EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0520-20210702

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 av den 24 mars 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/520/2021-07-02

02021R0520 — SV — 02.07.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/520

av den 24 mars 2021

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 104 25.3.2021, s. 39)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1064 av den 28 juni 2021

  L 229

9

29.6.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/520

av den 24 mars 2021

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur

(Text av betydelse för EES)KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

▼M1

Denna förordning innehåller bestämmelser ( 1 ) om följande:

▼B

1. 

Tidsfrister för aktörernas överföring av uppgifter för registrering av hållna nötkreatur, får, getter och svin i databaser.

2. 

Enhetlig åtkomst till uppgifter i databaser över hållna nötkreatur, får, getter och svin samt tekniska specifikationer och praktiska bestämmelser för dessa databaser.

3. 

Tekniska villkor och former för utbyte av elektroniska uppgifter om hållna nötkreatur mellan medlemsstaternas databaser och erkännande av full driftsduglighet vad gäller ett system för utbyte av uppgifter.

4. 

Tekniska specifikationer, format och utformning avseende identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur

5. 

Tekniska krav för identifieringsmärken för hållna papegojor.

6. 

Tidsfrister för anbringande av identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur födda i unionen eller efter införsel av djuren till unionen.

7. 

Utformning av identitetskoden för hållna nötkreatur, får, getter, kameldjur, och hjortdjur.

8. 

Avlägsnande, ändring eller ersättning av identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur samt tidsfrister för sådana moment.

9. 

Övergångsbestämmelser avseende godkännande av identifieringsmärken.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 gälla.KAPITEL 2

DATABASER

Artikel 3

Tidsfrister och förfaranden för aktörernas överföring av uppgifter för registrering av hållna nötkreatur, får, getter och svin

1.  
Aktörer som håller nötkreatur, får, getter och svin ska överföra uppgifter om djur som förflyttas, föds och dör i enlighet med artikel 112 d i förordning (EU) 2016/429 samt om sådana förflyttningar som avses i artikel 113.1 c i samma förordning och i artikel 56 b i delegerad förordning (EU) 2019/2035 för registrering i databaser som upprättats för dessa arter inom en tidsfrist för överföring som ska fastställas av medlemsstaten. Tidsfristen för överföring av uppgifterna får inte överstiga sju dagar från djurens förflyttning, födsel eller död, beroende på vad som är tillämpligt.
2.  
I fråga om födslar får medlemsstaterna vid fastställandet av tidsfristen för överföring av uppgifterna använda det datum då identifieringsmärket anbringas djuret som utgångspunkt för den berörda tidsfristen, förutsatt att detta datum inte kan förväxlas med djurets födelsedatum.
3.  

Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten förlänga tidsfristen för överföring av uppgifter om förflyttningar enligt punkt 1 till högst 14 dagar efter förflyttning av nötkreatur inom samma medlemsstat från ursprungsanläggningar till registrerade betesanläggningar för bete i bergsområden. Den behöriga myndigheten får besluta att godta förteckningar över nötkreatur som förflyttas till registrerade betesanläggningar från de aktörer som driver dessa anläggningar. Dessa förteckningar ska innehålla följande:

a) 

Den registrerade betesanläggningens unika registreringsnummer.

b) 

Djurens identitetskod.

c) 

Ursprungsanläggningens unika registreringsnummer.

d) 

Datum för djurens ankomst till den registrerade betesanläggningen.

e) 

Beräknat datum för djurens avsändning från den registrerade betesanläggningen.

Artikel 4

Enhetlig åtkomst till uppgifter i databaser över hållna nötkreatur, får, getter och svin

Medlemsstaterna ska säkerställa att aktörer som håller nötkreatur, får, getter och svin på begäran får kostnadsfri åtkomst till åtminstone ett minimum av skrivskyddade uppgifter om sina anläggningar i de databaser som avses i artikel 109.1 a–c i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 5

Tekniska specifikationer för databaser över hållna nötkreatur, får, getter och svin

Medlemsstaterna ska säkerställa att de databaser över hållna nötkreatur, får, getter och svin som avses i artikel 109.1 a–c i förordning (EU) 2016/429 upprättas på ett sådant sätt att de uppgifter som registreras i databaserna kan utbytas mellan medlemsstaternas databaser i det format som anges i den tredje kolumnen i tabellen i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 6

Praktiska bestämmelser för databaser över hållna nötkreatur, får, getter och svin

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga tekniska och praktiska åtgärder som säkerställer att de databaser över hållna nötkreatur, får, getter och svin som avses i artikel 109.1 a–c i förordning (EU) 2016/429 fortsätter att fungera vid eventuella störningar. Åtgärderna ska också garantera säkerheten, integriteten och äktheten hos de uppgifter som registreras i dessa databaser.

Artikel 7

Tekniska villkor och former för elektroniskt utbyte av uppgifter i identitetshandlingar för hållna nötkreatur mellan medlemsstaternas databaser

1.  
När medlemsstaterna tillämpar elektroniskt utbyte av sådana uppgifter i identitetshandlingar för hållna nötkreatur som avses i artikel 44 a–c i delegerad förordning (EU) 2019/2035 med andra medlemsstater ska uppgifterna utbytas i formatet XML Schema Definition, som kommissionen gjort tillgängligt för den behöriga myndigheten.
2.  
Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten för de hållna nötkreatur som är avsedda att förflyttas ska säkerställa att uppgifterna i identitetshandlingarna överförs elektroniskt till destinationsmedlemsstaten innan djuren avsänds samt att en tidsstämpel tillhandahålls för varje överföring.

Artikel 8

Erkännande av full driftsduglighet vad gäller ett system för elektroniskt utbyte av uppgifter i identitetshandlingar för hållna nötkreatur mellan medlemsstaternas databaser

1.  
De medlemsstater som tillämpar elektroniskt utbyte av uppgifter i identitetshandlingar genom ett system som kommissionen har upprättat för utbyte av uppgifter om hållna nötkreatur mellan medlemsstaternas databaser ska erkännas ha ett system med full driftsduglighet.
2.  
Kommissionen ska på sin webbplats upprätta en förteckning över de medlemsstater som utbyter uppgifter i identitetshandlingar genom detta system.KAPITEL 3IDENTIFIERINGSMÄRKEN

Artikel 9

Tekniska specifikationer, format och utformning avseende identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur

1.  
Den behöriga myndigheten får godkänna användning av sådana konventionella öronmärken eller konventionella karledsband som avses i leden a och b i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 som identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur endast om identifieringsmärkena uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna i del 1 i bilaga II till den här förordningen.
2.  
Den behöriga myndigheten får godkänna användning av sådana tatueringar som avses i led g i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 som identifieringsmärken för hållna får, getter, svin och hjortdjur enligt artikel 46.2 och 46.3 och artiklarna 52.1 b, 73.2 c och 76.1 c i den delegerade förordningen endast om tatueringarna säkerställer outplånlig märkning och korrekt avläsning.
3.  
Den behöriga myndigheten får godkänna användning av sådana elektroniska identifierare som avses i leden c–f i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 som identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur endast om identifieringsmärkena uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna i del 2 i bilaga II till den här förordningen. Sådana elektroniska identifierare som avses i leden c och f i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 ska dessutom uppfylla kraven enligt den tekniska specifikationen i del 1 i bilaga II till den här förordningen.
4.  

Genom undantag från punkt 3 får den behöriga myndigheten godkänna användning av elektroniska öronmärken som identifieringsmärken för hållna svin om identifieringsmärkena uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationer som fastställts av den medlemsstat där svinen hålls, och om de synligt, läsbart och outplånligt visar det unika registreringsnumret för

a) 

djurens födelseanläggning eller

b) 

den sista anläggningen i den distributionskedja som avses i artikel 53 i delegerad förordning (EU) 2019/2035, om djuren förflyttas till en anläggning utanför den distributionskedjan.

Artikel 10

Tekniska specifikationer, format och utformning avseende identifieringsmärken för hållna papegojor

1.  

Aktörer som håller papegojor ska säkerställa att

a) 

den benring som avses i artikel 76.1 a i delegerad förordning (EU) 2019/2035 uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna i del 1 i bilaga II till den här förordningen,

b) 

den tatuering som avses i artikel 76.1 c i delegerad förordning (EU) 2019/2035 säkerställer outplånlig märkning och korrekt avläsning.

2.  
Den behöriga myndigheten får godkänna användning av sådana injicerbara transpondrar som avses i artikel 76.1 b i delegerad förordning (EU) 2019/2035 som identifieringsmärken för hållna papegojor endast om identifieringsmärkena uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna i del 2 punkt 2 i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 11

Praktiska bestämmelser för godkännande av elektroniska identifierare för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur, hjortdjur och papegojor

1.  
Vid godkännande av sådana elektroniska identifierare som avses i leden c–f i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur, hjortdjur och papegojor ska den behöriga myndigheten säkerställa att tillverkarna av de elektroniska identifierarna har tillhandahållit bevis på att de överensstämmelse- och prestandatester som avses i del 2 punkt 4 i bilaga II till den här förordningen har genomförts vid provningscentraler som ackrediterats i överensstämmelse med ISO/IEC-standard 17025 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.
2.  
Vid godkännande av sådana elektroniska identifierare som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten kräva att tillverkarna av de elektroniska identifierarna utför ytterligare tester av robusthet och hållbarhet så att det säkerställs att identifierarna fungerar under de särskilda geografiska förhållandena eller klimatförhållandena i den berörda medlemsstaten i enlighet med de standarder som fastställts av den medlemsstaten.

Artikel 12

Utformning av identitetskoden för hållna nötkreatur, får, getter, kameldjur och hjortdjur

Identitetskoden för hållna nötkreatur, får, getter, kameldjur och hjortdjur ska innehålla följande:

▼M1

a) 

Den första delen av identitetskoden ska bestå av landskoden för den medlemsstat där identifieringsmärket först anbringades på djuren, i något av följande format:

i) 

Tvåbokstavskoden enligt ISO-standard 3166-1 alpha-2, utom för Grekland där tvåbokstavskoden ”EL” ska användas och för Förenade kungariket med avseende på Nordirland där tvåbokstavskoden ”XI” ska användas.

ii) 

Den tresiffriga landskoden enligt ISO-standard 3166-1 numeric, utom för Förenade kungariket med avseende på Nordirland där ”899” ska användas.

▼B

b) 

Den andra delen av identitetskoden ska vara en unik kod för varje djur bestående av högst tolv siffror.

Artikel 13

Tidsfrister för anbringande av identifieringsmärken för hållna nötkreatur

1.  
Aktörerna ska säkerställa att hållna nötkreatur anbringas ett sådant identifieringsmärke som avses i artikel 112 a i förordning (EU) 2016/429 före utgången av en tidsfrist efter födseln som ska fastställas av den medlemsstat där djuren föddes. Tidsfristen ska beräknas från djurens födelsedatum och får inte överstiga 20 dagar.
2.  
Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna, av skäl som rör djurens fysiska utveckling, tillåta att aktörerna förlänger tidsfristen för anbringande av ett andra identifieringsmärke till högst 60 dagar efter djurens födelsedatum, om det andra identifieringsmärket är en bolustransponder.
3.  

Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att aktörerna förlänger den tidsfrist som avses i punkt 1 till högst nio månader om

a) 

djuren

i) 

föds upp under extensiva förhållanden, med kalvar som vistas tillsammans med sina moderdjur,

ii) 

inte är vana vid regelbunden kontakt med människor,

b) 

det område där djuren hålls säkerställer en hög grad av isolering av djuren,

c) 

förlängningen inte äventyrar möjligheten att spåra djuren.

Medlemsstaterna får begränsa det tillstånd som avses i första stycket till särskilda geografiska områden eller särskilda arter eller raser av hållna nötkreatur.

4.  
Aktörerna ska säkerställa att inga hållna nötkreatur lämnar födelseanläggningen utan att ha anbringats sådana identifieringsmärken som avses i artikel 112 a i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 14

Tidsfrister för anbringande av identifieringsmärken för hållna får och getter

1.  
Aktörerna ska säkerställa att hållna får och getter anbringas ett sådant identifieringsmärke som avses i artikel 113.1 a i förordning (EU) 2016/429 före utgången av en tidsfrist efter födseln som ska fastställas av den medlemsstat där djuren föddes. Tidsfristen ska beräknas från djurens födelsedatum och får inte överstiga nio månader.
2.  
Aktörerna ska säkerställa att inga hållna får eller getter lämnar födelseanläggningen utan att ha anbringats ett sådant identifieringsmärke som avses i artikel 113.1 a i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 15

Tidsfrister för anbringande av identifieringsmärken för hållna svin

1.  
Aktörerna ska säkerställa att hållna svin anbringas ett sådant identifieringsmärke som avses i artikel 115 a i förordning (EU) 2016/429 före utgången av en tidsfrist efter födseln som ska fastställas av den medlemsstat där djuren föddes. Tidsfristen ska beräknas från djurens födelsedatum och får inte överstiga nio månader.
2.  
Aktörerna ska säkerställa att inga hållna svin lämnar födelseanläggningen eller distributionskedjan utan att ha anbringats ett sådant identifieringsmärke som avses i artikel 115 a i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 16

Tidsfrister för anbringande av identifieringsmärken för hållna kameldjur och hjortdjur

1.  
Aktörerna ska säkerställa att hållna kameldjur och hjortdjur anbringas sådana identifieringsmärken som avses i artikel 73.1 och 73.2 i förordning (EU) 2019/2035 före utgången av en tidsfrist efter födseln som ska fastställas av den medlemsstat där djuren föddes. Tidsfristen ska beräknas från djurens födelsedatum och får inte överstiga nio månader.
2.  
Aktörerna ska säkerställa att inga hållna kameldjur eller hjortdjur lämnar födelseanläggningen, eller den anläggning dit de först kommer om djuren förflyttades till den anläggningen från den livsmiljö där de vistades som vilda djur, utan att ha anbringats sådana identifieringsmärken som avses i artikel 73.1 och 73.2 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.
3.  
Den behöriga myndigheten får undanta aktörer som håller renar från kraven i punkterna 1 och 2, förutsatt att undantaget inte äventyrar möjligheten att spåra djuren.
4.  

Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna undanta aktörer som håller hjortdjur från kraven i punkt 1 om

a) 

djuren

i) 

föds upp under extensiva förhållanden,

ii) 

inte är vana vid regelbunden kontakt med människor,

b) 

det område där djuren hålls säkerställer en hög grad av isolering av djuren,

c) 

undantaget inte äventyrar möjligheten att spåra djuren.

Artikel 17

Tidsfrister för anbringande av identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur efter införsel till unionen

1.  
Efter införsel av hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur till unionen ska aktörerna, om djuren förblir i unionen, säkerställa att djuren anbringas sådana identifieringsmärken som avses i artikel 81 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 senast 20 dagar efter ankomsten till den första anläggningen.
2.  
Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna för första ankomst, av skäl som rör djurens fysiska utveckling, tillåta att aktörerna förlänger tidsfristen för anbringande av ett andra identifieringsmärke till högst 60 dagar efter djurens födelsedatum, om det andra identifieringsmärket är en bolustransponder.
3.  
Aktörerna ska säkerställa att inga hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur eller hjortdjur lämnar den anläggning dit de först kommer utan att ha anbringats sådana identifieringsmärken som avses i artikel 81 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

Artikel 18

Avlägsnande och ändring av identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur

Den behöriga myndigheten får tillåta att aktörer avlägsnar eller ändrar identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur endast om avlägsnandet eller ändringen inte äventyrar möjligheten att spåra djuren, inbegripet spårbarheten till födelseanläggningen, och om djuren i tillämpliga fall fortfarande kan identifieras individuellt.

Artikel 19

Ersättning av identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin., kameldjur och hjortdjur samt tidsfrister för sådana moment

1.  
Den behöriga myndigheten får tillåta att aktörer ersätter identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur endast om det inte äventyrar möjligheten att spåra djuren, inbegripet spårbarheten till födelseanläggningen, och om djuren i tillämpliga fall fortfarande kan identifieras individuellt.
2.  

Den ersättning som avses i punkt 1 får tillåtas enligt följande:

a) 

Om djuren har identifierats med två identifieringsmärken och ett av dessa identifieringsmärken har blivit oläsbart eller gått förlorat, förutsatt att djurens identitetskod förblir oförändrad och fortfarande överensstämmer med koden på det kvarvarande identifieringsmärket.

b) 

Om djuren har identifierats med ett eller två identifieringsmärken som visar djurens identitetskod och identifieringsmärkena har blivit oläsbara eller gått förlorade, förutsatt att det fortfarande med rimlig säkerhet går att fastställa djurens identitetskod och att djurens identitetskod förblir oförändrad.

c) 

Om hållna får, getter eller svin har identifierats med ett identifieringsmärke som visar en anläggnings unika registreringsnummer och det identifieringsmärket har blivit oläsbart eller gått förlorat, förutsatt att det fortfarande med rimlig säkerhet går att fastställa djurens födelseanläggning eller, i tillämpliga fall, den sista anläggningen i distributionskedjan, och att det nya identifieringsmärket visar den anläggningens eller, i tillämpliga fall, den sista anläggningens unika registreringsnummer.

d) 

För hållna får och getter får det tillåtas att de identifieringsmärken som avses i leden a och b ersätts med nya identifieringsmärken som visar en ny identifieringskod, förutsatt att spårbarheten inte äventyras.

3.  
De identifieringsmärken som avses i punkt 1 ska ersättas så snart som möjligt före utgången av en tidsfrist som ska fastställas av den medlemsstat vars behöriga myndighet gett aktörerna tillstånd att ersätta identifieringsmärket, och innan djuren förflyttas till en annan anläggning.
4.  
När den identitetskod för hållna nötkreatur, får, getter och svin som visas på det identifieringsmärke som avses i leden a och b i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 på grund av tekniska begränsningar inte kan återges på en elektronisk identifierare får den behöriga myndigheten tillåta att djuren anbringas en ny elektronisk identifierare med en ny identitetskod endast om båda identitetskoderna är registrerade i de databaser som avses i artikel 109.1 i förordning (EU) 2016/429.KAPITEL 4

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Övergångsbestämmelser avseende godkännanden av identifieringsmärken

Genom undantag från artiklarna 9, 10 och 11 i den här förordningen får medlemsstaterna under en övergångsperiod till och med den 20 april 2023 fortsätta att använda de identifieringsmärken som godkänts före den 21 april 2021 i enlighet med förordning (EG) nr 1760/2000, förordning (EG) nr 21/2004 och direktiv 2008/71/EG och i enlighet med de akter som antagits på grundval av dessa förordningar och det direktivet.

Artikel 21

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Tekniska specifikationer för uppgiftsformat i databaserna över hållna nötkreatur, får, getter och svinTyp av uppgifter

Beskrivning

Format

Djurets identitetskod

Landskod

Något av följande alternativ:

Bokstavskod: tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1 (1)

Sifferkod: numerisk kod enligt ISO 3166–1

Unik kod för varje djur

12 numeriska tecken

Elektronisk identifierare (valfritt)

 

Något av följande alternativ:

— elektroniskt öronmärke

— bolustransponder

— injicerbar transponder

— elektroniskt karledsband

Anläggningens unika registreringsnummer

 

Landskod följd av 12 alfanumeriska tecken

Namn på den aktör som driver anläggningen

 

140 alfanumeriska tecken

Adress till den aktör som driver anläggningen

Gatuadress

140 alfanumeriska tecken

Postnummer

10 alfanumeriska tecken

Ort

35 alfanumeriska tecken

Datum

 

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Totalt antal djur

 

15 numeriska tecken

(1)   

Utom för Grekland, där tvåbokstavskoden ”EL” ska användas.
BILAGA II

DEL 1

Tekniska specifikationer för identifieringsmärken för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur, hjortdjur och papegojor

1. De identifieringsmärken som avses i leden a, b, c, f och h i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 ska för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur, hjortdjur och papegojor ska vara

a) 

icke-återanvändningsbara,

b) 

icke-nedbrytbara,

c) 

manipuleringsskyddade,

d) 

lätta att läsa under djurets hela livstid,

e) 

utformade på så sätt att de förblir säkert fästa vid djuren utan att skada dem,

f) 

lätta att avlägsna från livsmedelskedjan.

2. De identifieringsmärken som avses i punkt 1 ska synligt, läsbart och outplånligt visa något av följande:

a) 

Den första och andra delen av djurets identitetskod enligt artikel 12.

b) 

Det unika registreringsnummer för djurens anläggning som avses i artikel 18 a i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

c) 

Den alfanumeriska identitetskod som avses i artikel 76.1 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

3. De identifieringsmärken som avses i punkt 1 får innehålla andra uppgifter, om det tillåts av den behöriga myndigheten och identifieringsmärkena uppfyller kraven i punkt 2.

DEL 2

Tekniska specifikationer för elektroniska identifierare för hållna nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur

1. De elektroniska identifierare som avses i leden c–f i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035 ska visa den första delen av djurens identitetskod i form av den tresiffriga landskoden och den andra delen av djurens identitetskod enligt artikel 12.

2. De elektroniska identifierare som avses i punkt 1 ska vara

a) 

skrivskyddade passiva transpondrar som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik och som uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 11784 och 11785, och

b) 

läsbara med anordningar som uppfyller kraven enligt ISO-standard 11785 och som kan avläsa HDX- och FDX-B-transpondrar.

3. De elektroniska identifierare som avses i punkt 1 ska kunna avläsas på följande minimiavstånd:

a) 

I fråga om hållna nötkreatur:

i) 

12 centimeter för öronmärken vid avläsning med handhållen läsare.

ii) 

15 centimeter för injicerbara transpondrar vid avläsning med handhållen läsare.

iii) 

25 centimeter för bolustranspondrar vid avläsning med handhållen läsare.

iv) 

80 centimeter för alla elektroniska identifierare vid avläsning med fast läsare.

b) 

I fråga om hållna får och getter:

i) 

12 centimeter för öronmärken och karledsband vid avläsning med handhållen läsare.

ii) 

20 centimeter för bolustranspondrar och injicerbara transpondrar vid avläsning med handhållen läsare.

iii) 

50 centimeter för alla elektroniska identifierare vid avläsning med fast läsare.

4. De elektroniska identifierare som avses i punkt 1 ska ha godkänts i tester med avseende på

a) 

överensstämmelse med ISO-standarderna 11784 och 11785 i enlighet med den metod som avses i punkt 7 i ISO-standard 24631–1, och

b) 

minimiprestanda för de avläsningsavstånd som anges i punkt 3 i denna del i enlighet med den metod som avses i punkt 7 i ISO-standard 24631–1.( 1 ) I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna eller unionen vid tillämpningen av denna förordning omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

Top