EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0623(01)

Avtal om ändring av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada

EGT L 156, 23.6.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/408/oj

Related Council decision

21999A0623(01)

Avtal om ändring av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 156 , 23/06/1999 s. 0024 - 0025


AVTAL

om ändring av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada

EUROPEISKA UNIONENS RÅD på Europeiska gemenskapens vägnar,

å ena sidan, och

KANADAS REGERING,

å andra sidan,

som beaktar avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada som trädde i kraft den 27 februari 1996, och

som beaktar att båda parter har uttryckt sin önskan att utvidga avtalets tillämpningsområde och att ändra avtalet i enlighet med artikel 12 b i detta,

som beaktar att förhandlingarna om en sådan ändring har slutförts och att de har varit framgångsrika.

HAR AVTALAT SOM FÖLJER:

Artikel 1

1. Artikel 4 i avtalet om vetenskapliga och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada skall ersättas med följande: "Artikel 4

Områden för samarbetet

För gemenskapens vidkommande består områdena av den verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration som omfattas av artiklarna 130 G a(1) och 130 G d(2) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, den sistnämnda artikeln dock bara vad avser nät mellan infrastrukturoperatörer samt tillhörande forskningsprojekt.

För Kanadas vidkommande består områdena av all icke-försvarsvetenskap och teknisk verksamhet som finansieras eller bedrivs av Kanadas regeringsministerier eller andra myndigheter. Med berörd provins- eller territorieregerings medgivande kan samarbetet även omfatta forskning och teknisk utveckling som finansieras eller bedrivs av Kanadas provins- eller territorieregeringar. Kanada kommer att på diplomatisk väg underrätta gemenskapen om hur detta avtal skall tillämpas på berörda provinser och territorier."

2. I artikel 6 i avtalet skall punkt b.2 utgå.

Artikel 2

Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att de slutfört sina lagliga bestämmelser som krävs för att avtalet skall träda i kraft.

Artikel 3

Detta avtal har upprättats i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, samtliga texter är lika giltiga.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna ändring.

Som skedde i Ottawa den sjuttonde december nittonhundranittioåtta.

På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_1999156SV.002501.EPS">

På Kanadas regerings vägnar

>PIC FILE= "L_1999156SV.002502.EPS">

(1) 'genomföra program för forskning, teknisk utveckling och demonstration, varvid samarbete med och mellan företag, forskningscentra och universitet skall gynnas'.

(2) 'stimulera utbildning och rörlighet för forskare inom gemenskapen'.

Top