp.

Artikel 8

Samarbete vid konstaterade överträdelser

1. Parterna skall bistå varandra på det sätt och de villkor som fastställs i denna bilaga. De skall garantera att bestämmelserna om produkter som används som foder tillämpas på ett riktigt sätt framför allt genom att bistå varandra, genom att avslöja överträdelser av dessa bestämmelser och genom att inleda undersökningar av överträdelserna.

2. Det bistånd som avses i denna artikel får inte påverka straffrättsliga bestämmelser eller reglerna om ömsesidigt bistånd i brottsutredningar.

Artikel 9

Produkter som kräver förhandstillstånd

1. Parterna skall se till att förteckningarna över de produkter som omfattas av bestämmelserna i Tillägg 2 blir så identiska som möjligt.

2. Parterna skall underrätta varandra om ansökningar om tillstånd för de produkter som avses i punkt 1.

Artikel 10

Samråd och skyddsåtgärder

1. Parterna skall samråda när en av dem anser att den andra parten inte har fullgjort sina förpliktelser enligt denna bilaga.

2. Den part som begär samråd skall lämna alla de upplysningar som krävs för en noggrann undersökning av den aktuella frågan till den andra parten.

3. De skyddsåtgärder som föreskrivs i någon av de bestämmelser om produkter och produktgrupper som anges i det Tillägg 1 som avses i punkt 1 skall vidtas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 10.2 i avtalet.

4. Om parterna inte kan nå en överenskommelse vid det samråd som avses i punkt 1 och i artikel 10.2 a tredje strecksatsen i avtalet, får den part som begärt samrådet eller beslutat om åtgärderna enligt punkt 3 vidta lämpliga skyddsåtgärder som gör det möjligt att tillämpa denna bilaga.

Artikel 11

Arbetsgruppen för foder

1. Arbetsgruppen för foder, kallad arbetsgruppen, som inrättas enligt artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning. Den skall bland annat åta sig de arbetsuppgifter som föreskrivs i denna bilaga.

2. Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att uppdatera tilläggen till denna bilaga.

Artikel 12

Skyldighet att iaktta sekretess

1. Alla upplysningar som lämnas enligt denna bilaga skall, oavsett form, vara konfidentiella. De skall omfattas av sekretess och åtnjuta det skydd som gäller samma slags upplysningar enligt den mottagande partens tillämpliga lagar.

2. Principen om konfidentiella upplysningar i punkt 1 skall inte gälla för upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 3.

3. Denna bilaga medför ingen förpliktelse för en part, vars lagstiftning och administrativa förfaranden medför striktare krav än de som fastställs genom denna bilaga när det gäller skydd av industri- och affärshemligheter, att tillhandahålla upplysningar om inte den andra parten vidtar åtgärder för att uppfylla dessa striktare krav.

4. Erhållna upplysningar skall uteslutande användas för denna bilagas syften och får användas av en part för andra ändamål endast efter skriftligt medgivande av den administrativa myndighet som lämnat uppgifterna och med de eventuella förbehåll som denna utfärdar.

Punkt 1 skall inte hindra användningen av upplysningar i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av överträdelse av den gemensamma straffrätten, under förutsättning att de erhållits inom ramen för internationell rättshjälp.

5. Parterna får vid registrering av bevis, rapporter och vittnesmål samt i förfaranden som inletts inför domstol som bevis använda erhållna upplysningar och handlingar som de tagit del av i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Tillägg 2

Förteckning över lagstiftning som avses i artikel 9

Europeiska gemenskapens lagstiftning

Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1), senast ändrat genom direktiv 98/19/EG (EGT L 96, 28.3.1998, s. 39).

Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (EGT L 213, 21.7.1982, s. 8), senast ändrat genom direktiv 96/25/EG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 35).

Schweiz' lagstiftning

Förordning utfärdad av Conseil fédéral av den 26 januari 1994 om produktion och avsättning av foder, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 312).

Förordning utfärdad av Département fédéral de l'économie publique av den 1 mars 1995 om produktion och avsättning av foder, fodertillsatser och ensileringstillsatser, senast ändrade den 10 januari 1996 (RO 1996 208).

BILAGA 6

OM UTSÄDE

Artikel 1

Mål

1. Denna bilaga avser utsäde av arter av lantbruksväxter, köksväxter, frukter, prydnadsväxter och vinplantor.

2. Med utsäde avses i denna bilaga allt föröknings- eller planteringsmaterial.

Artikel 2

Erkännande av överensstämmelse mellan lagstiftningar

1. Parterna erkänner att kraven enligt den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 1 leder till samma resultat.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 får parterna handla med utsäde av de arter som anges i den lagstiftning som avses i punkt 1 och utsädet får fritt saluföras inom parternas territorier med som enda dokument för intygande av överensstämmelsen med parternas lagstiftning en etikett eller andra dokument som krävs för saluföring enligt denna lagstiftning.

3. De organ som ansvarar för att kontrollera överensstämmelsen anges i Tillägg 2.

Artikel 3

Ömsesidigt erkännande av certifikat

1. Parterna erkänner, när det gäller utsäde av de arter som omfattas av den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 2, de certifikat enligt punkt 2 som utfärdas av de organ som anges i Tillägg 2 i enlighet med den andra partens lagstiftning.

2. Med certifikat enligt punkt 1 avses de dokument som krävs enligt parternas lagstiftning för import av utsäde och som anges i Tillägg 1 avsnitt 2.

Artikel 4

Tillnärmning av lagstiftning

1. Parterna skall söka nå en tillnärmning av lagstiftningen när det gäller saluföring av utsäde av de arter som avses i den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 2 och av de arter som inte omfattas av den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 1 och 2.

2. När en av parterna inför ny lagstiftning förbinder sig parterna att undersöka möjligheten att låta denna nya sektor omfattas av denna bilaga enligt det förfarande som avses i artiklarna 11 och 12 i avtalet.

3. Vid ändring i lagstiftning som avser en sektor som omfattas av bestämmelserna i denna bilaga förbinder sig parterna att bedöma konsekvenserna av ändringen enligt det förfarande som avses i artiklarna 11 och 12 i avtalet.

Artikel 5

Sorter

1. Schweiz skall inom sitt territorium tillåta saluföring av utsäde av de sorter som anges i gemenskapens gemensamma sortlista för de arter som anges i den lagstiftning som avses i Tillägg 1 avsnitt 1.

2. Gemenskapen skall inom sitt territorium tillåta saluföring av utsäde av de sorter som anges i den nationella schweiziska sortlistan för de arter som anges i den lagstiftning som avses i Tillägg 1 avsnitt 1.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte gälla genetiskt modifierade sorter.

4. Parterna skall underrätta varandra om ansökningar om godkännande och tillbakadragande av sådana ansökningar, registreringar på nationella listor samt om varje ändring av sådana listor. De skall på begäran till den andra parten lämna en kort beskrivning av de viktigaste karaktärsdragen när det gäller användandet av varje ny sort och de karaktärsdrag som gör det möjligt att skilja en sort från andra kända sorter. Parterna skall ge varandra tillgång till de handlingar i vilka det för varje godkänd sort ges en kort beskrivning av sorten vid sidan av en lättfattlig sammanfattning av alla de fakta på vilka godkännandet grundas. När det gäller genetiskt modifierade sorter skall parterna underrätta varandra om resultaten av utvärderingen av de risker som är förknippade med att införa dessa sorter i miljön.

5. Parterna får genomföra tekniska samråd i syfte att bedöma grunderna för den ena partens godkännande av en sort. I förekommande fall skall arbetsgruppen för utsäde informeras om resultaten av dessa samråd.

6. För att underlätta det informationsutbyte som avses i punkt 4 skall de båda parterna använda befintliga databehandlingssystem eller system som håller på att utvecklas.

Artikel 6

Undantag

1. De undantag som gemenskapen och Schweiz medges och som anges i tillägg 3 skall godkännas av Schweiz respektive gemenskapen inom ramen för handeln med utsäde av de arter som omfattas av den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 1.

2. Parterna skall underrätta varandra om alla de undantag avseende saluföring av utsäde som de avser införa inom sitt territorium eller delar av sitt territorium. När det gäller undantag som tillämpas under kort tid eller som måste införas omedelbart skall ett meddelande om detta i efterhand vara tillräckligt.

3. Trots vad som sägs i artikel 5.1 får Schweiz besluta att förbjuda saluföring inom sitt territorium av utsäde av en sort som godkänts i gemenskapens gemensamma sortlista.

4. Trots vad som sägs i artikel 5.2 får gemenskapen besluta att förbjuda saluföring inom sitt territorium av utsäde av en sort som godkänts i den nationella schweiziska sortlistan.

5. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall tillämpas i de fall som avses i de båda parternas lagstiftning som förtecknas i Tillägg 1 avsnitt 1.

6. De båda parterna får åberopa bestämmelserna i punkterna 3 och 4

- inom tre år efter denna bilagas ikraftträdande när det gäller de sorter som anges i gemenskapens gemensamma sortlista eller i den nationella schweiziska sortlistan innan denna bilaga träder i kraft,

- inom tre år efter det att de upplysningar som avses i artikel 5.4 tagits emot när det gäller de sorter som anges i gemenskapens gemensamma sortlista eller i den nationella schweiziska sortlistan efter det att denna bilaga har trätt i kraft.

7. Bestämmelserna i punkt 6 skall parallellt gälla för sorter av arter som omfattas av bestämmelser vilka, enligt artikel 4, får anges i Tillägg 1 avsnitt 1 efter det att denna bilaga har trätt i kraft.

8. Parterna får genomföra tekniska samråd för att kunna bedöma vilken betydelse de undantag som avses i punkt 1 to 4 har för denna bilaga.

9. Bestämmelserna i punkt 8 skall inte gälla då behörigheten att fatta beslut om undantag tillfaller gemenskapens medlemsstater i enlighet med den lagstiftning som anges i Tillägg 1 första avsnittet. Bestämmelserna i samma punkt 8 skall inte heller gälla undantag som Schweiz beviljar i liknande fall.

Artikel 7

Tredje land

1. Utan att det påverkar artikel 10 skall bestämmelserna i denna bilaga även gälla utsäde som saluförs inom de båda parternas territorium och som kommer från ett annat land än en medlemsstat i gemenskapen eller Schweiz och som erkänts av parterna.

2. Förteckningen över de länder som avses i punkt 1, de arter som avses och omfattningen av detta erkännande anges i Tillägg 4.

Artikel 8

Jämförande kontroller

1. Jämförande kontroller skall genomföras i syfte att i efterhand kontrollera stickprov av utsäde som tas av partier som saluförs inom parternas territorium. Schweiz skall delta vid de jämförande kontroller som gemenskapen utför.

2. Anordnandet av dessa jämförande kontroller inom parternas territorium skall bedömas av arbetsgruppen för utsäde.

Artikel 9

Arbetsgruppen för utsäde

1. Arbetsgruppen för utsäde, kallad arbetsgruppen, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2. Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tilläggen till denna bilaga.

Artikel 10

Avtal med andra länder

Parterna är eniga om att de avtal om ömsesidigt erkännande som ena parten ingår med ett tredje land som inte är part till denna bilaga inte under några omständigheter får medföra en förpliktelse för den andra parten att godkänna rapporter, certifikat, tillstånd eller varumärken som utfärdas av organen för bedömning av detta tredje lands överensstämmelse med bestämmelserna, såvida inte detta formellt avtalats mellan parterna.

Tillägg 1

Lagstiftning

Avsnitt 1 (erkännande av överensstämmelse mellan lagstiftningar)

A. EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER

1. Grundläggande lagstiftning

- Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66), senast ändrat genom rådets direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

- Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis (EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/111/EG (EGT L 28, 4.2.1998, s. 42).

- Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 225, 12.10.1970, s. 1), senast ändrat genom anslutningsakten från 1994(1).

2. Texter med tillämpningsföreskrifter(2)

- Kommissionens direktiv 72/180/EEG av den 14 april 1972 om fastställande av egenskaper och minimikrav för kontroll av sorter av lantbruksväxter (EGT L 108, 8.5.1972, s. 8).

- Kommissionens direktiv 74/268/EEG av den 2 maj 1974 om särskilda krav rörande förekomst av "Avena fatua" (flyghavre) i utsäde av foderväxter och stråsäd (EGT L 141, 24.5.1974, s. 19), senast ändrat genom kommissionens direktiv 78/511/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 34).

- Kommissionens beslut 80/755/EEG av den 17 juli 1980 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar med utsäde av stråsäd (EGT L 207, 9.8.1980, s. 37), senast ändrat genom kommissionens beslut 81/109/EEG (EGT L 64, 11.3.1981, s. 13).

- Kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 om fastställande av att vissa förslutningssystem är icke återanvändbara, i den mening som avses i rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG (EGT L 246, 29.8.1981, s. 26), senast ändrat genom kommissionens beslut 86/563/EEG (EGT L 327, 22.11.1986, s. 50).

- Kommissionens beslut 86/110/EEG av den 27 februari 1986 om villkor för att föreskriva undantag från förbudet att använda gemenskapens etiketter vid ommärkning och återförslutning av förpackningar av utsäde producerat i tredje land (EGT L 93, 8.4.1986, s. 23).

- Kommissionens direktiv 93/17/EEG av den 30 mars 1993 om gemenskapsklasser för basutsädespotatis samt de villkor och beteckningar som skall gälla för dessa klasser (EGT L 106, 30.4.1993, s. 7).

- Kommissionens beslut 94/650/EG av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (EGT L 252, 28.9.1994, s. 15), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/174/EG (EGT L 63, 4.3.1998, s. 31).

- Kommissionens beslut 98/320/EG av den 27 april 1998 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med provtagning och kontroll av utsäde enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG (EGT L 140, 12.5.1998, s. 14).

B. SCHWEIZ' BESTÄMMELSER(3)

- Federallag om jordbruk av den 29 april 1998 (RO 1998 3033).

- Förordning om produktion och saluföring av förökningsmaterial av den 7 december 1998 (RO 1999 420).

- Förordning utfärdad av DFE om utsäde och växtsorter av åkergrödor och fodergrödor av den 7 december 1998 (RO 1999 781).

- Förordning utfärdad av OFAG om sortlistan över spannmåls-, potatis, foderväxt- och hampasorter (RO 1999 429)(4).

Avsnitt 2 (ömsesidigt erkännande av certifikat)

A. EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER

1. Grundläggande lagstiftning

- Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde (EGT 125, 11.7.1966, s. 2290/66), senast ändrat genom direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

- Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), senast ändrat genom direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

- Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 169, 10.7.1969, s. 3), senast ändrat genom direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

2. Texter med tillämpningsföreskrifter(5)

- Kommissionens direktiv 75/502/EEG av den 25 juli 1975 om begränsning av saluföringen av utsäde av ängsgröe (Poa pratensis L.) till utsäde som blivit officiellt godkänt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" (EGT L 228, 29.8.1975, s. 26).

- Kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 om fastställande av att vissa förslutningssystem är icke återanvändbara, i den mening som avses i rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG (EGT L 246, 29.8.1981, s. 26), senast ändrat genom kommissionens beslut 86/563/EEG (EGT L 327, 22.11.1986, s. 50).

- Kommissionens direktiv 86/109/EEG av den 27 februari 1986 om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" (EGT L 93, 8.4.1986, s. 21), senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/376/EEG (EGT L 203, 26.7.1991, s. 108).

- Kommissionens beslut 86/110/EEG av den 27 februari 1986 om villkor för att föreskriva undantag från förbudet att använda gemenskapens etiketter vid ommärkning och återförslutning av förpackningar av utsäde producerat i tredje land (EGT L 93, 8.4.1986, s. 23).

- Kommissionens beslut 87/309/EEG av den 2 juni 1987 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar med utsäde av vissa foderväxtarter (EGT L 155, 16.6.1987, s. 26), senast ändrat genom kommissionens beslut 97/125/EG (EGT L 48, 19.2.1997, s. 35).

- Kommissionens beslut 92/195/EEG av den 17 mars 1992 om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, avseende ökning av högsta vikt för ett parti (EGT L 88, 3.4.1992, s. 59), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/203/EG (EGT L 65, 15.3.1996, s. 41).

- Kommissionens beslut 94/650/EG av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (EGT L 252, 28.9.1994, s. 15), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/174/EG (EGT L 63, 4.3.1998, s. 3).

- Kommissionens beslut 95/232/EG av den 27 juni 1995 om ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 69/208/EEG för att fastställa de villkor som skall uppfyllas av utsäde av hybrider och av sammansatta sorter av raps och rybs (EGT L 154, 5.7.1995, s. 22), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/173/EG (EGT L 63, 4.3.1998, s. 30).

- Kommissionens beslut 96/202/EG av den 4 mars 1996 om anordnande av ett tidsbegränsat försök avseende den högsta halten orenheter i utsäde av sojabönor (EGT L 65, 15.3.1996, s. 39).

- Kommissionens beslut 97/125/EG av den 24 januari 1997 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för utsäde av olje- och spånadsväxter och om ändring av beslut 87/309/EEG om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för vissa foderväxtarter (EGT L 48, 19.2.1997, s. 35).

- Kommissionens beslut 98/320/EG av den 27 april 1998 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med provtagning och kontroll av utsäde enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG (EGT L 140, 12.5.1998, s. 14).

B. SCHWEIZ' BESTÄMMELSER

- Federallag om jordbruk av den 29 april 1998 (RO 1998 3033).

- Förordning om produktion och saluföring av förökningsmaterial av den 7 december 1998 (RO 1999 420).

- Förordning utfärdad av DFE om utsäde och växtsorter av åkergrödor och fodergrödor av den 7 december 1998 (RO 1999 781).

- DFEP:s sortlista av den 6 juni 1974, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 408).

C. CERTIFIKAT SOM KRÄVS VID IMPORT

a) Från Europeiska gemenskapens sida:

De handlingar som fastställs i rådets beslut 95/514/EEG (EGT L 296, 9.12.1995, s. 34), senast ändrat genom rådets beslut 98/162/EG (EGT L 53, 24.2.1998, s. 21).

b) Från schweizisk sida:

Officiella förpackningsetiketter för EG eller OECD som utfärdas av de organ som anges i Tillägg 2 till denna bilaga samt ISTA:s orange och gröna certifikat eller ett motsvarande analysintyg för utsäde för varje utsädesparti.

(1) I tillämpliga fall, endast när det gäller utsäde av stråsäd och utsädespotatis.

(2) I tillämpliga fall, endast när det gäller utsäde av stråsäd och utsädespotatis.

(3) Omfattar inte utsäde av lokala sorter som godkänts för saluföring i Schweiz.

(4) I tillämpliga fall, endast när det gäller utsäde av stråsäd och utsädespotatis.

(5) I förekommande fall, med undantag av utsäde av stråsäd och utsädespotatis.

Tillägg 2

Organ för kontroll och certifiering av utsäde

A. Europeiska gemenskapen

>Plats för tabell>

B. Schweiz

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

Tillägg 3

Undantag inom gemenskapen som godkänts av Schweiz(1)

a) Beviljande av dispens för vissa medlemsstater från skyldigheten att för vissa arter tillämpa bestämmelserna i rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd

- Kommissionens beslut 69/270/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 8).

- Kommissionens beslut 69/271/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 9).

- Kommissionens beslut 69/272/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 10).

- Kommissionens beslut 70/47/EEG (EGT L 13, 19.1.1970, s. 26), ändrat genom kommissionens beslut 80/301/EEG (EGT L 68, 14.3.1980, s. 30).

- Kommissionens beslut 74/5/EEG (EGT L 12, 15.1.1974, s. 13).

- Kommissionens beslut 74/361/EEG (EGT L 196, 19.7.1974, s. 19).

- Kommissionens beslut 74/532/EEG (EGT L 299, 7.11.1974, s. 14).

- Kommissionens beslut 80/301/EEG (EGT L 68, 14.3.1980, s. 30).

- Kommissionens beslut 86/153/EEG (EGT L 115, 3.5.1986, s. 26).

- Kommissionens beslut 89/101 (EGT L 38, 10.2.1989, s. 37).

b) Bemyndigande av vissa medlemsstater att begränsa saluföringen av utsäde av vissa spannmålssorter eller vissa sorter av utsädespotatis (se den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter, tjugonde integrerade versionen, kolumn 4 (EGT L 264A, 30.8.1997, s. 1).

c) Bemyndigande av vissa medlemsstater att vidta särskilt stränga åtgärder avseende Avena fatua i utsäde av spannmål:

- Kommissionens beslut 74/269/EEG (EGT L 141, 24.5.1974, s. 20), ändrat genom kommissionens beslut 78/512/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 35)(2).

- Kommissionens beslut 74/531/EEG (EGT L 299, 7.11.1974, s. 13).

- Kommissionens beslut 95/75/EG (EGT L 60, 18.3.1995, s. 30).

- Kommissionens beslut 96/334/EG (EGT L 127, 25.5.1996, s. 39).

d) Godkännande, när det gäller saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters hela territorium eller delar av territoriet, av strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de åtgärder som anges i bilagornal I och II till rådets direktiv 66/403/EEG

- Kommissionens beslut 93/231/EEG (EGT L 106, 30.4.1993, s. 11), ändrat genom kommissionens beslut

- 95/21/EG (EGT L 28, 7.2.1995, s. 13),

- 95/76/EG (EGT L 60, 18.3.1995, s. 31),

- 96/332/EG (EGT L 127, 25.5.1996, s. 31).

(1) I förekommande fall, endast när det gäller spannmåls- eller potatissorter.

(2) I tillämpliga fall, endast när det gäller utsäde av stråsäd och utsädespotatis.

Tillägg 4

Förteckning över tredje länder(1)

Amerikas Förenta Stater

Argentina

Australien

Bulgarien

Chile

Israel

Kanada

Kroatien

Marocko

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Sydafrika

Tjeckiska Republiken

Turkiet

Ungern

Uruguay

(1) Erkännandet när det gäller fältbesiktning av utsädesodlingar och det utsäde som produceras grundas på rådets beslut 95/514/EG (EGT L 296, 9.12.1995, s. 34), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/162/EG (EGT L 53, 24.2.1998, s. 21), och när det gäller kontrollen av förfaranden för upprätthållande av sorter baseras det på rådets beslut 97/788/EEG (EGT L 322, 25.11.1998, s. 39) utom när det gäller Norge.

BILAGA 7

OM HANDEL MED VIN OCH VINPRODUKTER

Artikel 1

Parterna förpliktar sig på grundval av principerna om likabehandling och ömsesidighet att underlätta och främja sin handel med vin och vinprodukter med ursprung inom deras territorier på de villkor som fastställs i denna bilaga.

Artikel 2

Denna bilaga skall tillämpas på vin och vinprodukter enligt definitionerna

- för gemenskapen i rådets förordning (EEG) nr 822/87(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/98(2), och som omfattas av KN-nummer 2009 60 och 2204,

- för Schweiz i kapitel 36 i livsmedelsförordningen av den 1 mars 1995, och som omfattas av de schweiziska tulltaxenumren 2009.60 och 2204.

Artikel 3

Om inte annat uttryckligen framgår används i denna bilaga följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) vin och vinprodukter med ursprung i/inom följt av namnet på en av parterna: en produkt enligt artikel 2, framställd på vederbörande parts territorium av druvor som helt och hållet skördats på den partens territorium i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga.

b) geografisk beteckning: alla beteckningar, inbegripet ursprungsbeteckningar, i enlighet med artikel 22 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som är fogat som bilaga till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat "TRIPs-avtalet"), som i en parts lagar och andra författningar är godkända för beskrivning och presentation av en vinprodukt enligt artikel 2 med ursprung inom partens territorium.

c) traditionellt uttryck: en traditionellt använd beteckning enligt artikel 2, som bl.a. avser produktionsmetoden för en vinprodukt eller dess färg, typ eller kvalitet och som i en parts lagar och andra författningar är godkänd för beskrivning och presentation av en produkt med ursprung inom denna parts territorium.

d) skyddad beteckning: en geografisk beteckning eller ett traditionellt uttryck i enlighet med punkterna b och c som är skyddad i kraft av denna bilaga.

e) beskrivning: de beteckningar som används vid märkning, på följedokumenten vid transport av vin och vinprodukter enligt artikel 2, på handelsdokumenten, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklam.

f) märkning: alla beskrivningar och andra hänvisningar, symboler, illustrationer eller varumärken som kännetecknar en vinprodukt enligt artikel 2 och som förekommer på samma behållare, inbegripet dess förslutning, lappar fästade vid behållaren och flaskhalsens omslag.

g) presentation: de beteckningar som används på behållaren, inbegripet dess förslutning, på märkningen och på förpackningen.

h) förpackning: skyddsomslag, såsom papper, alla slags halmfodral, kartonger och lådor, som används vid transport av en eller flera behållare och/eller för presentation med avseende på försäljning till slutkonsumenten.

AVDELNING I

BESTÄMMELSER FÖR IMPORT OCH SALUFÖRING

Artikel 4

1. Parternas handel med vin och vinprodukter enligt artikel 2 med ursprung inom deras respektive territorium skall äga rum i enlighet med de tekniska bestämmelserna i denna bilaga. Med teknisk bestämmelse avses alla de bestämmelser i Tillägg 1 som rör definition av vin och vinprodukter, enologiska metoder, produktens sammansättning samt föreskrifter för transport och saluföring av vinprodukten.

2. Kommittén får besluta att utvidga de områden som omfattas av punkt 1.

3. Bestämmelserna i de rättsakter i Tillägg 1 som rör ikraftträdandet och genomförandet av dessa rättsakter skall inte tillämpas på denna bilaga.

4. Bestämmelserna i denna bilaga skall inte påverka tillämpningen av nationella skatteregler eller gemenskapsskatteregler, eller kontrollåtgärder inom ramen för dessa.

AVDELNING II

ÖMSESIDIGT SKYDD AV BETECKNINGAR PÅ VIN OCH VINPRODUKTER ENLIGT ARTIKEL 2

Artikel 5

1. Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med denna bilaga till ömsesidigt skydd för de beteckningar som avses i artikel 6 och som används för beskrivning och presentation av vin och vinprodukter enligt artikel 2 med ursprung inom parternas territorier. Parterna skall sörja för lämpliga rättsmedel som gör det möjligt att säkerställa ett effektivt skydd och att förhindra att en geografisk beteckning eller ett traditionellt uttryck som betecknar en vinprodukt används för vin och vinprodukter som inte omfattas av beteckningen eller uttrycket.

2. En parts skyddade beteckningar skall uteslutande användas för produkter som har sitt ursprung på den parts territorium som framgår av beteckningarna, och får endast användas på de villkor som föreskrivs i den partens lagar och andra författningar.

3. Skyddet enligt punkterna 1 och 2 innebär bl.a. att det är förbjudet att använda en skyddad beteckning för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som inte har sitt ursprung inom det angivna geografiska området, även om

- produktens verkliga ursprung anges,

- den geografiska beteckningen i fråga anges i översättning,

- beteckningen står tillsammans med uttryck som "motsvarande", "typ", "stil", "imitation", "metod" eller liknande.

4. För homonyma geografiska beteckningar skall följande gälla:

a) Om två beteckningar som skyddas i enlighet med denna bilaga är identiska, skall båda beteckningarna skyddas, förutsatt att konsumenterna inte vilseleds om vinproduktens verkliga ursprung.

b) Om en beteckning som skyddas i enlighet med denna bilaga är identisk med namnet på ett geografiskt område utanför parternas territorier, får detta namn användas för att beskriva och presentera ett vin som framställs i det geografiska område som namnet hänvisar till, förutsatt att namnet har använts traditionellt och konsekvent, att ursprungslandet har fastställt bestämmelser om dess användning och att inte konsumenterna felaktigt bibringas uppfattningen att vinet har sitt ursprung inom den berörda partens territorium.

5. För homonyma traditionella uttryck skall följande gälla:

a) Om två uttryck som skyddas i enlighet med denna bilaga är identiska, skall båda uttrycken skyddas, förutsatt att konsumenterna inte vilseleds om vinproduktens verkliga ursprung.

b) Om ett uttryck som skyddas i enlighet med denna bilaga är identiskt med en beteckning som används på en vinprodukt som inte har sitt ursprung inom parternas territorium, får denna beteckning användas för att beskriva och presentera en vinprodukt, förutsatt att beteckningen har använts traditionellt och konsekvent, att ursprungslandet har fastställt bestämmelser om dess användning och att konsumenterna inte felaktigt bibringas uppfattningen att vinet har sitt ursprung inom den berörda partens territorium.

6. Kommittén får vid behov fastställa praktiska regler för hur de homonyma beteckningar eller uttryck som anges i punkterna 4 och 5 skall särskiljas från varandra, under beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte vilseleds.

7. Parterna skall avstå från att åberopa bestämmelserna i artikel 24.4-24.7 i TRIPs-avtalet i syfte att vägra den andra parten skydd av en beteckning.

8. Det exklusiva skydd som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel gäller för beteckningen "Champagne" som anges i gemenskapens förteckning i Tillägg 2 till denna bilaga. Detta exklusiva skydd hindrar dock inte att ordet Champagne, under en övergångsperiod på två år från och med den tidpunkt då denna bilaga träder i kraft, används i märkningen och presentationen av vissa viner med ursprung i kantonen Vaud i Schweiz, förutsatt att dessa viner inte saluförs inom gemenskapens territorium och att konsumenterna inte vilseleds om vinets verkliga ursprung.

Artikel 6

Följande beteckningar skall skyddas:

a) Vad avser viner med ursprung inom gemenskapen:

- Hänvisningar till den medlemsstat där vinprodukten har sitt ursprung.

- De gemenskapsspecifika uttryck som är upptagna i Tillägg 2.

- De geografiska beteckningar och traditionella uttryck som är upptagna i Tillägg 2.

b) Vad avser viner med ursprung i Schweiz:

- Beteckningen "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" eller andra beteckningar som hänvisar till detta land.

- De specifika schweiziska uttryck som är upptagna i Tillägg 2.

- De geografiska beteckningar och traditionella uttryck som är upptagna i Tillägg 2.

Artikel 7

1. Registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av en geografisk beteckning eller ett traditionellt uttryck som skyddas i enlighet med denna bilaga skall avslås eller, på den berörda partens begäran, ogiltigförklaras om produkten i fråga inte har sitt ursprung

- på den plats som anges i den geografiska beteckningen, eller

- på den plats där det traditionella uttrycket används.

2. Ett varumärke registrerat senast den 15 april 1995 får dock användas fram till den 15 april 2005 under förutsättning att det faktiskt använts utan avbrott sedan det registrerades.

Artikel 8

Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ena partens skyddade beteckningar enligt denna bilaga inte, när vin och vinprodukter som har sitt ursprung i parternas territorier exporteras och saluförs utanför deras territorier, används för att beskriva och presentera produkter som har sitt ursprung i den andra partens territorium.

Artikel 9

I den mån parternas lagstiftning tillåter det, skall det skydd som tillförsäkras genom denna bilaga omfatta också fysiska och juridiska personer och föreningar, sammanslutningar och organisationer av producenter, näringsidkare eller konsumenter som har sin hemvist i den andra partens territorium.

Artikel 10

1. Om beskrivningen eller presentationen av en vinprodukt, särskilt i märkningen, i officiella dokument, handelsdokument eller i reklam, strider mot rättigheterna enligt denna bilaga, skall parterna initiera de nödvändiga administrativa åtgärderna eller rättsliga förfarandena för att i synnerhet bekämpa illojal konkurrens och på alla andra sätt förhindra att den skyddade beteckningen missbrukas.

2. De åtgärder och förfaranden som avses i punkt 1 skall initieras särskilt i följande fall:

a) Om översättningen till ett av den andra partens språk av beteckningar som har fastställts i gemenskapsbestämmelserna eller den schweiziska lagstiftningen är ett ord som kan verka vilseledande med hänsyn till den beskrivna eller presenterade vinproduktens ursprung.

b) Om det på behållaren eller förpackningen, i reklam eller i officiella dokument eller handelsdokument rörande en produkt vars beteckning är skyddad i enlighet med denna bilaga förekommer beteckningar, varumärken, namn, inskrifter eller illustrationer som direkt eller indirekt innehåller oriktiga eller vilseledande uppgifter om produktens avsändningsort, ursprung, art eller väsentliga egenskaper.

c) Om den använda behållaren eller förpackningen kan verka vilseledande när det gäller vinproduktens ursprung.

Artikel 11

Denna bilaga skall inte utesluta möjligheten för parterna att enligt sin interna lagstiftning eller andra internationella överenskommelser ge de beteckningar som skyddas av bilagan ett mera omfattande skydd.

AVDELNING III

ÖMSESIDIGT BISTÅND MELLAN KONTROLLMYNDIGHETERNA

Underavdelning I

Inledande bestämmelser

Artikel 12

I denna avdelning avses med

a) bestämmelser för handel med vin och vinprodukter: alla bestämmelser i denna bilaga,

b) behörig myndighet: samtliga myndigheter och enheter som en part utsett för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter,

c) kontaktmyndighet: behörig instans eller myndighet som en part utsett för att säkerställa lämpliga förbindelser med en annan parts kontaktmyndighet.

d) ansökande myndighet: behörig myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som gör en framställan om bistånd inom områden som omfattas av denna avdelning.

e) anmodad myndighet: behörig instans eller myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som tar emot en framställan om bistånd inom områden som omfattas av denna avdelning.

f) överträdelse: alla brott mot bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter samt alla försök att bryta mot dessa bestämmelser.

Artikel 13

1. Parterna skall lämna varandra bistånd på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs i denna avdelning. De skall säkerställa riktig tillämpning av bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter, särskilt genom att lämna varandra bistånd, upptäcka och utreda överträdelser av dessa bestämmelser.

2. Det bistånd som avses i denna avdelning skall inte påverka reglerna om straffrättsliga förfaranden eller ömsesidigt bistånd i brottsutredningar.

Underavdelning II

Kontroller som parterna skall utföra

Artikel 14

1. Parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa det bistånd som avses i artikel 13 genom lämpliga kontrollåtgärder.

2. Kontrollerna skall antingen göras systematiskt eller slumpmässigt. Om slumpmässiga kontroller tillämpas skall parterna säkerställa att kontrollerna är av sådant antal, sådan karaktär och frekvens att de kan anses representativa.

3. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder för att underlätta arbetet för sina behöriga myndigheters företrädare, så att dessa framför allt

- får tillträde till vingårdar, anläggningar för produktion, framställning, lagring och bearbetning av vin och vinprodukter, och till de transportmedel som används för dessa produkter,

- får tillträde till försäljningsställen, lager och transportmedel som används av den som lagrar vin och vinprodukterna i försäljningssyfte, saluför eller transporterar vin och vinprodukter eller produkter som kan användas för vinframställning,

- kan bilda sig en uppfattning om de vin och vinprodukter och de ämnen eller produkter som finns där och som kan användas för vinframställning,

- kan ta prover på vin och vinprodukter som lagras i försäljningssyfte eller som saluförs eller transporteras,

- kan ta del av bokföring och andra dokument som underlättar kontrollen, samt erhålla kopior eller utdrag från dessa,

- kan vidta lämpliga skyddsåtgärder för produktion, framställning, lagring, transport, beskrivning, presentation, export till den andra parten och saluföring av vin och vinprodukter eller produkter avsedda för vinframställning, om det finns skälig misstanke om allvarliga överträdelser av bestämmelserna i denna bilaga, i synnerhet bedrägeri eller framkallande av risk för folkhälsan.

Artikel 15

1. En part som utser flera behöriga myndigheter skall säkerställa att deras åtgärder samordnas.

2. Varje part skall utse en enda kontaktmyndighet. Denna myndighet skall

- vidarebefordra framställningar om samarbete, där syftet är att tillämpa denna avdelning, till den andra partens kontaktmyndighet,

- från den myndigheten ta emot eventuella framställningar om samarbete och vidarebefordra dem till den egna partens behöriga myndighet eller myndigheter,

- företräda den egna parten gentemot den andra parten inom ramen för det samarbete som avses i underavdelning III,

- meddela den andra parten de åtgärder som vidtagits enligt artikel 14.

Underavdelning III

Ömsesidigt bistånd mellan tillsynsmyndigheterna

Artikel 16

1. På framställan av den ansökande myndigheten skall den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar som kan göra det möjligt för den ansökande myndigheten att säkerställa riktig tillämpning av bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter, inbegripet upplysningar om genomförda eller planerade handlingar som innebär eller skulle kunna innebära en överträdelse av bestämmelserna.

2. På motiverad framställan av den ansökande myndigheten skall den anmodade myndigheten utöva, eller vidta nödvändiga åtgärder för att utöva, särskild tillsyn eller kontroll som gör det möjligt att nå de uppsatta målen.

3. Den anmodade myndighet som avses i punkterna 1 och 2 skall agera som om det skedde för egen del eller på framställan av en myndighet i det egna landet.

4. Den ansökande myndigheten får i samförstånd med den anmodade myndigheten utse företrädare för sig eller för annan behörig myndighet hos den part den företräder

- för att hos de behöriga myndigheter som hör till den part som den anmodade myndigheten lyder under inhämta upplysningar om huruvida bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter tillämpas på rätt sätt, eller upplysningar om kontrollåtgärder, i vilket det även ingår att upprätta kopior av transporthandlingar och andra dokument eller registerutdrag,

- eller för att bistå vid anmodade åtgärder enligt punkt 2.

De kopior som avses i första strecksatsen får endast upprättas i samförstånd med den anmodade myndigheten.

5. Den ansökande myndighet som vill skicka en företrädare utsedd enligt punkt 4 första stycket till den andra parten för att bistå vid kontroller enligt punkt 4 andra strecksatsen, skall varsko den anmodade myndigheten i god tid innan åtgärder vidtas. Den anmodade myndighetens företrädare skall alltid säkerställa kontrollernas genomförande.

Den ansökande myndighetens företrädare skall

- uppvisa en skriftlig fullmakt av vilken deras identitet och behörighet framgår,

- med förbehåll för de begränsningar som den anmodade myndighetens tillämpliga lagstiftning medför för företrädarnas genomförande av de aktuella kontrollerna,

- ha rätt till tillträde enligt artikel 14.3,

- ha rätt till information om resultaten av de kontroller som den anmodade myndighetens företrädare genomfört enligt artikel 14.3,

- ha ett tillvägagångssätt vid kontrollerna som överensstämmer med de regler och normer som gäller för företrädare för den part på vars territorium kontrollen sker.

6. Motiverade framställningar enligt denna artikel skall överlämnas till den berörda partens anmodade myndighet via partens kontaktmyndighet. Samma sak gäller för

- svar på sådana framställningar,

- meddelanden om tillämpningen av punkterna 2, 4 och 5.

Trots vad som sägs i första stycket får parterna, för att effektivisera och skynda på sitt samarbete, i vissa lämpliga fall tillåta att en behörig myndighet

- vänder sig direkt till en av den andra partens behöriga myndigheter med sina motiverade framställningar eller meddelanden,

- svarar direkt på motiverade framställningar eller meddelanden från någon av den andra partens behöriga myndigheter.

I så fall skall dessa myndigheter utan dröjsmål underrätta den berörda partens kontaktmyndighet.

Artikel 17

Om en parts behöriga myndighet har anledning att misstänka eller får veta att

- en vinprodukt inte uppfyller bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter eller är föremål för bedrägeri syftande till att erhålla eller saluföra en sådan produkt och

- om detta förhållande är av särskilt intresse för en part och skulle kunna leda till administrativa åtgärder eller rättsliga förfaranden,

skall den utan dröjsmål och via den kontaktmyndighet den hör till underrätta den berörda partens kontaktmyndighet om detta.

Artikel 18

1. Framställningar enligt denna avdelning skall göras skriftligen. De handlingar som behövs för att framställan skall kunna efterkommas skall bifogas framställan. I brådskande fall kan muntliga framställningar godtas, men sådana måste omedelbart bekräftas skriftligen.

2. Framställningar enligt punkt 1 skall innehålla följande upplysningar:

- Den ansökande myndighetens namn.

- Begärd åtgärd.

- Föremålet eller skälet för framställan.

- Tillämpliga lagar och andra författningar.

- Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de fysiska och juridiska personer som är föremål för utredningen.

- En sammanfattning av de relevanta sakuppgifterna.

3. Framställningar skall göras på något av parternas officiella språk.

4. Om en framställan inte uppfyller de formella kraven, får rättelse eller komplettering begäras. Beslut om säkerhetsåtgärder får dock meddelas.

Artikel 19

1. Den anmodade myndigheten skall till den ansökande myndigheten meddela resultatet av företagna undersökningar i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande.

2. De dokument som avses i punkt 1 kan ersättas av datoriserad information som framläggs i valfri form för samma ändamål.

Artikel 20

1. Den part som den anmodade myndigheten lyder under får vägra att lämna bistånd enligt denna avdelning, om biståndet skulle strida mot den partens suveränitet, allmänna ordning, säkerhet eller andra väsentliga intressen.

2. Om den ansökande myndigheten gör en framställan om bistånd som den själv inte skulle kunna lämna på anmodan, skall den framhålla detta i sin framställan. Det åligger sedan den anmodade myndigheten att bestämma hur den skall bemöta en sådan förfrågan.

3. Om en framställan om bistånd inte kan efterkommas eller om den avslås, skall den ansökande myndigheten utan dröjsmål underrätta om beslutet och skälen för detta.

Artikel 21

1. Till de uppgifter som avses i artiklarna 16 och 17 skall bifogas lämpliga dokument eller andra styrkande handlingar samt uppgift om eventuella administrativa eller rättsliga förfaranden, och skall bl. a. avse följande:

- Vinproduktens sammansättning och organoleptiska egenskaper.

- Produktens beskrivning och presentation.

- Efterlevnaden av föreskrivna regler för produktion, framställning och saluföring.

2. De kontaktmyndigheter som berörs av det ärende som är upphovet till förfarandet med ömsesidigt bistånd enligt artiklarna 16 och 17 skall utan dröjsmål underrätta varandra om

- hur undersökningen fortskrider, särskilt genom rapporter och andra dokument eller informationsvägar,

- administrativa följder eller tvister i samband med förfarandet.

3. De resekostnader som uppstår vid tillämpning av denna avdelning skall bäras av den part som har utsett en företrädare i samband med de åtgärder som avses i artikel 16.2 och 16.4.

4. Denna artikel skall inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser om sekretess vid rättsliga utredningar.

Underavdelning IV

Allmänna bestämmelser

Artikel 22

1. En parts behöriga myndighet får, inom ramen för tillämpningen av underavdelningarna II och III, begära att den andra partens behöriga myndighet genomför provtagning i enlighet med den partens relevanta bestämmelser.

2. Den anmodade myndigheten skall bevara de prover som tagits enligt punkt 1 och bland annat utse det laboratorium som skall analysera dem. Den ansökande myndigheten får utse ett annat laboratorium till att genomföra en parallell analys av proverna. Den anmodade myndigheten skall då överlämna ett lämpligt antal prover till den ansökande myndigheten.

3. Om den ansökande och den anmodade myndigheten är oeniga om resultaten av sådana analyser som avses i punkt 2 skall en avgörande analys utföras av ett gemensamt utsett laboratorium.

Artikel 23

1. Alla upplysningar som lämnats enligt denna avdelning skall, oavsett form, vara konfidentiella. De skall omfattas av sekretess och åtnjuta det skydd som gäller samma slags upplysningar enligt de tillämpliga lagarna hos den part som mottagit upplysningarna, eller enligt motsvarande bestämmelser tillämpliga på gemenskapens myndigheter.

2. Denna avdelning medför ingen skyldighet för en part, vars lagstiftning och administrativa praxis medför striktare krav än de som fastställs genom denna avdelning när det gäller skydd för industri- och affärshemligheter, att tillhandahålla upplysningar, om inte den sökande parten vidtar åtgärder för att anpassa sig efter dessa striktare krav.

3. Erhållna upplysningar skall uteslutande användas för denna avdelnings syften och får användas på en parts territorium för andra ändamål endast efter skriftligt medgivande av den administrativa myndighet som lämnat uppgifterna och med de eventuella förbehåll som denna utfärdar.

4. Punkt 1 skall inte hindra användningen av upplysningar i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av överträdelser av den gemensamma straffrätten, under förutsättning att de erhållits inom ramen för internationell rättshjälp.

5. Parterna får vid registrering av bevis, rapporter och vittnesmål samt i förfaranden som inletts inför domstol som bevis använda erhållna upplysningar och handlingar som de tagit del av i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning.

Artikel 24

Fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar av dessa vars yrkesmässiga verksamhet kan bli föremål för kontroll enligt denna avdelning får inte försvåra dessa kontroller utan är alltid skyldiga att underlätta dem.

AVDELNING IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 25

Avdelningarna I och II skall inte tillämpas på vin och vinprodukter enligt artikel 2 som

a) är under transport genom en parts territorium, eller

b) har sitt ursprung inom en parts territorium och sänds i små mängder mellan parterna på de villkor och i enlighet med de bestämmelser som fastställs i Tillägg 3 till denna bilaga.

Artikel 26

Parterna skall

a) samma dag som bilagan träder i kraft till varandra överlämna

- en förteckning över de myndigheter som är behöriga att upprätta följedokument för transport av vin och vinprodukter enligt artikel 4.1,

- en förteckning över de myndigheter som är behöriga att attestera ursprungsbeteckningen på följedokumenten vid transport av vin och vinprodukter enligt artikel 4.1

- en förteckning över de behöriga myndigheter och kontaktmyndigheter som avses i artikel 12 b och c,

- en förteckning över godkända analyslaboratorier enligt artikel 22.2,

b) samråda och hålla varandra underrättade om åtgärder som någon av parterna vidtagit enligt denna bilaga. De skall i synnerhet underrätta varandra om sina respektive bestämmelser och lämna en sammanfattning av de administrativa och rättsliga beslut som är särskilt viktiga för en riktig tillämpning av bilagan.

Artikel 27

1. Arbetsgruppen för vin och vinprodukter, nedan kallad arbetsgruppen, som inrättas enligt artikel 6.7 i avtalet, skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2. Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av denna bilaga. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tilläggen till denna bilaga.

Artikel 28

1. Trots artikel 5.8 får vin och vinprodukter, som vid denna bilagas ikraftträdande har producerats, framställts, beskrivits och presenterats på ett sätt som uppfyller parternas interna bestämmelser, men som strider mot denna bilaga, saluföras till dess att lagren har tömts.

2. Om kommittén inte beslutar annorlunda får vin och vinprodukter, som producerats, framställts, beskrivits och presenterats i enlighet med denna bilaga, men där en ändring av bilagan leder till att produktionen, framställningen, beskrivningen och presentationen inte uppfyller bestämmelserna, fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts.

Artikel 29

1. Parterna skall samråda när en av dem anser att den andra parten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt denna bilaga.

2. Den part som begär samrådet skall överlämna all den information som krävs för en noggrann undersökning av den aktuella frågan till den andra parten.

3. Om en försening eller ett dröjsmål skulle kunna medföra en risk för folkhälsan eller försämra effektiviteten av åtgärder för bedrägeribekämpning får provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, om sådant samråd hålls omedelbart efter det att de aktuella åtgärderna har vidtagits.

4. Om parterna inte kan nå en överenskommelse vid det samråd som avses i punkterna 1 och 3 får den part som begärde samrådet, eller som beslutat om de åtgärder som avses i punkt 3, vidta lämpliga skyddsåtgärder som gör det möjligt att tillämpa denna bilaga.

Artikel 30

Den skriftväxling mellan gemenskapen och Schweiz om samarbete när det gäller officiell kontroll av vin, som undertecknades i Bryssel den 15 oktober 1984, skall upphöra att gälla så länge denna bilaga är i kraft.

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 8.

Tillägg 1

Förteckning över de rättsakter rörande vin och vinprodukter som avses i artikel 4

A. Rättsakter tillämpliga på Schweiz' import och saluföring av vin och vinprodukter med ursprung inom gemenskapen

RÄTTSAKTER TILL VILKA DET HÄNVISAS(1)

1. 373 R 2805: kommissionens förordning (EEG) nr 2805/73 av den 12 oktober 1973 om fastställande av en förteckning över vita kvalitetsviner framställda i fastställda regioner samt importerade vita kvalitetsviner med särskild svaveldioxidhalt, och om vissa övergångsbestämmelser för svaveldioxidhalt i viner framställda före den 1 oktober 1973 (EGT L 289, 16.10.1973, s. 21), senast ändrad genom

- 377 R 0966: kommissionens förordning (EEG) nr 966/77 av den 4 maj 1977 (EGT L 115, 6.5.1977, s. 77).

2. 374 R 2319: kommissionens förordning (EEG) nr 2319/74 av den 10 september 1974 om fastställande av vissa vinodlingsområden där de producerade bordsvinerna får ha en total naturlig alkoholhalt av högst 17° (EGT L 248, 11.9.1974, s. 7).

3. 375 L 0106: rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (EGT L 42, 15.2.1975, s. 1), senast ändrat genom

- 389 L 0676: rådets direktiv 89/676/EEG av den 21 december 1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 18).

4. 376 L 0895: rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (EGT L 340, 9.12.1976, s. 26), senast ändrat genom

- 397 L 0041: rådets direktiv 97/41/EG av den 25 juni 1997 (EGT L 184, 12.7.1997, s. 33).

5. 378 R 1972: kommissionens förordning (EEG) nr 1972/78 av den 16 augusti 1978 om närmare bestämmelser om enologiska metoder (EGT L 226, 17.8.1978, s. 11), senast ändrad genom

- 380 R 0045: kommissionens förordning (EEG) nr 45/80 av den 10 januari 1980 (EGT L 7, 11.1.1980, s. 12).

6. 379 L 0700: kommissionens direktiv 79/700/EEG av den 24 juli 1979 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (EGT L 207, 15.8.1979, s. 26).

7. 384 R 2394: kommissionens förordning (EEG) nr 2394/84 av den 20 augusti 1984 om fastställande för produktionsåren 1984/85 och 1985/86 av villkor för användning av jonbyteshartser och tillämpningsföreskrifter om framställning av renad koncentrerad druvmust (EGT L 224, 21.8.1984, s. 8), senast ändrad genom

- 386 R 2751: kommissionens förordning (EEG) nr 2751/86 av den 4 september 1986 (EGT L 253, 5.9.1986, s. 11).

8. 385 R 3804: rådets förordning (EEG) nr 3804/85 av den 20 december 1985 om fastställande av listan över vinarealer inom vissa spanska områden där bordsvin får ha en verklig alkoholhalt som är lägre än gemenskapskraven (EGT L 367, 31.12.1985, s. 37).

9. 386 R 0305: kommissionens förordning (EEG) nr 305/86 av den 12 februari 1986 om den högsta totala svaveldioxidhalten i vin med ursprung inom gemenskapen som framställts före den 1 september 1986 samt, under en övergångstid, i importerat vin (EGT L 38, 13.2.1986, s. 13).

10. 386 R 1888: kommissionens förordning (EEG) nr 1888/86 av den 18 juni 1986 om den högsta totala svaveldioxidhalten i vissa mousserande viner med ursprung inom gemenskapen som framställts före den 1 september 1986 samt, under en övergångstid, i importerat mousserande vin (EGT L 163, 19.6.1986, s. 19).

11. 386 R 2094: kommissionens förordning (EEG) nr 2094/86 av den 3 juli 1986 om närmare bestämmelser om användning av vinsyra vid avsyrning av vissa vin och vinprodukter inom vissa områden inom zon A (EGT L 180, 4.7.1986, s. 17), ändrad genom

- 386 R 2736: kommissionens förordning (EEG) nr 2736/86 av den 3 september 1986, (EGT L 252, 4.9.1986, s. 15).

12. 387 R 0822: rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 84, 27.3.1987, s. 1), senast ändrad genom

- 398 R 1627: rådets förordning (EG) nr 1627/98 av den 20 juli 1998 (EGT L 210, 28.7.1998, s. 8).

13. 387 R 0823: rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (EGT L 84, 27.3.1987, s. 59), senast ändrad genom

- 396 R 1426: rådets förordning (EG) nr 1426/96 av den 26 juni 1996 (EGT L 184, 24.7.1996, s. 1).

14. 388 R 3377: kommissionens förordning (EEG) nr 3377/88 av den 28 oktober 1988 om bemyndigande för Förenade kungariket att på vissa villkor tillåta en ytterligare höjning av alkoholhalten i vissa bordsviner (EGT L 296, 29.10.1988, s. 69).

15. 388 R 4252: rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen (EGT L 373, 31.12.1988, s. 59), senast ändrad genom

- 398 R 1629: rådets förordning (EG) nr 1629/98 av den 20 juli 1998, (EGT L 210, 28.7.1998, s. 11).

16. 389 L 0107: rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 27), ändrat genom

- 394 L 0034: rådets direktiv 94/34/EG av den 30 juni 1994 (EGT L 237, 10.9.1994, s. 1).

17. 389 L 0109: rådets direktiv 89/109/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 38), rättat i EGT L 347, 28.11.1989, s. 37.

18. 389 L 0396: rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (EGT L 186, 30.6.1989, s. 21), senast ändrat genom

- 392 L 0011: rådets direktiv 92/11/EEG av den 3 mars 1992 (EGT L 65, 11.3.1992, s. 32).

19. 389 R 2202: kommissionens förordning (EEG) nr 2202/89 av den 20 juli 1989 om definition av "blandning", "vinframställning", "tappare" och "tappning" (EGT L 209, 21.7.1989, s. 31).

20. 389 R 2392: rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT L 232, 9.8.1989, s. 13), senast ändrad genom

- 396 R 1427: rådets förordning (EG) nr 1427/96 av den 26 juni 1996 (EGT L 184, 24.7.1996, s. 3).

21. 390 L 0642: rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (EGT L 350, 14.12.1990, s. 26), senast ändrat genom

- 397 L 0071: kommissionens direktiv nr 97/71/EG av den 15 december 1997 (EGT L 347, 18.12.1997, s. 42).

22. 390 R 2676: kommissionens förordning (EEG) nr 2676/90 av den 17 september 1990 om fastställande av gemensamma analysmetoder för vin (EGT L 272, 3.10.1990, s. 1), senast ändrad genom

- 397 R 0822: kommissionens förordning (EG) nr 822/97 av den 6 maj 1997, (EGT L 117, 7.5.1997, s. 10).

23. 390 R 3201: kommissionens förordning (EEG) nr 3201/90 av den 16 oktober 1990 om närmare bestämmelser för beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT L 309, 8.11.1990, s. 1), senast ändrad genom

- 398 R 0847: kommissionens förordning (EG) nr 847/98 av den 22 april 1998, (EGT L 120, 23.4.1998, s. 14).

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

Artikel 9.2 andra stycket och 9.3 skall inte tillämpas.

24. 390 R 3220: kommissionens förordning (EEG) nr 3220/90 av den 7 november 1990 om villkor för användning av vissa enologiska metoder som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 822/87 (EGT L 308, 8.11.1990, s. 22), senast ändrad genom

- 397 R 2053: kommissionens förordning (EG) nr 2053/97 av den 20 oktober 1997 (EGT L 287, 21.10.1997, s. 15).

25. 391 R 3223: kommissionens förordning (EEG) nr 3223/91 av den 5 november 1991 om bemyndigande för Förenade kungariket att på vissa villkor tillåta en ytterligare höjning av alkoholhalten i vissa bordsviner (EGT L 305, 6.11.1991, s. 14).

26. 391 R 3895: rådets förordning (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991 om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner (EGT L 368, 31.12.1991, s. 1).

27. 391 R 3901: kommissionens förordning (EEG) nr 3901/91 av den 18 december 1991 om vissa närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner (EGT L 368, 31.12.1991, s. 15).

28. 392 R 1238: kommissionens förordning (EEG) nr 1238/92 av den 8 maj 1992 om fastställande av gemenskapsmetoder för analys av neutral alkohol inom vinsektorn (EGT L 130, 15.5.1992, s. 13).

29. 392 R 2332: Rådets förordning (EEG) nr 2332/92 av den 13 juli 1992 om mousserande vin framställt inom gemenskapen (EGT L 231, 13.8.1992, s. 1), senast ändrad genom

- 398 R 1629: rådets förordning (EG) nr 1629/98 av den 20 juli 1998 (EGT L 210, 28.7.1998, s. 11).

30. 392 R 2333: rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid (EGT L 231, 13.8.1992, s. 9), senast ändrad genom

- 396 R 1429: rådets förordning (EG) nr 1429/96 av den 26 juni 1996 (EGT L 184, 24.7.1996, s. 9).

31. 392 R 3459: kommissionens förordning (EEG) nr 3459/92 av den 30 november 1992 om bemyndigande för Förenade kungariket att tillåta en ytterligare höjning av alkoholhalten i bordsvin och kvalitetsvin som framställs i ett specificerat område (EGT L 350, 1.12.1992, s. 60).

32. 393 R 0315: rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).

33. 393 R 586: kommissionens förordning (EEG) nr 586/93 av den 12 mars 1993 om undantag från vissa bestämmelser om halten av flyktiga syror i vissa viner (EGT L 61, 13.3.1993, s. 39), senast ändrad genom

- 396 R 0693: kommissionens förordning (EG) nr 693/96 av den 17 april 1996 (EGT L 97, 18.4.1996, s. 17).

34. 393 R 2238: kommissionens förordning (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras (EGT L 200, 10.8.1993, s. 10), rättad genom EGT L 301, 8.12.1993, s. 29.

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

a) Om dokumentet intygar riktigheten i en ursprungsbeteckning enligt artikel 7 i förordningen skall uttrycken bekräftas, beträffande artikel 7.1 c första strecksatsen

- på exemplar nr 1, 2 och 4 för det dokument som avses i förordning (EEG) nr 2719/92, eller

- på exemplar nr 1 och 2 för det dokument som avses i förordning (EEG) nr 3649/92.

b) När det handlar om transport enligt artikel 8.2 skall följande regler tillämpas:

i) för det dokument som avses i förordning (EEG) nr 2719/92:

- exemplar nr 2 skall åtfölja produkten från lastningsorten till lossningsorten i Schweiz och lämnas till mottagaren eller dennes företrädare;

- exemplar nr 4 eller en bestyrkt kopia av exemplar nr 4 skall lämnas till de behöriga schweiziska myndigheterna av mottagaren;

ii) för det dokument som avses i förordning (EEG) nr 3649/92:

- exemplar nr 2 skall åtfölja produkten från lastningsorten till lossningsorten i Schweiz och lämnas till mottagaren eller dennes företrädare;

- en bestyrkt kopia av exemplar nr 2 skall lämnas till de behöriga schweiziska myndigheterna av mottagaren.

c) Utöver de beteckningar som anges i artikel 3 skall dokumentet innehålla en beteckning som gör det möjligt att identifiera det parti som vinet härrör från, i enlighet med rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 (EGT L 186, 30.6.1989, s. 21).

35. 393 R 3111: kommissionens förordning (EEG) nr 3111/93 av den 10 november 1993 om fastställande av listor över de kvalitetslikörviner framställda inom specificerade områden som avses i artiklarna 3 och 12 i förordning (EEG) nr 4252/88 (EGT L 278, 11.11.1993, s. 48), senast ändrad genom

- 398 R 0693: kommissionens förordning (EG) nr 693/98 av den 27 mars 1998 (EGT L 96, 28.3.1998, s. 17).

36. 394 L 0036: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13), rättelse i EGT L 252, 4.10.1996, s. 23.

37. 394 R 2733: kommissionens förordning (EG) nr 2733/94 av den 9 november 1994 om bemyndigande för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att tillåta en ytterligare höjning av alkoholhalten i bordsvin och kvalitetsvin som framställs i ett specificerat område (EGT L 289, 10.11.1994, s. 5).

38. 394 R 3299: kommissionens förordning (EG) nr 3299/94 av den 21 december 1994 om övergångsåtgärder för vinsektorn i Österrike (EGT L 341, 30.12.1994, s. 37), ändrad genom

- 395 R 0670: kommissionens förordning (EG) nr 670/95 av den 29 mars 1995 (EGT L 70, 30.3.1995 s. 1).

39. 395 L 0002: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1), ändrat genom

- 396 L 0085: Europaparlamentets och rådets 96/85/EG av den 19 december 1996 (EGT L 86, 28.3.1997, s. 4).

40. 395 R 0554: kommissionens förordning (EG) nr 554/95 av den 13 mars 1995 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid (EGT L 56, 14.3.1995, s. 3), ändrad genom

- 396 R 1915: kommissionens förordning (EG) nr 1915/96 av den 3 oktober 1996 (EGT L 252, 4.10.1996, s. 10).

41. 395 R 0593: kommissionens förordning (EG) nr 593/95 av den 17 mars 1995 om övergångsåtgärd för 1995 i fråga om blandning av bordsviner i Spanien (EGT L 60, 18.3.1995, s. 3).

42. 395 R 0594: kommissionens förordning (EG) nr 594/95 av den 17 mars 1995 om övergångsåtgärd i fråga om den totala syrahalten i bordsviner som produceras i Spanien och Portugal och släpps ut på marknaden för konsumtion i dessa medlemsstater under 1995 (EGT L 60, 18.3.1995, s. 5).

43. 395 R 0878: kommissionens förordning (EG) nr 878/95 av den 21 april 1995 om undantag från förordning (EEG) nr 822/87 vad gäller syratillsättning av berikade viner framställda 1994/95 i provinserna Verona och Piacenza (Italien)(EGT 91, 22.4.1995, s. 1).

44. 395 R 2729: kommissionens förordning (EG) nr 2729/95 av den 27 november 1995 om naturlig alkoholhalt i volymprocent för "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" och "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani" för produktionsåret 1995/1996 och om lägsta totala alkoholhalt i volymprocent för cuvéer avsedda för framställning av dessa viner (EGT L 284, 28.11.1995, s. 5).

45. 396 R 1128: kommissionens förordning (EG) nr 1128/96 av den 24 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för blandning av bordsviner i Spanien (EGT L 150, 25.6.1996, s. 13).

46. 398 R 0881: kommissionens förordning (EG) nr 881/98 av den 24 april 1998 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fso (EGT L 124, 25.4.1998, s. 22).

RÄTTSAKTER SOM PARTERNA SKALL NOTERA

Parterna skall notera innehållet i följande rättsakter:

B. Rättsakter tillämpliga på gemenskapens import och saluföring av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiz

RÄTTSAKTER TILL VILKA DET HÄNVISAS(2)

1. Den federala lagen om jordbruket av den 29 april 1998 (RO 1998 3033)

2. Förordningen om vinodling och import av vin av den 7 december 1998 (RO 1999 86).

3. Förordning utfärdad av OFAG av den 7 december 1998 om federal granskning av vinstockssorter och vinstockssortiment (RO 1999 535).

4. Den federala lagen om livsmedel och bruksföremål (Livsmedelslagen, LDAl) av den 9 oktober 1992, senast ändrad den 29 april 1998 (RO 1998 3033).

5. Livsmedelsförordningen (ODAl) av den 1 mars 1995, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 303).

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

a) I enlighet med artiklarna 11-16 skall följande enologiska metoder och processer vara godkända:

1. Luftning eller genomströmning med argon, kvävgas eller syrgas.

2. Värmebehandling.

3. Användning i torrt vin, i mängder som inte överstiger 5 %, av färska jäsningsrester, som är sunda och outspädda och innehåller jäst från nyligen avslutad framställning av torrt vin.

4. Centrifugering och filtrering, med eller utan inert filtermaterial, förutsatt att inga oönskade rester finns kvar i de behandlade produkterna.

5. Användning av vinjäst.

6. Användning av preparat av jästcellvägg, dock högst 40 g/hl.

7. Användning av polyvinylpyrrolidon, dock högst 80 g/hl.

8. Användning av mjölksyrabakterier i en vinupplösning.

9. Tillsats av ett eller flera av följande ämnen för att främja jästutvecklingen:

- Tillsats av diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat, dock högst 0,3 g/l.

- Tillsats av ammoniumsulfit eller ammoniumbisulfit, dock högst 0,2 g/l; dessa produkter får också användas tillsammans inom ett gränsvärde på 0,3 g/l, utan att detta berör ovannämnda gränsvärde på 0,2 g/l.

- Tillsats av tiamindihydroklorid, dock högst 0,6 g/l, uttryckt som tiamin.

10. Användning av koldioxid, argon eller kvävgas, antingen var för sig eller i kombination, uteslutande för att skapa en inaktiv atmosfär och behandla produkten utan inverkan av luft.

11. Tillsats av koldioxid, förutsatt att koldioxidhalten i det behandlade vinet inte överstiger 2 g/l.

12. Användning, inom de gränsvärden som anges i den schweiziska lagstiftningen, av svaveldioxid, kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit, även kallad kaliumdisulfit eller kaliumpyrosulfit.

13. Tillsats av sorbinsyra eller kaliumsorbat, förutsatt att den slutliga sorbinsyrahalten i den behandlade produkten vid övergång till direkt konsumtion inte överstiger 200 mg/l.

14. Tillsats av L-askorbinsyra, dock högst 150 mg/l.

15. Tillsats av citronsyra för stabilisering av vinet, förutsatt att den slutliga halten i det behandlade vinet inte överstiger 1 g/l.

16. Användning av vinsyra till syrning, förutsatt att den ursprungliga syrahalten inte höjs med mer än 2,5 g/l uttryckt som vinsyra.

17. Användning av ett eller flera av följande ämnen för avsyrning:

- Neutralt kaliumtartrat.

- Kaliumbikarbonat.

- Kalciumkarbonat, eventuellt innehållande små mängder dubbelt kalciumsalt av l (+) vinsyra och l (-) äppelsyra.

- Kalciumtartrat eller vinsyra.

- En homogen blandning av vinsyra och kalciumkarbonat i lika förhållanden och fint pulvriserad.

18. Klarning med hjälp av ett eller flera av följande ämnen för enologiskt bruk:

- Ätligt gelatin.

- Husbloss.

- Kasein och kaliumkaseinat.

- Animaliskt albumin.

- Bentonit.

- Kiseldioxid i form av gel eller kolloidupplösning.

- Kaolin.

- Tannin.

- Pektolytiska enzymer.

- Enzympreparat med betaglukanas, dock högst 3 g/.

19. Tillsats av tannin.

20. Behandling med träkol för enologiskt bruk (aktivt kol) inom ett gränsvärde på 100 g torrsubstans per hl.

21. Behandling

- av vitvin och rosévin med kaliumferrocyanid,

- av rödvin med kaliumferrocyanid eller med kalciumfytat, förutsatt att det behandlade vinet innehåller en viss mängd järn.

22. Tillsats av metavinsyra, dock högst 100 mg/l.

23. Användning av gummi arabicum.

24. Användning av DL-vinsyra, också kallad racemsyra, eller av neutrala kaliumsalter av denna för att främja utfällning av överskjutande kalcium.

25. Användning, vid framställning av mousserande vin genom jäsning på flaska, med avskiljning av bottensatsen genom degorgering, av

- kalciumalginat, eller

- kaliumalginat.

26. Användning av kopparsulfat, dock högst 1 g/hl, för att avlägsna oönskad smak eller lukt i vinet, förutsatt att kopparhalten i det behandlade vinet inte överstiger 1 mg/l.

27. Tillsats av kaliumbitartrat för att främja utfällning av vinsten.

28. Tillsats av karamell för att förstärka likörviners färg.

29. Användning av kalciumsulfat vid framställning av likörvin, förutsatt att sulfathalten i det behandlade vinet inte överstiger 2 g/l uttryckt som kaliumsulfat.

30. Elektrodialysbehandling av vinet för att säkerställa stabiliseringen av vinsyran under förhållanden som uppfyller de regler som antagits av Internationella vinkontoret (Office International de la Vigne et du Vin - OIV).

31. Användning av ureas för att minska vinets ureahalt under förhållanden som uppfyller de regler som antagits av Internationella vinkontoret (Office International de la Vigne et du Vin - OIV).

32. Tillsats av vindestillat eller destillat av torkade druvor eller neutral vinalkohol vid framställning av likörvin på de särskilda villkor som anges i den schweiziska lagstiftningen.

33. Tillsats, på de särskilda villkor som anges i den schweiziska lagstiftningen om sackaros, av koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust för att höja den naturliga alkoholhalten i druvor, druvmust eller vin.

34. Tillsats, på de särskilda villkor som anges i gemenskapsreglerna, av druvmust eller renad koncentrerad druvmust för sötning av vin.

b) Trots vad som sägs i artikel 371 i förordningen skall det vara förbjudet att blanda ett schweiziskt vin med ett vin med annat ursprung,

- beträffande rosévin och rödvin i kategorierna 1 och 2 (vin med ursprungsbeteckning och uppgift om avsändningsort): från och med den 1 januari det fjärde året efter denna bilagas ikraftträdande, och

- beträffande andra viner i kategorierna 1 och 2 än de som anges i första strecksatsen (vin med ursprungsbeteckning och uppgift om avsändningsort): från och med ikraftträdandet av denna bilaga.

c) Trots vad som sägs i artikel 373 i förordningen skall de regler för beskrivning och presentation gälla som tillämpas på produkter importerade från tredje land enligt följande förordningar:

1. 389 R 2392: rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT L 232, 9.8.1989, s. 13), senast ändrad genom

- 396 R 1427: rådets förordning (EG) nr 1427/96 av den 26 juni 1996 (EGT L 184, 24.7.1996, s. 3).

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

aa) Om det schweiziska vinet har tappats på behållare med en nominell volym av högst 60 liter får importörens namn enligt artiklarna 25.1 c och 26.1 c i förordningen ersättas med den schweiziska producentens, lagrarens, handlarens eller tapparens namn.

bb) Trots vad som sägs i artiklarna 2.3 i, 28.1 och 43.1 b i förordningen får benämningen "bordsvin", i förekommande fall kompletterad med benämningen "lantvin", användas för schweiziska viner tillsammans med uppgift om avsändningsort (vin i kategori 2) på de villkor som anges i den schweiziska lagstiftningen.

cc) Trots vad som sägs i artikel 30.1 b i förordningen skall angivelse av en eller flera druvsorter vara tillåten om det schweiziska vinet till minst 85 % är framställt av den eller de nämnda sorterna. Om flera sorter anges skall det ske i proportionell ordning med den dominerande sorten först.

dd) Trots vad som sägs i artikel 31.1 a i förordningen skall angivelse av skördeår vara tillåten för ett vin i kategori 1 eller 2 om vinet till minst 85 % är framställt av druvor som skördats under det angivna året.

2. 390 R 3201: kommissionens förordning (EEG) nr 3201/90 av den 16 oktober 1990 om närmare bestämmelser för beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT L 309, 8.11.1990, s. 1), senast ändrad genom

- 398 R 0847: kommissionens förordning (EG) nr 847/98 av den 22 april 1998, (EGT L 120, 23.4.1998, s. 14.).

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

aa) Trots vad som sägs i artikel 9.1 i förordningen får alkoholhalten anges som tiondels volymprocent.

bb) Trots vad som sägs i artikel 14.7 får "demi-sec" och "moelleux" ersättas av "légèrement doux" och "demi-doux".

3. 392 R 2333: rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid (EGT L 231, 13.8.1992, s. 9), senast ändrad genom

- 396 R 1429: rådets förordning (EG) nr 1429/96 av den 26 juni 1996 (EGT L 184, 24.7.1996, s. 9).

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

Beteckningen "gemenskapsproducent" som avses i artikel 6.2 tredje stycket skall även anses omfatta Schweiz.

4. 395 R 0554: kommissionens förordning (EG) nr 554/95 av den 13 mars 1995 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid (EGT L 56, 14.3.1995, s. 3), ändrad genom

- 396 R 1915: kommissionens förordning (EG) nr 1915/96 av den 3 oktober 1996 (EGT L 252, 4.10.1996, s. 10).

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

Trots vad som sägs i artikel 2 första stycket i förordningen får den verkliga alkoholhalten anges som tiondels volymprocent.

6. Förordningen om tillåtna livsmedelstillsatser i livsmedel av den 26 juni 1995, senast ändrad den 30 januari 1998 (RO 1998 530).

7. Förordningen om främmande ämnen och beståndsdelar i livsmedel av den 26 juni 1995, senast ändrad den 30 januari 1998 (RO 1998 273).

8. 375 L 0106: rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (EGT L 42, 15.2.1975, s. 1), senast ändrat genom

- 389 L 0676: rådets direktiv 89/676/EEG av den 21 december 1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 18).

9. 393 R 2238: kommissionens förordning (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras (EGT L 200, 10.8.1993, s. 10), rättad genom EGT L 301, 8.12.1993, s. 29.

I denna bilaga skall förordningen anpassas på följande sätt:

a) Vid all import till gemenskapen av vin med ursprung i Schweiz skall ett följedokument upprättat enligt förordningens bestämmelser uppvisas. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 skall följedokumentet upprättas enligt förlagan i bilaga III till förordningen. Utöver de uppgifter som anges i artikel 3 skall dokumentet innehålla en angivelse som gör det möjligt att identifiera det parti som vinet härrör från.

b) Det följedokument som avses i a skall ersätta det importdokument som föreskrivs i kommissionens förordning nr 3590/85 av den 18 december 1985 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust (EGT L 343, 20.12.1985, s. 20), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 960/98 av den 7 maj 1998 (EGT L 135, 8.5.1998, s. 4).

c) Uttrycken "medlemsstat(er)" och "gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser" i förordningen skall även anses omfatta Schweiz och den schweiziska lagstiftningen.

RÄTTSAKTER SOM PARTERNA SKALL NOTERA

Parterna skall notera innehållet i följande rättsakter:

(1) För Schweiz' lagstiftning: per den 1 januar 1999. För gemenskapens lagstiftning: per den 1 augusti 1998.

(2) För gemenskapens lagstiftning: per den 1 augusti 1998. För Schweiz' lagstiftning: per den 1 januari 1999.

Tillägg 2

Skyddade beteckningar som avses i artikel 6

A. Skyddade beteckningar för vin och vinprodukter med ursprung inom gemenskapen

I. Gemenskapsspecifika traditionella uttryck

1.1. Följande uttryck, som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 823/87 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1426/96(2):

i) Uttrycket "kvalitetsvin framställt inom specificerade områden", inbegripet förkortningen "kvalitetsvin fso" och motsvarande uttryck och förkortningar på övriga språk i gemenskapen.

ii) Uttrycket "mousserande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden", inbegripet förkortningen "mousserande kvalitetsvin fso" och motsvarande uttryck och förkortningar på övriga språk i gemenskapen samt uttrycket "Sekt bestimmter Anbaugebiete" eller "Sekt b. A.".

iii) Uttrycket "pärlande kvalitetsvin framställt inom specificerade områden", inbegripet förkortningen "pärlande kvalitetsvin fso" och motsvarande uttryck och förkortningar på övriga språk i gemenskapen.

iv) Uttrycket "kvalitetslikörvin framställt inom specificerade områden", inbegripet förkortningen "kvalitetslikörvin fso" och motsvarande uttryck och förkortningar på övriga språk i gemenskapen.

1.2. Följande uttryck, som anges i rådets förordning (EEG) nr 4252/88 om framställning och avsättning av likörvin framställt inom gemenskapen(3), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1629/98(4):

- "οίνος φυσικός γλυκύς" ("naturligt sött vin")

- "vino generoso"

- "vino generoso de licor"

- "vinho generos"

- "vino dulce natural"

- "vino dolce naturale"

- "vinho doce natural"

- "vin doux naturel".

1.3. Uttrycket "Crémant"

II. Geografiska beteckningar och traditionella uttryck per medlemsstat

I. Vin med ursprung i Tyskland

II. Vin med ursprung i Frankrike

III. Vin med ursprung i Spanien

IV. Vin med ursprung i Grekland

V. Vin med ursprung i Italien

VI. Vin med ursprung i Luxemburg

VII. Vin med ursprung i Portugal

VIII. Vin med ursprung i Förenade kungariket

IX. Vin med ursprung i Österrike

I. VIN MED URSPRUNG I TYSKLAND

A. Geografiska beteckningar

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Namn på specificerade områden

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Namn på distrikt, kommuner och delar av kommuner

1.2.1. Regionen Ahr

a) Distrikt:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

b) Grosslage:

Klosterberg

c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Regionen Hessische Bergstrasse

a) Distrikt:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Regionen Mittelrhein

a) Distrikt:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Regionen Mosel-Saar-Ruwer

a) Allmänt

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

b) Distrikt:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

c) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

e) Kommuner eller delar av kommuner:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Regionen Nahe

a) Distrikt:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Regionen Rheingau

a) Distrikt:

Bereich Johannisberg

b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Regionen Rheinhessen

a) Distrikt:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Regionen Pfalz

a) Distrikt:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Regionen Franken

a) Distrikt:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Regionen Württemberg

a) Distrikt:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Regionen Baden

a) Distrikt:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Andra:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Regionen Saale-Unstrut

a) Distrikt:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Regionen Sachsen

a) Distrikt:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

d) Kommuner eller delar av kommuner:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Andra beteckningar

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

B. Traditionella uttryck

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. VIN MED URSPRUNG I FRANKRIKE

A. Geografiska beteckningar

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område

1.1. Namn på specificerade områden

1.1.1. Regionerna Alsace och Est

1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Alsace

Alsace, följt av namnet på en "lieu-dit":

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Regionen Champagne

1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Regionen Bourgogne

1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, följt av namnet på ursprungskommunen:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ev. följt av namnet på distriktet:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ev. följt av namnet på ursprungskommunen:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ev. följt av:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, ev. följt av "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, ev. följt av "Climat d'origine" eller en av följande beteckningar:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, följt av namnet på ursprungskommunen:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, ev. följt av "Climat d'origine" eller en av följande beteckningar:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, ev. följt av namnet på ursprungskommunen:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Regionerna Jura och Savoie

1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, följt av beteckningen:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, följt av namnet på en "cru":

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Regionen Côtes du Rhône

1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, följt av namnet på ursprungskommunen:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, följt av namnet på en "cru":

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Regionen la Provence och Korsika

1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, ev. följt av

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Regionen Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, ev. följt av en av följande beteckningar:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, ev. följt av namnet på ursprungskommunen:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Regionen Sud-Ouest

1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du FrontonnaisVillaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Regionen Bordeaux

1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, följt av namnet på ursprungskommunen:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Regionen Val de Loire

1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon,

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, följt av namnet på ursprungskommunen:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, ev. följt av namnet på ursprungskommunen:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, ev. följt av namnet på ursprungskommunen:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, följs alltid av ett av följande namn:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Regionen Cognac

1.1.11.1. Appellation d'origine contrôlée

Charentes

2. Bordsvin som beskrivs med namnet på ett geografiskt område

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Traditionella uttryck

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2e cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/AC

Appellation d'origine/AO

Appellation d'origine contrôlée/AOC

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

III. VIN MED URSPRUNG I SPANIEN

A. Geografisk beteckning

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område ("Vino de calidad producido en region determinada")

1.1. Namn på specificerade områden

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez/Xérès/Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Namn på distrikt och kommuner

1.2.1. Regionen Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Regionen Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

Roca del vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallès

1.2.3. Regionen Alicante

a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Regionen Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Regionen Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Regionen Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Regionen Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Regionen Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Regionen Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Regionen Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Regionen Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Regionen Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Regionen Conca de Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Regionen Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Regionen Costers del Segre

a) Distriktet Raimat

Lleida

b) Distriktet Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

c) Distriktet Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

d) Distriktet Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Regionen Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Gueñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Regionen Chacolí De Getaria/Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Regionen El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Regionen Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla-Sancular de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa Maria

Puerto Real

Rota

Sanlucar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Regionen Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Regionen Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Regionen Málaga

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogia

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge,

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Cómares

Competa

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Regionen La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Regionen Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida-Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Regionen Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Regionen Navarra

a) Distriktet Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

b) Distriktet Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

c) Distriktet Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

d) Distriktet Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

e) Distriktet Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Regionen Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, la

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corbera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olerdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels domenys

Sant Marti de Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Rindebittles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Regionen Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrera

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Regionen Rias Baixas

a) Distriktet Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

b) Distriktet Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

c) Distriktet O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Regionen Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Regionen Ribeira del Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Regionen Rioja

a) Distriktet Rioja Alavena:

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

b) Distriktet Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

c) Distriktet Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Rio Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Rio Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Regionen Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Regionen Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Regionen Tacoronte-Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Regionen Tarragona

a) Distriktet Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbrió del Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallaresos

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

b) Distriktet Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els, i Marça

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Regionen Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Regionen Toro

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Regionen Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Regionen Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Regionen Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Regionen Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

a) Distriktet Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

b) Distriktet Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

c) Distriktet Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

d) Distriktet Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigànim

Bocairem

Bufalí

Castelló de Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Regionen Valle de Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Regionen Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Regionen Vinos de Madrid

a) Distriktet Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

b) Distriktet Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

c) Distriktet San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Regionen Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Regionen Yecla

Yecla

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B. Traditionella uttryck

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen/DO

Denominacíon de Origen calificada/DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. VIN MED URSPRUNG I GREKLAND

A. Geografiska beteckningar

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område

1.1. Namn på specificerade områden

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Néméa)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinée)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Bordsvin

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (traditionella beteckningar)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (lokala viner)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (vin de pays de Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (vin de pays de Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (vin de pays de côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Peloponnèse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (vin de pays de Macédonie)

Κρητικός τοπικός οίνος (vin de pays de Crète)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vin de pays de Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (vin de pays de Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vin de pays de Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vin de pays de côtes de Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vin de pays de Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (vin de pays de Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (vin de pays d'Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vin de pays Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Dodekanèse)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (vin de pays d'Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Peanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (vin de pays de Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vin de pays de Côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (vin de pays de Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vin de pays de Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (vin de pays de côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (vin de pays de côtes de Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (vin de pays de Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (vin de pays d'Attique)

Αγοριανός τοπικός οίνος (Vin de pays de Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (Vin de pays de vallée de Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (Vin de pays de Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Paggeoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (Vin de pays de Metaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (Vin de pays de Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (Vin de pays de Hemathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας [Vin de pays de Kerkyra (Corfu)]

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (Vin de pays de Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (Vin de pays de Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (Vin de pays d'Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (Vin de pays de Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (Vin de pays de Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (Vin de pays de côtes de Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (Vin de pays de côtes du Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (Vin de pays de Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (Vin de pays de Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Metsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (Vin de pays de Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (Vin de pays de Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (Vin de pays de Letrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (Vin de pays de Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (Vin de pays de la Mer Egée)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (Vin de pays de Aigaion pelagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (Vin de pays de côtes nord de Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Markopoulo)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Vin de pays de Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (Vin de pays de Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (Vin de pays de Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (Vin de pays de Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (Vin de pays de Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (Vin de pays de Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (Vin de pays de Sterea Ellada)

B. Traditionella uttryck

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (appellation d'origine contrôlée)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (appellation traditionnelle Retsina)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (appellation traditionnelle Verdea de Zante)

Τοπικός οίνος (vin local, vin de pays)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

Κάβα (Cava)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

V. VIN MED URSPRUNG I ITALIEN

A. Geografisk beteckning

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Kvalitetsvin fso betecknat som "Denominazione di origine controllata e garantita":

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, ev. tillsammans med någon av följande geografiska beteckningar:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Kvalitetsvin fso betecknat som "Denominazione di origine controllata"

1.2.1. Regionen Piemonte

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Regionen Aostadalen

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Regionen Lombardiet

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Regionen Trentino-Alto-Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Regionen Venetien

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Regionen Friuli-Venezia Giulia

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Regionen Ligurien

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Regionen Emilia-Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Regionen Toskana

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Regionen Umbrien

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Regionen Marche

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Regionen Latium

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Regionen Abruzzerna

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Regionen Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Regionen Kampanien

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Regionen Apulien

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Regionen Basilicata

Vulture

1.2.18. Regionen Kalabrien

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Regionen Sicilien

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Regionen Sardinien

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

2.1. Abruzzerna

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Autonoma provinsen Bolzano

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Kalabrien

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Kampanien

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Latium

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Ligurien

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardiet

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Apulien

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardinien

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sicilien

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toskana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscano centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Autonoma provinsen Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Umbrien

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Venetien

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Traditionella uttryck

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. VIN MED URSPRUNG I LUXEMBURG

A. Geografiska beteckningar

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område

1.1. Namn på specificerade områden

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

...

B. Traditionella uttryck

Grand premier cru

Marque nationale appellation contrôlée/AC

Premier cru

Vin de pays

VII. VIN MED URSPRUNG I PORTUGAL

A. Geografiska beteckningar

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Namn på specificerade områden

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Namn på distrikt

1.2.1. Regionen Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Regionen Douro

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. Distriktet Favaios

1.2.5. Regionen Varosa

Tarouca

1.2.6. Regionen Vinhos Verdes:

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. Andra

Dão Nobre

Setubal roxo

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Traditionella uttryck

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region Madeira

Frasqueira

Region Porto

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/L.B.V

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. VIN MED URSPRUNG I FÖRENADE KUNGARIKET

A. Geografisk beteckning

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

English Counties

Welsh Counties

B. Traditionella uttryck

Regional wine

IX. VIN MED URSPRUNG I ÖSTERRIKE

A. Geografiska beteckningar

1. Kvalitetsvin framställt i ett specificerat område ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Namn på vinregioner

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Namn på regioner

1.2.1. Regionen Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Regionen Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Regionen Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Regionen Wien

Wien

1.3. Kommuner, delar av kommuner, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Regionen Neusiedlersee

a) Großlage:

Kaisergarten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

c) Kommun eller delar av kommun:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Regionen Neusiedlersee-Hügelland

a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St. Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Regionen Mittelburgenland

a) Großlage:

Goldbachtal

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Regionen Südburgenland

a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

c) Kommun eller delar av kommuner:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St. Michael

St. Nikolaus

St. Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Regionen Thermenregion

a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St. Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Regionen Kremstal

a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Regionen Kamptal

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Regionen Donauland

a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b.Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St. Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Regionen Traisental

a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St. Andrä/Traisen

St. Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Regionen Carnuntum

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Regionen Wachau

a) Großlage:

Frauenweingärten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St. Lorenz

St. Johann

St. Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Regionen Weinviertel

a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz-Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth-Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen-Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf-Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf-Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen-Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St.Bernhard-Frauenhofen

St.Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm-Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Regionen Südsteiermark

a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring -St. Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St.Andrä i.S.

St.Andrä-Höch

St. Johann im Saggautal

St. Nikolai im Sausal

St. Nikolai/Draßling

St. Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Regionen Weststeiermark

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St. Bartholomä

St. Martin i.S.

St. Stefan ob Stainz

St. Johann ob Hohenburg

St. Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Regionen Südoststeiermark

a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St. Peter am Ottersbach

St. Johann bei Herberstein

St. Veit am Vogau

St. Kind

St. Anna am Aigen

St. Georgen an der Stiefing

St. Johann in der Haide

St. Margarethen an der Raab

St. Nikolai ob Draßling

St. Marein bei Graz

St. Magdalena am Lemberg

St. Stefan im Rosental

St. Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Regionen Wien

a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

c) Kommuner eller delar av kommuner:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Regionen Vorarlberg

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Kommuner:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Regionen Tyrolen

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Kommun:

Zirl

2. Bordsvin med en geografisk beteckning

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Traditionella uttryck

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Beteckningar som är skyddade för vin och vinprodukter med ursprung i Schweiz

I. Geografiska beteckningar

1. Kantoner

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St. Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St. Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St. Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St. Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St. Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Produktionszone I

Diessenhofen

- St. Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St.Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. Produktionszone II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. Produktionszone III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

1.19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

1.19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. Riviera

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1. Région est de Lausanne

Aigle

Belmont-sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fresens

Gorgier

Hauterive

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Genève

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Schweiziska traditionella uttryck

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

(1) EGT L 84, 27.3.1987, s. 59.

(2) EGT L 184, 24.7.1996, s. 1.

(3) EGT L 373, 31.12.1988, s. 59.

(4) EGT L 210, 28.7.1998, s. 11.

Tillägg 3

om artiklarna 6 och 25

I. Skyddet av de beteckningar som avses i artikel 6 i bilagan skall inte hindra att namnen på följande vinstockssorter används för viner med ursprung i Schweiz, under förutsättning att de används i enlighet med den schweiziska lagstiftningen och tillsammans med en geografisk beteckning som klart visar vinets ursprung:

- Ermitage/Hermitage

- Johannisberg

II. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 20 i denna bilaga om skydd av traditionella uttryck, och i avvaktan på att Schweiz, inom tre år från och med denna bilagas ikraftträdande, antar nödvändiga bestämmelser för att definiera de namn som anges nedan så att de kan tillskrivas ett skydd som traditionellt uttryck i enlighet med avdelning II i denna bilaga, får dessa namn användas för att beskriva och presentera vin med ursprung i Schweiz, under förutsättning att de saluförs utanför gemenskapens territorium:

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- Oeil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

I enlighet med bilaga I till förordning (EEG) nr 3201/90 får emellertid namnen "Auslese","Beerliwein" och "Spätlese" användas vid saluföring inom gemenskapen.

III. Enligt artikel 25 b i bilagan och om inte annat sägs i de särskilda bestämmelserna för följedokument vid transport skall bilagan inte tillämpas på vin och vinprodukter som:

a) resenärer medför i sitt bagage för privat konsumtion,

b) privatpersoner skickar till varandra för privat konsumtion,

c) ingår i privatpersoners tillhörigheter vid flytt eller arv,

d) importeras för att användas vid vetenskapliga eller tekniska experiment, i kvantiteter om högst 1 hl,

e) är avsett för ambassader, konsulat eller därtill knutna organ, som har rätt att importera utan pålagor,

f) är avsett att användas ombord på internationella transportmedel.

BILAGA 8

OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE OCH SKYDD AV BETECKNINGAR FÖR SPRITDRYCKER OCH AROMATISERADE VINBASERADE DRYCKER

Artikel 1

Parterna är eniga om att på grundval av principerna om likabehandling och ömsesidighet underlätta och främja handeln med spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker mellan sig.

Artikel 2

Denna bilaga skall tillämpas på följande produkter:

a) Spritdrycker enligt den definition som ges

- för gemenskapen i förordning (EEG) nr 1576/89, senast ändrad genom Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning,

- för Schweiz i kapitel 39 i livsmedelsförordningen,

och som omfattas av nummer 2208 i Internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor.

b) aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter, nedan kallade "aromatiserade drycker", enligt den definition som ges

- för gemenskapen i förordning (EEG) nr 1601/91, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2061/96,

- för Schweiz i kapitel 36 i livsmedelsförordningen, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 303), och

som omfattas av nummer 2205 och ur 2206 i Internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor.

Artikel 3

I denna bilaga används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "spritdrycker med ursprung i/inom" följt av namnet på en av parterna: en spritdryck som anges i tillägg 1 och 2 och som har framställts på den partens territorium.

b) "aromatiserade drycker med ursprung i/inom" följt av namnet på en av parterna: en aromatiserad dryck som anges i tillägg 3 och 4 och som har framställts på den partens territorium.

c) "beskrivning": de beteckningar som används vid märkning, på följedokumenten vid transport av spritdrycker eller aromatiserade drycker, på handelsdokumenten, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklam.

d) "märkning": alla beskrivningar och andra hänvisningar, symboler, illustrationer eller märken som kännetecknar spritdrycken eller den aromatiserade drycken och som förekommer på samma behållare, inbegripet dess förslutning, lappar fästade vid behållaren och flaskhalsens omslag.

e) "presentation": de beteckningar som används på behållaren, inbegripet dess förslutning, på märkningen och på förpackningen.

f) "förpackning": skyddsomslag, såsom papper, alla slags halmfodral, kartonger och lådor, som används vid transport av en eller flera behållare.

Artikel 4

1. Följande beteckningar skall skyddas:

a) Vad avser spritdrycker med ursprung inom gemenskapen, de beteckningar som anges i tillägg 1.

b) Vad avser spritdrycker med ursprung i Schweiz, de beteckningar som anges i tillägg 2.

c) Vad avser aromatiserade drycker med ursprung inom gemenskapen, de beteckningar som anges i tillägg 3.

d) Vad avser aromatiserade drycker med ursprung i Schweiz, de beteckningar som anges i tillägg 4.

2. Enligt förordning (EEG) nr 1576/89 och trots vad som sägs i artikel 1.4 f andra stycket i denna får beteckningen "marc" eller "sprit av druvrester" ersättas av beteckningen "grappa" för de spritdrycker som är framställda i de italiensktalande delarna av Schweiz, av druvor från dessa områden, och som förtecknas i tillägg 2.

Artikel 5

1. I Schweiz

- får gemenskapens skyddade beteckningar endast användas på de villkor som föreskrivs i gemenskapens bestämmelser,

- är gemenskapens skyddade beteckningar förbehållna spritdrycker och aromatiserade drycker med ursprung i gemenskapen.

2. I gemenskapen

- får schweiziska skyddade beteckningar endast användas på de villkor som föreskrivs i Schweiz lagar och andra författningar,

- är schweiziska skyddade beteckningar förbehållna spritdrycker och aromatiserade drycker med ursprung i Schweiz.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 22 och 23 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat "TRIPs-avtalet"), som återges i bilaga 1C till Avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen, skall parterna vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med denna bilaga för att säkerställa ömsesidigt skydd av de beteckningar som avses i artikel 4 och som används för beskrivning av spritdrycker eller aromatiserade drycker med ursprung inom parternas territorier. Parterna skall tillhandahålla berörda parter rättsliga förfaranden för att förhindra att en beteckning används för spritdrycker eller aromatiserade drycker som inte har sitt ursprung i det av den aktuella beteckningen angivna området eller i det område där den aktuella beteckningen traditionellt används.

4. Parterna får inte vägra det skydd som avses i denna artikel under de omständigheter som närmare anges i artiklarna 24.4 till 24.7 i TRIPs-avtalet.

Artikel 6

Det skydd som avses i artikel 5 skall gälla även om beteckningen innehåller uppgifter om produktens riktiga ursprung eller om beteckningen anges i översättning eller tillsammans med sådana uttryck som "motsvarande", "typ", "stil", "sätt", "imitation", "metod" eller liknande, inklusive grafiska symboler, som kan ge upphov till missförstånd.

Artikel 7

Beträffande likalydande beteckningar för spritdrycker eller aromatiserade drycker skall varje beteckning skyddas. Parterna skall fastställa de praktiska villkor under vilka likalydande beteckningar skall särskiljas från varandra, under beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte vilseleds.

Artikel 8

Bestämmelserna i denna bilaga skall på intet sätt påverka personers rätt att i samband med handel använda sitt eget eller sin föregångares namn, såvida inte namnet används på ett sätt som kan vilseleda konsumenterna.

Artikel 9

Inget i denna bilaga skall förplikta en part att skydda den andra partens beteckning om beteckningen inte är, eller upphör att vara, skyddad i ursprungslandet eller har fallit ur bruk i det landet.

Artikel 10

Parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ena partens skyddade beteckningar enligt denna bilaga inte, när spritdrycker eller aromatiserade drycker som har sitt ursprung inom parternas territorier exporteras och avsätts utanför deras territorier, används för att beskriva och presentera spritdrycker eller aromatiserade drycker som har sitt ursprung inom den andra partens territorium.

Artikel 11

I den mån parternas lagstiftning tillåter det, skall det skydd som tillförsäkras genom denna bilaga omfatta också fysiska och juridiska personer och föreningar, sammanslutningar och organisationer av producenter, näringsidkare eller konsumenter som har sin hemvist inom den andra partens territorium.

Artikel 12

Om beskrivningen eller presentationen av en spritdryck eller en aromatiserad dryck, särskilt i märkningen eller i officiella dokument eller handelsdokument eller i reklam, strider mot detta avtal, skall parterna initiera nödvändiga administrativa åtgärder eller rättsliga förfaranden för att bekämpa illojal konkurrens eller hindra alla andra former av missbruk av det skyddade namnet.

Artikel 13

Denna bilaga skall inte tillämpas på spritdrycker och aromatiserade drycker

a) som är under transport genom en parts territorium, eller

b) som har sitt ursprung inom en parts territorium och sänds i små mängder mellan parterna som ingående i

aa) resandens personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion,

bb) försändelser från en privatperson till en annan och är avsedda för egen konsumtion,

cc) privata ägodelar vid flyttning eller succession,

dd) import för vetenskapliga eller tekniska försök i mängder och som inte överstiger1 hektoliter,

ee) sändningar avsedda för diplomatiska representationer, konsulat och liknande institutioner och som importeras inom de begränsningar som gäller för deras tullfria tilldelning,

ff) provianten på internationella transportmedel.

Artikel 14

1. Parterna skall var för sig utse de organ som skall ansvara för att denna bilaga följs.

2. Parterna skall meddela varandra dessa organs namn och adresser senast två månader efter bilagans ikraftträdande. Ett nära och direkt samarbete skall etableras mellan organen.

Artikel 15

1. Om ett av de organ som avses i artikel 14 har anledning misstänka att

a) en spritdryck eller en aromatiserad dryck enligt definitionen i artikel 2, som är eller har varit föremål för handel mellan Schweiz och gemenskapen, inte står i överensstämmelse med bestämmelserna i denna bilaga eller med gällande bestämmelser inom gemenskapen eller Schweiz för spritdrycker och aromatiserade drycker, och

b) denna bristande överensstämmelse är av särskilt intresse för den andra parten och kan ge upphov till administrativa åtgärder eller rättsliga förfaranden,

skall det berörda organet snarast underrätta kommissionen och den andra partens behöriga organ om detta.

2. Till de uppgifter som skall lämnas i enlighet med punkt 1 skall bifogas officiella dokument, handelsdokument och andra dokument av betydelse och det skall också anges vilka administrativa eller rättsliga förfaranden som vid behov kan inledas. Informationen skall bl. a. omfatta följande uppgifter om den aktuella spritdrycken eller aromatiserade drycken:

a) Namnen på producenten och den person som förfogar över spritdrycken eller den aromatiserade drycken.

b) Dryckens sammansättning.

c) Dryckens beskrivning och presentation.

d) En närmare beskrivning av i vilka avseenden reglerna om produktion och saluföring inte har följts.

Artikel 16

1. Parterna skall samråda om någon av dem finner att den andra parten har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt denna bilaga.

2. Den part som begär samrådet skall till den andra parten översända alla de uppgifter som är nödvändiga för en noggrann undersökning av den aktuella frågan.

3. I de fall där en försening eller ett dröjsmål skulle medföra en hälsorisk eller försämra effektiviteten av åtgärder för att bekämpa bedrägeri får lämpliga provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, om sådant samråd hålls omedelbart efter det att de aktuella åtgärderna har vidtagits.

4. Om parterna efter samråd enligt punkt 1 inte når enighet, kan den part som begärde samrådet, eller som vidtog de åtgärder som avses i punkt 1, vidta lämpliga skyddsåtgärder som syftar till en korrekt tillämpning av denna bilaga.

Artikel 17

1. Arbetsgruppen för spritdrycker, nedan kallad arbetsgruppen, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet skall sammanträda, omväxlande inom gemenskapen och i Schweiz, på begäran av någon av parterna och i den utsträckning som är nödvändig för avtalets genomförande.

2. Arbetsgruppen skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilagas tillämpning. Arbetsgruppen kan bl. a. lägga fram rekommendationer för kommittén i syfte att bidra till förverkligandet av målen för denna bilaga.

Artikel 18

Vid en ändring av någon av parternas lagstiftning i syfte att skydda andra beteckningar än dem som anges i tilläggen till denna bilaga skall denna ändring göras inom en rimlig tidsfrist efter det att samrådet avslutades.

Artikel 19

1. Spritdrycker och aromatiserade drycker som vid tidpunkten för denna bilagas ikraftträdande lagenligt har framställts, beskrivits och presenterats på ett sätt som dock är förbjudet enligt denna bilaga, får saluföras av grossister under en period av ett år från och med avtalets ikraftträdande och av detaljhandlare till dess att lagren har tömts. De spritdrycker och aromatiserade drycker som omfattas av denna bilaga får efter bilagans ikraftträdande inte längre framställas utanför gränserna för dessa dryckers ursprungsregioner.

2. Försäljning av sådana spritdrycker och aromatiserade drycker som har framställts, beskrivits och presenterats i enlighet med detta avtal men vilkas beskrivning eller presentation upphör att stå i överensstämmelse med avtalet till följd av en ändring av detta, får saluföras till dess att lagren har tömts, såvida kommittén inte fattar ett annat beslut.

Tillägg 1

Skyddade beteckningar för spritdrycker med ursprung i gemenskapen

1. Rom

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Dessa beteckningar får kompletteras med uttrycket "traditionell".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Dessa beteckningar får kompletteras med uttrycken "malt" eller "grain".)

b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Dessa beteckningar får kompletteras med uttrycket "Pot Still".)

3. Sädessprit

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Vinsprit

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Denna beteckning får åtföljas av ett av följande uttryck:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois.)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy d'Attique

Brandy Πελοποννήσου /Brandy du Péloponèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας /Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Sprit av druvrester

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese ou del Piemonte

Grappa lombarda ou di Lombardia

Grappa trentina ou del Trentino

Grappa friulana ou del Friuli

Grappa veneta ou del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης /Tsikoudia de Crète

Τσίπουρο Μακεδονίας /Tsipouro de Macédoine

Τσίπουρο Θεσσαλίας /Tsipouro de Thessalie

Τσίπουρο Τυρνάβου /Tsipouro de Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Fruktsprit

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot ou Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige ou Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano ou del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino ou del Trentino

Williams trentino ou del Trentino

Sliwovitz trentino ou del Trentino

Aprikot trentino ou del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch ou Kirschwasser Friulano

Kirsch ou Kirschwasser Trentino

Kirsch ou Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Cidersprit och päronsprit

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentianasprit

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina ou del Trentino

10. Fruit spirit drinks

Pacharán

Pacharán navarro

11. Enbärskryddat brännvin

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Kumminkryddat brännvin

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Aniskryddat brännvin

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/ Oύζο

14. Likör

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jâgertee, Jagertee, Jagatee

15. Spritdrycker

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Tillägg 2

Skyddade beteckningar för spritdrycker med ursprung i Schweiz

Vinsprit

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Sprit av druvrester

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Fruktsprit

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Cidersprit och päronsprit

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Gentianasprit

Gentiane du Jura

Enbärskryddat brännvin

Genièvre du Jura

Likör

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Örtkryddad sprit (spritdrycker)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Övriga

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Tillägg 3

Skyddade beteckningar för aromatiserade drycker med ursprung i gemenskapen

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Tillägg 4

Skyddade beteckningar för aromatiserade drycker med ursprung i Schweiz

Inga.

BILAGA 9

OM EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER OCH LIVSMEDEL

Artikel 1

Mål

Utan att parternas förpliktelser i samband med produkter som inte kommer från parternas territorium åsidosätts och utan att det påverkar tillämpningen av andra gällande bestämmelser förbinder sig parterna på grundval av principerna om likabehandling och ömsesidighet att främja handeln med ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i gemenskapen och Schweiz och som är förenliga med de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Denna bilaga skall tillämpas på ekologiskt producerade vegetabiliska produkter och livsmedel som är förenliga med de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1.

2. Parterna förbinder sig att utvidga tillämpningsområdet för denna bilaga till att omfatta djur, animalieprodukter och livsmedel som innehåller animaliska beståndsdelar så snart de har antagit motsvarande lagstiftning på området. Kommittén kan fatta beslut om denna utvidgning av bilagans tillämpningsområde efter det att likvärdigheten har fastställts i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 och genom ändring av tillägg 1 i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Artikel 3

Principen om likvärdighet

1. Parterna erkänner att de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1 till denna bilaga är likvärdiga. Parterna får besluta om att inte ta med vissa aspekter eller produkter i denna likvärdighetsordning. Dessa skall anges närmare i tillägg 1.

2. Parterna skall vinnlägga sig om att se till att den lagstiftning som särskilt gäller produkterna i artikel 2 utvecklas på likvärdigt sätt.

Artikel 4

Fri omsättning av ekologiskt producerade produkter

De avtalsslutande parterna skall i enlighet med sina interna förfaranden vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra import och saluföring av de produkter som avses i artikel 2 och som uppfyller den andra partens lagar och andra författningar som anges tillägg 1.

Artikel 5

Märkning

1. För att kunna utveckla en ordning som gör det möjligt att undvika ommärkning av de ekologiskt producerade produkter som avses i denna bilaga skall parterna se till att i sina respektive lagar och andra författningar garantera att

- beteckningarna för de ekologiskt producerade produkterna på de officiella språken skyddas,

- samma obligatoriska beteckningar används i märkningen på de produkter som uppfyller likvärdiga villkor.

2. Parterna får föreskriva att de produkter med ursprung i den andra partens territorium som importeras skall uppfylla kraven på märkning i enlighet med de bestämmelser som anges i tillägg 1.

Artikel 6

Tredje lnd

1. De avtalsslutande parterna skall se till att de importordningar som gäller för ekologiskt producerade produkter med ursprung i tredje land är likvärdiga.

2. För att kunna garantera att tredje länder erkänns enligt likvärdiga kriterier skall de avtalsslutande parterna samråda med varandra innan de erkänner ett tredje land och tar med detta land i den förteckning som upprättas i detta syfte i deras lagar och andra författningar.

Artikel 7

Informationsutbyte

Enligt artikel 8 i avtalet skall parterna och medlemsstaterna till varandra lämna särskilt följande upplysningar:

- En förteckning över behöriga myndigheter, kontrollorgan och deras kodnummer samt de ansvariga myndigheternas kontrollrapporter.

- En förteckning över de administrativa beslut som tillåter import av ekologiskt producerade produkter med ursprung i tredje land.

- Konstaterade oegentligheter i fråga om eller överträdelser av de lagar och andra författningar som anges i tillägg 1 i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.1 i förordning (EEG) nr 2092/91.

Artikel 8

Abetsgruppen för ekologiska produkter

1. Arbetsgruppen för ekologiska produkter, nedan kallad arbetsgruppen, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2. Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall framför allt ansvara för följande:

- Bedöma likvärdigheten i parternas lagar och andra författningar så att de kan tas med i tillägg 1.

- Vid behov rekommendera kommittén att nödvändiga tillämpningsföreskrifter tas med i tillägg 2 till denna bilaga för att inom parternas respektive territorium garantera en enhetlig tillämpning av de lagar och andra författningar som avses i denna bilaga.

- Rekommendera kommittén att tillämpningsområdet till denna bilaga utvidgas till att även omfatta andra produkter än de som avses i artikel 2.1.

Artikel 9

Skyddsåtgärder

1. Om en part till följd av en fördröjning skulle tillfogas en skada som vore svår att ersätta, får provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd om samrådet i stället sker omedelbart efter det att åtgärderna vidtagits.

2. Om parterna vid ett sådant samråd som avses i punkt 1 inte nått en överenskommelse får den part som begärt samrådet eller vidtagit sådana åtgärder som avses i punkt 3 vidta lämpliga skyddsåtgärder som gör det möjligt att tillämpa denna bilaga.

Tillägg 1

Gällande bestämmelser i Europeiska gemenskapen

- Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 198, 22.7.1991, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1900/98 av den 4 september 1998 (EGT L 247, 5.9.1998, s. 6).

- Kommissionens förordning (EEG) nr 94/92 av den 14 januari 1992 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 11, 17.1.1992, s. 14), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1367/98 (EGT L 185, 30.6.1998, s. 11).

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3457/92 av den 30 november 1992 om fastställande av närmare bestämmelser för kontrollintyg för sådan import till gemenskapen från tredje land som avses i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 350, 1.12.1992, s. 56).

- Kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29 januari 1993 om definition av innehållet i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen (EGT L 25, 2.2.1993, s. 5), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 345/97 (EGT L 58, 27.2.1997, s. 38).

Gällande bestämmelser i Schweiz:

- Förordning om ekologiskt jordbruk och beteckningar för ekologiskt producerade växter och livsmedel av den 22 september 1997, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 399).

- Förordning utfärdad av Département fédéral de l'économie om ekologiskt jordbruk av den 22 september 1997, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 292).

Tas ej med i likvärdighetsordningen

Schweiziska produkter vars beståndsdelar tillverkats i samband med omställningen till ekologiskt jordbruk.

Tillägg 2

Tillämpningsföreskrifter

Inga.

BILAGA 10

OM ERKÄNNANDE AV KONTROLLER AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MED HANDELSNORMERNA FÖR FÄRSK FRUKT OCH FÄRSKA GRÖNSAKER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna bilaga gäller färsk frukt, med undantag av citrusfrukter, och färska grönsaker avsedda att konsumeras färska för vilka handelsnormer fastställts av gemenskapen på grundval av förordning (EG) nr 2200/96.

Artikel 2

Mål

1. De produkter som avses i artikel 1 och som har sitt ursprung i Schweiz eller, för produkter som återexporteras från Schweiz till gemenskapen och åtföljs av det kontrollintyg som avses i artikel 3, i gemenskapen skall inte i gemenskapen underkastas kontroll av överensstämmelse med normerna innan de införs i gemenskapens tullområde.

2. Den federala enheten för jordbruk ansvarar för kontrollen av överensstämmelse med gemenskapsnormer eller motsvarande normer för produkter med ursprung i Schweiz eller, för produkter som återexporteras från Schweiz till gemenskapen, i gemenskapen. Den federala enheten för jordbruk får bemyndiga något av de kontrollorgan som anges i tillägget att utföra kontroller av överensstämmelsen på följande villkor:

- Den federala enheten för jordbruk underrättar Europeiska kommissionen om vilka kontrollorgan som bemyndigats.

- Kontrollorganen utfärdar de intyg som avses i artikel 3.

- De bemyndigade organen förfogar över kontrollanter som har genomgått en av den federala enheten för jordbruk godkänd utbildning, det material och den utrustning som behövs för att genomföra de undersökningar och analyser som kontrollen medför samt utrustning för att vidarebefordra uppgifterna.

3. Om Schweiz genomför en kontroll av överensstämmelsen med handelsnormerna för de produkter som avses i artikel 1 innan de införs i Schweiz tullområde, skall bestämmelser motsvarande dem som föreskrivs i denna bilaga antas så att produkter med ursprung i gemenskapen inte underkastas denna typ av kontroll.

Artikel 3

Kontrollintyg

1. I denna bilaga avses med "kontrollintyg" antingen

- den blankett som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 2251/92,

- FN/ECE-blanketten (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa), som är fogad som bilaga till Genèveprotokollet om normer för färsk och torkad frukt och grönsaker, eller

- OECD-blanketten (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), som är fogad som bilaga till OECD-rådets beslut om tillämpning av internationella normer för frukt och grönsaker.

2. Kontrollintyget skall åtfölja varupartier med ursprung i Schweiz eller, för partier som återexporteras från Schweiz till gemenskapen, i gemenskapen tills de övergår till fri omsättning i gemenskapen.

3. Kontrollintyget måste vara försett med en stämpel från något av de organ som anges i tillägget till denna bilaga.

4. När ett sådant bemyndigande som avses i artikel 2.2 hävs skall de kontrollintyg som utfärdats av det organ vars bemyndigande hävts inte längre erkännas vid tillämpningen av denna bilaga.

Artikel 4

Informationsutbyte

1. Parterna skall med tillämpning av artikel 8 i avtalet till varandra överlämna bland annat en förteckning över behöriga myndigheter och kontrollorgan för överensstämmelsekontroll. Europeiska kommissionen skall meddela den federala enheten för jordbruk om oegentligheter eller överträdelser som upptäcks beträffande överensstämmelse med gällande normer för frukt- och grönsakspartier med ursprung i Schweiz eller, när det gäller partier som återexporteras från Schweiz till gemenskapen, i gemenskapen och som åtföljs av kontrollintyg.

2. För att det skall kunna bedömas om de villkor som anges i artikel 2.2 tredje strecksatsen är uppfyllda skall den federala enheten för jordbruk på begäran av Europeiska kommissionen godkänna att en kontroll av de bemyndigade organen gemensamt utförs på plats.

3. Den gemensamma kontrollen skall genomföras på det sätt som arbetsgruppen för frukt och grönsaker föreslår och som kommittén beslutar.

Artikel 5

Skyddsklausul

1. De avtalsslutande parterna skall samråda när någon av dem anser att den andra parten inte fullgjort sina skyldigheter enligt denna bilaga.

2. Den part som begär samrådet skall tillhandahålla den andra parten de uppgifter som krävs för att en noggrann utredning av ärendet skall kunna göras.

3. Om det konstateras att partier med ursprung i Schweiz eller, när det gäller partier som återexporteras från Schweiz till gemenskapen, i gemenskapen och som åtföljs av kontrollintyg inte överensstämmer med gällande normer och i fall då försening eller dröjsmål kan medföra att bedrägeribekämpningsåtgärder förlorar sin verkan eller att konkurrensen snedvrids kan provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, om samrådet i stället sker omedelbart efter det att åtgärderna vidtagits.

4. Om parterna vid ett sådant samråd som avses i punkterna 1 och 3 inte nått en överenskommelse inom tre månader får den part som begärt samrådet eller vidtagit sådana åtgärder som avses i punkt 3 vidta lämpliga skyddsåtgärder, vilka även delvis eller helt kan upphäva bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 6

Arbetsgruppen för frukt och grönsaker

1. Arbetsgruppen för frukt och grönsaker, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet, skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning. Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan.

2. Arbetsgruppen skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tillägget till denna bilaga.

Tillägg

Schweiziska kontrollorgan som bemyndigats att utfärda kontrollintyg i enlighet med artikel 3 i bilaga 10

1. Fruit-Union Suisse Baarer Str. 88 CH - 6302 ZUG

2. Union Suisse du Légume Bahnhofstraße 87 CH - 3232 INS

BILAGA 11

OM SANITÄRA OCH ZOOTEKNISKA ÅTGÄRDER NÄR DET GÄLLER HANDELN MED LEVANDE DJUR OCH ANIMALIEPRODUKTER

Artikel 1

1. Avdelning I i denna bilaga omfattar följande:

- Åtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och anmälan av dessa sjukdomar.

- Handel med och import från tredje land av levande djur samt sperma, ägg och embryon av levande djur.

2. Avdelning II i denna bilaga omfattar handel med animalieprodukter.

AVDELNING I

HANDEL MED LEVANDE DJUR SAMT SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON AV LEVANDE DJUR

Artikel 2

1. Parterna finner att de tillämpar likartad lagstiftning som leder till identiskt resultat i fråga om åtgärder för bekämpning av djursjukdomar och anmälan av sådana sjukdomar.

2. Den lagstiftning som avses i punkt 1 redovisas i tillägg 1. För tillämpningen av denna lagstiftning skall de särskilda bestämmelser som anges i detta tillägg gälla.

Artikel 3

Parterna är eniga om att handel med levande djur samt sperma, ägg och embryon av levande djur skall ske enligt den lagstiftning som redovisas i tillägg 2. För tillämpningen av denna lagstiftning skall de särskilda bestämmelser som anges i detta tillägg gälla.

Artikel 4

1. Parterna finner att de tillämpar likartad lagstiftning som leder till identiskt resultat i fråga om import från tredje land av levande djur samt sperma, ägg och embryon av levande djur.

2. Den lagstiftning som avses i punkt 1 redovisas i tillägg 3. För tillämpningen av denna lagstiftning skall de särskilda bestämmelser som anges i detta tillägg gälla.

Artikel 5

Parterna är eniga om att de bestämmelser som redovisas i tillägg 4 skall gälla i fråga om avelsteknik.

Artikel 6

Parterna är eniga om att kontrollerna vid handel med och import från tredje land av levande djur samt sperma, ägg och embryon av levande djur skall ske enligt de bestämmelser som redovisas i tillägg 5.

AVDELNING II

HANDEL MED ANIMALIEPRODUKTER

Artikel 7

Mål

Målet med denna avdelning är att underlätta handeln med animalieprodukter mellan parterna genom att inrätta ett system för erkännande av likvärdigheten av de sanitära åtgärder som vidtas av parterna för att skydda människors och djurs hälsa samt att förbättra kommunikationerna och samarbetet mellan parterna när det gäller sanitära åtgärder.

Artikel 8

Multilaterala skyldigheter

Bestämmelserna i denna avdelning skall på intet sätt inskränka parternas rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen och bilagorna till detta, särskilt avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder (SFS-avtalet).

Artikel 9

Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområdet för denna avdelning skall till en början begränsas till de sanitära åtgärder som parterna tillämpar på de animalieprodukter som förtecknas i tillägg 6.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i tilläggen till denna avdelning och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i denna bilaga, skall denna avdelning inte tillämpas på sanitära åtgärder avseende livsmedelstillsatser (alla livsmedelstillsatser och färger, processhjälpmedel, smaker/aromer), bestrålning, föroreningar (fysiska föroreningar och rester av djurläkemedel), kemikalier som härrör från migration av ämnen från förpackningsmaterial, otillåtna kemikalier (förbjudna livsmedelstillsatser, processhjälpmedel, djurläkemedel m.m.) eller märkning av livsmedel, fodermedel och förblandningar med tillsatser.

Artikel 10

Definitioner

I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "Animalieprodukter": de animalieprodukter som avses i bestämmelserna i tillägg 6.

b) "Sanitära åtgärder": sanitära åtgärder enligt definitionen i punkt 1 för animalieprodukter i bilaga A till SFS-avtalet.

c) "Skälig sanitär skyddsnivå": den sanitära skyddsnivå som definieras i punkt 5 för animalieprodukter i bilaga A till SFS-avtalet.

d) "Ansvariga myndigheter":

i) Schweiz - de myndigheter som anges i del A i tillägg 7,

ii) Europeiska gemenskapen - de myndigheter som anges i del B i tillägg 7,

Artikel 11

Anpassning till regionala förhållanden

1. Vid handel mellan parterna skall de åtgärder som anges i artikel 2 tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i den här artikeln.

2. Om en part anser att den har en särskild status när det gäller en viss sjukdom, kan den begära att denna status erkänns. Den berörda parten kan också begära ytterligare garantier, som överensstämmer med erkänd status, för import av animalieprodukter. Garantierna för specifika sjukdomar anges i tillägg 8.

Artikel 12

Likvärdighet

1. Erkännande av likvärdighet förutsätter utvärdering och godkännande av

- den lagstiftning, de normer och förfaranden samt de program som antagits för att tillåta bekämpning och för att säkerställa att de nationella kraven och de importerande ländernas krav är uppfyllda,

- den eller de berörda behöriga myndigheternas dokumenterade struktur, befogenheter, hierarkiska ordning och arbetssätt samt de resurser som står till deras förfogande,

- de resultat som uppnåtts av den berörda behöriga myndigheten vid fullgörandet av kontrollprogrammet och av sina åtaganden.

Vid denna utvärdering skall parterna ta hänsyn till de erfarenheter som redan gjorts.

2. Principen om likvärdighet skall tillämpas på sanitära åtgärder för olika sektorer för animalieprodukter, eller delar av dessa sektorer, på lagstiftningen och inspektions- och kontrollsystemen, eller delar därav, eller på särskilda krav enligt lagstiftningen och särskilda inspektions- och/eller hygienkrav.

Artikel 13

Bedömning av likvärdighet

1. Vid en bedömning av huruvida en sanitär åtgärd som tillämpas av en exporterande part når upp till den importerande partens skäliga sanitära skyddsnivå skall parterna följa ett förfarande som omfattar följande steg:

i) Identifiering av den sanitära åtgärd för vilken erkännande av likvärdighet begärs.

ii) En förklaring från den importerande partens sida om syftet med dess sanitära åtgärd, och i samband med detta, en bedömning alltefter omständigheterna av de risker som åtgärden syftar till att minska och en precisering av den importerande partens skäliga sanitära skyddsnivå.

iii) Framläggande av bevis från den exporterande partens sida för att de sanitära åtgärderna når upp till den importerande partens skäliga sanitära skyddsnivå.

iv) Den importerande partens bedömning av huruvida den exporterande partens sanitära åtgärder når upp till dess skäliga sanitära skyddsnivå.

v) Den importerande parten skall acceptera den exporterande partens sanitära åtgärd som likvärdig om den exporterande parten objektivt kan visa att dess åtgärd når upp till den importerande partens skäliga sanitära skyddsnivå.

2. Om likvärdighet inte erkänns, kan handeln äga rum på de villkor som krävs av den importerande parten för att anses nå upp till dess skäliga sanitära skyddsnivå enligt tillägg 6. Den exporterande parten kan uppfylla den importerande partens villkor utan att det påverkar resultatet av det förfarande som avses i punkt 1.

Artikel 14

Erkännande av sanitära åtgärders likvärdighet

1. I tillägg 6 anges de sektorer eller delar av sektorer för vilka de sanitära åtgärder parterna genomfört vid denna bilagas ikraftträdande erkänns som likvärdiga vad avser handel. För dessa sektorer eller delar av sektorer gäller att handel med animalieprodukter skall ske i enlighet med den lagstiftning som avses i tillägg 6. Tillämpningen av den lagstiftningen är underkastad de särskilda bestämmelser som föreskrivs i detta tillägg.

2. I tillägg 6 anges likaså de sektorer eller delar av sektorer där parterna tillämpar olika sanitära åtgärder.

Artikel 15

Gränskontroller och avgifter

Kontroll av handeln mellan gemenskapen och Schweiz med animalieprodukter skall äga rum i enlighet med bestämmelserna i

a) del A i tillägg 10 för åtgärder som anses likvärdiga,

b) del B i tillägg 10 för åtgärder som inte anses likvärdiga,

c) del C i tillägg 10 för särskilda åtgärder, och

d) del D i tillägg 10 för avgifter.

Artikel 16

Kontroll

1. För att stärka förtroendet för en effektiv tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall parterna ha rätt att utföra revision och kontroll av den exporterande parten, som kan omfatta

a) en bedömning av hela eller delar av de behöriga myndigheternas samlade kontrollprogram inklusive, i förekommande fall, granskning av inspektions- och revisionsprogrammen,

b) kontroll på platsen.

Dessa förfaranden skall genomföras i enlighet med riktlinjerna i tillägg 9.

2. För gemenskapens del

- skall gemenskapen genomföra de revisions- och kontrollförfaranden som avses i punkt 1,

- skall medlemsstaterna genomföra de gränskontroller som avses i artikel 15.

3. För Schweiz del skall de schweiziska myndigheterna genomföra de revisions- och kontrollförfaranden som avses i punkt 1 och de gränskontroller som avses i artikel 15.

4. Efter överenskommelse får parterna

a) dela med sig av resultaten och slutsatserna av sina revisions- och kontrollförfaranden och gränskontroller till länder som inte är parter till denna bilaga,

b) utnyttja resultaten och slutsatserna av de revisions- och kontrollförfaranden och gränskontroller som utförs av länder som inte är parter till denna bilaga.

Artikel 17

Anmälan

1. Bestämmelserna i denna artikel skall gälla i de fall artiklarna 2 och 20 i denna bilaga inte tillämpas.

2. Parterna skall underrätta varandra

- inom 24 timmar om väsentliga förändringar i hälsosituationen,

- utan dröjsmål om resultat av epidemiologisk betydelse vad avser sjukdomar som inte omfattas av punkt 1 och nya sjukdomar,

- om eventuella ytterligare åtgärder, utöver de grundläggande krav som följer av parternas respektive sanitära åtgärder, som vidtas för att bekämpa eller utrota djursjukdomar eller skydda människors hälsa samt om förändringar i sjukdomsförebyggande program, inbegripet vaccinationsprogram.

3. De anmälningar som avses i punkt 2 skall lämnas skriftligt till kontaktställena i tillägg 11.

4. Om allvarliga och akuta folk- eller djurhälsoproblem uppstår, skall muntlig anmälan göras till kontaktställena i tillägg 11, följt av en skriftlig bekräftelse inom 24 timmar.

5. Om en part anser att det föreligger allvarliga problem i samband med djurs eller människors hälsa, skall på begäran samråd om situationen hållas snarast och senast inom 14 dagar. Parterna skall i sådana situationer se till att överlämna alla nödvändiga upplysningar för att undvika avbrott i handeln och för att uppnå en lösning som är godtagbar för båda parter.

Artikel 18

Informationsutbyte och inlämnande av forskningsresultat och data

1. För att tillförsäkra garantier, bygga upp ett ömsesidigt förtroende och visa att de program som är föremål för kontroll är effektiva, skall parterna systematiskt och på ett enhetligt sätt utbyta information som är av betydelse för tillämpningen av denna avdelning. I vissa fall kan utbyten av tjänstemän bidra till att uppnå dessa mål.

2. Informationsutbyten om ändringar av parternas respektive sanitära åtgärder och om annan relevant information skall omfatta följande:

- Möjligheter att granska förslag till ändringar av normer eller krav som kan påverka denna avdelning innan de antas. Om en part anser det nödvändigt kan den gemensamma veterinärkommittén behandla förslagen.

- Information om den aktuella utvecklingen vad gäller handeln med animalieprodukter.

- Information om resultaten av de kontroller som avses i artikel 16.

3. Parterna skall se till att som underlag för sina synpunkter/krav överlämna dokument eller vetenskapliga uppgifter till de behöriga vetenskapliga organen. Dessa organ skall utvärdera uppgifterna i god tid och utvärderingsresultaten skall delges båda parter.

4. Kontaktställena för detta informationsutbyte anges i tillägg 11.

AVDELNING III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 19

Gemensamma veterinärkommittén

1. En gemensam veterinärkommitté bestående av företrädare för parterna inrättas härmed. Kommittén skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning. Kommittén skall dessutom ansvara för de uppgifter som den tilldelas i denna bilaga.

2. Gemensamma veterinärkommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i de fall som föreskrivs i denna bilaga. Parterna skall genomföra gemensamma veterinärkommitténs beslut enligt sina egna bestämmelser.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av denna bilaga. Kommittén får fatta beslut om att ändra tilläggen till denna bilaga, särskilt i syfte att anpassa och uppdatera dem.

4. Gemensamma veterinärkommittén skall fatta sina beslut enhälligt.

5. Gemensamma veterinärkommittén skall själv fastställa sin arbetsordning. Om så krävs kan gemensamma veterinärkommittén sammankallas på begäran av en av parterna.

6. Gemensamma veterinärkommittén kan inrätta tekniska arbetsgrupper, bestående av parternas experter, med uppgift att identifiera och behandla tekniska och vetenskapliga frågor som uppstår i samband med denna bilaga. Om det krävs expertkunskaper kan gemensamma veterinärkommittén även inrätta tillfälliga tekniska arbetsgrupper, särskilt på det vetenskapliga området, som inte nödvändigtvis enbart måste bestå av företrädare för parterna.

Artikel 20

Skyddsklausul

1. Om Europeiska gemenskapen eller Schweiz avser att genomföra skyddsåtgärder mot den andra parten, skall denna part underrättas i förväg om åtgärderna. Utan att detta skall inverka på parternas möjligheter att verkställa åtgärderna, skall samråd mellan kommissionens behöriga enheter och de schweiziska myndigheterna ske utan dröjsmål i syfte att finna lämpliga lösningar. Om så krävs kan den gemensamma kommittén sammankallas på begäran av någon av parterna.

2. Om en av Europeiska gemenskapens medlemsstater avser att genomföra tillfälliga skyddsåtgärder mot Schweiz, skall Schweiz underrättas i förväg om detta.

3. Om kommissionen fattar ett beslut om skyddsåtgärder mot någon part inom Europeiska gemenskapens territorium eller mot tredje land, skall kommissionens behöriga enhet utan dröjsmål underrätta de behöriga schweiziska myndigheterna om detta. Schweiz skall, efter att ha undersökt situationen, vidta de åtgärder som följer av detta beslut, såvida Schweiz inte finner att dessa åtgärder är omotiverade. I det senare fallet skall bestämmelserna i punkt 1 tillämpas.

4. Om Schweiz fattar beslut om skyddsåtgärder mot tredje land, skall kommissionens behöriga enheter utan dröjsmål underrättas om detta. Utan att detta skall inverka på Schweiz möjligheter att omedelbart verkställa åtgärderna, skall samråd mellan kommissionens behöriga enheter och de schweiziska myndigheterna ske utan dröjsmål i syfte att finna lämpliga lösningar. Om så krävs kan den gemensamma kommittén sammankallas på begäran av någon av parterna.

Tillägg 1

Bekämpningsåtgärder/Anmälan av sjukdomar

I. Mul- och klövsjuka (FMD)

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Som allmän regel skall kommissionen och de schweiziska veterinärmyndigheterna till varandra anmäla planerade nödvaccineringar. I svåra nödsituationer får dock anmälan gälla ett redan fattat beslut och formerna för genomförandet av det. I samtliga fall skall samråd ske utan dröjsmål inom gemensamma veterinärkommittén.

2. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

3. Gemensamt referenslaboratorium för diagnos av mul- och klövsjukevirus skall vara Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, England. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i beslut nr 89/531/EEG (EGT L 279, 28.9.1989, s. 32).

II. Klassisk svinpest (CSF)

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Kommissionen och de schweiziska veterinärmyndigheterna skall till varandra anmäla planerade nödvaccineringar. Samråd skall ske utan dröjsmål inom gemensamma veterinärkommittén.

2. De schweiziska veterinärmyndigheterna skall när så krävs och med tillämpning av artikel 117.5 i epizootiförordningen utfärda tekniska tillämpningsföreskrifter för märkning och behandling av kött från skydds- och övervakningszoner.

3. Schweiz förbinder sig att, med tillämpning av artikel 121 i epizootiförordningen, genomföra en plan för utrotning av klassisk svinpest hos vildsvin enligt artikel 6a i direktiv 80/217/EEG. Samråd skall ske utan dröjsmål inom gemensamma veterinärkommittén.

4. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

5. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 14a i direktiv 80/217/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

6. Om så krävs skall de schweiziska veterinärmyndigheterna, med tillämpning av artikel 89.2 i epizootiförordningen utfärda tekniska tillämpningsföreskrifter för den serologiska kontrollen av svin i skydds- och övervakningsområden enligt bilaga IV till direktiv 80/217/EEG.

7. Gemensamt referenslaboratorium för klassisk svinpest skall vara Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i bilaga VI till direktiv 80/217/EEG.

III. Afrikansk hästpest

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Om en synnerligen allvarlig epizooti utvecklas i Schweiz, skall gemensamma veterinärkommittén sammankallas för att undersöka situationen. De behöriga schweiziska myndigheterna förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder mot bakgrund av resultaten av denna undersökning.

2. Gemensamt referenslaboratorium för afrikansk hästpest skall vara Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i bilaga III till direktiv 92/35/EEG.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 16 i direktiv 92/35/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

4. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

IV. Aviär influensa

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Gemensamt referenslaboratorium för aviär influensa skall vara Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i bilaga V till direktiv 92/40/EEG.

2. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 18 i direktiv 92/40/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

V. Newcastle-sjukan (ND)

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Gemensamt referenslaboratorium för Newcastlesjuka skall vara Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i bilaga V till direktiv 92/66/EEG.

2. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall svara för de upplysningar som avses i artikel 17 och 19 i direktiv 92/66/EEG.

4. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 22 i direktiv 92/66/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

VI. Fisksjukdomar

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Laxodling är för närvarande inte tillåten i Schweiz, och arten förekommer inte heller där. Därför betraktas infektiös laxanemi (ISA) i den schweiziska lagstiftningen endast som en sjukdom som skall övervakas. Inom ramen för denna bilaga förbinder sig de schweiziska myndigheterna att ändra sin lagstiftning så att infektiös laxanemi (ISA) betraktas som en sjukdom som skall bekämpas. En översyn av läget skall göras inom gemensamma veterinärkommittén ett år efter det att denna bilaga trätt i kraft.

2. Odling av platta ostron förekommer för närvarande inte i Schweiz. Om Bonomia ostreæ Marteilia sp. skulle uppträda, förbinder sig de schweiziska veterinärmyndigheterna att, med stöd av artikel 57 i den schweiziska epizootilagen, vidta de nödåtgärder som krävs enligt gemenskapsbestämmelserna.

3. Vid tillämpningen av artikel 7 i direktiv 93/53/EEG skall informationen lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

4. Gemensamt referenslaboratorium för fisksjukdomar skall vara Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangøvej 3, 8200 Aarhus, Danmark. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i bilaga C till direktiv 93/53/EEG.

5. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

6. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 16 i direktiv 93/53/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

VII. Andra sjukdomar

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. I de fall som avses i artikel 6 i direktiv 92/119/EEG skall gemensamma veterinärkommittén ansvara för informationsverksamheten.

2. Gemensamt referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka skall vara AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ås Road, Pirbright, Wobbling Curie, GU240NF, United Kingdom. Schweiz skall stå för sin del av kostnaderna för den verksamhet som följer av detta beslut. Laboratoriet skall ha de uppgifter och åligganden som fastställs i bilaga III till direktiv 92/119/EEG.

3. I enlighet med artikel 97 i epizootiförordningen har Schweiz upprättat en beredskapsplan. De schweiziska veterinärmyndigheterna har utfärdat tekniska föreskrifter, nr 95/65, för genomförandet av denna plan.

4. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 22 i direktiv 92/119/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

VIII. Anmälan av sjukdomar

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Kommissionen skall i samarbete med de schweiziska veterinärmyndigheterna integrera Schweiz i det system för anmälan av djursjukdomar som avses i direktiv 82/894/EEG.

Tillägg 2

Djurhälsa: handel och utsläppande på marknaden

I. Nötkreatur och svin

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Med tillämpning av artikel 297 första stycket i epizootiförordningen skall de schweiziska veterinärmyndigheterna godkänna de uppsamlingsplatser som avses i artikel 2 i direktiv 64/432/EEG.

2. Den information som avses i artikel 3.8 i direktiv 64/432/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

3. Parterna är eniga om att Schweiz uppfyller villkoren i artikel 3.13 i direktiv 64/432/EEG i fråga om bovin brucellos. I syfte att bevara statusen som officiellt brucellosfria nötkreatursbesättningar förbinder sig Schweiz att uppfylla följande villkor:

a) det nötkreatur som misstänks vara brucellossmittat skall anmälas till de behöriga myndigheterna och genomgå de officiella proven för diagnos av brucellos, som skall omfatta minst två serologiska undersökningar med komplementbindning och en mikrobiologisk undersökning av lämpliga prover av kastat foster.

b) under den tid då brucellos misstänks, dvs. fram till dess att de prov som avses i punkt a har givit negativt resultat, upphävs statusen som officiellt brucellosfri för den besättning där det eller de djur som smittmisstanken gäller ingår.

Detaljerade upplysningar om de positiva besättningarna och en epidemiologisk rapport skall lämnas till gemensamma veterinärkommittén. Om Schweiz inte längre uppfyller något av villkoren i artikel 3.13 första stycket i direktiv 64/432/EEG skall de schweiziska veterinärmyndigheterna omedelbart underrätta kommissionen om detta. Situationen skall granskas inom gemensamma veterinärkommittén för en översyn av bestämmelserna i detta stycke.

4. Parterna är eniga om att Schweiz uppfyller villkoren i artikel 3.14 i direktiv 64/432/EEG i fråga om tuberkulos hos nötkreatur. I syfte att bevara statusen som officiellt tuberkulosfria nötkreatursbesättningar förbinder sig Schweiz att uppfylla följande villkor:

a) ett identifikationssystem skall upprättas, som gör det möjligt att identifiera varje nötkreaturs ursprungsbesättning.

b) Varje slaktdjur skall besiktigas efter slakt av en officiell veterinär.

c) Varje misstanke om tuberkulos hos levande, döda eller slaktade djur skall anmälas till de behöriga myndigheterna.

d) I samtliga fall skall de behöriga myndigheterna göra nödvändiga undersökningar, så att misstanken kan bekräftas eller avskrivas, inbegripet undersökningar av anläggningar dit djur senare kan ha flyttats från ursprungs- och transiteringsanläggningar. Om skador som kan tyda på tuberkulos upptäcks vid obduktion eller slakt skall de behöriga myndigheterna låta laboratorieundersöka dessa skador.

e) För de ursprungs- eller transiteringsanläggningar som sjukdomsmisstanken gäller skall statusen som officiellt tuberkulosfri upphävas för besättningar fram till dess att kliniska undersökningar, laboratorieundersökningar eller tuberkulintester har visat att tuberkulos hos nötkreatur inte föreligger.

f) Om tuberkulosmisstanken bekräftas genom tuberkulintester, kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar skall ursprungs- eller transiteringsbesättningarnas status som officiellt tuberkulosfria upphävas.

g) status som officiellt tuberkulosfri får inte tilldelas förrän alla djur som bedömts vara smittade avlägsnats från besättningen, lokaler och utrustning desinficerats samt alla kvarvarande djur som är äldre än sex veckor reagerat negativt på minst två officiella intrakutana tuberkulintest enligt bilaga B till direktiv 64/432/EEG, varav det första utförts minst sex månader efter det att de smittade djuren lämnat besättningen och det andra minst sex månader efter det första testet.

Detaljerade upplysningar om de smittade besättningarna och en epidemiologisk rapport skall lämnas till gemensamma veterinärkommittén. Om Schweiz inte längre uppfyller något av villkoren i artikel 3.14 första stycket i direktiv 64/432/EEG skall de schweiziska veterinärmyndigheterna omedelbart underrätta kommissionen om detta. Situationen skall granskas inom gemensamma veterinärkommittén för en översyn av bestämmelserna i detta stycke.

5. Parterna är eniga om att Schweiz uppfyller villkoren i kapitel I B i bilaga G till direktiv 64/432/EEG i fråga om enzootisk bovin leukos. I syfte att bevara nötkreatursbesättningarnas officiella status som fria från enzootisk bovin leukos förbinder sig Schweiz att uppfylla följande villkor:

a) Det schweiziska kreatursbeståndet skall övervakas genom stickprovskontroller. Provtagningsvolymen skall vara sådan att det är möjligt att med 99 procents tillförlitlighetsgrad fastställa att mindre än 0,2 procent av besättningarna är smittade av enzootisk bovin leukos.

b) Varje slaktdjur skall besiktigas efter slakt av en officiell veterinär.

c) Varje misstanke om sjukdomen vid klinisk undersökning, obduktion eller köttkontroll skall anmälas till de behöriga myndigheterna.

d) Om enzootisk bovin leukos misstänks eller konstateras skall statusen som officiellt sjukdomsfri för den berörda besättningen upphävas fram till dess att isoleringen bryts.

e) isoleringen skall brytas om två serologiska kontroller, som utförts med 90 dagars mellanrum efter det att de smittade djuren och deras kalvar, om sådana finns, avlägsnats, givit negativt resultat.

Om enzootisk bovin leukos konstaterats hos 0,2 % eller mer av besättningarna, skall de schweiziska veterinärmyndigheterna omedelbart underrätta kommissionen om detta. Den uppkomna situationen skall granskas inom gemensamma veterinärkommittén för en översyn av bestämmelserna i detta stycke.

6. Parterna är eniga om att Schweiz är officiellt fritt från infektiös bovin rhinotrakeit (IBR). För att bevara denna status förbinder sig Schweiz att uppfylla följande villkor:

a) det schweiziska kreatursbeståndet skall övervakas genom stickprovskontroller. Provtagningsvolymen skall vara sådan att det är möjligt att med 99 procents tillförlitlighetsgrad fastställa att mindre än 0,1 procent av besättningarna är IBR-smittade.

b) Avelstjurar äldre än 24 månader skall årligen genomgå en serologisk kontroll.

c) Varje misstanke om sjukdomen skall anmälas till de behöriga myndigheterna och leda till officiella prov för diagnos av infektiös bovin rhinotrakeit i vilka virologiska eller serologiska kontroller skall ingå.

d) Om infektiös bovin rhinotrakeit misstänks eller konstateras skall statusen som officiellt sjukdomsfri upphävas för den berörda besättningen fram till dess att isoleringen bryts.

e) Isoleringen skall brytas om en serologisk kontroll, som utförts tidigast 30 dagar efter det att de smittade djuren avlägsnats, givit negativt resultat.

Då Schweiz status i detta avseende är erkänd skall bestämmelserna i beslut 93/42/EEG gälla i tillämpliga delar.

De schweiziska veterinärmyndigheterna skall omedelbart underrätta kommissionen om varje förändring i de förhållanden som rådde då denna status erkändes. Situationen skall granskas inom gemensamma veterinärkommittén för en översyn av bestämmelserna i detta stycke.

7. Parterna är eniga om att Schweiz är officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom. För att bevara denna status förbinder sig Schweiz att uppfylla följande villkor:

a) det schweiziska kreatursbeståndet skall övervakas genom stickprovskontroller. Provtagningsvolymen skall vara sådan att det är möjligt att med 99 procents tillförlitlighetsgrad fastställa att mindre än 0,1 procent av besättningarna är smittade av Aujeszkys sjukdom.

b) Varje misstanke om sjukdomen skall anmälas till de behöriga myndigheterna och leda till officiella prov för diagnos av Aujeszkys sjukdom i vilka virologiska eller serologiska kontroller skall ingå.

c) Om Aujeszkys sjukdom misstänks eller konstateras skall statusen som officiellt sjukdomsfri upphävas för den berörda besättningen fram till dess att isoleringen bryts.

d) Isoleringen skall brytas om två serologiska kontroller av alla avelsdjur och ett representativt urval av slaktdjuren, som utförts med 21 dagars mellanrum, efter det att de smittade djuren avlägsnats, givit negativt resultat.

Då Schweiz' status i detta avseende är erkänd skall bestämmelserna i beslut 93/24/EEG gälla i tillämpliga delar.

De schweiziska veterinärmyndigheterna skall omedelbart underrätta kommissionen om varje förändring i de förhållanden som rådde då denna status erkändes. Den uppkomna situationen skall granskas inom gemensamma veterinärkommittén för en översyn av bestämmelserna i detta stycke.

8. Vad gäller TGE (transmissible gastroenteritis) och PRRF (porcine reproductive and respiratory syndrome) skall frågan om eventuella ytterligare garantier granskas snarast möjligt inom gemensamma veterinärkommittén. Kommissionen skall hålla de schweiziska veterinärmyndigheterna underrättade om utvecklingen av denna fråga.

9. I Schweiz skall Institut de bactériologie vétérinaire vid universitetet i Bern ansvara för den officiella tuberkulinkontrollen enligt punkt 12 i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.

10. I Schweiz skall Institut de bactériologie vétérinaire vid universitetet i Bern ansvara för den officiella antigenkontrollen (brucellos) enligt punkt 9 i bilaga C.A till direktiv 64/432/EEG.

11. Vid handel med nötkreatur och svin mellan gemenskapens medlemsstater och Schweiz skall hälsointyg enligt mallarna i bilaga F till direktiv 64/432/EEG åtfölja djuren. Följande ändringar skall göras av intygen:

- I rubrikerna skall orden "och Schweiz" läggas till.

- I punkt 3 i intygen skall orden "eller Schweiz" läggas till.

- I mall 1 not 4, mall 2 not 5, mall 3 not 4 och mall 4 not 5 skall följande läggas till:"I Schweiz: vétérinaire de contrôle".

II. Får och getter

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Vid tillämpningen av artikel 3.2 andra stycket i direktiv 91/68/EEG skall informationen lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

2. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 11 i direktiv 91/68/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

3. Parterna är eniga om att Schweiz är officiellt fritt från brucellos hos får och get. För att bevara denna status förbinder sig Schweiz att genomföra de åtgärder som avses i punkt II.2 i kapitel I i bilaga A.

Om nya fall eller återfall av brucellos hos får och get konstateras, skall Schweiz underrätta gemensamma veterinärkommittén, så att beslut kan fattas om de åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till situationens utveckling.

4. Under en period av ett år efter det datum då denna bilaga träder i kraft skall följande villkor uppfyllas då getter införs till Schweiz för köttproduktion och uppfödning:

- De getter på ursprungsanläggningen som är äldre än sex månader skall ha genomgått minst tre serologiska kontroller för artrit/encefalit hos get med negativt resultat under de senaste tre åren, med intervaller på 12 månader.

- Getterna skall under de trettio dagarna närmast före transporten ha genomgått serologisk kontroll för artrit/encefalit hos get med negativt resultat.

Bestämmelserna i detta stycke skall på nytt ses över av gemensamma veterinärkommittén senast ett år efter det datum då denna bilaga träder i kraft.

5. Vid handel med får och getter mellan gemenskapens medlemsstater och Schweiz skall veterinärintyg enligt förlagorna i bilaga E i direktiv 91/68/EEG åtfölja djuren. Följande ändringar skall göras av intygen:

- I rubrikerna skall orden "och Schweiz" läggas till.

- I punkt 3 a i intygen skall orden "eller Schweiz" läggas till.

III. Hästdjur

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Vid tillämpningen av artikel 3 i direktiv 90/426/EEG skall informationen lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

2. Vid tillämpningen av artikel 6 i direktiv 90/426/EEG skall informationen lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för de kontroller som skall genomföras på platsen, särskilt med stöd av artikel 10 i direktiv 90/426/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

4. a) Bestämmelserna i bilaga B till direktiv 90/426/EEG skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz.

b) Bestämmelserna i bilaga C till direktiv 90/426/EEG skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz. Orden "och Schweiz" skall läggas till i rubriken. I fotnot c) skall befattningsnamnet "vétérinaire de contrôle" införas för Schweiz.

IV. Fjäderfä och kläckningsägg

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Vid tillämpningen av artikel 3 i direktiv 90/539/EEG skall Schweiz förelägga gemensamma veterinärkommittén en plan med uppgifter om de åtgärder som planeras vidtas för godkännandet av inrättningarna.

2. Vid tillämpningen av artikel 4 i direktiv 90/539/EEG skall det nationella referenslaboratoriet för Schweiz vara: Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3. Villkoret om den tid fåglarna skall ha hållits i inrättningar inom gemenskapen i artikel 7.1 första strecksatsen i direktiv 90/539/EEG skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz.

4. De schweiziska myndigheterna förbinder sig att på sändningar av ägg till gemenskapen tillämpa bestämmelserna om märkning i kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77. Landsbeteckningen för Schweiz skall vara "CH".

5. Villkoret om den tid fåglarna skall ha hållits i inrättningar inom gemenskapen i artikel 9 a i direktiv 90/539/EEG skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz.

6. Villkoret om den tid fåglarna skall ha hållits i inrättningar inom gemenskapen i artikel 10 a i direktiv 90/539/EEG skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz.

7. Villkoret om den tid fåglarna skall ha hållits i inrättningar inom gemenskapen i artikel 11.2 första strecksatsen i direktiv 90/539/EEG skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz.

8. Parterna är eniga om att Schweiz uppfyller villkoren i artikel 12.2 i direktiv 90/539/EEG i fråga om Newcastlesjukan och därför skall ha status som icke-vaccinerande land beträffande denna sjukdom. De schweiziska veterinärmyndigheterna skall omedelbart underrätta kommissionen om varje förändring i de förhållanden som rådde då denna status erkändes. Den uppkomna situationen skall granskas inom gemensamma veterinärkommittén för en översyn av bestämmelserna i detta stycke.

9. Under en period av ett år efter det datum då denna bilaga träder i kraft skall följande villkor uppfyllas då höns införs till Schweiz för uppfödning eller produktion:

- Under de sista sex månaderna före transporten får inget fall av infektiös laryngotrakeit ha upptäckts i ursprungsbesättningen eller i äggkläckningsanstalten.

- Höns avsedda för uppfödning eller produktion får inte vara vaccinerade mot infektiös laryngotrakeit.

Bestämmelserna i detta stycke skall, senast ett år efter det datum då denna bilaga träder i kraft, på nytt granskas av gemensamma veterinärkommittén.

10. Bestämmelsen om uppgift om namn på medlemsstat i artikel 15 skall i tillämpliga delar även gälla Schweiz.

11. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz skall hälsointyg enligt bilaga IV till direktiv 90/539/EEG utfärdas. I punkt 9 skall "Mottagande medlemsstat" ersättas med "Destinationsland: Schweiz".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen skall hälsointyg enligt bilaga IV till direktiv 90/539/EEG utfärdas med följande ändringar:

- I rubriken skall "Europeiska gemenskapen" ersättas med "Schweiz".

- I punkt 2 skall "Medlemsstat (ursprungsland)" ersättas med "Ursprungsland: Schweiz".

- I punkt 14 skall punkt a i intygandemeningen ersättas med

förlaga 1: "äggen enligt ovan uppfyller bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IV)",

förlaga 2: "de dagsgamla kycklingarna enligt ovan uppfyller bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IV)",

förlaga 3: "fåglarna enligt ovan uppfyller bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IV)",

förlaga 4: "fåglarna eller kläckningsäggen enligt ovan uppfyller bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IV)",

förlaga 5: "fåglarna enligt ovan uppfyller bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IV)",

förlaga 6: "fåglarna enligt ovan uppfyller bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IV)".

12. De schweiziska myndigheterna förbinder sig att vid sändningar till Finland och Sverige lämna de garantier i fråga om salmonellainfektioner som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna.

V. Djur och produkter från vattenbruk

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Den information som avses i artikel 4 i direktiv 91/67/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

2. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för eventuell tillämpning på Schweiz av bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 10 i direktiv 91/67/EEG.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för eventuell tillämpning på Schweiz av bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 i direktiv 91/67/EEG.

4. De schweiziska myndigheterna förbinder sig att vid tillämpningen av artikel 15 i direktiv 91/67/EEG införa provtagningsplaner och diagnostiska metoder som överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna.

5. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för inspektioner på platsen, särskilt med stöd av artikel 17 i direktiv 91/67/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

6. a) Flyttningsdokumentet vid utsläppande på marknaden för levande fisk, ägg och könsceller från en godkänd zon skall utformas enligt förlagan i kapitel 1 i bilaga E till direktiv 91/67/EEG.

Då detta dokument utfärdas av de schweiziska myndigheterna skall i punkt VI uttrycket "i direktiv 91/67/EEG" ersättas med "i Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt V)".

b) Flyttningsdokumentet vid utsläppande på marknaden för levande fisk, ägg och könsceller från en godkänd anläggning skall utformas enligt förlagan i kapitel 2 i bilaga E till direktiv 91/67/EEG.

Då detta dokument utfärdas av de schweiziska myndigheterna skall i punkt VI uttrycket "i direktiv 91/67/EEG" ersättas med "i Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt V)".

c) Flyttningsdokumentet vid utsläppande på marknaden för blötdjur från en godkänd kustnära zon skall utformas enligt förlagan i kapitel 3 i bilaga E till direktiv 91/67/EEG.

d) Flyttningsdokumentet vid utsläppande på marknaden för blötdjur från en godkänd anläggning skall utformas enligt förlagan i kapitel 4 i bilaga E till direktiv 91/67/EEG.

e) Flyttningsdokumentet vid utsläppande på marknaden för fisk, blötdjur eller skaldjur från odlingar eller deras ägg och könsceller skall, i fråga om arter som inte är mottagliga för IHN, VHS respektive Bonomia ostreæ Marteilia sp., utformas enligt förlagan i bilaga 1 till kommissionens beslut 93/22/EEG.

Då detta dokument utfärdas av de schweiziska myndigheterna skall i punkt V c uttrycket "de mottagliga arter som avses i bilaga A, spalt 2, lista I och II i direktiv 91/67/EEG" ersättas med "arter som är mottagliga för IHN, VHS eller Bonomia ostreæ Marteilia sp".

f) Flyttningsdokumentet vid utsläppande på marknaden för vildlevande fiskar, blötdjur eller skaldjur eller deras ägg och könsceller skall utformas enligt förlagan i bilaga 2 till kommissionens beslut 93/22/EEG.

VI. Embryon från nötkreatur

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för inspektioner på platsen, särskilt med stöd av artikel 15 i direktiv 89/556/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

2. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz skall djurhälsointyg enligt bilaga C till direktiv 89/556/EEG utfärdas. I punkt 9 skall "och medlemsstat" ersättas med "(Schweiz)".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen skall djurhälsointyg enligt bilaga C till direktiv 89/556/EEG utfärdas med följande ändringar:

- I punkt 2 skall "Medlemsstat där samlingen skett" ersättas med "Land där samlingen skett: Schweiz".

- I punkt 13 a och 13 b skall "direktiv 89/556/EEG" ersättas med "Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt VI)".

VII. Sperma från nötkreatur

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 4.2 i direktiv 88/407/EEG noterar parterna att samtliga stationer i Schweiz uteslutande innehåller djur hos vilka en undersökning enligt serumneutralisations- eller Elisametoden utfallit negativt.

2. Den information som avses i artikel 5.8 i direktiv 88/407/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för inspektioner på platsen, särskilt med stöd av artikel 16 i direktiv 88/407/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

4. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz skall djurhälsointyg enligt bilaga D till direktiv 88/407/EEG utfärdas.

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen skall djurhälsointyget enligt bilaga D till direktiv 88/407/EEG ändras på följande sätt:

- I punkt IV skall hänvisningen till direktiv 88/407/EEG ersättas med hänvisningen till "avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt VII)".

VIII. Sperma från svin

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Den information som avses i artikel 5.2 i direktiv 90/429/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

2. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för inspektioner på platsen, särskilt med stöd av artikel 16 i direktiv 90/429/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

3. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz skall djurhälsointyg utfärdas enligt bilaga D till direktiv 90/429/EEG men med följande ändring: I punkt 9 skall "Destinationsort och medlemsstat" ersättas med "Destinationsland: Schweiz".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen skall djurhälsointyget enligt bilaga D till direktiv 90/429/EEG ändras på följande sätt:

- I punkt 2 skall "Medlemsstat där sperman samlats" ersättas med "Land där sperman samlats: Schweiz".

- I punkt 13 skall hänvisningen till "direktiv 90/429/EEG" ersättas med hänvisningen till "avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt VIII)".

IX. Övriga djurarter

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Denna punkt i bilagan gäller handel med levande djur som inte omfattas av bestämmelserna i bilagans punkter I-V samt med sperma, ägg och embryon som inte omfattas av bestämmelserna i punkterna VI-VIII.

2. Europeiska gemenskapen och Schweiz förbinder sig att inte förbjuda eller begränsa handeln med levande djur, sperma, ägg och embryon, som omfattas av punkt 1, av andra djurhälsoskäl än sådana som följer av tillämpningen av denna bilaga, bl.a. de säkerhetsåtgärder som kan komma att in föras i enlighet med artikel 20 i bilagan.

3. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz av hov- eller klövdjur av arter som inte omfattas av kapitel I, II eller III skall hälsointyg utfärdas enligt bilaga E till direktiv 92/65/EEG och kompletteras med det intyg som avses i artikel 6 A 1 f i samma direktiv.

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen skall hälsointyg utfärdas enligt bilaga E till direktiv 92/65/EEG och kompletteras med det intyg som avses i artikel 6 A 1 f i samma direktiv med följande ändring:

- Hänvisningen till "direktiv 64/432/EEG" skall ersättas med "en hänvisning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz av den ... (bilaga 11 tillägg 2 punkt IX)".

4. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz av hardjur skall hälsointyg utfärdas enligt bilaga E till direktiv 92/65/EEG, eventuellt kompletterat med det intyg som avses i artikel 9.2 andra stycket i samma direktiv.

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen av hardjur skall hälsointyg utfärdas enligt bilaga E till direktiv 92/65/EEG, eventuellt kompletterat med det intyg som avses i artikel 9.2 andra stycket i samma direktiv. De schweiziska myndigheterna kan ändra intyget så att kraven i artikel 9 i det direktivet återges i sin helhet.

5. Den information som avses i artikel 9.2 fjärde stycket i direktiv 92/65/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

6. a) Sändningar av hundar och katter från Europeiska gemenskapen till Schweiz skall omfattas av bestämmelserna i artikel 10.2 i direktiv 92/65/EEG.

b) Sändningar av hundar och katter från Schweiz till Europeiska unionens medlemsstater, med undantag av Förenade kungariket, Irland och Sverige skall omfattas av bestämmelserna i artikel 10.2 i direktiv 92/65/EEG. De schweiziska myndigheterna kan ändra det intyg som avses i artikel 10.2 a femte strecksatsen så att kraven i artiklarna 10.2 a-b och 10.3 b i direktivet återges i sin helhet.

c) Sändningar från Schweiz till Förenade kungariket, Irland och Sverige av hundar och katter skall omfattas av bestämmelserna i artikel 10.3 i direktiv 92/65/EEG. Det hälsointyg som fastställs i kommissionens beslut 94/273/EG skall användas med följande ändring:"Avsändande medlemsstat" skall ersättas med "Avsändande land: Schweiz". Det identifikationssystem som fastställs i kommissionens beslut 94/274/EG skall användas.

7. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz av sperma, ägg och embryon från får och getter skall hälsointygen i kommissionens beslut 95/388/EG användas med följande ändringar:

- I rubrikerna skall "eller med Schweiz" införas efter "inom gemenskapen".

- I punkt 9 skall "Destination: ort och medlemsstat" ersättas med "Destinationsland (Schweiz)".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen av sperma, ägg och embryon från får och getter skall hälsointygen i kommissionens beslut 95/388/EG användas med följande ändringar:

- I punkt 2 skall "Medlemsstat där uppsamlingen skett" ersättas med "Land där uppsamlingen skett: Schweiz".

- I punkt 13 kan de schweiziska myndigheterna i sin helhet återge de bestämmelser som det hänvisas till där.

8. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz av sperma från hästdjur skall djurhälsointyget i kommissionens beslut 95/307/EG användas med följande ändring:

- I punkt 9 skall "Destination: ort och medlemsstat" ersättas med "Destinationsland: Schweiz".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen av sperma från hästdjur skall djurhälsointyget i kommissionens beslut 95/307/EG användas med följande ändring:

- I punkt 2 skall "Medlemsstat där uppsamlingen skett" ersättas med "Land där uppsamlingen skett: Schweiz".

9. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz av ägg och embryon från hästdjur skall djurhälsointyget i kommissionens beslut 95/294/EG användas med följande ändring:

- I punkt 9 skall "Destination: ort och medlemsstat" ersättas med "Destinationsland: Schweiz".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen av ägg och embryon från hästdjur skall djurhälsointyget i kommissionens beslut 95/294/EG användas med följande ändring:

- I punkt 2 skall "Medlemsstat där uppsamlingen skett" ersättas med "Land där uppsamlingen skett: Schweiz".

10. a) Vid sändningar från Europeiska gemenskapen till Schweiz av ägg och embryon från svin skall hälsointygen i kommissionens beslut 95/483/EG användas med följande ändringar:

- I rubrikerna skall "eller med Schweiz" införas efter "inom gemenskapen".

- I punkt 9 skall "Destination: ort och medlemsstat" ersättas med "Destinationsland: Schweiz".

b) Vid sändningar från Schweiz till Europeiska gemenskapen av ägg och embryon från svin skall hälsointyget i kommissionens beslut 95/483/EG användas med följande ändring:

- I punkt 2 skall "Medlemsstat där uppsamlingen skett" ersättas med "Land där uppsamlingen skett: Schweiz".

11. Vid tillämpning av artikel 24 i direktiv 92/65/EEG skall den information som avses i artikelns punkt 2 lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

12. Vid handel mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz med sådana levande djur som avses i punkt 1 ovan skall intyget i bilaga E till direktiv 92/65/EEG användas i tillämpliga delar.

Tillägg 3

Import från tredje land av levande djur och vissa animalieprodukter

I. Europeiska gemenskapen - lagstiftning

A. Nötkreatur, svin, får och getter

Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött (EGT L 302, 31.12.1972, s. 28), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

B. Hästdjur

Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (EGT L 224, 18.8.1990, s. 42), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

C. Fjäderfä och kläckningsägg

Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 303, 31.10.1990, s. 6), senast ändrat genom rådets direktiv 95/22/EG (EGT L 243, 11.10.1995, s. 1).

D. Djur från vattenbruk

Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT L 46, 19.12.1991, s. 1), senast ändrat genom rådets direktiv 95/22/EG (EGT L 243, 11.10.1995, s. 1).

E. Blötdjur

Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker (EGT L 268, 24.9.1991, s. 1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

F. Embryon från nötkreatur

Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1), senast ändrat genom kommissionens beslut 94/113/EG (EGT L 53, 24.2.1994, s. 23).

G. Sperma från nötkreatur

Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

H. Sperma från svin

Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

I. Övriga levande djur ("uppsamlingsdirektiv")

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A. I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54), senast ändrat genom kommissionens beslut 95/176/EG (EGT L 117, 24.5.1995, s. 23).

II. Schweiz - lagstiftning

Förordningen av den 20 april 1988 om import, transitering och export av djur och av animalieprodukter (OITE), senast ändrad den 14 maj 1997 (RS 916.443.11).

III. Tillämpningsföreskrifter

De schweiziska veterinärmyndigheterna skall som allmän regel tillämpa samma bestämmelser som de som avses i punkt I i detta tillägg. De kan dock besluta om restriktivare åtgärder och kräva ytterligare garantier. Om så sker skall - utan att detta skall hindra att dessa åtgärder omedelbart genomförs - samråd ske inom gemensamma veterinärkommittén i syfte att finna lämpliga lösningar. Om de schweiziska veterinärmyndigheterna önskar genomföra mindre restriktiva åtgärder, skall de lämna förhandsbesked till de behöriga enheterna på kommissionen. Om så sker skall samråd ske inom gemensamma veterinärkommittén i syfte att finna lämpliga lösningar. I avvaktan på dessa lösningar skall de schweiziska myndigheterna inte genomföra de planerade åtgärderna.

Tillägg 4

Avelsteknik (även import från tredje land)

I. Europeiska gemenskapen - lagstiftning

A. Nötkreatur

Rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 206, 12.8.1977, s. 8), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

B. Svin

Rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin (EGT L 382, 31.12.1988, s. 36), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

C. Får och getter

Rådets direktiv 89/361/EEG av den 30 maj 1989 om renrasiga avelsfår och avelsgetter (EGT L 153, 6.6.1989, s. 30).

D. Hästdjur

a) Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (EGT L 224, 18.8.1990, s. 55).

b) Rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990, s. 60).

E. Renrasiga djur

Rådets direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur samt om ändring av direktiv 77/504/EEG och 90/425/EEG (EGT L 85, 5.4.1991, s. 37).

F. Import från tredje land

Rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT L 178, 12.7.1994, s. 66).

II. Schweiz - lagstiftning

De schweiziska myndigheterna har utarbetat och inlett samråd kring ett lagförslag på jordbruksområdet. Enligt detta förslag skall förbundsrådet vara behörigt att anta förordningar inom det område som behandlas i detta tillägg. De schweiziska myndigheterna förbinder sig att, så snart som denna bilaga har trätt i kraft, anta en likartad lagstiftning med samma verkan som den som redovisas i punkt I i detta tillägg. Bestämmelserna i detta tillägg skall snarast möjligt ses över mot bakgrund av de nya bestämmelser som kommer att utfärdas av de schweiziska myndigheterna.

III. Övergångsbestämmelser

De schweiziska myndigheterna förbinder sig att - utan att detta skall påverka de bestämmelser om avelstekniska kontroller som anges i tillägg 5 och 6 - säkerställa att sändningar av djur, sperma, ägg och embryon sker enligt bestämmelserna i rådets direktiv 94/28/EG.

Ärenden om svårigheter i handeln skall överlämnas till gemensamma veterinärkommittén på begäran av någon av parterna.

Tillägg 5

Kontroller och avgifter

KAPITEL 1

Handel mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz

I. ANIMO-systemet

Kommissionen skall i samarbete med veterinärmyndigheterna integrera Schweiz i informationssystemet ANIMO. Om så krävs skall övergångsåtgärder fastställas inom gemensamma veterinärkommittén.

II. Föreskrifter för hästdjur

Kontrollerna i samband med handeln mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz skall utföras enligt bestämmelserna i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29), senast ändrat genom rådets direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för genomförandet av bestämmelserna i artiklarna 9 och 22.

III. Föreskrifter för djur som sänds på betesgång i gränsområden

1. Den officielle veterinären i det land djuren sänds ut ifrån skall

- med 48 timmars varsel informera det mottagande landets officielle veterinär om att djuren sänds ut,

- undersöka djuren inom de sista 48 timmarna innan de sänds ut på betesgång; djuren skall vara vederbörligen identifierade, och

- utfärda ett intyg med en utformning som fastställs av gemensamma veterinärkommittén.

2. Den officielle veterinären i det mottagande landet skall undersöka djuren då de anländer till landet för att kontrollera att de uppfyller de krav som fastställs i denna bilaga.

3. Djuren skall stå under tullkontroll så länge betesgången varar.

4. Den som äger djuren skall skriftligen försäkra att vederbörande

a) rättar sig efter samtliga åtgärder som beslutas om i denna bilaga och efter alla övriga åtgärder som beslutas om på lokal nivå, på samma sätt som alla djurägare med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz,

b) betalar kostnaderna för de kontroller som uppstår vid tillämpningen av denna bilaga, och

c) fullt ut samarbetar vid genomförandet av de tull- och veterinärkontroller som krävs av myndigheterna i det utsändande och det mottagande landet.

5. Betesgången skall begränsas till ett gränsområde som, utom i vederbörligt motiverade undantagsfall, högst får omfatta 10 km på vardera sidan om gränsen mellan Schweiz och gemenskapen.

6. Om sjukdom bryter ut skall lämpliga åtgärder vidtas efter överenskommelse mellan de behöriga veterinärmyndigheterna.

Eventuella frågor beträffande kostnaderna skall granskas av dessa myndigheter. Om nödvändigt skall frågan hänskjutas till gemensamma veterinärkommittén.

IV. Särskilda bestämmelser

A. För djur som skall transporteras till slakteriet i Basel skall en enda dokumentkontroll utföras vid något av inpasseringsställena till schweiziskt territorium. Detta gäller endast djur med ursprung i departementet Haut-Rhin eller i Landkreis Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald eller Fribourg i. B. Denna bestämmelse kan utvidgas till att även omfatta andra slakterier längs gränsen mellan gemenskapen och Schweiz.

B. För djur som skall transporteras till tullområdet Livigno skall en enda dokumentkontroll utföras vid Ponte Gallo. Detta gäller endast djur med ursprung i kantonen Grisons. Denna bestämmelse kan utvidgas till att även omfatta andra områden under tullkontroll längs gränsen mellan gemenskapen och Schweiz.

C. För djur som skall transporteras till kantonen Grisons skall en enda dokumentkontroll genomföras vid Drossa. Detta gäller endast djur med ursprung i tullområdet Livigno. Denna bestämmelse kan utvidgas till att även omfatta andra områden längs gränsen mellan gemenskapen och Schweiz.

D. För levande djur som direkt eller indirekt lastas ombord på tåg inom gemenskapen för att lastas av någon annanstans inom gemenskapen efter transit genom Schweiz räcker det med ett förmeddelande till de schweiziska veterinärmyndigheterna. Detta gäller endast för tåg vars sammansättning inte ändras under färden.

V. Föreskrifter för djur som skall passera gemenskapens eller Schweiz territorium

A. För levande djur med ursprung i gemenskapen som skall passera schweiziskt territorium skall de schweiziska myndigheterna endast genomföra en dokumentkontroll. Om misstankar föreligger får parterna genomföra alla nödvändiga kontroller.

B. För levande djur med ursprung i Schweiz som skall passera gemenskapens territorium skall gemenskapens myndigheter endast genomföra en dokumentkontroll. Om misstankar föreligger får man genomföra alla nödvändiga kontroller. De schweiziska myndigheterna skall garantera att djuren åtföljs av ett intyg om att de inte kommer att avvisas, som utfärdats av myndigheterna i det första tredje land djuren transporteras till.

VI. Allmänna föreskrifter

Dessa bestämmelser skall tillämpas i de fall som inte omfattas av punkt II-V.

A. För levande djur med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz som är avsedda för import skall parterna genomföra

- dokumentkontroll,

- identitetskontroll,

och, om misstankar föreligger,

- fysisk kontroll.

B. För levande djur med ursprung i andra länder än de som är parter till denna bilaga, vilka är föremål för de kontroller som föreskrivs i direktiv 91/496/EEG skall parterna genomföra

- dokumentkontroll,

- identitetskontroll,

och, om misstankar föreligger,

- fysisk kontroll.

VII. Platser för gränskontroll - handel mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz

A. För gemenskapen:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

B.

>Plats för tabell>

KAPITEL 2

Import från tredje land

I. Lagstiftning

Kontrollerna i samband med import från tredje land skall utföras enligt bestämmelserna i rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

II. Tillämpningsföreskrifter

A. För tillämpningen av artikel 6 i direktiv 91/496/EEG används följande gränskontrollstationer: Flygplatserna Basel-Mulhouse, Genève och Zürich. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för senare ändringar.

B. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för inspektioner på platsen, särskilt med stöd av artikel 19 i direktiv 91/496/EEG och artikel 57 i den schweiziska epizootilagen.

KAPITEL 3

Särskilda bestämmelser

- För Frankrikes del skall flygplatserna Ferney-Voltaire/Genève och St. Louis/Basel diskuteras av gemensamma veterinärkommittén.

- För Schweiz del skall flygplatserna Genève-Cointrin och Basel-Mulhouse diskuteras av gemensamma veterinärkommittén.

I. Ömsesidigt bistånd

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för tillämpningen av artiklarna 10, 11 och 16 i direktiv 89/608/EEG.

II. Identifiering av djur

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för tillämpningen av artiklarna 3.2, 4.1 a femte stycket och 4.2 i direktiv 92/102/EEG.

2. För flyttningar inom Schweiz av svin, får och getter skall det datum som anges i artikel 5.3 ersättas med den 1 juli 1999.

3. Vid tillämpningen av artikel 10 i direktiv 92/102/EEG skall gemensamma veterinärkommittén ansvara för samordningen kring ett eventuellt införande av ett databaserat identifikationssystem.

III. SHIFT-systemet

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Kommissionen skall i samarbete med de schweiziska veterinärmyndigheterna integrera Schweiz i SHIFT-systemet enligt rådets beslut 92/438/EEG.

IV. Djurskydd

A. LAGSTIFTNING

>Plats för tabell>

B. SÄRSKILDA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. De schweiziska myndigheterna förbinder sig att följa bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG vid handel mellan Schweiz och gemenskapen och import från tredje land.

2. Den information som avses i artikel 8 fjärde stycket i direktiv 91/628/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

3. Gemensamma veterinärkommittén skall ansvara för inspektioner på platsen, särskilt med stöd av artikel 10 i direktiv 91/628/EEG och artikel 65 i den schweiziska förordningen av den 20 april 1988 om import, transitering och export av djur och av animalieprodukter, senast ändrad den 27 juni 1995 (RS 916.443.11).

4. Den information som avses i artikel 18.3 andra stycket i direktiv 91/628/EEG skall lämnas inom gemensamma veterinärkommittén.

V. Sperma, ägg och embryon

Bestämmelserna i kapitel 1.VI och kapitel 2 i detta tillägg gäller i tillämpliga delar.

VI. Avgifter

A. För kontroll av levande djur med annat ursprungsland än de som berörs av denna bilaga förbinder sig de schweiziska myndigheterna att utkräva åtminstone de avgifter som föreskrivs i bilaga C kapitel 2 i direktiv 96/43/EEG.

B. Den avgift som man skall utkräva för levande djur med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz avsedda för import i gemenskapen eller i Schweiz uppgår till

2,5 euro/ton, dock minst 15 euro per parti och maximalt 175 euro per parti.

C. För följande grupper av djur utkrävs ingen avgift:

- Slaktdjur som skall till slakteriet i Basel.

- Djur som skall till tullområdet Livigno.

- Djur som skall till kantonen Grisons.

- Levande djur som direkt eller indirekt lastas ombord på tåg inom gemenskapen för att lastas av någon annanstans inom gemenskapen.

- Levande djur med ursprung inom gemenskapen som passerar Schweiz.

- Levande djur med ursprung i Schweiz som passerar gemenskapen.

- Hästdjur.

D. För djur som skall på betesgång i gränsområden skall följande avgifter utkrävas:

1 euro per djur för det utsändande landet och 1 euro per djur för det mottagande landet, dock minst 10 euro per parti och max. 100 euro per parti.

E. I detta kapitel avses med "parti" en uppsättning djur av samma art som omfattas av samma hälsointyg eller annan dokumentation, som transporteras med samma transportmedel från en och samma avsändare, som har samma ursprungsland eller -region och har samma bestämmelseort.

Tillägg 6

Animalieprodukter

KAPITEL 1

Sektorer med ömsesidigt erkännande av likvärdighet

Produkter

Mjölk och mjölkprodukter från nötkreatur, avsedda att användas som livsmedel

Mjölk och mjölkprodukter från nötkreatur, ej avsedda att användas som livsmedel

>Plats för tabell>

Produkter

Animaliskt avfall

>Plats för tabell>

KAPITEL 2

Andra sektorer än de som behandlas i kapitel I

I. Export från Europeiska gemenskapen till Schweiz

Denna export skall ske enligt de villkor som fastställts för handel inom gemenskapen. I varje enskilt fall skall dock de behöriga myndigheterna utfärda ett intyg om att villkoren följs och detta intyg skall åtfölja det aktuella partiet.

Om det blir nödvändigt skall intygens utformning behandlas i gemensamma veterinärkommittén.

II. Export från Schweiz till Europeiska gemenskapen

Denna export skall ske enligt de tillämpliga villkor som fastställts i gemenskapens bestämmelser. Intygens utformning skall behandlas i gemensamma veterinärkommittén.

I avvaktan på den slutgiltiga utformningen skall de intyg som för närvarande är i bruk användas.

KAPITEL 3

Överföring av sektorer från kapitel 2 till kapitel 1

Så snart Schweiz har antagit en lagstiftning som bedöms som likvärdig med gemenskapsbestämmelserna skall frågan behandlas av gemensamma veterinärkommittén. Kapitel I i detta tillägg skall snarast möjligt kompletteras mot bakgrund av undersökningsresultaten.

Tillägg 7

Behöriga myndigheter

DEL A

Schweiz

Tillsynen över sanitära och veterinärmedicinska frågor skall delas mellan finansministeriet och inrikesministeriet. Härvid gäller följande:

- När det gäller export till gemenskapen ansvarar finansministeriet för hälsointyg om att de gemensamt fastställda veterinärmedicinska normerna och kraven är uppfyllda.

- När det gäller import av livsmedel som kommer från djur ansvarar finansministeriet för normer och krav inom det veterinärmedicinska området för kött (inbegripet fisk och skal- och blötdjur) och köttprodukter (inbegripet från fisk och från skal- och blötdjur) medan inrikesministeriet ansvarar för mjölk, mjölkprodukter, ägg och äggprodukter.

- Beträffande import av andra produkter från djur ansvarar finansministeriet för normer och krav inom det veterinärmedicinska området.

DEL B

Europeiska gemenskapen

Tillsynen över veterinärmedicinska frågor delas mellan de nationella veterinärmedicinska myndigheterna i de enskilda medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. Härvid gäller följande:

- När det gäller export till Schweiz ansvarar medlemsstaterna för kontroll av produktionsförhållanden och produktionskrav, inklusive lagstadgade inspektioner, och utfärdande av hälsointyg om att de fastställda veterinärmedicinska normerna och kraven är uppfyllda.

- Europeiska kommissionen ansvarar för den övergripande samordningen, inspektioner/revision av inspektionssystemen och den lagstiftning som behövs för att säkerställa en enhetlig tillämpning av veterinärmedicinska normer och krav inom den inre marknaden.

Tillägg 8

Anpassning till regionala förhållanden

Tillägg 9

Riktlinjer för revisioner

I detta tillägg skall med "revision" förstås resultatbedömning.

1. Allmänna principer

1.1. Revisioner bör utföras i samarbete mellan den reviderande parten ("revisorn") och den reviderade parten ("revisionsobjektet") i enlighet med bestämmelserna i detta tillägg. Kontroll av företag eller anläggningar får göras när det anses befogat.

1.2. Revisioner bör utformas med sikte på att kontrollera tillsynsmyndighetens effektivitet snarare än att underkänna enskilda livsmedelspartier eller anläggningar. Om det vid en revision konstateras att det föreligger en allvarlig risk för djurs eller människors hälsa, skall revisionsobjektet omedelbart vidta avhjälpande åtgärder. Förfarandet kan omfatta studier av de tillämpliga bestämmelserna och metoder för att genomföra dessa, en utvärdering av slutresultatet och av hur väl bestämmelserna följs samt de avhjälpande åtgärder som sedan följer.

1.3. Revisionsfrekvensen bör vara avpassad efter resultaten. Svaga resultat bör medföra en ökad revisionsfrekvens; otillfredsställande resultat måste förbättras till revisorns belåtenhet.

1.4. Revisioner skall utföras, och de beslut som grundas på dessa skall fattas på ett öppet och konsekvent sätt.

2. Principer som skall följas av revisorn

De som svarar för revisionen bör utarbeta en plan, helst i enlighet med erkända internationella normer, som omfattar följande punkter:

2.1. Revisionens syfte, djup och räckvidd.

2.2. Dag och plats för revisionen med en tidtabell för tiden fram till det att slutrapporten överlämnas.

2.3. Det eller de språk som skall användas i samband med revisionen och revisionsrapporten.

2.4. Uppgifter om revisorerna och, i de fall det rör sig om ett lagarbete, vem som är ansvarig. Särskild sakkunskap kan krävas för att utföra revisioner av specialiserade system och program.

2.5. En tidtabell för eventuella möten med tjänstemän och besök på företag eller anläggningar. Namnen på de företag eller anläggningar som skall besökas behöver inte anges i förväg.

2.6. Om inte annat följer av bestämmelser om informationsfrihet skall revisorn iaktta sekretess beträffande affärshemligheter. Intressekonflikter måste undvikas.

2.7. Reglerna om arbetarskydd skall följas och företagarens rättigheter respekteras.

Denna plan bör granskas i förväg av representanter för revisionsobjektet.

3. Principer som skall följas av revisionsobjektet

Följande principer skall tillämpas av revisionsobjektet för att underlätta revisionen.

3.1. Revisionsobjektet skall samarbeta med revisorn på alla sätt och bör utnämna särskild personal för denna uppgift. Samarbetet kan till exempel omfatta

- att ställa alla relevanta bestämmelser och normer till förfogande,

- att ställa program över uppfyllda krav och relevanta register och dokument till förfogande,

- att ställa revisions- och inspektionsrapporter till förfogande,

- att tillhandahålla dokumentation om avhjälpande åtgärder och sanktioner,

- att underlätta tillträde till företag och anläggningar.

3.2. Revisionsobjektet skall genomföra ett väldokumenterat program för att visa för utomstående att normerna följs på ett konsekvent och enhetlig sätt.

4. Förfaranden

4.1. Första sammanträdet

Ett första sammanträde bör hållas med representanter för båda parterna. Vid detta sammanträde skall revisorn gå igenom revisionsplanen och försäkra sig om att det finns tillräckliga resurser, dokumentation och andra hjälpmedel för att utföra revisionen.

4.2. Dokumentgenomgång

Dokumentgenomgången kan bestå av en genomgång av de dokument och register som avses i punkt 3.1, revisionsobjektets strukturer och befogenheter samt de viktigare förändringar i inspektions- och certifieringssystemen för livsmedel som kan ha skett efter det att denna bilaga har antagits eller efter den senaste revisionen, med tonvikt på de delar av inspektions- och certifieringssystemet som gäller berörda djur eller produkter. Detta kan inkludera en granskning av relevant dokumentation om inspektion och certifiering.

4.3. Kontroll på platsen

4.3.1. Beslut om att vidta denna åtgärd bör grundas på en riskbedömning, varvid hänsyn skall tas till sådana faktorer som de aktuella produkterna, tidigare erfarenhet av branschens eller det exporterande landet när det gäller att följa bestämmelser, den volym som produceras och importeras eller exporteras, förändringar i infrastrukturen och de nationella inspektions- och certifieringssystemens karaktär.

4.3.2. Kontroll på platsen kan innebära besök på produktions- och tillverkningsanläggningar, platser där livsmedel hanteras eller lagras och kontrollaboratorier för att kontrollera att uppgifterna i den dokumentation som avses i 4.2 överensstämmer med verkligheten.

4.4. Uppföljningsrevision

Vid en uppföljningsrevision som har till syfte att kontrollera att brister har rättats till kan det vara tillräckligt att undersöka endast de punkter där brister har konstaterats.

5. Arbetsdokument

Formulären för redovisning av revisionens resultat och slutsatser bör i möjligaste mån vara standardiserade för att göra revisionsförfarandet mera enhetligt, öppet och effektivt. Arbetsdokumenten kan omfatta checklistor över moment som skall utvärderas. Sådana checklistor kan omfatta

- lagstiftning,

- inspektions- och certifieringsverksamhetens struktur och funktion,

- uppgifter om företaget och dess arbetssätt,

- hälsostatistik, stickprovsplaner och resultat,

- åtgärder och förfaranden för att uppfylla kraven,

- anmälnings- och klagomålsförfaranden,

- utbildningsprogram.

6. Avslutande möte

Ett avslutande möte skall hållas med representanter för båda parterna, vid behov med deltagande av tjänstemän som ansvarar för tillämpningen av de nationella inspektions- och certifieringsprogrammen. Vid detta möte skall revisorn lägga fram resultaten av revisionen. Uppgifterna bör presenteras på ett klart och koncist sätt så att det inte råder någon tvekan om revisionens slutsatser.

En handlingsplan för att råda bot på de eventuella brister som konstaterats bör upprättas av revisionsobjektet, helst med tidsfrister för genomförandet.

7. Rapport

Ett förslag till revisionsrapport skall skickas till revisionsobjektet så snart som möjligt. Revisionsobjektet skall ges tillfälle att inom en månad framföra sina synpunkter på rapporten. Dessa synpunkter skall tas med i slutrapporten.

Tillägg 10

Gränskontroller och avgifter

A. Gränskontroller för sektorer där likvärdighet erkänns ömsesidigt

>Plats för tabell>

B. Gränskontroller för andra sektorer än de som avses i punkt A

>Plats för tabell>

C. Särskilda åtgärder

1. Hänsyn bör tas till bilaga 3 i rekommendation nr 1/94 som lämnades av den blandade kommissionen EEG-SCHWEIZ om underlättande av vissa veterinärmedicinska kontroller och formaliteter för animalieprodukter och levande djur. Frågan skall snarast möjligt undersökas på nytt av gemensamma veterinärkommittén.

2. Frågan om den fransk-schweiziska handeln med fiskeriprodukter från Genèvesjön och den tysk-schweiziska handeln med produkter från Bodensjön skall snarast möjligt undersökas av gemensamma veterinärkommittén.

D. Avgifter

1. För de sektorer där likvärdighet erkänns ömsesidigt skall avgiften uppgå till

1,5 euro/ton, dock minst 30 euro per parti och max. 350 euro per parti.

2. För andra sektorer än de som avses i punkt 1 skall en avgift utkrävas på

3,5 euro/ton, dock minst 30 euro per parti och max. 350 euro per parti.

Bestämmelserna i denna punkt skall åter undersökas av gemensamma veterinärkommittén ett år efter denna bilagas ikraftträdande.

Tillägg 11

Kontaktställen

För Europeiska gemenskapen

Direktören DG VI/B/II Hälsofrågor rörande människor, djur och växter Europeiska gemenskapernas kommission B - 1049 Bruxelles

Andra kontaktadresser:

Direktören Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor Dublin Irland

Enhetschefen DG VI/B/II/4 Samordning av övergripande hälsofrågor Europeiska gemenskapernas kommission B - 1049 Bruxelles

För Schweiz

Office vétérinaire fédéral Case postale 3003 Bern Schweiz Tfn (41 31) 323 85 01/02 Fax (41 31) 323 85 90

Andra kontaktadresser:

Office fédérale de la santé publique Case postale 3003 Bern Tfn (41 31) 322 21 11 Fax (41 31) 322 95 07

Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Schwareznburgsrasse 161 3097 Liebefeld-Bern Tfn (41 31) 323 81 03 Fax (41 31) 323 82 27

SLUTAKT

De befullmäktigade ombuden för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

har vid ett möte i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio för att underteckna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter antagit de gemensamma förklaringar som anges nedan och som bifogas denna slutakt:

- Gemensam förklaring om de bilaterala avtalen mellan Schweiz och Europeiska unionen och dess medlemsstater.

- Gemensam förklaring om tullklassificering av pulver av grönsaker och pulver av frukt.

- Gemensam förklaring om kött.

- Gemensam förklaring om Schweiz' metod att förvalta sina tullkvoter för kött.

- Gemensam förklaring om tillämpning av bilaga 4 om växtskydd.

- Gemensam förklaring om blandning av vin och vinprodukter med ursprung i gemenskapen som saluförs i Schwiz.

- Gemensam förklaring om lagstiftningen gällande spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker.

- Gemensam förklaring om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

- Gemensam förklaring om bilaga 11 om sanitära och zootekniska åtgärder när det gäller handeln med levande djur och animalieprodukter.

- Gemensam förklaring om ytterligare framtida förhandlingar.

- Vidare har de beaktat följande förklaringar som bifogas denna slutakt:

Förklaring av Europeiska gemenskapen om beredningar av typen "fonduer".

- Förklaring av Schweiz om grappa.

- Förklaring av Schweiz om beteckningar för fjäderfä med avseende på uppfödningsmetoden.

- Förklaring av Europeiska unionens råd om Schweiz' deltagande i kommittéer.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.035101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.035102.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.035103.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.035104.TIF">

GEMENSAM FÖRKLARING

om de bilaterala avtalen mellan Schweiz och Europeiska unionen och dess medlemsstater

Europeiska gemenskapen och Schweiz erkänner att bestämmelserna i de bilaterala avtalen mellan Schweiz och Europeiska unionen och dess medlemsstater skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av och om inte annat följer av de skyldigheter som länder med medlemskap i Europeiska unionen eller Världshandelsorganisationen påtagit sig.

För övrigt skall naturligtvis bestämmelserna i dessa avtal endast förbli i kraft om de överensstämmer med gemenskapsrätten, inbegripet gemenskapens internationella överenskommelser.

GEMENSAM FÖRKLARING

om tullklassificering av pulver av grönsaker och pulver av frukt

För att säkerställa beviljandet och behålla värdet av de medgivanden som Schweiz erhållit av gemenskapen för vissa pulver av grönsaker och pulver av frukt som avses i bilaga 2 till avtalet om handel med jordbruksprodukter, är parternas tullmyndigheter eniga om att överväga en uppdatering av tullklassificeringen av pulver av grönsaker och pulver av frukt mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av tullmedgivandena.

GEMENSAM FÖRKLARING

om kött

Med hänsyn till BSE-krisen och de åtgärder som vissa medlemsstater vidtagit gentemot schweizisk export skall gemenskapen från och med den 1 juli 1999 undantagsvis öppna en årlig tullkvot om 700 ton netto torkat nötkött med värdetull och fri från särskild tull som skall tillämpas ett år efter det att avtalet trätt i kraft. Om de importbegränsningar som vissa medlemsstater infört gentemot Schweiz inte har upphävts vid utgången av den nämnda tiden skall situationen ses över.

Däremot kommer Schweiz att behålla befintliga medgivanden under samma period och på samma villkor som hittills gällt för 480 ton netto av Parmaskinka och San Daniele-skinka, 50 ton netto av Serranoskinka och 170 ton netto av Bresaola.

De ursprungsregler skall gälla som inte medför förmånsbehandling.

GEMENSAM FÖRKLARING

om Schweiz metod att förvalta sina tullkvoter för kött

Europeiska gemenskapen och Schweiz förklarar sin avsikt vara att tillsammans, och i synnerhet med beaktande av Världshandelsorganisationens regler, se över den metod som Schweiz tillämpar för att förvalta sina köttkvoter i syfte att komma fram till en metod som är mindre inskränkande för handeln.

GEMENSAM FÖRKLARING

om tillämpningen av bilaga 4 om växtskydd

Schweiz och Europeiska gemenskapen, nedan kallade parterna, förbinder sig att utan dröjsmål genomföra bilaga 4 om växtskydd. Bilagan skall genomföras allt eftersom den schweiziska lagstiftningen om växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i tillägg A till denna förklaring görs likvärdig med den lagstiftning inom Europeiska gemenskapen som förtecknas i tillägg B till denna förklaring enligt ett förfarande som syftar till att integrera växter, växtprodukter och andra föremål enligt tillägg 1 till bilaga 4 och de båda parternas lagstiftning enligt tillägg 2 i denna bilaga. Detta förfarande syftar också till att komplettera tillägg 3 och 4 till bilagan på grundval av tilläggen C och D till denna förklaring vad gäller gemenskapen, å ena sidan, och på grundval av tillhörande bestämmelser vad gäller Schweiz, å den andra.

Artiklarna 9 och 10 i bilaga 4 skall genomföras när bilagan träder i kraft, i syfte att snarast möjligt inrätta instrument som gör det möjligt att införa växter, växtprodukter och andra föremål i tillägg 1 till bilaga 4, införa de båda parternas lagstiftning som leder till likvärdiga resultat med avseende på skyddet mot införsel och förökning av skadegörare på växter eller växtprodukter i tillägg 2 till bilaga 4, införa de officiella organ som ansvarar för utfärdandet av växtpass i tillägg 3 till bilaga 4 och, i förekommande fall, definiera de områden och de särskilda krav som gäller i dessa områden i tillägg 4 till bilaga 4.

Den arbetsgrupp för växtskydd som avses i artikel 10 i bilaga 4 skall utan dröjsmål granska ändringarna i den schweiziska lagstiftningen i syfte att bedöma om dessa leder till resultat som är likvärdiga bestämmelserna inom den Europeiska gemenskapen med avseende på skyddet mot införsel och förökning av skadegörare på växter och växtprodukter. Arbetsgruppen skall också övervaka det gradvisa genomförandet av bilaga 4 så att denna så snart som möjligt tillämpas på så många som möjligt av de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i tillägg A till denna förklaring.

För att främja inrättandet av en lagstiftning som ger likvärdiga resultat med avseende på skyddet mot införsel och förökning av skadegörare på växter och växtprodukter förbinder sig parterna till tekniskt samråd.

Tillägg A

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL FÖR VILKA DE BÅDA PARTERNA STRÄVAR EFTER ATT FINNA EN LÖSNING SOM ÖVERENSSTÄMMER MED BESTÄMMELSERNA I BILAGA 4

A. VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG INOM DEN ENA ELLER ANDRA PARTENS TERRITORIUM

1. Växter och växtprodukter, när de släpps ut på marknaden

1.1. Växter för plantering, utom fröer

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.(1)

1.2. Växtdelar utom frukter och fröer, men med levande pollen avsett för pollinering

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. med undantag av S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Växter för plantering av arter med revor eller rotknölar

Solanum L. och hybrider av dessa

1.4. Växter, utom frukter och fröer

Vitis L.

2. Växter, växtprodukter och andra föremål producerade av producenter som har rätt till försäljning till yrkesverksamma inom växtproduktion utom växter, växtprodukter och andra föremål som är beredda och färdiga för försäljning till konsumenterna och för vilka parternas (officiella ansvariga organ) garanterar att produktionen är helt skild från produktionen av andra produkter

2.1. Växter, utom fröer

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. och hybrider av dessa

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: alla hybridsorter från Nya Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Växter för plantering utom fröer

Solanaceae, med undantag av de växter som avses i punkt 1.3.

2.3. Växter, rotade eller med vidhängande eller medföljande odlingssubstrat

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Fröer och lökar

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Växter för plantering

Allium porrum L.

2.6. Lökar och rotknölar för plantering

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: miniatyrsorter och hybrider av dessa, t.ex. G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. och G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. VÄXTER OCH VÄXTPRODUKTER MED URSPRUNG INOM ANDRA TERRITORIER ÄN DE SOM NÄMNS UNDER A

3. Alla växter för plantering

utom:

- Andra fröer än de som anges i punkt 4

- Följande växter:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Utsäde

4.1. Fröer med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Fröer oavsett ursprung förutsatt att ingendera partens territorium berörs

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Fröer med ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan och USA av sorterna:

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. Växter, utom frukter och fröer

Vitis L.

6. Växtdelar utom frukter och fröer

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (med ursprung i icke-europeiska länder)

Quercus L.

7. Frukter (med ursprung i icke-europeiska länder)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Andra knölar än knölar avsedda för plantering

Solanum tuberosum L.

9. Trä med sin naturliga rundande yta helt eller delvis bevarad, med eller utan bark, eller trä i form av flis, spån, sågspån eller träavfall

a) När det helt eller delvis har framställts av följande växter

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (även sådant trä som inte har sin naturliga rundade yta bevarad, med ursprung i Nordamerika)

- Coniferales annat än Pinus L. (med ursprung i icke-europeiska länder, även sådant trä som inte har bevarat sin naturliga rundade yta)

- Pinus L. (även sådant trä som inte har bevarat sin naturliga rundade yta)

- Populus L. (med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten)

- Acer saccharum Marsh. (även sådant trä som inte har sin naturliga rundade yta bevarad, med ursprung i Nordamerika)

och

b)

>Plats för tabell>

Även lastpallar och pallboxar (KN-nummer ur 4415 20 ) får undantas om de uppfyller den standard som gäller för "UIC-lastpallar" och är märkta i enlighet med detta.

10. Jord och odlingssubstrat

a) Jord och odlingssubstrat, som helt eller delvis består av jord eller av organiska ämnen, till exempel växtdelar, humus med torv eller bark, annat än sådant som består helt av torv.

b) Jord och till växterna vidhängande eller medföljande odlingssubstrat som helt eller delvis består av de ämnen som anges i punkt 8.1 eller som helt eller delvis utgörs av torv eller av annat fast oorganiskt material avsett att hålla växten levande.

(1) Med förbehåll för särskilda planerade bestämmelser för att bekämpa Sharkaviruset.

Tillägg B

LAGSTIFTNING

Europeiska gemenskapens bestämmelser

- Rådets direktiv 69/464/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av potatiskräfta

- Rådets direktiv 69/465/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av potatiscystnematod

- Rådets direktiv 69/466/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av San José-sköldlus

- Rådets direktiv 74/647/EEG av den 9 december 1974 om bekämpning av nejlikvecklare

- Rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot deras spridning inom gemenskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/14/EG av den 8 januari 1998

- Kommissionens beslut 91/261/EEG av den 2 maj 1991 om erkännande av Australien som fritt från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Kommissionens direktiv 92/70/EEG av den 30 juli 1992 om närmare bestämmelser för undersökningar som skall genomföras med avseende på erkännande av skyddade zoner i gemenskapen

- Kommissionens direktiv 92/76/EEG av den 6 oktober 1992 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/76/EG av den 11 mars 1998

- Kommissionens direktiv 92/90/EEG av den 3 november 1992 om förpliktelser som producenter och importörer av växter, växtprodukter eller andra föremål skall uppfylla och om närmare bestämmelser för registrering av sådana personer

- Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass

- Kommissionens beslut 93/359/EEG av den 28 maj 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av Thuja L. med ursprung i Förenta staterna

- Kommissionens beslut 93/360/EEG av den 28 maj 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av Thuja L. med ursprung i Kanada

- Kommissionens beslut 93/365/EEG av den 2 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende värmebehandlat trä av barrträd som har sitt ursprung i Kanada, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för värmebehandlat trä

- Kommissionens beslut 93/422/EEG av den 22 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av barrträd som har torkats i torkugn och som har sitt ursprung i Kanada, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för det ugnstorkade träet

- Kommissionens beslut 93/423/EEG av den 22 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av barrträd som har torkats i torkugn och som har sitt ursprung i Förenta staterna, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för det ugnstorkade träet

- Kommissionens direktiv 93/50/EEG av den 24 juni 1993 om specificering av vissa växter som inte anges i bilaga 5 del A till rådets direktiv 77/93/EEG och om ett officiellt register över växternas producenter eller över lageranläggningar eller distributionscentraler i deras produktionszoner

- Kommissionens direktiv 93/51/EEG av den 24 juni 1993 om fastställande av regler för flyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål genom en skyddad zon och för flyttning av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål, som har sitt ursprung i och flyttas inom en sådan skyddad zon

- Kommissionens beslut 93/452/EEG av den 15 juli 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att göra undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad avser växter av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan, senast ändrat genom kommissionens beslut 96/711/EG av den 27 november 1996

- Kommissionens beslut 93/467/EEG av den 19 juli 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att göra undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG för obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Kanada och USA, senast ändrat genom kommissionens beslut 96/724/EG av den 29 november 1996

- Rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober 1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis

- Kommissionens direktiv 95/44/EG av den 26 juli 1995 om införande av villkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I(V till rådets direktiv 77/93/EEG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/46/EG av den 25 juli 1997

- Kommissionens beslut 95/506/EG av den 24 november 1995 om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Nederländerna, senast ändrat genom kommissionens beslut 97/649/EG av den 26 september 1997

- Kommissionens beslut 96/301/EG av den 3 maj 1996 om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Egypten

- Kommissionens beslut 96/618/EG av den 16 oktober 1996 om tillstånd för medlemsstaterna att medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad gäller potatis, med undantag för sättpotatis, som har sitt ursprung i Republiken Senegal

- Kommissionens beslut 97/5/EG av den 12 december 1996 om erkännande av Ungern som är fritt från Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman och Kotthoff) Davis et al

- Kommissionens beslut 97/353/EG av den 20 maj 1997 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillåta undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende jordgubbs- och smultronplantor (Fragaria L.) för plantering, dock inte fröer, med ursprung i Argentina

- Kommissionens direktiv 98/22/EG av den 15 april 1998 om fastställande av minimikrav för växtskyddskontroller inom gemenskapen som utförs på andra kontrollstationer än de på bestämmelseorten av växter, växtprodukter eller andra föremål från tredje land

Tillägg C

OFFICIELLA ORGAN SOM ANSVARAR FÖR UTFÄRDANDET AV VÄXTPASS

Europeiska gemenskapen

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6ème étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1210 Bruxelles Tfn: (32-2) 208 37 04 Fax: (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tfn: (45) 45 96 66 00 Fax: (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D - 53123 Bonn 1 Tfn: (49-228) 529 35 90 Fax: (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tfn: (30-1) 360 54 80 Fax: (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion Direccion General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tfn: (34-1) 347 82 54 Fax: (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tfn: (358-0) 13 42 11 Fax: (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tfn: (33-1) 49 55 49 55 Fax: (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DGPAA-Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tfn: (39-6) 488 42 93/46 65 50 70 Fax: (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 6700 HC Wageningen The Netherlands Tfn: (31-317) 49 69 11 Fax: (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tfn: (43-1) 711 00 68 06 Fax.: (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tfn: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3 Fax: (351-1) 442 06 16/443 05 27

Jordbruksverket Växtskyddsenheten S - 551 82 Jönköping Tfn: (46-36) 15 59 13 Fax: (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tfn: (352) 45 71 72 218 Fax: (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street Dublin 2 Ireland Tfn: (353-1) 607 20 03 Fax: (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York YO1 2PX United Kingdom Tfn: (44-1904) 45 51 61 Fax: (44-1904) 45 51 63

Tillägg D

DE ZONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DESSA SOM AVSES I ARTIKEL 4

De zoner som avses i artikel 4 och de särskilda villkor som gäller för dessa definieras i de av parternas lagar och andra bestämmelser som förtecknas nedan:

Europeiska gemenskapens bestämmelser

- Kommissionens direktiv 92/76/EEG av den 6 oktober 1992 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

- Kommissionens direktiv 92/103/EEG av den 1 december 1992 om ändring av bilagorna 1 till 4 till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

- Kommissionens direktiv 93/106/EEG av den 29 november 1993 om ändring av kommissionens direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

- Kommissionens direktiv 93/110/EG av den 9 december 1993 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna och mot att de sprids inom gemenskapen

- Kommissionens direktiv 94/61/EG av den 15 december 1994 om förlängning av perioden om erkännande av vissa skyddade zoner som avses i artikel 1 i direktiv 92/76/EEG

- Kommissionens direktiv 95/4/EG av den 21 februari 1995 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna

- Kommissionens direktiv 95/40/EG av den 19 juli 1995 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

- Kommissionens direktiv 95/65/EG av den 14 december 1995 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

- Kommissionens direktiv 95/66/EG av den 14 december 1995 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

- Kommissionens direktiv 96/14/EG av den 12 mars 1996 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

- Kommissionens direktiv 96/15/EG av den 14 mars 1996 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

- Kommissionens direktiv 96/76/EG av den 29 november 1996 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens direktiv 95/41/EG av den 19 juli 1995 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

- Kommissionens direktiv 98/17/EG av den 11 mars 1998 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner i gemenskapen som utsätts för särskilda växtskyddsrisker

GEMENSAM FÖRKLARING

om blandning av vin och vinprodukter med ursprung i gemenskapen som saluförs i Schweiz

På Schweiz' territorium är, enligt artikel 4.1 jämförd med tillägg 1 A i bilaga 7, blandning av vin och vinprodukter med ursprung inom gemenskapen med varandra eller med andra produkter med annat ursprung, endast tillåten på de villkor som anges i relevanta gemenskapsbestämmelser eller, om sådana saknas, den lagstiftning i medlemsstaterna som förtecknas i tillägg 1. Följaktligen skall bestämmelserna i artikel 371 i den schweiziska livsmedelsförordningen av den 1 mars 1995 inte tillämpas på sådana produkter.

GEMENSAM FÖRKLARING

om lagstiftningen gällande spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker

Parterna, som önskar skapa de rätta förutsättningarna för att underlätta och främja handeln sinsemellan med spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker och att för detta ändamål undanröja de tekniska hindren för handel med sådana drycker, har enats om följande:

Schweiz förbinder sig att göra sin lagstiftning likvärdig med gemenskapens lagstiftning på området och att från och med nu inleda de förfaranden som krävs i detta hänseende för att senast tre år efter avtalets ikraftträdande ha anpassat sina bestämmelser för definition, beskrivning och presentationen av spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker.

När Schweiz har antagit en lagstiftning som båda parter bedömer som likvärdig med gemenskapens bestämmelser kommer Europeiska gemenskapen och Schweiz att inleda förfarandena för att i jordbruksavtalet införa en bilaga om ömsesidigt erkännande av varandras lagstiftning när det gäller spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker.

GEMENSAM FÖRKLARING

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapen och Schweiz (nedan kallade "parterna") är eniga om att ömsesidigt skydd av ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska beteckningar (SGB) är av väsentlig betydelse för liberaliseringen av handeln mellan de båda parterna med jordbruksprodukter och livsmedel. Införandet av bestämmelser om detta i det bilaterala jordbruksavtalet är ett nödvändigt komplement till bilaga 7 till avtalet om handel med vin och vinprodukter, särskilt avdelning II i denna om ömsesidigt skydd av beteckningar för de produkterna samt till bilaga 8 till avtalet om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker.

Parterna avser att införa bestämmelser om ömsesidigt skydd av SUB och SGB i avtalet om ömsesidig handel med jordbruksprodukter på grundval av lagstiftning som är likvärdig både när det gäller villkoren för registrering av SUB och SGB och kontrollsystemen. Dessa bestämmelser bör införas vid en tidpunkt som är godtagbar för båda parter och tidigast när tillämpningen av artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 skulle ha varit fullständigt genomförd för gemenskapen i dess nuvarande sammansättning. Under tiden skall parterna underrätta varandra om hur deras respektive arbete på området fortskrider samtidigt som hänsyn tas till rättsliga krav.

GEMENSAM FÖRKLARING

om bilaga 11 om sanitära och zootekniska åtgärder när det gäller handeln med levande djur och animalieprodukter

I syfte att finna en lämplig lösning skall Europeiska gemenskapernas kommission i samarbete med berörda medlemsstater uppmärksamt följa hur sjukdomen BSE utvecklas i Schweiz samt hur den där kontrolleras. Under dessa omständigheter förbinder sig Schweiz att inte inleda något förfarande mot gemenskapen eller dess medlemsstater inom Världshandelsorganisationen.

GEMENSAM FÖRKLARING

om ytterligare framtida förhandlingar

Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet förklarar sin avsikt vara att inleda förhandlingar i syfte att ingå avtal på områden av gemensamt intresse, såsom uppdatering av protokoll 2 till frihandelsavtalet från 1972 och Schweiz' deltagande i vissa gemenskapsprogram för utbildning, ungdomsfrågor, medier, statistik och miljö. Dessa förhandlingar bör förberedas snarast efter det att de aktuella bilaterala förhandlingarna slutförts.

FÖRKLARING AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

om beredningar av typen fonduer

Europeiska gemenskapen förklarar sig beredd att i samband med anpassningen av protokoll 2 till frihandelsavtalet från 1972 överväga förteckningen över de ostsorter som används i "fonduer".

FÖRKLARING AV SCHWEIZ

om grappa

Schweiz förklarar sig gå med på att respektera gemenskapens definition på "grappa" ("sprit erhållen av pressrester av druvor" eller "marc") enligt artikel 1.4 f i rådets förordning nr 1576/89 av den 29 maj 1989.

FÖRKLARING AV SCHWEIZ

om beteckningar för fjäderfä med avseende på uppfödningsmetoden

Schweiz förklarar sig i nuläget inte ha särskilda bestämmelser när det gäller uppfödningsmetod och beteckningar för fjäderfä.

Schweiz förklarar sig emellertid ha för avsikt att från och med nu inleda de förfaranden som krävs i detta hänseende för att senast tre år efter avtalets ikraftträdande anta särskilda bestämmelser om uppfödningsmetoder och beteckningar för fjäderfä som är likvärdiga med gemenskapens bestämmelser på området.

Schweiz förklarar sig förfoga över lämplig lagstiftning, särskilt bestämmelser om konsumentskydd mot bedrägeri, om djurskydd, varumärkesskydd och illojal konkurrens.

Schweiz förklarar att befintlig lagstiftning tillämpas på ett sådant sätt att konsumenten garanteras objektiv och lämplig information för att säkerställa sund konkurrens mellan fjäderfä med ursprung i Schweiz och de med ursprung inom gemenskapen. Schweiz kommer särskilt att se till att förhindra att oriktiga eller missvisande beteckningar används som kan vilseleda konsumenten om produktens art, uppfödningsmetoder och beteckningarna för de fjäderfä som släpps ut på den schweiziska marknaden.

FÖRKLARING

om Schweiz' deltagande i kommittéer

Rådet godtar att företrädare för Schweiz deltar som observatörer i följande kommittéers och expertgruppers möten när frågor som berör Schweiz behandlas:

- Kommittéer rörande forskningsprogram, inbegripet Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (CREST).

- Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande arbetare.

- Samordningsgruppen för ömsesidigt erkännande av examensbevis avseende högre utbildning.

- De rådgivande kommittéerna rörande flyglinjer och konkurrensreglernas tillämpning på lufttransportområdet.

Omröstningarna i kommittéerna kommer att äga rum utan de schweiziska företrädarnas närvaro.

Vad gäller övriga kommittéer för områden som omfattas av dessa avtal och på vilka Schweiz antingen har införlivat gemenskapens regelverk eller tillämpar likvärdiga bestämmelser, kommer kommissionen att samråda med experter från Schweiz enligt förfarandet i artikel 100 i EES-avtalet.

Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter

Eftersom den slutliga anmälan om fullföljande av erforderliga förfaranden för ikraftträdandet av de sju avtalen inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet å andra sidan, vilka undertecknades i Luxemburg den 21 juni 1999, gjordes den 17 april 2002 kommer dessa avtal att träda i kraft samtidigt den 1 juni 2002.

Top