EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D1114(10)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/96 av den 23 juli 1996 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

EGT L 291, 14.11.1996, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/47(2)/oj

21996D1114(10)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/96 av den 23 juli 1996 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 14/11/1996 s. 0041 - 0041


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 47/96 av den 23 juli 1996 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse enligt protokollet med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XX till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 37/96 av den 5 juni 1996 (1).

Kommissionens beslut 94/741/EG av den 24 oktober 1994 om frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av vissa direktiv inom avfallsområdet (genomförande av rådets direktiv 91/692/EEG) (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas efter punkt 2a (rådets direktiv 91/692/EEG) i kapitel I i bilaga XX till avtalet:

"2aa. 394 D 0741: Kommissionens beslut 94/741/EG av den 24 oktober 1994 om frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av vissa direktiv inom avfallsområdet (genomförande av rådets direktiv 91/692/EEG) (EGT nr L 296, 17.11.1994, s. 42)."

Artikel 2

Texterna till beslut 94/741/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive spårkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1996 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 1996.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

H. HAFSTEIN

Ordförande

(1) EGT nr L 237, 19.9.1996, s. 46.

(2) EGT nr L 296, 17.11.1994, s. 42.

Top