EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R1275-20220413

Consolidated text: Rådets förordning (EU) 2021/1275 av den 30 juli 2021 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libanon

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1275/2022-04-13

02021R1275 — SV — 13.04.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1275

av den 30 juli 2021

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libanon

(EGT L 277I 2.8.2021, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/595 av den 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1275

av den 30 juli 2021

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i LibanonArtikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) 

anspråk: varje anspråk, oavsett om det görs gällande genom rättsliga förfaranden eller inte och oavsett om det har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) 

ett anspråk på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) 

ett anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) 

ett ersättningsanspråk med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) 

en motfordran,

v) 

ett anspråk på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett likvärdigt avgörande, oavsett var de meddelats.

b) 

avtal eller transaktion: varje transaktion oavsett form och oavsett tillämplig rätt, oberoende av om den omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för det ändamålet ingår i begreppet avtal en obligation, garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, och kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller inte, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från transaktionen eller är knuten till den.

c) 

behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d) 

ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e) 

frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f) 

frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av deras volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

g) 

penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) 

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) 

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) 

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) 

räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom, tillgångar,

v) 

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) 

remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar,

vii) 

dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser.

h) 

unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

Artikel 2

1.  
Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.
2.  
Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, någon enhet eller något organ som förtecknas i bilaga I.
3.  

Bilaga I ska innehålla namnen, som fastställts av rådet i enlighet med artikel 4 i beslut (Gusp) 2021/1277, på följande:

a) 

Fysiska personer som är ansvariga för undergrävande av demokratin eller rättsstatsprincipen i Libanon genom någon av följande handlingar:

i) 

Hindrande eller undergrävande av den demokratiska politiska processen genom att konsekvent förhindra bildandet av en regering eller genom att hindra eller allvarligt undergräva anordnandet av val.

ii) 

Hindrande eller undergrävande av genomförandet av planer som godkänts av libanesiska myndigheter och som stöds av relevanta internationella aktörer, inbegripet EU, för att förbättra ansvarsskyldigheten och goda styrelseformer i den offentliga sektorn eller för att genomföra kritiska ekonomiska reformer, inbegripet inom bank- och finanssektorerna och inbegripet antagandet av transparent och icke-diskriminerande lagstiftning om kapitalexport.

iii) 

Allvarlig ekonomisk misskötsamhet avseende offentliga medel, i den mån de berörda handlingarna omfattas av Förenta nationernas konvention mot korruption samt otillåten export av kapital.

b) 

Fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med personer som har uppförts på förteckningen enligt led a.

Artikel 3

1.  

Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på de villkor som de anser lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a) 

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) 

är avsedda endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) 

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d) 

är nödvändiga för extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har anmält till de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e) 

ska betalas in på eller ut från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 4

1.  
Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på de villkor som de anser lämpliga, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av dessa penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändigt av humanitära skäl, exempelvis för att lämna bistånd eller underlätta lämnande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar från Libanon.
2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 5

1.  

Genom undantag från artikel 2.1 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 fördes upp på förteckningen i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c) 

Beslutet gynnar inte någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d) 

Ett erkännande av beslutet står inte i strid med allmän ordning i den berörda medlemsstaten.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 6

1.  

Genom undantag från artikel 2.1, och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen i bilaga I, får de behöriga myndigheterna, på de villkor de anser lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a) 

penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas för en betalning som görs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, och

b) 

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 7

1.  
Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till ett konto som innehas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som har förts upp på förteckningen krediterar frysta konton, förutsatt att eventuella insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om varje sådan transaktion.
2.  

Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) 

ränta eller andra intäkter på dessa konton,

b) 

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 fördes upp på förteckningen i bilaga I, eller

c) 

betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i en medlemsstat eller är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar alltjämt omfattas av de åtgärder som föreskrivs i artikel 2.1.

Artikel 8

1.  

Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) 

omedelbart lämna uppgifter som skulle underlätta efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2.1, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaten, och

b) 

samarbeta med den behöriga myndigheten vid kontroller av de uppgifter som avses i led a.

2.  
Ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.
3.  
Uppgifter som lämnas eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som avses i artikel 2.

Artikel 10

1.  
Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel och ekonomiska resurser eller vägrar att göra penningmedel eller ekonomiska resurser tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller den enhet eller det organ som genomför åtgärden, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.
2.  
Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som anges i denna förordning.

Artikel 11

1.  

Inga anspråk i samband med ett avtal eller en transaktion vars fullförande har påverkats, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs enligt denna förordning, inbegripet anspråk på motgaranti eller andra anspråk av detta slag, såsom ett ersättningsanspråk eller ett anspråk enligt en garanti, i synnerhet anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, får tillgodoses om de ställs av

a) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar genom en av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i led a eller för dess räkning.

2.  
I förfaranden som syftar till att verkställa ett anspråk åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär att anspråket ska verkställas att visa att detta inte strider mot punkt 1.
3.  
Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till rättslig prövning av lagligheten i att vissa avtalsförpliktelser inte uppfylls till följd av denna förordning.

Artikel 12

1.  

Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt uppgifter om

a) 

penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 3, 4, 5 och 6,

b) 

problem med överträdelser och efterlevnad och domar som meddelats av nationella domstolar.

2.  
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan ha en negativ inverkan på det verkningsfulla genomförandet av denna förordning.

Artikel 13

1.  
Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.
2.  
Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges möjlighet att inkomma med synpunkter.
3.  
Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över de beslut som avses i punkt 1 och underrätta den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet i enlighet med detta.
4.  
Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet och minst var tolfte månad.
5.  
Kommissionen ges befogenhet att ändra bilaga II på grundval av de uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 14

1.  
Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har förts upp på förteckningen.
2.  
Bilaga I ska innehålla de uppgifter som krävs för att identifiera berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, om sådana uppgifter finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådana uppgifter inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd), samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter inbegripa namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 15

1.  
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
2.  
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de regler som avses i punkt 1 utan dröjsmål efter denna förordnings ikraftträdande, samt även anmäla eventuella senare ändringar.

Artikel 16

1.  

Rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning. Till dessa uppgifter hör att

a) 

vad gäller rådet, utarbeta och göra ändringar av bilaga I,

b) 

vad gäller den höga representanten, utarbeta ändringar av bilaga I,

c) 

vad gäller kommissionen,

i) 

lägga till innehållet i bilaga I i den elektroniska konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av ekonomiska sanktioner från unionens sida samt på den interaktiva sanktionskartan, vilka båda finns offentligt tillgängliga,

ii) 

behandla uppgifter om verkningarna av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning, såsom uppgifter om värdet på frysta penningmedel och om tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna.

2.  
Rådet, kommissionen och den höga representanten får i tillämpliga fall behandla relevanta uppgifter beträffande brott som begåtts av på förteckningen uppförda fysiska personer, fällande domar i brottmål som gäller sådana personer eller säkerhetsåtgärder som gäller sådana personer endast i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för att utarbeta bilaga I.
3.  
Vid tillämpningen av denna förordning ska rådet, den avdelning inom kommissionen som förtecknas i bilaga II och den höga representanten vara personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725, för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725.

Artikel 17

1.  
Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.
2.  
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, utan dröjsmål efter det att denna förordning har trätt i kraft samt även anmäla eventuella senare ändringar.
3.  
I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, underrättelse eller annat meddelande till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 18

Denna förordning ska tillämpas

a) 

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) 

ombord på varje luftfartyg eller fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) 

på varje fysisk person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) 

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt en medlemsstats rätt,

e) 

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

[…]
BILAGA II

▼M1

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGERN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top