EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11985I

Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Innehåll

OJ L 302, 15.11.1985, p. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

11985I

Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Innehåll

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 302 , 15/11/1985 s. 0000


Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Innehåll

Kommissionens yttrande av den 31 maj 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna

Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen

Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om upptagande av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen

Fördrag (undertecknat den 12 juni 1985) mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska gemenskapernas medlemsstater) och Konungariket Spanien och Portugisiska republiken om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen

Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken och anpassningarna av fördragen

Första delen: Principerna

Del två: Anpassningar av fördragen

Avdelning I: Institutionella bestämmelser

Kapitel 1: Europaparlamentet

Kapitel 2: Rådet

Kapitel 3: Kommissionen

Kapitel 4: Domstolen

Kapitel 5: Revisionsrätten

Kapitel 6: Ekonomiska och sociala kommittén

Kapitel 7: EKSG:s rådgivande kommitté

Kapitel 8: Vetenskapliga och tekniska kommittén

Avdelning II: Övriga anpassningar

Del tre: Anpassning av institutionernas rättsakter

Fjärde delen: Övergångsbestämmelser

Avdelning I: Bestämmelser om institutionerna

Avdelning II: Övergångsbestämmelser rörande Spanien

Kapitel 1: Fri rörlighet för varor

Avsnitt I: Tulltaxebestämmelser

Avsnitt II: Avskaffande av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan

Avsnitt III: Andra bestämmelser

Avsnitt IV: Handel mellan Konungariket Spanien och Portugisiska republiken

Kapitel 2: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital

Avsnitt I: Arbetstagare

Avsnitt II: Kapitalrörelser

Kapitel 3: Jordbruk

Avsnitt I: Allmänna bestämmelser

Avsnitt II: Bestämmelser om vissa gemensamma marknadsorganisationer

Avsnitt III: Frukt och grönsaker

Kapitel 4: Fiske

Avsnitt I: Allmänna bestämmelser

Avsnitt II: Tillgång till fiskevatten och resurser

Avsnitt III: Yttre resurser

Avsnitt IV: Den gemensamma organisationen av marknader

Avsnitt V: Handelsbestämmelser

Kapitel 5: Yttre förbindelser

Avsnitt I: Gemensam handelspolitik

Avsnitt II: Gemenskapernas överenskommelser med vissa tredje länder

Avsnitt III: Textil

Kapitel 6: Finansiella bestämmelser

Avdelning III: Övergångsbestämmelser rörande Portugal

Kapitel 1: Fri rörlighet för varor

Avsnitt I: Tulltaxebestämmelser

Avsnitt II: Avskaffande av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan

Avsnitt III: Andra bestämmelser

Avsnitt IV: Handel mellan Portugisiska republiken och Konungariket Spanien

Kapitel 2: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital

Avsnitt I: Arbetstagare

Avsnitt II: Etableringsrätt, tjänster, kapitalrörelser och tjänstetransaktioner

Kapitel 3: Jordbruk

Avsnitt I: Allmänna bestämmelser

Avsnitt II: Klassisk övergång

Avsnitt III: Etappvis övergång

Avsnitt IV: Bestämmelser om vissa gemensamma marknadsorganisationer enligt den klassiska övergången

Avsnitt V: Bestämmelser om vissa gemensamma marknadsorganisationer enligt den etappvisa övergången

Avsnitt VI: Övriga bestämmelser

Kapitel 4: Fiske

Avsnitt I: Allmänna bestämmelser

Avsnitt II: Tillgång till fiskevatten och resurser

Avsnitt III: Yttre resurser

Avsnitt IV: Den gemensamma organisationen av marknader

Avsnitt V: Handelsbestämmelser

Kapitel 5: Yttre förbindelser

Avsnitt I: Gemensam handelspolitik

Avsnitt II: Gemenskapernas överenskommelser med vissa tredje länder

Avsnitt III: Textil

Kapitel 6: Finansiella bestämmelser

Kapitel 7: Övriga bestämmelser

Avdelning IV: Övriga bestämmelser

Del fem: Tillämpningsbestämmelser till denna akt

Avdelning I: Upprättande av institutionerna

Avdelning II: Tillämpningen av institutionernas rättsakter

Avdelning III: Slutbestämmelser

Bilagor

Bilaga I : Lista som avses i artikel 26 i anslutningsakten

I. Tullagstiftning

II. Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster

III. Transport

IV. Konkurrens

V. Beskattning

VI. Ekonomisk politik

VII. Handelspolitik

VIII. Socialpolitik

IX. Tillnärmning av lagstiftning

X. Miljö- och konsumentskydd

XI. Energi, forskning och information

XII. Regionalpolitik

XIII. Statistik

XIV. Jordbruk

XV. Fiske

XVI. Euratom

XVII. Diverse

Bilaga II : Lista som avses i artikel 27 i anslutningsakten

I. Tullagstiftning

II. Transport

III. Ekonomisk politik

IV. Handelspolitik

V. Socialpolitik

VI. Tillnärmning av lagstiftning

VII. Energi

VIII. Statistik

IX. Fiske

X. Diverse

Bilaga III : Lista som avses i artikel 43.1 första strecksatsen i anslutningsakten (baskvoter för varor som omfattas av kvantitativa restriktioner vid import till Spanien till och med den 31 december 1988)

Bilaga IV : Lista som avses i artikel 43.1 andra strecksatsen i anslutningsakten (baskvoter för varor som omfattas av kvantitativa restriktioner vid import till Spanien till och med den 31 december 1989)

Bilaga V : Lista som avses i artikel 48.3 i anslutningsakten

Bilaga VI : Lista som avses i artikel 48.4 i anslutningsakten

Bilaga VII : Lista som avses i artikel 53 i anslutningsakten

Bilaga VIII : Lista över produkter som avses i artikel 75.3 i anslutningsakten

Bilaga IX : Lista som avses i artikel 158.1 i anslutningsakten

Bilaga X : Lista som avses i artikel 158.3 i anslutningsakten

Bilaga XI : Tekniska förfaranden som avses i artikel 163.3 i anslutningsakten

Bilaga XII : Lista som avses i artikel 168.4 i anslutningsakten

Bilaga XIII : Lista över produkter som avses i artikel 174 i anslutningsakten

Bilaga XIV : Lista över produkter som avses i artikel 176 i anslutningsakten

Bilaga XV : Lista som avses i artikel 177.3 i anslutningsakten

Bilaga XVI : Lista som avses i artikel 177.5 i anslutningsakten

Bilaga XVII : Lista som avses i artikel 178 i anslutningsakten

Bilaga XVIII : Lista som avses i artikel 200 i anslutningsakten

Bilaga XIX : Lista som avses i artikel 213 i anslutningsakten

Bilaga XX : Lista som avses i artikel 243.2 a i anslutningsakten

Bilaga XXI : Lista som avses i artikel 245.1 i anslutningsakten

Bilaga XXII : Lista som avses i artikel 249.2 i anslutningsakten

Bilaga XXIII : Lista som avses i artikel 269.2 i anslutningsakten

Bilaga XXIV : Lista som avses i artikel 273.2 i anslutningsakten

Bilaga XXV : Lista som avses i artikel 278.1 i anslutningsakten

Bilaga XXVI : Lista som avses i artikel 280 i anslutningsakten

Bilaga XXVII : Lista som avses i artikel 355.3 i anslutningsakten

Bilaga XXVIII : Lista över produkter som avses i artikel 361 i anslutningsakten

Bilaga XXIX : Lista över produkter som avses i artikel 363 i anslutningsakten

Bilaga XXX : Lista som avses i artikel 364.3 i anslutningsakten

Bilaga XXXI : Lista som avses i artikel 365 i anslutningsakten

Bilaga XXXII : Lista som avses i artikel 378 i anslutningsakten

I. Tullbestämmelser

II. Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster

III. Transport

IV. Beskattning

V. Handelspolitik

VI. Socialpolitik

VII. Tillnärmning av lagstiftning

VIII. Fiske

Bilaga XXXIII : Lista som avses i artikel 391.1 i anslutningsakten

Bilaga XXXIV : Lista som avses i artikel 391.2 i anslutningsakten

Bilaga XXXV : Lista som avses i artikel 393 i anslutningsakten

I. Tullbestämmelser

Bilaga XXXVI : Lista som avses i artikel 395 i anslutningsakten

I. Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster

II. Beskattning

III. Miljö

Protokoll

Protokoll 1 om Europeiska investeringsbankens stadga

Del ett: Anpassning till Europeiska investeringsbankens stadga (artikel 1-7)

Del två: Övriga bestämmelser (artikel 8-12)

Protokoll 2 med avseende på Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla

Bilaga A: Lista som avses i artikel 4.1

Bilaga B: Lista som avses i artikel 6.3

Protokoll 3 om utbyte av varor mellan Spanien och Portugal under den tid övergångsbestämmelserna skall tillämpas

Bilaga A: Förteckning i enlighet med artikel 2 i protokoll 3

Bilaga B: Förteckning över produkter i enlighet med artikel 3 i protokoll 3

Bilaga C: Förteckning över produkter i enlighet med artikel 3 i protokoll 3

Protokoll 4 Mekanism för ytterligare skyldigheter inom ramen för fiskeavtal som slutits mellan gemenskapen och tredje land

Protokoll 5 om de nya medlemsstaternas bidrag till Europeiska kol- och stålgemenskapens budget

Protokoll 6 om årliga spanska tullkvoter för import av motorfordon hänförliga till undernummer 87.02 A I b i Gemensamma tulltaxan i enlighet med artikel 34 i anslutningsakten

Protokoll 7 om de spanska kvantitativa kvoterna

Protokoll 8 om spanska patent

Protokoll 9 om handel med textilprodukter mellan Spanien och gemenskapen i dess nuvarande form

Bilaga A: Förteckning i enlighet med artikel 1

Bilaga B: Administrativt samarbete i enlighet med artikel 2

Bilaga C: Flexibilitet i enlighet med artikel 3

Protokoll 10 om omstrukturering av den spanska järn- och stålindustrin

Bilaga: Förfaranden och kriterier vid bedömning av stöd

Protokoll 11 om regler för prissättning

Protokoll 12 om regional utveckling i Spanien

Protokoll 13 om informationsutbyte med Spanien inom kärnkraftsområdet

Protokoll 14 om bomull

Protokoll 15 om Portugals bastullsatser för vissa produkter

Protokoll 16 om Portugals beviljande av tullbefrielse vid import av vissa varor

Bilaga

Protokoll 17 om handeln med textilprodukter mellan Portugal och övriga medlemsstater i gemenskapen

Bilaga A: Förteckning i enlighet med artikel 1.1

Bilaga B: Import vid passiv förädling

Bilaga C: Administrativt samarbete i enlighet med artikel 2

Bilaga D: Flexibilitet i enlighet med artikel 3

Bilaga E: Gemensam förklaring av gemenskapen i dess nuvarande form och Portugal

Protokoll 18 om ordningen för införsel till Portugal av motorfordon från de övriga medlemsstaterna

Bilaga A: Förteckning över de importkvoter som anges i artikel 2.1

Bilaga B: De baskvoter för varje fabrikat som tilldelades 1985 och som avses i artikel 4.1

Bilaga C: Viktning av de exportkoefficienter som avses i artikel 5.1

Protokoll 19 om portugisiska patent

Protokoll 20 om omstrukturering av Portugals järn- och stålindustri

Bilaga: Förfaranden och kriterier för utvärdering av stöd

Protokoll 21 om den ekonomiska och industriella utvecklingen i Portugal

Protokoll 22 om informationsutbyte med Portugal inom kärnkraftsområdet

Protokoll 23 om ordningen för import till Portugal av motorfordon från tredje land

Bilaga A: Baskvoter per märke - 1985

Bilaga B: Viktning av exportkoefficienter i enlighet med artikel 5.1

Protokoll 24 om jordbruksstrukturen i Portugal

Protokoll 25 om tillämpningen i Portugal av de ordningsbestämmelser för produktion som införs inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Slutakt

Förklaringar

Gemensam avsiktsförklaring om utveckling och intensifiering av förbindelserna med Latinamerikas stater

Gemensam förklaring om den ekonomiska och sociala utvecklingen av de autonoma regionerna Azorerna och Madeira

Gemensam förklaring om arbetskraftens fria rörlighet

Gemensam förklaring beträffande i Spanien eller Portugal verksamma arbetstagare från de nuvarande medlemsstaterna och beträffande i gemenskapen verksamma arbetstagare från Spanien eller Portugal samt dessas familjemedlemmar

Gemensam förklaring om borttagande av monopol inom jordbruksområdet i de nya medlemsstaterna

Gemensam förklaring om anpassning av gemenskapens regelverk inom sektorn för vegetabiliska oljor och fetter

Gemensam förklaring om de bestämmelser som skall gälla för handeln med jordbruksprodukter mellan konungariket Spanien och Portugisiska republiken

Gemensam förklaring om import från tredje land av produkter underkastade SHM

Gemensam förklaring om tillämpningen av regleringsbeloppet på bordsviner

Gemensam förklaring om SHM inom spannmålssektorn

Gemensam förklaring om protokoll 2 rörande Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla

Gemensam förklaring om protokoll 2

Gemensam förklaring om artikel 9 i protokoll 2

Gemensam förklaring om fiskeförbindelser med tredje land

Gemensam förklaring om de protokoll som skall avslutas med vissa tredje land

Gemensam förklaring om införlivandet av pesetan och escudon i ecun

Förklaring av Förbundsrepubliken Tysklands regering om tillämpningen på Berlin av beslutet om anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen och anslutningsfördraget för Europeiska ekonomiska gemenskapen och för Europeiska atomenergigemenskapen

Förklaring av Förbundsrepubliken Tysklands regering om definitionen av begreppet "medborgare"

Gemensam förklaring om den spanska järn- och stålindustrin

Gemensam förklaring om priserna på jordbruksprodukter i Spanien

Gemensam förklaring om spanska kvalitetsviner framställda i specificerade områden

Gemensam förklaring om vissa övergångsbestämmelser och vissa förhållanden på jordbruksområdet rörande Spanien

Gemensam förklaring om handlingsprogrammet som skall upprättas inom frukt- och grönsakssektorn för verifikation av tillnärmningsfasen för Spanien

Gemensam förklaring om förekomsten av nationellt stöd som upprätthålls av Konungariket Spanien under en övergångsperiod vid handel med de övriga medlemsstaterna

Gemensam förklaring om tillämpningen i Spanien av gemenskapens socio-strukturella åtgärder inom vinsektorn och föreskrifter som gör det möjligt att bestämma ursprunget och de kommersiella rörelserna som spanskt vin skall följa

Gemensam förklaring om framtida handelsavtal med Andorra

Gemensam förklaring om tillgång till den portugisiska oljemarknaden

Gemensam förklaring om den portugisiska järn- och stålindustrin

Gemensam förklaring om rådets första direktiv av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut

Gemensam förklaring om priser på jordbruksprodukter i Portugal

Gemensam förklaring om handlingsprogrammet som skall upprättas för det första steget i övergången för de produkter om är föremål för stegvis övergång (Portugal)

Gemensam förklaring om vissa övergångsåtgärder och viss information inom jordbruksområdet (Portugal)

Gemensam förklaring om vin i Portugal

Gemensam förklaring om leveranser till sockerraffineringsindustrin i Portugal

Gemensam förklaring om introduktionen av det gemensamma systemet för mervärdesskatt i Portugal

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om spanska och portugisiska arbetstagare som tar betald anställning i de nuvarande medlemsstaterna

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om Spaniens och Portugals deltagande i de resurser som finns tillgängliga i europeiska socialfonden

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om Spaniens och Portugals deltagande i de resurser som finns tillgängliga i Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om leveranser till sockerraffineringsindustrin i Portugal

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om gemenskapsstöd för kontroll och övervakning av vattnen

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om anpassningen och moderniseringen av den portugisiska ekonomin

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om tillämpningen av gemenskapens lånemekanism för Portugal

Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring om tillämpningen av regleringsbeloppet

Konungariket Spaniens förklaring: CECAF

Konungariket Spaniens förklaring om Latinamerika

Konungariket Spaniens förklaring om Euratom

Portugisiska republikens förklaring om de utjämningsersättningar som avses i artikel 358

Portugisiska republikens förklaring: CECAF

Portugisiska republikens förklaring om monetära frågor

Informations- och samrådsförfarande för att anta vissa beslut och andra åtgärder som skall vidtas under perioden före anslutningen

Top