Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0626(01)

Avtal mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning - Utväxling av diplomatiska noter

OJ L 172, 26.6.2001, p. 3–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2006

22001A0626(01)

Avtal mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning - Utväxling av diplomatiska noter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 26/06/2001 s. 0003 - 0032


ÖVERSÄTTNING

Avtal

mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning

Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen, nedan kallade parterna, vilka önskar uppnå största möjliga energibesparingar och miljövinster genom att stimulera tillgång till och efterfrågan på energieffektiva produkter, har kommit överens om följande:

Artikel I

Allmänna principer

1. Parterna skall använda en gemensam uppsättning specifikationer för energieffektivitet och en gemensam logotyp i syfte att sätta upp enhetliga mål för tillverkarna och därmed maximera effekten av deras enskilda insatser när det gäller tillgång till och efterfrågan på sådana produkttyper.

2. Parterna skall använda den gemensamma logotypen som kännemärke för godkända energieffektiva produkttyper, enligt förteckningen i bilaga C.

3. Parterna skall se till att gemensamma specifikationer uppmuntrar till fortsatta effektivitetsförbättringar, med beaktande av bästa tekniska praxis på marknaden.

4. Parterna skall se till att konsumenterna ges möjlighet att identifiera effektiva produkter genom att märket finns på marknaden.

Artikel II

Definitioner

1. I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Energy Star: det USA-registrerade varumärke som beskrivs i bilaga A och innehas av Förenta staternas miljövårdsmyndighet (United States Environmental Protection Agency, "US EPA").

b) gemensam logotyp: det USA-registrerade certifieringsmärke som beskrivs i bilaga A och innehas av Förenta staternas miljövårdsmyndighet.

c) Energy Star-märken: namnet Energy Star plus den gemensamma logotypen samt varje variant av dessa märken som förvaltningsorganen eller programdeltagarna, såsom de är definierade i detta avtal, har rätt att skapa genom vidareutveckling eller modifiering, däribland den symbol eller det märke som återfinns i bilaga A och som Europeiska gemenskapen kommer att anta för att genomföra detta avtal.

d) märkningsprogrammet Energy Star: program som förvaltas av ett förvaltningsorgan med gemensamma specifikationer för energieffektivitet, märken och riktlinjer som skall tillämpas på bestämda produkttyper.

e) programdeltagare: tillverkare, grossister eller återförsäljare som säljer bestämda energieffektiva produkter som uppfyller specifikationerna för Energy Star, och som valt att delta i märkningsprogrammet Energy Star genom att registrera sig hos endera partens förvaltningsorgan eller sluta ett avtal med det.

f) specifikationer: kraven på energieffektivitet och prestanda, inklusive provningsmetoder. Specifikationerna är upptagna i bilaga C och används av förvaltningsorgan och programdeltagare för att avgöra om en energieffektiv produkt får godkännas för märkning med den gemensamma logotypen.

Artikel III

Förvaltningsorgan

Parterna utser härmed var sitt förvaltningsorgan som skall ansvara för genomförandet av avtalet. Europeiska gemenskapen utser Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad kommissionen) som sitt förvaltningsorgan. Amerikas förenta stater utser Förenta staternas miljövårdsmyndighet (US EPA) som sitt förvaltningsorgan.

Artikel IV

Förvaltning av märkningsprogrammet Energy Star

1. Märkningsprogrammet Energy Star för de energieffektiva produkttyper som är förtecknade i bilaga C skall förvaltas av respektive förvaltningsorgan i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal. I programförvaltningen ingår att registrera programdeltagare som gått med i programmet på frivillig basis, sköta register över programdeltagare och godkända produkter samt se till att villkoren följs i de riktlinjer för logotypens användning som återfinns i bilaga B.

2. Märkningsprogrammet Energy Star skall utgå från specifikationerna i bilaga C.

3. Varje förvaltningsorgan skall vidta verkningsfulla åtgärder för att upplysa konsumenterna om Energy Star-märkena i enlighet med de riktlinjer för logotypens användning som återfinns i bilaga B. Bland dessa åtgärder kan ingå att upplysa konsumenterna om fördelarna med att köpa energieffektiva produkter som uppfyller specifikationerna samt att genomföra marknadsföringsinsatser eller informationskampanjer för att stimulera marknadens efterfrågan på märkta produkter.

4. Respektive förvaltningsorgan skall bära sina egna kostnader för all verksamhet som sker inom ramen för detta avtal.

Artikel V

Deltagande i märkningsprogrammet Energy Star

1. Varje tillverkare, grossist eller återförsäljare har rätt att gå med i märkningsprogrammet Energy Star genom att registrera sig som programdeltagare hos endera partens förvaltningsorgan.

2. Programdeltagarna får använda den gemensamma logotypen som kännemärke för godkända produkter som har provats i deras egna anläggningar eller av ett oberoende provningslaboratorium och som uppfyller specifikationerna i bilaga C, och de får genom självcertifiering intyga att en produkt är godkänd.

3. Om endera partens förvaltningsorgan har registrerat en programdeltagare i märkningsprogrammet Energy Star skall denna registrering erkännas av den andra partens förvaltningsorgan.

4. För att underlätta erkännandet av programdeltagare i märkningsprogrammet Energy Star i enlighet med punkt 3 skall förvaltningsorganen samarbeta i syfte att hålla gemensamma register över alla programdeltagare och över produkter som är godkända för märkning med den gemensamma logotypen.

5. Utan hinder av de förfaranden för självcertifiering som avses i punkt 2 förbehåller sig varje förvaltningsorgan rätten att prova eller på annat sätt undersöka produkter som saluförs eller har saluförts inom dess territorier (i kommissionens fall inom de territorier som tillhör Europeiska gemenskapens medlemsstater) för att avgöra om produkterna är certifierade i enlighet med specifikationerna i bilaga C. Förvaltningsorganen skall utbyta information och samarbeta med varandra fullt ut för att se till att alla produkter som är märkta med den gemensamma logotypen uppfyller specifikationerna i bilaga C.

Artikel VI

Programsamordning mellan parterna

1. Parterna skall inrätta en teknisk kommission som består av företrädare för respektive parts förvaltningsorgan, som skall granska genomförandet av avtalet.

2. Den tekniska kommissionen skall sammanträda årligen för överläggningar på begäran av något av förvaltningsorganen i syfte att granska genomförandet och förvaltningen av märkningsprogrammet Energy Star, specifikationerna i bilaga C, produkttäckningen, konsumentupplysningen samt hur arbetet med att uppnå syftet med avtalet framskrider.

3. Parter som står utanför avtalet (däribland andra regeringar och företrädare för näringslivet) får närvara vid den tekniska kommissionens sammanträden som observatörer, såvida inte de två förvaltningsorganen överenskommit om annat.

Artikel VII

Registrering av Energy Star-märken

1. US EPA får i egenskap av innehavare av ensamrätten till Energy Star-märkena begära registrering av märkena i Europeiska gemenskapen. Kommissionen får inte i något land begära eller erhålla registrering av Energy Star-märkena eller av någon variant av dem.

2. Om US EPA låter registrera märkena i Europeiska gemenskapen eller i någon av dess medlemsstater, förbinder sig US EPA att inte betrakta det som ett intrång i ensamrätten till dessa märken, om kommissionen, eller någon programdeltagare som registrerats av denna, i enlighet med villkoren i detta avtal använder den symbol eller det märke som är upptaget i bilaga A.

Artikel VIII

Kontroll av att villkoren följs och åtgärder när de inte efterlevs

1. För att skydda Energy Star-märkena skall varje förvaltningsorgan se till att Energy Star-märkena används på ett riktigt sätt inom dess territorium (i kommissionens fall inom de territorier som tillhör Europeiska gemenskapens medlemsstater). Respektive förvaltningsorgan skall sörja för att Energy Star-märkena används enbart i den form som visas i bilaga A. Respektive förvaltningsorgan skall sörja för att Energy Star-märkena används uteslutande på det sätt som anges i de riktlinjer för logotypens användning som finns i bilaga B.

2. Varje förvaltningsorgan skall sörja för att omedelbara och erforderliga åtgärder vidtas mot programdeltagare närhelst förvaltningsorganet får kännedom om att en programdeltagare har använt ett märke som inte uppfyller specifikationerna eller har anbringat Energy Star-märken på en produkt som inte uppfyller specifikationerna i bilaga C. Åtgärderna skall omfatta minst följande:

a) Att skriftligen underrätta programdeltagaren om att han inte uppfyller villkoren för märkningsprogrammet Energy Star.

b) Att genom samråd utarbeta en plan som leder till att villkoren kommer att uppfyllas.

c) Att återkalla programdeltagarens registrering om villkoren inte uppfylls.

3. Varje förvaltningsorgan skall se till att alla rimliga åtgärder vidtas mot att någon som inte är programdeltagare utan tillåtelse använder Energy Star-märkena eller använder ett märke som bryter mot villkoren. Åtgärderna skall omfatta minst följande:

a) Att informera den som använder Energy Star-märkena om kraven för märkningsprogrammet Energy Star och om riktlinjerna för korrekt användning av logotypen.

b) Att uppmuntra vederbörande att gå med i programmet och att låta registrera produkter som uppfyller kraven.

4. Varje förvaltningsorgan skall omedelbart underrätta den andra partens förvaltningsorgan om varje sådan överträdelse av villkoren för användningen av Energy Star-märkena som det förstnämnda förvaltningsorganet har kännedom om och om de åtgärder som vidtagits för att få en sådan överträdelse att upphöra.

Artikel IX

Förfarande för ändring av avtalet och bilagorna A och B samt för tillägg av nya bilagor

1. Endera förvaltningsorganet har rätt att föreslå en ändring av detta avtal och bilagorna A och B samt att föreslå tillägg av nya bilagor till avtalet.

2. Ändringsförslag skall göras skriftligen och skall tas upp vid den tekniska kommissionens närmast kommande sammanträde, förutsatt att förslaget har delgetts det andra förvaltningsorganet minst sextio dagar före detta sammanträde.

3. Ändringar av detta avtal och bilagorna A och B samt beslut att lägga till nya bilagor skall ske genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna.

Artikel X

Förfarande för ändring av bilaga C

1. Ett förvaltningsorgan (nedan kallat förslagsställande förvaltningsorgan) som begär en ändring av bilaga C, med innebörden att befintliga specifikationer revideras eller att en ny produkttyp införs, skall följa förfarandet i artiklarna IX.1-2 och i sitt förslag ta med följande:

a) underlag som visar att den föreslagna revideringen av specifikationerna eller införandet av den nya produkttypen skulle leda till betydande energibesparingar,

b) uppgifter om befintliga tekniska lösningar som skulle möjliggöra kostnadseffektiva energibesparingar utan att produkternas prestanda påverkas negativt,

c) uppgifter om beräknat antal produktmodeller som skulle uppfylla den föreslagna specifikationen och om den ungefärliga marknadsandel de representerar,

d) uppgifter om inställningen hos de industribranscher som skulle kunna påverkas av den föreslagna ändringen, samt

e) ett förslag till datum när de nya specifikationerna skall träda i kraft med hänsyn tagen till produktlivslängder och produktionsplaner.

2. Föreslagna ändringar som godtas av båda förvaltningsorganen skall träda i kraft det datum som förvaltningsorganen gemensamt kommer överens om.

3. Om det andra förvaltningsorganet (nedan kallat "invändande förvaltningsorgan", efter att ha mottagit ett förslag framlagt i enlighet med artikel IX.1-2, anser att förslaget inte uppfyller kraven i punkt 1 ovan eller annars invänder mot förslaget, skall det skyndsamt (normalt före tekniska kommissionens nästa sammanträde) skriftligen underrätta det förslagsställande förvaltningsorganet om sin invändning och skall därvid bifoga alla tillgängliga uppgifter som stödjer invändningen, till exempel uppgifter som visar att förslaget, om det antas, sannolikt skulle

a) medföra att ett företag eller en grupp av företag får en oproportionerligt stark marknadsställning som strider mot konkurrensreglerna,

b) skada näringslivets samlade deltagande i märkningsprogrammet Energy Star,

c) strida mot lagar och andra författningar i den stat där det invändande förvaltningsorganet är etablerat, eller

d) medföra betungande tekniska krav.

4. Förvaltningsorganen skall göra sitt bästa för att nå överenskommelse om den föreslagna ändringen vid den tekniska kommissionens första sammanträde efter förslagets inlämnande. Om förvaltningsorganen inte lyckas nå överenskommelse om den föreslagna ändringen vid detta sammanträde, skall de genom skriftväxling söka nå överenskommelse före den tekniska kommissionens nästa sammanträde.

5. Om parterna vid slutet av den tekniska kommissionens nästa sammanträde inte lyckats nå en överenskommelse, skall det förslagsställande förvaltningsorganet dra tillbaka sitt förslag, och i fråga om förslag att revidera befintliga specifikationer skall den berörda produkttypen tas bort ur bilaga C senast det datum som förvaltningsorganen skriftligen kommit överens om. Alla programdeltagare skall underrättas om denna ändring och om de förfaranden som skall tillämpas för att genomföra ändringen.

Artikel XI

Allmänna bestämmelser

1. Andra program för miljömärkning omfattas inte av detta avtal och får utarbetas och antas av endera parten.

2. För all verksamhet som bedrivs enligt detta avtal förutsätts att tillämpliga lagar och tillämpningsföreskrifter hos respektive part följs och att lämpliga resurser och medel ställs till förfogande.

3. Inget i detta avtal får påverka rättigheter eller skyldigheter hos endera parten, vilka härrör från ett bilateralt, regionalt eller multilateralt avtal som den aktuella parten har ingått före detta avtals ikraftträdande.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal får vart och ett av förvaltningsorganen använda program för energimärkning med avseende på produkttyper som inte är upptagna i bilaga C och ingen av parterna får förhindra import, export, försäljning eller distribution av någon produkt av det skälet att den är försedd med det andra förvaltningsorganets energieffektivitetsmärken.

Artikel XII

Ikraftträdande och varaktighet

1. Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att de av deras interna förfaranden som krävs för att avtalet skall träda i kraft har slutförts.

2. Detta avtal skall inledningsvis vara i kraft under en period av fem år. Minst ett år före utgången av denna första femårsperiod skall parterna mötas för att diskutera en förlängning av avtalet.

Artikel XIII

Avtalets uppsägning och upphörande

1. Endera parten har rätt att när som helst säga upp detta avtal genom att underrätta den andra parten skriftligen med tre månaders uppsägningstid.

2. Om detta avtal sägs upp eller inte förlängs, skall förvaltningsorganen underrätta alla de programdeltagare som de har registrerat om att det gemensamma programmet har upphört. Vidare skall förvaltningsorganen underrätta de programdeltagare som de har registrerat om att varje förvaltningsorgan får fortsätta märkningsverksamheten inom två separata, egna program. I så fall får Energy Star-märkena inte användas i Europeiska gemenskapens märkningsprogram. Kommissionen skall se till att den själv, Europeiska gemenskapens medlemsstater och alla programdeltagare som kommissionen har registrerat upphör med att använda Energy Star-märkena senast det datum som förvaltningsorganen kommit överens om skriftligen. Skyldigheterna enligt denna punkt (artikel XIII.2) skall fortsätta att äga giltighet även efter det att detta avtal upphört.

Upprättet i två exemplar i Washington D.C. den nittonde december år tjugohundra.

För Amerikas förenta stater

För Europeiska gemenskapen

BILAGA A

INTERNATIONELL LOGOTYP FÖR ENERGY STAR

Internationell logotyp: version i svartvitt

>PIC FILE= "L_2001172SV.000702.TIF">

Internationell logotyp: version i färg

>PIC FILE= "L_2001172SV.000703.TIF">

BILAGA B

RIKTLINJER FÖR KORREKT ANVÄNDNING AV NAMNET ENERGY STAR OCH TILLHÖRANDE INTERNATIONELL LOGOTYP

Namnet Energy Star och tillhörande internationell logotyp är i Förenta staterna registrerade varumärken för den amerikanska miljövårdsmyndigheten (US EPA). Som sådana får namnet och logotypen endast användas i överensstämmelse med följande riktlinjer och de samförståndsavtal eller det registreringsformulär från Europeiska kommissionen som undertecknats av deltagarna i märkningsprogrammet Energy Star. Vänligen dela ut dessa riktlinjer till dem som för er räkning kommer att utarbeta material för Energy Star.

Den amerikanska miljövårdsmyndigheten (samt, på Europeiska gemenskapens medlemsstaters territorium, Europeiska kommissionen) övervakar att namnet och den internationella logotypen för Energy Star används på ett riktigt sätt. I denna uppgift ingår att övervaka hur märkningarna används på marknaden samt att omedelbart ta kontakt med de organisationer som använder dem på ett felaktigt sätt eller utan tillstånd. Om märkningarna används felaktigt kan det medföra att programdeltagaren inte längre får delta i märkningsprogrammet Energy Star, och produkter som importeras till Förenta staterna och på vilka märkningarna använts felaktigt kan eventuellt beslagtas av den amerikanska tullen.

I. INLEDNING

Namnet Energy Star får användas för allmänna upplysningsmål. Namnet får visas när märkningsprogrammet Energy Star beskrivs, t.ex. i en särskild upplysningsbroschyr, nyhetsbrev, årsrapport eller annan publikation som beskriver programmet och dess krav. (Se avsnitt II nedan för mer information.)

Den internationella logotypen får användas som en produktmärkning som anger att bestämda produkter uppfyller de krav som finns i samförståndsavtalen för Energy Star eller i Europeiska kommissionens registreringsformulär. (Se avsnitt III nedan för mer information.)

II. ANVÄNDNING AV NAMNET ENERGY STAR FÖR ALLMÄNNA UPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Programdeltagarna får ta med namnet Energy Star i allmänt upplysnings- eller informationsmaterial som behandlar märkningsprogrammet Energy Star. Detta inbegriper broschyrer, nyhetsbrev, artiklar, årsrapporter etc.

III. PROGRAMDELTAGARES ANVÄNDNING AV DEN INTERNATIONELLA LOGOTYPEN SOM PRODUKTMÄRKNING

A. Anbringande av den internationella logotypen på produkter

Den internationella logotypen är ett certifieringsmärke och får endast användas för att certifiera bestämda produkter som uppfyller kraven i märkningsprogrammet Energy Star. För dessa bestämda produkter får den internationella logotypen anbringas direkt på produkten eller visas i material som förknippas med produkten, till exempel på förpackningar eller i bifogad produktinformation. För att bevara den internationella logotypens tillförlitlighet och trovärdigheten för märkningsprogrammet Energy Star är det absolut nödvändigt att denna grundläggande regel inte överträds.

Varje deltagare i programmet Energy Star har undertecknat ett samförståndsavtal eller Europeiska kommissionens registreringsformulär, vilket gör deltagaren ansvarig för att den internationella logotypen används på ett riktigt sätt. Ansvaret omfattar deltagarens egen användning av den internationella logotypen, samt hur den används av deltagarens godkända företrädare, till exempel reklambyråer, återförsäljare, etc. Programdeltagaren bör därför göra dessa riktlinjer för användningen av logotypen tillgängliga för varje part som utarbetar material för programdeltagarens räkning.

B. Användning av den internationella logotypen i produktreklam

När annonser eller broschyrer utarbetas skall den internationella logotypen placeras på, eller i omedelbar närhet av, den produkt som uppfyller kraven. Om endast en produkt avbildas i annonsen (och den produkten uppfyller kraven) får den internationella logotypen placeras var som helst på sidan. Om flera produkter avbildas får den internationella logotypen dock placeras endast bredvid de produkter som uppfyller kraven. Den internationella logotypen får inte placeras i underkanten eller marginalen av annonsen bredvid andra allmänna symboler, om inte varje produkt som avbildas i annonsen uppfyller kraven för Energy Star.

Om den internationella logotypen används i en allmän annons för en produktgrupp inom vilken endast vissa modeller är godkända, skall programdeltagaren lägga till en förtydligande formulering (t.ex. "[Namnet på produktmodellen] uppfyller kraven för Energy Star") eller lägga in en särskild formulering för var och en av de modeller som uppfyller kraven (till exempel lägga till punkten "Uppfyller kraven för Energy Star" i en förteckning över produktegenskaper).

En programdeltagare får använda den internationella logotypen utan att hänvisa till en bestämd produkt endast när programdeltagaren informerar allmänheten om att märkningen används för certifieringsändamål. Programdeltagaren kan till exempel ta med följande formulering: "Håll utkik efter (den internationella logotypen) på våra produkter. Den betyder att produkten uppfyller Energy Stars riktlinjer för energieffektivitet." Vidare gäller att namnet eller logotypen under inga omständigheter får användas på ett sätt som antyder att den amerikanska miljövårdsmyndigheten eller Europeiska kommissionen rekommenderar företaget, dess produkter eller dess tjänster.

C. Försäkran om den internationella logotypen

Som beskrivs i samförståndsavtalen och i Europeiska kommissionens registreringsformulär skall den internationella logotypen när den används av en programdeltagare alltid åtföljas av följande formulering: "Som deltagare i programmet Energy Star, har (ert företagsnamn) fastställt att denna produkt uppfyller Energy Star-riktlinjerna för energieffektivitet." Logotypen måste åtföljas av denna försäkran, men den behöver inte visas vid sidan av den. Formuleringen kan placeras där den vanliga förklarande informationen finns. Några exempel:

- Annonser eller affischer: Försäkran får placeras tillsammans med annan information om varumärken, och registrering av dessa, längst ner i annonsen där produkter från andra företag räknas upp (t.ex. "Produkt X är ett registrerat varumärke för företaget XYZ. Som deltagare i programmet Energy Star bedömer företaget XYZ att denna produkt uppfyller Energy Star-riktlinjerna för energieffektivitet").

- På broschyrer och i handböcker måste formuleringen finnas med när logotypen första gången visas och/eller i inledningen tillsammans med uppräknandet av andra varumärken.

- När logotypen gäller produkten direkt får programdeltagaren placera denna formulering i bruksanvisningen eller på märkskylten.

- Om logotypen visas på produktförpackningen behöver programdeltagaren inte ta med försäkran på förpackningen: Programdeltagaren kan i stället återge försäkran i bruksanvisningen eller i försäljnings- och marknadsföringsmaterial som följer med produkten.

- Som allmän regel gäller att texten måste vara väl synlig minst 2,5 punkters typsnittsstorlek.

IV. ÅTERGIVNING AV DEN INTERNATIONELLA LOGOTYPEN

Den internationella logotypen finns att tillgå i färgversion och svartvit version och i två digitala grafiska format:.EPS (Encapsulated PostScript) och.BMP (Bitmap). Dessa filer kan sändas till er avdelning för konsumentgrafik..EPS-versionen kan användas på både PC- och MacIntosh-datorer (även.TIF-formatet kan fås på begäran).

Som beskrivs i alla samförståndsavtal för Energy Star, och i registreringsformuläret, får den internationella logotypen inte ändras, skäras isär eller på något sätt delas. Här följer mer utförliga riktlinjer:

- Logotypens format får ändras, men proportionerna skall vara oförändrade.

- Fyrfärgslogotypen måste återges färgtroget (fyrfärgsprocess).

- Fyrfärgslogotypen får återges med svartvit skuggning.

- Den förenklade konturtecknings- eller "line art"-logotypen kan återges på följande sätt:

- svart eller vitt på rena färger

- enfärgsversion i valfri färg

- tvåfärgsversion med färger från fyrfärgsversionen, t.ex. blå och gul, grön och blå, gul och blå.

V. REGISTRERAT VARUMÄRKE

Såsom konstaterats ovan är namnet Energy Star och dess internationella logotyp i Förenta staterna registrerade varumärken som innehas av den amerikanska miljövårdsmyndigheten. För programdeltagarens användning av namnet Energy Star, eller dess internationella logotyp, i informations- eller marknadsföringsmaterial gäller följande:

- När det hänvisas till programmet Energy Star, eller till dess programdeltagare, måste namnet Energy Star alltid skrivas med versaler. Det är också lämpligt att använda en något större punktstorlek för första bokstaven i varje ord, t.ex. tolv punkter för E och S och tio punkter för de övriga bokstäverna -Energy Star.

- Programdeltagaren måste ange att märkena är registrerade genom att ta med registreringssymbolen (®) varje gång namnet Energy Star eller den internationella logotypen visas på den amerikanska marknaden i en broschyr eller annons, på en affisch eller produktförpackning etc. (dvs. ENERGY STAR ®). (Märk väl att i material framtaget av den amerikanska miljövårdsmyndigheten, i vilket namnet Energy Star används upprepade gånger, förekommer ®-symbolen endast en gång så att inte läsaren störs.)

- OCH -

Programdeltagaren får på den amerikanska marknaden ta med följande formulering om det registrerade varumärket: "ENERGY STAR is a U.S. registered mark". På samma sätt som försäkran, får formuleringen om det registrerade varumärket placeras där den vanliga förklarande informationen brukar finnas (t.ex. längst ner i en annons eller på en affisch, längst ner på den aktuella sidan i en bruksanvisning eller broschyr, eller på produktförpackningen).

VI. ANDRA LOGOTYPER FÖR ENERGY STAR (FÅR EJ ANVÄNDAS AV DELTAGARE I PROGRAMMET FÖR KONTORSUTRUSTNING)

Den internationella logotypen är den enda logotyp som programdeltagarna får använda på sina produkter. Denna version av logotypen omfattar inte någon text eller förkortningar. Var vänlig kontakta den amerikanska miljövårdsmyndigheten (eller, inom Europeiska gemenskapens medlemsstaters territorium, Europeiska kommissionen) om Ni behöver få en diskettkopia av logotypen sänd till er.

Ni har troligen lagt märke till andra versioner av logotypen på marknaden. Dessa logotyper är antingen utgångna eller skall användas för andra grupper av Energy Star-produkter.

Var vänlig använd EJ följande logotyper:

>Plats för tabell>

VII. YTTERLIGARE FRÅGOR OM ANVÄNDNINGEN AV LOGOTYPEN

Energy Star Hotline I USA ring avgiftsfritt: 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

Utanför USA ring: 202 775-6650

Fax 202 775-6680 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektorat XVII Tfn + 32 2 295 22 04 Fax + 32 2 296 42 54

BILAGA C

PRODUKTSPECIFIKATIONER

I. DATORSPECIFIKATIONER

A. Definitioner

1. dator: en bordsdator, "tower"-dator, eller portabel enhet, inbegripet bordsdatorer i det högre prisintervallet, persondatorer, arbetsstationer, nätverksbordsdatorer, styrenheter för X-terminaler och datorbaserade terminaler för detaljhandeln. För att bli godkänd måste enheten kunna försörjas med ström från ett vägguttag, men detta utesluter inte enheter som både kan försörjas med ström från ett vägguttag och drivas med batteri. Denna definition är huvudsakligen avsedd att omfatta datorer som säljs för att användas i företag eller i hemmet. Definitionen omfattar inte datorer som säljs eller på annat sätt marknadsförs som "file server" eller "server".

2. bildskärm: ett katodstrålerör (CRT), flat skärm (t.ex. LCD-skärm) eller annan presentationsenhet och därmed förbunden elektronik. En bildskärm kan säljas separat eller sammanbyggd med datorhöljet. Denna definition är huvudsakligen avsedd att täcka standardbildskärmar för användning med datorer. I den föreliggande specifikationen kan emellertid också följande enheter likställas med bildskärmar: stordatorterminaler och fysiskt separata presentationsenheter.

3. integrerat datorsystem: ett system där datorn och bildskärmen är sammanbyggda till en enda enhet. Sådana system måste uppfylla samtliga följande kriterier: det är inte möjligt att mäta energiförbrukningen hos de två komponenterna var för sig; systemet är anslutet till vägguttaget med en enda elkabel.

4. inaktivitet: den tid under vilken datorn inte tar emot några indata från användaren (t.ex. indata från tangentbordet eller en rörelse med pekdonet).

5. lågenergi- eller "vilo"-läge: det tillstånd med minskad energiförbrukning som datorn övergår till efter en inaktivitetsperiod.

6. väckningshändelse: en användarinitierad, programmerad eller yttre händelse eller stimulus som får datorn att övergå från lågenergi/viloläget till aktivt läge. Väckningshändelserna kan bland annat utgöras av pekdonsrörelser, tangentnedslag eller en tryckning på en knapp på datorhöljet eller, när det gäller yttre händelser, av ett stimulus via telefonnätet, genom fjärrstyrning, via ett nät för datorkommunikation eller ett kabelanslutet modem, via satellitkommunikation, etc.

B. Krav för att Energy Star-logotypen skall få användas

1. Tekniska specifikationer

a) Datorer: För att en dator skall uppfylla Energy Star-kraven gäller följande:

i) Nivå I - Datormodeller med första leverans från och med den 1 juli 1999 till och med den 30 juni 2000

a) Datorn skall övergå till viloläge efter en inaktivitetsperiod.

b) Om den levererade datorn kan anslutas till ett nät för datakommunikation skall den kunna övergå till viloläge medan den är ansluten till kommunikationsnätet.

c) Om den levererade datorn kan anslutas till ett nät för datakommunikation skall den, när den är ansluten till ett sådant nät, även i viloläge kunna reagera på väckningshändelser som är riktade till datorn i fråga. Om väckningshändelsen kräver att datorn övergår från viloläge och utför en uppgift skall datorn återgå till viloläget när en inaktivitetsperiod förflutit efter det att den begärda uppgiften utförts.

Även datorer som på annat sätt bibehåller denna funktion när de befinner sig i viloläge och är anslutna till ett nät för datakommunikation uppfyller kraven. En programdeltagare får använda vilken som helst tillgänglig metod för att åstadkomma det beteende som beskrivs i detta underavsnitt.

d) En dator vars strömförsörjningsaggregat har en maximal kontinuerlig uteffekt(1) på högst 200 watt (<= 200 W) skall efter en fastställd inaktivitetsperiod automatiskt gå över till ett lågenergi/viloläge med en energiförbrukning på 30 watt eller mindre. En dator vars strömförsörjningsaggregat har en maximal kontinuerlig uteffekt som överstiger 200 watt ( > 200 W) skall efter en fastställd inaktivitetsperiod automatiskt gå över till ett lågenergi/viloläge med en energiförbrukning på högst 15 procent (15 %) av strömförsörjningsaggregatets maximala kontinuerliga uteffekt.

Datorer med en energiförbrukning som aldrig överskrider 30 watt uppfyller energiförbrukningskraven för nivå I i detta avtal och behöver inte vara försedda med det viloläge som beskrivs i avsnitt A.

ii) Nivå II - Datorer med första leverans från och med den 1 juli 2000:

Det finns två riktlinjer - A och B - enligt vilka en dator kan uppfylla Energy Star-kraven. Dessa två riktlinjer har tagits fram för att programdeltagarna skall ha frihet att utforma energisparfunktionerna och uppfylla energieffektivitetskraven på olika sätt.

Följande typer av datorer måste godkännas i enlighet med riktlinje A:

- Datorer som levereras med möjlighet att anslutas till nät för datakommunikation på sådant sätt att nätanslutningsadaptern kan svara på förfrågningar från kommunikationsnätet medan datorn förblir i lågenergi/viloläge.

- Datorer som levereras utan möjligheter för anslutning till ett datakommunikationsnät.

- Datorer som levereras till en icke nätuppkopplad miljö.

Den amerikanska miljövårdsmyndigheten förväntar att datorer som säljs eller på annat sätt marknadsförs som persondatorer endast kommer att godkännas enligt riktlinje A.

Datorer som levereras med möjlighet att anslutas till nät för datakommunikation och som för närvarande kräver att datorns processor och/eller minne utnyttjas för att anslutningen till kommunikationsnätet skall bibehållas i viloläget kan godkännas i enlighet med riktlinje B. Datorer som godkänns i enlighet med riktlinje B förväntas bibehålla samma nätfunktion både i och utanför viloläget.

a) Riktlinje A

1. Datorn skall övergå till viloläge efter en inaktivitetsperiod.

2. Om datorn levereras med möjlighet att anslutas till ett nät för datakommunikation skall den kunna övergå till viloläge medan den är ansluten till kommunikationsnätet.

3. Om datorn levereras med möjlighet att anslutas till ett nät för datakommunikation skall den, när den är ansluten till ett sådant nät, även i viloläge kunna reagera på väckningshändelser som är riktade till datorn i fråga. Om väckningshändelsen kräver att datorn övergår från viloläget och utför en uppgift skall datorn återgå till viloläget när en inaktivitetsperiod förflutit efter det att den begärda uppgiften utförts. En programdeltagare får använda vilken som helst tillgänglig metod för att åstadkomma det beteende som beskrivs i detta underavsnitt.

4. Datorns energiförbrukning i viloläge skall stämma överens med tabell 1.

Tabell 1

>Plats för tabell>

Datorer med en energiförbrukning som aldrig överskrider 15 watt uppfyller energiförbrukningskraven för nivå II i detta avtal och behöver inte vara försedda med det viloläge som beskrivs i avsnitt A.

b) Riktlinje B

1. Datorn skall övergå till viloläge efter en inaktivitetsperiod.

2. Om datorn levereras med möjlighet att anslutas till ett nät för datakommunikation skall den kunna övergå till viloläge oberoende av vilken teknik som används för kommunikationsnätet.

3. Datorn skall även i viloläge kunna besvara alla typer av förfrågningar från datakommunikationsnätet. Det får inte förekomma några inskränkningar av de funktionsmöjligheter som användaren har tillgång till (dvs. användaren skall, när datorn befinner sig i viloläge, ha tillgång till samma nätfunktioner som innan datorn övergick till viloläge).

4. Datorn får i viloläge inte förbruka mer än 15 % av strömförsörjningsaggregatets maximala kontinuerliga uteffekt.

b) Integrerade datorsystem: För att ett integrerat datorsystem skall uppfylla Energy Star-kraven gäller följande:

i) Det integrerade datorsystemet skall övergå till viloläge efter en inaktivitetsperiod.

ii) Om det levererade integrerade datorsystemet kan anslutas till ett nät för datakommunikation skall det kunna övergå till viloläge medan det är anslutet till detta.

iii) Om det integrerade datorsystemet levereras med möjlighet att anslutas till ett nät för datakommunikation skall det, när det är anslutet till ett sådant nät, även i viloläge kunna reagera på väckningshändelser som är riktade till datorn. Om väckningshändelsen kräver att datorn övergår från viloläget och utför en uppgift skall datorn återgå till viloläget när en inaktivitetsperiod förflutit efter det att den begärda uppgiften utförts.

En programdeltagare får använda vilken som helst tillgänglig metod för att åstadkomma det beteende som beskrivs i detta underavsnitt.

iv) Nivå I: Integrerade datorsystem med första leverans före den 1 juli 2000 får förbruka högst 45 watt i viloläge. Integrerade datorsystem med en energiförbrukning som aldrig överskrider 45 watt uppfyller energiförbrukningskraven i detta avtal och behöver inte vara försedda med det viloläge som beskrivs i avsnitt A.

Nivå II: Integrerade datorsystem med första leverans den 1 juli 2000 eller senare får förbruka högst 35 watt i viloläge. Integrerade datorsystem med en energiförbrukning som aldrig överskrider 35 watt uppfyller energiförbrukningskraven i detta avtal och behöver inte vara försedda med det viloläge som beskrivs i avsnitt A.

2. Inställningar vid leverans: För att säkerställa att största möjliga antal användare utnyttjar lågenergi/viloläget skall programdeltagarna leverera sina datorer och/eller integrerade datorsystem med energisparfunktionen aktiverad. En standardtid på mindre än 30 minuter skall vara förinställd för alla produkter. (EPA rekommenderar att tiden är förinställd till mellan 15 och 30 minuter.) Användaren skall kunna ändra tidsinställningarna eller deaktivera vilo/lågenergiläget.

3. Operativsystem: För att en dators lågenergi/viloläge skall aktiveras på rätt sätt måste vanligen en viss version av ett operativsystem installeras och användas. Om datorn levereras från programdeltagaren tillsammans med ett eller flera operativsystem skall datorn kunna övergå till, och helt återgå från, lågenergi/vilo-läget när den körs under minst ett av dessa operativsystem. Om operativsystemprogramvaran inte levereras tillsammans med datorn skall programdeltagaren tydligt ange förfarande för att datorn skall uppfylla Energy Star-kraven. Om det dessutom behövs någon särskild programvara, drivrutiner för maskinvara eller hjälpprogram för riktig växling till/från viloläget måste dessa vara installerade i datorn. Programdeltagaren skall ta med denna information i produktdokumentationen (t.ex. användarhandbok eller datablad) och/eller tillhandahålla den på sin webbplats. Broschyrer och annonser skall formuleras så att missledande tolkningar undviks.

4. Styrning av bildskärmen: I datorn skall ingå en eller fler funktioner för aktivering av lågenergilägena för en bildskärm som uppfyller Energy Star-kraven. Programdeltagaren skall i produktdokumentationen tydligt ange dels på vilket sätt datorn kan styra bildskärmar som uppfyller Energy Star-kraven, dels de eventuella särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att bildskärmens energisparfunktioner skall kunna användas. Programdeltagaren skall också ställa in datorns standardvärde så att bildskärmens första lågenergi/viloläge aktiveras efter 15 till 30 minuters inaktivitet från användarens sida. Programdeltagaren skall också ställa in standardtiden för nästa energisparnivå så att bildskärmen övergår till nästa lågenergi- eller "djupvilo"-läge efter högst 60 minuters inaktivitet. Standardtiderna för de båda lågenergilägena får tillsammans inte överstiga 60 minuter. Programdeltagaren kan välja att ställa in datorn så att bildskärmen direkt efter 30 minuters inaktivitet övergår till det andra lågenergi- eller "djupvilo"-läget.

Användaren skall ha möjlighet att ändra tidsinställningarna eller helt deaktivera bildskärmens energisparfunktioner. Detta krav på bildskärmsstyrning gäller inte för integrerade datorsystem. Integrerade datorsystem som marknadsförs och säljs som en del av ett dockningssystem skall dock kunna styra effektförbrukningen för en externt ansluten bildskärm automatiskt.

II. BILDSKÄRMSSPECIFIKATIONER

A. Definitioner

1. bildskärm: ett katodstrålerör (CRT), flat skärm (t.ex. LCD-skärm) eller annan presentationsenhet och därmed förbunden elektronik. Denna definition är huvudsakligen avsedd att täcka standardbildskärmar för användning med datorer. I den föreliggande specifikationen kan emellertid också följande enheter likställas med bildskärmar: stordatorterminaler och fysiskt separata presentationsenheter.

2. första lågenergi- eller "vilo"-läget: det tillstånd med minskad energiförbrukning som bildskärmsmodellen övergår till efter att ha mottagit instruktioner från en dator på annat sätt. Detta läge kännetecknas av en tom skärm och minskad energiförbrukning. Bildskärmen återgår till fulleffektsläge efter det att den känt av en begäran från användaren.

3. andra lågenergi- eller "djupvilo"-läget: det andra tillstånd med minskad energiförbrukning som bildskärmsmodellen övergår till efter att ha mottagit instruktioner från en dator eller med hjälp av andra funktioner. Detta läge kännetecknas av en betydande minskning av energiförbrukningen. Bildskärmen återgår till fulleffektsläge efter det att den känt av en begäran från användaren.

B. Krav för att Energy Star-logotypen skall få användas

1. Tekniska specifikationer

En bildskärm som uppfyller kraven för Energy Star® skall automatiskt kunna övergå till två på varandra följande lågenergilägen. I det första lågenergi/viloläget skall bildskärmen förbruka mindre än 15 watt efter att ha mottagit instruktioner från en dator eller med hjälp av andra funktioner. Om bildskärmen fortfarande inte utnyttjas skall den efter instruktioner från centralenheten eller med hjälp av andra funktioner gå över till ett andra lågenergi- eller "djupvilo"-läge. En bildskärm som uppfyller Energy Star-kraven skall i detta andra lågenergiläge förbruka högst 8 watt. Bildskärmar som automatiskt kan gå över från aktivt läge till ett lågenergiläge med en energiförbrukning av högst 8 watt uppfyller kraven i detta avtal. När användaren åter blir aktiv skall bildskärmen automatiskt återgå till full driftskapacitet. Det rekommenderas att bildskärmen skall kunna förbli i sitt lågenergiläge vid aktivitet som inte initieras av användaren.

Om bildskärmen har ett USB-nav eller USB-portar skall den provas utan att några enheter eller någon busskabel är ansluten till navet eller portarna.

III. SPECIFIKATIONER FÖR SKRIVARE, FAXAPPARATER OCH FRANKERINGSMASKINER

A. Definitioner

1. skrivare: utrustning för bildåtergivning som är tillverkad enligt standardmodell och som används för utskrift av papperskopior och som kan ta emot information från enanvändar- eller nätdatorer. Dessutom måste enheten kunna få ström från ett vägguttag. Denna definition är avsedd att omfatta produkter som marknadsförs och säljs som skrivare, inbegripet sådana skrivare som kan uppgraderas till multifunktionsenhet (MFD)(2).

2. faxapparat: utrustning för bildåtergivning som är tillverkad enligt standardmodell och som används för utskrift av papperskopior och vars huvudfunktion är att skicka och ta emot information. Faxapparater för vanligt papper omfattas av denna specifikation (t.ex. bläckstråle/bubbel jet, laser/lysdiod, faxapparater för värmekänsligt papper). Enheten måste kunna få ström från ett vägguttag. Denna definitionen är avsedd att omfatta produkter som marknadsförs och säljs som faxapparater.

3. kombinationsapparater - skrivare/fax: utrustning för bildåtergivning som är tillverkad enligt en standardmodell och som används både som en fullt fungerande skrivare och faxapparat enligt definitionen ovan. Denna definition är avsedd att omfatta produkter som marknadsförs och säljs som en kombinerad skrivare/fax.

4. frankeringsmaskin: utrustning för bildåtergivning som används för att frankera post. Maskinen måste kunna försörjas med ström från ett vägguttag. Denna definition avser att omfatta produkter som marknadsförs och säljs som frankeringsmaskiner.

5. utskriftshastighet: kopior per minut (kpm) anger en modells utskriftshastighet. Utskriftshastigheten motsvarar produktens utskriftshastighet enligt tillverkarens uppgifter. För radskrivare (t.ex. matris/anslagsskrivare) grundar sig utskriftshastigheten på den metod som fastställs i ISO 10561.

För storformatsmaskiner som är konstruerade för att främst hantera A2-format, 17" × 22" - eller större skall utskriftshastigheten anges i monokrom textproduktion med förinställd upplösning. Utskriftshastigheten mätt i A2- eller A0-sidor per minut skall räknas om till hastighet för A4-format enligt följande: a) en A2-sida/minut = fyra A4-sidor/minut, b) en A0-sida/minut = 16 A4-sidor/minut.

För frankeringsmaskiner skall kopior per minut (kpm) anses motsvara försändelse per minut (fpm).

6. tillbehör: extrautrustning som inte behövs för basenhetens standardfunktion men som kan anslutas före eller efter leverans för att förbättra eller förändra skrivarens prestanda. Exempel på tillbehör är finisher, sorterare, anordning för extra pappersförråd och duplexenheter. Ett tillbehör kan säljas separat under eget modellnummer eller tillsammans med en basenhet som en del av en skrivare.

7. aktivt läge: det läge i vilket produkten framställer papperskopior eller tar emot data från papperskopior. Normalt är energikravet i detta läge större än energikravet i stand-byläge.

8. stand-byläge: Det förhållande som råder när produkten inte framställer papperskopior eller mottar data från papperskopior och förbrukar mindre energi än när den framställer papperskopior eller mottar data från sådana. Övergången från stand-byläge till aktivt läge bör inte medföra någon märkbar försening i framställningen av papperskopior.

9. viloläge: Det förhållande som råder när produkten inte framställer papperskopior eller mottar data från papperskopior och förbrukar mindre energi än i stand-byläge. I övergången från viloläge till aktivt läge kan det uppstå en viss försening i framställningen av papperskopior men det får inte förekomma någon försening i mottagandet av information från nät eller andra indatakällor. Produkten övergår till detta läge inom en bestämd tid efter det att den senaste papperskopian framställdes.

10. standardtid för viloläge: den tid som före leverans fastställts av programdeltagaren och som avgör när produkten övergår till viloläge. Den förinställda tiden skall mätas från den tidpunkt då den senaste papperskopian framställdes.

11. dubbelsidig kopiering: framställning av en text, en bild eller en kombination av text och bild på båda sidor av ett ark.

12. standardmodell: den term som används för att beskriva en produkt och dess samlade egenskaper så som den marknadsförs och säljs av programdeltagaren och som den är tillverkad för den användning den är avsedd för.

13. väckningshändelse: i detta avtal definieras väckningshändelse som en användare, en programmerad eller yttre händelse eller påverkan som får enheten att övergå från stand-byläge eller viloläge till aktivt läge. En väckningshändelse enligt denna specifikation omfattar inte nätrelaterade pollningar eller "ping", som är vanliga i nätmiljö.

B. Produktkrav för Energy Star-logotypen

1. Teknisk specifikation

a) viloläge: deltagare i Energy Star-programmet samtycker till att endast sådana produkter som kan övergå till viloläge efter en inaktivitetsperiod eller bibehålla en energiförbrukningsnivå på eller under de nivåer som anges i tabellerna 2 till 11 (nedan) kan godkännas som Energy Star-produkter.

b) standardtid: deltagare i Energy Star-programmet går med på att förinställa den tid efter vilken produkten aktiverar viloläget inom den tid som anges i tabellerna 2 till 11 (nedan) efter det att det senaste arbetet slutförts (t.ex. från den tidpunkt då den senaste papperskopian framställdes). Programdeltagaren skall också leverera produkter med förinställda tider enligt specifikationerna i tabellerna 2-11 (nedan).

c) nätfunktion: deltagare i Energy Star-programmet samtycker till att anpassa produkterna till det ändamål slutanvändaren avser att använda dem för (Avdelning IIA.12 ovan), särskilt produkter som är avsedda att anslutas till ett nät. Deltagare i Energy Star-programmet går med på att alla produkter som marknadsförs eller säljs som nätvara måste vara godkända enligt Energy Star-specifikationerna (nedan) som nätförberedda (dvs. med nätfunktion).

1) Om produkten är nätförberedd när den levereras skall den i viloläge kunna övergå till viloläge medan den är uppkopplad till nätet.

2) Om produkten är nätförberedd skall den även i viloläge kunna reagera på väckningshändelser som sänds till eller är riktade till produkten medan den är uppkopplad till nätet.

d) dubbelsidig kopiering: Beträffande alla skrivare av standardstorlek över 10 kpm som är försedda med en enhet för dubbelsidig kopiering rekommenderas deltagare i Energy Star-programmet att informera sina kunder om att använda sina skrivare förinställda på dubbelsidig kopiering. Informationen kan bestå i upplysningar om passande skrivare och skrivarmeny i bruksanvisningen eller genom att ge särskilda instruktioner om skrivaren när en enhet för dubbelsidig kopiering installeras.

e) detaljerade specifikationer: deltagare i Energy Star-programmet går med på att anpassa sina produkter enligt följande specifikationer:

Tabell 2: Nivå 1

Skrivare av standardstorlek och kombinationsapparater skrivare/fax((Inbegripet monokrom xerografi, monokrom termotransfer samt monokroma bläckstråleskrivare och färgbläckstråleskrivare.)) (1.11.2000-31.10.2001)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A3, A4 eller 8,5" × 11")

>Plats för tabell>

Tabell 3: Nivå 1

Nedslagsskrivare konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A4 (1.11.2000-31.10.2001)

>Plats för tabell>

Tabell 4: Nivå 1

Storformatsskrivare (1.11.2000-31.10.2001)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A2 eller 17" × 22" eller större)

>Plats för tabell>

Tabell 5: Nivå 1

Färgskrivare((Inbegripet färgxerografi och färgtermotransfer.)) (1.11.2000-31.10.2001)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A3, A4 eller 8,5" × 11")

>Plats för tabell>

Tabell 6

Fristående faxapparater (1.11.2000-31.10.2002)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A4 eller 8,5" × 11")

>Plats för tabell>

Tabell 7

Frankeringsmaskiner (1.11.2000-31.10.2002)

>Plats för tabell>

Tabell 8: Nivå 2

Skrivare av standardstorlek och kombinationsapparater skrivare/fax((Inbegripet monokrom xerografi, monokrom termotransfer samt monokroma bläckstråleskrivare och färgbläckstråleskrivare.)) (1.11.2001-31.10.2002)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A3, A4 eller 8,5" × 11")

>Plats för tabell>

Tabell 9: Nivå 2

Nedslagsskrivare konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A4 (1.11.2001-31.10.2002)

>Plats för tabell>

Tabell 10: Nivå 2

Storformatsskrivare (1.11.2001-31.10.2002)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A2 eller 17" × 22" eller större)

>Plats för tabell>

Tabell 11: Nivå 2

Färgskrivare((Inbegripet färgxerografi och färgtermotransfer.)) (1.11.2001-31.10.2002)

(konstruerade för att huvudsakligen hantera papper i formatet A3, A4 eller 8,5" × 11")

>Plats för tabell>

2. Undantag och förtydliganden: Efter leverans får deltagare i Energy Star-programmet eller dennes utsedde servicerepresentant inte ändra på de modeller som omfattas av denna specifikation på något sätt som påverkar produkternas möjlighet att motsvara ovan angivna specifikationer. Följande fyra undantag finns:

a) Integrerade datorsystem: När det gäller de produkter som har en integrerad dator, inkluderas under en ettårsperiod inte den integrerade datorns energiförbrukning när en produkt uppfyller kraven för Energy Star. Tillverkaren är emellertid skyldig att förklara för slutanvändaren att skrivarens energiförbrukning inte inkluderar den integrerade datorns energiförbrukning (dvs. datorns energiförbrukning läggs till skrivarens energiförbrukning - även när skrivaren befinner sig i viloläge). Detta undantag gäller endast de situationer där tillverkaren integrerar en "fristående" dator och gäller inte styrenheter för skrivare. (Se fotnot 1 till tabell 5.)

b) Nätfunktion: Under en ettårsperiod kommer ett extra engångsavdrag på 5 watt att tillåtas för nätfunktion för de produkter som ligger inom de första två hastighetsområdena (0 kpm <= 10 och 10 kpm <= 20) i tabell 2 och det första hastighetsområdet (0 < kpm <= 10) i tabell 5. Detta undantag gäller endast de produkter (i ovan nämnda tabeller och hastighetsområden) som levereras "nätförberedda" (dvs. inbegripet nätkort och -funktion "i kartongen"). För sådana produkter som inte levereras "nätförberedda" gäller inte det extra engångsavdraget på 5 watt. (Se fotnot 2 till tabellerna 2 och 5.)

c) Standardtider: Efter leverans får deltagare i Energy Star-programmet, dennes utsedde servicerepresentant eller en kund ändra de förinställda tiderna för viloläget upp till ett fabriksinställt högsta värde på 240 minuter. Om en tillverkare väljer att utforma produkter med mer än ett energisparläge får den sammanlagda förinställda tiden inte överstiga 240 minuter.

d) Avaktivering av viloläget: I enskilda fall när viloläget orsakar en kund betydande besvär p.g.a. hans/hennes särskilda användarmönster, får programdeltagaren, den utsedda servicerepresentanten eller kunden avaktivera denna vilolägesfunktion. Om programdeltagaren väljer att konstruera sina produktmodeller så att kunden kan avaktivera vilolägesfunktionen, skall avaktiveringstillvalet göras åtkomligt på ett sätt som skiljer sig från tidsinställningarna (Om t.ex. en programvarumeny innehåller vilolägesfördröjningar på 15, 30, 60, 90, 120 och 240 minuter får "Avaktivera" eller "Från" inte vara ett alternativ i denna meny. Det skall vara ett gömt (eller mindre framträdande) alternativ eller finnas med i en annan meny.)

IV. SPECIFIKATIONER FÖR KOPIATORER

A. Definitioner

1. kopiator: en kommersiell enhet för bildåtergivning genom reproduktion vars enda funktion är att framställa kopior från ett grafiskt papperskopieoriginal. En kopiator måste inkludera ett märkningssystem, ett bildåtergivningssystem och en pappershanteringsmodul. All teknik för svartvit kopiering med vanligt papper omfattas av denna specifikation, även om inriktningen skall ligga på allmänt använd standardkopieringsutrustning som t.ex. tunnlinskopiatorer. Följande specifikationer gäller kopiatorer av standardstorlek avsedda för papper av A4-format eller formatet 8,5" × 11" och storformatskopiatorer avsedda för papper av A2-format eller formatet 17" × 22" eller större papper.

kopieringshastighet: kopior per minut (kpm) mäter kopiatorns återgivningshastighet. En kopia definieras som en sida med formatet 8,5" × 11" eller en sida med A4-format. Dubbelsidiga kopior betraktas som två bilder och är därför två kopior även om de kopieras på samma papper. För alla kopiatormodeller som säljs på USA-marknaden skall mätning av kopieringshastigheten grundas på brevformatet 8,5" × 11". För kopiatorer som säljs på andra marknader än USA-marknaden skall kopieringshastigheten baseras på antingen ett ark med formatet 8,5 × 11 eller ett ark med A4-format, beroende på vilket som är standard på en viss marknad.

För storformatskopiatorer som är konstruerade för att hantera i första hand papper av A2-format eller formatet 17" × 22" eller större papper skall den kopieringshastighet som mäts som kopior med formatet A2 eller A0 per minut omvandlas till kopieringshastigheter med A4-format på följande sätt: a) en A2-kopia per minut motsvarar fyra A4-kopior per minut, och b) en A0-kopia per minut motsvarar 16 A4-kopior per minut.

Kopiatorer som uppfyller kraven för Energy Star skall delas in följande i fem kategorier: låghastighetskopiatorer av normalstorlek, medelhastighetskopiatorer av normalstorlek, höghastighetskopiatorer av normalstorlek, låghastighets storformatskopiatorer, och medel- och höghastighets storformatskopiatorer.

A. låghastighetskopiatorer av normalstorlek: kopiatorer som har en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på upp till 20 kopior per minut.

B. medelhastighetskopiatorer av normalstorlek: kopiatorer med en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på fler än 20 och mindre än eller lika med 44 kopior per minut.

C. höghastighetskopiatorer av normalstorlek: kopiatorer med en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på fler än 44 kopior per minut.

D. låghastighets storformatskopiatorer: kopiatorer som har en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på upp till 40 kopior per minut (uttryckt i kopior av A4-storlek per minut).

E. medel- och höghastighets storformatskopiatorer: kopiatorer som har en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på mer än 40 kopior per minut (uttryckt i kopior av A4-storlek per minut).

2. basenhet: för en given motorhastighet, definieras basenheten som den enklaste versionen av en kopiator som i verkligheten säljs som en fullt funktionsduglig modell. Basenheten konstrueras och levereras vanligtvis i en enda del och innehåller inte några externa energiförbrukande tillbehör som kan säljas separat.

3. tillbehör: ytterligare utrustning som inte är nödvändig för den normala driften av basenheten men som kan läggas till före eller efter leveransen för att förbättra eller ändra kopiatorns prestanda. Ett tillbehör kan säljas separat med eget modellnummer eller säljas ihop med en basenhet som en del av ett kopiatorpaket eller kopiatorkonfiguration. Bland exempel på tillbehör kan nämnas följande: sorterare, pappersmatare med hög kapacitet, osv. Det antas att tillsatsen av ett tillbehör, oavsett egen energiförbrukning, inte kommer att innebära någon kraftig ökning (mer än 10 procent) av basenhetens energiförbrukning i frånläge. Tillbehören får inte hindra den normala driften av funktionerna för auto-avstängning och lågenergiläge.

4. kopiatormodell: i denna specifikation definieras en kopiatormodell som en basenhet och ett eller flera specifika tillbehör som marknadsförs och säljs till konsumenter med ett enda modellnummer. När de marknadsförs och säljs till konsumenter utan några ytterligare tillbehör anses en basenhet också vara en kopiatormodell.

5. lågenergiläge: i denna specifikation avses med lågenergiläget det lägsta energiförbrukningsläge som kopieringsapparaten automatiskt kan inta inom en viss inaktivitetsperiod utan att den slås av. Kopiatorn går över till detta läge inom en fastställd tidsperiod efter att den sista kopian gjordes. För att fastställa energiförbrukningen i detta lågenergiläge kan företaget välja att mäta det lägsta läget av antingen energisparläget eller stand-byläget.

6. energisparläge: det tillstånd som råder då maskinen inte kopierar, har uppnått driftsläget men förbrukar mindre energi än när maskinen befinner sig i stand-byläge. När kopiatorn befinner sig i detta läge kan det dröja litet innan kopiatorn kan göra nästa kopia.

7. stand-byläge: det tillstånd som råder när maskinen inte gör några kopior, har nått driftsläget och är redo att göra en kopia men ännu inte har nått energisparläget. När kopiatorn har gått över till detta läge kan den göra nästa kopia så gott som omedelbart.

8. frånläge: i denna specifikationen avses med frånläge det tillstånd som råder när kopiatorn är ansluten till en lämplig elektrisk källa och nyligen har stängts av genom auto-avstängningsfunktionen(3). När man mäter energin i detta läge kan styrutrustning för fjärrunderhåll undantas.

9. auto-avstängningsfunktion: i denna specifikation avses med auto-avstängningsfunktion kopiatorns förmåga att automatiskt slås av inom loppet av en angiven tidsperiod efter att den sista kopian gjordes. Kopiatorn skall automatiskt gå över till frånläge efter att denna funktion har utförts.

10. anslutningsläge: det tillstånd som råder när maskinen är ansluten till en lämplig elektrisk källa och inte är påslagen. För att slå på kopiatorn måste användaren vanligtvis starta om kopiatorn med hjälp av till/från-knappen.

11. standardtider: den tidsperiod som programdeltagaren har ställt in före leveransen och som avgör när kopiatorn skall gå över till olika lägen, dvs. lågenergiläget, frånläget osv. Både standardtiderna för frånläget och standardtiderna för lågenergiläget skall mätas från den tidpunkt då den sista kopian togs.

12. återhämtningstid: den tid som behövs för att kopiatorn skall gå över från lågenergiläge till stand-byläge.

13. läge för automatisk dubbelsidig kopiering: det läge i vilket kopiatorn automatiskt kopierar på båda sidor av ett kopieringspapper genom att automatiskt skicka både kopieringspapperet och det grafiska originalet genom kopiatorn. Exempel på detta är ensidig till dubbelsidig kopiering eller dubbelsidig till dubbelsidig kopiering. I denna specifikation anses en kopiator ha ett läge för automatisk dubbelsidig kopiering endast om kopiatorn är försedd med alla tillbehör som behövs för att uppfylla ovanstående villkor, dvs. en automatisk dokumentmatare och tillbehör för automatisk dubbelsidig kopiering.

14. veckotimer: en inbyggd anordning som stänger av och slår på kopiatorn på förinställda tider varje arbetsdag. Vid programmering av timern skall kunden ha möjlighet att skilja mellan arbetsdagar och helgdagar (dvs. timern skall inte slå på kopiatorn på lördags- och söndagsmorgnar om de anställda vanligtvis inte är på kontoret då). Det skall också vara möjligt för kunden att koppla bort timern. Veckotimer är tillvalsfunktioner och de krävs därför inte för kopiatorer som uppfyller kraven för Energy Star. Om veckotimer finns med i kopiatormodellerna skall de inte kollidera med lågenergi- och auto-avstängningsfunktionerna.

B. Produktkrav för Energy Star-logotypen

1. Tekniska specifikationer

För att godkännas för Energy Star-märkning skall en kopiator uppfylla följande specifikationer:

Tabell 12

Kriterier för Energy Star-kopiatorer

>Plats för tabell>

Programdeltagaren skall ställa in standardtiderna för auto-avstängningsfunktionen på de värden som anges i tabellen ovan. Standardtiderna för frånläget och för lågenergiläget skall mätas från den tidpunkt då den sista kopian togs.

För alla kopieringshastigheter där det är frivilligt att läget för dubbelsidig kopiering ställs in som standard gäller rekommendationen att dubbelsidig kopiering ställs in som standardläge om en modell levereras med möjlighet till automatisk dubbelsidig kopiering. Programdeltagaren kan göra det möjligt för användarna att frångå detta standardmässiga läge för dubbelsidig kopiering för enkelsidiga kopior.

2. Undantag och förtydliganden

Efter leverans får programdeltagaren eller dennes utsedda servicerepresentant inte ändra på kopiatormodellen på något sätt som påverkar kopiatorns möjlighet att uppfylla de specifikationer som anges ovan. Vissa undantag tillåts vad gäller ändring av standardtider, specifikationer för frånläget och läget för dubbelsidig kopiering. Dessa undantag är följande:

a) Standardtider: Efter leverans får programdeltagaren, den utsedda servicerepresentanten eller kunden ändra standardtiderna för antingen lågenergi- och/eller frånfunktionen men endast upp till maxvärdet 240 minuter som ställs in av programdeltagaren (dvs. de sammanlagda standardtiderna för frånläget och lågenergiläget får inte överstiga 240 minuter).

b) Energiförbrukning i frånläget: I vissa fall kan programdeltagaren behöva leverera en kopiatormodell med fuktskyddsanordningen frånkopplad för att uppfylla energikraven för frånläget. Om denna situation leder till betydande besvär för en viss kund får programdeltagaren (eller den utsedda servicerepresentanten) ansluta fuktskyddsanordningen. Om programdeltagaren beslutar att det i ett visst geografiskt område konstant finns drifttillförlitlighetsproblem förknippade med höga luftfuktighetsnivåer kan programdeltagaren kontakta amerikanska miljövårdsmyndighetens programförvaltare för att diskutera alternativa lösningar. Programdeltagare inom det territorium som omfattas av Europeiska gemenskapens medlemsstater kan kontakta Europeiska gemenskapernas kommission. Den amerikanska miljövårdsmyndigheten eller Europeiska gemenskapernas kommission kan till exempel tillåta programdeltagaren att koppla in fuktskyddsanordningarna i kopiatormodeller som levereras till ett område med mycket hög luftfuktighet.

c) Avaktivera auto-avstängningsfunktionen: I ett enskilt fall där auto-avstängningsfunktionen leder till märkbart besvär för en kund på grund av hans eller hennes särskilda användarmönster får programdeltagaren, den utsedda servicerepresentanten eller kunden avaktivera denna auto-avstängningsfunktion. Om programdeltagaren väljer att konstruera sina kopiatormodeller så att kunden kan avaktivera auto-avstängningsfunktionen skall avaktiveringstillvalet vara åtkomligt på ett sätt som skiljer sig från tidsinställningarna (t.ex. om det på en programvarumeny finns fördröjningstider för frånläget på 30, 60, 90, 120 och 240 minuter får "Avaktivera" eller "Från" inte vara ett alternativ på denna meny. Det skall vara ett gömt (eller mindre framträdande) alternativ eller finnas med i en annan meny).

V. SPECIFIKATIONER FÖR SKANNRAR

A. Definitioner

1. skanner: i denna specifikationen definieras en skanner som en elektro-optisk apparat för omvandling av färg- eller svart-vit information till elektroniska bilder som kan lagras, redigeras, omvandlas eller sändas, huvudsakligen i en persondatormiljö. Skannrar som definieras som sådana används vanligtvis för att digitalisera pappersbilder. Avsikten med denna specifikation är att inrikta sig på vanliga bordsskannrar (t.ex. flatbäddsskannrar, arkmatade skannrar och filmskannrar). Dokumenthanteringsskannrar för kontorsbruk i det högre prisintervallet som uppfyller de specifikationer som anges nedan kan uppfylla kraven för Energy Star-märkningen. Denna specifikation gäller för fristående skannrar. Den omfattar inte multifunktionsprodukter med skanningsmöjlighet, nätskannrar (dvs. skannrar som endast är sammankopplade med ett nät och med vilka det är möjligt att hantera den skannade informationen för överföring till flera platser på nätet) eller skannrar som inte får sin ström direkt från byggnadens strömförsörjningsenhet.

2. basenhet: basenheten definieras som den enklaste versionen av en skanner som säljs som en helt driftsklar modell. Basenheten konstrueras och levereras vanligtvis i en enda del och innehåller inte några externa energiförbrukande tillbehör som kan säljas separat.

3. skannermodell: i denna specifikationen definieras en skannermodell som en basenhet och en eller fler bestämda tillbehör som under eget modellnummer marknadsförs och säljs till konsumenter. När de marknadsförs och säljs till konsumenter utan några ytterligare tillbehör anses en basenhet också vara en skannermodell.

4. tillbehör: all ytterligare utrustning som inte är nödvändig för vanlig drift av skannern men som kan installeras för att förbättra eller ändra skannerns prestanda. Ett tillbehör kan säljas separat under eget modellnummer, eller säljas med en basenhet som en del av ett skannerpaket eller skannerkonfiguration. Exempel på tillbehör är automatiska dokumentmatare och stordiaadaptrar.

5. lågenergiläge: i denna specifikationen avses med lågenergiläget det lägsta energiläge som skannern kan gå över till efter en period av inaktivitet, utan att slås av. Skannern går över till detta läge inom en fastställd tidsperiod efter det att den sista bilden skannats.

6. standardtid: den tidsperiod som programdeltagaren har ställt in före leveransen och som avgör när skannern skall gå över till lågenergiläget. Standardtiden för lågenergiläget skall mätas från den tidpunkt när sista bilden skannades.

B. Produktkrav för Energy Star-logotypen

1. Tekniska specifikationer

Programdeltagaren går med på att lansera en eller fler specifika basenheter som uppfyller följande specifikationer.

Tabell 13

Kriterier för Energy Star-skannrar

>Plats för tabell>

VI. SPECIFIKATIONER FÖR MULTIFUNKTIONSENHETER

A. Definitioner

1. multifunktionsenhet: en multifunktionsenhet är en fysiskt integrerad enhet eller en kombination av funktionellt integrerade delar ("basenheten", se definitionen nedan) som producerar papperskopior från grafiska papperskopieoriginal (som skiljer sig från vanlig, enkel kopiering av enstaka ark, se nästa stycke) samt utför en eller båda av följande huvudfunktioner: utskrift av dokument (från digital information som har erhållits från direktanslutna datorer, nätdatorer, filservrar och faxöverföringar) eller faxning (sändning och mottagning). Det finns även multifunktionsenheter som klarar skanning till en datorfil eller andra funktioner som inte anges i denna specifikation. Enheten kan anslutas till ett nät och kan skriva ut svartvita bilder, gråskalebilder eller färgbilder. Amerikanska miljövårdsmyndigheten räknar med att en särskild specifikation så småningom kommer att behövas för att omfatta färgenheter p.g.a. den tekniska utveckling som man kan förvänta sig inom färgbildsåtergivning men tills vidare ingår dessa enheter i denna specifikation.

Denna specifikation omfattar produkter som marknadsförs och säljs som multifunktionsutrustning vars huvudfunktion är kopiering men med vilka det är möjligt att utföra en eller båda av de ytterligare huvudfunktionerna utskrift eller faxning. Anordningar vars huvudfunktion är faxning och som erbjuder begränsade möjligheter för arkkopiering (vanlig, enkel kopiering av enstaka ark) omfattas av specifikationen för skrivare och faxapparater.

Om multifunktionsenheten inte är en enda integrerad enhet utan en uppsättning funktionellt integrerade delar, måste tillverkaren intyga att när den installerats korrekt hos kund, summan av all energi som förbrukas av alla multifunktionsenhetsdelar som utgör basenheten kommer att uppnå de energinivåer som anges nedan för att bli godkänd som en Energy Star-multifunktionsenhet.

Vissa digitala kopiatorer kan uppgraderas till multifunktionsenheter på fältet genom installation av tillsatsanordningar som erbjuder utskrifts- eller faxmöjligheter. Programdeltagare får betrakta detta komponentsystem som en multifunktionsenhet och anpassa det i enlighet med specifikationerna i tabell 13 och 14. Om den digitala kopiatorn säljs för sig, utan tillsatsanordningar, skall den emellertid anpassas i enlighet med specifikationerna för uppgraderbara digitala kopiatorer i tabell 15 och 16.

Vissa skrivare kan uppgraderas till multifunktionsenheter på fältet genom installation av tillsatsanordningar som erbjuder kopieringsmöjligheter (inte bara enkel kopiering av enstaka ark) och även faxmöjligheter. Programdeltagare får betrakta detta komponentsystem som en multifunktionsenhet och anpassa det i enlighet med specifikationerna för multifunktionsenheter. Om skrivaren säljs för sig får man dock inte uppge att den uppfyller kraven enligt Energy Star om den inte uppfyller specifikationerna för skrivare enligt Energy Star.

2. bildåtergivningshastighet: bilder per minut (bpm) mäter bildåtergivningshastigheten uttryckt som monokrom textproduktion per minut vid multifunktionsenhetens standardupplösning. En bild definieras som en skriven sida med formatet 8,5" × 11" eller en skriven sida med A4-format med enkelt radavstånd och monokrom text, 12 punkters typsnitt, Times-font, 1 (2,54 cm) marginaler längs alla sidor av arket. Dubbelsidiga utskrifter eller kopior räknas som två bilder även om de skrivs ut på ett enda ark. Om den amerikanska miljövårdsmyndigheten vid ett senare datum utarbetar ett provningsförfarande som är särskilt utformat för att mäta utskriftshastigheten, skall det provningsförfarandet ersätta de specifikationer för utskriftshastighet som anges i detta avsnitt.

För samtliga multifunktionsenhetsmodeller skall motorhastigheten baseras på antingen ett ark med formatet 8,5" × 11" eller ett ark med A4-format, beroende på vilket som är standard på en viss marknad. Om kopierings- och utskriftshastigheterna är olika skall den högsta hastigheten användas för att avgöra till vilken hastighetskategori anordningen tillhör.

För storformatsmodeller av multifunktionsenheter som är konstruerade för att hantera i första hand papper av A2-format eller formatet 17" × 22" eller större papper skall den återgivningshastighet som mäts som bilder med formatet A2 eller A0 per minut omvandlas till bildåtergivningshastigheter med A4-format på följande sätt:

a) En A2-bild per minut motsvarar 4 A4-bilder per minut,

b) En A0-bild per minut motsvarar 16 A4-bilder per minut.

Multifunktionsenheterna skall delas upp i följande kategorier:

Personliga multifunktionsenheter: Multifunktionsenheter som har en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på upp till 10 bilder per minut.

Multifunktionsenheter med låg hastighet: Multifunktionsenheter med en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på fler än 10 och mindre eller lika med 20 bilder per minut.

Multifunktionsenheter med medelhastighet: Multifunktionsenheter med en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på fler än 20 och mindre eller lika med 44 bilder per minut.

Multifunktionsenheter med medelhastighet/hög hastighet: Multifunktionsenheter med en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på fler än 44 och mindre eller lika med 100 bilder per minut.

Multifunktionsenheter med hög hastighet(4): Multifunktionsenheter med en motorhastighet för produktion av bildkopior med en kapacitet på fler än 100 bilder per minut.

3. basenhet: för en given motorhastighet definieras basenheten som den enklaste versionen av en multifunktionsenhet som säljs som en fullt funktionsduglig modell. Basenheten kan konstrueras och levereras som en ensam del eller som en kombination av funktionellt integrerade delar. Basenheten måste innehålla kopieringsfunktioner och en eller båda av de ytterligare huvudfunktionerna utskrift eller faxning. Till basenheten finns inga externa energiförbrukande tillbehör som kan säljas separat.

4. tillbehör: ytterligare utrustning som inte är nödvändig för normal drift av basenheten men som kan installeras före eller efter leverans för att förbättra eller ändra multifunktionsenhetens prestanda. Bland exempel på tillbehör kan nämnas följande: sorterare, pappersmatare med hög kapacitet, utrustning för efterbehandling av papper, stora pappersmagasin, papperssorterare och minnesräkneverk. Ett tillbehör får säljas separat under eget modellnummer eller säljas med en basenhet som en del av ett multifunktionsenhetspaket eller en -konfiguration. Det antas att installation av tillbehör inte nämnvärt kommer att öka (mer än sammanlagt 10 procent för alla tillbehör) basenhetens energiförbrukning vid lågenergi- eller viloläge (oberoende av tillbehörens energiförbrukning). Tillbehören får inte hindra den normala funktionen hos lågenergi- och vilolägena.

5. multifunktionsenhetsmodel: i denna specifikation definieras en multifunktionsenhetsmodell som en basenhet och ett eller fler specifika tillbehör som marknadsförs och säljs till konsumenter under ett enda modellnummer. När de marknadsförs och säljs till konsumenter utan ytterligare tillbehör anses en basenhet också vara en multifunktionsenhetsmodell.

6. stand-byläge: det tillstånd som råder när maskinen inte producerar något, har nått driftsläget och är redo att producera papperskopior men ännu inte har växlat över till lågenergiläge. När multifunktionsenheten befinner sig i detta läge producerar den nästa papperskopia praktiskt taget utan fördröjning.

7. lågenergiläge: i denna specifikationen avses med lågenergiläget det tillstånd som råder då multifunktionsenheten inte producerar några papperskopior och förbrukar mindre energi än när den befinner sig i stand-byläge. När multifunktionsenheten befinner sig i detta läge kan det bli någon fördröjning vid produktion av papperskopior. I detta läge får det inte förekomma någon fördröjning vid mottagning av information från fax, skrivare eller skanner. Multifunktionsenheten går över till detta läge inom en bestämd tidsperiod efter det att den sista papperskopian gjorts oberoende av indatakälla. För produkter som uppfyller lågenergilägets energikrav i stand-byläge krävs inga ytterligare energiminskningar för att de skall uppfylla kraven.

8. viloläge: i denna specifikationen avses med viloläget det lägsta energitillstånd som multifunktionsenheten automatiskt kan gå över till utan att den slår av sig själv. I detta läge kan både produktionen av papperskopior och mottagandet av bildinformation från vissa inmatningsportar fördröjas. Multifunktionsenheten går över till viloläget inom en viss tid efter det att sista papperskopian gjorts eller efter det att den gått över till lågenergiläget om ett sådant finns.

9. standardtider: den tid som programdeltagaren har ställt in före leveransen och som avgör när multifunktionsenheten skall gå över till olika lägen. (dvs. lågenergiläget, viloläget osv. Både standardtiderna för viloläget och standardtiderna för lågenergiläget skall mätas från den tidpunkt då den sista produktionen av papperskopior skedde.)

10. återhämtningstid: den tid som behövs för att multifunktionsenheten skall gå över från lågenergiläge till stand-byläge.

11. läge för automatisk dubbelsidig kopiering: det läge i vilket multifunktionsenheten automatiskt placerar bilder på båda sidorna av ett ark genom att automatiskt skicka både pappersarket och det grafiska originalet genom multifunktionsenheten. Exempel på detta är kopiering från enkelsidigt original till dubbelsidig kopia, kopiering från dubbelsidiga original till dubbelsidiga kopior eller dubbelsidig utskrift. I denna specifikationen anses en multifunktionsenhetsmodell ha ett läge för automatisk dubbelsidig kopiering endast om multifunktionsenhetsmodellen är försedd med alla tillbehör som behövs för att uppfylla ovanstående krav (dvs. automatisk dokumentmatare och tillbehör för automatisk dubbelsidig kopiering).

12. veckotimer: en inbyggd anordning som stänger av och slår på en multifunktionsenhet på förinställda tider varje dag. Vid programmering av timern skall kunden ha möjlighet att skilja mellan arbetsdagar och helgdagar (dvs. timern skall inte slå på multifunktionsenheten på lördags- och söndagsmorgnar om de anställda vanligtvis inte är på kontoret då). Det skall också vara möjligt för kunden att koppla bort timern. Veckotimer är tillvalsfunktioner och de krävs därför inte för multifunktionsenheter som uppfyller kraven för Energy Star. Om veckotimer ingår i multifunktionsenhetsmodellerna skall de inte hindra lågenergi- och vilolägesfunktionerna.

13. uppgraderbar digital kopiator: en kommersiell bildåtergivningsenhet genom reproduktion vars enda uppgift är att producera kopior från ett grafiskt papperskopieoriginal med hjälp av digitalbildsteknik men som det är möjligt att uppgradera för att, genom installering av tillsatsanordningar, tillhandahålla flera funktioner som t.ex. utskrift och faxning. För att godkännas som en uppgraderbar digital kopiator i enlighet med specifikationerna för multifunktionsenheter måste uppgraderingssatserna vara tillgängliga på marknaden eller avses bli tillgängliga inom ett år efter det att basenheten lanseras. Digitala kopiatorer som inte är konstruerade för funktionsmässiga uppgraderingar måste uppfylla kraven i kopiatorspecifikationerna för att få Energy Star-märkning.

B. Produktkrav för Energy Star-logotypen

1. Tekniska specifikationer

Energy Star-programdeltagaren går med på att lansera en eller flera specifika multifunktionsenhetsmodeller som uppfyller de specifikationer som anges i tabellerna nedan.

a) Multifunktionsenheter av normalstorlek: För att uppfylla kraven för Energy Star skall multifunktionsenhetsmodeller, som är utformade för att hantera huvudsakligen papper med formatet 8,5" × 11" eller papper med A4-format, uppfylla de specifikationer som fastställs i tabell 14. Alla enhetshastigheter skall mätas med avseende på det antal bilder med format 8,5" × 11" eller A4-format som matas genom per minut, vilket beskrivs i avsnitt VI.A.2 ovan.

Tabell 14

Kriterier för Energy Star-multifunktionsenheter

>Plats för tabell>

b) Storformatsenheter: För att uppfylla kraven för Energy Star skall sådana multifunktionsenhetsmodeller för stora format vilka är konstruerade för att huvudsakligen hantera papper av storlek A2 eller 17" × 22" eller ännu större uppfylla de specifikationer som anges i tabell 2. Alla hastigheter för storformatsenheter skall mätas uttryckt som det antal bilder av A4-format som matas genom per minut, vilket beskrivs i avsnitt IV.A.2 ovan.

Tabell 15

Kriterier för Energy Star-multifunktionsenheter

STORFORMATSENHETER

>Plats för tabell>

c) Uppgraderbara digitala kopiatorer: För att uppfylla kraven för Energy Star enligt specifikationerna för multifunktionsenheter skall sådana digitala kopiatorer som är konstruerade för att huvudsakligen hantera papper av storlek 8,5" × 11" eller A4 uppfylla kraven i tabell 16. Alla enhetshastigheter skall mätas med avseende på det antal bilder med format 8,5" × 11" eller A4-format som matas genom per minut, vilket beskrivs i avsnitt IV.A.2 ovan.

Tabell 16

Kriterier för Energy Star-multifunktionsenheter

UPPGRADERBARA DIGITALA KOPIATORER

>Plats för tabell>

Anm.:

Observera att kriterier för uppgraderbara digitala kopiatorer är identiska med nivå 2 i kopiatorspecifikationerna.

d) Uppgraderbara digitala storformatskopiatorer: För att uppfylla kraven för Energy Star i enlighet med specifikationen för multifunktionsenheter, skall uppgraderbara digitala kopiatorer, som är konstruerade för att i huvudsak hantera papper med A2-format eller formatet 17" × 22" eller ännu större, uppfylla de specifikationer som anges i tabell 17. Alla hastigheter för enheterna skall mätas uttryckt som antalet bilder med A4-format som matas genom per minut, vilket beskrivs i avsnitt VI.A.2 i specifikationen.

Tabell 17

Kriterier för Energy Star-multifunktionsenheter

UPPGRADERBARA DIGITALA STORFORMATSKOPIATORER

>Plats för tabell>

2. Ytterligare krav

Utöver de krav som visas i tabellerna 14-17 måste följande ytterligare krav uppfyllas.

a) Standardtid för lågenergiläge: För multifunktionsenheter och uppgraderbara digitala kopiatorer skall programdeltagaren leverera multifunktionsenhetsmodeller med standardtiden för lågenergiläget inställt på 15 minuter. Programdeltagaren skall ställa in standardtiderna för viloläget på de nivåer som anges i tabellerna 14-17. Standardtiderna för lågenergiläget och viloläget skall mätas från den tidpunkt då den sista kopian producerades eller den sista sidan skrevs ut.

b) Återhämtningstid från lågenergiläge: Den faktiska återhämtningstiden från lågenergiläget skall finnas med i produktinformationen för de produkter som har ett lågenergiläge.

c) Veckotimer: Observera att veckotimer får ingå i, men får inte negativt inverka på eller hindra den normala funktionen hos lågenergi- eller vilolägena. Det är amerikanska miljövårdsmyndighetens avsikt att eventuella tillsatsfunktioner skall komplettera lågenergilägena och inte motverka deras effekter.

d) Funktioner för automatisk dubbelsidig kopiering: Dubbelsidig kopiering behöver inte vara standardinställning för multifunktionsenheter. Det måste emellertid erbjudas som ett tillval för alla multifunktionsenheter av standardstorlek som är snabbare än 20 bpm. Dessutom rekommenderas att multifunktionsenheterna levereras med automatisk dubbelsidig kopiering inställt som standardläge för kopiering och alla andra lämpliga funktioner och att de beskrivs för kunderna vid installationen.

3. Undantag och förtydliganden: Efter leverans får programdeltagaren eller dennes utsedda servicerepresentant inte ändra multifunktionsenhetsmodellen på något sätt som kan påverka multifunktionsenhetens möjlighet att uppfylla de specifikationer som anges ovan. Vissa undantag tillåts för ändring av standardtider och läge för dubbelsidig kopiering. Dessa undantag är följande:

a) Standardtider: Efter leverans får programdeltagaren, den utsedda servicerepresentanten eller kunden ändra standardtiderna för antingen lågenergi- eller vilofunktionen, men endast upp till en fabriksinställd maximal inställning på 240 minuter (dvs. de sammanlagda standardtiderna får inte överstiga 240 minuter).

b) Fuktskyddsanordningar: I vissa fall kan programdeltagaren behöva leverera en multifunktionsenhetsmodell med fuktskyddsanordningen bortkopplad för att uppfylla effektkraven för viloläget. Om denna situation leder till betydande besvär för en viss kund får programdeltagaren (eller den utsedda servicerepresentanten) ansluta fuktskyddsanordningen. Om programdeltagaren bedömer att det i ett visst geografiskt område finns ständiga tillförlitlighetsproblem förknippade med höga fuktighetsnivåer, får programdeltagaren kontakta amerikanska miljövårdsmyndighetens programförvaltare (se bilaga A) och diskutera alternativa lösningar. Amerikanska miljövårdsmyndigheten(5) kan till exempel tillåta att en programdeltagare ansluter fuktskyddsanordningar i multifunktionsenhetsmodeller som levereras till ett geografiskt område med hög luftfuktighet.

c) Avaktivering av viloläget: I enskilda fall när viloläget orsakar en kund betydande besvär p.g.a. hans/hennes särskilda användarmönster, får programdeltagaren, den utsedda servicerepresentanten eller kunden avaktivera denna vilolägesfunktion. Om programdeltagaren väljer att konstruera sina multifunktionsenhetsmodeller så att kunden kan avaktivera vilolägesfunktionen, skall avaktiveringstillvalet göras åtkomligt på ett sätt som skiljer sig från tidsinställningarna. (Om t.ex. en programvarumeny innehåller vilolägesfördröjningar på 15, 30, 60, 90, 120 och 240 minuter får "Avaktivera" eller "Från" inte vara ett alternativ i denna meny. Det skall vara ett gömt (eller mindre framträdande) alternativ eller finnas med i en annan meny.)

VII. RIKTLINJER FÖR PROVNING AV KONTORSUTRUSTNING SOM UPPFYLLER KRAVEN FÖR ENERGY STAR

1. Provningsförhållanden: Nedan anges de omgivande förhållanden som bör råda när effektmätningen genomförs. Detta är nödvändigt för att inte yttre faktorer skall påverka resultaten och för att provningsresultaten skall kunna upprepas senare.

a) Datorer, bildskärmar, skrivare/faxapparater och skannrar

Linjeimpedans: < 0,25 ohm

Total harmonisk distorsion: < 5 %

(spänning)

Ingående spänning (växelström)(6): 115 vac rms ± 5 V rms

Ingående frekvens (växelström)(7): 60 Hz ± 3 Hz

Rumstemperatur: 25 °C ± 3 °C

b) Kopiatorer och multifunktionella enheter

Linjeimpedans: < 25 ohm

Total harmonisk distorsion: < 3 %

(spänning)

Rumstemperatur: 21 °C ± 3 °C

Relativ luftfuktighet: 40-60 %

Avstånd från vägg: minst 60 cm

Andra marknadsspecifika kriterier:

>Plats för tabell>

2. Provningsutrustning: Målet är att noggrant mäta den VERKLIGA effektförbrukningen(8) hos enheten eller bildskärmen. Detta gör det nödvändigt att använda en wattmeter som mäter aktivt rms-värde. Det finns många olika wattmetrar att välja på, men tillverkarna måste vara försiktiga när de väljer lämplig modell. Man bör ta hänsyn till följande faktorer när man anskaffar en wattmeter och förbereder själva provningen.

Toppfaktor

I en tidigare version av testförfarandet för Energy Star fanns det med ett krav på att tillverkare skulle använda en wattmeter med en toppfaktor större än 8. Som påpekats av många programdeltagare är detta inte ett ändamålsenligt eller relevant krav. I följande stycken diskuteras de frågor som handlar om toppfaktorn, och syftet med den ursprungligen inkorrekta formuleringen förtydligas. Tyvärr kan Energy Star-programmet inte ange något specifikt krav på utrustning för att rätta till felet. Provning är lika mycket en konst som en vetenskap, och tillverkare och provare måste använda sitt omdöme och stödja sig på fackfolk som är väl bevandrade i provningsfrågor för att välja en lämplig wattmeter.

Figur 1

>PIC FILE= "L_2001172SV.002901.TIF">

Till att börja med är det viktigt att förstå att anordningar som innehåller strömkällor med omslagseffekt får ström i en vågform som skiljer sig från den vanliga sinusformade strömmen(9). I figur 1 visas den typiska vågformen för en vanlig elektronisk anordning med strömbrytning. Medan praktiskt taget alla wattmetrar kan mäta en vanlig strömvågform är det svårare att välja en wattmeter när det rör sig om oregelbundna strömvågformer.

Det är avgörande att det från den wattmeter som väljs går att läsa av den ström som anordningen drar utan att orsaka intern toppdistorsion (dvs. att toppen av strömvågen klipps av). För detta krävs en undersökning av wattmeterns toppfaktor(10) och av de strömområden som finns på wattmetern. Bättre wattmetrar har högre toppfaktorer och ett större urval av strömområden.

När provet förbereds bör första steget vara att bestämma den toppström (ampere) som gäller för den anordning som skall mätas. Det kan åstadkommas med ett oscilloskop. Då måste ett strömområde väljas som gör att wattmetern kan registrera toppströmmen. Särskilt måste fullskalevärdet av det valda strömområdet multiplicerat med toppfaktorn för wattmetern (för strömmen) vara högre än toppströmavläsningen från oscilloskopet. Om en wattmeter har en toppfaktor på 4 och strömområdet är inställt på 3 ampere kan wattmetern registrera strömspikar på upp till 12 ampere. Om den uppmäta toppströmmen endast är 6 ampere skulle wattmetern duga. Den andra svårigheten som man måste vara medveten om är att om strömområdet är inställt för högt för att registrera toppström, kan noggrannheten vid mätning av icke-toppströmmen minska. Därför krävs en försiktig avvägning. Med fler strömområden att välja mellan och högre toppfaktorer får man bättre resultat.

Frekvenskaraktäristik

En annan fråga som man bör tänka på när man väljer en wattmeter är dess frekvenskaraktäristik. Elektronisk utrustning som innehåller strömkällor med omslagseffekt ger upphov till övertoner (udda övertoner, vanligtvis upp till den 21:a). Dessa övertoner måste komma med i effektmätningen, annars kommer wattförbrukningssiffran att bli felaktig. Följaktligen rekommenderas i Energy Star-programmet att tillverkarna köper wattmetrar som har en frekvensrespons på minst 3 kHz. De täcker då övertoner på upp till den 50:e och rekommenderas i IEC 555.

Upplösning

Tillverkare vill förmodligen ha en wattmeter som ger en upplösning på 0,1 W.

Noggrannhet

En annan egenskap som man måste ta hänsyn till är den noggrannhet som man vill kunna uppnå i resultatet. I kataloger och faktablad över wattmetrar tillhandahålls vanligtvis information om noggrannheten för effektavläsningar som kan uppnås vid olika områdesinställningar. Om man mäter en produkt som ligger mycket nära den maximala energiförbrukningen för det läge som provas, måste man utforma ett provningsförfarande som ger större noggrannhet.

Kalibrering

Wattmetrar bör kalibreras varje år för att behålla sin noggrannhet.

3. Provmetod: Tillverkarna bör mäta den genomsnittliga energiförbrukningen hos anordningarna när de befinner sig i från- eller lågenergilägena. Detta bör göras genom att energiförbrukningen mäts under en timma. Denna förbrukning blir då lika med genomsnittseffekten i watt.

Energimätning för lågenergilägen: Detta prov bör utföras för vart och ett av de lågenergilägen (t.ex. lågenergi, från, stand-by och viloläge) som är tillämpliga för att en viss anordning skall uppfylla kraven för Energy Star. Innan detta prov påbörjas bör maskinen ha anslutits till en strömkälla men vara avstängd och ha stabiliserats i rumsförhållanden under minst 12 timmar. En lämplig wattimmätare skall seriekopplas till maskinen och vara redo att korrekt ange maskinens energiförbrukning utan att energikällan bryts. Denna mätning kan göras i följd med energimätningen i frånläge. Sammanlagt bör de två testerna inte ta mer än 14 timmar att utföra, inbegripet den tid som behövs för att ansluta och stänga av maskinen.

Sätt på anordningen och låt den gå igenom sin uppvärmningsfas. Efter det att standardtiden tills lågenergiläget har passerats, skall wattimmätarangivelsen och tiden läsas av och registreras (eller tiduret eller timern startas). Efter en timma skall wattimmätaren läsas av och resultatet registreras igen. Skillnaden mellan de två avläsningarna är energianvändningen för lågenergiläget. Denna förbrukning blir då lika med genomsnittseffekten i watt.

(1) Den maximala kontinuerliga uteffekten är det värde som anges av tillverkaren av strömförsörjningsaggregatet i den bruksanvisning som levereras med produkten.

(2) Lägg märke till att en skrivarbasenhet som uppgraderats till MFD (till exempel när en kopieringsmaskin anslutits) i sin helhet måste bli godkänd enligt specifikationerna i Energy Star MFD för att produkten skall uppfylla kraven för Energy Star.

(3) Avsnitt B.1 i denna specifikation innehåller maximala energiförbrukningsmål för frånläget. Det förväntas att de flesta företag kommer att uppfylla dessa energiförbrukningsmål för frånläget genom att förse kopiatorn med en auto-avstängningsfunktion. Enligt denna specifikation är det emellertid möjligt och tillåtet för en tillverkare att använda ett lågenergiläge i stället för en auto-avstängingsfunktion om lågenergilägets energiförbrukning är lika med eller mindre än energiförbrukningsmålet för frånläget enligt denna specifikation. (Se riktlinjerna för provning av kopiatorer för mer information om denna fråga.)

(4) För en multifunktionsenhet där ovan nämnda metod skulle ge ett felaktigt resultat (därför att enheten inte är fullständigt uppvärmd efter den första uppvärmningscykeln plus 15 minuters stand-bytid) kan följande metod (i linje med ASTM Standard F757-94) användas:

Starta multifunktionsenheten och låt den bli varm och stabilisera sig i klar-läge (= stand-byläge) i två timmar. Hindra apparaten från att gå över i lågenergiläge under de första 105 minuterna (t.ex. genom att göra en kopia var 14:e minut under denna tid). Gör den sista kopian 105 minuter efter det att apparaten startades. Vänta sedan exakt 15 minuter. Läs av och notera tiden och uppgifterna på wattimmätaren när 15 minuter har gått. Läs av och notera wattimuppgiften igen efter en timme. Skillnaden mellan de två avläsningarna av wattimmätaren är lika med lågenergiförbrukningen; dividera med 1 timme för att få den genomsnittliga uteffekten.

(5) För produkter som är registrerade hos Europeiska kommissionen kan programdeltagarna kontakta Europeiska kommissionen.

(6) Om produkterna skall säljas i Europa eller Asien bör provningarna även genomföras vid maskinens märkspänning och -frekvens. Till exempel kan produkter som är avsedda för den europeiska marknaden provas vid 230 V och 50 Hz. Logotypen bör inte visas på produkter som levereras till Europa eller Asien om utrustningen inte uppfyller programmets effektkrav under lokala förhållanden avseende spänning och frekvens.

(7) Om produkterna skall säljas i Europa eller Asien bör provningarna även genomföras vid maskinens märkspänning och -frekvens. Till exempel kan produkter som är avsedda för den europeiska marknaden provas vid 230 V och 50 Hz. Logotypen bör inte visas på produkter som levereras till Europa eller Asien om utrustningen inte uppfyller programmets effektkrav under lokala förhållanden avseende spänning och frekvens.

(8) Verklig effekt definieras som (volt) × (ampere) × (effektfaktor), och anges vanligtvis som watt. Skenbar effekt definieras som (volt) × (ampere) och uttrycks vanligtvis i VA eller volt-ampere. Effektfaktorn för utrustning med strömkällor med omslagseffekt är alltid mindre än 1,0, så verklig effekt är alltid mindre än skenbar effekt.

(9) Toppfaktorn för en 60 Hz ström med sinusvågform är alltid 1,4. Toppfaktorn för en vågform som hänförs till en persondator eller bildskärm som har en strömkälla med omslagseffekt kommer alltid att vara större än 1,4 (men vanligtvis inte högre än 8). Toppfaktorn för en strömvågform definieras som förhållandet mellan toppströmmen (ampere) och effektivvärdesströmmen (ampere).

(10) Toppfaktorn för en wattmeter anges ofta både för ström och spänning. För ström är det förhållandet mellan toppströmmen och effektivvärdesströmmen i ett visst strömområde. När endast toppfaktor ges är det oftast för ström. En genomsnittlig wattmeter för aktivt effektivvärde har en toppfaktor i området 2:1 till 6:1.

Utväxling av diplomatiska noter

Not nr 1

Diplomatisk not från EG till USA

Ers excellens!

Jag ber att få hänvisa till det avtal mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (nedan kallat avtalet) som undertecknades i Washington DC den 19 december 2000.

Jag ber Er även att notera följande förutsättningar för avtalets genomförande:

1. För att ge de enskilda programmen för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning största möjliga effekt kommer Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering att använda en enda uppsättning av energieffektivitetsspecifikationer och en gemensam logotyp i enlighet med bilaga A till avtalet.

2. Europeiska gemenskapen avser att använda den gemensamma logotyp som anges i avtalet som märkning av energieffektiv kontorsutrustning i hela gemenskapen. Europeiska gemenskapens medlemsstater kan införa eller fortsätta att använda andra märkningsprogram för energieffektiv kontorsutrustning, även sådana som används i hela gemenskapen.

3. För att undvika eventuella konflikter i samband med registreringen av Energy Star-märken i de enskilda medlemsstaterna i gemenskapen är Europeiska gemenskapen införstådd med att Förenta staternas miljöskyddsbyrå redan nu till Europeiska gemenskapens byrå för harmonisering inom den inre marknaden har lämnat in ansökningar för registrering av Energy Star-märken som gemenskapsvarumärken.

4. Europeiska gemenskapen är även införstådd med att den korrekta användningen av den gemensamma logotypen kommer att kontrolleras på olika sätt i vart och ett av de enskilda medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och av Amerikas förenta stater. Den amerikanska miljöskyddsbyrån (US EPA) äger Energy Star-märkena och skall kontrollera användningen av dessa genom att ingå ett samförståndsavtal med varje programdeltagare som den registrerar. Europeiska gemenskapen avser att genomföra och övervaka en korrekt användning av Energy Star-märken i gemenskapens medlemsstater i enlighet med särskild lagstiftning i vilken föreskrifter kommer att fastställas för en korrekt användning av den internationella Energy Star-logotypen.

5. Europeiska kommissionen ber härmed att få informera Förenta staternas regering om att invändningar kan komma att göras mot dess ansökningar om registrering av Energy Star-märken i de enskilda medlemsstaterna i gemenskapen så snart den ovannämnda lagstiftningen trätt i kraft.

6. Europeiska kommissionen är härmed införstådd med att Förenta staternas regering kommer att fortsätta sitt inhemska Energy Star-märkningsprogram och även fortsättningsvis kommer att registrera programdeltagare avseende produkttyper utöver dem som anges i bilaga C till avtalet.

7. Europeiska kommissionen är härmed införstådd med att ingenting i detta avtal skall tolkas så att endera parten har rätt att hindra import, export, försäljning eller distribution av någon produkt på grund av att produkten har eller inte har energieffektivitetsmärkningen från den andra partens förvaltningsorgan.

8. Europeiska kommissionen ber härmed att få informera Förenta staternas regering att Europeiska kommissionen kommer att samråda med Europaparlamentet, som kommer att vara medlagstiftare för liknande initiativ på europeisk nivå, i alla frågor om tekniska specifikationer.

Jag får be Ers excellens att lämna en skriftlig bekräftelse på att Amerikas förenta staters regering godtar ovanstående förutsättningar.

Med utmärkt högaktning

(relevant namnteckning)

Not nr 2

Diplomatisk not från USA till EG

Jag ber att få bekräfta mottagandet av Ers excellens not nr 1 av den 19 december 2000 om förutsättningarna avseende genomförandet av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (nedan kallat avtalet), undertecknat i Washington DC den 19 december 2000.

Jag ber dessutom att få meddela Europeiska gemenskapen att Amerikas förenta staters regering är införstådd med de förutsättningar som anges i Ers excellens not, enligt följande: "1. För att ge de enskilda programmen för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning största möjliga effekt kommer Europeiska gemenskapen och Förenta staternas regering att använda en enda uppsättning av energieffektivitetsspecifikationer och en gemensam logotyp i enlighet med bilaga A till avtalet.

2. Europeiska gemenskapen avser att använda den gemensamma logotyp som anges i avtalet som märkning av energieffektiv kontorsutrustning i hela gemenskapen. Europeiska gemenskapens medlemsstater kan införa eller fortsätta att använda andra märkningsprogram för energieffektiv kontorsutrustning även sådana som används i hela gemenskapen.

3. För att undvika eventuella konflikter i samband med registreringen av Energy Star-märken i de enskilda medlemsstaterna i gemenskapen är Europeiska gemenskapen införstådd med att Förenta staternas miljöskyddsbyrå redan nu till Europeiska gemenskapens byrå för harmonisering inom den inre marknaden har lämnat in ansökningar för registrering av Energy Star-märken som gemenskapsvarumärken.

4. Europeiska gemenskapen är även införstådd med att den korrekta användningen av den gemensamma logotypen kommer att kontrolleras på olika sätt i vart och ett av de enskilda medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och av Amerikas förenta stater. Den amerikanska miljöskyddsbyrån (US EPA) äger Energy Star-märkena och skall kontrollera användningen av dessa genom att ingå ett samförståndsavtal med varje programdeltagare som den registrerar. Europeiska gemenskapen avser att genomföra och övervaka en korrekt användning av Energy Star-märken i gemenskapens medlemsstater i enlighet med särskild lagstiftning i vilken föreskrifter kommer att fastställas för en korrekt användning av den internationella Energy Star-logotypen.

5. Europeiska kommissionen ber härmed att få informera Förenta staternas regering om att invändningar kan komma att göras mot dess ansökningar om registrering av Energy Star-märken i de enskilda medlemsstaterna i gemenskapen så snart den ovannämnda lagstiftningen trätt i kraft.

6. Europeiska kommissionen är härmed införstådd med att Förenta staternas regering kommer att fortsätta sitt inhemska Energy Star-märkningsprogram och även fortsättningsvis kommer att registrera programdeltagare avseende produkttyper utöver dem som anges i bilaga C till avtalet.

7. Europeiska kommissionen är härmed införstådd med att ingenting i detta avtal skall tolkas så att endera parten har rätt att hindra import, export, försäljning eller distribution av någon produkt på grund av att produkten har eller inte har energieffektivitetsmärkningen från den andra partens förvaltningsorgan.

8. Europeiska kommissionen ber härmed att få informera Förenta staternas regering att Europeiska kommissionen kommer att samråda med Europaparlamentet, som kommer att vara medlagstiftare för liknande initiativ på europeisk nivå, i alla frågor om tekniska specifikationer."

Med utmärkt högaktning

(På utrikesministerns vägnar)

Top