EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0451-20210319

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/2021-03-19

02021R0451 — SV — 19.03.2021 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/451

av den 17 december 2020

om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 097 19.3.2021, s. 1)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 136, 21.4.2021, s.  328 (2021/451)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/451

av den 17 december 2020

om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs enhetliga format och mallar för rapportering, instruktioner om och en metod för hur dessa mallar ska användas, rapporteringsfrekvens och rapporteringsdatum, definitioner och it-lösningar för institutens rapportering till sina behöriga myndigheter i enlighet med artikel 415.3, artikel 415.3a, artikel 430.1–430.4, artikel 430.7 och artikel 430.9 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 2

Rapporteringsreferensdatum

1.  

Instituten ska överlämna information till de behöriga myndigheterna om ställningen per följande rapporteringsreferensdatum:

a) 

Månadsrapportering: sista dagen i varje månad.

b) 

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

c) 

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

d) 

Årsrapportering: 31 december.

2.  
Information som lämnas enligt de mallar som anges i bilagorna III och IV enligt instruktionerna i bilaga V och som avser en viss period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet.
3.  
Om institut enligt nationell lagstiftning får rapportera finansiell information på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret, får rapporteringsreferensdatumen justeras därefter, så att rapporteringen av finansiell information samt information för identifiering av globala systemviktiga institut och tilldelning av buffertvärden för globala systemviktiga institut sker var tredje, sjätte respektive tolfte månad från utgången av deras räkenskapsår.

Artikel 3

Rapportöverföringsdatum

1.  

Instituten ska överlämna information till de behöriga myndigheterna senast vid utgången av arbetsdagen på följande överföringsdatum:

a) 

Månadsrapportering: femtonde kalenderdagen efter rapporteringsreferensdatumet.

b) 

Kvartalsrapportering: 12 maj, 11 augusti, 11 november och 11 februari.

c) 

Halvårsrapportering: 11 augusti och 11 februari.

d) 

Årsrapportering: 11 februari.

2.  
Om överföringsdatumet är en allmän helgdag i medlemsstaten för den behöriga myndighet som rapporten ska överlämnas till, eller är en lördag eller söndag, ska informationen överlämnas närmast följande arbetsdag.
3.  
Om instituten rapporterar sin finansiella information eller information för identifiering av globala systemviktiga institut och tilldelning av buffertvärden för globala systemviktiga institut enligt justerade rapporteringsreferensdatum baserat på utgången av deras räkenskapsår i enlighet med artikel 2.3, får överföringsdatumen också justeras på motsvarande sätt, så att överföringsperioden från det justerade rapporteringsreferensdatumet blir densamma.
4.  
Instituten får överlämna oreviderade uppgifter. Om de reviderade uppgifterna avviker från överlämnade oreviderade uppgifter, ska de ändrade reviderade uppgifterna överlämnas utan onödigt dröjsmål. Oreviderade uppgifter är uppgifter som inte har blivit föremål för ett uttalande från en extern revisor, medan reviderade uppgifter är uppgifter som har granskats av en extern revisor som har lämnat ett revisionsuttalande.
5.  
Andra rättelser av de överlämnade rapporterna ska också överlämnas till de behöriga myndigheterna utan onödigt dröjsmål.

Artikel 4

Tröskelvärden för rapportering – kriterier för inträde och utträde

1.  
Institut som uppfyller villkoren i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013 ska börja rapportera information som små och icke-komplexa institut på det första rapporteringsreferensdatumet efter det att dessa villkor har uppfyllts. Om instituten inte längre uppfyller dessa villkor ska de upphöra att rapportera denna information på det första rapporteringsreferensdatumet därefter.
2.  
Institut som uppfyller villkoren i artikel 4.1.146 i förordning (EU) nr 575/2013 ska börja rapportera information som stora institut på det första rapporteringsreferensdatumet efter det att dessa villkor har uppfyllts. Om instituten inte längre uppfyller dessa villkor ska de upphöra att rapportera denna information på det första rapporteringsreferensdatumet därefter.
3.  
Institut ska börja rapportera information som omfattas av de tröskelvärden som anges i denna förordning på nästa rapporteringsreferensdatum efter det att dessa tröskelvärden har överskridits vid två på varandra följande rapporteringsreferensdatum. Instituten får upphöra att rapportera information som omfattas av de tröskelvärden som anges i denna förordning på nästa rapporteringsreferensdatum när de har underskridit de relevanta tröskelvärdena vid tre på varandra följande rapporteringsreferensdatum.

Artikel 5

Rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav på individuell nivå – kvartalsrapportering

1.  
Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå ska instituten överlämna den information som avses i denna artikel kvartalsvis.
2.  
Instituten ska överlämna information om kapitalbas och kapitalbaskrav enligt specifikationerna i mallarna 1–5 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II.
3.  
Instituten ska överlämna information om exponeringar mot kreditrisk och motpartskreditrisk som behandlas enligt schablonmetoden, enligt specifikationerna i mall 7 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.2 i bilaga II.
4.  
Instituten ska överlämna information om exponeringar mot kreditrisk och motpartskreditrisk som behandlas enligt internmetoden, enligt specifikationerna i mallarna 8.1 och 8.2 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.3 i bilaga II.
5.  
Instituten ska överlämna information om den geografiska fördelningen av exponeringar per land och om aggregerade exponeringar på total nivå enligt specifikationerna i mall 9 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.4 i bilaga II.

Instituten ska överlämna den information som avses i mallarna 9.1 och 9.2, särskilt information om den geografiska fördelningen av exponeringar per land, i de fall icke-inhemska ursprungliga åtaganden i alla ”icke-inhemska” länder i samtliga exponeringsklasser, rapporterade i enlighet med mall 4 rad 0850 i bilaga I, minst motsvarar 10 % av de sammanlagda inhemska och icke-inhemska ursprungliga åtaganden som rapporteras i enlighet med mall 4 rad 0860 i bilaga I. Exponeringar ska betraktas som inhemska när de utgör exponeringar mot motparter belägna i samma medlemsstat som den där institutet är etablerat.

Inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4 ska tillämpas.

6.  
Instituten ska överlämna information om motpartskreditrisk enligt specifikationerna i mallarna 34.01–34.05 och 34.08–34.10 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.9 i bilaga II.
7.  
Institut som tillämpar schablonmetoden eller metoden med interna modeller för beräkning av exponeringar mot motpartskreditrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 avsnitten 3 och 6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska överlämna information om motpartskreditrisk enligt specifikationerna i mall 34.06 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.9.7 i bilaga II.
8.  
Instituten ska överlämna information om aktieexponeringar som behandlas enligt internmetoden, enligt specifikationerna i mall 10 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.5 i bilaga II.
9.  
Instituten ska överlämna information om avvecklingsrisk enligt specifikationerna i mall 11 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.6 i bilaga II.
10.  
Instituten ska överlämna information om värdepapperiseringsexponeringar enligt specifikationerna i mall 13.01 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.7 i bilaga II.
11.  
Instituten ska överlämna information om kapitalbaskrav och förluster i samband med operativ risk enligt specifikationerna i mall 16 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.1 i bilaga II.
12.  
Instituten ska överlämna information om kapitalbaskrav i samband med marknadsrisk enligt specifikationerna i mallarna 18–24 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkterna 5.1–5.7 i bilaga II.
13.  
Instituten ska överlämna information om kapitalbaskrav i samband med kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt specifikationerna i mall 25 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 5.8 i bilaga II.
14.  

Instituten ska överlämna information om försiktig värdering enligt specifikationerna i mall 32 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II, enligt följande:

a) 

Samtliga institut ska överlämna information enligt specifikationerna i mall 32.1 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II.

b) 

Institut som tillämpar huvudmetoden i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/101 ( 1 ) ska, utöver den information som avses i led a i denna punkt, rapportera information enligt specifikationerna i mall 32.2 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II.

c) 

Institut som tillämpar huvudmetoden i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/101 och som överskrider det tröskelvärde som avses i artikel 4.1 i den förordningen ska, utöver den information som avses i leden a och b i denna punkt, rapportera information enligt specifikationerna i mallarna 32.3 och 32.4 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II.

Vid tillämpning av denna punkt ska inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4 inte tillämpas.

15.  
Instituten ska överlämna information om säkerhetsspärren för nödlidande exponeringar enligt specifikationerna i mallarna 35.01, 35.02 och 35.03 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 8 i bilaga II.

Artikel 6

Rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav på individuell nivå – halvårsrapportering

1.  
Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå ska instituten överlämna den information som avses i denna artikel halvårsvis.
2.  
Instituten ska överlämna information om samtliga värdepapperiseringsexponeringar enligt specifikationerna i mallarna 14 och 14.01 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.8 i bilaga II, utom när de utgör en del av en grupp i samma land som det i vilket de är underställda kapitalbaskrav.
3.  

Instituten ska överlämna information om exponeringar i statspapper enligt följande:

a) 

Om det aggregerade redovisade värdet av finansiella tillgångar från motpartssektorn ”Offentlig sektor” minst motsvarar 1 % av summan av det totala redovisade värdet av ”Räntebärande värdepapper” och ”Lån och förskott” ska instituten överlämna information enligt specifikationerna i mall 33 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 7 i bilaga II, samt följa instruktionerna i bilaga V avseende mall 4 i bilaga III eller bilaga IV, beroende på vad som är tillämpligt, när de beräknar de relevanta värdena.

b) 

Om det värde som rapporteras för inhemska exponeringar för finansiella tillgångar som inte är derivat enligt definitionen i rad 0010 kolumn 0010 i mall 33 i bilaga I är mindre än 90 % av det värde som rapporteras för inhemska och icke-inhemska exponeringar för samma datapunkt, ska institut som uppfyller villkoret i led a överlämna information enligt specifikationerna i mall 33 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 7 i bilaga II, med en fullständig uppdelning per land.

c) 

Institut som uppfyller villkoret i led a och som inte uppfyller villkoret i led b ska överlämna information enligt specifikationerna i mall 33 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 7 i bilaga II, med exponeringar aggregerade på

i) 

total nivå, och

ii) 

inhemsk nivå.

Inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4.3 ska tillämpas.

4.  

Information om väsentliga förluster i samband med operativ risk ska rapporteras enligt följande:

a) 

Institut som beräknar kapitalbaskrav i samband med operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.

b) 

Stora institut som beräknar kapitalbaskrav i samband med operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.

c) 

Institut som inte är stora och som beräknar kapitalbaskrav i samband med operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II rapportera följande information:

i) 

Den information som avses i mall 17.01 kolumn 0080 i bilaga I, för följande rader:

— 
Antal händelser (nya händelser) (rad 0910).
— 
Bruttoförlustbelopp (nya händelser) (rad 0920).
— 
Antal händelser som är föremål för förlustkorrigeringar (rad 0930).
— 
Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder (rad 0940).
— 
Största enskilda förlust (rad 0950).
— 
Summan av de fem största förlusterna (rad 0960).
— 
Total direkt återvinning av förluster (utom försäkringar och andra mekanismer för risköverföring) (rad 0970).
— 
Total återvinning från försäkringar och andra mekanismer för risköverföring (rad 0980).
ii) 

Den information som avses i mall 17.02 i bilaga I.

d) 

De institut som avses i led c får rapportera all den information som avses i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.

e) 

Stora institut som beräknar kapitalbaskrav i samband med operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.

f) 

Institut som inte är stora och som beräknar kapitalbaskrav i samband med operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 får rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.

Inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4.3 ska tillämpas.

5.  
Institut som tillämpar den förenklade schablonmetoden eller den ursprungliga åtagandemetoden för beräkning av exponeringar mot motpartskreditrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 avsnitten 4 och 5 i förordning (EU) nr 575/2013 ska överlämna information om motpartskreditrisk enligt specifikationerna i mall 34.06 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.9.7 i bilaga II.

Artikel 7

Rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav på gruppnivå

Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå ska instituten överlämna den information som avses i

a) 

artiklarna 5 och 6 i denna genomförandeförordning på gruppnivå med den frekvens som anges där, och

b) 

mall 6 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2 i bilaga II, halvårsvis, när det gäller enheter som ingår i konsolideringen.

Artikel 8

Rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav – krav på ytterligare rapportering på individuell nivå och gruppnivå

1.  
Institut som omfattas av ett krav på att offentliggöra den information som avses i artikel 438 e eller h eller artikel 452 b, g eller h i förordning (EU) nr 575/2013 med den frekvens som anges i artikel 433a eller, i tillämpliga fall, artikel 433c och på individuell nivå i enlighet med artikel 6 eller, i tillämpliga fall, på gruppnivå i enlighet med artikel 13 i den förordningen, ska överlämna information om kreditrisk och motpartskreditrisk enligt specifikationerna i mallarna 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 och 34.11 i bilaga I till den här förordningen, med samma frekvens, på samma nivå och i enlighet med instruktionerna i del II punkterna 3.3 och 3.9.12 i bilaga II till den här förordningen.
2.  
Institut som omfattas av ett krav på att offentliggöra den information som avses i artikel 439 l i förordning (EU) nr 575/2013 med den frekvens som anges i artikel 433a eller, i tillämpliga fall, artikel 433c och på individuell nivå i enlighet med artikel 6 eller, i tillämpliga fall, på gruppnivå i enlighet med artikel 13 i den förordningen, ska överlämna information om motpartskreditrisk enligt specifikationerna i mall 34.07 i bilaga I till den här förordningen, med samma frekvens, på samma nivå och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.9.8 i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 9

Rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav för värdepappersföretag som omfattas av artiklarna 95 och 96 i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå

1.  
Värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelserna i artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 ska överlämna information i enlighet med denna artikel.
2.  
Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå, med undantag för information om bruttosoliditetsgrad, ska värdepappersföretag som tillämpar artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 med hänvisning till artikel 95 i förordning (EU) nr 575/2013 överlämna information kvartalsvis, enligt specifikationerna i mallarna 1–5 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II.
3.  
Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå ska värdepappersföretag som tillämpar artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 med hänvisning till artikel 96 i förordning (EU) nr 575/2013 överlämna den information som avses i artiklarna 5.1–5.5, 5.8–5.13 och 6.2 i denna förordning med den frekvens som anges i dessa artiklar.

Artikel 10

Rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav för grupper som endast består av värdepappersföretag som omfattas av artiklarna 95 och 96 i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå

1.  
Värdepappersföretag som tillämpar övergångsbestämmelserna i artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 ska överlämna information i enlighet med denna artikel.
2.  

Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå, med undantag för information om bruttosoliditetsgrad, ska värdepappersföretag i grupper som endast består av värdepappersföretag som tillämpar artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 med hänvisning till artikel 95 i förordning (EU) nr 575/2013 överlämna följande information på gruppnivå:

a) 

Kvartalsvis när det gäller information om kapitalbas och kapitalbaskrav, enligt specifikationerna i mallarna 1–5 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II.

b) 

Halvårsvis när det gäller information om kapitalbas och kapitalbaskrav för enheter som ingår i konsolideringen, enligt specifikationerna i mall 6 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2 i bilaga II.

3.  

Vid rapportering av information om kapitalbas och kapitalbaskrav i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå, ska värdepappersföretag i grupper som endast består av värdepappersföretag som omfattas av artikel 95 och värdepappersföretag som omfattas av artikel 96 eller i grupper som endast består av värdepappersföretag som tillämpar artikel 57.3 i förordning (EU) 2019/2033 med hänvisning till artikel 96 i förordning (EU) nr 575/2013 överlämna följande information på gruppnivå:

a) 

Den information som avses i artiklarna 5.1–5.5, 5.8–5.13 och 6.2 i denna förordning med den frekvens som anges i dessa artiklar.

b) 

Halvårsvis när det gäller information om enheter som ingår i konsolideringen, enligt specifikationerna i mall 6 i bilaga I och i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2 i bilaga II.

Artikel 11

Rapportering av finansiell information på gruppnivå för institut som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ( 2 )

1.  
Vid rapportering av finansiell information på gruppnivå i enlighet med artikel 430.3 eller 430.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten överlämna den information som avses i bilaga III på gruppnivå, i enlighet med instruktionerna i bilaga V.
2.  

Den information som avses i punkt 1 ska överlämnas enligt följande:

a) 

Den information som avses i del 1 i bilaga III ska överlämnas kvartalsvis.

b) 

Den information som avses i del 3 i bilaga III ska överlämnas halvårsvis.

c) 

Den information som avses i del 4 i bilaga III, med undantag för den information som avses i mall 47, ska överlämnas årsvis.

d) 

Den information som avses i del 2 mall 20 i bilaga III ska överlämnas kvartalsvis, om institutet överskrider det tröskelvärde som anges i artikel 5.5 andra stycket.

e) 

Den information som avses i del 2 mall 21 i bilaga III ska överlämnas kvartalsvis, om materiella anläggningstillgångar som omfattas av operationella leasingavtal minst motsvarar 10 % av de sammanlagda materiella anläggningstillgångar som rapporteras i enlighet med del 1 mall 1.1 i bilaga III.

f) 

Den information som avses i del 2 mall 22 i bilaga III ska överlämnas kvartalsvis, om avgifts- och provisionsintäkter netto motsvarar minst 10 % av den summa av avgifts- och provisionsintäkter netto och ränteintäkter netto som rapporteras i enlighet med del 1 mall 2 i bilaga III.

g) 

Den information som avses i del 2 mallarna 23–26 i bilaga III ska överlämnas kvartalsvis, om båda följande villkor är uppfyllda:

i) 

Institutet är inte ett litet och icke-komplext institut.

ii) 

Kvoten mellan institutets redovisade bruttovärde av lån och förskott som omfattas av artikel 47a.3 i förordning (EU) nr 575/2013 och det sammanlagda redovisade bruttovärdet av lån och förskott som omfattas av artikel 47a.1 i den förordningen är minst 5 %.

h) 

Den information som avses i del 4 mall 47 i bilaga III ska överlämnas årsvis, om båda villkoren i led g i denna punkt är uppfyllda.

Vid tillämpning av led g ii ska kvoten inte omfatta lån och förskott som klassificeras som innehav för försäljning, kassabehållning hos centralbanker och andra avistamedel i vare sig nämnaren eller täljaren.

Vid tillämpning av leden d–h i denna punkt ska de inträdes- och utträdeskriterier som avses i artikel 4.3 tillämpas.

Artikel 12

Rapportering av finansiell information på gruppnivå för institut som tillämpar nationella redovisningsregler

1.  
Om en behörig myndighet har utvidgat kraven på rapportering av finansiell information till att även gälla institut som är etablerade i en medlemsstat i enlighet med artikel 430.9 i förordning (EU) nr 575/2013, ska instituten överlämna den information som avses i bilaga IV till denna förordning på gruppnivå, i enlighet med instruktionerna i bilaga V till denna förordning.
2.  

Den information som avses i punkt 1 ska överlämnas enligt följande:

a) 

Den information som avses i del 1 i bilaga IV ska överlämnas kvartalsvis.

b) 

Den information som avses i del 3 i bilaga IV ska överlämnas halvårsvis.

c) 

Den information som avses i del 4 i bilaga IV, med undantag för den information som avses i mall 47, ska överlämnas årsvis.

d) 

Den information som avses i del 2 mall 20 i bilaga IV ska överlämnas kvartalsvis, om institutet överskrider det tröskelvärde som anges i artikel 5.5 andra stycket.

e) 

Den information som avses i del 2 mall 21 i bilaga IV ska överlämnas kvartalsvis, om materiella anläggningstillgångar som omfattas av operationella leasingavtal minst motsvarar 10 % av de sammanlagda materiella anläggningstillgångar som rapporteras i enlighet med del 1 mall 1.1 i bilaga IV.

f) 

Den information som avses i del 2 mall 22 i bilaga IV ska överlämnas kvartalsvis, om avgifts- och provisionsintäkter netto motsvarar minst 10 % av den summa av avgifts- och provisionsintäkter netto och ränteintäkter netto som rapporteras i enlighet med del 1 mall 2 i bilaga IV.

g) 

Den information som avses i del 2 mallarna 23–26 i bilaga IV ska överlämnas kvartalsvis, om båda följande villkor är uppfyllda:

i) 

Institutet är inte ett litet och icke-komplext institut.

ii) 

Institutets kvot enligt artikel 11.2 g ii är minst 5 %.

h) 

Den information som avses i del 4 mall 47 i bilaga IV ska överlämnas årsvis, om båda villkoren i led g i denna punkt är uppfyllda.

Vid tillämpning av leden d–h i denna punkt ska de inträdes- och utträdeskriterier som avses i artikel 4.3 tillämpas.

Artikel 13

Rapportering av förluster från utlåning där säkerhet ställts genom fast egendom i enlighet med artikel 430a.1 i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå

1.  
Instituten ska årsvis överlämna den information som avses i bilaga VI i enlighet med instruktionerna i bilaga VII på gruppnivå.
2.  
Instituten ska årsvis överlämna den information som avses i bilaga VI i enlighet med instruktionerna i bilaga VII på individuell nivå.
3.  
Om ett institut har en filial i en annan medlemsstat ska filialen årsvis till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten överlämna den information som avses i bilaga VI avseende filialen i enlighet med instruktionerna i bilaga VII.

Artikel 14

Rapportering av stora exponeringar på individuell nivå och gruppnivå

1.  
Vid rapportering av information om stora exponeringar mot kunder och grupper av kunder med inbördes anknytning i enlighet med artikel 394 i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå, ska instituten kvartalsvis överlämna den information som avses i bilaga VIII i enlighet med instruktionerna i bilaga IX.
2.  
Vid rapportering av information om de 20 största exponeringarna mot kunder eller grupper av kunder med inbördes anknytning i enlighet med artikel 394.1 i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå, ska de institut som omfattas av del tre avdelning II kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013 kvartalsvis överlämna den information som avses i bilaga VIII i enlighet med instruktionerna i bilaga IX.
3.  
Vid rapportering av information om exponeringar till ett värde av minst 300 miljoner EUR, men mindre än 10 % av institutets primärkapital, i enlighet med artikel 394.1 i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå, ska instituten kvartalsvis överlämna den information som avses i bilaga VIII i enlighet med instruktionerna i bilaga IX.
4.  
Vid rapportering av information om de tio största exponeringarna på gruppnivå mot institut och de tio största exponeringarna på gruppnivå mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet, i enlighet med artikel 394.2 i förordning (EU) nr 575/2013, ska instituten kvartalsvis överlämna den information som avses i bilaga VIII i enlighet med instruktionerna i bilaga IX.

Artikel 15

Rapportering av bruttosoliditetsgrad på individuell nivå och gruppnivå

1.  
Vid rapportering av information om bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 430.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå, ska instituten kvartalsvis överlämna den information som avses i bilaga X i enlighet med instruktionerna i bilaga XI. Endast stora institut ska överlämna mall 48.00 i bilaga X.
2.  

Den information som avses i mall 40.00 i bilaga X, cell {r0410; c0010}, ska rapporteras endast av

a) 

stora institut som antingen är globala systemviktiga institut eller som har emitterat värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, med halvårsvis frekvens,

b) 

stora institut som inte är globala systemviktiga institut och som inte är börsnoterade, med årsvis frekvens,

c) 

andra institut än stora institut och små och icke-komplexa institut som har emitterat värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, med årsvis frekvens.

3.  
Instituten ska beräkna bruttosoliditetsgraden på rapporteringsreferensdatumet i enlighet med artikel 429 i förordning (EU) nr 575/2013.
4.  

Instituten ska rapportera den information som avses i del II punkt 13 i bilaga XI, om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

a) 

Den andel derivat som avses i del II punkt 5 i bilaga XI överskrider 1,5 %.

b) 

Den andel derivat som avses i del II punkt 5 i bilaga XI överskrider 2 %.

Om ett institut endast uppfyller villkoret i led a ska inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4.3 tillämpas.

Om ett institut uppfyller villkoren i både led a och led b ska det börja rapportera denna information för referensdatumet efter det rapporteringsreferensdatum då det överskred tröskelvärdet.

5.  
Institut för vilka det totala teoretiska värdet av derivat enligt definitionen i del II punkt 8 i bilaga XI överskrider 10 000  miljoner EUR ska rapportera den information som avses i del II punkt 13 i bilaga XI, även om deras andel derivat inte uppfyller villkoren i punkt 4 i denna artikel.

Vid tillämpning av denna punkt ska inträdeskriterierna enligt artikel 4.3 inte tillämpas. Instituten ska börja rapportera information från och med nästa rapporteringsreferensdatum, om de har överskridit tröskelvärdet på ett rapporteringsreferensdatum.

6.  

Instituten ska rapportera den information som avses i del II punkt 14 i bilaga XI, om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

a) 

Den volym av kreditderivat som avses i del II punkt 9 i bilaga XI överskrider 300 miljoner EUR.

b) 

Den volym av kreditderivat som avses i del II punkt 9 i bilaga XI överskrider 500 miljoner EUR.

Om ett institut endast uppfyller villkoret i led a ska inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4.3 tillämpas. Om ett institut uppfyller villkoren i både led a och led b ska det börja rapportera denna information för referensdatumet efter det rapporteringsreferensdatum då det överskred tröskelvärdet.

Artikel 16

Rapportering av likviditetstäckningskravet på individuell nivå och gruppnivå

1.  
Vid rapportering av information om likviditetstäckningskravet i enlighet med artikel 430.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå, ska instituten månadsvis överlämna den information som avses i bilaga XXIV till den här förordningen i enlighet med instruktionerna i bilaga XXV till den här förordningen.
2.  
Den information som avses i bilaga XXIV ska ta hänsyn till den information som överlämnas för referensdatumet och informationen om institutets kassaflöden under de påföljande 30 kalenderdagarna.

Artikel 17

Rapportering av stabil finansiering på individuell nivå och gruppnivå

Vid rapportering av information om stabil finansiering i enlighet med artikel 430.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå, ska instituten kvartalsvis överlämna den information som avses i bilaga XII i enlighet med instruktionerna i bilaga XIII, enligt följande:

a) 

Små och icke-komplexa institut som har valt att beräkna sin stabila nettofinansieringskvot med hjälp av den metod som anges i del sex avdelning IV kapitlen 6 och 7 i förordning (EU) nr 575/2013, med ett förhandstillstånd från sin behöriga myndighet i enlighet med artikel 428ai i den förordningen, ska överlämna mallarna 82 och 83 i bilaga XII till den här förordningen i enlighet med instruktionerna i bilaga XIII till den här förordningen.

b) 

Andra institut än de som avses i led a ska överlämna mallarna 80 och 81 i bilaga XII i enlighet med instruktionerna i bilaga XIII.

c) 

Samtliga institut ska överlämna mall 84 i bilaga XII i enlighet med instruktionerna i bilaga XIII.

Artikel 18

Rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått på individuell nivå och gruppnivå

1.  

Vid rapportering av information om ytterligare likviditetsövervakningsmått i enlighet med artikel 430.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå, ska instituten månadsvis överlämna all följande information:

a) 

Den information som avses i bilaga XVIII i enlighet med instruktionerna i bilaga XIX.

b) 

Den information som avses i bilaga XX i enlighet med instruktionerna i bilaga XXI.

c) 

Den information som avses i bilaga XXII i enlighet med instruktionerna i bilaga XXIII.

2.  
Genom undantag från punkt 1 får ett institut som uppfyller samtliga villkor i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013 rapportera informationen om ytterligare likviditetsövervakningsmått kvartalsvis.

Artikel 19

Rapportering av tillgångsinteckning på individuell nivå och gruppnivå

1.  
Vid rapportering av information om tillgångsinteckning i enlighet med artikel 430.1 g i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå och gruppnivå, ska instituten överlämna den information som avses i bilaga XVI till den här förordningen i enlighet med instruktionerna i bilaga XVII till den här förordningen.
2.  

Den information som avses i punkt 1 ska överlämnas enligt följande:

a) 

Den information som avses i delarna A, B och D i bilaga XVI ska överlämnas kvartalsvis.

b) 

Den information som avses i del C i bilaga XVI ska överlämnas årsvis.

c) 

Den information som avses i del E i bilaga XVI ska överlämnas halvårsvis.

3.  

Instituten ska inte vara skyldiga att rapportera den information som avses i delarna B, C och E i bilaga XVI, om båda följande villkor är uppfyllda:

a) 

Institutet betraktas inte som ett stort institut.

b) 

Institutets nivå på tillgångsinteckning, beräknad i enlighet med punkt 1.6.9 i bilaga XVII, är lägre än 15 %.

Inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4.3 ska tillämpas.

4.  
Instituten ska rapportera den information som avses i del D i bilaga XVI endast om de ger ut sådana obligationer som avses i artikel 52.4 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ( 3 ).

Inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4.3 ska tillämpas.

Artikel 20

Kompletterande rapportering på gruppnivå för identifiering av globala systemviktiga institut och tilldelning av buffertvärden för globala systemviktiga institut

1.  
Vid rapportering av kompletterande information för identifiering av globala systemviktiga institut och tilldelning av buffertvärden för globala systemviktiga institut enligt artikel 131 i direktiv 2013/36/EU, ska moderinstitut inom EU, finansiella moderholdingföretag inom EU och blandade finansiella moderholdingföretag inom EU kvartalsvis och på gruppnivå överlämna den information som avses i bilaga XXVI i enlighet med instruktionerna i bilaga XXVII.
2.  

Moderinstitut inom EU, finansiella moderholdingföretag inom EU och blandade finansiella moderholdingföretag inom EU ska överlämna den information som avses i punkt 1 endast om båda följande villkor är uppfyllda:

a) 

Gruppens totala exponeringsmått, inklusive försäkringsdotterbolag, är minst 125 000  miljoner EUR.

b) 

Moderinstitutet inom EU eller något av dess dotterföretag eller någon filial som drivs av moderinstitutet eller ett dotterföretag är beläget eller belägen i en deltagande medlemsstat enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 ( 4 ).

3.  
Genom undantag från artikel 3.1 b ska den information som avses i punkt 1 i den här artikeln överlämnas senast vid utgången av arbetsdagen på följande överföringsdatum: 1 juli, 1 oktober, 2 januari och 1 april.
4.  

Genom undantag från artikel 4 ska följande gälla för det tröskelvärde som anges i punkt 2 a i den här artikeln:

a) 

Moderinstitut inom EU, finansiella moderholdingföretag inom EU eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EU ska omedelbart börja rapportera informationen i enlighet med denna artikel, om deras exponeringsmått för bruttosoliditetsgraden överstiger det angivna tröskelvärdet vid räkenskapsårets slut, och ska rapportera denna information åtminstone för det räkenskapsårets slut och de därpå följande tre kvartalsvisa referensdatumen.

b) 

Moderinstitut inom EU, finansiella moderholdingföretag inom EU eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EU ska omedelbart upphöra att rapportera informationen i enlighet med denna artikel, om deras exponeringsmått för bruttosoliditetsgraden sjunker under det angivna tröskelvärdet vid räkenskapsårets slut.

Artikel 21

Format för uppgiftsutbyte och åtföljande information

1.  

Institut ska överlämna information i de format för uppgiftsutbyte och utformningar som de behöriga myndigheterna specificerar, med iakttagande av de datapunktdefinitioner som ingår i den gemensamma datapunktmodell som avses i bilaga XIV och de valideringsformler som avses i bilaga XV, samt enligt följande specifikationer:

a) 

Information som inte krävs eller inte är tillämplig får inte ingå i uppgiftsinlämningen.

b) 

Numeriska värden ska inges enligt följande:

i) 

Datapunkter av datatypen ”monetär” ska rapporteras med en minsta noggrannhet motsvarande tusentals enheter.

ii) 

Datapunkter av datatypen ”procentandel” ska anges per enhet med en minsta noggrannhet motsvarande fyra decimaler.

iii) 

Datapunkter av datatypen ”heltal” ska rapporteras utan decimaler och med en noggrannhet motsvarande enheter.

c) 

Institut och försäkringsföretag ska identifieras enbart genom sin identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod).

d) 

Juridiska personer och motparter som inte är institut eller försäkringsföretag ska identifieras genom sin LEI-kod, om en sådan är tillgänglig.

2.  

De uppgifter som instituten överlämnar ska åtföljas av följande information:

a) 

Rapporteringsreferensdatum och referensperiod.

b) 

Rapporteringsvaluta.

c) 

Redovisningsstandard.

d) 

Det rapporterande institutets LEI-kod.

e) 

Enheter som ingår i konsolideringen.

Artikel 22

Upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 23

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 juni 2021.

Trots vad som anges i andra stycket i denna artikel ska rapporteringen om kravet på bruttosoliditetsbuffert för institut som identifieras som globala systemviktiga institut enligt mall 47 i bilaga X börja från och med den 1 januari 2023.

Artiklarna 9 och 10 ska upphöra att tillämpas den 26 juni 2026.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAVCOREP-MALLAR

Mallnummer

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

Förkortning

 

 

KAPITALTÄCKNING

CA

1

C 01.00

KAPITALBAS

CA1

2

C 02.00

KAPITALBASKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALRELATIONER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER

CA4

 

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD

CA5.2

 

 

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ

GS

6.1

C 06.01

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – TOTALT

GS Total

6.2

C 06.02

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG

GS

 

 

KREDITRISK

CR

7

C 07.00

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR SA

 

 

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per motpartsriskklass)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PÅ PD-INTERVALL

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: FLÖDESANALYS FÖR RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UTFALLSTEST AV PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UTFALLSTEST AV PD ENLIGT ARTIKEL 180.1 f (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: KLASSIFICERINGSMETOD FÖR SPECIALUTLÅNING

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: RÄCKVIDD FÖR ANVÄNDNINGEN AV INTERNMETODEN OCH SCHABLONMETODEN

CR IRB 7

 

 

GEOGRAFISK UPPDELNING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt schablonmetoden)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt internmetoden)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabell 9.4 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde

CCB

 

 

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER MOTPARTSRISKKLASS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING

CR SEC

14

C 14.00

DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING

CR SEC Details

14.1

C 14.01

DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING PER METOD

CR SEC Details 2

 

 

MOTPARTSRISK

CCR

34.01

C 34.01

MOTPARTSRISK: DERIVATVERKSAMHETENS STORLEK

CCR 1

34.02

C 34.02

MOTPARTSRISK: EXPONERINGAR MOT MOTPARTSRISKER PER METOD

CCR 2

34.03

C 34.03

MOTPARTSRISK: EXPONERINGAR MOT MOTPARTSRISKER SOM BEHANDLAS ENLIGT SCHABLONMETODER: SA-CCR eller FÖRENKLAD SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

MOTPARTSRISK: EXPONERINGAR MOT MOTPARTSRISKER SOM BEHANDLAS ENLIGT DEN URSPRUNGLIGA ÅTAGANDEMETODEN (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

MOTPARTSRISK: EXPONERINGAR MOT MOTPARTSRISKER SOM BEHANDLAS ENLIGT METODEN MED INTERNA MODELLER (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

MOTPARTSRISK: DE TJUGO STÖRSTA MOTPARTERNA

CCR 6

34.07

C 34.07

MOTPARTSRISK: INTERNMETODEN – MOTPARTSRISKEXPONERINGAR PER EXPONERINGSKLASS OCH PD-SKALA

CCR 7

34.08

C 34.08

MOTPARTSRISK: SAMMANSÄTTNING AV SÄKERHETER FÖR MOTPARTSRISKEXPONERINGAR

CCR 8

34.09

C 34.09

MOTPARTSRISK: KREDITDERIVATEXPONERINGAR

CCR 9

34.10

C 34.10

MOTPARTSRISK: EXPONERINGAR MOT CENTRALA MOTPARTER

CCR 10

34.11

C 34.11

MOTPARTSRISK: FLÖDESANALYS FÖR RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR MOTPARTSRISKEXPONERINGAR ENLIGT IMM

CCR 11

 

 

OPERATIV RISK

OPR

16

C 16.00

OPERATIV RISK

OPR

 

 

OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR

 

17.1

C 17.01

OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER

OPR DETAILS 2

 

 

MARKNADSRISK

MKR

18

C 18.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKNADSRISK: INTERNA MODELLER

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK

CVA

 

 

FÖRSIKTIG VÄRDERING

MKR

32.1

C 32.01

FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR MODELLRISK

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR KONCENTRERADE POSITIONER

PRUVAL 4

 

 

OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING

MKR

33

C 33.00

OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING PER MOTPARTENS LAND

GOV

 

 

FÖRLUSTTÄCKNING FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR

NPE LC

35.1

C 35.01

FÖRLUSTTÄCKNING FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR: BERÄKNING AV AVDRAG FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR

NPE LC1

35.2

C 35.02

FÖRLUSTTÄCKNING FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR: KRAV PÅ MINSTA TÄCKNING OCH EXPONERINGSVÄRDEN FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR, EXKLUSIVE EXPONERINGAR MED ANSTÅND SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 47c.6 I CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

FÖRLUSTTÄCKNING FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR: KRAV PÅ MINSTA TÄCKNING OCH EXPONERINGSVÄRDEN FÖR NÖDLIDANDE EXPONERINGAR MED ANSTÅND SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 47c.6 I CRR

NPE LC3C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)

Rad

ID

Post

Belopp

0010

1

KAPITALBAS

 

0015

1.1

PRIMÄRKAPITAL

 

0020

1.1.1

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

 

0030

1.1.1.1

Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital

 

0040

1.1.1.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

 

0045

1.1.1.1.1*

Varav: Kapitalinstrument som tecknas av offentliga myndigheter i nödsituationer

 

0050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost Kapitalinstrument som inte ska räknas med

 

0060

1.1.1.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument

 

0130

1.1.1.2

Balanserade vinstmedel

 

0140

1.1.1.2.1

Balanserade vinstmedel föregående år

 

0150

1.1.1.2.2

Vinst eller förlust som godtas

 

0160

1.1.1.2.2.1

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Ej godtagbar del av delårs- eller årsresultat

 

0180

1.1.1.3

Ackumulerat annat totalresultat

 

0200

1.1.1.4

Övriga reserver

 

0210

1.1.1.5

Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse

 

0220

1.1.1.6

Övergångsjusteringar på grund av kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas

 

0230

1.1.1.7

Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapital

 

0240

1.1.1.8

Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen

 

0250

1.1.1.9

Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsfilter

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Ökningar av det egna kapitalet till följd av värdepapperiserade tillgångar

 

0270

1.1.1.9.2

Reserv som härrör från säkring av kassaflöden

 

0280

1.1.1.9.3

Ackumulerade vinster och förluster på grund av ändringar av institutets egen kreditrisk för skuldförbindelser som värderas till verkligt värde

 

0285

1.1.1.9.4

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering

 

0300

1.1.1.10

(–) Goodwill

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill som redovisats som immateriell tillgång

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentligt innehav

 

0330

1.1.1.10.3

Uppskjutna skatteskulder i samband med goodwill

 

0335

1.1.1.10.4

Redovisningsmässig omvärdering av dotterföretags goodwill som är en följd av den konsolidering av dotterföretag som kan hänföras till tredje person

 

0340

1.1.1.11

(-) Övriga immateriella tillgångar

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder

 

0360

1.1.1.11.2

Uppskjutna skatteskulder i samband med övriga immateriella tillgångar

 

0365

1.1.1.11.3

Redovisningsmässig omvärdering av dotterföretags immateriella tillgångar som är en följd av den konsolidering av dotterföretag som kan hänföras till tredje person

 

0370

1.1.1.12

(-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader minus tillhörande skatteskulder

 

0380

1.1.1.13

(-) Underskott enligt internmetoden av kreditriskjusteringar för förväntade förluster

 

0390

1.1.1.14

(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

 

0410

1.1.1.14.2

Uppskjutna skatteskulder tillhörande fastställda förmånsbestämda pensionsplaner

 

0420

1.1.1.14.3

Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja

 

0430

1.1.1.15

(-) Korsvist ägande av kärnprimärkapital

 

0440

1.1.1.16

(-) Avdrag från primärkapitaltillskottsposter som överskrider institutets primärkapitaltillskott

 

0450

1.1.1.17

(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

0460

1.1.1.18

(-) Värdepapperiseringspositioner som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

0470

1.1.1.19

(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

0471

1.1.1.20

(-) Positioner i en korg för vilka ett institut inte kan fastställa riskvikten enligt internmetoden och som alternativt kan ges riskvikten 1 250  % Artiklarna 36.1 k iv och 153.8 i CRR.

 

0472

1.1.1.21

(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller vilka alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

0480

1.1.1.22

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0490

1.1.1.23

(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader

 

0500

1.1.1.24

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav

 

0510

1.1.1.25

(-) Belopp som överskrider tröskelvärdet på 17,65 %

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Belopp som överstiger tröskelvärdet 17,65 % för kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Belopp som överstiger tröskelvärdet på 17,65 % för uppskjutna skattefordringar till följd av temporära skillnader

 

0513

1.1.1.25A

(-) Otillräcklig täckning för nödlidande exponeringar

 

0514

1.1.1.25B

(-) Bortfall för minimivärdebaserat åtagande

 

0515

1.1.1.25C

(-) Andra förutsebara skattepålagor

 

0520

1.1.1.26

Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital

 

0524

1.1.1.27

(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapitalet på grundval av artikel 3 i CRR

 

0529

1.1.1.28

Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt

 

0530

1.1.2

PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

 

0540

1.1.2.1

Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapitaltillskott

 

0551

1.1.2.1.1

Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument

 

0560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost Kapitalinstrument som inte ska räknas med

 

0571

1.1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Egna primärkapitaltillskottsinstrument

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskottsinstrument

 

0660

1.1.2.2

Övergångsjusteringar på grund av primärkapitaltillskottsinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

0670

1.1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i primärkapitaltillskott

 

0680

1.1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i primärkapitaltillskottet

 

0690

1.1.2.5

(-) Korsvist ägande av primärkapitaltillskott

 

0700

1.1.2.6

(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0710

1.1.2.7

(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0720

1.1.2.8

(-) Avdrag från supplementärkapitalposter som överskrider institutets supplementärkapital

 

0730

1.1.2.9

Övriga övergångsjusteringar av primärkapitaltillskott

 

0740

1.1.2.10

Avdrag från primärkapitaltillskottposter som överskrider institutets primärkapitaltillskott (avdrag i kärnprimärkapitalet)

 

0744

1.1.2.11

(-) Övriga avdrag från primärkapitaltillskott på grund av artikel 3 i CRR

 

0748

1.1.2.12

Delar i eller avdrag från primärkapitaltillskott – övrigt

 

0750

1.2

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

 

0760

1.2.1

Kapitalinstrument som ska räknas som supplementärkapital

 

0771

1.2.1.1

Fullt betalda direkt emitterade kapitalinstrument

 

0780

1.2.1.2*

Memorandumpost Kapitalinstrument som inte ska räknas med

 

0791

1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

0800

1.2.1.4

(-) Egna supplementärkapitalinstrument

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument

 

0842

1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument

 

0880

1.2.2

Övergångsjusteringar på grund av supplementärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

0890

1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i supplementärkapital

 

0900

1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i supplementärkapital

 

0910

1.2.5

Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)

 

0920

1.2.6

Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)

 

0930

1.2.7

(-) Korsvist ägande av supplementärkapital

 

0940

1.2.8

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0950

1.2.9

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0955

1.2.9A

(-) Avdrag från kvalificerade skulder som överstiger kvalificerade skulder

 

0960

1.2.10

Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital

 

0970

1.2.11

Avdrag från supplementärkapitalposter som överskrider institutets supplementärkapital (avdrag i primärkapitaltillskottet)

 

0974

1.2.12

(-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i CRR

 

0978

1.2.13

Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt

 C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)

Rad

Post

Beteckning

Belopp

0010

1

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

0020

1*

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i CRR

 

0030

1**

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i CRR

 

0040

1.1

RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION

 

0050

1.1.1

Schablonmetoden (SA)

 

0051

1.1.1*

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 124 i CRR

 

0060

1.1.1.1

Exponeringsklasser enligt schablonmetoden förutom positioner i värdepapperisering

 

0070

1.1.1.1.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

0080

1.1.1.1.02

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

 

0090

1.1.1.1.03

Offentliga organ

 

0100

1.1.1.1.04

Multilaterala utvecklingsbanker

 

0110

1.1.1.1.05

Internationella organisationer

 

0120

1.1.1.1.06

Institut

 

0130

1.1.1.1.07

Företag

 

0140

1.1.1.1.08

Hushåll

 

0150

1.1.1.1.09

Säkrade genom panträtt i fastigheter

 

0160

1.1.1.1.10

Fallerande exponeringar

 

0170

1.1.1.1.11

Poster förknippade med särskilt hög risk

 

0180

1.1.1.1.12

Säkerställda obligationer

 

0190

1.1.1.1.13

Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg

 

0200

1.1.1.1.14

Företag för kollektiva investeringar (fond)

 

0210

1.1.1.1.15

Aktier

 

0211

1.1.1.1.16

Övriga poster

 

0240

1.1.2

Internmetoden

 

0241

1.1.2*

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 164 i CRR

 

0242

1.1.2**

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 124 i CRR

 

0250

1.1.2.1

Internmetoden utan användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer

 

0260

1.1.2.1.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

0270

1.1.2.1.02

Institut

 

0280

1.1.2.1.03

Företag – små och medelstora företag

 

0290

1.1.2.1.04

Företag – specialutlåning

 

0300

1.1.2.1.05

Företag – övriga

 

0310

1.1.2.2

Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer

 

0320

1.1.2.2.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

0330

1.1.2.2.02

Institut

 

0340

1.1.2.2.03

Företag – små och medelstora företag

 

0350

1.1.2.2.04

Företag – specialutlåning

 

0360

1.1.2.2.05

Företag – övriga

 

0370

1.1.2.2.06

Hushåll – säkerhet i fastigheter (små och medelstora företag)

 

0380

1.1.2.2.07

Hushåll – säkerhet i fastigheter (ej små och medelstora företag)

 

0390

1.1.2.2.08

Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar

 

0400

1.1.2.2.09

Hushåll – övriga små och medelstora företag

 

0410

1.1.2.2.10

Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

 

0420

1.1.2.3

Aktier (internmetod)

 

0450

1.1.2.5

Övriga motpartslösa tillgångar

 

0460

1.1.3

Riskvägt exponeringsbelopp för bidrag till en central motparts obeståndsfond

 

0470

1.1.4

Positioner i värdepapperisering

 

0490

1.2

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

 

0500

1.2.1

Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret

 

0510

1.2.2

Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret

 

0520

1.3

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK

 

0530

1.3.1

Riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)

 

0540

1.3.1.1

Omsatta skuldinstrument

 

0550

1.3.1.2

Aktier

 

0555

1.3.1.3

Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)

 

0556

1.3.1.3*

Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i omsatta skuldinstrument

 

0557

1.3.1.3**

Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i egetkapitalinstrument eller i blandade instrument

 

0560

1.3.1.4

Utländsk valuta

 

0570

1.3.1.5

Råvaror

 

0580

1.3.2

Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk beräknat enligt interna modeller (IM)

 

0590

1.4

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)

 

0600

1.4.1

Operativ risk, basmetod (BIA)

 

0610

1.4.2

Operativ risk, schablonmetod (STA)/alternativa schablonmetoder (ASA)

 

0620

1.4.3

Operativ risk, avancerad mätmetod (internmätningsmetod, AMA)

 

0630

1.5

YTTERLIGARE RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA OMKOSTNADER

 

0640

1.6

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING

 

0650

1.6.1

Avancerad metod

 

0660

1.6.2

Schablonmetod

 

0670

1.6.3

Baserad på den ursprungliga åtagandemetoden (OEM)

 

0680

1.7

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET

 

0690

1.8

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

 

0710

1.8.2

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458 i CRR

 

0720

1.8.2*

Varav: Kapitalkrav för stora exponeringar

 

0730

1.8.2**

Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter

 

0740

1.8.2***

Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn

 

0750

1.8.3

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459 i CRR

 

0760

1.8.4

Varav: Ytterligare riskvägt exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR

 C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)

Rad

ID

Post

Belopp

0010

1

Kärnprimärkapitalrelation

 

0020

2

Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital

 

0030

3

Primärkapitalrelation

 

0040

4

Överskott(+)/underskott(-) i primärkapital

 

0050

5

Total kapitalrelation

 

0060

6

Överskott (+)/underskott (-) i sammanlagt kapital

 

Memorandumposter: Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR), samlat kapitalkrav (OCR) och riktlinje för pelare 2-kapital (P2G)

0130

13

Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR)

 

0140

13*

TSCR: som utgörs av kärnprimärkapital

 

0150

13**

TSCR: som utgörs av primärkapital

 

0160

14

Samlad kapitalkravsrelation (OCR)

 

0170

14*

OCR: som utgörs av kärnprimärkapital

 

0180

14**

OCR: som utgörs av primärkapital

 

0190

15

OCR och riktlinje för pelare 2-kapital (P2G)

 

0200

15*

OCR och P2G: som utgörs av kärnprimärkapital

 

0210

15**

OCR och P2G: som utgörs av primärkapital

 

0220

16

Överskott (+)/underskott (-) av kärnprimärkapital med beaktande av kraven i artikel 92 i CRR och 104a i CRD

 

Memorandumposter: Kapitalrelationer utan tillämpning av övergångsbestämmelserna för IFRS 9

0300

20

Kärnprimärkapitalrelation utan tillämpning av övergångsbestämmelserna för IFRS 9

 

0310

21

Primärkapitalrelation utan tillämpning av övergångsbestämmelserna för IFRS 9

 

0320

22

Total kapitalrelation utan tillämpning av övergångsbestämmelserna för IFRS 9

 C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Rad

ID

Post

Kolumn

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

0010

0010

1

Summa uppskjutna skattefordringar

 

0020

1.1

Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

 

0030

1.2

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader

 

0040

1.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av temporära skillnader

 

0050

2

Summa uppskjutna skatteskulder

 

0060

2.1

Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.

 

0070

2.2

Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

 

0080

2.2.1

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder tillhörande uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader

 

0090

2.2.2

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder tillhörande uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av temporära skillnader

 

0093

2 A

För mycket inbetald skatt och förlustavdrag

 

0096

2B

Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 250 %

 

0097

2C

Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 0 %

 

Undantag från avdrag från kärnprimärkapital

0901

2W

Undantag från avdrag för immateriella tillgångar från kärnprimärkapital

 

Redovisningsklassificering av primärkapitaltillskottsinstrument

0905

2Y

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder

 

0906

2Z

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder

 

Kreditriskjusteringar och förväntade förluster

0100

3

Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)

 

0110

3.1

Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet

 

0120

3.1.1

Allmänna kreditriskjusteringar

 

0130

3.1.2

Specifika kreditriskjusteringar

 

0131

3.1.3

Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen

 

0140

3.2

Summa förväntade förluster som får inkluderas

 

0145

4

Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar (internmetod)

 

0150

4.1

Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt

 

0155

4.2

Summa förväntade förluster som får inkluderas

 

0160

5

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

0170

6

Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

0180

7

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital

0190

8

Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0200

9

Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet

 

0210

10

Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet

 

0225

11

Godtagbart för kvalificerade innehav utanför finanssektorn

 

Investeringar i kapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

0230

12

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

0240

12.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0250

12.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0260

12.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0270

12.2

Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0280

12.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0290

12.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0291

12.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0292

12.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0293

12.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0300

13

Innehav av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

0310

13.1

Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0320

13.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0330

13.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0340

13.2

Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0350

13.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0360

13.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0361

13.3

Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0362

13.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0363

13.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0370

14

Innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

0380

14.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0390

14.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0400

14.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0410

14.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0420

14.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0430

14.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0431

14.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0432

14.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

0433

14.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

Investeringar i kapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

0440

15

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

0450

15.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0460

15.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0470

15.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0480

15.2

Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0490

15.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0500

15.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0501

15.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0502

15.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0503

15.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0504

15A

Innehav i kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0510

16

Innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

0520

16.1

Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav

 

0530

16.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0540

16.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0550

16.2

Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0560

16.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0570

16.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0571

16.3

Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0572

16.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0573

16.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0580

17

Innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

0590

17.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0600

17.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0610

17.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0620

17.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0630

17.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0640

17.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

0641

17.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0642

17.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

0643

17.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

Totala riskvägda exponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:

0650

18

Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital

 

0660

19

Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn som inte dras av från institutets övriga primärkapital

 

0670

20

Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital

 

Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen

 

0680

21

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

0690

22

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

0700

23

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

0710

24

Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

0720

25

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

0730

26

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

Kapitalbuffertar

0740

27

Kombinerat buffertkrav

 

0750

 

Kapitalkonserveringsbuffert

 

0760

 

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

 

0770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

 

0780

 

Systemriskbuffert

 

0800

 

Buffert för globalt systemviktigt institut

 

0810

 

Buffert för andra systemviktiga institut

 

Krav enligt pelare II

0820

28

Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II

 

Ytterligare information för värdepappersföretag

0830

29

Startkapital

 

0840

30

Kapitalbas baserad på fasta omkostnader

 

Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar

0850

31

Icke-nationella ursprungliga exponeringar

 

0860

32

Totala ursprungliga exponeringar

 C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)

 

Justeringar i kärnprimärkapital

Justeringar i primärkapitaltillskott

Justeringar i supplementärkapital

Justeringar inkluderade i riskvägda tillgångar

Memorandumposter

Tillämplig procentandel

Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser

Kod

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

SUMMA JUSTERINGAR

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS

länk till {CA1;r0220}

länk till {CA1;r0660}

länk till {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Instrument som inte är statligt stöd

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Instrument som emitterats via specialföretag

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Instrument som emitterats före den 27 juni 2019 och som inte uppfyller kriterierna för nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter enligt artikel 59 i BRRD eller som omfattas av kvittnings- eller nettningsarrangemang

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

Varav: Instrument utan rättsligt eller avtalsmässigt obligatorisk nedskrivning eller konvertering vid utövandet av befogenheter enligt artikel 59 i BRRD

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

Varav: Instrument som regleras av tredjelandslagstiftning utan rättsverkan och verkställbarhet för utövandet av befogenheter enligt artikel 59 i BRRD

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

Varav: Instrument som omfattas av kvittnings- eller nettningsarrangemang

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE

länk till {CA1;r0240}

länk till {CA1;r0680}

länk till {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Kapitalinstrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsintressen

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Medräkning i konsoliderad kapitalbas av minoritetsintressen under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Medräkning i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande primärkapitaltillskott under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Medräkning i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande supplementärkapital under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

Andra övergångsjusteringar

länk till {CA1;r0520}

länk till {CA1;r0730}

länk till {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Orealiserade vinster från vissa skuldexponeringar mot nationella regeringar, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter och offentliga organ

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

Varav: belopp A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Avdrag

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av temporära skillnader

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader och kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Ytterligare filter och avdrag

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Justeringar på grund av övergångsordning avseende IFRS 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Memorandumpost Inverkan på förväntade kreditförluster av den statiska komponenten

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Memorandumpost Inverkan på förväntade kreditförluster av den dynamiska komponenten för perioden 01/01/2018–31/12/2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Memorandumpost Inverkan på förväntade kreditförluster av den dynamiska komponenten för perioden som börjar 01/01/2020

 

 

 

 

 

 C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)

 

Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs

Bas för beräkning av gränsen

Tillämplig procentandel

Gräns

(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas

Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas

Kod

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG

 

 

 

 

 

länk till{CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 i CRR respekteras

 

 

 

 

 

länk till{CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

0080

2.3

Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

 

 

 

 

 

0090

3

Poster som var kvalificerade enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 i CRR respekteras

 

 

 

 

 

länk till{CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Summa poster utan incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

0110

3.2

Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitaltillskottsinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

 

 

 

 

 C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (GS TOTAL)

 

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

 

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

 

 

KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

MEMORANDUMPOST:

GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISKBUFFERT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)

ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN

INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

NAMN

KOD

TYP AV KOD

NATIONELL KOD

INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA / NEJ)

TYP AV ENHET

UPPGIFTERNAS OMFATTNING: INDIVIDUELL NIVÅ FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), INDIVIDUELL NIVÅ DELVIS KONSOLIDERADE (SP)

LANDKOD

ANDEL AV INNEHAV (%)

 

 

KAPITALBAS

 

 

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KOMBINERAT BUFFERTKRAV

 

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

TOTALT PRIMÄRKAPITAL

 

 

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

 

KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISKBUFFERT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

 

PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

 

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET

VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS

VARAV: KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER

VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL

TILLHÖRANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER

VARAV: MINORITETSINTRESSEN

KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ÖVRIGA RESERVER

VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)

Exponeringsklass (schablonmetod)

 

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN (-)

EXPONERING NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

EXPONERING NETTO EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER

FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)

UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR

EXPONERINGSVÄRDE

 

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

(-) JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (-)

(-) JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV STÖDFAKTORN FÖR INFRASTRUKTUR (-)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

 

OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

VOLATILITETSJUSTERING AV EXPONERINGEN

(-)FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

 

VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING SOM HÄRRÖR FRÅN STATEN

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

 

(-) VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDSJUSTERINGAR

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK MED UNDANTAG FÖR EXPONERINGAR SOM CLEARATS GENOM EN CENTRAL MOTPART

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

SUMMA EXPONERINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

 

0015

Varav: Fallerade exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Varav: Exponeringar enligt permanent partiell användning av schablonmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

0070

Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Nettningsmängder för transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Nettningsmängder för derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Från nettningsmängder enligt avtal om produktövergripande nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Övriga riskvikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER METOD (fondföretag)

0281

Genomlysningsmetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Mandatbaserad metod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Reservmetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

0290

Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

 

INTERN RISKKLASSKALA

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

EXPONERING EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

 

EXPONERINGSVÄRDE

 

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

(-) JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (-)

(-) JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV STÖDFAKTORN FÖR INFRASTRUKTUR (-)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

MEMORANDUMPOSTER:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

 

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP

(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

ANTAL GÄLDENÄRER

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE KREDITDERIVAT

PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN

(%)

 

VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

GARANTIER

KREDITDERIVAT

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

 

GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

 

VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

KONTANTA MEDEL

LIVFÖRSÄKRINGAR

INSTRUMENT SOM INNEHAS AV TREDJE PART

FAST EGENDOM

ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

FORDRINGAR

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

SUMMA EXPONERINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

 

 

 

 

0015

Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

 

0020

Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Nettningsmängder för transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Nettningsmängder för derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Från nettningsmängder enligt avtal om produktövergripande nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

EXPONERINGAR SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSER: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

KLASSIFICERINGSMETOD FÖR SPECIALUTLÅNING: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER MOTPARTSRISKKLASS (CR IRB 2)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

MOTPARTSRISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)

INTERN RISKKLASSKALA

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

EXPONERING EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

 

EXPONERINGSVÄRDE

 

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

(-) JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

(-) JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV STÖDFAKTORN FÖR INFRASTRUKTUR

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

MEMORANDUMPOSTER:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP

(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

ANTAL GÄLDENÄRER

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE KREDITDERIVAT

PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN

(%)

 

VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

GARANTIER

KREDITDERIVAT

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

 

GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

 

VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

KONTANTA MEDEL

LIVFÖRSÄKRINGAR

INSTRUMENT SOM INNEHAS AV TREDJE PART

FAST EGENDOM

ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

FORDRINGAR

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 - KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PÅ PD-INTERVALL (CR IRB 3)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

PD-INTERVALL

EXPONERINGAR I BALANSRÄKNINGEN

EXPONERINGAR UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

EXPONERINGSVÄGDA GENOMSNITTLIGA KONVERTERINGSFAKTORER

EXPONERINGSVÄRDE EFTER KONVERTERINGSFAKTORER OCH EFTER KREDITRISKREDUCERING

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT PD (%)

ANTAL GÄLDENÄRER

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (ÅR)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORER

FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP

VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 till < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 till < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 till < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 till < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 till < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 till < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 till < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 till < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 till < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 till < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 till < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 till < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 till < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 till < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 till < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 till < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (standard)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 - KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: FLÖDESANALYS FÖR RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (CR IRB 4)

 

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

0010

0010

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP VID SLUTET AV FÖREGÅENDE RAPPORTERINGSPERIOD

 

0020

TILLGÅNGSSTORLEK (+/-)

 

0030

TILLGÅNGSKVALITET (+/-)

 

0040

MODELLUPPDATERINGAR (+/-)

 

0050

METODOLOGI OCH REGLERING (+/-)

 

0060

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR (+/-)

 

0070

VÄXELKURSFÖRÄNDRINGAR (+/-)

 

0080

ÖVRIGT (+/-)

 

0090

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP VID SLUTET AV RAPPORTERINGSPERIODEN

 C 08.05 - KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UTFALLSTEST AV PD (CR IRB 5)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

PD-INTERVALL

ARITMETISKT GENOMSNITTLIGT PD-VÄRDE (%)

ANTAL GÄLDENÄRER I SLUTET AV FÖREGÅENDE ÅR

 

OBSERVERAD GENOMSNITTLIG FALLISSEMANGSKVOT (%)

GENOMSNITTLIG HISTORISK ÅRLIG FALLISSEMANGSKVOT (%)

VARAV: FALLERADE UNDER ÅRET

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 till < 0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 till < 0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 till < 0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 till < 0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 till < 0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 till < 0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 till < 2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 till < 1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 till < 2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 till < 10

 

 

 

 

 

0110

2,5 till < 5

 

 

 

 

 

0120

5 till < 10

 

 

 

 

 

0130

10 till < 100

 

 

 

 

 

0140

10 till < 20

 

 

 

 

 

0150

20 till < 30

 

 

 

 

 

0160

30 till < 100

 

 

 

 

 

0170

100 (standard)

 

 

 

 

 C 08.05.1 – KREDITRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UTFALLSTEST AV PD ENLI