Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11994NN01/04/A

Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga I : Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten - IV. Socialpolitik - A. Social trygghet

OJ C 241, 29.8.1994, p. 61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

11994NN01/04/A

Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga I : Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten - IV. Socialpolitik - A. Social trygghet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 241 , 29/08/1994 s. 0061


IV. SOCIALPOLITIK

A. SOCIAL TRYGGHET

1. 371 R 1408: Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr L 149, 5.7.1971, s. 2), uppdaterad genom

- 383 R 2001: Rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT nr L 230, 22.8.1983, s. 6),

och senare ändrad genom

- 385 R 1660: Rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: Rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 386 R 3811: Rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 (EGT nr L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: Rådets förordning (EEG) no 1305/89 av den 11 maj 1989 (EGT nr L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 (EGT nr L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: Rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: Rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 (EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1247: Rådets förordning (EEG) nr 1247/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 1),

- 392 R 1248: Rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: Rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni 1993 (EGT nr L 181, 23.7.1993, s. 1).

a) I artikel 82.1 skall talet "72" bytas ut mot "96".

b) Bilaga 1 "PERSONER SOM OMFATTAS AV FÖRORDNINGEN" avsnitt I "Anställda och/eller egenföretagare (Förordningens artiklar 1 a ii och 1 a iii)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Varje person som är anställd eller egenföretagare i den mening som avses i lagen om social trygghet skall anses vara anställd eller egenföretagare i den mening som avses i förordningens artikel 1 a ii.

L. ÖSTERRIKE

Ej tillämpligt."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "M. PORTUGAL" och "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

Varje person som är anställd eller egenföretagare i den mening som avses i lagstiftningen om arbetspension skall anses vara anställd respektive egenföretagare i den mening som avses i förordningens artikel 1 a ii.

O. SVERIGE

Varje person som är anställd eller egenföretagare i den mening som avses i lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring skall anses vara anställd respektive egenföretagare i den mening som avses i förordningens artikel 1 a ii."

c) Bilaga 1 "PERSONER SOM OMFATTAS AV FÖRORDNINGEN" avsnitt II "Familjemedlemmar (Förordningens artikel 1 f andra meningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make eller barn under 25 års ålder.

L. ÖSTERRIKE

Ej tillämpligt."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "M. PORTUGAL" och "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make eller barn enligt definitionen i sjukförsäkringslagen.

O. SVERIGE

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make eller barn under 18 år."

d) Bilaga 2 "(Förordningens artiklar 1 j och 1 u)" avsnitt I "Specialsystem för egenföretagare som enligt artikel 1 j fjärde stycket inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Ej tillämpligt.

L. ÖSTERRIKE

Försäkrings- och pensionsinstitutioner (Versicherungs- und Versorgungswerke), andra försäkrings- och pensionsinstitutioner, särskilt socialhjälpsfonder (Fürsorgeeinrichtungen) och systemet för breddad honorarfördelning (erweiterte Honorarverteilung) för läkare, veterinärer, advokater och civilingenjörer (Ziviltechniker)."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "M. PORTUGAL" OCH "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämpligt" i avsnitt "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

Ej tillämpligt.

O. SVERIGE

Ej tillämpligt."

e) Bilaga 2 del II "Sådana särskilda förmåner vid barns födelse som enligt artikel 1 u inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Engångsbelopp som betalas vid barns födelse enligt lagen om social trygghet.

L. ÖSTERRIKE

Den allmänna delen av moderskapsförmånen."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" och "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "M. PORTUGAL" OCH "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

Moderskapspaketet eller moderskapsstödet enligt lagen om moderskapsstöd.

O. SVERIGE

Inga."

f) Bilaga 2 del III "Sådana särskilda förmåner enligt artikel 4.2b som inte bygger på avgiftsplikt och som inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Inga.

L. ÖSTERRIKE

Förmåner enligt delstatlig lagstiftning för handikappade och vårdbehövande."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" OCH "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "M. PORTUGAL" och "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

Inga.

O. SVERIGE

Inga."

g) Bilaga 2a "(Förordningens artikel 10a)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

a) Grundstöd och hjälpstöd, enligt 8 kap. 2 § i lagen om social trygghet av den 17 juni 1966 nr 12, för extrautgifter eller för särskild tillsyn, vård eller hjälp i hemmet utom i fall då den som får sådana förmåner har ålders-, förtids- eller efterlevandepension från socialförsäkringen.

b) Garanterad minsta tilläggspension för den som har ett medfött handikapp eller som blir handikappad i unga år enligt 7 kap. 3 § och 8 kap. 4 § i lagen om social trygghet av den 17 juni 1966 nr 12.

c) Stöd till barntillsyn och stöd till utbildning av efterlevande enligt 10 kap. 2 och 3 §§ i lagen om social trygghet av den 17 juni 1966 nr 12.

L. ÖSTERRIKE

a) Tilläggsersättning (Lag av den 9 september 1955 om allmän socialförsäkring - ASVG, Lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för personer verksamma inom handeln - GSVG och Lag av den 11 oktober 1978 om socialförsäkring för jordbrukare - BSVG.

b) Vårdförmåner (Pflegegeld) enligt lagen om vårdförmåner (Bundespflegegeldgesetz) med undantag för sådana vårdförmåner som betalas från olycksfallsförsäkringar på grund av olycksfall eller sjukdom i arbetet."

ii) Avsnitten "K. PORTUGAL" OCH "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "M. PORTUGAL" och "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "K. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

a) Vårdbidrag för barn (Lag om vårdbidrag för barn 444/69).

b) Handikappbidrag (Lag om handikappbidrag 124/88).

c) Bostadsbidrag för pensionstagare (Lag om bostadsbidrag för pensionstagare 592/78).

d) Grundförmåner vid arbetslöshet (lagen om arbetslöshetsersättning 602/84) i fall då personen i fråga inte uppfyller de motsvarande villkoren för inkomstanknutna arbetslöshetsförmåner.

O. SVERIGE

a) Kommunalt bostadstillägg till folkpension (Lag 1962:392, omtryckt 1976:1014).

b) Handikappersättning som inte utgör tillägg till pension (Lag 1962:381, omtryckt 1982:120).

c) Vårdbidrag (Lag 1962:381, omtryckt 1982:120)."

h) Bilaga 3 del A "Bestämmelser i konventioner om social trygghet som förblir i kraft trots förordningens artikel 6" skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet "Ingen" i avsnitt "9. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"10. BELGIEN-NORGE

Ingen konvention.

11. BELGIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 4 april 1977, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-PORTUGAL" skall ändras från "10" till "12" och följande text skall införas:

"13. BELGIEN-FINLAND

Ingen konvention.

14. BELGIEN-SVERIGE

Ingen konvention."

iii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "11" till "15" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"16. DANMARK-TYSKLAND"

"17. DANMARK-SPANIEN"

"18. DANMARK-FRANKRIKE"

"19. DANMARK-GREKLAND"

"20. DANMARK-IRLAND"

"21. DANMARK-ITALIEN"

"22. DANMARK-LUXEMBURG"

"23. DANMARK-NEDERLÄNDERNA".

iv)

Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "23. DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"24. DANMARK-NORGE

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

25. DANMARK-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 16 juni 1987, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

v)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-PORTUGAL" skall ändras från "20" till "26" och följande text skall införas:

"27. DANMARK-FINLAND

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

28. DANMARK-SVERIGE

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992."

vi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "21" till "29" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"30. TYSKLAND-SPANIEN"

"31. TYSKLAND-FRANKRIKE"

"32. TYSKLAND-GREKLAND"

"33. TYSKLAND-IRLAND"

"34. TYSKLAND-ITALIEN"

"35. TYSKLAND-LUXEMBURG"

"36. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA".

vii)

Efter avsnitt "36. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"37. TYSKLAND-NORGE

Ingen konvention.

38. TYSKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 41 i konventionen om social trygghet den 22 december 1966 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 10 april 1969, tilläggskonvention nr 2 av den 29 mars 1974 och tilläggskonvention nr 3 av den 29 augusti 1980.

b) Punkterna 3 c, 3 d, 17, 20 a och 21 i slutprotokollet till konventionen.

c) Artikel 3 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

d) Punkt 3 g i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

e) Artikel 4.1 i konventionen såvitt avser tysk lagstiftning, enligt vilken olycksfall (och arbetssjukdomar) som inträffar utanför Tysklands territorium och perioder som har fullgjorts utanför detta territorium inte ger anledning till betalning av förmåner eller endast ger anledning till betalning av förmåner på vissa villkor när de förmånsberättigade är bosatta utanför Tysklands territorium, i de fall då

i) förmånen redan är beviljad eller kunde beviljas den 1 januari 1994,

ii) personen i fråga har stadigvarande bosatt sig i Österrike före den 1 januari 1994 och utbetalningen av pension från en pensions- eller olycksfallsförsäkring börjar före utgången av år 1994.

f) Punkt 19 b i slutprotokollet till konventionen. Vid tillämpningen av nummer 3 c i den bestämmelsen skall den behöriga institutionen inte beakta ett högre belopp än det som skall betalas med hänsyn till de motsvarande perioder som skall ersättas av denna institution.

g) Artikel 2 i tilläggskonvention nr 1 av den 10 april 1969 till konventionen.

h) Artiklarna 1.5 och 8 i konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 19 juli 1978.

i) Punkt 10 i slutprotokollet."

viii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "29" till "39" och följande text skall införas:

"40. TYSKLAND-FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 23 april 1979.

b) Punkt 9 a i slutprotokollet till konventionen.

41. TYSKLAND-SVERIGE

a) Artikel 4.2 i konventionen om social trygghet av den 27 februari 1976.

b) Punkt 8 a i slutprotokollet till konventionen."

ix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "30" till "42" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"43. SPANIEN-FRANKRIKE"

"44. SPANIEN-GREKLAND"

"45. SPANIEN-IRLAND"

"46. SPANIEN-ITALIEN"

"47. SPANIEN-LUXEMBURG"

"48. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA".

x)

Efter avsnitt "48. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"49. SPANIEN-NORGE

Ingen konvention.

50. SPANIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 6 november 1981, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

xi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-PORTUGAL" skall ändras från "37" till "51" och följande text skall införas:

"52. SPANIEN-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 19 december 1985.

53. SPANIEN-SVERIGE

Artikel 5.2 och 16 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

xii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "38" till "54" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"55. FRANKRIKE-GREKLAND"

"56. FRANKRIKE-IRLAND"

"57. FRANKRIKE-ITALIEN"

"58. FRANKRIKE-LUXEMBURG"

"59. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA".

xiii)

Efter avsnitt "59. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"60. FRANKRIKE-NORGE

Ingen.

61. FRANKRIKE-ÖSTERRIKE

Ingen."

xiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-PORTUGAL" skall ändras från "44" till "62" och följande text skall införas:

"63. FRANKRIKE-FINLAND

Ingen

64. FRANKRIKE-SVERIGE

Ingen."

xv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "45" till "65" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"66. GREKLAND-IRLAND"

"67. GREKLAND-ITALIEN"

"68. GREKLAND-LUXEMBURG"

"69. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA".

xvi)

Efter avsnitt "69. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"70. GREKLAND-NORGE

Artikel 16.5 i konventionen om social trygghet av den 12 juni 1980.

71. GREKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 14 december 1979 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 maj 1986, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "50" till "72" och följande text skall införas:

"73. GREKLAND-FINLAND

Artikel 5.2 och 21 i konventionen om social trygghet av den 11 mars 1988.

74. GREKLAND-SVERIGE

Artikel 5.2 och 23 i konventionen om social trygghet av den 5 maj 1978 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 14 september 1984."

xviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "51" till "75" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"76. IRLAND-ITALIEN"

"77. IRLAND-LUXEMBURG"

"78. IRLAND-NEDERLÄNDERNA".

xix)

Efter avsnitt "78. IRLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"79. IRLAND-NORGE

Ingen konvention.

80. IRLAND-ÖSTERRIKE

Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 30 september 1988, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-PORTUGAL" skall ändras från "55" till "81" och följande text skall införas:

"82. IRLAND-FINLAND

Ingen konvention.

83. IRLAND-SVERIGE

Ingen konvention."

xxi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "56" till "84" och de följande avsnitten skall omnumereras på följande sätt:

"85. ITALIEN-LUXEMBURG"

"86. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA".

xxii)

Efter avsnitt "86. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"87. ITALIEN-NORGE

Ingen.

88. ITALIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.3 och 9.2 i konventionen om social trygghet av den 21 januari 1981.

b) Artikel 4 i konventionen och punkt 2 i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxiii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-PORTUGAL" skall ändras från "59" till "89" och följande text skall införas:

"90. ITALIEN-FINLAND

Ingen konvention.

91. ITALIEN-SVERIGE

Artikel 20 i konventionen om social trygghet av den 25 september 1979."

xxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "60" till "92" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"93. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA".

xxv)

Efter avsnitt "93. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"94. LUXEMBURG-NORGE

Ingen.

95. LUXEMBURG-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 21 december 1971 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 16 maj 1973 och til läggskonvention nr 2 av den 9 oktober 1978.

b) Artikel 3.2 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

c) Punkt 3 i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-PORTUGAL" skall ändras från "62" till "96" och följande text skall införas:

"97. LUXEMBURG-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 15 september 1988.

98. LUXEMBURG-SVERIGE

a) Artikel 4 och 29.1 i konventionen om social trygghet av den 21 februari 1985, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Artikel 30 i konventionen."

xxvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "63" till "99" och följande text skall införas:

"100. NEDERLÄNDERNA-NORGE

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 13 april 1989.

101. NEDERLÄNDERNA-ÖSTERRIKE

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 7 mars 1975 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 5 november 1980, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" skall ändras från "64" till "102" och följande text skall införas:

"103. NEDERLÄNDERNA-FINLAND

Ingen konvention.

104. NEDERLÄNDERNA-SVERIGE

Artikel 4 och 24.3 i konventionen om social trygghet av den 2 juli 1976, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "65" till "105" och följande text skall införas:

"106. NORGE-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 27 augusti 1985.

b) Artikel 4 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

c) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

107. NORGE-PORTUGAL

Artikel 6 i konventionen om social trygghet av den 5 juni 1980.

108. NORGE-FINLAND

Artikel i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

109. NORGE-SVERIGE

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

110. NORGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

111. ÖSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

112. ÖSTERRIKE-FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 11 december 1985 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 9 mars 1993, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

113. ÖSTERRIKE-SVERIGE

a) Artikel 4 och 24.1 i konventionen om social trygghet av den 11 november 1975 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 oktober 1982, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

114. ÖSTERRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 22 juli 1980 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 9 december 1985 och til läggskonvention nr 2 av den 13 oktober 1992, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Protokoll om vårdförmåner till konventionen, med undantag för artikel 2.3, såvitt avser personer som inte kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen.

115. PORTUGAL-FINLAND

Ingen konvention.

116. PORTUGAL-SVERIGE

Artikel 6 i konventionen om social trygghet av den 25 oktober 1978."

xxx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "66" till "117" och följande text skall införas:

"118. FINLAND-SVERIGE

Artikel 10 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992.

119. FINLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

120. SVERIGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Artikel 4.3 i konventionenen om social trygghet av den 29 juni 1987."

i) Bilaga III del B "konventionsbestämmelser som inte gäller alla de personer som förordningen omfattar" skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt "9. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"10. BELGIEN-NORGE

Ingen konvention.

11. BELGIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 4 april 1977, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-PORTUGAL" skall ändras från "10" till "12" och följande text skall införas:

"13. BELGIEN-FINLAND

Ingen konvention.

14. BELGIEN-SVERIGE

Ingen konvention."

iii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "11" till "15" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"16. DANMARK-TYSKLAND"

"17. DANMARK-SPANIEN"

"18. DANMARK-FRANKRIKE"

"19. DANMARK-GREKLAND"

"20. DANMARK-IRLAND"

"21. DANMARK-ITALIEN"

"22. DANMARK-LUXEMBURG"

"23. DANMARK-NEDERLÄNDERNA".

iv)

Efter avsnitt "23. DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"24. DANMARK-NORGE

Ingen.

25. DANMARK-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 16 juni 1987, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt I i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

v)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-PORTUGAL" skall ändras från "20" till "26" och följande text skall införas:

"27. DANMARK-FINLAND

Ingen.

28. DANMARK-SVERIGE

Ingen."

vi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "21" till "29" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"30. TYSKLAND-SPANIEN"

"31. TYSKLAND-FRANKRIKE"

"32. TYSKLAND-GREKLAND"

"33. TYSKLAND-IRLAND"

"34. TYSKLAND-ITALIEN"

"35. TYSKLAND-LUXEMBURG"

"36. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA".

vii)

Efter avsnitt "36. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"37. TYSKLAND-NORGE

Ingen konvention.

38. TYSKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 41 i konventionen om social trygghet av den 22 december 1966 i dess lydelse enlig tilläggskonvention nr 1 av den 10 april 1969, tilläggskonvention nr 2 av den 29 mars 1974 och tilläggskonvention nr 3 av den 29 augusti 1980.

b) Punkt 20 a i slutprotokollet till konventionen.

c) Artikel 3 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

d) Punkt 3 g i slutprotokollet till konventionen.

e) Artikel 4.1 i konventionen såvitt avser tysk lagstiftning, enligt vilken olycksfall (och arbetssjukdomar) som inträffar utanför Tysklands territorium och perioder som har fullgjorts utanför detta territorium inte ger anledning till betalning av förmåner eller endast ger anledning till betalning av förmåner på vissa villkor när de förmånsberättigade är bosatta utanför Tysklands territorium, i de fall då

i) förmånen redan är beviljad eller kunde beviljas den 1 januari 1994,

ii) personen i fråga har stadigvarande bosatt sig i Österrike före den 1 januari 1994 och pension från en pensions- eller olycksfallsförsäkring beviljas före utgången av år 1994.

f) Punkt 19 b i slutprotokollet till konventionen. Vid tillämpningen av nummer 3 c i den bestämmelsen skall den behöriga institutionen inte beakta ett högre belopp än det som skall betalas med hänsyn till de motsvarande perioder som skall ersättas av denna institution."

viii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "29" till "39" och följande text skall införas:

"40. TYSKLAND-FINLAND

41. TYSKLAND-SVERIGE

Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 27 februari 1976."

ix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "30" till "42" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"43. SPANIEN-FRANKRIKE"

"44. SPANIEN-GREKLAND"

"45. SPANIEN-IRLAND"

"46. SPANIEN-ITALIEN"

"47. SPANIEN-LUXEMBURG"

"48. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA".

x)

Efter avsnitt "48. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"49. SPANIEN-NORGE

Ingen konvention.

50. SPANIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 6 november 1981, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-PORTUGAL" skall ändras från "37" till "51" och följande text skall införas:

"52. SPANIEN-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 19 december 1985.

53. SPANIEN-SVERIGE

Artikel 5.2 och 16 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

xii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "38" till "54" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"55. FRANKRIKE-GREKLAND"

"56. FRANKRIKE-IRLAND"

"57. FRANKRIKE-ITALIEN"

"58. FRANKRIKE-LUXEMBURG"

"59. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA".

xiii)

Efter avsnitt "59. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"60. FRANKRIKE-NORGE

Ingen.

61. FRANKRIKE-ÖSTERRIKE

Ingen."

xiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-PORTUGAL" skall ändras från "44" till "62" och följande text skall införas:

"63. FRANKRIKE-FINLAND

Ingen konvention.

64. FRANKRIKE-SVERIGE

Ingen."

xv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "45" till "65" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"66. GREKLAND-IRLAND"

"67. GREKLAND-ITALIEN"

"68. GREKLAND-LUXEMBURG"

"69. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA".

xvi)

Efter avsnitt "69. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"70. GREKLAND-NORGE

Ingen.

71. GREKLAND-ÖSTERRIKE

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 14 december 1979 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 maj 1986, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-PORTUGAL" skall ändras från "50" till "72" och följande text skall införas:

"73. GREKLAND-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 11 mars 1988.

74. GREKLAND-SVERIGE

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 5 maj 1978 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 14 september 1984."

xviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "51" till "75" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"76. IRLAND-ITALIEN"

"77. IRLAND-LUXEMBURG"

"78. IRLAND-NEDERLÄNDERNA".

xix)

Efter avsnitt "78. IRLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"79. IRLAND-NORGE

Ingen konvention.

80. IRLAND-ÖSTERRIKE

Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 30 september 1988, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-PORTUGAL" skall ändras från "55" till "81" och följande text skall införas:

"82. IRLAND-FINLAND

Ingen konvention.

83. IRLAND-SVERIGE

Ingen konvention."

xxi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "56" till "84" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"85. ITALIEN-LUXEMBURG"

"86. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA".

xxii)

Efter avsnitt "86. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"87. ITALIEN-NORGE

Ingen.

88. ITALIEN-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.3 och 9.2 i konventionen om social trygghet av den 21 januari 1981.

b) Artikel 4 i konventionen och punkt 2 i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxiii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-PORTUGAL" skall ändras från "59" till "89" och följande text skall införas:

"90. ITALIEN-FINLAND

Ingen konvention.

91. ITALIEN-SVERIGE

Artikel 20 i konventionen om social trygghet av den 25 september 1979."

xxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "60" till "92" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"93. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA".

xxv)

Efter avsnitt "93. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"94. LUXEMBURG-NORGE

Ingen.

95. LUXEMBURG-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 21 december 1971 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 16 maj 1973 och til läggskonvention nr 2 av den 9 oktober 1978.

b) Artikel 3.2 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

c) Punkt III i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-PORTUGAL" skall ändras från "62" till "96" och följande text skall införas:

"97. LUXEMBURG-FINLAND

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 15 september 1988.

98. LUXEMBURG-SVERIGE

Artikel 4 och 29.1 i konventionen om social trygghet av den 21 februari 1985, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxvii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "63" till "99" och följande text skall införas:

"100. NEDERLÄNDERNA-NORGE

Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 13 april 1989.

101. NEDERLÄNDERNA-ÖSTERRIKE

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 7 mars 1974 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 5 november 1980, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land."

xxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" skall ändras från "64" till "102" och följande text skall införas:

"103. NEDERLÄNDERNA-FINLAND

Ingen konvention.

104. NEDERLÄNDERNA-SVERIGE

Artikel 4 och 24.3 i konventionen om social trygghet av den 2 juli 1976, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land".

xxix)

Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "65" till "105" och följande text skall införas:

"106. NORGE-ÖSTERRIKE

a) Artikel 5.2 i konventionen om social trygghet av den 27 augusti 1985.

b) Artikel 4 i konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

c) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

107. NORGE-PORTUGAL

Ingen.

108. NORGE-FINLAND

Ingen.

109. NORGE-SVERIGE

Ingen.

110. NORGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

111. ÖSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

112. ÖSTERRIKE-FINLAND

a) Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 11 december 1985 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 9 mars 1993, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

113. ÖSTERRIKE-SVERIGE

a) Artikel 4 och 24.1 i konventionen om social trygghet av den 11 november 1975 i dess lydelse enligt tilläggskonvention av den 21 oktober 1982, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

b) Punkt II i slutprotokollet till konventionen, såvitt avser personer som är bosatta i tredje land.

114. ÖSTERRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 3 i konventionen om social trygghet av den 22 juli 1980 i dess lydelse enligt tilläggskonvention nr 1 av den 9 december 1985 och til läggskonvention nr 2 av den 13 oktober 1992, såvitt avser personer bosatta i tredje land.

b) Protokoll om vårdförmåner till konventionen, med undantag för artikel 2.3, såvitt avser personer som inte kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen.

115. PORTUGAL-FINLAND

Ingen konvention.

116. PORTUGAL-SVERIGE

Artikel 6 i konventionen om social trygghet av den 25 oktober 1978."

xxx)

Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "66" till "117" och följande text skall införas:

"118. FINLAND-SVERIGE

Ingen.

119. FINLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

120. SVERIGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Artikel 4.3 i konventionen om social trygghet av den 29 juni 1987."

j) Bilaga 4 del A "Lagstiftning som behandlas i förordningens artikel 37.1, där invaliditetsförmånernas storlek är oberoende av försäkringsperiodernas längd" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Ingen.

L. ÖSTERRIKE

Ingen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL".

iii) Efter avsnittet "M. PORTUGAL" skall följande införas:

"N. FINLAND

Folkpension till den som har ett medfött handikapp eller som blir handikappad i unga år (Folkpensionslagen (547/93)).

O. SVERIGE

Ingen."

iv) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

k) Bilaga 4 del B "Särskilda system för egenföretagare enligt artikel 38.3 och 45.3 i förordningen nr 1408/71" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Ingen.

L. ÖSTERRIKE

Ingen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Ingen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

l) Bilaga 4 del C "Fall som avses i förordningens artikel 46.1 b och där förmånerna inte skall beräknas enligt förordningens artikel 46.2" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnittet "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Alla ansökningar om ålderspension, utom de som avser sådan pension som anges i bilaga 4 del D.

L. ÖSTERRIKE

Ingen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Alla ansökningar om folkpension och tilläggspension i form av ålderspension, utom de som avser sådan pension som anges i bilaga 4 del D."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

m) Bilaga 4 del D skall ha följande lydelse:

"Förmåner och överenskommelser som avses i förordningens artikel 46b.2"

"1. Förmåner som avses i förordningens artikel 46b.2 a och vars storlek är oberoende av försäkringsperiodernas och bosättningsperiodernas längd:

a) Invaliditetsförmåner enligt den lagstiftning som anges i bilagans del A.

b) Sådan dansk folkpension som förutsätter tio års bosättning och som har beviljats senast den 1 oktober 1989.

c) Spanska dödsfallsersättningar och efterlevandepensioner enligt det allmänna systemet eller enligt särskilda system.

d) Förmåner till efterlevande make enligt den franska allmänna försäkringen eller försäkringen för dem som är verksamma inom jordbruket.

e) Invaliditetspension till efterlevande make enligt den franska allmänna försäkringen eller försäkringen för dem som är verksamma inom jordbruket, i fall då förmånen beräknas på grundval av en avliden makes invaliditetspension enligt artikel 46.1 a i.

f) Nederländsk änkepension enligt lagen av den 9 april 1959 om allmän försäkring för änkor och barn, med senare ändringar.

g) Sådan finsk folkpension enligt folkpensionslagen av den 8 juni 1956 som betalas med stöd av övergångsbestämmelserna till Folkpensionslagen (547/93).

h) Oavkortad svensk folkpension som utges enligt den lagstiftning om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utges enligt övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum.

2. Förmåner som avses i förordningens artikel 46b.2 b och vars storlek är beroende av en fiktiv period som skall anses ha fullgjorts mellan dagen för försäkringsfallet och en senare dag:

a) Dansk förtidspension vars storlek fastställs enligt den lagstiftning som gällde före den 1 oktober 1984.

b) Tysk invaliditets- eller efterlevandepension som beviljas med hänsyn till en til läggsperiod, och tysk ålderspension som beviljas med hänsyn till en redan fullgjord tilläggsperiod.

c) Italiensk pension vid fullständig arbetsoförmåga (inabilità).

d) Luxemburgsk invaliditets- och efterlevandepension.

e) Norsk invaliditetspension, också i fall då pensionen omvandlas till ålderspension vid pensionsålderns inträde, samt all pension (efterlevandepension och ålderspension) som grundar sig på en avliden persons pensionsinkomster.

f) Finsk tjänstepension som beviljas med hänsyn till framtida perioder enligt folkpensionslagstiftningen.

g) Svenska förtids- och efterlevandepensioner som beräknas på grundval av antagna försäkringsperioder och svenska ålderspensioner som beräknas på grundval av tidigare tillgodoräknade antagna perioder.

3. Avtal enligt förordningens artikel 46b.2 b i för att undvika att samma fiktiva period medräknas två eller flera gånger:

Avtalet av den 20 juli 1978 mellan Luxemburg och Tyskland om olika socialförsäkringsfrågor.

Den nordiska konventionen av den 15 juni 1992 om social trygghet."

n) Bilaga 6 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

1. Övergångsbestämmelserna i den norska lagstiftningen som medför en reduktion av den försäkringsperiod som krävs för full tilläggspension för personer födda före 1937 skall tillämpas på personer som är omfattade av förordningen under förutsättning att de har varit bosatta i Norge eller har varit sysselsatta i förvärvsarbete som anställda eller egenföretagare i Norge, för sådant antal år som krävs efter fyllda 16 år och före den 1 januari 1967. Detta krav skall vara ett år för varje år personens födelseår infaller före 1937.

2. En person som är försäkrad enligt lagen om social trygghet och som vårdar försäkrade vårdbehövande äldre, arbetsoförmögna eller sjuka personer skall enligt föreskrivna villkor tillgodoräknas pensionspoäng för sådana perioder. På samma sätt skall en person som vårdar små barn tillgodoräknas pensionspoäng under vistelse i en annan medlemsstat under förutsättning att personen i fråga är föräldraledig enligt norsk arbetslagstiftning.

3. I fall då norsk efterlevandepension eller förtidspension skall betalas enligt förordningen och beräknas enligt artiklarna 46.2 och 45, skall de bestämmelser inte tillämpas som finns i 8 kap. 1 § 3 och 10 kap. 11 § 3 i den nationella lagen om socialförsäkring och som innebär att pension undantagsvis kan beviljas trots att lagens allmänna krav på att man skall ha varit försäkrad i minst tre år före försäkringsfallet inte är uppfyllt.

L. ÖSTERRIKE

1. Vid tillämpningen av kapitel 1 i förordningens avdelning III skall en person som uppbär offentlig tjänstepension anses vara pensionär.

2. Vid tillämpningen av förordningens artikel 46.2 skall bortses från tillägg till avgifterna för tilläggsförsäkring och tilläggsförmån för gruvarbetare enligt österrikisk lagstiftning. I dessa fall skall det belopp som har beräknats enligt förordningens artikel 46.2 ökas genom tillägg till avgifterna för tilläggsförsäkring och tilläggsförmån till gruvarbetare.

3. Vid tillämpningen av förordningens artikel 46.2 skall för österrikisk lagstiftning den dag som gäller för pension (Stichtag) anses som den dag då försäkringsfallet inträffar.

4. Tillämpningen av förordningens bestämmelser skall inte innebära någon reduktion i rätten till förmåner enligt österrikisk lagstiftning med avseende på personer vilkas socialförsäkringssituation har påverkats av politiska eller religiösa skäl eller på grund av deras härkomst."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

1. För att fastställa om perioden mellan försäkringsfallets inträffande och pensionsåldern (antagandeperiod) skall beaktas vid beräkning av den finska arbetspensionen skall försäkrings- eller bosättningsperioder enligt en annan stats lagstiftning, för vilken denna förordning gäller, beaktas såvitt avser villkoret om bosättning i Finland.

2. Om anställning eller verksamhet som egenföretagare i Finland har upphört och försäkringsfallet inträffar under anställning eller verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat och om pensionen enligt den finska lagstiftningen om försäkringsarbetspension inte längre omfattar perioden mellan försäkringsfallet och pensionsåldern (antagandetid) skall försäkringsperioder enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat beaktas vad avser villkoren för antagandetid som om de vore försäkringsperioder i Finland.

3. Om enligt finländsk lagstiftning tillägg skall betalas av en institution i Finland på grund av försening i handläggningen av en ansökan om förmån, skall en ansökan som har lämnats till en institution i en annan medlemsstat vid til lämpningen av bestämmelserna i den finska lagstiftningen avseende sådant til lägg anses ha lämnats den dag då ansökan tillsammans med alla nödvändiga bilagor når den behöriga institutionen i Finland.

O. SVERIGE

1. Vid tillämpningen av artikel 18.1 skall, för fastställande av en persons rätt till föräldrapenning, försäkringsperioder som har fullgjorts i en annan medlemsstat anses baserade på samma genomsnittsinkomster som de svenska försäkringsperioder med vilka de sammanräknas.

2. Förordningens bestämmelser om sammanläggning av försäkringsperioder skall inte tillämpas på övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om rätt till förmånligare beräkning av folkpension för personer som är bosatta i Sverige under en fastställd period före pensionsansökan.

3. Vid fastställandet av rätten till förtids- eller efterlevandepension som delvis baseras på framtida antagna försäkringsperioder skall en person anses uppfylla försäkrings- och inkomstvillkoren i den svenska lagstiftningen om han som anställd eller egenföretagare omfattas av ett försäkringssystem eller ett system som grundas på bosättning i en annan medlemsstat.

4. År med vård av små barn skall enligt föreskrivna villkor i den svenska lagstiftningen anses som försäkringsperioder för tilläggspension även om barnet och personen i fråga är bosatta i en annan medlemsstat under förutsättning att den person som vårdar barnet är föräldraledig enligt bestämmelserna i lagen om ledighet för vård av barn."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

o) Bilaga 7 skall ersättas med följande:

"BILAGA 7

(Förordningens artikel 14c.1 b)

Fall då en person samtidigt skall omfattas av lagstiftningen i två medlemsstater

1. När en person är egenföretagare i Belgien och anställd i en annan medlemsstat än Belgien eller Luxemburg. För Luxemburg skall skriftväxlingen den 10 och 12 juli 1968 mellan Belgien och Luxemburg gälla.

2. När en person som är bosatt i Danmark är egenföretagare i Danmark och anställd i en annan medlemsstat.

3. Vad avser olycksfallsförsäkringen inom jordbruket och ålderspensionsförsäkringen för jordbrukare: när en person är egenföretagare inom jordbruket i Tyskland och anställd i en annan medlemsstat.

4. När en person som är bosatt i Spanien är egenföretagare i Spanien och anställd i en annan medlemsstat.

5. När en person är egenföretagare i Frankrike och anställd i en annan medlemsstat än Luxemburg.

6. När en person är egenföretagare inom jordbruket i Frankrike och anställd i Luxemburg.

7. Vad avser pensionsförsäkringssystemet för egenföretagare: när en person är egenföretagare i Grekland och anställd i en annan medlemsstat.

8. När en person är egenföretagare i Italien och anställd i en annan medlemsstat.

9. När en person som är bosatt i Norge är egenföretagare i Norge och anställd i en annan medlemsstat.

10. När en person är egenföretagare i Österrike och anställd i en annan medlemsstat.

11. När en person är egenföretagare i Portugal och anställd i en annan medlemsstat.

12. När en person är bosatt i Finland är egenföretagare i Finland och anställd i en annan medlemsstat.

13. När en person som är bosatt i Sverige är egenföretagare i Sverige och anställd i en annan medlemsstat."

2. 372 R 0574: Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om regler för genomförande av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT nr L 74, 27.3.1972, s. 1), uppdaterad genom

- 383 R 2001: Rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT nr L 230, 22.8.1983, s. 6),

och senare ändrad genom

- 385 R 1660: Rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: Rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 185 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 386 R 0513: Kommisionens förordning (EEG) nr 513/86 av den 26 Februari 1986 (EGT nr L 51, 28.2.1986, s. 44),

- 386 R 3811: Rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 (EGT nr L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: Rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 (EGT nr L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 (EGT nr L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: Rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 (EGT nr L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: Rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 (EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1248: Rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: Rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april 1992 (EGT nr L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: Rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni 1993 (EGT nr L 181, 23.7.1993, s. 1).

a) Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

1. Sosial- og helsedepartementet (Social- och hälsodepartementet), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Kommunal- och arbetsdepartementet), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (Barn- och familjedepartementet), Oslo.

L. ÖSTERRIKE

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Förbundsministern för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Förbundsministern för miljö-, ungdoms- och familjefrågor), Wien."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

Sosiaali - ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet (Social- och hälsovårdsdepartementet), Helsingfors.

O. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet), Stockholm."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

b) Bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

1. Arbetslöshetsförmåner

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Arbetsdirektoratet, Oslo, länsarbetskontoren och de lokala arbetskontoren på bosättnings- eller vistelseorten).

2. Alla andra förmåner enligt den norska lagen om social trygghet

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Riksförsäkringsverket, Oslo, länsförsäkringskontoren och de lokala försäkringskontoren på bosättnings- eller vistelseorten).

3. Familjebidrag

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Riksförsäkringsverket, Oslo, och de lokala försäkringskontoren på bosättnings- eller vistelseorten.

4. Pensionsförsäkring för sjömän

Pensjonstrygden for sjömenn (Pensionsförsäkringen för sjömän), Oslo.

L. ÖSTERRIKE

De österrikiska institutionernas behörighet bestäms av regler i österrikisk lagstiftning, om inte annat anges nedan:

1. Sjukförsäkring

a) Om personen i fråga är bosatt inom en annan medlemsstats territorium och en Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) är behörig för en försäkring och enligt österrikisk lagstiftning den lokala behörigheten inte kan avgöras skall den lokala behörigheten fastställas enligt följande:

- Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig för den senaste anställningen i Österrike, eller

- den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig för den senaste bosättningen i Österrike, eller

- om det aldrig har förelegat en anställning för vilken en distriktssjukkassa var behörig eller ingen bosättning i Österrike förelegat Wiener Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassan i Wien).

b) När avsnitten 4 och 5 i del III kapitel 1 i förordningen tillämpas i förening med artikel 95 i tillämpningsförordningen med avseende på återbetalning av kostnader för förmåner till personer som har rätt till pension enligt ASVG (lagen om allmän socialförsäkring):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien, varvid återbetalning av kostnaderna skall göras från de avgifter för pensionärernas sjukförsäkring som uppburits av huvudorganisationen.

2. Pensionsförsäkring

Vid bestämmande av den institution som är ansvarig för betalning av en förmån skall endast försäkringsperioder enligt österrikisk lagstiftning beaktas.

3. Arbetslöshetsförsäkring

a) För anmälan av arbetslöshet:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på den berörda personens bosättnings- eller vistelseort.

b) För utfärdande av blanketterna E 301, E 302 och E 303:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på den berörda personens arbetsort.

4. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag för Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Finanzamt (Finanskontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på den berörda personens bosättnings- eller vistelseort."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

1. Sjukdom och moderskap

a) Kontantförmåner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

den arbetslöshetskassa där personen i fråga är försäkrad.

b) Vårdförmåner:

i) Återbetalningar enligt sjukförsäkringen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

den arbetslöshetskassa där personen i fråga är försäkrad.

ii) Allmän hälso- och sjukhusvård:

De lokala inrättningar som lämnar vård enligt systemet.

2. Ålderdom, invaliditet, dödsfall (pensioner)

a) Folkpension:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Arbetspension:

Den arbetspensionsinrättning som beviljar och betalar ut pensionen.

3. Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar:

Den försäkringsinrättning som svarar för olycksfallsförsäkringen för personen i fråga.

4. Dödsfallsersättningar

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

den institution som svarar för utbetalning av förmåner vid olycksfallsförsäkring.

5. Arbetslöshet

a) Grundsystem:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Tilläggssystem:

En behörig arbetslöshetskassa.

6. Familjeförmåner

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

O. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetslöshet

a) Som allmän regel:

Den försäkringskassa hos vilken personen är försäkrad.

b) För sjömän som inte är bosatta i Sverige:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret.

c) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artiklar 35 till 59 på personer som inte är bosatta i Sverige:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen.

d) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artiklar 60 till 77 på personer, med undantag för sjömän som inte är bosatta i Sverige:

- Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig, eller

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen.

2. Arbetslöshetsförmåner

Arbetsmarknadsstyrelsen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

c) Bilaga 3 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (de lokala arbetskontoren och försäkringskontoren på bosättnings- eller vistelseorten).

L. ÖSTERRIKE

1. Sjukförsäkring

a) I alla fall, utom för tillämpningen av förordningens artiklar 27 och 29 och tillämpningsförordningens artiklar 30 och 31 i förhållande till den institution på en pensionärs bosättningsort som nämns i förordningens artikel 27:

Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig på personens bosättnings- eller vistelseort.

b) För tillämpningen av förordningens artiklar 27 och 29 och tillämpningsförordningens artiklar 30 och 31 i förhållande till den institution på en pensionärs bosättningsort som nämns i förordningens artikel 27:

Den behöriga institutionen.

2. Pensionsförsäkring

a) Om personen har varit omfattad av österrikisk lagstiftning med undantag för tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53:

Den behöriga institutionen.

b) I alla andra fall med undantag för tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Pensionsförsäkringsanstalten för anställda), Wien.

c) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

3. Olycksfallsförsäkring

a) Vårdförmåner:

- Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig på personens bosättnings- eller vistelseort,

- eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Allmänna olycksfallsförsäkringsanstalten), Wien, kan utge förmåner.

b) Kontantförmåner:

i) I alla fall med undantag för tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53 i förening med artikel 77:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Allmänna olycksfallsförsäkringsanstalten), Wien.

ii) För tillämpningen av tillämpningsförordningens artikel 53 i förening med artikel 77:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

4. Arbetslöshetsförsäkring

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på personens bosättnings- eller vistelseort.

5. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag för Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Finanzamt (finanskontor) som är behörigt på förmånstagarens bosättnings- eller vistelseort.

b) Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på personens bosättnings- eller vistelseort."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

1. Sjukdom och moderskap

a) Kontantförmåner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Vårdförmåner:

i) Återbetalningar enligt sjukförsäkringen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

ii) Allmän hälso- och sjukhusvård:

De lokala inrättningar som lämnar vård enligt systemet.

2. Ålderdom, invaliditet, dödsfall (pensioner)

a) Folkpension:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, eller

b) Arbetspension:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

3. Dödsfallsersättningar

Allmän dödsfallsersättning:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

4. Arbetslöshet

a) Grundsystem:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

b) Inkomstanknutet system:

i) När det gäller artikel 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

ii) I andra fall:

den behöriga arbetslöshetskassa där personen i fråga är försäkrad.

5. Familjeförmåner

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

O. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetslöshet

Försäkringskassan på bosättnings- eller vistelseorten.

2. Arbetslöshet

Länsarbetsnämnden på bosättnings- eller vistelseorten."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

d) Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

1. Arbetslöshetsförmåner

Arbeidsdirektoratet (Arbetsdirektoratet), Oslo.

2. I alla andra fall

Rikstrygdeverket (Riksförsäkringsverket), Oslo.

L. ÖSTERRIKE

1. Sjuk-, olycksfalls- och pensionsförsäkring

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

2. Arbetslöshetsförsäkring

a) Ärenden med Tyskland:

Landesarbeitsamt Salzburg (provinsarbetskontoret Salzburg), Salzburg.

b) I alla andra fall:

Landesarbeitsamt Wien (provinsarbetskontoret, Wien), Wien.

3. Familjeförmåner

a) Familjeförmåner med undantag för Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Förbundsministeriet för miljö-, ungdoms- och familjefrågor), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbetskontoret Wien), Wien."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

1. Sjuk- och moderskapsförsäkring, folkpensioner, familjeförmåner, arbetslöshetsfömåner och dödsfallsersättningar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

2. Arbetspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

3. Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund, Helsingfors.

O. SVERIGE

1. Alla fall utom arbetslöshet

Riksförsäkringsverket.

2. Arbetslöshet

Arbetsmarknadsstyrelsen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

e) Bilaga 5 skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt "9. BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"10. BELGIEN-NORGE

Ej tillämplig.

11. BELGIEN-ÖSTERRIKE

Ingen."

ii)

Rubriken "10. BELGIEN-PORTUGAL" skall ändras till "12. BELGIEN-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"13. BELGIEN-FINLAND

Ej tillämplig.

14. BELGIEN-SVERIGE

Ej tillämplig."

iii)

Rubriken för avsnitt "11. BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "15. BELGIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall omnumreras på följande sätt:

"16. DANMARK-TYSKLAND"

"17. DANMARK-SPANIEN"

"18. DANMARK-FRANKRIKE"

"19. DANMARK-GREKLAND"

"20. DANMARK-IRLAND"

"21. DANMARK-ITALIEN"

"22. DANMARK-LUXEMBURG"

"23. DANMARK-NEDERLÄNDERNA".

iv)

Efter avsnitt "23. DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"24. DANMARK-NORGE

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

25. DANMARK-ÖSTERRIKE

Ingen."

v)

Rubriken "20. DANMARK-PORTUGAL" skall ändras till "26. DANMARK-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"27. DANMARK-FINLAND

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

28. DANMARK-SVERIGE

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar)."

vi)

Rubriken för avsnitt "21. DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "29. DANMARK-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt.

"30. TYSKLAND-SPANIEN"

"31. TYSKLAND-FRANKRIKE"

"32. TYSKLAND-GREKLAND"

"33. TYSKLAND-IRLAND"

"34. TYSKLAND-ITALIEN"

"35. TYSKLAND-LUXEMBURG"

"36. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA".

vii)

Efter avsnitt "36. TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"37. TYSKLAND-NORGE

Ej tillämplig.

38. TYSKLAND-ÖSTERRIKE

Avdelning II nr 1 och avdelning III i avtalet av den 2 augusti 1979 om tillämpningen av konventionen om arbetslöshetsförsäkring av den 19 juli 1978."

viii)

Rubriken "29. TYSKLAND-PORTUGAL" skall ändras till "39. TYSKLAND-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"40. TYSKLAND-FINLAND

Ingen.

41. TYSKLAND-SVERIGE

Ingen."

ix)

Rubriken för avsnitt "30. TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "42. TYSKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"43. SPANIEN-FRANKRIKE"

"44. SPANIEN-GREKLAND"

"45. SPANIEN-IRLAND"

"46. SPANIEN-ITALIEN"

"47. SPANIEN-LUXEMBURG"

"48. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA".

x)

Efter avsnitt "48. SPANIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"49. SPANIEN-NORGE

Ej tillämplig.

50. SPANIEN-ÖSTERRIKE

Ingen."

xi)

Rubriken "37. SPANIEN-PORTUGAL" skall ändras till "51. SPANIEN-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"52. SPANIEN-FINLAND

Ingen.

53. SPANIEN-SVERIGE

Ingen."

xii)

Rubriken för avsnitt "38. SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "54. SPANIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"55. FRANKRIKE-GREKLAND"

"56. FRANKRIKE-IRLAND"

"57. FRANKRIKE-ITALIEN"

"58. FRANKRIKE-LUXEMBURG"

"59. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA".

xiii)

Efter avsnitt "59. FRANKRIKE-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"60. FRANKRIKE-NORGE

Ingen.

61. FRANKRIKE-ÖSTERRIKE

Ingen."

xiv)

Rubriken för avsnitt "44. FRANKRIKE-PORTUGAL" skall ändras till "62. FRANKRIKE-PORTUGAL" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"63. FRANKRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET"

"64. GREKLAND-IRLAND"

"65. GREKLAND-ITALIEN"

"66. GREKLAND-LUXEMBURG"

"67. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA".

xv)

Efter avsnitt "67. GREKLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"68. GREKLAND-NORGE

Ingen.

69. GREKLAND-ÖSTERRIKE

Ingen."

xvi)

Rubriken "50. GREKLAND-PORTUGAL" skall ändras till "70. GREKLAND-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"71. GREKLAND-FINLAND

Ingen.

72. GREKLAND-SVERIGE

Ingen."

xvii)

Rubriken för avsnitt "51. GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "73. GREKLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"74. IRLAND-ITALIEN"

"75. IRLAND-LUXEMBURG"

"76. IRLAND-NEDERLÄNDERNA".

xviii)

Efter avsnitt "76. IRLAND-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"77. IRLAND-NORGE

Ej tillämplig.

78. IRLAND-ÖSTERRIKE

Ingen."

xix)

Rubriken "55. IRLAND-PORTUGAL" skall ändras till "79. IRLAND-PORTUGAL" och följande skall införas:

"80. IRLAND-FINLAND

Ej tillämplig.

81. IRLAND-SVERIGE

Ej tillämplig."

xx)

Rubriken för avsnitt "56. IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "82. IRLAND-FÖRENADE KUNGARIKET" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"83. ITALIEN-LUXEMBURG"

"84. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA".

xxi)

Efter avsnitt "84. ITALIEN-NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"85. ITALIEN-NORGE

Ingen.

86. ITALIEN-ÖSTERRIKE

Ingen."

xxii)

Rubriken "59. ITALIEN-PORTUGAL" skall ändras till "87. ITALIEN-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"88. ITALIEN-FINLAND

Ej tillämplig.

89. ITALIEN-SVERIGE

Ingen."

xxiii)

Rubrikerna "60. ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och "61. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA" skall ändras till "90. ITALIEN-FÖRENADE KUNGARIKET" och "91. LUXEMBURG-NEDERLÄNDERNA", och följande text skall införas:

"92. LUXEMBURG-NORGE

Ej tillämplig.

93. LUXEMBURG-ÖSTERRIKE

Ingen."

xxiv)

Rubriken "62. LUXEMBURG-PORTUGAL" skall ändras till "94. LUXEMBURG-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"95. LUXEMBURG-FINLAND

Återbetalningsarrangemanget av den 24 februari 1994 enligt förordningens artiklar 36.3 och 63.3.

96. LUXEMBURG-SVERIGE

Ingen."

xxv)

Rubriken "61. LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "97. LUXEMBURG-FÖRENADE KUNGARIKET" och följande text skall införas:

"98. NEDERLÄNDERNA-NORGE

Ingen.

99. NEDERLÄNDERNA-ÖSTERRIKE

Avtalet av den 17 november 1993 om återbetalning av kostnader för socialförsäkringsförmåner."

xxvi)

Rubriken "64. NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" skall ändras till "100. NEDERLÄNDERNA-PORTUGAL" och följande text skall införas:

"101. NEDERLÄNDERNA-FINLAND

Återbetalningsarrangemanget av den 26 januari 1994 enligt förordningens artiklar 36.3 och 63.3.

102. NEDERLÄNDERNA-SVERIGE

Ingen."

xxvii)

Rubriken "65. NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "103. NEDERLÄNDERNA-FÖRENADE KUNGARIKET" och följande text skall införas:

"104. NORGE-ÖSTERRIKE

Ingen.

105. NORGE-PORTUGAL

Ingen.

106. NORGE-FINLAND

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

107. NORGE-SVERIGE

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

108. NORGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Artikel 7.3 i det administrativa avtalet av den 28 augusti 1990 om tillämpningen av konventionen om social trygghet.

109. ÖSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

110. ÖSTERRIKE-FINLAND

Ingen.

111. ÖSTERRIKE-SVERIGE

Arrangemanget av den 22 december 1993 om återbetalning av kostnader inom området social trygghet.

112. ÖSTERRIKE-FÖRENADE KUNGARIKET

a) Artikel 18.1 och 18.2 i avtalet av den 10 november 1980 om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 22 juli 1980, i dess lydelse enligt tilläggsavtal nr 1 av den 26 mars 1986 och tilläggsavtal nr 2 av den 4 juni 1993, såvitt avser personer som inte kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen.

b) Artikel 18.1 i avtalet, såvitt avser personer som kan göra anspråk på behandling enligt avdelning III kapitel 1 i förordningen, varvid det relevanta passet skall ersätta blankett E 111 för österrikiska medborgare som är bosatta i Österrike och brittiska medborgare som är bosatta i Förenade kungariket (med undantag för Gibraltar) när det gäller alla förmåner som omfattas av den blanketten.

113. PORTUGAL-FINLAND

Ej tillämplig.

114. PORTUGAL-SVERIGE

Ingen."

xxviii)

Rubriken "66. PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "115. PORTUGAL-FÖRENADE KUNGARIKET" och följande skall införas:

"116. FINLAND-SVERIGE

Artikel 23 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992: avtal om ömsesidigt avstående från återbetalning enligt förordningens artiklar 36.3, 63.3 och 70.3 (kostnader för sjuk-, moderskaps- och arbetsskadeförsäkringarnas vårdförmåner och för arbetslöshetsförmåner) och enligt tillämpningsförordningens artikel 105.2 (kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar).

117. FINLAND-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.

118. SVERIGE-FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

f) Bilaga 6 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Direkt betalning.

L. ÖSTERRIKE

Direkt betalning."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande skall införas:

"N. FINLAND

Direkt betalning.

O. SVERIGE

Direkt betalning."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

g) Bilaga 7 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Sparebanken NOR (Sparbanken NOR), Oslo

L. ÖSTERRIKE

Oesterreichische Nationalbank (Österrikes nationalbank), Wien."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande skall införas:

"N. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors.

O. SVERIGE

Ingen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

h) Bilaga 8 skall ersättas med följande:

"BILAGA 8

TILLERKÄNNANDE AV FAMILJEFÖRMÅNER

(Tillämpningsförordningens artiklar 4.8, 10a.1 d och 122)

Tillämpningsförordningens artikel 10a.1 d tillämpas på

A. Anställda och egenföretagare

a) med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Tyskland

- Belgien och Spanien

- Belgien och Frankrike

- Belgien och Grekland

- Belgien och Irland

- Belgien och Luxemburg

- Belgien och Norge

- Belgien och Österrike

- Belgien och Portugal

- Belgien och Finland

- Belgien och Sverige

- Belgien och Förenade kungariket

- Tyskland och Spanien

- Tyskland och Frankrike

- Tyskland och Grekland

- Tyskland och Irland

- Tyskland och Luxemburg

- Tyskland och Norge

- Tyskland och Österrike

- Tyskland och Finland

- Tyskland och Sverige

- Tyskland och Förenade kungariket

- Spanien och Norge

- Spanien och Österrike

- Spanien och Finland

- Spanien och Sverige

- Frankrike och Luxemburg

- Frankrike och Norge

- Frankrike och Österrike

- Frankrike och Finland

- Frankrike och Sverige

- Irland och Norge

- Irland och Österrike

- Irland och Sverige

- Luxemburg och Norge

- Luxemburg och Österrike

- Luxemburg och Finland

- Luxemburg och Sverige

- Nederländerna och Norge

- Nederländerna och Österrike

- Nederländerna och Finland

- Nederländerna och Sverige

- Norge och Österrike

- Norge och Portugal

- Norge och Finland

- Norge och Sverige

- Norge och Förenade kungariket

- Österrike och Portugal

- Österrike och Finland

- Österrike och Sverige

- Österrike och Förenade kungariket

- Portugal och Frankrike

- Portugal och Irland

- Portugal och Luxemburg

- Portugal och Finland

- Portugal och Sverige

- Portugal och Förenade kungariket

- Finland och Sverige

- Finland och Förenade kungariket

- Sverige och Förenade kungariket

b) med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Danmark och Tyskland, Norge

- Nederländena och Tyskland, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Portugal

B) Egenföretagare med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna

C) Anställda med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna".

i) Bilaga 9 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de förmåner som utgetts enligt kapitel 2 i lagen om social trygghet (lag den 17 juni 1966), enligt lagen den 19 november 1982 om kommunal sjukvård, enligt lagen den 19 juni 1969 om sjukhus och enligt lagen den 28 april 1961 om mental sjukvård.

L. ÖSTERRIKE

Följande institutioner skall inbegripas vid beräkning av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner:

Gebietskrankenkassen (Distriktssjukkassorna)."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande skall införas:

"N. FINLAND

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de allmänna hälso- och sjukhusvårdssystemen och återbetalningarna inom ramen för den sjukförsäkring och de rehabiliterings-tjänster som Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, tillhandahåller.

O. SVERIGE

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner beräknas med beaktande av de förmåner som utgetts enligt lagen om allmän försäkring."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

j) Bilaga 10 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

1. För tillämpningen av förordningens artikel 14.1 a och b, tillämpningsförordningens artikel 11.1 a och 11.2 när arbetet utförs utanför Norge och förordningens artikel 14a.1 b:

Folketrygdekontoret for utenlandssaker (Försäkringskassan för utlandsärenden), Oslo.

2. För tillämpningen av artikel 14a.1 a om arbetet utförs i Norge:

Trygdekontoret i den kommun där personen i fråga är bosatt.

3. För tillämpningen av artikel 14.1 a i förordningen om personen ifråga är utsänd till Norge:

Trygdekontoret i den kommun där arbetsgivarens företrädare är registrerad i Norge och om arbetsgivaren inte har någon företrädare i Norge, trygdekontoret i den kommun där arbetet utförs.

4. För tillämpningen av artikel 14.2 och artikel 14.3:

Trygdekontoret i den kommun där personen ifråga är bosatt.

5. För tillämpningen av artikel 14a.2:

Trygdekontoret i den kommun där arbetet utförs.

6. För tillämpningen av artikel 14b.1 och 14b.2:

Folketrygdekontoret for utenlandssaker (Försäkringskassan för utlandsärenden), Oslo.

7. För tillämpningen av avdelning III kapitel 1, 2, 3, 4, 5 och 8 i avdelning III i förordningen och de bestämmelser som är knutna till dessa bestämmelser i tillämpningsförordningen:

Rikstrygdeverket (Riksförsäkringsverket), Oslo, och dess utsedda organ (de regionala och lokala försäkringskontoren).

8. För tillämpningen av avdelning III kapitel 6 i förordningen och de bestämmelser som är knutna till dessa bestämmelser i tillämpningsförordningen:

Arbeidsdirektoratet (Arbetsdirektoratet), Oslo, och dess utsedda organ.

9. För pensionsförsäkringssystemet för sjömän:

a) Det lokala trygdekontoret på bosättningsorten när personen i fråga är bosatt i Norge.

b) Folketrygdekontoret for utenlandssaker (Försäkringskassan för utlandsärenden), Oslo, vid betalning av förmåner enligt systemet till personer som är bosatta utomlands.

10. För familjebidrag:

Rikstrygdeverket (Riksförsäkringsverket), Oslo, och dess utsedda organ (de lokala försäkringskontoren).

L. ÖSTERRIKE

1. För tillämpningen av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen vid egenförsäkring enligt paragraf 16 i ASVG (den allmänna socialförsäkringslagen) för personer som är bosatta utanför Österrikes territorium:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens distriktssjukkassa), Wien.

2. För tillämpningen av artiklarna 14.1 b och 17 i tillämpningsförordningen:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Federala ministern för arbetsfrågor och sociala frågor), Wien, i samverkan med Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Federala ministern för miljö-, ungdoms- och familjefrågor), Wien.

3. För tillämpningen av artiklarna 11, 11a, 12a, 13 och 14 i tillämpnings-förordningen:

a) Om personen omfattas av österrikisk lagstiftning och är omfattad av sjukförsäkring:

Den behöriga sjukförsäkringsinstitutionen.

b) Om personen omfattas av österrikisk lagstiftning och inte är omfattad av sjukförsäkring:

Den behöriga olycksfallsförsäkringsinstitutionen.

c) I alla andra fall:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

4. För tillämpningen av artiklarna 38.1 och 70.1 i tillämpningsförordningen:

Den Gebietskrankenkasse (distriktssjukkassa) som är behörig på familjemedlemmarnas bosättningsort.

5. För tillämpningen av artiklarna 80.2, 81 och 82.2 i tillämpningsförordningen:

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på arbetstagarens senaste bosättningsort eller senaste anställningsort.

6. För tillämpningen av artiklarna 85.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen avseende Karenzurlaubsgeld (särskild moderskapsförmån):

Det Arbeitsamt (arbetskontor) som är behörigt på arbetstagarens senaste bosättnings- eller vistelseort eller på den senaste anställningsorten.

7. För tillämpningen av tillämpningsförordningen

a) artikel 102.2 i förhållande till förordningens artiklar 36 och 63:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

b) artikel 102.2 i förhållande till förordningens artikel 70:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbetskontoret, Wien), Wien.

8. För tillämpning av artikel 110 i tillämpningsförordningen:

- Den behöriga institutionen, eller

- om det inte finns någon österrikisk behörig institution, institutionen på bosättningsorten.

9. För tillämpning av artikel 113.2 i tillämpningsförordningen:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien, underförstått att återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner skall göras från de sjukförsäkringsavgifter som denna institution erhållit från pensionärerna."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

1. För tillämpningen av förordningens artiklar 14.1 b och 14a.1 b och tillämpningsförordningens artiklar 11.1, 11a.1, 12a, 13.2, 13.3, 14.1 och 14.2:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

2. För tillämpningen av artikel 10b i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

3. För tillämpningen av artiklarna 36 och 90 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, samt

Työeläkelaitokset (arbetspensionsinrättningar) och

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

4. För tillämpningen av artiklarna 37b, 38.1, 70.1, 82.2, 85.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

5. För tillämpningen av artiklar 41 och 59 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, och

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

6. För tillämpningen av artiklarna 60-67, 71, 75, 76 och 78 i tillämpningsförordningen:

Institution på bosättningsorten eller vistelseorten: den försäkringsinrättning som utses av

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors.

7. För tillämpningen av artiklarna 80 och 81 i tillämpningsförordningen:

En behörig arbetslöshetskassa, när det gäller inkomstanknutna arbetslöshetsförmåner.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors, när det gäller grundförmåner vid arbetslöshet.

8. För tillämpningen av artiklar 102 och 113 i tillämpningsförordningen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors,

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors, när det gäller olycksfallsförsäkring.

9. För tillämpningen av artikel 110 i tillämpningsförordningen:

a) Arbetspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors, när det gäller arbetspensioner.

b) Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors, när det gäller olycksfallsförsäkring.

c) I andra fall:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors.

O. SVERIGE

1. För tillämpningen av förordningens artiklar 14.1, 14a.1, 14b.1 och 14b.2 och tillämpningsförordningens artiklar 11.1 a och 11a.1:

Den försäkringskassa hos vilken personen är försäkrad.

2. För tillämpningen av artiklar 14.1 b och 14a.1 b i fall då en person är utsänd till Sverige:

Försäkringskassan på den ort där arbetet utförs.

3. För tillämpningen av artiklar 14b.1 och 14b.2 i fall då en person är utsänd till Sverige för en period som är längre än 12 månader:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret.

4. För tillämpningen av artiklar 14.2, 14.3, 14a.2 och 14a.3 i förordningen:

Försäkringskassan på bosättningsorten.

5. För tillämpningen av förordningens artikel 14a.4 och tillämpningsförordningens artiklar 11.1 b, 11a.1 b, 12a.5, 12a.6 och 12a.7 a:

Försäkringskassan på den ort där arbetet utförs.

6. För tillämpningen av artikel 17 i förordningen:

a) Försäkringskassan på den ort där arbetet utförs eller skall utföras, och

b) Riksförsäkringsverket, för vissa grupper av anställda eller egenföretagare.

7. För tillämpningen av artikel 102.2:

a) Riksförsäkringsverket.

b) Arbetsmarknadsstyrelsen, för arbetslöshetsförmåner."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

k) Bilalga 11 skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Inget.

L. ÖSTERRIKE

Inget."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL"skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande skall införas:

"N. FINLAND

Inget.

O. SVERIGE

Inget."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

3. Beslut av Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare

a) Beslut nr 117 av den 7 juli 1982 (EGT nr C 238, 7.9.1983, s. 3).

Punkt 2.2 i beslutet skall ha följande lydelse:

"I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

>Plats för tabell>

"

b) Beslut nr 118 av den 20 april 1983 (EGT nr C 306, 12.11.1983, s. 2).

Punkt 2.4 i beslutet skall ha följande lydelse:

"I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

>Plats för tabell>

"

c) Beslut nr 135 av den 1 juli 1987 (EGT nr C 281, 4.11.1988, s. 7).

Punkt 2.2 i beslutet skall ha följande lydelse:

"Den förväntade eller faktiska kostnaden för förmånen överstiger följande fasta belopp:

a) BEF 20 000 för institutionen på bosättningsorten i Belgien,

b) DKK 3 600 för institutionen på bosättningsorten i Danmark,

c) DEM 1 000 för institutionen på bosättningsorten i Tyskland,

d) GRD 50 000 för institutionen på bosättningsorten i Grekland,

e) PTE 50 000 för institutionen på bosättningsorten i Spanien,

f) FRF 2 900 för institutionen på bosättningsorten i Frankrike,

g) IEP 300 för institutionen på bosättningsorten i Irland,

h) ITL 590 000 för institutionen på bosättningsorten i Italien,

i) LUF 20 000 för institutionen på bosättningsorten i Luxemburg,

j) NLG 1 100 för institutionen på bosättningsorten i Nederländerna,

k) NOK 3 600 för institutionen på bosättningsorten i Norge,

l) ATS 7 000 för institutionen på bosättningsorten i Österrike,

m) ESP 60 000 för institutionen på bosättningsorten i Portugal,

n) FIM 3 000 för institutionen på bosättningsorten i Finland,

o) SEK 3 600 för institutionen på bosättningsorten i Sverige,

p) GBP 350 för institutionen på bosättningsorten i Förenade kungariket."

d) Beslut nr 136 av den 1 juli 1987 EGT nr C 64, 9.9.1988, s. 7).

Bilagan i beslutet skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Inget.

L. ÖSTERRIKE

Inget."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande skall införas:

"N. FINLAND

Inget.

O. SVERIGE

Inget."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

e) Beslut nr 150 av den 26 juni 1992 EGT nr C 229, 25.8.1993, s. 5).

Bilagan i beslutet skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "J. NEDERLÄNDERNA" skall följande införas:

"K. NORGE

Folketryggkontoret for utlandssaker Försäkringskassan för utlandsärenden), Oslo.

L. ÖSTERRIKE

1. I fall då det bara gäller familjeförmåner: det behöriga Finanzamt (finanskontoret).

2. I alla andra fall: den behöriga pensionsförsäkringsinstitutionen."

ii) Rubriken "K. PORTUGAL" skall ändras till "M. PORTUGAL" och följande text skall införas:

"N. FINLAND

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsingfors,

och

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

O. SVERIGE

För förmånsberättigade som är bosatta i Sverige:

Den allmänna försäkringskassan på bosättningsorten.

För förmånsberättigade som inte är bosatta i Sverige:

Stockholms län allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen."

iii) Rubriken "L. FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras till "P. FÖRENADE KUNGARIKET".

Top