EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11972B/AVI/COM

DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, COMMISSION OPINION OF 19 JANUARY 1972 ON THE APPLICATION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES BY THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

EGT L 73, 27.3.1972, p. 3–3 (DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL, NO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1972/327/oj

11972B/AVI/COM

Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Kommissionens yttrande av den 19 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 073 , 27/03/1972 s. 0003


Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Kommissionens yttrande av den 19 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ansökningar om anslutning till Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION AVGER FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av artikel 98 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, artikel 237 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och artikel 205 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

med beaktande av följande:

Konungariket Danmark, Irland, Konungariket Norge och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har ansökt om medlemskap i gemenskaperna.

I sina yttranden av den 29 september 1967 och den 1 oktober 1969 har kommissionen redan haft möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning om vissa väsentliga aspekter på de problem som uppstår i samband med dessa ansökningar.

Villkoren för upptagande av dessa stater och de anpassningar som anslutningen nödvändiggör har det förhandlats om vid en konferens mellan gemenskaperna och de ansökande staterna; enighet inom gemenskapens representation säkerställdes med beaktande av den dialog mellan institutionerna som föreskrivs i fördragen.

Vid avslutandet av dessa förhandlingar förefaller de överenskomna bestämmelserna rimliga och ändamåls-enliga; under dessa förhållanden kommer utvidgningen av gemenskapen att möjliggöra ett ökat deltagande i utvecklingen av internationella förbindelser, samtidigt som gemenskapens inre sammanhållning och dynamik bevaras.

Vid inträdet i gemenskaperna accepterar de ansökande staterna utan förbehåll fördragen och deras politiska målsättning, alla beslut som fattats sedan fördragens ikraftträdande, samt de ståndpunkter som tagits med hänsyn till gemenskapernas utveckling och förstärkning.

Den rättsordning som inrättats genom fördragen om upprättandet av gemenskaperna karaktäriseras särskilt av att vissa av fördragens bestämmelser och vissa av de rättsakter som antas av gemenskapens institutioner är direkt tillämpliga, att gemenskapsrätten har företräde framför nationella bestämmelser som står i strid med den, samt att det finns förfaranden för att säkerställa en enhetlig tolkning av gemenskapsrätten; anslutning till gemenskaperna innebär erkännande av den bindande karaktären hos dessa regler, vilkas efterlevnad är oundgänglig för att gemenskapsrättens effektivitet och enhetlighet skall kunna garanteras.

KOMMISSIONEN ÄR POSITIV TILL

anslutningen av Konungariket Danmark, Irland, Konungariket Norge och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland till Europeiska gemenskaperna.

Detta yttrande riktar sig till rådet.

Bryssel den 19 januari 1972.

På kommissionens vägnar

Franco M. MALFATTI

Ordförande

Top