EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21972A0722(03)

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz - Protokoll nr 1 om behandling som gäller vissa varor - Protokoll nr 2 om varor som är föremål för särskilda förfaranden för att ta hänsyn till kostnadsskillnader på jordbruksvaror som ingår i dessa varor - Protokoll nr 3 om definition av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete - Protokoll nr 4 om bestämmelser avseende Irland - Protokoll nr 5 om den behandling som får tillämpas av Schweiz på import av vissa varor som är föremål för planen för uppbyggnad av obligatoriska reserver - Slutakt - Gemensamma deklarationer - Ensidiga deklarationer

OJ L 300, 31.12.1972, p. 189–280 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 191 - 282
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 191 - 282
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 191 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 41 - 128
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 105 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 40 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 4 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(1)/oj

Related Council regulation

21972A0722(03)

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz - Protokoll nr 1 om behandling som gäller vissa varor - Protokoll nr 2 om varor som är föremål för särskilda förfaranden för att ta hänsyn till kostnadsskillnader på jordbruksvaror som ingår i dessa varor - Protokoll nr 3 om definition av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete - Protokoll nr 4 om bestämmelser avseende Irland - Protokoll nr 5 om den behandling som får tillämpas av Schweiz på import av vissa varor som är föremål för planen för uppbyggnad av obligatoriska reserver - Slutakt - Gemensamma deklarationer - Ensidiga deklarationer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 31/12/1972 s. 0189 - 0280
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 1 s. 0041
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 1 s. 0041
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(31.12)L300 s. 0191
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(31.12)L300 s. 0191
"Grekisk specialutgåva
" Område 11 Volym 3 s. 0191
Spansk specialutgåva: Område 11 Volym 2 s. 0191
Portugisisk specialutgåva: Område 11 Volym 2 s. 0191


AVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

som den ena parten, och

SCHWEIZ

som den andra parten,

ÖNSKAR att konsolidera och med tanke på utvidgningen av Europeiska ekonomiska gemenskapen utöka de existerande ekonomiska relationerna mellan gemenskapen och Schweiz och att med vederbörlig hänsyn till korrekta konkurrensvillkor säkerställa den harmoniska utvecklingen av sin handel med avsikt att bidra till det europeiska uppbyggnadsarbetet,

BESLUTAR för detta ändamål stegvis undanröja hindren för väsentligen all sin handel i överensstämmelse med bestämmelserna om upprättandet av frihandelsområden i det allmänna tull- och handelsavtalet,

DEKLARERAR sin beredvillighet att i ljuset av varje tillämplig faktor och särskilt utvecklingen inom gemenskapen undersöka möjligheten av att utveckla och fördjupa sina relationer där det med hänsyn till de ekonomiska intressena skulle visa sig nyttigt att utvidga dem till områden som inte omfattas av detta avtal,

HAR BESLUTAT att i sin strävan att uppnå dessa mål och med beaktande av att ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas som ett fritagande av avtalsparterna från de skyldigheter som åligger dem enligt andra internationella avtal,

HÄRIGENOM TRÄFFAS DETTA AVTAL.

Artikel 1

Målet med detta avtal är

a) att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln främja den harmoniska utvecklingen av de ekonomiska relationerna mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och sålunda inom gemenskapen och i Schweiz befordra ekonomiska framsteg inom ekonomisk aktivitet, förbättra levnadsförhållanden och anställningsförhållanden samt öka produktivitet och finansiell stabilitet,

b) att tillhandahålla korrekta konkurrensvillkor för handeln mellan avtalsparterna,

c) att på detta sätt genom avlägsnandet av handelshinder bidra till världshandelns harmoniska utveckling och expansion.

Artikel 2

Avtalet skall gälla för varor med ursprung inom gemenskapen eller i Schweiz

i) som omfattas av kapitel 25-99 i Brysselnomenklaturen med undantag av varor enligt bilaga 1,

ii) som närmare anges i protokoll nr 2 med vederbörlig hänsyn till de förfaranden som bestäms i detta protokoll.

Artikel 3

1. Inga nya importtullar skall införas på varor mellan gemenskapen och Schweiz.

2. Importtullarna skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

a) Den 1 april 1973 skall varje importtull minskas till 80 % av utgångsvärdet.

b) Fyra ytterligare minskningar med 20 % vardera skall vidtas

den 1 januari 1974,

den 1 januari 1975,

den 1 januari 1976,

den 1 juli 1977.

Artikel 4

1. Bestämmelserna avseende den gradvisa avvecklingen av importtullarna skall också avse tullavgifter av fiskal natur.

Avtalsparterna får ersätta en tullavgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en tullavgift med en intern skatt.

2. Danmark, Irland, Norge och Storbritannien får fram till 1 januari 1976 bibehålla en avgift av fiskal natur eller ett fiskalt element i en importtull vid tillämpning av artikel 38 i "Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen" som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark, Irland, Norge och Storbritannien.

3. Schweiz får, med beaktande av villkoren i artikel 18, temporärt behålla avgifter som motsvarar ett fiskalt element i importtullarna på varor som närmare anges i bilaga 2.

Den gemensamma kommittén enligt artikel 29 skall undersöka om de villkor som anges i föregående stycke uppfylls, särskilt om en ändring av storleken på den fiskala delen har vidtagits.

Den gemensamma kommittén skall undersöka läget med hänsyn till omvandlingen av dessa tullar till interna avgifter före den 1 januari 1980 eller före något annat datum som kommittén kan bestämma med hänsyn till omständigheterna.

Artikel 5

1. Det utgångsvärde på importtullen på vilket de gradvisa minskningarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas skall vara den importtull som verkligen tillämpades den 1 januari 1972.

2. Om efter den den 1 januari 1972 några tullminskningar skulle tillämpas till följd av avtal som träffats vid handelskonferensen i Genève 1964-1967 skall de på detta sätt minskade tullsatserna ersätta de utgångstullar som anges i punkt 1.

3. De minskade tullarna enligt artikel 3 och protokoll nr 1 skall tillämpas med avrundning till den första decimalen.

Med beaktande av gemenskapens tillämpning av artikel 39.5 i "Akten om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen" som utarbetats av och antagits inom konferensen mellan Europeiska gemenskaperna och Danmark, Irland, Norge och Storbritannien, vad gäller särskilda tullar eller den särskilda delen av blandade tullar i den irländska tulltaxan, skall denna artikel 3 och protokoll nr 1 tillämpas med avrundning till den fjärde decimalen.

Artikel 6

1. Inga nya avgifter, som har samma verkan som importtullar, skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

2. Avgifter med samma verkan som importtullar som införs den 1 januari 1972 eller efter denna dag i handeln mellan gemenskapen och Schweiz skall avskaffas då avtalet träder i kraft.

Alla avgifter med samma verkan som importtullar vars storlek den 31 december 1972 är högre än de som verkligen tillämpades den 1 januari 1972, skall minskas till den senare tullsatsen då avtalet träder i kraft.

3. Avgifter med samma verkan som importtullar skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

a) Senast den 1 januari 1974 skall varje avgift minskas till 60 % av den tullsats som tillämpas den 1 januari 1972.

b) Tre ytterligare minskningar om 20 % vardera skall göras

den 1 januari 1975,

den 1 januari 1976,

den 1 juli 1977.

Artikel 7

1. Ingen exporttull eller avgift med samma verkan skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

Exporttullar och avgifter som har samma verkan skall avskaffas senast den 1 januari 1974.

2. I fråga om varor enligt bilaga 3 får avtalsparterna på det sätt som de skall besluta, vidta de åtgärder som de anser nödvändiga för att genomföra sin försörjningspolitik.

Artikel 8

Protokoll nr 1 bestämmer tullbehandlingen och förfaranden som gäller vissa varor.

Artikel 9

Protokoll nr 2 bestämmer tullbehandlingen och de förfaranden som gäller vissa varor som erhålls genom bearbetning av jordbruksvaror.

Artikel 10

1. I händelse av att särskilda regler fastställs till följd av någon ändring av de nuvarande reglerna får avtalsparten i fråga anta de förfaranden som är resultatet av detta avtal med avseende på de varor som är föremål för dessa regler eller ändringar.

2. I dessa fall skall avtalsparten i fråga ta vederbörlig hänsyn till den andra partens intressen. Av denna anledning får avtalsparterna rådgöra med varandra inom den gemensamma kommittén.

Artikel 11

Protokoll nr 3 bestämmer ursprungsreglerna.

Artikel 12

En avtalspart, som avser att minska den effektiva nivån på sina tullar och avgifter, med en verkan som är likvärdig med den som tredje land får, då detta land drar fördel av att behandlas som mest gynnad nation, eller som avser att dra tillbaka sin ansökan, skall i den utsträckning det är praktiskt möjligt underrätta den gemensamma kommittén minst trettio dagar innan denna minskning eller detta tillbakadragande träder i kraft. Avtalsparten skall beakta alla uppgifter från den andra parten om alla störningar som detta kan orsaka.

Artikel 13

1. Inga nya kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan gemenskapen och Schweiz.

2. Kvantitativa importbegränsningar skall avskaffas den 1 januari 1973 och alla åtgärder som har en inverkan likvärdig med kvantitativa begränsningar på importen skall avskaffas senast den 1 januari 1975.

Artikel 14

1. Gemenskapen förbehåller sig rätten att ändra de förfaranden som avser petroleumprodukter enligt nummer 27.10, 27.11, 27.12, ur 27.13 (paraffin, mikrovax eller bituminösa skiffrar och andra mineralvaxer) och 27.14 i Brysselnomenklaturen efter antagandet av en gemensam ursprungsdefinition för petroleumprodukter, när beslut fattas enligt den gemensamma handelspolitiken för varorna i fråga eller en gemensam energipolitik fastställs.

I detta fall skall gemenskapen ta vederbörlig hänsyn till Schweiz intressen. Av denna anledning skall gemenskapen underrätta den gemensamma kommittén som skall träffas på de villkor som anges i artikel 31.

2. Schweiz förbehåller sig rätten att vidta liknande åtgärder om det skulle ställas inför motsvarande situationer.

3. Med beaktande av punkterna 1 och 2 skall avtalet inte föregripa andra bestämmelser än tullregler som gäller vid import av petroleumprodukter.

Artikel 15

1. Avtalsparterna förklarar sig beredda att, i den utsträckning deras jordbrukspolitik så medger, främja den harmoniska utvecklingen av handeln med jordbruksvaror som inte omfattas av detta avtal.

2. Avtalsparterna skall tillämpa sina regler inom veterinärmedicin, hälsa och växthygien på ett icke-diskriminerande sätt och skall inte införa några nya bestämmelser som kan otillbörligt hindra handeln.

3. Avtalsparterna skall på de villkor som anges i artikel 31 undersöka alla svårigheter som kan uppstå i handeln med jordbruksvaror och skall sträva efter att finna lämpliga lösningar.

Artikel 16

Från och med den 1 juli 1977 får varor som framställs i Schweiz inte åtnjuta mer fördelaktig behandling när de importeras till gemenskapen än den behandling som tillämpas mellan gemenskapens medlemsstater.

Artikel 17

Avtalet skall inte utesluta underhåll av eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller förfaranden för gränshandel, utom i den utsträckning de ändrar förfarandena i detta avtal, särskilt bestämmelserna om ursprungsregler.

Artikel 18

Avtalsparterna skall avstå från varje åtgärd eller praxis av intern fiskal natur som åstadkommer vare sig direkt eller indirekt diskriminering av en avtalsparts varor i förhållande till liknande varor som framställs inom den andra avtalspartens territorium.

Varor som exporteras till ett av avtalsparternas territorier får inte åtnjuta återbetalning av intern beskattning utöver den direkta eller indirekta beskattning som påläggs dessa varor.

Artikel 19

Betalning som avser handel med varor och överföring av denna betalning till den medlemsstat inom gemenskapen i vilken fordringsägaren är bosatt eller till Schweiz skall vara fri från alla begränsningar.

Avtalsparterna skall avstå från alla valutarestriktioner eller administrativa begränsningar som avser beviljande, återbetalning eller godkännande av kortfristiga och medellånga krediter som omfattar kommersiella transaktioner i vilka en invånare deltar.

Artikel 20

Avtalet skall inte utesluta förbud eller begränsningar av import, export eller varor i transit som motiveras av allmän moral, lag och ordning eller allmän säkerhet, skydd av liv och hälsa för människor och djur, skydd av växter, skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, skydd av industriell och kommersiell egendom eller regler som avser guld eller silver. Dessa förbud eller begränsningar får dock inte medföra godtycklig diskriminering eller kamouflerad begränsning av handeln mellan avtalsparterna.

Artikel 21

Ingenting i avtalet skall hindra avtalsparterna från att vidta några åtgärder

a) som avtalsparten anser nödvändiga för att förhindra avslöjandet av upplysningar som strider mot avtalspartens väsentliga säkerhetsintressen,

b) som avser handeln med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller avser forskning, utveckling eller tillverkning som är oundgänglig för försvarsändamål under förutsättning att dessa åtgärder inte skadar konkurrensvillkoren med avseende på varor som inte är avsedda för militära ändamål,

c) som avtalsparten anser är väsentliga för sin egen säkerhet under krig eller allvarlig internationell spänning.

Artikel 22

1. Avtalsparterna skall avstå från alla åtgärder som kan äventyra uppfyllandet av avtalets mål.

2. Avtalsparterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Om den ena av avtalsparterna anser att den andra har brustit i uppfyllandet av någon skyldighet enligt avtalet får den vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 23

1. Följande är oförenligt med avtalets korrekta funktion i den utsträckning som det påverkar handeln mellan gemenskapen och Schweiz:

i) Alla avtal mellan företag, beslut av företagsgrupper och samordnade åtgärder mellan företag för att förhindra eller störa konkurrensen i fråga om tillverkning av eller handel med varor.

ii) Missbruk av ett eller flera företag med en dominerande ställning i avtalsparternas hela territorium eller väsentlig del av detta.

iii) Varje offentligt stöd som stör eller hotar att störa konkurrensen genom att gynna vissa företag eller framställningen av vissa varor.

2. Om en avtalspart skulle anse att en viss åtgärd är oförenlig med denna artikel får avtalsparten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 24

Om en ökning av importen av en viss vara sannolikt allvarligt skadar någon tillverkning som utförs i en av avtalsparternas territorier och om denna ökning beror på orsaker enligt i) eller ii) nedan, får den berörda avtalsparten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

i) Delvis eller total minskning av importtullar eller avgifter med likvärdig verkan på varan i fråga hos den importerande avtalsparten enligt bestämmelserna i avtalet,

ii) Det faktum att tullar och avgifter med likvärdig inverkan som tas ut av den exporterande avtalsparten på import av råvaror eller halvfabrikat som används vid tillverkning av varan i fråga är påtagligt lägre än motsvarande tullar och avgifter som tas ut av den importerande avtalsparten.

Artikel 25

Om en av avtalsparterna konstaterar att dumpning äger rum vid handel med den andra avtalsparten får denna part vidta lämpliga åtgärder mot detta enligt avtalet om genomförande av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 26

Om allvarliga störningar uppstår inom någon del av ekonomin eller om svårigheter uppstår som skulle kunna orsaka allvarliga störningar i den ekonomiska situationen i en region får den berörda avtalsparten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 27.

Artikel 27

1. Om en avtalspart utsätter import av varor, som kan vålla svårigheter enligt artiklarna 24 och 26 för ett administrativt förfarande, vars ändamål är att tillhandahålla snabba upplysningar om handelsrörelser skall denna avtalspart underrätta den andra avtalsparten.

2. I de fall som anges i artikel 22-26 skall avtalsparten i fråga, innan parten vidtar de åtgärder som anges i dessa eller, i fall då punkt 3 d gäller så snart som möjligt förse den gemensamma kommittén med alla tillämpliga upplysningar som behövs för en noggrann undersökning av situationen för att söka en lösning som kan godkännas av kontraktsparterna.

Vid valet av åtgärder skall de åtgärder ges företräde som minst stör avtalet.

Säkerhetsåtgärderna skall omedelbart delges den gemensamma kommittén och skall vara underkastade regelbundna samråd inom kommittén, särskilt med avsikten att avskaffa dem så snart omständigheterna så medger.

3. För genomförandet av punkt 2 skall följande bestämmelser gälla:

a) I fråga om artikel 23 får endera avtalsparten hänföra frågan till den gemensamma kommittén om den anser att en viss praxis gör att avtalet inte kan fungera på rätt sätt enligt artikel 23.1.

Avtalsparterna skall förse den gemensamma kommittén med alla tillämpliga upplysningar och skall ge kommittén det bistånd den behöver för att undersöka ärendet och om så är tillämpligt undanröja den kritiserade praxisen.

Om avtalsparten i fråga inte slutar med den kritiserade praxisen inom den tid som fastställs av den gemensamma kommittén eller vid avsaknad av ett avtal i den gemensamma kommittén inom tre månader efter det att ärendet hänförts dit, får den berörda avtalsparten vidta varje säkerhetsåtgärd parten anser nödvändig för att hantera de allvarliga svårigheter som är ett resultat av praxisen i fråga. Särskilt får avtalsparten dra in tullnedsättningar.

b) I fråga om artikel 24 skall de svårigheter som orsakas av den situation som anges i denna artikel hänföras för undersökning till den gemensamma kommittén som får fatta varje beslut som behövs för att sätta stopp för dessa svårigheter.

Om den gemensamma kommittén eller den exporterande avtalsparten inte har fattat något beslut som sätter stopp för svårigheterna inom trettio dagar efter det att ärendet anmälts, är den importerande avtalsparten berättigad att ta ut en kompensationsavgift på den importerade varan.

Kompensationsavgiften skall beräknas med avseende på den inverkan som skillnaderna i tull på de råvaror eller halvfabrikat, som ingår i varorna, har på värdet av varorna i fråga.

c) I fråga om artikel 25 skall överläggningar äga rum i den gemensamma kommittén innan den berörda avtalsparten vidtar de tillämpliga åtgärderna.

d) Om utomordentliga omständigheter som kräver omedelbar åtgärd omöjliggör undersökning i förväg får den berörda avtalsparten i de situationer som anges i artiklarna 24-26 och även i fråga om exportstöd som har direkt och omedelbar inverkan på handeln omedelbart tillämpa de försiktighetsåtgärder som är oundgängligen nödvändiga för att avhjälpa situationen.

Artikel 28

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller Schweiz är i svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter i fråga om betalningsbalansen får den berörda avtalsparten vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Parten skall skyndsamt underrätta den andra avtalsparten.

Artikel 29

1. En gemensam kommitté skall upprättas som är ansvarig för administrationen av avtalet och skall garantera dess riktiga tillämpning. För detta ändamål skall den utfärda rekommendationer och fatta beslut i de fall som bestäms i avtalet. Dessa beslut skall ikraftsättas av avtalsparterna enligt deras egna bestämmelser.

2. För den riktiga tillämpningen av avtalet skall avtalsparterna utbyta upplysningar och på begäran av endera parten överlägga inom den gemensamma kommittén.

3. Den gemensamma kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 30

1. Den gemensamma kommittén skall bestå av å ena sidan representanter för gemenskapen och å den andra sidan representanter för Schweiz.

2. Den gemensamma kommittén skall verka genom ömsesidigt avtal.

Artikel 31

1. Varje avtalspart skall i tur och ordning vara ordförande i den gemensamma kommittén enligt de förfaranden som fastställs i dess stadgar.

2. Ordföranden skall sammankalla möten minst en gång om året för att granska att avtalet fungerar.

Den gemensamma kommittén skall dessutom sammanträda så snart särskilda omständigheter så påfordrar på begäran av endera avtalsparten enligt de villkor som anges i arbetsordningen.

3. Den gemensamma kommittén får besluta om inrättande av alla arbetsgrupper som kan hjälpa till med kommitténs uppgifter.

Artikel 32

1. Om en avtalspart anser att det skulle vara värdefullt för båda avtalsparternas ekonomiska intressen att utveckla de relationer som fastställs i avtalet genom att utvidga dem till områden som nu inte ingår, skall de sända en motiverad begäran till den andra avtalsparten.

Avtalsparterna får ge den gemensamma kommittén i uppdrag att undersöka denna begäran och om så är tillämpligt utfärda rekommendationer till avtalsparterna, särskilt med avsikt att öppna förhandlingar.

2. De avtal som blir resultatet av förhandlingarna enligt punkt 1 kommer att bli föremål för avtalsparternas ratificering eller godkännande enligt deras egna förfaranden.

Artikel 33

Bilagorna och protokollen till avtalet skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 34

Endera avtalsparten får säga upp avtalet genom att underrätta den andra avtalsparten. Avtalet skall upphöra att vara i kraft tolv månader efter dagen för denna anmälan.

Artikel 35

Avtalet skall gälla å ena sidan för de territorier för vilka fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen gäller och å den andra för Schweiz territorium.

Artikel 36

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, nederländska, engelska, franska, tyska, italienska och norska språken, vart och ett av dessa skall ha samma giltighet.

Detta avtal kommer att godkännas av avtalsparterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973 under förutsättning att avtalsparterna före denna dag har underrättat varandra om att nödvändiga förfaranden har avslutats.

Efter denna dag träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på denna anmälan. Den sista dagen för denna anmälan skall vara den 30 november 1973.

De bestämmelser som gällde den 1 april 1973 skall tillämpas på ikraftträdandet av detta avtal om det träder i kraft efter denna dag.

Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brussel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweundsiebzig.

Done at Brussels on the twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue Iulgio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

PROTOKOLL nr 1 om behandling som gäller vissa varor

AVSNITT A

BEHANDLING SOM GÄLLER IMPORT TILL GEMENSKAPEN AV VISSA VAROR MED URSPRUNG I SCHWEIZ

Artikel 1

1. Importtullar till gemenskapen på varor som ursprungligen bestod av varor enligt den gemensamma tulltaxans kapitel 48 eller 49, exklusive nr 48.09 (byggboard av trämassa eller av vegetabilisk fiber, även limmad med naturliga eller konstgjorda hartser eller liknande bindemedel) skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

>Plats för tabell>

2. Importtullar till Irland på varor enligt punkt 1 skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

>Plats för tabell>

3. Oaktat artikel 3 i avtalet skall Danmark, Norge och Storbritannien tillämpa följande importtullar för varor enligt punkt 1 med ursprung i Schweiz:

>Plats för tabell>

4. Under tiden den 1 januari 1974 till och med den 31 december 1983 skall Danmark, Norge och Storbritannien ha rättighet att varje år för import av varor med ursprung i Schweiz till kontingenter utan tull vars storlek enligt bilaga A för 1974 skall uppgå till det genomsnittet av importen mellan 1968 och 1971 ökat med det kumulativa värdet genom fyra ökningar med 5%. Efter den 1 januari 1975 skall beloppet för ökningen av dessa tullkontingenter årligen ökas med 5%.

5. Uttrycket "den ursprungliga gemenskapen" avser Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna.

Artikel 2

1. Tullar på varor enligt punkt 2 för import till den ursprungliga gemenskapen och Irland skall gradvis minskas till följande nivåer enligt följande tidtabell:

>Plats för tabell>

För tulltaxenummer 78.01 A II och 79.01 A enligt tabellen i punkt 2 skall tullminskningar göras för den ursprungliga gemenskapen och oaktat artikel 5.3 i avtalet, avrundade till andra decimalen.

2. Varorna i ovannämnda punkt är följande:

>Plats för tabell>

Artikel 3

Import som är underkastad taxebehandling enligt artikel 1 och 2, utom för annat obearbetat bly än tackor (enligt undernr 78.01 A II i Gemensamma tulltaxan), skall vara föremål för årliga vägledande takjusteringar över vilka tillämpliga importtullar med avseende på tredje land får återinföras på följande villkor:

a) Med beaktande av gemenskapens rätt att tillfälligt upphäva tillämpningen av tak för vissa varor anges de för 1973 fastställda taken i bilaga B. Dessa tak har beräknats under antagande av att den ursprungliga gemenskapen och Irland skall göra den första tullminskningen den 1 april 1973. För 1974 skall taknivåerna motsvara den nivå som gällde 1973 varje år justerad för gemenskapen och ökad med 5 %. Från den 1 januari 1975 skall taknivån höjas med 5 % årligen.

För varor som omfattas av detta protokoll men inte ingår i bilaga B förbehåller sig gemenskapen rätten att införa tak vilkas nivå kommer att vara lika med den genomsnittliga storleken av importen till gemenskapen under de fyra senaste år för vilka statistik finns tillgänglig, ökad med 5 %. För följande år skall nivåerna för dessa tak höjas årligen med 5 %.

b) Om importen av en viss vara under två på varandra följande år på grund av taket skulle bli mindre än 90 % av den fastställda nivån skall gemenskapen tills vidare upphäva tillämpningen av detta tak.

c) Vid fall av tillfälliga ekonomiska svårigheter förbehåller sig gemenskapen rätten att efter samråd inom den gemensamma kommittén för ett år bibehålla den nivå som fastställdes föregående år.

d) Gemenskapen skall den 1 december varje år till den gemensamma kommittén överlämna en förteckning över varor som är föremål för tak under det kommande året och nivån på dessa tak.

e) Import inom ramen för tullkontingenter enligt artikel 1.4 skall också avstämmas mot de tak som fastställts för dessa varor.

f) Då för en vara som omfattas av detta protokoll ett tak nås får utan beaktande av artikel 3 i avtalet och artiklarna 1 och 2 i detta protokoll Gemensamma tulltaxans importtullar på varan i fråga återinföras till slutet av kalenderåret.

I detta fall, före den 1 juli 1977

i) skall Danmark, Norge och Storbritannien återinföra följande tullar:

>Plats för tabell>

ii) Irland skall återinföra tullar mot tredje land.

Tullsatserna enligt artiklarna 1 och 2 i detta protokoll skall återinföras den 1 januari följande år.

g) Efter den 1 juli 1977 skall avtalsparterna inom den gemensamma kommittén undersöka möjligheten av att revidera de procentsatser med vilka taken höjs med beaktande av utvecklingen av konsumtion och import till gemenskapen och erfarenheter till följd av tillämpningen av denna artikel.

h) Taken skall avskaffas vid slutet av avvecklingsperioderna enligt artiklarna 1 och 2 i detta protokoll.

Artikel 4

1. Den ursprungligen konstituerade gemenskapen skall till och med den 31 december 1975 bibehålla en miniminivå på importtullar på följande varor:

>Plats för tabell>

2. Importtullarna enligt punkt 1 skall avskaffas i två lika stora steg den 1 januari 1976 och den 1 juli 1977. Utan beaktande av artikel 5.3 i avtalet skall de på detta sätt minskade tullarna avrundas till den andra decimalen.

3. Bestämmelserna i avtalet skall gälla för varor enligt kapitel 91 i Brysselnomenklaturen under förutsättning att Schweiz tillämpar bestämmelserna i tilläggsavtalet till avtalet 1967 avseende urindustrins varor mellan Schweiz och Europeiska ekonomiska gemenskapen, undertecknad i Bryssel den 20 juli 1972.

Alla skyldigheter enligt tilläggsavtalet skall betraktas som skyldigheter enligt artikel 22 i detta avtal.

AVSNITT B

BEHANDLING AV IMPORT TILL SCHWEIZ AV VISSA VAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

Artikel 5

1. Importtullar i Schweiz på varor med ursprung i den ursprungligen konstituerade gemenskapen och i Irland och som upptas i bilaga C till detta protokoll skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

>Plats för tabell>

2. Importtullar i Schweiz på varor enligt Brysselnomenklaturen nr 44.18 med ursprung i den ursprungligen konstituerade gemenskapen och i Irland skall gradvis avskaffas enligt följande tidtabell:

>Plats för tabell>

3. Utan beaktande av artikel 3 i avtalet förbehåller sig Schweiz rätten att med hänsyn till dess ekonomiska behov och administrativa överväganden tillämpa följande importtullar på varor enligt bilaga C med ursprung i Danmark, Norge och Storbritannien:

>Plats för tabell>

Artikel 6

För varor enligt Brysselnomenklaturen nr 44.18, 48.01 och 48.07 förbehåller sig Schweiz rätten att vid fall av allvarliga svårigheter införa vägledande tak enligt förfaranden som definierats i artikel 3 i detta protokoll. För import som överskrider dessa tak får importtullar som inte överskrider dem som gäller för tredje land återinföras.

BILAGA A

>Plats för tabell>

BILAGA B

>Plats för tabell>

BILAGA C

>Plats för tabell>

PROTOKOLL nr 2 om varor som är föremål för särskilda förfaranden för att ta hänsyn till kostnadsskillnader på jordbruksvaror som ingår i dessa varor

Artikel 1

För att ta hänsyn till kostnadsskillnader för jordbruksvaror som ingår i varorna enligt tabeller som är bifogade detta protokoll utesluter inte avtalet

i) uttaxering på importen av en variabel komponent eller ett fast belopp eller tillämpning av åtgärder för intern priskompensation,

ii) tillämpning av antagna åtgärder på export.

Artikel 2

1. För de varor som anges i tabeller som bifogats detta protokoll skall bastullsatserna vara

a) för den ursprungligen konstituerade gemenskapen: de tullsatser som faktiskt tillämpades den 1 januari 1972,

b) för Danmark, Irland, Norge och Storbritannien:

i) med avseende på varor som omfattas av förordning (EEG) nr 1059/69:

- för Irland å ena sidan,

- för Danmark, Norge och Storbritannien å den andra sidan med avseende på varor som inte omfattas av Europeiska frihandelssammanslutningen:

de tullsatser som anges i artikel 47 i "Handlingar som avser villkoren för tillträde och justering av fördragen" som upprättats och antagits av Danmark, Irland, Norge, Storbritannien. Den gemensamma kommittén skall underrättas om dessa bastullsatser i god tid och i varje fall före den första minskningen enligt punkt 2,

ii) med avseende på andra varor: de tullsatser som faktiskt tillämpades den 1 januari 1972,

c) för Schweiz: de tullsatser som anges i tabell II i bilagan till detta protokoll.

2. Skillnaderna mellan grundtullsatserna och de tullsatser som gäller den 1 juli 1977, vilka visas i tabellerna som bifogas detta protokoll, skall gradvis avskaffas genom fem minskningar om 20 % vardera vid följande tidpunkter:

1 april 1973,

1 januari 1974,

1 januari 1975,

1 januari 1976,

1 juli 1977.

Om tullsatsen den 1 juli 1977 är större än bastullsatsen skall skillnaden mellan dessa tullsatser minskas med 40 % den 1 januari 1974 och återigen minskas med 20 % vid var och en av följande tidpunkter:

1 januari 1975,

1 januari 1976,

1 juli 1977.

3. Utan hänsyn till artikel 5.3 i avtalet och med beaktande av gemenskapens tillämpning av artikel 39.5 av "Handlingar som avser villkoren för tillträde och justering av fördragen" som upprättats och antagits av Danmark, Irland, Norge, Storbritannien skall, i fråga om specifika tullsatser eller specifika delar av tullsatser i Storbritanniens tulltaxa punkt 1 och 2 tillämpas med avrundning till den fjärde decimalen för nedan angivna varor:

>Plats för tabell>

4. För varor enligt nr 19.03, 22.06 och 35.01 B i Storbritanniens tulltaxa och varor som upptagits i tabell 1 som bifogats detta protokoll får Storbritannien senarelägga den första av taxeminskningarna enligt punkt 2 till den 1 juli 1973.

Artikel 3

1. Detta protokoll skall också gälla de alkoholhaltiga drycker enligt nr 22.09 C i Gemensamma tulltaxan som inte specificerats i tabellerna 1 och 2 som bifogats detta protokoll. Reglerna för tullsatsminskningarna som gäller för dessa varor skall beslutas av den gemensamma kommittén.

Då dessa regler definieras vid en senare tidpunkt skall den gemensamma kommittén besluta om huruvida i detta protokoll skall intas andra varor ur kapitel 1-24 i Brysselnomenklaturen som inte är föremål för jordbruksregler inom avtalsparternas territorier.

2. Vid detta tillfälle skall om så erfordras den gemensamma kommittén foga bilagorna 2 och 3 till protokoll nr 3.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

PROTOKOLL Nr 3 om definition av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete

AVDELNING 1

Definition av begreppet "ursprungsvaror"

Artikel 1

För att genomföra detta avtal och utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 i detta protokoll skall följande varor betraktas som

1. varor med ursprung i gemenskapen

a) varor som fullständigt framställs inom gemenskapen,

b) varor som framställs inom gemenskapen vid vilkas framställning andra varor än de som anges i a används, under förutsättning att de nämnda varorna har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i den betydelse som anges i artikel 5. Detta villkor skall dock inte gälla för varor som enligt detta protokoll har sitt ursprung i Schweiz,

2. varor med ursprung i Schweiz

a) varor som fullständigt framställs i Schweiz,

b) varor som framställs i Schweiz vid vilkas framställning andra varor än de som anges i a används, under förutsättning att dessa varor har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i den betydelse som anges i artikel 5. Detta villkor skall dock inte gälla för varor som enligt detta protokoll har sitt ursprung inom gemenskapen.

Varorna i förteckning C skall temporärt undantas från detta protokolls räckvidd.

Artikel 2

1. Eftersom handel mellan gemenskapen och Österrike, Finland, Island, Portugal och Sverige och mellan Schweiz och de senare fem länderna och även mellan vart och ett av dessa fem länder inbördes styrs av avtalen som innehåller regler som är identiska med dem i detta protokoll skall följande varor också betraktas som

A. varor med ursprung i gemenskapen: de varor enligt artikel 1.1 vilka, efter att ha exporterats från gemenskapen inte har undergått någon bearbetning eller behandling i något av de fem länderna eller inte har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling där för att ge dem status av varor med ursprung i något av dessa länder med stöd av bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i artikel 1.1 b eller artikel 2 b i detta protokoll som ingår i de ovannämnda avtalen under förutsättning att

a) endast varor med ursprung i något av de fem länderna eller i gemenskapen eller i Schweiz har använts vid bearbetningen eller behandlingen,

b) en procentregel i förteckningarna A eller B enligt artikel 5 begränsar andelen värdemässigt av icke-ursprungsvaror som på vissa villkor kan ingå, det ökade värdet har erhållits i vart och ett av länderna enligt procentreglerna och enligt de andra regler som ingår i dessa förteckningar utan någon möjlighet till ackumulering från ett land till ett annat;

B. varor med ursprung i Schweiz: de varor enligt artikel 1.2 vilka, efter att ha exporterats från Schweiz inte har undergått någon bearbetning eller behandling i något av de fem länderna eller inte har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling där för att ge dem status av varor med ursprung i något av dessa länder med stöd av bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i artikel 1.1 b eller artikel 2 b i detta protokoll som ingår i de ovannämnda avtalen under förutsättning att

a) endast varor med ursprung i något av de fem länderna eller i gemenskapen eller i Schweiz använts vid bearbetningen eller behandlingen,

b) en procentregel i förteckningarna A eller B enligt artikel 5 begränsar proportionen värdemässigt av icke-ursprungsvaror som på vissa villkor kan ingå, det ökade värdet har erhållits i vart och ett av länderna enligt procentreglerna och enligt de andra regler som ingår i de dessa förteckningar utan någon möjlighet till ackumulering från ett land till ett annat.

2. Det faktum att, för att tillämpa punkterna 1 A a och 1 B a andra varor än de som anges i det stycket används i en utsträckning som sammanlagt inte överstiger 5 % av det totala värdet av varor som erhålls i och importeras till Schweiz och gemenskapen, påverkar inte bestämningen av de senare varornas ursprung, under förutsättning att de varor som exporteras från gemenskapen eller Schweiz inte skulle ha orsakat att varorna från gemenskapen eller Schweiz i första hand skulle förlora sin status av varor med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz om de hade inarbetats där.

3. I de fall som avses i punkterna 1 A b och 1 B b och i punkt 2 får inga icke-ursprungsvaror inarbetas om de endast undergår bearbetning eller behandling enligt artikel 5.3.

Artikel 3

Trots bestämmelserna i artikel 2 och under förutsättning att alla de villkor som fastställs i denna artikel icke desto mindre uppfylls skall de erhållna varorna inte fortsätta att betraktas som varor med ursprung i gemenskapen respektive i Schweiz såvida inte värdet av de bearbetade eller behandlade varorna med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz representerar den största procentuella andelen av de erhållna varornas värde. Om det inte är så anses de senare varorna ha sitt ursprung i det land där det erhållna tilläggsvärdet representerar den största procentuella andelen av deras värde.

Artikel 4

Följande skall betraktas som fullständigt erhållet i antingen gemenskapen eller Schweiz i den betydelse som avses i artikel 1.1 a och 1.2 a

a) mineralprodukter extraherade från marken eller sjöbotten i dessa länder,

b) vegetabiliska varor som skördats i dessa länder,

c) levande djur som fötts och uppfötts i dessa länder,

d) varor från levande djur som uppfötts i dessa länder,

e) varor erhållna genom jakt eller fiske i dessa länder,

f) varor erhållna genom fiske eller andra varor som hämtats från havet av deras fartyg,

g) varor som framställts ombord på flytande fabriker uteslutande av varor enligt punkt f,

h) i dessa länder insamlade begagnade varor som endast passar för återvinning av råvaror,

i) avfall och skrot från tillverkning i dessa länder,

j) varor som i dessa länder framställts uteslutande av varor som anges i a till i.

Artikel 5

1. För att genomföra artikel 1.1 b och 1.2 b skall följande betraktas som tillräcklig bearbetning eller behandling

a) sådan bearbetning eller behandling så att de erhållna varorna erhåller en klassificering enligt ett annat nummer i tulltaxan än det som avser var och en av de bearbetade eller behandlade varorna, utom bearbetning eller behandling som anges i förteckning A, om de speciella bestämmelserna i den listan gäller,

b) bearbetning eller behandling som närmare anges i förteckning B.

"Avsnitt", "kapitel" och "tulltaxenummer" skall avse avsnitt, kapitel och tulltaxenummer enligt Brysselnomenklaturen för klassificering av varor i tulltaxor.

2. Om för en viss erhållen vara en procentregel i förteckning A eller förteckning B begränsar värdet av material eller delar som kan användas, får det totala värdet av dessa material eller delar, vare sig de har eller inte har ändrat tulltaxenummer under bearbetning, behandling eller sammansättning inom de gränser och på de villkor som bestäms i var och en av dessa båda förteckningar, i förhållande till värdet av den erhållna varan, inte överstiga det värde som motsvarar antingen den gemensamma tullsatsen, om tullsatserna är identiska i de två förteckningarna, eller den högre av de två om de är olika.

3. För att tillämpa artikel 1.1 b och 1.2.b skall följande fortfarande betraktas som otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge status av ursprungsvara, vare sig tulltaxenumret ändras eller inte

a) hantering för att garantera bibehållandet av varan i gott skick under transport och lagring (ventilation, spridning, torkning, kylning, placering i saltlösning, svaveldioxidlösning eller andra vattenhaltiga lösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande hantering),

b) enkel hantering bestående av avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, sammansättning (inklusive bildande av varusatser), tvättning, målning, tillskärning,

c) i) byte av emballage och uppdelning och sammansättning av försändelser,

ii) upptappning på flaskor, förpackning i påsar, lådor, kartonger, anbringande på kort, plattor etc. och andra enkla förpackningsåtgärder,

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande tecken på varor eller deras förpackningar,

e) enkel blandning av varor, av olika slag eller inte, där en eller flera komponenter av blandningarna inte uppfyller de villkor som bestäms i detta protokoll som kan göra det möjligt för dem att betraktas som ursprungsvaror i något av gemenskapen eller i Schweiz,

f) enkel sammansättning av delar av artiklar för att bilda en komplett artikel,

g) kombination av två eller fler åtgärder angivna i a-f,

h) slakt av djur.

Artikel 6

1. Om förteckningarna A och B enligt artikel 5 anger att varor som erhållits i gemenskapen eller i Schweiz skall betraktas som ursprungsvaror i dessa länder endast om värdet av de bearbetade eller behandlade varorna inte överskrider en viss procentuell andel av värdet på de erhållna varorna skall de värden som skall beaktas för bestämning av denna procentuella andel vara

- å ena sidan,

vad gäller varor vars import kan bevisas: deras tullvärde då de importerades,

vad gäller varor med obestämt ursprung: det tidigaste säkerställda pris som betalats för sådana varor i den kontraktsparts territorium där tillverkningen äger rum,

- och å den andra sidan,

priset fritt fabrik för de erhållna varorna, minus de återbetalda eller återbetalbara interna avgifterna vid export.

Denna artikel skall också tillämpas för att genomföra artikel 2-3.

2. Då artikel 2-3 tillämpas skall "erhållet mervärde" tolkas som skillnaden mellan priset fritt fabrik för de erhållna varorna, minus återbetalda interna avgifter eller avgifter som skall återbetalas vid export från det berörda landet eller från gemenskapen, och tullvärdet för alla de importerade, bearbetade eller behandlade varorna i det landet eller gemenskapen.

Artikel 7

Varor med ursprung i Schweiz eller i gemenskapen och som utgör en enda sändning som inte delas upp får transporteras genom annat territorium än gemenskapens, Schweiz, Österrikes, Finlands, Islands, Portugals eller Sveriges territorium med i förekommande fall omlastning eller temporär lagring i detta territorium, under förutsättning att passerandet av det senare territoriet är motiverat av geografiska skäl, att varorna har förblivit under tullmyndigheternas uppsikt i landet för transitering eller lagring, att de inte har förts ut i handeln eller har levererats för fri förbrukning i dessa länder och inte har undergått någon annan hantering än lossning, omlastning eller någon åtgärd för att bibehålla varorna i gott skick.

AVDELNING 2

Förfaranden för administrativt samarbete

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt artikel 1 i detta protokoll skall vid import till gemenskapen eller till Schweiz vara berättigade till avtalets fördelar vid uppvisandet av ett av tullmyndigheterna i Schweiz eller i gemenskapens medlemsländer utfärdat varucertifikat A.CH.1, varav en förlaga visas i bilaga 5 till detta protokoll.

2. Då artikel 2 och där så är tillämpligt artikel 3 tillämpas skall varucertifikat A.W.1, varav en förlaga visas i bilaga 6 till detta protokoll, användas. Vid uppvisandet av tidigare utfärdade varucertifikat skall dessa varucertifikat utfärdas av tullmyndigheterna i vart och ett av de berörda länderna där varorna antingen har behållits före återexport i samma skick eller undergått bearbetning eller behandling enligt artikel 2.

3. För att tullmyndigheterna skall kunna övertyga sig om att de villkor under vilka varorna har förvarats i vart och ett av de berörda ländernas territorier i de fall då varorna inte har varit placerade i ett tullnederlag och skall återexporteras i samma skick, skall de tidigare utfärdade varucertifikaten, som uppvisades vid importen av varorna, på begäran av innehavaren av varorna vederbörligen påtecknas av nämnda myndigheter vid tidpunkten för importen och därefter var sjätte månad.

4. Tullmyndigheterna i Schweiz och i gemenskapens medlemsstater skall ha tillstånd att utfärda de varucertifikat som anges i artikel 2 på de villkor som bestämts i dessa avtal under förutsättning att varorna som omfattas av dessa certifikat befinner sig i Schweiz eller i gemenskapens territorier. Ett förlaga till det certifikat som skall användas visas i bilaga 6 till detta protokoll.

5. Då termen "varucertifikat" används i detta protokoll och det inte specificeras om det eller de berörda certifikaten är av den typ som beskrivs i punkt 1 eller i punkt 2 skall de tillämpliga bestämmelserna tillämpas lika på båda typerna av certifikat.

Artikel 9

Ett varucertifikat skall utfärdas endast om exportören har gjort en skriftlig ansökan på den blankett som är föreskriven för detta ändamål.

Artikel 10

1. Ett varucertifikat skall utfärdas av den exporterande statens tullmyndigheter då varorna som det avser exporteras. Varucertifikatet skall göras tillgängligt för exportören så snart den faktiska exporten har skett eller säkerställts.

Under exceptionella omständigheter får ett varucertifikat också utfärdas sedan exporten av de varor som certifikatet avser ägt rum om certifikatet inte var utfärdat då varorna exporterades på grund av fel eller oavsiktliga utelämnanden eller särskilda omständigheter. I dessa fall skall certifikatet förses med en särskild hänvisning till de omständigheter under vilka det utfärdades.

Ett varucertifikat får utfärdas endast om det kan tjäna som det bevis som krävs för genomförandet av förmånsbehandlingen enligt detta avtal.

2. Ett varucertifikat som utfärdats enligt de villkor som fastställs i artikel 8.2 eller 8.4 skall innehålla hänvisningar till tidigare utfärdade varucertifikat som då skall uppvisas.

3. Ansökningar om varucertifikat och om certifikat enligt punkt 2 och som skall uppvisas när nya certifikat utfärdas skall arkiveras under åtminstone två år hos tullmyndigheterna i det exporterande landet.

Artikel 11

1. Ett varucertifikat skall av den exporterande statens tullmyndigheter inom fyra månader efter utfärdandet överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande stat där varorna införs.

2. Ett varucertifikat med ändamål att tillämpa förmånsbehandling som överlämnas till den importerande statens tullmyndigheter efter den sista dag för uppvisande av certifikatet som anges i punkt 1 får tas emot om uraktlåtenheten att överlämna certifikatet på den sista dagen berodde på force majeure eller exceptionella omständigheter.

I andra fall av försenat uppvisande får den importerande statens tullmyndigheter ta emot certifikat om varorna har överlämnats till tullmyndigheterna före den angivna sista dagen.

3. Varucertifikat som påtecknats eller inte påtecknats enligt de villkor som bestäms i artikel 8.3 skall arkiveras av den importerande statens tullmyndigheter enligt de regler som är i kraft i den staten.

Artikel 12

Varucertifikat skall utfärdas på rätt blankett enligt de förlagor som visas i bilaga 5-6 till detta protokoll, på ett av de språk som används i detta avtal och enligt bestämmelserna i den exporterande statens nationella lagstiftning. Om certifikaten skrivs ut för hand skall de textas med bläck.

Varje certifikat skall ha storleken 210 × 297 mm. Papperet skall vara vitt skrivpapper och får inte innehålla mekanisk massa och skall ha en ytvikt av minst 25 g/m². Papperet skall ha en tryckt grön guillochering som gör varje förfalskning med mekaniska eller kemiska medel uppenbar för ögat.

Gemenskapens medlemsstater och Schweiz får förbehålla sig rätten att själva trycka certifikaten eller låta godkända tryckerier trycka dem. I det senare fallet skall varje certifikat innehålla en hänvisning till detta godkännande. Varje certifikat skall innehålla tryckeriets namn och adress eller ett märke genom vilket tryckeriet kan identifieras. Certifikatet skall också vara numrerat så att det kan identifieras.

Artikel 13

Varucertifikat skall överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande staten enligt de förfaranden som bestäms av denna stat. Tullmyndigheterna får begära en översättning av ett certifikat. De får också begära att importdeklarationen åtföljs av uppgift från importören som bekräftar att varorna motsvarar de villkor som krävs för att uppfylla avtalet.

Artikel 14

1. Gemenskapen och Schweiz skall medge att varor som skickas som småpaket till privatpersoner eller utgör del av resandes personliga bagage omfattas av de förmåner som tillkommer ursprungsvaror enligt detta avtal utan att kräva uppvisande av varucertifikat under förutsättning att dessa varor inte importeras affärsmässigt och att de har deklarerats som att de uppfyller de villkor som krävs för tillämpning av dessa bestämmelser och då det inte föreligger någon tveksamhet i fråga om denna deklarations trovärdighet.

2. Import som är tillfällig och endast består av varor för mottagares, resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte betraktas som affärsmässig import om det är uppenbart på grund av naturen av och mängden av varorna att något kommersiellt ändamål inte föreligger. Dessutom skall det totala värdet av dessa varor inte överstiga 60 beräkningsenheter i fråga om små förpackningar eller 200 beräkningsenheter i fråga om innehållet i resandes personliga bagage.

3. Beräkningsenheten har ett värde av 0,88867088 gram rent guld. Om beräkningsenheten skulle ändras skall avtalsparterna ta kontakt med varandra genom samarbetskommittén för att omdefiniera värdet i guld.

Artikel 15

1. Varor som skickas från gemenskapen eller från Schweiz för utställning i ett annat land än de som anges i artikel 2 och som efter utställningen säljs för import till Schweiz eller till gemenskapen skall vara berättigade till de förmåner avtalets importbestämmelser ger på villkor att varorna motsvarar kraven enligt detta protokoll för att berättiga dem att erkännas som varor med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz och under förutsättning att det på ett för tullmyndigheterna nöjaktigt sätt visas att

a) en exportör har skickat dessa varor från gemenskapen eller Schweiz till det land där utställningen hålls och att de har ställts ut där,

b) varorna har sålts eller på annat sätt av exportören överlåtits till någon i Schweiz eller gemenskapen,

c) varorna har i det tillstånd i vilket de skickades till utställningen, under utställningen eller omedelbart därefter skickats till Schweiz eller till gemenskapen,

d) varorna har inte sedan de skickades till utställningen använts för något annat ändamål än demonstration vid utställningen.

2. Ett varucertifikat skall uppvisas för tullmyndigheterna på normalt sätt. Namn och adress för utställningen skall anges på certifikatet. Om så är nödvändigt kan ytterligare dokumentation begäras om varornas natur och de villkor enligt vilka de skall ställas ut.

3. Punkt 1 skall gälla för alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar, mässor och liknande offentliga visningar - med undantag av visningar för privata ändamål i butiker eller i affärslokaler med avsikt att sälja utländska varor - och under vilka varorna förblir under tullens kontroll.

Artikel 16

För att garantera en riktig tillämpning av denna avdelnings bestämmelser skall gemenskapens medlemsstater och Schweiz genom sina respektive tulladminstrationer bistå varandra vid kontroll av äktheten och riktigheten hos varucertifikat, inklusive certifikat som utfärdas enligt artikel 8.4.

Den gemensamma kommittén skall bemyndigas fatta alla de beslut som behövs för att metoderna för administrativt samarbete i rätt tid kan tillämpas i gemenskapen och i Schweiz.

Artikel 17

Påföljd skall utdömas för alla personer som upprättar eller låter upprätta ett dokument som innehåller felaktiga uppgifter med avsikt att erhålla ett varucertifikat som möjliggör att varor berättigas till förmånsbehandling.

AVDELNING 3

Slutbestämmelser

Artikel 18

Gemenskapen och Schweiz skall vidta alla åtgärder som behövs för att möjliggöra att varucertifikat enligt artikel 13 i detta protokoll kan överlämnas från och med den 1 april 1973.

Artikel 19

Gemenskapen och Schweiz skall var och en vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 20

De förklarande anmärkningarna, förteckningarna A, B och C och förlagorna för varucertifikat skall utgöra en integrerad del av detta protokoll.

Artikel 21

Varor som uppfyller bestämmelserna i avdelning 1 och som den 1 april 1973 antingen transporteras eller förvaras i tillfälligt lager, i tullnederlag eller i frizoner i gemenskapen eller i Schweiz får dra nytta av avtalets bestämmelser under förutsättning att - inom fyra månader från denna dag - till den importerande statens tullmyndigheter överlämnas ett av de behöriga myndigheterna i den exporterande staten retroaktivt uppgjort varucertifikat tillsammans med alla dokument som ger bevis på transportvillkoren.

Artikel 22

Avtalsparterna förbinder sig att vidta alla de åtgärder som behövs för att garantera att de varucertifikat, som tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och Schweiz är bemyndigade att utfärda enligt de avtal som anges i artikel 2, utfärdas på de villkor som fastställs i dessa avtal. De förbinder sig också att tillhandahålla det adminstrativa samarbete som behövs för detta ändamål, särskilt för att kontrollera transportvägen och förvaringsplatserna för de varor som genom handel förmedlas enligt avtalen i artikel 2.

Artikel 23

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1 i protokoll nr 2 får det inte beviljas någon restitution eller eftergift av något slag av tullar i gemenskapen eller Schweiz med avseende på vid tillverkning använda varor som inte har ursprung i gemenskapen, Schweiz eller de länder som anges i artikel 2 i detta protokoll från och med den dag då den tull som gäller för varor med ursprung i gemenskapen och Schweiz har reducerats till 40 % av bastullsatsen.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1 i protokoll nr 2 får det inte beviljas någon restitution eller eftergift av något slag av tullar i Danmark, Norge eller Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) med avseende på varor som importerats och använts vid tillverkning av varor för vilka varucertifikat utfärdats av tullmyndigheterna i något av dessa tre länder som i Schweiz skall dra fördel av de förmånliga tulltaxebestämmelser som är i kraft i Schweiz och som omfattas av artikel 3.1 i avtalet. Denna regel gäller dock inte om de använda varorna är varor enligt artikel 25.1 i detta protokoll.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1 i protokoll nr 2 får det inte beviljas någon restitution eller eftergift av något slag av tullar i Schweiz med avseende på varor som importerats och används vid tillverkning av varor för vilka varucertifikat utfärdas av tullmyndigheterna i Schweiz med ändamål att dra fördel av de förmånliga tulltaxebestämmelser som är i kraft i Danmark, Norge och Förenade kungariket och som omfattas av artikel 3.1 i avtalet. Denna regel gäller dock inte om de använda varorna är varor enligt artikel 25.1 i detta protokoll.

4. I denna och följande artiklar avser termen "tullar" också avgifter som har med tullar likvärdig verkan.

Artikel 24

1. Varucertifikat kan där så är tillämpligt behöva ange att varorna som varucertifikaten avser har erhållit status av ursprungsvaror och har undergått ytterligare bearbetning endast i Schweiz eller i Danmark, Norge, Förenade kungariket eller de andra fem länder som anges i artikel 2 i detta protokoll fram till den dag från vilken de för dessa varor tillämpliga tullarna har avskaffats mellan gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och Irland å den ena sidan och Schweiz å den andra.

2. I andra fall kan varucertifikaten där så är tillämpligt behöva ange det ökade värde som erhållits i något av följande territorier

i) gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning,

ii) Irland,

iii) Danmark, Norge, Förenade kungariket,

iv) Schweiz,

v) vart och ett av de fem länder som anges i artikel 2 i detta protokoll.

Artikel 25

1. Vid införsel till Schweiz eller till Danmark, Norge och Förenade kungariket får endast de varor dra nytta av de förmåner som anges i Schweiz eller i dessa tre länder och som omfattas av artikel 3.1 i avtalet under förutsättning att ett varucertifikat har utfärdats som anger att de har erhållit status som ursprungsvaror och har undergått ytterligare bearbetning endast i Schweiz eller i de tre ovan nämnda länderna eller i de andra fem länder som anges i artikel 2 i detta protokoll.

2. I alla andra fall än de som anges i punkt 1 får Schweiz eller gemenskapen anta övergångsbestämmelser med ändamål att inte uttaxera de tullar som bestäms i artikel 3.2 i avtalet på det värde som motsvarar värdet på varor med ursprung i Schweiz eller i gemenskapen vilka har bearbetats eller behandlats för att framställa andra varor som uppfyller de villkor som bestäms i detta protokoll och vilka senare införs i Schweiz eller i gemenskapen.

Artikel 26

Avtalsparterna skall vidta åtgärder för att träffa avtal med Österrike, Finland, Island, Portugal och Sverige som möjliggör ett genomförande av detta protokoll.

Artikel 27

1. För att genomföra artikel 2.1 A i detta protokoll skall alla varor med ursprung i ett av de fem länderna enligt denna artikel behandlas som icke-ursprungsvaror under den period eller de perioder då Schweiz tillämpar den tullsats som gäller för tredje land eller vidtar motsvarande skyddsåtgärd avseende denna vara med avseende på detta land enligt de bestämmelser som styr handel mellan Schweiz och de fem länder som anges i den ovannämnda artikel 2.

2. För att genomföra artikel 2.1 B i detta protokoll skall alla varor med ursprung i ett av de fem länderna enligt denna artikel behandlas som icke-ursprungsvaror under den period eller de perioder då gemenskapen tillämpar den tullsats som gäller för tredje land avseende denna vara med avseende på nämnda land enligt det avtal som gemenskapen träffat med detta land.

Artikel 28

Den gemensamma kommittén får besluta om ändringar av bestämmelserna i avdelning 1, artikel 5.3, i avdelning 2, i avdelning 3, artiklarna 23, 24 och 25 och i bilagorna 1, 2, 3, 5 och 6 till detta protokoll. Den skall i synnerhet ha rätt att vidta alla åtgärder som behövs för att anpassa bestämmelserna till särskilda krav för vissa varor eller transportmetoder.

BILAGA 1

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

Anmärkning 1 - artikel 1

Termerna "gemenskapen" eller "Schweiz" skall också omfatta de territorialvatten som tillhör gemenskapens medlemsstater och Schweiz.

Fartyg med verksamhet på öppna havet, inklusive flytande fabriker på vilka den fångade fisken bearbetas eller behandlas, skall betraktas som en del av den stats territorium till vilket fartygen hör, under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i förklarande anmärkning 5.

Anmärkning 2 - artikel 1, 2 och 3

För att bestämma huruvida varor med ursprung i en medlemsstat eller i Schweiz eller i ett av de länder som anges i artikel 2 skall det inte vara nödvändigt att fastställa huruvida elenergi och bränsle, anläggningar och utrustning, maskiner och verktyg som används för att framställa dessa varor har ursprung i tredje land eller inte.

Anmärkning 3 - artikel 2 och 5

För att genomföras bestämmelserna i artikel 2, punkt 1 A b och 1 B b skall procentregeln i fråga om det erhållna mervärdet iakttas genom hänvisning till bestämmelserna i förteckning A och B. Om den erhållna varan finns i förteckning A utgör procentregeln därför ett ytterligare kriterium utöver den om ändring av tulltaxenummer för alla använda icke-ursprungsvaror. På samma sätt är reglerna som utesluter möjligheten av att ackumulera de i förteckning A och B visade procentsatserna för någon erhållen vara tillämpliga i varje land för det erhållna mervärdet.

Anmärkning 4 - artikel 1, 2 och 3

Förpackningen skall betraktas som utgörande en helhet tillsammans med den vara som finns i den. Denna bestämmelse skall emellertid inte gälla för en förpackning som inte är av normal typ för den förpackade artikeln och som är av beständig natur och har ett eget bruksvärde oberoende av dess funktion som emballage.

Anmärkning 5 - artikel 4 f

Termen "deras fartyg" skall gälla för fartyg

a) som är registrerade eller anmälda i en medlemsstat i gemenskapen eller i Schweiz,

b) som seglar under en flagga som tillhör en medlemsstat i gemenskapen eller Schweiz,

c) som till minst 50 % ägs av medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Schweiz, eller av ett företag med sitt huvudkontor i en av dessa stater vars VD, direktionsordförande eller styrelseordförande och majoriteten av medlemmarna i dessa grupper är medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Schweiz och av vilka dessutom i fråga om handelsbolag eller aktiebolag minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organisationer eller medborgare i dessa stater,

d) där kaptenen och befälet alla är medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Schweiz,

e) där minst 75 % av besättningen är medborgare i gemenskapens medlemsstater eller i Schweiz.

Anmärkning 6 - artikel 6

"Pris fritt fabrik" skall avse det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den senaste bearbetningen eller behandlingen äger rum, under förutsättning att priset inkluderar värdet av alla varor som används vid tillverkningen.

"Tullvärde" skall förstås som avseende det tullvärde som fastställts i konventionen om värdering av varor för tulländamål, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.

Anmärkning 7 - artikel 8

Tullmyndigheter som påtecknar varucertifikat enligt bestämmelserna i artikel 8.3 har rätt att vidta kontroll av varorna enligt de lagar och förordningar som är i kraft i den berörda staten.

Anmärkning 8 - artikel 10

Om ett varucertifikat avser varor som ursprungligen importerades från en av gemenskapens medlemsstater eller Schweiz och återexporteras i samma skick skall de nya certifikaten som utfärdas av den återexporterande staten utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 visa i vilken stat originalcertifikatet har utfärdats. Om varorna inte har placerats i ett tullnederlag skall certifikaten också visa att påteckningarna enligt artikel 8.3 vederbörligen har gjorts.

Anmärkning 9 - artikel 16 och 22

Om ett varucertifikat har utfärdats på de villkor som fastställs i artikel 8.2 eller 8.4 och som avser varor som återexporteras i samma skick skall tullmyndigheterna i bestämmelselandet med hjälp av administrativt samarbete kunna erhålla korrekta kopior på tidigare utfärdade varucertifikat för dessa varor.

Anmärkning 10 - artikel 23 och 25

"Tullbestämmelser i kraft" skall avse den tull som gäller den 1 januari 1973 i Danmark, Norge, Förenade kungariket eller Schweiz för varor enligt artikel 25.1 eller den tull som enligt bestämmelserna i avtalet senare kommer att tillämpas på de nämnda varorna om denna tull är lägre än den som tillämpades på andra varor med ursprung i gemenskapen eller i Schweiz.

Anmärkning 11 - artikel 23

"Restitution eller eftergift av något slag från tullar" skall avse varje slag av förfaranden för återbetalning eller eftergift, delvis eller fullständig, av tullar som gäller för varor som används vid tillverkning, under förutsättning att den denna bestämmelse medger, uttryckligen eller faktiskt, denna återbetalning eller underlåtelse att betala då varor som har tillverkats av dessa varor har exporterats men inte då de behålls för fri förbrukning.

Anmärkning 12 - artikel 24 och 25

Artikel 24.1 och artikel 25.1 skall särskilt avse att tillämpning inte har gjorts

i) antingen av bestämmelserna i den sista meningen i artikel 1.2 b för varor från gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och från Irland som har bearbetats eller behandlats i Schweiz

ii) eller av några bestämmelser som motsvarar denna mening som ingår i de avtal som anges i artikel 2 avseende varor från gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och från Irland som har bearbetats eller behandlats i något av de fem länderna.

Anmärkning 13 - artikel 25

Om ursprungsvaror som inte uppfyller villkoren enligt artikel 25.1 importeras till Danmark, Norge eller Förenade kungariket är den tull som tjänar som en grund för tullnedsättningarna enligt artikel 3.2 i avtalet den tull som verkligen tillämpades den 1 januari 1972 av det importerande landet med avseende på tredje land.

BILAGA 2

FÖRTECKNING A Förteckning över bearbetningar och behandlingar som resulterar i en ändring av tulltaxenr utan att ge status av "ursprungsvaror" till varor som undergår dessa bearbetningar eller ge denna status endast på vissa villkor

>Plats för tabell>

BILAGA 3

FÖRTECKNING B Förteckning över bearbetningar eller behandlingar som inte resulterar i en ändring av tulltaxenumret, men som ger status av "ursprungsvara" åt de varor som undergår sådan bearbetning eller behandling

>Plats för tabell>

BILAGA 4

FÖRTECKNING C Förteckning över varor som är undantagna från omfattningen av detta protokoll

>Plats för tabell>

BILAGA 5

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 6

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

PROTOKOLL nr 4 om bestämmelser avseende Irland

Trots artikel 13 i avtalet skall de åtgärder som bestäms i punkt 1-2 i protokoll nr 6 och i artikel 1 i protokoll nr 7 i den "Akt om villkoren för anslutning och justering av fördragen" som upprättats och antagits inom konferensen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Danmark, Irland, Norge och Förenade kungariket om vissa kvantitativa begränsningar avseende Irland och om import av motorfordon och sammansättningsindustrin för motorfordon i Irland gälla för Schweiz.

PROTOKOLL nr 5 om den behandling som får tillämpas av Schweiz på import av vissa varor som är föremål för planen för uppbyggnad av obligatoriska reserver

Artikel 1

Schweiz får införa en plan för uppbyggnad av obligatoriska reserver som är oundgängliga för befolkningens och arméns överlevnad i krigstid och av vilka tillverkningen i Schweiz är otillräcklig eller obefintlig och vilkas karaktär och natur möjliggör uppbyggnad av reserver.

Schweiz skall tillämpa denna plan på ett sätt som inte innebär diskriminering, direkt eller indirekt, av varor importerade från gemenskapen och liknande eller motsvarande nationella varor.

Artikel 2

Vid dagen för undertecknandet av avtalet skall följande varor vara föremål för den behandling som bestäms i artikel 1:

>Plats för tabell>

Artikel 3

I fall av någon modifiering av förteckningen över produkter i artikel 2 skall den plan som beskrivs i artikel 1 också tillämpas på motsvarande nationella produkter och ersättningsprodukter. Schweiz skall underrätta den gemensamma kommittén som i förväg skall bekräfta huruvida tillämpningsbestämmelserna enligt artikel 1 har följts.

Artikel 4

Den gemensamma kommittén skall övervaka att de förfaranden som bestäms i detta protokoll tillämpas.

SLUTAKT

Representanter för

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZ,

församlade i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå,

för undertecknande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz,

har vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal

- godkänt följande deklarationer bifogade till detta protokoll:

1. Gemensam deklaration av avtalsparterna avseende artikel 4.3 i protokoll nr 1.

2. Gemensam deklaration av avtalsparterna avseende transittransporter.

3. Deklaration om arbetstagare.

- och tagit del av nedan förtecknade deklarationer som bifogas detta protokoll:

1. Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om regional tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet.

2. Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om artikel 23.1 i avtalet.

De ovannämnda representanterna

och representanterna för

LIECHTENSTEIN,

har undertecknat tilläggsavtalet om giltigheten för Liechtenstein av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz.

Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede och tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twentysecond day of July in the year one thousand nine hundred and seventytwo.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderttweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

DEKLARATIONER

Gemensam deklaration av avtalsparterna om artikel 4.3 i protokoll nr 1

Avtalsparterna erkänner att brevväxlingen av den 30 juni 1967 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz avseende avtalet om klockor skall förbli i kraft och får åberopas om bestämmelserna i detta avtal skulle upphöra att tillämpas på varor enligt kapitel 91 i Brysselnomenklaturen enligt artikel 4.3 i protokoll nr 1.

Gemensam deklaration av avtalsparterna om transitering av varor

Avtalsparterna bedömer att det är av gemensamt intresse att avgifter och villkor för transport av varor

i) till och från gemenskapen som innebär transitering genom Schweiz territorium; eller

ii) till och från Schweiz som innebär transitering genom gemenskapens territorium,

inte bör innebära någon diskriminering eller störning grundad på de berörda varornas bestämmelseland eller på det land varifrån varorna kommer eller innebära någon negativ effekt på den fria rörligheten för dessa varor.

Deklaration om arbetstagare

Med hänsyn till betydelsen av den verksamhet som utförs i Schweiz av arbetstagare som är medborgare i medlemsstaterna inom ramarna för de ömsesidiga relationerna, understryker avtalsparterna det gemensamma intresse de har i frågor om arbetskraften. I detta sammanhang noterar avtalsparterna med tillfredsställelse undertecknandet i Rom den 22 juni 1972 av ett dokument som registrerar resultaten av den italiensk-schweiziska gemensamma kommitténs arbete.

Avtalsparterna har noterat att under loppet av kommitténs arbete har viktiga principer formulerats och betydande framgångar har härigenom uppnåtts med fullt beaktande av de schweiziska myndigheternas stabiliseringspolitik; lämpliga bestämmelser har antagits för att uppnå ytterligare framgång så snart som möjligt. De noterade också att denna stabilisering går hand i hand med genomförandet av en politik som är avsedd att stegvis införa en så enhetlig arbetsmarknad som möjligt.

Avtalsparterna är beslutna att på båda sidor främja införandet av de mest tillfredsställande lösningarna på frågor av gemensamt intresse. De deklarerar sin vilja att tillsammans undersöka alla problem som kan uppstå avseende deras arbetstagare.

Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om regional tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet

Europeiska ekonomiska gemenskapen deklarerar att alla åtgärder gemenskapen kan vidta enligt artikel 23-26 i avtalet, i överensstämmelse med proceduren och enligt förfaranden angivna i artikel 27 eller i artikel 28, får med stöd av gemenskapsregler begränsas till en av dess regioner.

Deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om artikel 23.1 i avtalet

Europeiska ekonomiska gemenskapen deklarerar att i samband med den självständiga tillämpning av artikel 23.1 i avtalet som åligger avtalsparterna kommer gemenskapen att granska all praxis som står i strid med denna artikel på grundval av den kunskap som erhålls på grund av tillämpningen av artiklarna 85-86, 90 och 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Top