EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21982A0526(04)

Överenskommelse om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR) - Slutakt - Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens tillämpning - Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens utvecklingsfrämjande karaktär - Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen angående artikel 5

OJ L 230, 5.8.1982, p. 39–56 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 43 - 56
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 43 - 56
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 4 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 4 - 20
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 124 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 140 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 140 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 25 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1982/505/oj

Related Council decision
Related Council regulation
Related Council decision

21982A0526(04)

Överenskommelse om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR) - Slutakt - Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens tillämpning - Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens utvecklingsfrämjande karaktär - Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen angående artikel 5

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 230 , 05/08/1982 s. 0039 - 0056
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0004
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0004
Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0043
Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0043


ÖVERENSKOMMELSE om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD,

FÖRBUNDSPRESIDENTEN I REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

SPANIENS REGERING,

REPUBLIKEN FINLANDS REGERING,

KONUNGARIKET NORGES REGERING,

DEN PORTUGISISKA REPUBLIKENS REGERING,

SVERIGES REGERING,

SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET,

REPUBLIKEN TURKIETS PRESIDENT,

SOM ÖNSKAR främja utvecklingen av de internationella transporterna och, i synnerhet, underlätta organiserandet och utförandet av dem,

SOM BEAKTAR att viss tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med bussar är, vad angår Europeiska ekonomiska gemenskapen, liberaliserade genom rådets förordning nr 117/66/EEG av den 28 juli 1966 om införande av gemensamma regler för internationella persontransporter med buss () och genom kommissionens förordning (EEG) nr 1016/68 av den 9 juli 1968 om de mallar för kontrolldokument som avses i artiklarna 6 och 9 i rådets förordning nr 117/66/EEG (),

SOM BEAKTAR att Europeiska Transportministerkonferensen (CEMT) dessutom den 16 december 1969 antog resolution nr 20 om allmänna regler för internationella transporter med buss () vilken likaledes förutser liberalisering av viss tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg,

SOM BEAKTAR att det är önskvärt att vidta harmoniserade liberaliseringsåtgärder för tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg och att förenkla kontrollformaliteterna genom införande av ett enda, gemensamt dokument,

SOM BEAKTAR att det är lämpligt att anförtro vissa administrativa uppgifter enligt överenskommelsen till Europeiska Transportministerkonferensens sekretariat,

HAR BESLUTAT att uppställa enhetliga regler att tillämpas på tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss,

OCH HAR DÄRFÖR UTSETT som befullmäktigade ombud:

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD

Herman DE CROO

Kommunikationsminister i Konungariket Belgien

Tjänstgörande ordförande i Europeiska gemenskapernas råd

M. G. CONTOGEORGIS

Medlem av EG-kommissionen

FÖRBUNDSPRESIDENTEN I REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

Karl LAUSECKER

Federal Transportminister

SPANIENS REGERING

Emilio PAN DE SORALUCE

REPUBLIKEN FINLANDS REGERING

Jarmo WAHLSTRÖM

Transportminister

KONUNGARIKET NORGES REGERING

Erik RIBU

Statssekreterare vid Samferdselsdepartementet

DEN PORTUGISISKA REPUBLIKENS REGERING

José Carlos VIANA BAPTISTA

Minister för bostäder, offentliga arbeten och transporter

SVERIGES REGERING

Nils-Erik BRAMSVIK

Statssekreterare vid kommunikationsdepartementet

SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET

Leon SCHLUMPF

Medlem av Förbundsrådet

Chef för det federala ministeriet för transporter, kommunikationer och energi

REPUBLIKEN TURKIETS PRESIDENT

Mustafa A. AYSAN

Transportminister

VILKA, efter att ha vederbörligen utväxlat sina godkända fullmakter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

AVSNITT I Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

1. Denna överenskommelse äger tillämpning på

a) tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg

- mellan två fördragsslutande parters områden, eller

- till och från samma avtalsslutande parts område och, i förekommande fall, i transit genom såväl fördragsslutande som icke fördragsslutande parts område, och

- med fordon som är registrerat på en fördragsslutande parts område som med hänsyn till sin konstruktion och utrustning är ägnat och avsett att transportera mer än nio personer inbegripet föraren,

b) tomkörningar med fordon i samband med sådan trafik.

2. I denna överenskommelse förstås med internationell trafik sådan trafik som berör åtminstone två fördragsslutande parters områden.

3. I denna överenskommelse täcker uttrycket "en fördragsslutande parts område", vad gäller Europeiska ekonomiska gemenskapen, de områden där det fördrag som upprättade den gemenskapen tillämpas och detta på de villkor som föreskrivits i nämnda fördrag.

Artikel 2

1. I denna överenskommelse förstås med tillfällig trafik sådan trafik som inte motsvarar vare sig definitionen på linjetrafik i artikel 3 nedan eller definitionen på skytteltrafik i artikel 4 nedan. Den innefattar

a) slutna rundresor, dvs resor under vilka samma grupp av passagerare befordras med samma fordon under hela resan och tillbaka till utgångspunkten,

b) trafik där utresan företas med och återresan utan passagerare,

c) all annan trafik.

2. Om undantag inte beviljats av behöriga myndigheter i den berörda avtalsslutande parten, vid tillfällig trafik, passagerare inte upptas eller avlämnas under resans gång. Sådan trafik kan ske med viss regelbundenhet utan att därför förlora sin karaktär av tillfällig trafik.

Artikel 3

1. I denna överenskommelse förstås med linjetrafik sådan trafik där med bestämd turtäthet och på bestämd färdväg passagerare transporteras, vilka får tas upp eller avlämnas efter vägen vid i förväg fastställda hållplatser. Linjetrafik kan vara underkastad förpliktelse att följa i förväg uppställda tidtabeller och tariffer.

2. I denna överenskommelse anses som linjetrafik alla transporter oavsett vem som organiserar dem av vissa personkategorier med utestängande av andra passagerare om de sker under de villkor som anges i punkt 1. Sådan trafik i synnerhet transport av arbetare mellan hemmet och arbetsplatsen och transport av elever mellan hemmet och undervisningsinstitutionen kallas "regelbunden specialtrafik".

3. Trafikantens karaktär av linjetrafik påverkas inte av att transporten anpassas för att uppfylla ändrade behov hos transportkonsumenterna.

Artikel 4

1. I denna överenskommelse förstås med skytteltrafik sådan trafik som organiseras för att under ett flertal tur-och-returresor mellan samma avrese- och bestämmelseorter transportera passagerare, som dessförinnan uppdelats i grupper. Varje passagerargrupp återförs efter avslutad utresa till avreseorten under en senare resa.

Med avreseort och bestämmelseort avses de platser där resan anträdes respektive avslutas liksom dessa platsers omgivningar.

2. Vid skytteltrafik får passagerare inte upptas eller avlämnas under resan.

3. Den första returresan och den sista utresan i en skytteltrafikserie sker utan passagerare.

4. Huruvida en transport skall anses som skytteltrafik eller ej påverkas emellertid inte av att, med samtycke av behöriga myndigheter hos den eller de avtalsslutande parterna,

- passagerare, i strid mot bestämmelserna i punkt 1, företar återresan med en annan grupp,

- passagerare, i strid mot bestämmelserna i punkt 2, upptas eller avlämnas under resan,

- första utresan och sista återresan i en skytteltrafikserie i strid mot bestämmelserna i punkt 3, sker utan passagerare.

AVSNITT II Liberaliseringsåtgärder

Artikel 5

1. För sådan tillfällig trafik som avses i artikel 2.1 a och b erfordras tillstånd endast av myndigheterna hos den avtalsslutande part där fordonet är registrerat.

2. För sådan tillfällig trafik som avses i artikel 2.1 c erfordras tillstånd endast av myndigheterna hos den avtalsslutande part där fordonet är registrerat om

- utresan sker utan passagerare och alla passagerare upptas på samma plats, och

- passagerarna

a) - genom transportkontrakt ingångna före ankomsten till en avtalsslutande parts område där de upptas är indelade i grupper antingen hos en icke avtalsslutande part eller hos en avtalsslutande part annan än den där fordonet är registrerat och annan än den där de tas upp, och

- transporteras till den avtalsslutande parts område, hos vilken fordonet är registrerat, eller

b) - på de villkor som anges i artikel 2.1 b tidigare har av samma transportör transporterats till den avtalsslutande parts område där de återupptas och nu transporteras till den avtalsslutande parts område, hos vilken fordonet är registrerat, eller

c) - har inbjudits att resa till en annan avtalsslutande parts område, varvid transportkostnaderna skall bestridas av den som utfärdat inbjudan. Passagerarna skall utgöra en homogen grupp, som inte får ha bildats endast för denna resa, och som skall föras till den avtalsslutande parts område, hos vilken fordonet är registrerat.

3. För sådan tillfällig trafik som avses i artikel 2.1 c kan tillstånd erfordras på den berörda avtalsslutande partens område om de villkor som fastställts i punkt 2 inte är uppfyllda.

AVSNITT III Kontrolldokument

Artikel 6

De transportörer som utför tillfällig trafik enligt denna överenskommelse skall på begäran av kontrollpersonal förete ett resebesked som utgör en del av ett kontrolldokument som utlämnas av behöriga myndigheter hos den avtalsslutande part där fordonet är registrerat eller av varje därtill befogat organ. Detta kontrolldokument ersätter hittillsvarande kontrolldokument.

Artikel 7

1. Det kontrolldokument som avses i artikel 6 är upprättat i form av resebesked som är hopsatta i ett häfte om 25 löstagbara resebesked med kopior. Kontrolldokumentet skall överensstämma med den förlaga som finns i bilagan till denna överenskommelse. Denna bilaga är en integrerande del av överenskommelsen.

2. Häftena och resebeskeden i dem är numrerade. Resebeskeden är dessutom numrerade från 1 till 25.

3. Texten på häftets omslag är, liksom texten på färdbladen, tryckt på det eller de officiella språken i den EG-stat eller annan avtalsslutande part där det använda fordonet är registrerat.

Artikel 8

1. Det häfte som avses i artikel 7 är utställt i transportörens namn. Det kan inte överlåtas.

2. Resebeskedoriginalet måste finnas ombord på fordonet under hela den resa för vilken det är ifyllt.

3. Transportören ansvarar för att resebeskeden ifylls i föreskriven ordning.

Artikel 9

1. Resebeskedet skall av transportören ifyllas i två exemplar för varje resa innan den påbörjas.

2. Transportören får lämna uppgifterna om passagerarnas namn genom en i förväg uppställd lista som skall klistras fast på därför avsedd plats under punkt 6 på resebeskedet. Transportörens stämpel eller i förekommande fall transportörens eller det använda fordonets förares underskrift skall anbringas över skarven mellan listan och resebeskedet

3. För trafik som inbegriper tom utresa och som omfattas av artikel 5.2 i denna överenskommelse kan passagerarlistan, på de villkor som anges i punkt 2, upprättas vid upptagandet av passagerarna.

Artikel 10

De behöriga myndigheterna hos två eller flera avtalsslutande parter kan bilateralt eller multilateralt överenskomma om dispens från upprättandet av sådan passagerarlista som avses i punkt 6 i resebeskedet. I detta fall skall antalet passagerare anges.

Artikel 11

1. En i grön papp bunden förlaga, som innehåller texten på de fördragsslutande parternas samtliga officiella språk till modellblanketten för fram- och baksidan av omslagsbladet till det kontrolldokument som är bifogat denna överenskommelse, skall finnas ombord på fordonet.

2. På försättsbladet till denna modell skall följande överskrift vara tryckt med versaler på det eller de officiella språken i det land där det använda fordonet är registrerat:

"Text till modellblankett för kontrolldokument på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska."

3. Denna modell skall alltid uppvisas på begäran av kontrollpersonal.

Artikel 12

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 6 kan de kontrolldokument som används för tillfällig trafik innan denna överenskommelse trätt i kraft användas under två år efter det att överenskommelsen trätt i kraft enligt artikel 18.2.

AVSNITT IV Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 13

1. Behöriga myndigheter hos de avtalsslutande parterna vidtar nödvändiga åtgärder för ikraftsättandet av denna överenskommelse.

Dessa åtgärder hänför sig bland annat till

- förfarandet vid kontroller, liksom påföljder vid överträdelser,

- häftets giltighetstid,

- utnyttjande och bevarande av resebeskedsoriginalet, liksom av kopian,

- namn på de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2, 6, 10 och 14 liksom på de organ som avses i artikel 6,

- eventuell påteckning som av kontrollpersonalen skall anbringas på resebeskedet.

2. De åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 skall meddelas till Europeiska Transportministerkonferensens (CEMT) sekretariat som skall informera de övriga fördragsslutande parterna därom.

Artikel 14

1. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter skall tillse att transportörerna respekterar bestämmelserna i denna överenskommelse.

2. De skall underrätta varandra, ömsesidigt och enligt sina respektive nationella lagstiftningar, om överträdelse som begåtts på deras områden av en transportör som har sitt hemvist hos en annan avtalsslutande part samt, i förekommande fall, om beslutade påföljder.

Artikel 15

Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 tillämpas inte om nu gällande eller eventuella framtida överenskommelser eller andra avtal mellan två eller flera avtalsslutande parter innebär ett friare system. Beteckningarna "nu gällande eller eventuella framtida överenskommelser eller andra avtal mellan två eller flera avtalsslutande parter" täcker, vad angår Europeiska ekonomiska gemenskapen, de överenskommelser eller andra avtal som slutits av de stater som är medlemmar i den gemenskapen.

Artikel 16

1. Varje avtalsslutande part kan, om behov därav uppstår för att denna överenskommelse skall kunna tillämpas eller som en följd av åtgärder som vidtagits enligt artikel 13, begära att överenskommelsens parter sammankallas för att gemensamt undersöka de uppkomna problemen och, i förekommande fall, de föreslagna lösningarna.

2. Ordförandeskapet vid sådana möten som avses i punkt 1 alternerar mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och en annan därtill utsedd fördragsslutande part.

3. Begäran om sammankallande av ett sådant möte som avses i punkt 1 skall inges till CEMT:s sekretariat.

4. CEMT:s sekretariat skall omedelbart meddela de övriga avtalsslutande parterna om sådan begäran som avses i punkt 1; om inte begäran om sammankallande har återtagits inom fyra veckor, skall CEMT:s sekretariat, efter utgången av denna tid fastställa dag och plats för mötet i överensstämmelse med efter senaste plenarsammanträde gällande ordförandeskap och skall snarast sammankalla detta möte.

Artikel 17

1. Vid undertecknandet av denna överenskommelse kan varje avtalsslutande part genom ett meddelande till CEMT:s sekretariat för vidare befordran till de övriga avtalsslutande parterna förklara att den inte anser sig bunden av artikel 5.2 b i överenskommelsen. I detta fall är de övriga avtalsslutande parterna inte bundna av artikel 5.2 b i förhållande till den avtalsslutande part som har uppställt en sådan reservation.

2. Den förklaring som avses i punkt 1 kan när som helst återtas genom ett meddelande till CEMT:s sekretariat f.v.b. till de övriga fördragsslutande parterna.

Artikel 18

1. Denna överenskommelse skall godkännas eller ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras gällande förfaranden. Instrument om godkännade eller ratificering skall deponeras av de avtalsslutande parterna hos CEMT:s sekretariat.

2. När fem avtalsslutande parter, däribland Europeiska ekonomiska gemenskapen, har godkänt eller ratificerat denna överenskommelse, träder den i kraft på den första dagen i den tredje månaden efter den dag då det femte instrumentet om godkännande eller ratificering deponerades.

3. För varje avtalsslutande part som godkänner eller ratificerar denna överenskommelse efter det att den trätt i kraft enligt punkt 2 träder överenskommelsen i kraft på den första dagen i den tredje månaden efter den dag då den avtalsslutande parten deponerade sina instrument om godkännade eller ratificering hos CEMT:s sekretariat.

4. Bestämmelserna i avsnitten II och III i denna överenskommelse skall börja tillämpas 7 månader efter överenskommelsens ikraftträdande enligt punkt 2 eller 3.

Artikel 19

1. Efter det att denna överenskommelse har varit i kraft under tre år på de villkor som anges i artikel 18.2, kan varje avtalsslutande part genom ett meddelande till CEMT:s sekretariat begära, att en konferens sammankallas för revision av överenskommelsen. Sekretariatet skall omedelbart informera övriga avtalsslutande parter om denna begäran, fastställer dag och plats för konferensen i enlighet med efter senaste plenarsammanträde gällande ordförandeskap och sammankallar konferensen med minsta möjliga dröjsmål. För ordförandeskapet vid dessa konferenser tillämpas analogt bestämmelserna i artikel 16.2.

2. Vad beträffar godkännande eller ratificering av den revision av överenskommelsen om vilken alla avtalsslutande parter enats tillämpas, liksom beträffande revisionens ikraftträdande, bestämmelserna i artikel 18.

Artikel 20

1. Denna överenskommelse har slutits för en giltighetstid av fem år räknat från dess ikraftträdande.

2. Varje avtalsslutande part kan, för sin del och med ett års varsel, uppsäga denna överenskommelse med verkan från den 1 januari genom samtidigt meddelande till de andra avtalsslutande parterna genom förmedling av CEMT:s sekretariat. Dock kan denna överenskommelse inte sägas upp under de första fyra åren efter dess ikraftträdande enligt artikel 18.2.

3. Om den inte uppsägs av fem avtalsslutande parter, däribland Europeiska ekonomiska gemenskapen, skall denna överenskommelses giltighet, efter utgången av den i punkt 1 angivna femårsperioden, automatiskt förlängas för efterföljande femårsperioder.

Artikel 21

Denna överenskommelse, som är upprättad i ett enda exemplar på franska språket och vars text äger vitsord, skall deponeras i arkivet hos CEMT:s sekretariat som översänder en vederbörligen bestyrkt kopia därav till var och en av de fördragsslutande parterna.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

SOM SKEDDE i Dublin den 26 maj 1982.

För Europeiska gemenskapernas råd

>Hänvisning till film>

För förbundspresidenten i Republiken Österrike

>Hänvisning till film>

För Spaniens regering

>Hänvisning till film>

För republiken Finlands regering

>Hänvisning till film>

För konungariket Norges regering

>Hänvisning till film>

För den portugisiska republikens regering

>Hänvisning till film>

För Sveriges regering

>Hänvisning till film>

För schweiziska Förbundsrådet

>Hänvisning till film>

För republiken Turkiets president

>Hänvisning till film>

() EGT nr 147, 9.8.1966, s. 2688/66.

() EGT nr L 173, 22.7.1968, s. 8.

() CEMT Resolutionsvolym, årgång 1969, s. 67; CEMT Resolutionsvolym, årgång 1971, s. 133.

BILAGA

(Grönt papper: DIN A4 = 29,7 x 21 cm)

(Omslag P framsidan)

(Text på ett eller flera officiella språk i den medlemsstat där

fordonet är registrerat.)

Stat i vilket kontrolldokumentet är utfärdat P Internationell landskod P

Behörig myndighet eller vederbörligen bemyndigat organ

Häfte nr ...

HÄFTE MED FÄRDBLAD

för tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med busstrafik, utställt med stöd av:

P ASOR (Överenskommelse om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss) och

P förordning (EEG) nr 117/66 (rådets förordning om införande av gemensamma regler för internationella persontransporter med buss)

Transportörens efter- och förnamn eller handelsbeteckning ...

...

Adress ...

...

... ...

(Ort och datum för häftets utfärdande) (Namnunderskrift och stämpel för den myndighet eller det organ som utfärdar häftet)

(Försättsblad till häftet P framsidan)

(Text på ett eller flera officiella språk i den medlemsstat där

fordonet är registrerat.)

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

I. TRANSPORTER SOM OMFATTAS AV ASOR

Med stöd av artikel 5.1 och 5.2 i ASOR får följande slag av trafik bedrivas utan tillstånd på annan avtalsslutande parts territorium än den där fordonet är registrerat:

a) Viss tillfällig internationell trafik bedriven med fordon registrerat i en avtalsslutande parts territorium,

P mellan de avtalsslutande parternas territorier, eller

P till och från samma avtalsslutande stats territorium och, i förekommande fall, i transit genom en annan avtalsslutande parts territorium eller genom en icke avtalsslutande stats territorium.

b) Färder med fordon utan passagerare i samband med sådan trafik.

II. TRANSPORTER SOM OMFATTAS AV FÖRORDNING (EEG) NR 117/66

Med stöd av artikel 5.1 och 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 117/66 av den 28 juli 1966 behöver sådan tillfällig internationell trafik där avreseorten ligger på en medlemsstats territorium och bestämmelseorten ligger på samma medlemsstats eller en annan medlemsstats territorium och som bedrivs med fordon registrerat i en medlemsstat inte tillstånd från någon annan medlemsstat än den stat där fordonet är registrerat. Vid färd i transit över territoriet för en inom ASOR avtalsslutande part, som inte är medlem i gemenskapen, gäller ASOR-föreskrifterna.

De slag av tillfällig trafik som omfattas av ovanstående föreskrifter är

Sådan tillfällig trafik som omfattas av dessa föreskrifter är

A. slutna rundresor, dvs trafik där samma fordon används för att befordra samma grupp av passagerare under hela färden och tillbaka till avreseorten, som skall vara belägen på den avtalsslutande partens territorium där fordonet är registrerat,

A. slutna rundresor, dvs trafik där samma fordon används för att befordra samma grupp av passagerare under hela färden och föra dem tillbaka till avreseorten,

B. trafik där utresan sker med och återresan utan passagerare,

B. trafik där utresan sker med och återresan utan passagerare,

C. trafik där utresan sker utan passagerare och där

P samtliga passagerare tas upp på samma plats för befordran till den stat där fordonet är registrerat, och

P passagerarna

C. trafik där utresan sker utan passagerare och samtliga passagerare tas upp på samma ställe samt passagerarna

C1. genom befordringsavtal ingångna före ankomsten till den avtalsslutande partens territorium där de upptas är indelade i grupper antingen på en icke avtalsslutande parts territorium eller på en avtalsslutande parts territorium annan än den där fordonet är registrerat och annan än den där de tas upp, eller

C1. utgör grupper som har bildats enligt befordringsavtal slutna före gruppens ankomst till det land där de skall tas upp, eller

C2. tidigare har befordrats med samma transportör vid en resa som avses i punkten B, till den avtalsslutande parts territorium där de skall tas upp igen, eller

C2. tidigare har befordrats med samma transportör vid en resa som avses i punkten B till det land där de skall tas upp igen och befordras ut ur landet, eller

C3. har inbjudits att resa till en annan avtalsslutande parts territorium, varvid transportkostnaderna skall bestridas av den som utfärdat inbjudan. Passagerarna skall utgöra en enhetlig grupp, som inte får ha bildats enbart för denna resa.

C3. har inbjudits att resa till en annan medlemsstat, varvid transportkostnaden skall bestridas av den som utfärdat inbjudan. Passagerarna skall utgöra en enhetlig grupp, som inte får ha bildats enbart för denna resa.

III. GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER FÖR ALL INTERNATIONELL TRAFIK SOM OMFATTAS AV ASOR ELLER FÖRORDNING (EEG) NR 117/66

1. Vid varje resa som utgör tillfällig trafik skall transportören före resans början upprätta ett färdblad i två exemplar.

Passagerarnas namn kan redovisas på en i förväg färdigställd lista på ett separat blad, som skall vara stadigt fästat på därtill avsett utrymme under punkt 6 i färdbladet. Transportörens stämpel eller, om så är lämpligt, transportörens eller fordonsförarens namnunderskrift skall finnas på både listan och färdbladet.

Vid sådan trafik där utresan sker utan passagerare får listan enligt ovanstående föreskrift fyllas i när passagerarna tas upp.

Originalet till färdbladet skall medföras i fordonet under hela färden och uppvisas på behörig kontrolltjänstemans begäran.

2. I fordonet skall det finnas en mall med styvt grönt omslag som på alla officiella språk i de avtalsslutande staterna inom ASOR innehåller texten i mallen för kontrolldokumentets omslag (fram- och baksida).

3. Vid sådan trafik där utresan görs utan passagerare enligt punkten C skall transportören fästa följande bestyrkande handlingar till färdbladet:

P I fall som avses i punkten C1: en kopia av befordringsavtalet, om några länder kräver det, eller annat dokument som innehåller de väsentliga bestämmelserna i detta avtal (särskilt ort, land och dag då avtalet slutits, ort, land och dag då passagerarna skall tas upp, bestämmelseort och bestämmelseland),

P I fråga om trafik som avses i punkten C2: det färdblad som medfördes i fordonet under den tidigare resa som utförts av transportören med passagerare på utresan och utan passagerare på återresan för att föra passagerarna till territoriet för antingen den avtalsslutande part eller den EG-medlemsstat där de skall tas upp igen,

P I fråga om trafik som avses i punkten C3: inbjudan eller en fotostatkopia av denna.

4. För tillfällig trafik som inte omfattas av punkterna I och II får det krävas transporttillstånd på berörd fördragsslutande parts eller EG-medlemsstats territorium. Vid sådan trafik skall ett kryss sättas i avsedd ruta, under punkten 4D på färdbladet, för att visa om tillstånd krävs eller inte. Om transporttillstånd krävs, skall detta vara fästat vid färdbladet. Om transporttillstånd inte krävs, skall anledningen till detta redovisas.

5. Vid tillfällig trafik får passagerare inte tas upp eller släppas av under resan, utom då undantag har medgetts av behöriga myndigheter. Även detta tillstånd skall vara fästat vid färdbladet.

6. Transportören skall ansvara för att färdbladen är ifyllda på föreskrivet sätt. De skall fyllas i med tryckbokstäver och med outplånligt bläck.

7. Häftet med färdblad får inte överlåtas.

(Försättsblad till häftet P baksidan)

(Text på ett eller flera officiella språk i den stat där fordonet är registrerat.)

Förklaring av symboler som används i färdbladet och anvisningar om hur man fyller i det

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

SLUTAKT

Representanterna för

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD,

FÖRBUNDSPRESIDENTEN I REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

SPANIENS REGERING,

REPUBLIKEN FINLANDS REGERING,

KONUNGARIKET NORGES REGERING,

DEN PORTUGISISKA REPUBLIKENS REGERING,

SVERIGES REGERING,

SCHWEIZISKA FÖRBUNDSRÅDET,

REPUBLIKEN TURKIETS PRESIDENT,

som samlats i dublin den 26 maj 1982 för att underteckna överenskommelsen om internationell tillfällig passagerartrafik på landsväg med bussar (ASOR),

har vid undertecknandet av denna överenskommelse godtagit följande deklarationer:

1. Deklaration av de avtalsslutande parterna angående tillämpningen av överenskommelsen;

2. Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen angående artikel 5 i överenskommelsen;

3. Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens utvecklingsfrämjande karaktär.

SOM SKEDDE i Dublin den 26 maj 1982.

För Europeiska gemenskapernas råd

För förbundspresidenten i Republiken Österrike

För Spaniens regering

För republiken Finlands regering

För konungariket Norges regering

För den portugisiska republikens regering

För Sveriges regering

För schweiziska Förbundsrådet

För republiken Turkiets president

Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens tillämpning

De avtalsslutande parterna förklarar sig godkänna att de liberaliseringsåtgärder som anges i artikel 5.2 i överenskommelsen endast kan tillämpas mellan sådana avtalsslutande parter vilka ifråga om sådan tillfällig befordran, som regleras av denna överenskommelse, tillämpar bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) av den 1 juli 1970 eller villkor som motsvarar bestämmelserna i AETR.

Varje avtalslutande part, som av ovan angivna skäl har för avsikt att vidta åtgärder för att, tills vidare eller överhuvudtaget, inte tillämpa de liberaliseringsbestämmelser som anges i artikel 5.2 i överenskommelsen, förklarar sig redo att, före eventuellt beslut om sådana åtgärder, samråda med den berörda avtalsslutande parten.

Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen angående artikel 5

Med avseende på artikel 5 förklarar Europeiska ekonomiska gemenskapen att angivna liberaliseringsåtgärder beträffande tom inresa med ett fordon till en annan avtalsslutande part för att där ta ombord en grupp passagerare för återresa till en plats på den avtalsslutande parts område där fordonet är registrerat gäller endast, ifråga om återresa till plats på Europeiska ekonomiska gemenskapen område, för återresa till plats i den medlemsstat i vilken det använda fordonet är registrerat.

Deklaration av de avtalsslutande parterna angående överenskommelsens

utvecklingsfrämjande karaktär

De avtalsslutande parterna förklarar att de liberaliseringsåtgärder som anges i artikel 5 i överenskommelsen ligger inom ramen för den eftersträvade utvecklingen av den internationella passagerartrafiken och vad beträffar tillfällig trafik utgör dessa ett betydande steg i riktning mot att underlätta genomförandet av sådan trafik. De skall bemöda sig att, inom ramen för denna överenskommelse liksom inom ramen för bilaterala avtal och med beaktande av de framsteg som gjorts beträffande harmonisering av konkurrensvillkoren, på grundval av gjorda erfarenheter vidga omfattningen av denna liberalisering. Dessutom förklarar de avtalsslutande parterna att de skall tillse att förfarandet vid utfärdandet av erforderliga tillstånd för den trafik som anges i artikel 5.3 i överenskommelsen förenklas.

Top