Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Slutakt

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/377


SLUTAKT

I.   SLUTAKTENS TEXT

1.

De befullmäktigade ombuden för

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

RUMÄNIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

församlade i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem för undertecknande av fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen,

har konstaterat att följande texter har utarbetats och antagits i konferensen mellan Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen:

I.

Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat ”anslutningsfördraget”).

II.

Texterna på bulgariska och rumänska till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.

III.

Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat ”anslutningsprotokollet”).

IV.

De texter som anges nedan och som fogas till anslutningsprotokollet:

A.

Bilaga I

Förteckning över konventioner och protokoll som Bulgarien och Rumänien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.3 i protokollet)

Bilaga II

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de nya medlemsstaterna från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i protokollet)

Bilaga III

Förteckning enligt artikel 16 i protokollet: anpassningar av institutionernas rättsakter

Bilaga IV

Förteckning enligt artikel 17 i protokollet: ytterligare anpassningar av institutionernas rättsakter

Bilaga V

Förteckning enligt artikel 18 i protokollet: andra permanenta bestämmelser

Bilaga VI

Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser för Bulgarien

Bilaga VII

Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser för Rumänien

Bilaga VIII

Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i protokollet)

Bilaga IX

Särskilda åtaganden som gjorts och krav som godtagits av Rumänien vid avslutandet av anslutningsförhandlingarna den 14 december 2004 (enligt artikel 39 i protokollet)

B.

Texterna på rumänska och bulgariska till fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar detta.

V.

Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (nedan kallad ”anslutningsakten”).

VI.

De texter som anges nedan och som fogas till anslutningsakten:

A.

Bilaga I

Förteckning över konventioner och protokoll som Bulgarien och Rumänien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.3 i anslutningsakten)

Bilaga II

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de nya medlemsstaterna från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i anslutningsakten)

Bilaga III

Förteckning enligt artikel 19 i anslutningsakten: anpassningar av institutionernas rättsakter

Bilaga IV

Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten: ytterligare anpassningar av institutionernas rättsakter

Bilaga V

Förteckning enligt artikel 21 i anslutningsakten: andra permanenta bestämmelser

Bilaga VI

Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser för Bulgarien

Bilaga VII

Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser för Rumänien

Bilaga VIII

Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i anslutningsakten)

Bilaga IX

Särskilda åtaganden som gjorts och krav som godtagits av Rumänien vid avslutandet av anslutningsförhandlingarna den 14 december 2004 (enligt artikel 39 i anslutningsakten)

B.

Texterna på bulgariska och rumänska till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive fördraget om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirlands anslutning, fördraget om Republiken Greklands anslutning, fördraget om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning, fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning samt fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning.

2.

De höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen och uppmanar rådet och kommissionen att anta dessa anpassningar före anslutningen i enlighet med artikel 56 i anslutningsprotokollet eller artikel 56 i anslutningsakten, enligt artikel 4.3 i anslutningsfördraget, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

3.

De höga fördragsslutande parterna åtar sig att till kommissionen och till varandra lämna all information som behövs för tillämpningen av anslutningsprotokollet eller anslutningsakten. Denna information skall ges i så god tid före anslutningsdagen att anslutningsprotokollet eller anslutningsakten kan tillämpas fullt ut från och med anslutningsdagen, särskilt när det gäller den inre marknadens funktion. Anmälan i god tid enligt artikel 53 i anslutningsprotokollet eller artikel 53 i anslutningsakten om de åtgärder som antagits av Bulgarien och Rumänien är härvidlag av största vikt. Kommissionen får informera Republiken Bulgarien och Rumänien om när den anser det lämpligt att ta emot eller översända särskild information. De fördragsslutande parterna har hittills, fram till dagen för undertecknandet, mottagit en förteckning över informationsskyldigheterna på veterinärområdet.

4.

De befullmäktigade ombuden har noterat följande förklaringar som fogas till denna slutakt:

A.

Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna

1.

Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien

2.

Gemensam förklaring om trindsädesslag: Bulgarien

3.

Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Rumänien

4.

Gemensam förklaring om landsbygdsutveckling: Bulgarien och Rumänien

B.

Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och kommissionen

5.

Gemensam förklaring om Bulgariens and Rumäniens förberedelser inför anslutningen

C.

Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater

6.

Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien och Rumänien

D.

Förklaring av Bulgarien

7.

Förklaring av Bulgarien om användning av det kyrilliska alfabetet i Europeiska unionen

5.

De befullmäktigade ombuden har noterat skriftväxlingen mellan Europeiska unionen och Bulgarien och Rumänien om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till anslutningen, vilken skriftväxling bifogas denna slutakt.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   FÖRKLARINGAR

A.   GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR AV DE NUVARANDE MEDLEMSSTATERNA

1.   Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien

Europeiska unionen betonar de starka inslagen av differentiering och flexibilitet i arrangemanget för arbetstagares fria rörlighet. Medlemsstaterna skall sträva efter att ge bulgariska medborgare ökat tillträde till arbetsmarknaden enligt sin nationella lagstiftning, så att tillnärmningen till regelverket påskyndas. Som följd av detta bör bulgariska medborgares anställningsmöjligheter inom Europeiska unionen förbättras avsevärt vid Bulgariens anslutning. Dessutom kommer EU: s medlemsstater att på bästa sätt utnyttja det föreslagna arrangemanget för att så snart som möjligt nå fram till full tillämpning av regelverket på området fri rörlighet för arbetstagare.

2.   Gemensam förklaring om trindsädesslag: Bulgarien

Med avseende på trindsädesslag har en areal på 18 047 ha använts för beräkningen av Bulgariens nationella tak i bilaga VIIIa till förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

3.   Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Rumänien

Europeiska unionen betonar de starka inslagen av differentiering och flexibilitet i arrangemanget för arbetstagares fria rörlighet. Medlemsstaterna skall sträva efter att ge rumänska medborgare ökat tillträde till arbetsmarknaden enligt sin nationella lagstiftning, så att tillnärmningen till regelverket påskyndas. Som följd av detta bör rumänska medborgares anställningsmöjligheter inom Europeiska unionen förbättras avsevärt vid Rumäniens anslutning. Dessutom kommer EU: s medlemsstater att på bästa sätt utnyttja det föreslagna arrangemanget för att så snart som möjligt nå fram till full tillämpning av regelverket på området fri rörlighet för arbetstagare.

4.   Gemensam förklaring om landsbygdsutveckling: Bulgarien och Rumänien

När det gäller åtagandebemyndigandena för landsbygdsutveckling från garantisektionen vid EUGFJ för Bulgarien och Rumänien under treårsperioden 2007—2009 enligt artikel 34.2 i anslutningsprotokollet och artikel 34.2 i anslutningsakten, noterar unionen att följande anslag kan förväntas:

(miljoner EUR, 2004 års priser)

 

2007

2008

2009

2007—2009

Bulgarien

183

244

306

733

Rumänien

577

770

961

2 308

Totalt

760

1 014

1 267

3 041

Bulgariens och Rumäniens anslag för landsbygdsutveckling efter treårsperioden 2007—2009 kommer att grundas på befintliga bestämmelser eller bestämmelser till följd av eventuella reformer av politiken under denna tid.

B.   GEMENSAM FÖRKLARING AV DE NUVARANDE MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN

5.   Gemensam förklaring om Bulgariens och Rumäniens förberedelser inför anslutningen

Europeiska unionen kommer att fortsätta att noga övervaka Bulgariens och Rumäniens förberedelser och framsteg, bland annat det faktiska genomförandet av åtaganden på regelverkets alla områden.

Europeiska unionen erinrar om ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet den 16—17 december 2004, särskilt under punkterna 8 och 12, där det betonas att i fråga om Rumänien kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt förberedelserna på områdena rättsliga och inrikes frågor, konkurrens och miljö, och i fråga om Bulgarien kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt området rättsliga och inrikes frågor. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att lägga fram årliga rapporter om Bulgariens och Rumäniens framsteg på vägen mot anslutning tillsammans med rekommendationer om så är lämpligt. Europeiska unionen erinrar om att åtgärder för att bemöta allvarliga problem som kan uppstå antingen före anslutningen eller under de tre första åren efter anslutningen föreskrivs i skyddsklausuler.

C.   GEMENSAM FÖRKLARING AV OLIKA NUVARANDE MEDLEMSSTATER

6.   Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien och Rumänien

Tyskland och Österrike tolkar, i samförstånd med kommissionen, lydelsen i punkt 13 i övergångsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare enligt direktiv 96/71/EG i bilagorna VI och VII till både anslutningsprotokollet och anslutningsakten som att ”vissa regioner” i förekommande fall även kan omfatta hela det nationella territoriet.

D.   FÖRKLARING AV BULGARIEN

7.   Förklaring av Bulgarien om användning av det kyrilliska alfabetet i Europeiska unionen

Genom att bulgariska erkänns som ett giltigt språk i fördragen samt ett officiellt språk och ett arbetsspråk i Europeiska unionens institutioner, kommer det kyrilliska alfabetet att bli ett av de tre alfabet som officiellt används i Europeiska unionen. Denna väsentliga del av Europas kulturarv innebär ett särskilt bulgariskt bidrag till unionens språkliga och kulturella mångfald.


III.   SKRIFTVÄXLING

Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Bulgarien och Rumänien om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till anslutningen

Jag återkommer till en fråga som togs upp i samband med anslutningsförhandlingarna, nämligen frågan om ett informations‐ och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till Ert lands anslutning till Europeiska unionen.

Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen kan godta ett sådant förfarande på de villkor som anges i bilagan till denna skrivelse. Detta förfarande kan tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse.

Högaktningsfullt

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse med följande lydelse:

”Jag återkommer till en fråga som togs upp i samband med anslutningsförhandlingarna, nämligen frågan om ett informations‐ och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till Ert lands anslutning till Europeiska unionen.

Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen kan godta ett sådant förfarande på de villkor som anges i bilagan till denna skrivelse. Detta förfarande kan tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse.”

Jag bekräftar härmed att min regering godtar innehållet i denna skrivelse.

Högaktningsfullt

BILAGA

Informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till anslutningen

I.

1.

För att säkerställa att Bulgarien och Rumänien, nedan kallade ”de anslutande staterna”, i tillräcklig utsträckning hålls informerade, skall de underrättas om varje förslag, meddelande, rekommendation eller initiativ som kan leda till beslut av Europeiska unionens institutioner eller organ, efter det att förslaget, meddelandet, rekommendationen eller initiativet har överlämnats till rådet.

2.

Samråd skall hållas efter en motiverad begäran från en anslutande stat, i vilken denna stat tydligt skall ange sina intressen som framtida medlem av unionen samt sina synpunkter.

3.

Administrativa beslut skall i princip inte ge upphov till samråd.

4.

Samråd skall hållas inom en interimskommitté bestående av företrädare för unionen och för de anslutande staterna. Samrådet kan även ske genom utväxling av meddelanden på elektronisk väg, särskilt när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, om inte en anslutande stat lämnar en motiverad invändning mot detta.

5.

Unionens ledamöter i interimskommittén skall vara ledamöterna i Ständiga representanternas kommitté eller personer som utsetts av dem för detta ändamål. När så är lämpligt får ledamöterna vara ledamöterna i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik. Kommissionen skall uppmanas att vara företrädd vid dessa överläggningar.

6.

Interimskommittén skall biträdas av förhandlingskonferensens sekretariat, som skall fortsätta sin verksamhet för detta ändamål.

7.

Samråd skall normalt hållas så snart det under den beredning som sker på unionsnivå för rådets antagande av beslut eller gemensamma ståndpunkter har utarbetats gemensamma inställningar som möjliggör ett meningsfullt samråd.

8.

Om allvarliga svårigheter kvarstår efter samrådet kan frågan på begäran från en anslutande stat tas upp på ministernivå.

9.

Ovanstående bestämmelser skall i tillämpliga delar också gälla för beslut som fattas av Europeiska investeringsbankens råd.

10.

Det förfarande som fastställs i ovanstående punkter skall också gälla för alla beslut som de anslutande staterna fattar och som kan komma att påverka de förpliktelser som följer av deras ställning som framtida medlemmar av unionen.

II.

11.

Unionen och Bulgarien och Rumänien skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att deras anslutning till de avtal och konventioner som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 6.6 i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och i artiklarna 3.3, 6.2 och 6.6 i akten om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning så nära som möjligt, och på de villkor som anges i det protokollet, sammanfaller med anslutningsfördragets ikraftträdande.

12.

Om avtalen eller konventionerna mellan medlemsstaterna endast existerar i form av utkast och troligen inte kan undertecknas under tiden fram till anslutningen, kommer de anslutande staterna att uppmanas att, efter undertecknandet av anslutningsfördraget och i enlighet med lämpliga förfaranden och i positiv anda, delta vid utarbetandet av dessa utkast på ett sådant sätt att ingåendet underlättas.

13.

Vid förhandlingar med motparter om de protokoll som avses i artikel 6.2 andra stycket i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och i artikel 6.2 andra stycket i akten och villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning, skall företrädare för de anslutande staterna delta i överläggningarna som observatörer, tillsammans med företrädarna för de nuvarande medlemsstaterna.

14.

Vissa icke‐preferensavtal som ingåtts av gemenskapen och som förblir i kraft efter dagen för anslutningen kan komma att anpassas eller justeras så att hänsyn tas till unionens utvidgning. Förhandlingarna om dessa anpassningar eller justeringar kommer att skötas av gemenskapen i samverkan med företrädare för de anslutande staterna, i enlighet med förfarandet i föregående punkt.

III.

15.

Institutionerna skall i vederbörlig ordning upprätta de texter som avses i artiklarna 58 och 60 i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och i artiklarna 58 och 60 i akten om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning. I detta syfte skall Bulgariens och Rumäniens regeringar i god tid förelägga institutionerna översättningar av dessa texter.


Top