EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11985I/AVI/COM

DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, COMMISSION OPINION OF 31 MAY 1985 ON THE APPLICATIONS FOR ACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES BY THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC

EGT L 302, 15.11.1985, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1985/1115/oj

11985I/AVI/COM

Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Kommissionens yttrande av den 31 maj 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 302 , 15/11/1985 s. 0003 - 0004


Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Kommissionens yttrande av den 31 maj 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION AVGER FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 98 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 237 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 205 i detta, och

med beaktande av följande:

Konungariket Spanien och Portugisiska republiken har ansökt om medlemskap i gemenskaperna.

I sina yttranden av den 19 maj och den 20 november 1978 har kommissionen redan haft möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning om vissa väsentliga aspekter på de problem som uppstår i samband med dessa ansökningar.

Villkoren för upptagande av dessa stater och de anpassningar av fördragen som anslutningen nödvändiggör har det förhandlats om vid konferenser mellan gemenskaperna och de ansökande staterna; enighet inom gemenskapens representation säkerställdes med beaktande av den dialog mellan institutionerna som föreskrivs i fördragen.

Vid avslutandet av dessa förhandlingar förefaller de överenskomna bestämmelserna rimliga och ändamålsenliga; under dessa förhållanden kommer utvidgningen av gemenskapen att möjliggöra ett ökat deltagande i utvecklingen av internationella förbindelser, samtidigt som gemenskapens inre sammanhållning och dynamik bevaras.

Vid inträdet i gemenskaperna accepterar de ansökande staterna utan förbehåll fördragen och deras politiska målsättning, alla beslut som fattats sedan fördragens ikraftträdande, samt de ståndpunkter som tagits med hänsyn till gemenskapernas utveckling och förstärkning.

Den rättsordning som inrättats genom fördragen om upprättandet av gemenskaperna karaktäriseras särskilt av att vissa av fördragens bestämmelser och vissa av de rättsakter som antas av gemenskapens institutioner är direkt tillämpliga, att gemenskapsrätten har företräde framför nationella bestämmelser som står i strid med den, samt att det finns förfaranden för att säkerställa en enhetlig tolkning av gemenskapsrätten; anslutning till gemenskaperna innebär erkännande av den bindande karaktären hos dessa regler, vilkas efterlevnad är oundgänglig för att gemenskapsrättens effektivitet och enhetlighet skall kunna garanteras.

Principerna om pluralistisk demokrati och respekt för mänskliga rättigheter utgör en del av det gemensamma arvet för folken i de stater som förenas i Europeiska gemenskaperna och är därför väsentliga element i medlemskapet i gemenskaperna.

Utvidgning av gemenskaperna genom Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning kommer att bidra till att bevara och stärka freden och friheten i Europa.

KOMMISSIONEN ÄR POSITIV TILL

Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna.

Detta yttrande riktar sig till rådet.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 1985.

På kommissionens vägnar

Top