EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0688-20231204

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/2023-12-04

02020R0688 — SV — 04.12.2023 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/688

av den 17 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 174 3.6.2020, s. 140)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1706 av den 14 juli 2021

  L 339

56

24.9.2021

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/118 av den 23 september 2022

  L 16

1

18.1.2023

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2515 av den 8 september 2023

  L 

1

14.11.2023


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 289, 10.11.2022, s.  34 (2020/688)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/688

av den 17 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen

(Text av betydelse för EES)DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning kompletteras de bestämmelser om förebyggande och bekämpning av de djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/429 med bestämmelser avseende förflyttningar av hållna landlevande djur, vilda landlevande djur och kläckägg inom unionen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  

Denna förordning ska tillämpas på

a) 

hållna och vilda landlevande djur samt kläckägg,

b) 

anläggningar där dessa djur och kläckägg hålls eller genomgår uppsamling,

c) 

aktörer som håller dessa djur och kläckägg,

d) 

aktörer som transporterar landlevande djur och kläckägg,

e) 

medlemsstaternas behöriga myndigheter.

2.  
Del II ska endast tillämpas på förflyttningar av hållna landlevande djur och kläckägg mellan medlemsstater, med undantag för artiklarna 4–6 och 63, som dessutom ska tillämpas på förflyttningar av hållna landlevande djur och kläckägg inom en medlemsstat.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

transportmedel: vägfordon, järnvägsfordon, fartyg och luftfartyg.

2. 

behållare: bur, box, låda eller annan styv konstruktion som används för transport av djur eller ägg, men som inte är ett transportmedel.

3. 

miljömässigt isolerad produktionsanläggning: anläggning vars konstruktion tillsammans med strikta biosäkerhetsåtgärder säkerställer en effektiv isolering av djurproduktionen från tillhörande lokaler och från den omgivande miljön.

4. 

nötkreatur: djur av de arter av hov- och klövdjur som tillhör släktena Bison, Bos (inklusive undersläktena Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) och Bubalus (inklusive undersläktet Anoa) samt korsningar mellan dessa arter.

5. 

anläggning som är fri från (sjukdom): anläggning som har beviljats sjukdomsfri status i enlighet med kraven i delegerad förordning (EU) 2020/689.

6. 

status som fri från (sjukdom): sjukdomsfri status för en medlemsstat eller zon däri som har godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2016/429.

7. 

(sjukdom) har inte rapporterats: inget djur eller ingen grupp av djur av berörda arter som hålls på anläggningen har klassificerats som ett bekräftat fall av den sjukdomen och varje misstänkt fall av sjukdomen har uteslutits.

8. 

(djur) avsedda för slakt: hållna landlevande djur som ska transporteras, antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling, till ett slakteri.

9. 

godkänd karantänanläggning: anläggning som beviljats godkännande i enlighet med artikel 14 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

10. 

godkänt utrotningsprogram: program för sjukdomsutrotning som genomförs i en medlemsstat eller zon däri och som har godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 31.3 i förordning (EU) 2016/429.

11. 

får: djur av de arter av hov- och klövdjur som tillhör släktet Ovis samt korsningar mellan dessa arter.

12. 

get: djur av de arter av hov- och klövdjur som tillhör släktet Capra samt korsningar mellan dessa arter.

13. 

svin: djur av de arter av hov- och klövdjur av familjen Suidae som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) 2016/429.

14. 

hästdjur: djur av de arter av uddatåiga hovdjur som tillhör släktet Equus (däribland hästar, åsnor och zebror) samt korsningar mellan dessa arter.

15. 

kameldjur: djur av de arter av hov- och klövdjur av familjen Camelidae som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) 2016/429.

16. 

hjortdjur: djur av de arter av hov- och klövdjur av familjen Cervidae som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) 2016/429.

17. 

övriga hållna hov- och klövdjur: andra hållna hov- och klövdjur än nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur, kameldjur och hjortdjur.

18. 

vektorskyddad anläggning: delar av eller alla lokaler vid en anläggning som är skyddade mot angrepp av insekter i släktet Culicoides genom lämpliga fysiska åtgärder och skötselåtgärder, med status som vektorskyddad anläggning som beviljats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 44 i delegerad förordning (EU) 2020/689.

19. 

vektorfri period: period i ett bestämt område då insekter i släktet Culicoides är inaktiva, fastställd i enlighet med del II kapitel 1 avsnitt 5 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

20. 

avelsfjäderfä: fjäderfän som är 72 timmar gamla eller äldre och som är avsedda för produktion av kläckägg.

21. 

bruksfjäderfä: fjäderfän som är 72 timmar gamla eller äldre och som föds upp för produktion av kött, konsumtionsägg konsumtion eller andra produkter eller för vidmakthållande av stammen av fjädervilt.

22. 

flock: alla fjäderfän eller alla fåglar i fångenskap med samma hälsostatus som hålls på samma utrymmen eller inom samma inhägnad och som utgör en enda epidemiologisk enhet; för fjäderfän hållna inomhus omfattar detta alla fåglar som delar samma luftvolym.

23. 

dagsgamla kycklingar: alla fjäderfän som är yngre än 72 timmar.

24. 

specifikt patogenfria ägg: kläckägg, vilka härrör från hönsflockar som är fria från specifika patogener enligt beskrivningen i Europafarmakopén ( 1 ) och som endast är avsedda att användas till diagnostik, forskning eller farmakologi.

25. 

registrerat hästdjur:

a) 

renrasigt avelsdjur av arterna Equus caballus och Equus asinus som är infört i eller är berättigat till att införas i huvudavsnittet i en stambok som upprättats av en avelsorganisation eller ett avelsorgan som erkänts i enlighet med artikel 4 eller 34 i förordning (EU) 2016/1012,

b) 

hållet djur av arten Equus caballus som är registrerat hos en internationell förening eller organisation, antingen direkt eller genom dess nationella sammanslutning eller avdelning, som förvaltar hästar avsedda för tävling eller kapplöpning (registrerad häst).

26. 

primater: djur av de arter som tillhör ordningen Primates, med undantag för människor.

27. 

honungsbi: djur av arten Apis mellifera.

28. 

humla: djur av de arter som tillhör släktet Bombus.

29. 

hund: hållet djur av arten Canis lupus.

30. 

katt: hållet djur av arten Felis silvestris.

31. 

iller: hållet djur av arten Mustela putorius furo.

32. 

övriga rovdjur: andra djur av de arter som tillhör ordningen Carnivora än hundar, katter och illrar.

33. 

resande cirkus: utställning eller mässa som inkluderar djur eller djurföreställningar och är avsedd att flyttas mellan medlemsstater.

34. 

djurföreställning: föreställning med djur som hålls för en utställning eller mässa och som kan ingå i en cirkus.

35. 

tävlingsduva: duva som transporteras eller är avsedd att transporteras från sitt duvslag till en annan medlemsstat för att släppas och flyga tillbaka till ursprungsmedlemsstaten.

DEL II

FÖRFLYTTNINGAR INOM UNIONEN AV HÅLLNA LANDLEVANDE DJUR OCH KLÄCKÄGG

KAPITEL 1

Allmänna krav för förflyttningar av hållna landlevande djur och kläckägg inom unionen

Avsnitt 1

Åtgärder för att förebygga sjukdom i samband med transporter inom unionen utöver de åtgärder som föreskrivs i förordning (EU) 2016/429

Artikel 4

Allmänna krav avseende transportmedel

Aktörerna, inbegripet transportörer, ska säkerställa att de transportmedel som används för transport av hållna landlevande djur eller kläckägg, med undantag av de transportmedel för landlevande djur som avses i artikel 6,

a) 

är utformade på ett sådant sätt att

i) 

djur eller kläckägg inte kan rymma eller falla ut,

ii) 

det är möjligt att okulärbesiktiga det utrymme där djuren hålls,

iii) 

spridning av djurexkrementer, strö eller foder förhindras eller minimeras,

iv) 

när det gäller fjäderfä och fåglar i fångenskap spridningen av fjädrar förhindras eller minimeras,

b) 

rengörs och desinfekteras så snart som möjligt efter varje transport av djur, kläckägg eller varje föremål som utgör en djurhälsorisk och, om så behövs, rengörs och desinfekteras på nytt och under alla omständigheter torkas eller tillåts torka innan en ny lastning av djur eller kläckägg.

Artikel 5

Krav avseende behållare i vilka hållna landlevande djur och kläckägg transporteras

1.  

Aktörerna, inbegripet transportörer, ska säkerställa att behållare i vilka hållna landlevande djur och kläckägg transporteras, med undantag av de behållare för landlevande djur som avses i artikel 6,

a) 

uppfyller kraven i artikel 4 a,

b) 

endast innehåller djur eller kläckägg av samma art, kategori och typ samt med samma hälsostatus,

c) 

antingen

i) 

är oanvända och för ändamålet särskilt utformade engångsbehållare som ska förstöras efter det att de använts för första gången,

eller

ii) 

rengörs och desinfekteras efter användning och torkas eller tillåts torka före eventuell efterföljande användning.

2.  

När det gäller fjäderfä och kläckägg ska aktörerna, inbegripet transportörer, säkerställa att behållare i vilka hållna fjäderfän och kläckägg transporteras i transportmedlen är försedda med följande uppgifter:

a) 

För dagsgamla kycklingar och kläckägg:

i) 

Ursprungsmedlemsstatens namn.

ii) 

Ursprungsanläggningens godkännande- eller registreringsnummer.

iii) 

Den berörda arten av fjäderfä.

iv) 

Antalet djur eller kläckägg.

b) 

För avelsfjäderfä och bruksfjäderfä: Ursprungsanläggningens godkännande- eller registreringsnummer.

3.  
När det gäller honungsbidrottningar som förflyttas inom ramen för det undantag som föreskrivs i artikel 49 ska aktörerna, inbegripet transportörer, säkerställa att behållarna eller hela sändningen täcks av ett finmaskigt nät med en maskstorlek på högst 2 mm omedelbart efter den officiella veterinärens visuella undersökning för utfärdande av hälsointyg.
4.  
När det gäller humlor från miljömässigt isolerade produktionsanläggningar för humlor ska aktörerna, inbegripet transportörer, säkerställa att de hålls isolerade under transporten i separata epidemiologiska enheter med varje koloni i en sluten behållare som var ny eller rengjord och desinfekterad före användningen.

Artikel 6

Undantag från kraven avseende transportmedel och behållare i vilka hållna landlevande djur och kläckägg transporteras

1.  

De krav som anges i artiklarna 4 och 5 ska inte tillämpas på transport av

a) 

landlevande djur som hålls i resande cirkusar och djurföreställningar,

b) 

djur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I till förordning (EU) 2016/429 i ett antal som överskrider det som tillåts i enlighet med artikel 246.1 och 246.2 i den förordningen, om de transporteras utan kommersiellt syfte,

c) 

djur av de arter som förtecknas i del B i bilaga I till förordning (EU) 2016/429 och som transporteras utan kommersiellt syfte i ett antal som överskrider det som fastställts för dessa arter om det i enlighet med artikel 246.3 i den förordningen har antagits bestämmelser om det högsta antalet sällskapsdjur av de berörda arterna.

2.  
De krav som anges i artiklarna 4 b, 5.1 b och c ska inte tillämpas på transport av hästdjur inom en medlemsstat, såvida inte dessa hästdjur är avsedda för slakt.
3.  

Den behöriga myndigheten får besluta att kraven i artikel 4 b inte ska tillämpas på transport

a) 

inom en anläggning om

i) 

de transporterade djuren hålls på anläggningen och transporten utförs av den aktör som driver anläggningen,

och

ii) 

de transportmedel som används för transport av hållna landlevande djur rengörs och desinfekteras innan de lämnar anläggningen,

eller

b) 

mellan anläggningar inom medlemsstaten om

i) 

anläggningarna tillhör samma distributionskedja,

och

ii) 

de transportmedel som används för transport av hållna landlevande djur rengörs och desinfekteras i slutet av varje dag som djur har transporterats i dessa transportmedel.

4.  
De krav som anges i artiklarna 4, 5.1 och 5.2 ska inte tillämpas på transport av honungsbin och humlor.

Avsnitt 2

Kompletterande krav avseende vaccinering vid förflyttningar av landlevande djur till andra medlemsstater

Artikel 7

Krav avseende vaccinering mot sjukdomar i kategori A vid förflyttningar av landlevande djur och kläckägg till en annan medlemsstat

Om ursprungsmedlemsstaten har infört vaccinering mot en sjukdom i kategori A får aktörerna endast flytta landlevande djur eller kläckägg till en annan medlemsstat om dessa djur och kläckägg uppfyller de särskilda villkor som fastställs i enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 2016/429 för den berörda sjukdomen i kategori A och för djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen.

Avsnitt 3

Ytterligare krav för aktörer som driver slakterier som tar emot hållna landlevande djur från andra medlemsstater

Artikel 8

Tidsfrist för slakt av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän från andra medlemsstater

Aktörer som driver slakterier ska säkerställa att hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som tas emot från en annan medlemsstat slaktas inom högst 72 timmar efter ankomsten till slakteriet.

Artikel 9

Kompletterande riskreducerande åtgärder för aktörer som driver slakterier

1.  

Aktörer som driver slakterier ska säkerställa att djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) slaktas inom högst 24 timmar efter ankomsten till slakteriet, om de kommer från en annan medlemsstat och inte uppfyller minst ett av följande kriterier:

a) 

De uppfyller minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689,

eller

b) 

de uppfyller de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689 och som godkänts av den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten.

2.  
Utöver de krav som fastställs i punkt 1 ska aktörer som driver slakterier, när djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) transporteras genom en annan medlemsstat och inte uppfyller minst ett av de villkor som fastställs i artikel 32.1 a–c eller i artikel 32.2, säkerställa att dessa djur slaktas inom högst 24 timmar efter ankomsten till slakteriet.

▼M3

3.  
Aktörer som driver slakterier ska säkerställa att djur av förtecknade arter vad gäller infektion med EHD-virus slaktas inom 24 timmar efter ankomsten till slakteriet, om de kommer från en annan medlemsstat och inte uppfyller kraven i artikel 10.1 f, 15.1 e, 23.1 g, 26.1 g respektive 29.1 f för varje berörd art.

▼B

KAPITEL 2

Kompletterande djurhälsokrav vid förflyttningar av hållna hov- och klövdjur till andra medlemsstater

Avsnitt 1

Nötkreatur

Artikel 10

Krav vid förflyttningar av hållna nötkreatur till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna nötkreatur med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls separat för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.

c) 

Djuren kommer från en anläggning som är fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis utan vaccinering av nötkreatur och ett av följande villkor är uppfyllt:

i) 

Anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis med avseende på nötkreaturspopulationen,

eller

ii) 

djuren har genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet samt minst 30 dagar efter förlossningen när det gäller hondjur som fött,

eller

iii) 

djuren är yngre än 12 månader,

eller

iv) 

djuren är kastrerade.

d) 

Djuren kommer från en anläggning som är fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) och minst ett av följande villkor är uppfyllt:

i) 

Anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis),

eller

ii) 

djuren har genomgått ett test för infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 2 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat under de sista 30 dagarna före avsändandet,

eller

iii) 

djuren är yngre än 6 veckor.

e) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

▼M3

f) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med EHD-virus inom en radie av minst 150 km runt anläggningen

i) 

inte har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, eller

ii) 

har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, men att ett av följande krav är uppfyllt:

1. 

Djuren har hållits i en zon som är årstidsbetingat fri från EHD i enlighet med delarna 1 och 2 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området.
2. 

Djuren har skyddats mot vektorangrepp under transporten till destinationen och har hållits skyddade mot vektorangrepp i en vektorskyddad anläggning som uppfyller kraven i del 3 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes.

▼B

g) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

h) 

Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och om de kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet har den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen.

i) 

Djuren uppfyller, förutom när det gäller hållna nötkreatur som avses i artiklarna 11.4, 12.4 och 13, minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

j) 

De villkor som anges i artiklarna 32 och 33 uppfylls i tillämpliga fall.

▼M3

Genom undantag från led f ii får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttningar som inte uppfyller något av de krav som fastställs i det ledet till en annan medlemsstat eller ett område i en annan medlemsstat, om destinationsmedlemsstaten

a) 

har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

godtar djuren oavsett djurens ursprungsmedlemsstat eller ursprungsområde.

▼B

2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på hållna nötkreatur avsedda för slakt enligt artikel 14.

Artikel 11

Kompletterande krav vid förflyttningar av hållna nötkreatur till andra medlemsstater eller zoner däri med sjukdomsfri status för specifika sjukdomar

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från enzootisk bovin leukos om djuren uppfyller kraven i artikel 10 och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från en anläggning som är fri från enzootisk bovin leukos,

eller

b) 

om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från enzootisk bovin leukos, enzootisk bovin leukos inte har rapporterats vid anläggningen under de sista 24 månaderna före avsändandet, och

i) 

om djuren är äldre än 24 månader, de har genomgått ett serologiskt test för enzootisk bovin leukos genom en av de diagnosmetoder som anges i del 4 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat

— 
antingen på prover som tagits vid två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum samtidigt som djuren hållits isolerade från övriga nötkreatur vid anläggningen,
eller
— 
på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet, och alla nötkreatur som är äldre än 24 månader som hålls i anläggningen har genomgått ett serologiskt test för enzootisk bovin leukos genom en av de diagnosmetoder som anges i del 4 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum under de sista 12 månaderna före djurens avsändande,

eller

ii) 

om djuren är yngre än 24 månader, de föddes av moderdjur som har genomgått ett serologiskt test för enzootisk bovin leukos genom en av de diagnosmetoder som anges i del 4 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum under de sista 12 månaderna före djurens avsändande.

2.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit om djuren uppfyller kraven i artikel 10 och de inte är vaccinerade mot infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit, och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Om djuren kommer från en anläggning som är fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit,

antingen

i) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit,

eller

ii) 

djuren har hållits i karantän under minst 30 dagar före avsändandet och har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt bovint herpesvirus-1 (BoHV-1) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 5 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 15 dagarna före avsändandet.

b) 

Om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit, de har hållits på en godkänd karantänanläggning i minst 30 dagar före avsändandet och har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt BoHV-1 genom en av de diagnosmetoder som anges i del 5 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits minst 21 dagar efter karantänstarten.

3.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från bovin virusdiarré om djuren uppfyller kraven i artikel 10 och de inte är vaccinerade mot bovin virusdiarré och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Om djuren kommer från en anläggning som är fri från bovin virusdiarré,

i) 

anläggningen antingen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från bovin virusdiarré eller har genomgått ett testsystem enligt del VI kapitel 1 avsnitt 2 punkt 1 c ii eller iii i bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2020/689 som har utförts med negativt resultat inom de sista fyra månaderna före djurens avsändande,

eller

ii) 

djuren har testats individuellt för att utesluta förekomsten av bovint virusdiarrévirus före deras avsändande.

b) 

Om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från bovin virusdiarré, de har genomgått ett test för påvisande av antigen eller genom för bovint virusdiarrévirus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 6 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat, och

antingen

i) 

djuren har hållits i en godkänd karantänanläggning i minst 21 dagar före avsändandet och, när det gäller dräktiga moderdjur, har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot bovint virusdiarrévirus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 6 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst 21 dagar efter karantänstarten,

eller

ii) 

djuren har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot bovint virusdiarrévirus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 6 i bilaga I och som har utförts med positivt resultat på prover som tagits antingen före avsändandet eller, när det gäller dräktiga moderdjur, före befruktningen som föregått den pågående dräktigheten.

4.  
Genom undantag från artikel 10.1 i får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna nötkreatur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689.
5.  
Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska inte tillämpas på hållna nötkreatur avsedda för slakt enligt artikel 14.

Artikel 12

Kompletterande krav vid förflyttningar av hållna nötkreatur till andra medlemsstater eller zoner däri med godkända utrotningsprogram för specifika sjukdomar

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av enzootisk bovin leukos om djuren uppfyller kraven i artikel 10 och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från en anläggning som är fri från enzootisk bovin leukos,

eller

b) 

om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från enzootisk bovin leukos, enzootisk bovin leukos inte har rapporterats vid anläggningen under de sista 24 månaderna före djurens avsändande, och

i) 

om djuren är äldre än 24 månader, de har genomgått ett serologiskt test för enzootisk bovin leukos genom en av de diagnosmetoder som anges i del 4 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat

antingen

— 
på prover som tagits vid två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum samtidigt som djuren hållits isolerade från övriga nötkreatur på anläggningen,
eller
— 
på prover som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet, förutsatt att alla nötkreatur som är äldre än 24 månader som hålls på anläggningen har genomgått ett serologiskt test för enzootisk bovin leukos genom en av de diagnosmetoder som anges i del 4 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum under de sista 12 månaderna före djurens avsändande,

eller

ii) 

om djuren är yngre än 24 månader, de föddes av moderdjur som har genomgått ett serologiskt test för enzootisk bovin leukos genom en av de diagnosmetoder som anges i del 4 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst fyra månaders mellanrum under de sista 12 månaderna före djurens avsändande.

2.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit om djuren uppfyller kraven i artikel 10 och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Om djuren kommer från en anläggning som är fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit,

antingen

i) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit,

eller

ii) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit,

eller

iii) 

djuren har hållits i karantän under minst 30 dagar före avsändandet och har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt BoHV-1 eller, när det gäller djur som har vaccinerats med ett gE-deleterat vaccin, antikroppar mot BoHV-1 gE-protein, genom en av de diagnosmetoder som anges i del 5 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 15 dagarna före avsändandet,

eller

iv) 

djuren är avsedda för en anläggning där det hålls nötkreatur för köttproduktion utan kontakt med nötkreatur vid andra anläggningar och från vilken de flyttas direkt till slakteriet,

eller

b) 

om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit, de har hållits i en godkänd karantänanläggning i minst 30 dagar före avsändandet och har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt BoHV-1 genom en av de diagnosmetoder som anges i del 5 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits minst 21 dagar efter karantänstarten.

3.  

Aktörerna får endast flytta hållna nötkreatur till en annan medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av bovin virusdiarré om djuren uppfyller kraven i artikel 10 och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Om djuren kommer från en anläggning som är fri från bovin virusdiarré,

i) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från bovin virusdiarré,

eller

ii) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av bovin virusdiarré,

eller

iii) 

anläggningen har genomgått ett testsystem enligt del VI kapitel 1 avsnitt 2 punkt 1 c ii eller iii i bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2020/689 som har utförts med negativt resultat under de sista fyra månaderna före avsändandet,

eller

iv) 

djuren har testats individuellt för att utesluta förekomsten av bovint virusdiarrévirus före avsändandet,

eller

v) 

djuren är avsedda för en anläggning där det hålls nötkreatur för köttproduktion åtskilda från nötkreatur från andra anläggningar och från vilken de flyttas direkt till slakteriet.

b) 

Om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från bovin virusdiarré, de har genomgått ett test för påvisande av antigen eller genom för bovint virusdiarrévirus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 6 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat,

och

i) 

djuren antingen har hållits i en godkänd karantänanläggning i minst 21 dagar före avsändandet och, när det gäller dräktiga moderdjur, har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot bovint virusdiarrévirus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 6 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst 21 dagar efter karantänstarten,

eller

ii) 

djuren har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot bovint virusdiarrévirus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 6 i bilaga I och som har utförts med positivt resultat på prover som tagits antingen före avsändandet eller, när det gäller dräktiga moderdjur, före befruktningen som föregått den pågående dräktigheten.

4.  
Genom undantag från artikel 10.1 i får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna nötkreatur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689.
5.  
Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska inte tillämpas på hållna nötkreatur avsedda för slakt enligt artikel 14.

Artikel 13

Undantag för förflyttningar av hållna nötkreatur till andra medlemsstater eller zoner däri utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus

Genom undantag från artikel 10.1 i får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna nötkreatur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 14

Undantag för förflyttningar till andra medlemsstater av hållna nötkreatur avsedda för slakt

Genom undantag från kraven i artiklarna 10, 11 och 12 får aktörerna flytta hållna nötkreatur avsedda för slakt till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren

antingen

i) 

kommer från en anläggning som är fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis med eller utan vaccinering av nötkreatur,

eller

ii) 

är kastrerade,

eller

iii) 

är okastrerade nötkreatur äldre än 12 månader och har genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet samt minst 30 dagar efter förlossningen när det gäller hondjur som fött.

b) 

Djuren antingen

i) 

kommer från en anläggning som är fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis),

eller

ii) 

har genomgått ett test för infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 2 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat under de sista 30 dagarna före avsändandet.

c) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

e) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

Avsnitt 2

Får och getter

Artikel 15

Krav vid förflyttningar av hållna får och getter till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna får och getter till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna får eller getter med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.

c) 

Djuren kommer, förutom om de flyttas i enlighet med artikel 16, från en anläggning som är fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis utan vaccinering av får och getter, och

antingen

i) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis med avseende på får- och getpopulationen,

eller

ii) 

djuren har genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet samt minst 30 dagar efter förlossningen när det gäller hondjur som fött,

eller

iii) 

djuren är yngre än 6 månader,

eller

iv) 

djuren är kastrerade.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

▼M3

e) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med EHD-virus inom en radie av minst 150 km runt anläggningen

i) 

inte har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, eller

ii) 

har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, men att ett av följande krav är uppfyllt:

1. 

Djuren har hållits i en zon som är årstidsbetingat fri från EHD i enlighet med delarna 1 och 2 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området. eller
2. 

Djuren har skyddats mot vektorangrepp under transporten till destinationen och har hållits skyddade mot vektorangrepp i en vektorskyddad anläggning som uppfyller kraven i del 3 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes.

▼B

f) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

g) 

Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och om de kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen.

h) 

Djuren uppfyller, förutom om de flyttas i enlighet med artikel 17, minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

i) 

De villkor som anges i artiklarna 32 och 33 uppfylls i tillämpliga fall.

▼M3

Genom undantag från led e ii får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttningar som inte uppfyller något av de krav som fastställs i det ledet till en annan medlemsstat eller ett område i en annan medlemsstat, om destinationsmedlemsstaten

a) 

har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

godtar djuren oavsett djurens ursprungsmedlemsstat eller ursprungsområde.

▼B

2.  
Aktörerna får endast flytta hållna får till en annan medlemsstat om kraven i punkt 1 är uppfyllda och djuren kommer från en anläggning där infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet.
3.  

Aktörerna får endast flytta hållna getter till en annan medlemsstat om kraven i punkt 1 är uppfyllda och djuren kommer från en anläggning där övervakning av infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har utförts på de getter som hållits på anläggningen i enlighet med del 1 punkterna 1 och 2 i bilaga II under minst de sista 12 månaderna före avsändandet, och under denna period

i) 

endast getter från anläggningar som tillämpar de åtgärder som föreskrivs i denna punkt har införts till den anläggning som avses i punkt 1 a,

ii) 

åtgärder har vidtagits i enlighet med del 1.3 i bilaga II, om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har rapporterats hos getter som hålls vid anläggningen.

4.  

Aktörerna får endast flytta hållna okastrerade handjur av får till en annan medlemsstat om kraven i punkterna 1 och 2 är uppfyllda och förutsatt att följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från en anläggning där epididymit (Brucella ovis) inte har rapporterats under de sista 12 månaderna före avsändandet.

b) 

Djuren har genomgått ett serologiskt test för epididymit (Brucella ovis), utfört med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet.

5.  
Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska inte tillämpas på hållna får och getter avsedda för slakt enligt artikel 18.

Artikel 16

Undantag för förflyttningar av hållna får och getter till andra medlemsstater eller zoner däri utan status som fria från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis

Genom undantag från de krav som anges i artikel 15.1 c får aktörerna flytta hållna får och getter till en annan medlemsstat eller zon däri utan status som fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis avseende får och getter om djuren kommer från en anläggning som är fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis med vaccinering av får och getter.

Artikel 17

Undantag för förflyttningar av hållna får och getter till andra medlemsstater eller zoner däri avseende infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)

Genom undantag från artikel 15.1 h får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna får och getter som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689,

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 18

Undantag för förflyttningar till andra medlemsstater av hållna får och getter avsedda för slakt

Genom undantag från kraven i artikel 15 får aktörerna flytta hållna får och getter avsedda för slakt till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

▼M3 —————

▼B

b) 

Djuren

antingen

i) 

kommer från en anläggning som är fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis med eller utan vaccinering av får och getter,

eller

ii) 

är äldre än 6 månader och har genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet samt minst 30 dagar efter förlossningen när det gäller hondjur som fött,

eller

iii) 

är kastrerade.

c) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

e) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

Avsnitt 3

Svin

Artikel 19

Krav vid förflyttningar av hållna svin till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna svin till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna svin med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.

c) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med Aujeszkys sjukdom-virus inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

e) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

f) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos svin inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet, och där under minst de sista 12 månaderna före avsändandet

antingen

i) 

biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder, inklusive avseende boendeförhållanden och utfodringssystem, har tillämpats efter behov för att förhindra överföring av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis från vilda djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen till svin som hålls på anläggningen, och endast svin från anläggningar som tillämpar likvärdiga biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder har förts in,

eller

ii) 

övervakning av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis har utförts på svin som hålls på anläggningen i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga III under minst de sista 12 månaderna före avsändandet och under denna period

— 
endast svin från anläggningar som tillämpar de åtgärder som föreskrivs i led i eller i detta led har införts till den anläggning som avses i led a,
— 
åtgärder har vidtagits i enlighet med punkt 3 i bilaga III, om infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis har rapporterats hos svin som hålls vid anläggningen.
2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på hållna svin avsedda för slakt enligt artikel 21.

Artikel 20

Kompletterande krav vid förflyttningar av hållna svin till andra medlemsstater eller zoner däri med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med Aujeszkys sjukdom-virus

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna svin till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus om djuren uppfyller kraven i artikel 19 och inte är vaccinerade mot infektion med Aujeszkys sjukdom-virus och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Om djuren kommer från en anläggning som är fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus,

antingen

i) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus,

eller

ii) 

djuren har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt Aujeszkys sjukdom-virus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 7 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 15 dagarna före avsändandet. För svin som är yngre än fyra månader och som är födda av moderdjur som vaccinerats med ett gE-deleterat vaccin får den diagnosmetod för påvisande av antikroppar mot gE-protein av Aujeszkys sjukdom-virus som föreskrivs i del 7 i bilaga I användas. Antalet svin som testas ska minst göra det möjligt att med 95 % konfidensgrad påvisa en seroprevalens på 10 % i sändningen.

b) 

Om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus, följande krav är uppfyllda:

i) 

Djuren har hållits i en godkänd karantänanläggning i minst 30 dagar,

och

ii) 

har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt Aujeszkys sjukdom-virus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 7 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst 30 dagars mellanrum och det sista provet tagits under de sista 15 dagarna före avsändandet.

2.  

Aktörerna får endast flytta hållna svin till en annan medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av infektion med Aujeszkys sjukdom-virus om djuren uppfyller kraven i artikel 19 och förutsatt att kraven i antingen led a eller b är uppfyllda:

a) 

Om djuren kommer från en anläggning som är fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus,

antingen

i) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus,

eller

ii) 

anläggningen är belägen i en medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av infektion med Aujeszkys sjukdom-virus,

eller

iii) 

djuren har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt Aujeszkys sjukdom-virus eller, i tillämpliga fall, antikroppar mot gE-protein av Aujeszkys sjukdom-virus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 7 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 15 dagarna före avsändandet. Antalet svin som testas ska minst göra det möjligt att med 95 % konfidensgrad påvisa en seroprevalens på 10 % i sändningen.

b) 

Om djuren kommer från en anläggning som inte är fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus, följande krav är uppfyllda:

i) 

Djuren har hållits i en godkänd karantänanläggning i minst 30 dagar,

och

ii) 

har genomgått ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot helt Aujeszkys sjukdom-virus eller, i tillämpliga fall, antikroppar mot gE-protein av Aujeszkys sjukdom-virus genom en av de diagnosmetoder som anges i del 7 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst 30 dagars mellanrum och det sista provet tagits under de sista 15 dagarna före avsändandet.

3.  
Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på hållna svin avsedda för slakt enligt artikel 21.

Artikel 21

Undantag för förflyttningar till andra medlemsstater av hållna svin avsedda för slakt

1.  

Genom undantag från kraven i artikel 19 får aktörerna flytta hållna svin avsedda för slakt till en annan medlemsstat om dessa djur kommer från en anläggning

a) 

där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet,

b) 

där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

2.  

Genom undantag från kraven i artikel 20 får aktörerna flytta hållna svin avsedda för slakt till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med Aujeszkys sjukdom-virus, om djuren uppfyller kraven i punkt 1 och följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med Aujeszkys sjukdom-virus inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

b) 

Djuren transporteras direkt till slakteriet i destinationsmedlemsstaten utan att ha genomgått någon uppsamling i den medlemsstaten eller i en zon däri, eller i någon transitmedlemsstat eller zon däri, med status som fri från infektion med Aujeszkys sjukdom-virus.

Avsnitt 4

Hästdjur

Artikel 22

Krav vid förflyttningar av hästdjur till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hästdjur till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, eller om de kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att det sista smittade djuret har avlägsnats från anläggningen.

b) 

Djuren kommer från en anläggning där beskällarsjuka (dourine) inte har rapporterats under de sista 6 månaderna före avsändandet, eller om de kommer från en anläggning där beskällarsjuka (dourine) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlivats och destruerats eller slaktats eller alla smittade okastrerade hästdjur av hankön har kastrerats

och

ii) 

de kvarvarande hästdjuren på anläggningen, med undantag av de kastrerade hästdjur av hankön som avses i led i, har genomgått ett test för beskällarsjuka (dourine) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 8 i bilaga I och som utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de åtgärder som beskrivs i led i har slutförts.

c) 

Djuren kommer från en anläggning där ekvin infektiös anemi inte har rapporterats under de sista 90 dagarna före avsändandet, eller om de kommer från en anläggning där ekvin infektiös anemi har rapporterats under de sista 12 månaderna före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlivats och destruerats eller slaktats och anläggningen har rengjorts och desinfekterats

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för ekvin infektiös anemi genom den diagnosmetod som anges i del 9 i bilaga I och som utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst tre månaders mellanrum efter det att de åtgärder som beskrivs i led i har slutförts.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där venezuelansk hästencefalomyelit inte har rapporterats under de sista sex månaderna före avsändandet, eller om djuren kommer från en anläggning i en medlemsstat eller zon däri i vilken venezuelansk hästencefalomyelit har rapporterats under de sista två åren, de uppfyller villkoren i led i och villkoren i antingen led ii eller iii:

i) 

Under minst 21 dagar före avsändandet har de varit kliniskt friska och alla djur som avses i led ii eller iii och som uppvisat en ökning av kroppstemperaturen, mätt dagligen, över det normala fysiologiska intervallet har med negativt resultat genomgått ett diagnostest för venezuelansk hästencefalomyelit genom den diagnosmetod som anges i del 10.1 a i bilaga I,

och

ii) 

djuren har hållits i karantän i minst 21 dagar i skydd mot angrepp av vektorinsekter, och

antingen

— 
vaccinerats mot venezuelansk hästencefalomyelit med en fullständig första vaccinationscykel och omvaccinering enligt tillverkarens rekommendationer minst 60 dagar och högst 12 månader före avsändandet,
eller
— 
genomgått ett test för venezuelansk hästencefalomyelit genom den diagnosmetod som anges i del 10.1 b i bilaga I, utfört med negativt resultat på ett prov som tagits minst 14 dagar efter dagen för införandet i karantän,
iii) 

djuren har genomgått

— 
ett test för venezuelansk hästencefalomyelit genom den diagnosmetod som anges i del 10.1 b i bilaga I, utan en ökning av antikroppstiter, som utförts på parade prover som tagits vid två tillfällen med 21 dagars mellanrum, varav det andra togs under en period på 10 dagar före dagen för avsändandet,
och
— 
ett test för påvisande av genom för venezuelansk hästencefalomyelitvirus genom den diagnosmetod som anges i del 10.2 i bilaga I och som utförts med negativt resultat på ett prov som tagits högst 48 timmar före avsändandet, och djuren har skyddats mot angrepp av vektorinsekter efter provtagning fram till avsändandet.
e) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

f) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

g) 

Djuren har inte varit i kontakt med hållna djur av förtecknade arter vad gäller de sjukdomar som avses i leden a–f som inte uppfyllde kraven i leden a–e under de sista 30 dagarna före avsändandet, och kravet i led f under de sista 15 dagarna före avsändandet.

2.  
Genom undantag från punkt 1 a, b och c ska de restriktioner vad gäller förflyttning som avses i punkt 1 a, b och c gälla i minst 30 dagar efter det att det sista djuret på anläggningen av de förtecknade arter vad gäller respektive sjukdom som avses i punkt 1 a, b och c antingen har avlivats och destruerats eller slaktats och utrymmena har rengjorts och desinfekterats.
3.  
På begäran av den behöriga myndigheten ska den aktör som ansöker om det djurhälsointyg som avses i artikel 76 lämna adressuppgifter för varje anläggning som håller hästdjur på vilken de hästdjur som ska flyttas hölls under de 30 dagarna före den planerade förflyttningen till en annan medlemsstat.

Avsnitt 5

Kameldjur

Artikel 23

Krav vid förflyttning av hållna kameldjur till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna kameldjur till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna kameldjur med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.

c) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos kameldjur inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet och de har genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på ett prov som tagits under de sista 30 dagarna före avsändandet samt minst 30 dagar efter förlossningen när det gäller hondjur som fött.

e) 

Djuren kommer från en anläggning där övervakning av infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har utförts på de kameldjur som hålls på anläggningen i enlighet med del 2 punkterna 1 och 2 i bilaga II under minst de sista 12 månaderna före avsändandet, och under denna period

i) 

endast kameldjur från anläggningar som tillämpar de åtgärder som föreskrivs i detta led har införts till den anläggning som avses i led a,

ii) 

åtgärder har vidtagits i enlighet med del 2 punkt 3 i bilaga II, om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har rapporterats hos kameldjur som hålls vid anläggningen.

f) 

Om djuren flyttas till en medlemsstat eller zon däri med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit hos nötkreatur, kommer djuren från en anläggning där infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit hos kameldjur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

▼M3

g) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med EHD-virus inom en radie av minst 150 km runt anläggningen

i) 

inte har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, eller

ii) 

har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, men att ett av följande krav är uppfyllt:

1. 

Djuren har hållits i en zon som är årstidsbetingat fri från EHD i enlighet med delarna 1 och 2 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området.
2. 

Djuren har skyddats mot vektorangrepp under transporten till destinationen och har hållits skyddade mot vektorangrepp i en vektorskyddad anläggning som uppfyller kraven i del 3 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes.

▼B

h) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

i) 

Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och om de kommer från en anläggning på vilken surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen.

j) 

Djuren uppfyller, förutom om de flyttas i enlighet med artikel 24, minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

k) 

De villkor som anges i artiklarna 32 och 33 uppfylls i tillämpliga fall.

▼M3

Genom undantag från led g ii får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttningar som inte uppfyller något av de krav som fastställs i det ledet till en annan medlemsstat eller ett område i en annan medlemsstat, om destinationsmedlemsstaten

a) 

har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

godtar djuren oavsett djurens ursprungsmedlemsstat eller ursprungsområde.

▼B

2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på hållna kameldjur avsedda för slakt enligt artikel 25.

Artikel 24

Undantag för förflyttningar av hållna kameldjur till andra medlemsstater eller zoner däri avseende infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)

Genom undantag från artikel 23.1 j får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna kameldjur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerade förordning (EU) 2020/689,

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 25

Undantag för förflyttningar till andra medlemsstater av hållna kameldjur avsedda för slakt

Genom undantag från kraven i artikel 23 får aktörerna flytta hållna kameldjur avsedda för slakt till en annan medlemsstat eller zon däri om dessa djur kommer från en anläggning

a) 

där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet,

b) 

där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet,

c) 

där infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

Avsnitt 6

Hjortdjur

Artikel 26

Krav för förflyttning av hållna hjortdjur till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna hjortdjur till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna hjortdjur med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.

c) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos hjortdjur inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet.

e) 

Djuren kommer från en anläggning där övervakning av infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har utförts på de hjortdjur som hålls på anläggningen i enlighet med del 3 punkterna 1 och 2 i bilaga II under minst de sista 12 månaderna före avsändandet, och under denna period

i) 

endast hjortdjur från anläggningar som tillämpar de åtgärder som föreskrivs i detta led har införts till den anläggning som avses i led a,

ii) 

åtgärder har vidtagits i enlighet med del 3 punkt 3 i bilaga II, om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) har rapporterats hos hjortdjur som hålls på anläggningen.

f) 

Om djuren flyttas till en medlemsstat eller zon däri med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit hos nötkreatur, djuren kommer från en anläggning där infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit hos hjortdjur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

▼M3

g) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med EHD-virus inom en radie av minst 150 km runt anläggningen

i) 

inte har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, eller

ii) 

har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, men att ett av följande krav är uppfyllt:

1. 

Djuren har hållits i en zon som är årstidsbetingat fri från EHD i enlighet med delarna 1 och 2 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området.
2. 

Djuren har skyddats mot vektorangrepp under transporten till destinationen och har hållits skyddade mot vektorangrepp i en vektorskyddad anläggning som uppfyller kraven i del 3 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes.

▼B

h) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

i) 

Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och om de kommer från en anläggning på vilken surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen.

j) 

Djuren uppfyller, förutom om de flyttas i enlighet med artikel 27, minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V delegerad förordning (EU) 2020/689.

k) 

De villkor som anges i artiklarna 32 och 33 uppfylls i tillämpliga fall.

▼M3

Genom undantag från led g ii får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttningar som inte uppfyller något av de krav som fastställs i det ledet till en annan medlemsstat eller ett område i en annan medlemsstat, om destinationsmedlemsstaten

a) 

har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

godtar djuren oavsett djurens ursprungsmedlemsstat eller ursprungsområde.

▼B

2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på hållna hjortdjur avsedda för slakt enligt artikel 28.

Artikel 27

Undantag för förflyttningar av hållna hjortdjur till andra medlemsstater eller zoner däri avseende infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)

Genom undantag från artikel 26.1 j får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna hjortdjur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689,

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 28

Undantag för förflyttningar till andra medlemsstater av hållna hjortdjur avsedda för slakt

Genom undantag från kraven i artikel 26 får aktörerna flytta hållna hjortdjur avsedda för slakt till en annan medlemsstat eller zon däri om dessa djur kommer från en anläggning

a) 

där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet,

b) 

där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet,

c) 

där infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

Avsnitt 7

Övriga hov- och klövdjur

Artikel 29

Krav för förflyttning av övriga hållna hov- och klövdjur till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta övriga hållna hov- och klövdjur till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats på anläggningen kontinuerligt i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med övriga hållna hov- och klövdjur med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i led a, och som förs in till den anläggning där dessa djur vistas, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen.

c) 

Om det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med rabiesvirus, djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Om det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis, djuren kommer från en anläggning där infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos övriga hållna hov- och klövdjur av de förtecknade arterna vad gäller denna sjukdom inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet.

e) 

Om det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis), djuren kommer från en anläggning där infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos hållna djur av de förtecknade arterna vad gäller denna sjukdom inte har rapporterats under de sista 42 dagarna före avsändandet.

▼M3

f) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med EHD-virus inom en radie av minst 150 km runt anläggningen

i) 

inte har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, eller

ii) 

har rapporterats hos hållna djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista två åren före avsändandet, men att ett av följande krav är uppfyllt:

1. 

Djuren har hållits i en zon som är årstidsbetingat fri från EHD i enlighet med delarna 1 och 2 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då djuren fördes in till det årstidsbetingat sjukdomsfria området.
2. 

Djuren har skyddats mot vektorangrepp under transporten till destinationen och har hållits skyddade mot vektorangrepp i en vektorskyddad anläggning som uppfyller kraven i del 3 i bilaga IX

— 
under minst 60 dagar före dagen för förflyttningen, eller
— 
under minst 28 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett serologiskt test som utförts på prover som tagits tidigast 28 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes, eller
— 
under minst 14 dagar före dagen för förflyttningen, och de har med negativa resultat genomgått ett PCR-test som utförts på prover som tagits tidigast 14 dagar efter den dag då perioden för skydd mot vektorangrepp inleddes.

▼B

g) 

Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.

h) 

Om det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller surra (Trypanosoma evansi), djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och om de kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att

i) 

de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,

och

ii) 

de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen.

i) 

Om det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), djuren uppfyller minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689. Detta led ska inte tillämpas på de övriga hållna hov- och klövdjur som avses i artikel 30.

j) 

De villkor som anges i artiklarna 32 och 33 uppfylls i tillämpliga fall.

▼M3

Genom undantag från led f ii får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttningar som inte uppfyller något av de krav som fastställs i det ledet till en annan medlemsstat eller ett område i en annan medlemsstat, om destinationsmedlemsstaten

a) 

har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

godtar djuren oavsett djurens ursprungsmedlemsstat eller ursprungsområde.

▼B

2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på övriga hållna hov- och klövdjur avsedda för slakt enligt artikel 31.

Artikel 30

Undantag för förflyttningar av övriga hållna hov- och klövdjur till andra medlemsstater eller zoner däri avseende infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)

Genom undantag från artikel 29.1 i får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689,

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 31

Undantag för förflyttningar till andra medlemsstater av övriga hållna hov- och klövdjur avsedda för slakt

Genom undantag från kraven i artikel 29 får aktörerna flytta övriga hållna hov- och klövdjur avsedda för slakt till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

om djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet,

b) 

när det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med rabiesvirus, om djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus i hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet,

c) 

när det gäller övriga hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om djuren kommer från en anläggning där infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

Avsnitt 8

Kompletterande djurhälsokrav avseende infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24)

Artikel 32

Biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder vid transporter till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från denna sjukdom, eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom, om minst ett av följande krav är uppfyllt:

a) 

Transporten äger rum i en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24).

b) 

Djuren skyddas mot angrepp av vektorer

och

i) 

den planerade transporten inkluderar inte någon avlastning av djuren för en längre tid än en dag,

eller

ii) 

djuren lastas av i en vektorskyddad anläggning,

eller

iii) 

djuren lastas av i en medlemsstat eller zon däri under den vektorfria perioden.

c) 

Djuren

i) 

har vaccinerats mot alla serotyper av blåtungevirus (serotyperna 1–24) som rapporterats under de sista två åren i transitmedlemsstaten eller zonen däri, och befinner sig fortfarande inom den immunitetsperiod som garanteras i specifikationerna för vaccinet,

eller

ii) 

har med positivt resultat genomgått ett serologiskt test för att påvisa specifika antikroppar mot alla serotyper av blåtungevirus (serotyperna 1–24) som rapporterats i transitmedlemsstaten eller zonen däri under de sista två åren före avsändandet.

d) 

Djuren är avsedda för slakt.

2.  

Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av hållna djur om den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689, och ett av följande villkor är uppfyllt:

a) 

Djuren uppfyller de särskilda djurhälsokrav som fastställs av den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten för att säkerställa att djuren före avsändandet har ett tillräckligt immunologiskt skydd vad gäller alla serotyper av blåtungevirus (serotyperna 1–24) som rapporterats i transitmedlemsstaten eller zonen däri under de sista två åren före avsändandet,

eller

b) 

djuren uppfyller kraven i led a i denna punkt eller punkt 1 c för att säkerställa att de är skyddade mot de serotyper av blåtungevirus som rapporterats i transitmedlemsstaten eller zonen däri under de sista två åren före avsändandet och som inte rapporterats i destinationsmedlemsstaten eller zonen däri under samma period.

Artikel 33

Biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder vid transporter genom en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom

1.  

Aktörerna får endast flytta djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) genom en transitmedlemsstat eller zon däri med status som fri från denna sjukdom, eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom, om minst ett av följande krav är uppfyllt:

a) 

Djuren uppfyller minst ett av de krav som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689,

eller

b) 

det transportmedel där djuren lastas har skyddats mot angrepp av vektorer under transporten

och

i) 

den planerade transporten inkluderar inte någon avlastning av djuren för en längre tid än en dag,

eller

ii) 

djuren lastas av i en vektorskyddad anläggning eller under den vektorfria perioden.

2.  
Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) genom en transitmedlemsstat eller zon däri med status som fri från denna sjukdom, eller med ett godkänt utrotningsprogram för denna sjukdom, om transitmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 a, c och d i delegerad förordning (EU) 2020/689.

KAPITEL 3

Kompletterande djurhälsokrav för förflyttningar av fjäderfän och kläckägg till andra medlemsstater

Avsnitt 1

Fjäderfä

Artikel 34

Krav vid förflyttningar av avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

1.  

Aktörerna får endast flytta avelsfjäderfä och bruksfjäderfä till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats kontinuerligt i en eller flera godkända anläggningar som håller fjäderfä

i) 

sedan kläckning,

eller

ii) 

under minst

▼M1

— 
42 dagar före avsändandet, om det rör sig om avelsfjäderfä och bruksfjäderfä för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter,

▼B

— 
21 dagar före avsändandet, om det rör sig om bruksfjäderfä för vidmakthållande av stammen av fjädervilt.
b) 

Djuren kommer från en flock i vilken infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae inte har rapporterats och dessa djur kommer från anläggningar som, om infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae har bekräftats under de sista 12 månaderna före avsändandet, har vidtagit följande åtgärder:

i) 

Den smittade flocken har slaktats eller avlivats och destruerats.

ii) 

Anläggningen har rengjorts och desinfekterats efter slakt eller avlivning av den smittade flock som avses i led i.

iii) 

Efter den rengöring och desinfektion som avses i led ii, har alla flockar på anläggningen testats negativt för infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae i två tester som utförts med minst 21 dagars mellanrum i enlighet med det övervakningsprogram som avses i artikel 8 b i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

c) 

Djuren kommer från en flock i vilken aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) inte har rapporterats och dessa djur kommer från anläggningar som, om förekomst av aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) har bekräftats under de sista 12 månaderna före avsändandet, har vidtagit följande åtgärder:

Antingen

i) 

har den smittade flocken testats negativt för aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) i två tester som utförts på hela flocken med minst 60 dagars mellanrum i enlighet med det övervakningsprogram som avses i artikel 8 b i delegerad förordning (EU) 2019/2035,

eller

ii) 

har den smittade flocken slaktats eller avlivats och destruerats, anläggningen har rengjorts och desinfekterats och efter rengöring och desinfektion har alla flockar på anläggningen testats negativt för aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) i två tester som utförts med minst 21 dagars mellanrum i enlighet med det övervakningsprogram som avses i artikel 8 b i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

d) 

Djuren kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

▼M1

e) 

Den övervakning som avses i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/689 har inte påvisat några bekräftade fall av infektion med lågpatogena aviära influensavirus i djurens ursprungsflock under de sista 21 dagarna före avsändandet.

▼B

f) 

När det gäller bruksfjäderfä för vidmakthållande av stammen av fjädervilt, djuren har inte haft någon kontakt med fåglar med lägre hälsostatus under de sista 21 dagarna före avsändandet.

g) 

När det gäller ankor och gäss, djuren med negativt resultat har genomgått ett test för högpatogen aviär influensa enligt bilaga IV.

h) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42 för den specifika kategorin fjäderfä.

2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på förflyttning av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar i enlighet med artikel 37.

Artikel 35

Krav vid förflyttningar av fjäderfän avsedda för slakt

1.  

Aktörerna får endast flytta fjäderfän avsedda för slakt till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har vistats kontinuerligt i en registrerad eller godkänd anläggning som håller fjäderfä

i) 

sedan kläckning,

eller

ii) 

under minst de sista 21 dagarna före avsändandet.

b) 

Djuren kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

c) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42 för den specifika kategorin fjäderfä.

2.  
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas på förflyttning av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar i enlighet med artikel 37.

Artikel 36

Krav vid förflyttningar av dagsgamla kycklingar

1.  

Aktörerna får endast flytta dagsgamla kycklingar till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från ett godkänt kläckeri.

b) 

Djuren har kläckts från kläckägg som

i) 

uppfyller kraven i artikel 38 och härrör från flockar som har genomgått kontroller i enlighet med artikel 91.1 f och 91.2 f,

eller

ii) 

har förts in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri.

c) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42 för den specifika kategorin fjäderfä.

2.  
När det gäller dagsgamla kycklingar som kläckts från kläckägg som har förts in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri, ska den behöriga myndigheten i de dagsgamla kycklingarnas ursprungsmedlemsstat underrätta den behöriga myndigheten i den avsedda destinationsmedlemsstaten om att kläckäggen har förts in till unionen från ett tredjeland.
3.  
Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på förflyttning av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar i enlighet med artikel 37.

▼M1

Artikel 37

Undantag för förflyttningar av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar

1.  

Genom undantag från kraven i artiklarna 34, 35 och 36 får aktörerna flytta färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren kommer från flockar som kontinuerligt har vistats på en enda registrerad anläggning sedan kläckning eller under minst 21 dagar före avsändandet.

b) 

Djuren kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

c) 

Den övervakning som föreskrivs i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/689 har inte påvisat några bekräftade fall av infektion med lågpatogena aviära influensavirus i djurens ursprungsflock under de sista 21 dagarna före avsändandet.

d) 

Djuren har inte varit i kontakt med nyligen anlända fjäderfän eller med fåglar med lägre hälsostatus under de sista 21 dagarna före avsändandet.

e) 

När det gäller ankor och gäss förutom de avsedda för slakt, djuren har med negativt resultat genomgått ett test för högpatogen aviär influensa enligt bilaga IV.

f) 

Djuren har genomgått tester med negativt resultat för infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae samt för aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) i enlighet med bilaga V.

g) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42 för den specifika kategorin fjäderfä.

2.  
När det gäller dagsgamla kycklingar som kläckts från kläckägg som har förts in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri, ska den behöriga myndigheten i de dagsgamla kycklingarnas ursprungsmedlemsstat underrätta den behöriga myndigheten i den avsedda destinationsmedlemsstaten om att kläckäggen har förts in till unionen från ett tredjeland.

▼B

Avsnitt 2

Kläckägg från fjäderfä

Artikel 38

Krav vid förflyttningar av kläckägg från fjäderfä

Aktörerna får endast flytta kläckägg från fjäderfä till en annan medlemsstat om dessa ägg uppfyller följande krav:

a) 

De kommer från en godkänd anläggning.

b) 

De kommer från flockar som har vistats kontinuerligt i en eller flera godkända anläggningar som håller fjäderfä sedan kläckningen eller under minst de sista 42 dagarna före insamlingen av äggen.

c) 

De kommer från djur som uppfyller kraven i artikel 34.1 b, c och d.

d) 

De är individuellt märkta med godkännandenumret för ursprungsflockens anläggning i enlighet med artikel 21 a i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

e) 

De har desinfekterats.

f) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42.

Artikel 39

Undantag för förflyttningar av färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar

Genom undantag från kraven i artikel 38 får aktörerna flytta färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar till en annan medlemsstat om dessa ägg uppfyller följande krav:

a) 

De kommer från en registrerad anläggning.

b) 

De kommer från flockar som

i) 

kontinuerligt har vistats i en registrerad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar före insamlingen av äggen,

ii) 

inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten,

iii) 

har genomgått tester med negativt resultat för infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae samt för aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) i enlighet med bilaga V.

c) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42.

Artikel 40

Undantag för förflyttningar av specifikt patogenfria ägg

Genom undantag från kraven i artikel 38 får aktörerna endast flytta specifikt patogenfria ägg till en annan medlemsstat om dessa ägg uppfyller följande krav:

a) 

De kommer från en godkänd anläggning som håller fjäderfän.

b) 

De kommer från flockar som är fria från specifika patogener enligt beskrivningen i Europafarmakopén, och resultaten av alla tester och kliniska undersökningar som krävs för denna särskilda status har varit gynnsamma.

c) 

De är individuellt märkta med ursprungsanläggningens godkännandenummer i enlighet med artikel 21 a i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

Avsnitt 3

Krav avseende vaccinering

Artikel 41

Krav avseende vaccinering mot infektion med Newcastlesjukevirus

I de fall då fjäderfä, kläckägg från fjäderfä eller ursprungsflockar för kläckägg eller dagsgamla kycklingar har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus med andra vacciner än inaktiverade vacciner, ska de vacciner som administreras uppfylla kriterierna i bilaga VI.

Avsnitt 4

Särskilda villkor för förflyttningar till medlemsstater eller zoner däri med status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering

Artikel 42

Ytterligare krav vid förflyttningar av fjäderfä och kläckägg från fjäderfä till en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering

Aktörer får endast flytta fjäderfä och kläckägg från fjäderfä från en medlemsstat eller zon däri som inte har status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering till en medlemsstat eller zon däri som har status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering om dessa djur och kläckägg, utöver kraven i avsnitten 1–3 för den specifika varan, uppfyller följande krav när det gäller infektion med Newcastlesjukevirus:

a) 

När det gäller avelsfjäderfä och bruksfjäderfä, de

i) 

inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus,

ii) 

har hållits isolerade i 14 dagar före avsändandet, antingen vid ursprungsanläggningen under en officiell veterinärs överinseende eller i en godkänd karantänanläggning, där

— 
inga fjäderfän har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus under de sista 21 dagarna före avsändandet,
— 
inga andra fåglar har förts in under de sista 21 dagarna före avsändandet,
— 
ingen vaccinering har utförts på karantänanläggningen,
iii) 

har testats med negativt resultat under de sista 14 dagarna före avsändandet med serologiska tester för påvisande av antikroppar mot Newcastlesjukevirus, utfört på blodprover som med en konfidensgrad på 95 % påvisar infektion vid en prevalens av 5 %.

b) 

När det gäller fjäderfän avsedda för slakt, de kommer från flockar som antingen

i) 

inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus och har testats med negativt resultat under de sista 14 dagarna före avsändandet med serologiska tester för påvisande av antikroppar mot Newcastlesjukevirus, utfört på blodprover som med en konfidensgrad på 95 % påvisar infektion vid en prevalens av 5 %,

eller

ii) 

är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus och har testats med negativt resultat under de sista 14 dagarna före avsändandet med ett test för påvisande av förekomsten av Newcastlesjukevirus, som med en konfidensgrad på 95 % påvisar infektion vid en prevalens av 5 %.

c) 

När det gäller dagsgamla kycklingar, de

i) 

inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus,

ii) 

kommer från kläckägg som uppfyller villkoren i led d,

iii) 

kommer från ett kläckeri vars arbetsmetoder säkerställer att sådana kläckägg inkuberas vid helt skilda tidpunkter och platser från kläckägg som inte uppfyller villkoren i led d.

d) 

När det gäller kläckägg av fjäderfä, de

i) 

inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus,

ii) 

kommer från flockar som

antingen

— 
inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus,
eller
— 
har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus med inaktiverat vaccin,
eller
— 
har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus med levande vaccin som uppfyller kriterierna i bilaga VI och vaccineringen har ägt rum minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

KAPITEL 4

Uppsamling av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän

Artikel 43

Särskilda regler för uppsamling av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän

1.  

Under förflyttning av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän från ursprungsanläggningen till en anläggning i destinationsmedlemsstaten ska aktörerna säkerställa att djuren inte genomgår mer än tre uppsamlingar och att dessa uppsamlingar genomförs på anläggningar som är godkända för uppsamling eller på transportmedel i enlighet med artikel 44, och på följande villkor:

a) 

Alla hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som genomgår dessa uppsamlingar flyttas till den slutliga destinationen i en annan medlemsstat senast 20 dagar efter den dag då ursprungsanläggningen lämnades.

b) 

Tidsperioden mellan den dag då alla hållna hov- och klövdjur och fjäderfän avsänds från ursprungsanläggningen och den dag då de avsänds från den anläggning som är godkänd för uppsamling i ursprungsmedlemsstaten till en annan medlemsstat får inte vara längre än 14 dagar.

2.  
På begäran av den behöriga myndigheten ska den aktör som ansöker om ett djurhälsointyg i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 tillhandahålla en redogörelse för all förflyttning, inklusive all uppsamling, som de djur som utgör sändningen genomgått sedan de lämnade ursprungsanläggningen.
3.  
Genom undantag från punkt 1 a får den period på 20 dagar som fastställs i punkt 1 a, när det gäller djur som transporteras på vattenvägar eller till havs, förlängas med restiden till sjöss.

▼M3

4.  
När det gäller hållna hov- och klövdjur avsedda för slakt ska uppsamlingen av djur från fler än en anläggning under en period på mindre än 20 dagar, efter det att de har lämnat ursprungsanläggningen, betraktas som en uppsamling.

▼B

Artikel 44

Särskilda regler för uppsamling som genomförs på transportmedel

Aktörer som driver anläggningar som håller hov- och klövdjur eller fjäderfän som är avsedda att samlas på transportmedlet innan de flyttas till en annan medlemsstat ska säkerställa att lastningen sker på anläggningen utan att transportmedlet förs in i de utrymmen där djuren hålls.

Artikel 45

Detaljerade regler för biosäkerhetsåtgärder vid uppsamling

1.  

Aktörer som driver anläggningar som är godkända för uppsamling ska säkerställa att

a) 

anläggningen eller epidemiologiskt separerade områden för djurhållning på anläggningen töms på djur samt rengörs och desinfekteras med regelbundna intervall efter högst 14 dagars oavbruten beläggning,

b) 

däcken på de transportmedel från vilka djuren lastas av, eller på vilka djuren lastas, desinfekteras innan de lämnar anläggningen.

2.  
Aktörer som utför uppsamling av hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän på transportmedel ska säkerställa att däcken på transportmedlen desinfekteras innan de lämnar ursprungsanläggningen.

Artikel 46

Undantag för förflyttningar av hov- och klövdjur för utställningar, idrotts- och kulturevenemang eller liknande evenemang

1.  
De villkor som fastställs i artiklarna 126.2 och 134 b i förordning (EU) 2016/429 och i artiklarna 43, 44 och 45 i den här förordningen ska inte tillämpas på förflyttning av hållna hov- och klövdjur till en annan medlemsstat i syfte att delta i utställningar, idrotts- och kulturevenemang eller liknande evenemang.
2.  
Den tillåtelse från medlemsstaten som avses i artikel 133.2 andra stycket i förordning (EU) 2016/429 ska inte krävas när individuellt certifierade registrerade hästdjur delar transportmedel i syfte att transporteras till en annan medlemsstat för att delta i någon av de aktiviteter som avses i punkt 1.

KAPITEL 5

Krav vid förflyttningar av andra hållna landlevande djur än hållna hov- och klövdjur och fjäderfän, och vid förflyttningar av kläckägg från fåglar i fångenskap till andra medlemsstater

Avsnitt 1

Primater

Artikel 47

Krav vid förflyttningar av primater till andra medlemsstater

Aktörerna får endast flytta primater till en annan medlemsstat om djuren

antingen

1. 

har hållits i en avgränsad anläggning och transporteras till en avgränsad anläggning i destinationsmedlemsstaten i enlighet med kraven i artikel 64.1,

eller

2. 

kommer från en annan anläggning än en avgränsad anläggning och transporteras till en avgränsad anläggning i destinationsmedlemsstaten i enlighet med kraven i artikel 63.2 b.

Avsnitt 2

Honungsbin och humlor

Artikel 48

Krav vid förflyttning av honungsbin till andra medlemsstater

Aktörerna får endast flytta honungsbin i något skede av deras livscykel, inbegripet honungsbilarver, till andra medlemsstater om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren och ursprungskuporna uppvisar inte tecken på amerikansk yngelröta, angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) eller angrepp av Tropilaelaps spp..

b) 

De kommer från en bigård belägen i mitten av en cirkel

i) 

med en radie av minst 3 km, där amerikansk yngelröta inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet och som inte är föremål för restriktioner på grund av ett utbrott av amerikansk yngelröta,

ii) 

med en radie av minst 100 km, där angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) inte har rapporterats och som inte är föremål för restriktioner på grund av ett misstänkt fall eller en bekräftad förekomst av angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) såvida inte ett undantag medges enligt artikel 49,

iii) 

med en radie av minst 100 km, där angrepp av Tropilaelaps spp. inte har rapporterats och som inte är föremål för restriktioner på grund av ett misstänkt fall eller en bekräftad förekomst av angrepp av Tropilaelaps spp..

Artikel 49

Undantag för förflyttning av honungsbidrottningar till andra medlemsstater

Genom undantag från artikel 48 b ii får aktörerna flytta honungsbidrottningar om dessa djur uppfyller kraven i artikel 48 a, b i och b iii, och följande krav är uppfyllda:

a) 

Angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) har inte rapporterats i ursprungsbigården och denna bigård ligger minst 30 km från gränserna för en skyddszon med en radie av minst 20 km som fastställts av den behöriga myndigheten runt en bekräftad förekomst av angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida).

b) 

Ursprungsbigården är inte belägen i en zon som omfattas av skyddsåtgärder fastställda av unionen på grund av bekräftad förekomst av angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida).

c) 

Ursprungsbigården är belägen i ett område där den behöriga myndigheten genomför årlig övervakning för påvisande av angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) för att med en konfidensgrad på minst 95 % påvisa angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) om minst 2 % av bigårdarna är angripna.

d) 

Ursprungsbigården inspekteras med negativt resultat varje månad under produktionssäsongen av den behöriga myndigheten för att med en konfidensgrad på minst 95 % påvisa angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) om minst 2 % av bikuporna är angripna.

e) 

Djuren placeras i bur individuellt med högst 20 medföljande arbetsbin.

Artikel 50

Ytterligare krav avseende angrepp av Varroa spp. vid förflyttning av honungsbin till andra medlemsstater

Aktörerna får endast flytta honungsbin i något skede av deras livscykel, inbegripet honungsbilarver, till en annan medlemsstat eller zon däri med status som fri från angrepp av Varroa spp. om de krav som anges i artikel 48 är uppfyllda och förutsatt att följande krav är uppfyllda:

a) 

De kommer från en medlemsstat eller zon däri med status som fri från angrepp av Varroa spp..

b) 

De skyddas mot angrepp av Varroa spp. under transport.

Artikel 51

Krav vid förflyttning av humlor till andra medlemsstater

Aktörerna får endast flytta humlor till andra medlemsstater om följande krav är uppfyllda:

a) 

De uppvisar inte tecken på angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida).

b) 

De kommer från en anläggning belägen i mitten av en cirkel med en radie av minst 100 km, där angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) inte har rapporterats och som inte är föremål för restriktioner på grund av ett misstänkt fall eller en bekräftad förekomst av angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida). Dessa krav ska inte tillämpas på humlor från miljömässigt isolerade produktionsanläggningar som flyttas i enlighet med artikel 52.

Artikel 52

Undantag för förflyttning av humlor från miljömässigt isolerade produktionsanläggningar för humlor till andra medlemsstater

Genom undantag från artikel 51 b får aktörerna flytta humlor från miljömässigt isolerade produktionsanläggningar för humlor till andra medlemsstater om kravet i artikel 51 a är uppfyllt och förutsatt att följande krav är uppfyllda:

a) 

De har fötts upp isolerat i separata epidemiologiska enheter med varje koloni i en sluten behållare som var ny eller rengjord och desinfekterad före användningen.

b) 

Regelbundna undersökningar av den epidemiologiska enheten i enlighet med skriftliga standardförfaranden har inte påvisat några angrepp av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) inom den epidemiologiska enheten.

Avsnitt 3

Hundar, katter och illrar

Artikel 53

Krav vid förflyttningar av hundar, katter och illrar till andra medlemsstater

Aktörerna får endast flytta hundar, katter och illrar till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren är individuellt identifierade,

antingen

i) 

i enlighet med artikel 70 i delegerad förordning (EU) 2019/2035,

eller

ii) 

med en tydlig och läsbar tatuering som anbringats före den 3 juli 2011.

b) 

▼M3

Djuren åtföljs av en individuell identitetshandling i enlighet med artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 och följande gäller:

▼B

i) 

Det identifierade djuret kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, och har genomgått en fullständig första vaccinationscykel mot rabies minst 21 dagar före förflyttningen eller har omvaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII. Detta krav ska inte tillämpas på hundar, katter och illrar som flyttas i enlighet med artikel 54.1 och 54.2.

ii) 

När det gäller hundar, de har genomgått riskreducerande åtgärder för angrepp av Echinococcus multilocularis i enlighet med del 2.1 i bilaga VII och, i tillämpliga fall, när det gäller hundar, katter eller illrar för andra sjukdomar i enlighet med del 2.3 i bilaga VII inom den där fastställda tidsperioden, innan de förs in till en medlemsstat eller zon däri som kan kräva att dessa åtgärder tillämpas. Detta krav ska inte tillämpas på hundar, katter och illrar som flyttas i enlighet med artikel 54.2;

▼M1

c) 

Djur som samlas efter att ha lämnat ursprungsanläggningen samlas på de uppsamlingsplatser för hundar, katter och illrar som godkänts i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

▼B

Artikel 54

Undantag från kraven avseende vaccinering mot rabies och behandling mot angrepp av Echinococcus multilocularis

1.  

Genom undantag från artikel 53 b i får aktörerna flytta hundar, katter och illrar som är yngre än 12 veckor och som inte har vaccinerats mot rabies, eller som är 12–16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies men ännu inte uppfyller giltighetskraven i del 1 i bilaga VII till en annan medlemsstat, förutsatt att

a) 

destinationsmedlemsstaten har tillåtit sådana förflyttningar i allmänhet och har underrättat allmänheten på en särskild webbplats om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

ett av följande villkor är uppfyllt:

i) 

det djurhälsointyg som avses i artikel 86 kompletteras med en försäkran från aktören, som anger att djuren från födseln till och med avsändandet inte har varit i kontakt med hållna landlevande djur som misstänks ha smittats med rabiesvirus eller vilda djur av förtecknade arter vad gäller infektion med rabiesvirus,

eller

ii) 

det kan fastställas från identitetshandlingen för moderdjuret, som de djur som avses i denna punkt fortfarande är beroende av, att moderdjuret före födseln vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII.

2.  
Genom undantag från artikel 53 b i och ii får aktörerna flytta hundar, katter och illrar som inte vaccinerats mot rabies, och hundar som inte behandlats mot angrepp av Echinococcus multilocularis genom direkt transport till en avgränsad anläggning.

Artikel 55

Sällskapsdjurshållares skyldigheter vid andra förflyttningar av hundar, katter och illrar än förflyttningar utan kommersiellt syfte

Om en förflyttning utan kommersiellt syfte av hundar, katter eller illrar som hålls som sällskapsdjur i hushåll inte kan utföras i enlighet med villkoren i artikel 245.2 eller 246.1 och 246.2 i förordning (EU) 2016/429 får sällskapsdjurshållare endast flytta hundar, katter och illrar som hålls som sällskapsdjur i hushåll till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren är individuellt identifierade,

antingen

i) 

i enlighet med artikel 70 i delegerad förordning (EU) 2019/2035,

eller

ii) 

med en tydlig och läsbar tatuering som anbringats före den 3 juli 2011.

b) 

Djuren åtföljs av en individuell identitetshandling i enlighet med artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 som visar att följande gäller:

i) 

Det identifierade djuret har genomgått en fullständig första vaccinationscykel mot rabies minst 21 dagar före avsändandet eller har omvaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på hundar, katter och illrar som flyttas i enlighet med villkoren i artikel 56.

ii) 

När det gäller hundar, de har genomgått riskreducerande åtgärder för angrepp av Echinococcus multilocularis i enlighet med del 2.1 i bilaga VII och, i tillämpliga fall, när det gäller hundar, katter eller illrar för andra sjukdomar i enlighet med del 2.3 i bilaga VII inom den där fastställda tidsperioden, innan de förs in till en medlemsstat eller zon däri som kan kräva att dessa åtgärder tillämpas.

Artikel 56

Undantag från kravet på vaccinering mot rabies vid andra förflyttningar av hundar, katter och illrar än förflyttningar utan kommersiellt syfte

Genom undantag från artikel 55 b i får sällskapsdjurshållare flytta hundar, katter och illrar som är yngre än 12 veckor och som inte har vaccinerats mot rabies, eller hundar, katter och illrar som är 12–16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies men ännu inte uppfyller giltighetskraven i del 1 i bilaga VII, och som hålls som sällskapsdjur i hushåll till en annan medlemsstat, förutsatt att

a) 

destinationsmedlemsstaten har tillåtit sådana förflyttningar i allmänhet och har underrättat allmänheten på en särskild webbplats om att sådana förflyttningar är tillåtna, och

b) 

ett av följande villkor är uppfyllt:

i) 

det djurhälsointyg som avses i artikel 86 kompletteras med en försäkran från sällskapsdjurshållaren, som anger att djuren från födseln till och med avsändandet inte har varit i kontakt med hållna landlevande djur som misstänks ha smittats med rabiesvirus eller vilda djur av förtecknade arter för infektion med rabiesvirus,

eller

ii) 

det kan fastställas från identitetshandlingen för moderdjuret, som de djur som avses i denna punkt fortfarande är beroende av, att moderdjuret före födseln vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII.

Artikel 57

De behöriga myndigheternas informationsskyldighet vad gäller undantag från kravet på vaccinering mot rabies för hundar, katter och illrar

Medlemsstaterna ska göra offentligt tillgängliga uppgifter om de tillåtelser i allmänhet som anges i artiklarna 54.1 a och 56 a för hundar, katter och illrar som är yngre än 12 veckor och som inte har vaccinerats mot rabies, eller hundar, katter och illrar som är 12–16 veckor gamla och har vaccinerats mot rabies men ännu inte uppfyller giltighetskraven i del 1 i bilaga VII, och som kommer från en annan medlemsstat.

Avsnitt 4

Övriga rovdjur

Artikel 58

Krav vid förflyttning av övriga rovdjur till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta övriga rovdjur till en annan medlemsstat om dessa övriga rovdjur uppfyller följande krav:

a) 

Djuren är antingen individuellt identifierade eller identifierade som en grupp djur av samma art som hålls tillsammans under förflyttningen till destinationen.

b) 

Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.

c) 

Djuren har genomgått en fullständig första vaccinationscykel mot rabies minst 21 dagar före avsändandet eller har omvaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII.

d) 

När det gäller hunddjur, de har genomgått riskreducerande åtgärder för angrepp av Echinococcus multilocularis i enlighet med del 2.2 i bilaga VII inom den där fastställda tidsperioden, innan de förs in till en medlemsstat eller zon däri som kan kräva att dessa åtgärder tillämpas.

e) 

I den mån åtgärder har antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/429 för en annan infektion än rabies som är förtecknad för rovdjur eller vissa rovdjursarter, djuren av de arter som omfattas av dessa åtgärder har genomgått riskreducerande åtgärder i enlighet med del 2.3 i bilaga VII för dessa rovdjursarter inom den där fastställda tidsperioden, innan de förs in till en medlemsstat eller zon däri som kan kräva att dessa åtgärder tillämpas på djur som tillhör dessa rovdjursarter.

2.  

Genom undantag från punkt 1 c och d får aktörerna flytta övriga rovdjur som inte vaccinerats mot rabies och hunddjur som inte behandlats mot angrepp av Echinococcus multilocularis om djuren transporteras direkt till

a) 

en avgränsad anläggning,

eller

b) 

en anläggning där dessa djur hålls som pälsdjur enligt definitionen i punkt 1 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 ( 2 ).

Avsnitt 5

Fåglar i fångenskap och kläckägg från fåglar i fångenskap

Artikel 59

Krav vid förflyttningar av fåglar i fångenskap

1.  

Aktörerna får endast flytta andra fåglar i fångenskap än papegojor till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren har kontinuerligt vistats i en registrerad eller avgränsad anläggning sedan kläckning eller i minst 21 dagar före avsändandet.

b) 

Djuren kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

c) 

Djuren visar inte några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

d) 

Om djuren har förts in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri, de har genomgått karantän i enlighet med kraven för införsel till unionen på den godkända karantänstationen vid destinationen i unionen.

e) 

När det gäller duvor, djuren är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus och kommer från en anläggning där vaccinering mot infektion med Newcastlesjukevirus utförs.

f) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 61 och 62.

2.  

Aktörerna får endast flytta papegojor till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

Villkoren i punkt 1 är uppfyllda.

b) 

Djuren kommer från en anläggning där aviär klamydios inte har bekräftats under de sista 60 dagarna före avsändandet och där om aviär klamydios har bekräftats under de sista 6 månaderna före avsändandet följande åtgärder har tillämpats:

i) 

Smittade fåglar och fåglar som sannolikt kommer att smittas har genomgått behandling.

ii) 

De har efter avslutad behandling visat sig vara negativa vid laboratorietest för aviär klamydios.

iii) 

Anläggningen har efter avslutad behandling rengjorts och desinfekterats.

iv) 

Minst 60 dagar har förflutit från det att rengöringen och desinfektionen enligt led iii har slutförts.

c) 

Om djuren har varit i kontakt med fåglar i fångenskap från anläggningar där aviär klamydios har diagnosticerats under de sista 60 dagarna före avsändandet, de har visat sig vara negativa vid laboratorietest för aviär klamydios som utförts minst 14 dagar efter kontakten.

d) 

Djuren identifieras i enlighet med artikel 76 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

Artikel 60

Krav vid förflyttningar av kläckägg från fåglar i fångenskap

Aktörerna får endast flytta kläckägg från fåglar i fångenskap till en annan medlemsstat om dessa ägg uppfyller följande krav:

a) 

De kommer från en registrerad eller avgränsad anläggning.

b) 

De kommer från flockar som har hållits i en registrerad eller avgränsad anläggning.

c) 

De kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

d) 

Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 61 och 62.

Artikel 61

Krav avseende vaccinering mot infektion med Newcastlesjukevirus

I de fall då fåglar i fångenskap, kläckägg från fåglar i fångenskap eller ursprungsflockar för kläckägg har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus med andra vacciner än inaktiverade vacciner, ska de vacciner som administreras uppfylla kriterierna i bilaga VI.

Artikel 62

Krav vid förflyttningar av fåglar i fångenskap och kläckägg från fåglar i fångenskap till en medlemsstat eller zon däri med status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering

Aktörerna får endast flytta hönsfåglar i fångenskap (Galliformes) och kläckägg från hönsfåglar i fångenskap från en medlemsstat eller zon däri som inte har status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering till en medlemsstat eller zon däri som har status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering om kraven i artiklarna 59–61 för den specifika varan är uppfyllda, och dessa djur och kläckägg uppfyller följande krav när det gäller infektion med Newcastlesjukevirus:

a) 

När det gäller fåglar i fångenskap:

i) 

Djuren inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus.

ii) 

Djuren har hållits isolerade i 14 dagar före avsändandet, antingen vid ursprungsanläggningen under en officiell veterinärs överinseende eller i en godkänd karantänanläggning, där

— 
inga fåglar i fångenskap har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus under de sista 21 dagarna före avsändandet,
— 
inga andra fåglar har förts in under de sista 21 dagarna före avsändandet,
— 
ingen vaccinering har utförts på karantänanläggningen.
iii) 

Djuren har testats med negativt resultat under de sista 14 dagarna före avsändandet med serologiska tester för påvisande av antikroppar mot Newcastlesjukevirus, utfört på blodprover som med en konfidensgrad på 95 % påvisar infektion vid en prevalens av 5 %.

b) 

När det gäller kläckägg av fåglar i fångenskap, de

i) 

inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus,

ii) 

kommer från flockar som

antingen

— 
inte är vaccinerade mot infektion med Newcastlesjukevirus,
eller
— 
har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus med inaktiverat vaccin,
eller
— 
har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus med levande vaccin som uppfyller kriterierna i bilaga VI och vaccineringen har ägt rum minst 30 dagar före insamlingen av kläckäggen.

KAPITEL 6

Krav vid förflyttningar av hållna landlevande djur till avgränsade anläggningar

Artikel 63

Krav vid förflyttningar av hållna landlevande djur från andra anläggningar än avgränsade anläggningar till en avgränsad anläggning

1.  

Aktörerna får endast flytta andra hållna landlevande djur än primater från andra anläggningar än avgränsade anläggningar till en avgränsad anläggning om följande krav är uppfyllda:

a) 

Djuren genomgår karantän under en period som är lämplig med avseende på de sjukdomar som är förtecknade för de arter som ska flyttas, och under alla omständigheter minst 30 dagar och de under denna period hålls

antingen

i) 

före förflyttningen, i en godkänd karantänanläggning eller i karantänslokaler på en annan avgränsad anläggning,

eller

ii) 

efter förflyttningen, i en karantänslokal på den avgränsade anläggning som utgör den slutliga destinationen.

b) 

Djuren inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten vid tidpunkten för förflyttningen.

c) 

Djuren uppfyller de för arten relevanta kraven för identifiering som fastställs i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

d) 

Djuren uppfyller de krav på vaccinering, behandling eller testning som fastställs i denna förordning och som gäller för djurens förflyttning.

2.  

Aktörerna får endast flytta hållna primater till en avgränsad anläggning i enlighet med regler som är minst lika strikta som de som avses i OIE:s Terrestrial Animal Health Code (2018 års utgåva) artikel 5.9.1–5.9.5 när det gäller karantänåtgärder som är tillämpliga på primater och artikel 6.12.4 när det gäller krav på karantän för primater från en okontrollerad miljö, och en sådan förflyttning har tillåtits,

a) 

vid förflyttning inom en medlemsstat, av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten,

eller

b) 

vid förflyttning till en annan medlemsstat, efter överenskommelse mellan den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten.

Artikel 64

Krav vid förflyttningar av hållna landlevande djur från avgränsade anläggningar till avgränsade anläggningar i andra medlemsstater

1.  
Aktörerna får endast flytta hållna landlevande djur från en avgränsad anläggning till en avgränsad anläggning i en annan medlemsstat om dessa djur inte medför en betydande risk för spridning av de sjukdomar för vilka de förtecknas, på grundval av resultaten av den övervakningsplan som omfattar dessa djur.
2.  
Aktörerna får endast flytta hållna djur av familjerna Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae och Tragulidae till en annan medlemsstat eller zon däri om minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 är uppfyllt.
3.  

Genom undantag från punkt 2 får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av sådana djur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689,

eller

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

KAPITEL 7

Särskilda regler och undantag

Artikel 65

Särskilda regler för förflyttning av resande cirkusar och djurföreställningar till andra medlemsstater

1.  

Aktörer som driver resande cirkusar och djurföreställningar får endast flytta sina cirkusar och djurföreställningar till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

a) 

De förser den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den resande cirkusen eller djurföreställningen är belägen med en resplan över deras planerade förflyttning till en annan medlemsstat minst 10 arbetsdagar före avresan.

b) 

Det förflyttningsdokument som avses i artikel 77 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 och som åtföljer alla djur som ska flyttas är korrekt uppdaterat,

och

i) 

den individuella identitetshandling för varje hund, katt eller iller som ska flyttas och som avses i artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 är korrekt ifylld med de uppgifter som avses i artikel 53 b i och ii,

ii) 

den identitetshandling för en grupp av hållna fåglar som ska flyttas som avses i artikel 79 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 är korrekt uppdaterad.

c) 

Under de sista 12 månaderna före avresan

i) 

har nötkreatur, får, getter, kameldjur och hjortdjur med negativt resultat genomgått ett test för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I,

ii) 

har nötkreatur, getter och hjortdjur med negativt resultat genomgått ett test för infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 1 i bilaga I,

iii) 

har duvor vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus.

d) 

Alla djur i resande cirkusar och djurföreställningar har inspekterats av den officiella veterinären under perioden av 10 arbetsdagar före cirkusens eller djurföreställningens avresa och befanns vara kliniskt friska för de förtecknade sjukdomar som tillämpas på förtecknade arter eller djurkategorier.

2.  
Aktörer som driver resande cirkusar och djurföreställningar får endast flytta hållna djur av familjerna Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae och Tragulidae till en annan medlemsstat eller zon däri om minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 är uppfyllt.
3.  

Genom undantag från punkt 2 får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av sådana djur som inte uppfyller minst ett av kraven i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689,

eller

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 66

Den behöriga myndighetens skyldighet när det gäller förflyttning av resande cirkusar och djurföreställningar till andra medlemsstater

Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska underteckna och stämpla den resplan som avses i artikel 65.1 a, förutsatt att

a) 

den resande cirkusen eller djurföreställningen inte är föremål för några djurhälsorestriktioner avseende en sjukdom som förtecknas för arten av något djur som hålls i den resande cirkusen eller djurföreställningen,

b) 

de djurhälsokrav som anges i artikel 65 är uppfyllda,

c) 

alla identitetshandlingar som åtföljer djuren vid förflyttning av den resande cirkusen eller djurföreställningen är korrekt uppdaterade och djuren uppfyller de krav på vaccinering, behandling eller testning som fastställs i denna förordning och som gäller för den berörda artens förflyttning.

▼M2

Artikel 67

Krav vid förflyttningar av fåglar i fångenskap avsedda för utställningar

1.  
Aktörerna får endast flytta fåglar i fångenskap till en utställning i en annan medlemsstat om dessa djur uppfyller villkoren i artikel 59.
2.  

Före en förflyttning till en utställning i en annan medlemsstat får aktörerna i en medlemsstat samla fåglar i fångenskap på en enda registrerad anläggning i samma medlemsstat på följande villkor:

a) 

Fåglarna i fångenskap vistas på den anläggningen i högst 12 timmar,

b) 

Vid uppsamlingstidpunkten håller anläggningen endast fåglar i fångenskap som är avsedda för den berörda utställningen,

c) 

Alla fåglar i fångenskap som samlats på anläggningen kommer direkt från registrerade eller godkända anläggningar där de kontinuerligt hålls och där de uppfyller villkoren i artikel 59.

3.  

Den aktör som driver utställningen, med undantag av utställningar med flyguppvisning, ska säkerställa att följande gäller:

a) 

Införseln av djur till utställningen är begränsad till fåglar i fångenskap som registrerats på förhand för deltagande i utställningen,

b) 

Införseln till utställningen av fåglar som har sitt ursprung i anläggningar i den medlemsstat där utställningen äger rum äventyrar inte hälsostatusen hos de fåglar som deltar i utställningen

antingen

i) 

genom ett krav på att alla fåglar i fångenskap som deltar i utställningen ska ha samma hälsostatus,

eller

ii) 

genom att fåglar i fångenskap med ursprung i den medlemsstat där utställningen äger rum hålls i separata lokaler eller utrymmen åtskilda från fåglar i fångenskap med ursprung i andra medlemsstater.

c) 

En veterinär

i) 

utför identitetskontroller av fåglar i fångenskap som deltar i utställningen före deras införsel till utställningen,

ii) 

övervakar fåglarnas kliniska tillstånd vid införseln till och under utställningen.

▼M3

4.  

Aktörerna ska säkerställa att fåglar i fångenskap som flyttas till en utställning i enlighet med punkterna 1 och 2 endast flyttas tillbaka till ursprungsmedlemsstaten om följande krav är uppfyllda:

a) 

Fåglarna åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat antingen av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 eller av utställningsmedlemsstaten. Den sistnämnda myndigheten ska utfärda djurhälsointyget på grundval av officiella uppgifter i det intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

b) 

Förflyttningen sker inom giltighetstiden för det intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

c) 

Fåglarna har inte varit i kontakt med fåglar med en lägre hälsostatus under utställningen.

Om djurhälsointyget utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska en försäkran om att fåglarna inte har varit i kontakt med fåglar med en lägre hälsostatus under utställningen utfärdas av den veterinär som avses i punkt 3 c för andra fåglar än de som deltar i utställningar med flyguppvisning, eller av den aktör som är ansvarig för de fåglar som deltog i en utställning med flyguppvisning.

5.  

Aktörerna ska säkerställa att fåglar i fångenskap som flyttas till en utställning i enlighet med punkterna 1 och 2 endast flyttas till en medlemsstat som inte är ursprungsmedlemsstaten om följande krav är uppfyllda:

a) 

Fåglarna åtföljs av ett djurhälsointyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i utställningsmedlemsstaten och fyllts i på grundval av officiella uppgifter i det intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1.

b) 

Förflyttningen sker inom giltighetstiden för det intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

c) 

Fåglarna har inte varit i kontakt med fåglar med en lägre hälsostatus under utställningen.

d) 

Om utställningen sker i en medlemsstat eller zon däri som inte har status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering, får hönsfåglar (Galliformes) inte förflyttas till en medlemsstat eller en zon däri med status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering, utom om alla hönsfåglar på utställningen uppfyller kraven i artikel 62 a.

Aktören på destinationen ska säkerställa att fåglarna hålls isolerade från alla andra fåglar i 21 dagar efter ankomsten.

▼M1

Artikel 68

Särskilda krav vid förflyttningar av tävlingsduvor till sportevenemang i en annan medlemsstat

Aktörerna får endast flytta tävlingsduvor till sportevenemang i en annan medlemsstat om dessa djur uppfyller villkoren i artikel 59, med undantag för uppehållsperioden i artikel 59.1 a.

▼B

KAPITEL 8

Djurhälsointyg och anmälan av förflyttning

Avsnitt 1

Krav för utfärdande av djurhälsointyg

▼M3

Artikel 69

Undantag för förflyttningar av hållna hästdjur till andra medlemsstater

Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten får tillåta förflyttning till en annan medlemsstat av registrerade hästdjur som inte uppfyller de krav för utfärdande av djurhälsointyg som fastställs i artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429, förutsatt att

a) 

den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten har fastställt villkor på grundval av de krav som avses i leden b och c, och har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna,

b) 

de djur som hålls och flyttas på ursprungsmedlemsstatens respektive destinationsmedlemsstatens territorium uppfyller åtminstone djurhälsokraven för förflyttning av hållna hästdjur till andra medlemsstater, och särskilt de specifika djurhälsokrav som fastställs i artikel 22,

c) 

den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten uppfyller det villkor, som fastställts av den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten, om spårbarhet av de djur som flyttas och anmäler sin avsikt att tillämpa undantaget till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten.

▼B

Artikel 70

Undantag för förflyttningar av landlevande djur i resande cirkusar och djurföreställningar till andra medlemsstater

De krav för utfärdande av djurhälsointyg som fastställs i artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska inte tillämpas på förflyttning av landlevande djur i resande cirkusar och djurföreställningar till en annan medlemsstat.

Artikel 71

Djurhälsointyg för vissa hållna landlevande djur

▼M1

1.  
Aktörerna får endast flytta fåglar i fångenskap (förutom tävlingsduvor till sportevenemang), honungsbin, humlor utom humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar, primater, hundar, katter, illrar eller övriga rovdjur till en annan medlemsstat om de åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

▼M2

2.  
Genom undantag från punkt 1 får aktörerna flytta fåglar i fångenskap från andra utställningar än utställningar med flyguppvisning tillbaka till fåglarnas ursprungsmedlemsstat i enlighet med artikel 67.4 b.
3.  
Genom undantag från punkt 1 får aktörerna flytta fåglar i fångenskap från utställningar med flyguppvisning tillbaka till fåglarnas ursprungsmedlemsstat i enlighet med artikel 67.4 c.

▼B

Artikel 72

Djurhälsointyg för kläckägg från fåglar i fångenskap

Aktörerna får endast flytta kläckägg från fåglar i fångenskap till en annan medlemsstat om de åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

Avsnitt 2

Innehållet i djurhälsointyg för hållna landlevande djur och kläckägg

Artikel 73

Innehållet i djurhälsointyg för hållna nötkreatur

1.  
Det djurhälsointyg för hållna nötkreatur, med undantag av de hållna nötkreatur som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 10 och i tillämpliga fall artiklarna 11, 12 och 13.
2.  
Det djurhälsointyg för hållna nötkreatur som flyttas antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 14.

Artikel 74

Innehållet i djurhälsointyg för hållna får och getter

1.  

Det djurhälsointyg för hållna får och getter, med undantag av de hållna får och getter som avses i punkterna 2 och 3, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i,

a) 

när det gäller får, utom okastrerade får av hankön, artikel 15.1 och 15.2,

b) 

när det gäller getter, artikel 15.1 och 15.3,

c) 

när det gäller okastrerade får av hankön, artikel 15.1, 15.2 och 15.4,

d) 

i tillämpliga fall, artikel 17.

2.  

Det djurhälsointyg för hållna får och getter som flyttas till en annan medlemsstat eller zon däri med ett godkänt program för utrotning av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i

a) 

artikel 15.1 a, b och d–h,

b) 

antingen artikel 15.1 c eller artikel 16,

c) 

i tillämpliga fall, artikel 17.

3.  
Det djurhälsointyg för hållna får och getter som flyttas antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 18.

Artikel 75

Innehållet i djurhälsointyg för hållna svin

1.  
Det djurhälsointyg för hållna svin, med undantag av de hållna svin som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 19 och i tillämpliga fall artikel 20.
2.  
Det djurhälsointyg för hållna svin som flyttas antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 21.

Artikel 76

Innehållet i djurhälsointyg för hållna hästdjur

1.  
Det djurhälsointyg för hållna hästdjur som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 22.
2.  

Det djurhälsointyg som avses i punkt 1

a) 

ska utfärdas för ett individuellt hästdjur,

eller

b) 

får utfärdas för en sändning av hästdjur som

i) 

sänds direkt till en annan medlemsstat utan att ha genomgått uppsamling,

eller

ii) 

transporterats antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt.

Artikel 77

Innehållet i djurhälsointyg för hållna kameldjur

1.  
Det djurhälsointyg för hållna kameldjur, med undantag av de hållna kameldjur som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 23 och i tillämpliga fall artikel 24.
2.  
Det djurhälsointyg för hållna kameldjur som flyttas antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 25.

Artikel 78

Innehållet i djurhälsointyg för hållna hjortdjur

1.  
Det djurhälsointyg för hållna hjortdjur, med undantag av de hållna hjortdjur som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 26 och i tillämpliga fall artikel 27.
2.  
Det djurhälsointyg för hållna hjortdjur som flyttas antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 28.

Artikel 79

Innehållet i djurhälsointyg för övriga hållna hov- och klövdjur

1.  
Det djurhälsointyg för övriga hållna hov- och klövdjur, med undantag av de övriga hållna hov- och klövdjur som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 29 och i tillämpliga fall artikel 30.
2.  
Det djurhälsointyg för övriga hållna hov- och klövdjur som flyttas antingen direkt eller efter att ha genomgått uppsamling till ett slakteri i en annan medlemsstat för omedelbar slakt, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 31.

Artikel 80

Innehållet i djurhälsointyg för fjäderfä

Det djurhälsointyg för fjäderfä som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i,

a) 

när det gäller avelsfjäderfä och bruksfjäderfä, artikel 34 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av fjäderfä, artiklarna 41 och 42,

b) 

när det gäller fjäderfä för slakt, artikel 35 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av fjäderfä, artiklarna 41 och 42,

c) 

när det gäller dagsgamla kycklingar, artikel 36 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av fjäderfä, artiklarna 41 och 42,

d) 

när det gäller färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar, artikel 37 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av fjäderfä, artiklarna 41 och 42.

Artikel 81

Innehållet i djurhälsointyg för fåglar i fångenskap

▼M1

1.  
Det djurhälsointyg för fåglar i fångenskap, med undantag av de som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 59 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av fågel, artiklarna 61 och 62.

▼M2

2.  
Det djurhälsointyg för fåglar i fångenskap avsedda för utställningar som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII samt ett intygande om överensstämmelse med kraven i artikel 67.1 och, om fåglarna samlas på en enda registrerad anläggning, med kraven i artikel 67.2.

▼M1 —————

▼B

Artikel 82

Innehållet i djurhälsointyg för kläckägg från fjäderfä

Det djurhälsointyg för kläckägg från fjäderfä som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 161.1 i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 2 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i,

a) 

när det gäller kläckägg från fjäderfä, förutom de som avses i artikel 38 b och c och, om tillämpligt för den specifika kategorin av ägg, artiklarna 41 och 42,

b) 

när det gäller färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar, artikel 39 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av ägg, artiklarna 41 och 42,

c) 

när det gäller specifikt patogenfria ägg av fjäderfä, artikel 40.

Artikel 83

Innehållet i djurhälsointyg för kläckägg från fåglar i fångenskap

Det djurhälsointyg för kläckägg från fåglar i fångenskap som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 72 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 2 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 60 och, om tillämpligt för den specifika kategorin av ägg, artiklarna 61 och 62.

Artikel 84

Innehållet i djurhälsointyg för honungsbin och humlor

1.  
Det djurhälsointyg för honungsbin som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 48 och, i tillämpliga fall, artiklarna 49 och 50.
2.  
Det djurhälsointyg för humlor, förutom för humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 51.

Artikel 85

Innehållet i djurhälsointyg för primater

Det djurhälsointyg för primater som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 47.

Artikel 86

Innehållet i djurhälsointyg för hundar, katter och illrar

▼M3

1.  
Det djurhälsointyg för hundar, katter och illrar, med undantag av de hundar, katter och illrar som avses i punkt 2, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII, ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 53 och i tillämpliga fall artikel 54 samt en länk till den identitetshandling som avses i artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

▼B

2.  
Det djurhälsointyg för hundar, katter och illrar som hålls som sällskapsdjur, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII, ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 55 och i tillämpliga fall artikel 56 samt en länk till den identitetshandling som avses i artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

Artikel 87

Innehållet i djurhälsointyg för övriga rovdjur

Det djurhälsointyg för övriga rovdjur som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 58.

Artikel 88

Innehållet i djurhälsointyg för landlevande djur som flyttas från en avgränsad anläggning till en avgränsad anläggning i en annan medlemsstat

Det djurhälsointyg för landlevande djur som flyttas från en avgränsad anläggning till en avgränsad anläggning i en annan medlemsstat, som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 eller artikel 71.1 i den här förordningen ska innehålla den allmänna information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 64.

Avsnitt 3

Krav för utfärdande av djurhälsointyg för särskilda typer av förflyttningar av hållna landlevande djur

Artikel 89

Utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av hov- och klövdjur och fjäderfä genom anläggningar som genomför uppsamling

Den behöriga myndigheten ska utfärda det djurhälsointyg som avses i artiklarna 73–80 för förflyttning av hov- och klövdjur och fjäderfän som ska genomgå uppsamling till en annan medlemsstat enligt följande:

a) 

De dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller som avses i artikel 91.1 ska utföras innan det första djurhälsointyg som avses i artiklarna 73–80 utfärdas,

antingen

i) 

på ursprungsanläggningen om djuren är avsedda för

— 
direkt förflyttning till en anläggning som godkänts för uppsamling i transitmedlemsstaten,
eller
— 
uppsamling i ett transportmedel i ursprungsmedlemsstaten för att flyttas direkt till en annan medlemsstat,

eller

ii) 

på en anläggning som godkänts för uppsamling, om djuren har samlats i ursprungsmedlemsstaten för avsändning till en annan medlemsstat,

eller

iii) 

på en anläggning som godkänts för uppsamling i en transitmedlemsstat, om djuren har genomgått uppsamling i en sådan medlemsstat.

b) 

Det djurhälsointyg som avses i artiklarna 73–80 är ifyllt på grundval av officiella uppgifter

i) 

som är tillgängliga för den intygande officiella veterinär som utfört de kontroller och undersökningar som avses i led a i och ii i ursprungsmedlemsstaten,

eller

ii) 

som anges i det första eller andra djurhälsointyg som avses i artiklarna 73–80 och som är tillgängliga för den intygande officiella veterinär som utfört de kontroller och undersökningar som avses i led a iii i transitmedlemsstaten, om en sådan har besökts.

Artikel 90

Utfärdande av djurhälsointyg för hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som är avsedda för export till tredjeländer under deras förflyttning från ursprungsmedlemsstaten till unionens yttre gräns genom andra medlemsstaters territorium

Aktörerna ska säkerställa att hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän som är avsedda för export till ett tredjeland och som transporteras till unionens yttre gräns genom en annan medlemsstat åtföljs av hälsointyg där det intygas att

i) 

djuren åtminstone uppfyller kraven i enlighet med detta kapitel för förflyttning av hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän avsedda för slakt i den medlemsstat där utförselstället är beläget,

och

ii) 

när det gäller djur av förtecknade arter vad gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), djuren åtminstone uppfyller kraven i artikel 33 om utförselstället är beläget i en medlemsstat eller zon däri med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24).

Avsnitt 4

Bestämmelser om den behöriga myndighetens ansvar för utfärdande av djurhälsointyg

Artikel 91

Den behöriga myndighetens ansvar för utfärdande av djurhälsointyg

1.  

Innan ett djurhälsointyg undertecknas ska den officiella veterinären utföra följande typer av dokumentkontroller, identitetskontroller, fysiska kontroller och undersökningar för att kontrollera att kraven uppfylls:

a) 

När det gäller hållna hov- och klövdjur, en identitetskontroll och en klinisk undersökning av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

b) 

När det gäller avelsfjäderfä, bruksfjäderfä och färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar, en dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken och av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

c) 

När det gäller fjäderfän avsedda för slakt, en dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av djuren i sändningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

d) 

När det gäller dagsgamla kycklingar, en dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på ursprungsflockens anläggning i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

e) 

När det gäller fåglar i fångenskap,

i) 

en identitetskontroll av djuren i sändningen,

ii) 

en dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken och av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten,

▼M2

iii) 

när det gäller fåglar i fångenskap som flyttas till en utställning i en annan medlemsstat från en enda registrerad anläggning enligt artikel 67.2, identitetskontroller och fysiska kontroller av fåglarna i fångenskap samt en dokumentkontroll av hälso- och produktionsjournaler för den registrerade eller godkända ursprungsanläggningen och av en försäkran från aktören på den anläggningen där det intygas att

— 
de fåglar i fångenskap som intygandet gäller kontinuerligt har vistats på ursprungsanläggning sedan kläckning eller under minst de sista 21 dagarna före avsändandet,
— 
ursprungsflocken inte uppvisar onormal dödlighet utan fastställd orsak, och
— 
fåglarna i ursprungsflocken under de sista 48 timmarna inte har visat några kliniska tecken på eller väckt någon misstanke om förtecknade sjukdomar för arten.

▼B

f) 

När det gäller kläckägg från fjäderfä, en dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på ursprungsflockens anläggning och i tillämpliga fall de journaler som förs på det avsändande kläckeriet, en identitetskontroll av kläckäggen och

antingen

i) 

en klinisk besiktning av ursprungsflocken i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten,

eller

ii) 

månatliga hälsokontroller av ursprungsflockens hälsostatus och en utvärdering av dess nuvarande hälsostatus med hjälp av aktuell information som tillhandahålls av aktören.

g) 

När det gäller kläckägg från fåglar i fångenskap, en dokumentkontroll av de hälso- och produktionsjournaler som förs på anläggningen, en identitetskontroll av kläckäggen och en klinisk besiktning av ursprungsflocken i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

h) 

När det gäller honungsbin och humlor, en identitetskontroll och

antingen

i) 

en visuell undersökning av djuren, deras förpackning och eventuellt medföljande foder eller annat materiel för att påvisa förekomst av amerikansk yngelröta, lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) och Tropilaelaps spp. för honungsbin eller lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) för humlor,

eller

ii) 

när det gäller honungsbidrottningar som omfattas av undantaget i artikel 49, en dokumentkontroll av journalerna från de månatliga hälsokontrollerna under produktionssäsongen, en visuell undersökning av deras individuella burar i syfte att kontrollera högsta antal arbetsbin per bur och en visuell undersökning av djuren, deras förpackning och eventuellt medföljande foder eller annat materiel för att påvisa förekomst av amerikansk yngelröta, lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) och Tropilaelaps spp..

i) 

När det gäller primater, en dokumentkontroll av hälsojournalerna, en identitetskontroll och en klinisk undersökning, och om detta inte är möjligt en klinisk besiktning, av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

▼M3

j) 

När det gäller hundar, katter, illrar, en dokumentkontroll av den individuella identitetshandling i enlighet med artikel 71 i delegerad förordning (EU) 2019/2035, samt när det gäller hundar, katter, illrar och övriga rovdjur, en identitetskontroll och en klinisk undersökning, och om detta inte är möjligt en klinisk besiktning, av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

▼B

k) 

När det gäller landlevande djur som flyttas från en avgränsad anläggning till en avgränsad anläggning i en annan medlemsstat, en dokumentkontroll av hälsojournalerna, en identitetskontroll och en klinisk undersökning, och om detta inte är möjligt en klinisk besiktning, av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

2.  

Den officiella veterinären ska utföra de dokumentkontroller, identitetskontroller, fysiska kontroller och undersökningar som avses i punkt 1 och utfärda ett djurhälsointyg enligt följande:

a) 

Under de sista 24 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, eller i tillämpliga fall anläggningen som godkänts för uppsamling, när det gäller hållna hov- och klövdjur utom hästdjur.

▼M3

b) 

Under de sista 48 timmarna eller den sista arbetsdagen före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller hästdjur.

▼B

c) 

Under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller avelsfjäderfä, bruksfjäderfä, färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar och fåglar i fångenskap.

d) 

Under de sista 5 dagarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller fjäderfän avsedda för slakt.

e) 

Under de sista 24 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller dagsgamla kycklingar.

f) 

När det gäller kläckägg från fjäderfä,

i) 

under de sista 72 timmarna före avsändandet av kläckäggen från ursprungsanläggningen, när det gäller dokumentkontroller, identitetskontroller, den kliniska inspektionen av ursprungsflocken och utvärderingen av dess nuvarande hälsostatus enligt den aktuella information som tillhandahållits av aktören,

ii) 

under de sista 31 dagarna före avsändandet av kläckäggen från ursprungsanläggningen, när det gäller månatliga hälsokontroller av ursprungsflocken.

g) 

Under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller kläckägg från fåglar i fångenskap.

h) 

Under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller honungsbin och humlor, och under de sista 24 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller honungsbidrottningar som omfattas av ett undantag.

i) 

Under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller primater.

j) 

Under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller hundar, katter, illrar och övriga rovdjur.

k) 

Under de sista 48 timmarna före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller landlevande djur som förflyttas från en avgränsad anläggning till en avgränsad anläggning i en annan medlemsstat.

3.  
Djurhälsointyget ska vara giltigt i 10 dagar från och med dagen för utfärdandet, utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som fastställs enligt artikel 92.

Artikel 92

Undantag när det gäller varaktigheten av djurhälsointygets giltighet

1.  
Genom undantag från artikel 91.3 får djurhälsointygets giltighetstid på 10 dagar, när det gäller djur som transporteras på vattenvägar eller till havs, förlängas med restiden till sjöss.

▼M3

2.  

Genom undantag från giltighetstiden för det djurhälsointyg som avses i artikel 91.3 ska det djurhälsointyg som utfärdas för ett individuellt hästdjur och som avses i artikel 76.2 a vara giltigt i 30 dagar under förutsättning att

a) 

det hästdjur som ska flyttas åtföljs av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid som föreskrivs i artikel 114.1 c i förordning (EU) 2016/429 och som inkluderar ett giltigt valideringsmärke som utfärdats av den behöriga myndigheten, eller av det organ till vilket denna verksamhet har delegerats, för en period på högst 4 år, och som dokumenterar att djuret vanligen vistas på en anläggning som av den behöriga myndigheten erkänts som en anläggning med låg hälsorisk på grund av ofta förekommande djurhälsobesök, ytterligare identitetskontroller och hälsokontroller samt frånvaron av naturlig betäckning på anläggningen, förutom i separata utrymmen som är avsedda därför,

eller

b) 

det registrerade hästdjur som ska flyttas åtföljs av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid och som föreskrivs i artikel 114.1 c i förordning (EU) 2016/429 samt som inkluderar en giltig licens som utfärdats för en period på högst 4 år, antingen av den nationella avdelningen av Internationella ridsportförbundet för deltagande i hästtävlingar eller av den behöriga kapplöpningsmyndigheten för deltagande i kapplöpningar och som dokumenterar minst två besök per år av en veterinär, inklusive sådana som är nödvändiga för att utföra regelbundna vaccinationer mot hästinfluensa och undersökningar som krävs för förflyttningar till andra medlemsstater eller tredjeländer.

▼B

3.  

Under giltighetstiden ska det intyg som avses i punkt 2 vara tillräckligt för

a) 

flera införslar till andra medlemsstater,

b) 

återresa till den avsändande anläggning som anges i intyget.

Avsnitt 5

Detaljerade bestämmelser för anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur och kläckägg till andra medlemsstater

Artikel 93

Aktörernas förhandsanmälan av förflyttning av humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar mellan medlemsstater

När det gäller humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar som flyttas till en annan medlemsstat, ska den aktör som driver ursprungsanläggningen lämna in en anmälan till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten innan humlorna avsänds.

Artikel 94

Aktörernas förhandsanmälan av resande cirkusar och djurföreställningar när de har för avsikt att flytta hållna landlevande djur mellan medlemsstater

När det gäller resande cirkusar och djurföreställningar som flyttas till en annan medlemsstat ska den aktör som driver den resande cirkusen och djurföreställningen lämna in en anmälan till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten minst 10 dagar före dessa resande cirkusars och djurföreställningars avresa.

Artikel 95

Aktörernas förhandsanmälan av förflyttningar av kläckägg från fåglar i fångenskap mellan medlemsstater

När det gäller kläckägg från fåglar i fångenskap som flyttas till en annan medlemsstat, ska den aktör som driver ursprungsanläggningen i förväg lämna in en anmälan till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten om den avsedda förflyttningen av detta avelsmaterial.

Artikel 96

Aktörernas informationsskyldighet vid anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur till andra medlemsstater

De aktörer som lämnar in en anmälan till den behöriga myndigheten i sin ursprungsmedlemsstat enligt artikel 152 i förordning (EU) 2016/429 ska till den behöriga myndigheten lämna den information om varje sändning av hållna landlevande djur som ska flyttas till en annan medlemsstat som föreskrivs i

a) 

del 1 punkt 1 a–d i bilaga VIII avseende hållna landlevande djur, utom humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar, som ska flyttas till en annan medlemsstat,

b) 

del 2 i bilaga VIII avseende humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar.

Artikel 97

Den behöriga myndighetens informationsskyldighet vid anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur till andra medlemsstater

Den behöriga myndighet i ursprungsmedlemsstaten som lämnar in en anmälan till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten enligt artikel 153.1 i förordning (EU) 2016/429 ska lämna den information om varje sändning av hållna landlevande djur som ska flyttas till en annan medlemsstat som föreskrivs i

a) 

del 1 punkt 1 a–d i bilaga VIII avseende hållna landlevande djur, utom humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar, som ska flyttas till en annan medlemsstat,

b) 

del 2 i bilaga VIII avseende humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar.

Artikel 98

Anmälan av förflyttningar av kläckägg till andra medlemsstater

De aktörer som lämnar in en anmälan till den behöriga myndigheten i sin ursprungsmedlemsstat i enlighet med artikel 163 i förordning (EU) 2016/429 och artikel 95 i den här förordningen ska till den behöriga myndigheten lämna den information som föreskrivs i del 1 punkt 2 a–e i bilaga VIII avseende varje sändning av kläckägg som ska flyttas till en annan medlemsstat.

Artikel 99

Nödrutiner

Vid strömavbrott och andra störningar av Imsoc ska den behöriga myndigheten på ursprungsorten för de hållna landlevande djur eller kläckägg som ska flyttas till en annan medlemsstat följa de beredskapsarrangemang som fastställts enligt artikel 134 d i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 100

Utseende av regioner för administration av anmälningar av förflyttningar

Medlemsstaterna ska, när de utser regioner för administration av anmälningar av förflyttningar enligt artiklarna 97 och 98, säkerställa att

a) 

alla delar av deras territorium omfattas av minst en region,

b) 

varje utsedd region faller under en behörig myndighets ansvar, vilken utsetts för utfärdande av djurhälsointyg i den regionen,

c) 

den behöriga myndighet som ansvarar för den utsedda regionen har tillgång till Imsoc,

d) 

personalen på den behöriga myndighet som ansvarar för den utsedda regionen har lämplig kompetens och kunskap samt har fått särskild utbildning eller har motsvarande praktiska erfarenheter av användning av Imsoc för produktion, hantering och överföring av den information som föreskrivs i artiklarna 97 och 98.

DEL III

FÖRFLYTTNINGAR AV VILDA LANDLEVANDE DJUR

Artikel 101

Krav vid förflyttning av vilda landlevande djur till andra medlemsstater

1.  
Aktörerna får endast flytta vilda landlevande djur från deras ursprungslivsmiljö genom att lasta dem direkt på ett transportmedel som ska ta dem till en livsmiljö eller en anläggning i en annan medlemsstat utan att djuren förs in på någon anläggning i ursprungsmedlemsstaten.
2.  

Aktörerna och transportörerna ska säkerställa att följande gäller för de transportmedel som används för transport av vilda landlevande djur, förutom honungsbin och humlor:

a) 

Transportmedlen är utformade på ett sådant sätt att

i) 

djuren inte kan rymma eller falla ut,

ii) 

det är möjligt att okulärbesiktiga djuren på transportmedlet,

iii) 

spridning av djurexkrementer, strö eller foder förhindras eller minimeras,

iv) 

när det gäller fåglar, spridningen av fjädrar förhindras eller minimeras,

v) 

djuren vid behov kan fasthållas eller transporteras sederade.

b) 

Transportmedlen rengörs och desinfekteras omedelbart efter varje transport av djur eller varje föremål som utgör en djurhälsorisk och, om så behövs, desinfekteras på nytt och under alla omständigheter torkas eller tillåts torka innan en ny lastning av djur.

3.  

Aktörerna och transportörerna ska säkerställa att de behållare som används för transport av vilda landlevande djur, förutom honungsbin och humlor,

a) 

uppfyller villkoren i punkt 2 a,

b) 

endast innehåller vilda djur av samma art från samma livsmiljö,

c) 

är märkta med detaljerade uppgifter om art och antal djur,

d) 

är antingen oanvända för ändamålet avsedda engångskärl som destrueras efter den första användningen eller rengörs och desinfekteras efter användning och torkas eller tillåts torka före eventuell efterföljande användning.

4.  

Aktörerna får endast flytta vilda landlevande djur från deras ursprungslivsmiljö till en livsmiljö eller en anläggning i en annan medlemsstat om följande ytterligare krav är uppfyllda:

a) 

En majoritet av djuren i sändningen har vistats i ursprungslivsmiljön i minst 30 dagar före avsändandet, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och har under denna period inte varit i kontakt med hållna djur med en lägre hälsostatus eller som är föremål för restriktioner vad gäller förflyttning av djurhälsoskäl, eller med hållna djur som kommer från en anläggning som inte uppfyller kraven i led b.

b) 

Alla djur som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium under de sista 30 dagarna före avsändandet av de djur som avses i punkt 1, och som förs in till en anläggning belägen i den livsmiljö där dessa djur vistades, hålls åtskilda för att förhindra direkt och indirekt kontakt med alla andra djur på den anläggningen och i den livsmiljön.

c) 

▼M1

Djur av förtecknade arter för de relevanta sjukdomarna kommer från en livsmiljö där följande sjukdomar och infektioner inte har rapporterats under de fastställda tidsramarna:

▼B

i) 

Infektion med rabiesvirus under de sista 30 dagarna före avsändandet.

ii) 

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis hos vilda landlevande djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista 42 dagarna före avsändandet.

iii) 

Infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos vilda landlevande djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen under de sista 42 dagarna före avsändandet.

iv) 

Infektion med EHD-virus hos vilda landlevande djur av förtecknade arter vad gäller den sjukdomen inom en radie av 150 km under de sista två åren före avsändandet.

v) 

Mjältbrand hos hov- och klövdjur under de sista 15 dagarna före avsändandet.

vi) 

Surra (Trypanosoma evansi under de sista 30 dagarna före avsändandet.

d) 

Om dessa djur tillhör familjerna Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae eller Tragulidae ska ursprungslivsmiljön uppfylla minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

e) 

Dessa djur har såvitt känt inte varit i kontakt med vilda landlevande djur som inte uppfyllde kraven i led c under de sista 30 dagarna före avsändandet.

▼M1

5.  

Genom undantag från punkt 4 d i denna artikel får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta förflyttning av vilda landlevande djur av familjerna Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae eller Tragulidae från en livsmiljö som inte uppfyller minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri:

▼B

a) 

med sjukdomsfri status eller med ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna enligt de villkor som anges i artikel 43.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689,

eller

b) 

utan sjukdomsfri status och utan ett godkänt program för utrotning av infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24), om destinationsmedlemsstaten har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om att sådana förflyttningar är tillåtna. Om destinationsmedlemsstaten anger villkor för att tillåta sådana förflyttningar, ska dessa villkor ingå i de villkor som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 5–8 i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 102

Innehållet i djurhälsointyg för vilda landlevande djur

Det djurhälsointyg för vilda landlevande djur som utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 155.1 c i förordning (EU) 2016/429 ska innehålla den allmänna information som anges i punkt 3 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 101.4 och, i tillämpliga fall, 101.5 i den här förordningen.

Artikel 103

Bestämmelser om den behöriga myndighetens ansvar för utfärdande av djurhälsointyg för förflyttningar av vilda landlevande djur till andra medlemsstater

1.  

Före undertecknandet av det djurhälsointyg som avses i artikel 102 för förflyttning av vilda landlevande djur ska den officiella veterinären utföra följande typer av identitetskontroller och undersökningar:

a) 

En undersökning av tillgänglig information som visar att kraven i artikel 101.4 är uppfyllda.

b) 

En identitetskontroll.

c) 

En klinisk undersökning, och om detta inte är möjligt en klinisk besiktning, av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade eller nya sjukdomar för arten.

2.  
Den officiella veterinären ska utföra de dokumentkontroller, identitetskontroller, fysiska kontroller och undersökningar som föreskrivs i punkt 1 och utfärda djurhälsointyget under de sista 24 timmarna före avsändandet av sändningen från livsmiljön.
3.  
Djurhälsointyget ska vara giltigt i 10 dagar från dagen för utfärdandet.
4.  
Genom undantag från punkt 3 får djurhälsointygets giltighetstid på 10 dagar, när det gäller vilda landlevande djur som transporteras på vattenvägar eller till havs, förlängas med restiden till sjöss.

Artikel 104

Krav för aktörernas förhandsanmälan av förflyttningar av vilda landlevande djur till andra medlemsstater

Andra aktörer än transportörer som flyttar vilda landlevande djur till en annan medlemsstat ska minst 24 timmar före avsändandet lämna in en anmälan till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten.

Artikel 105

Aktörernas skyldighet att anmäla förflyttningar av vilda landlevande djur till andra medlemsstater

När det gäller den anmälan som avses i artikel 155.1 d i förordning (EU) 2016/429 ska andra aktörer än transportörer som flyttar vilda landlevande djur till en annan medlemsstat förse den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten med den information som föreskrivs i artikel 145.1 i förordning (EU) 2016/429 och i del 1 punkt 3 a–d i bilaga VIII för varje sändning av dessa djur som ska flyttas till en annan medlemsstat.

Artikel 106

Den behöriga myndighetens ansvar vid anmälan av förflyttningar av vilda landlevande djur till andra medlemsstater

Den behöriga myndighet i ursprungsmedlemsstaten som lämnar in en anmälan till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten enligt artikel 155.1 d i förordning (EU) 2016/429 ska till den behöriga myndigheten lämna den information som föreskrivs i del 1 punkt 3 a–d i bilaga VIII för varje sändning av vilda landlevande djur som ska flyttas till en annan medlemsstat.

Artikel 107

Nödrutiner

Vid strömavbrott och andra störningar av Imsoc ska den behöriga myndigheten på ursprungsorten för de vilda landlevande djuren följa de beredskapsarrangemang som fastställts enligt artikel 134 d i förordning (EU) 2017/625.

DEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 108

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

DIAGNOSMETODER

Del 1

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis

1. Serologiska tester för nötkreatur, får, getter och kameldjur:

a) 

Buffrade brucella-antigentester

b) 

Komplementbindningstest (CFT)

c) 

Indirekt Elisa-test (iELISA)

d) 

Fluorescenspolarisationstest

e) 

Kompetitivt Elisa-test (cELISA)

2. Serologiska tester för svin:

a) 

Buffrade brucella-antigentester

b) 

Komplementbindningstest (CFT)

c) 

Indirekt Elisa-test (iELISA)

d) 

Fluorescenspolarisationstest

e) 

Kompetitivt Elisa-test (cELISA)

3. Brucellin-hudtest (BST) för får, getter och svin

Del 2

Infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis)

1. Tuberkulin-hudtester:

a) 

Enkelt intradermalt tuberkulintest

b) 

Komparativt intradermalt tuberkulintest

2. Test på blodprover:

a) 

Gammainterferontest

Del 3

Surra (Trypanosoma evansi)

Serologiska tester:

a) 

Elisa-test för trypanosomiasis

b) 

Agglutinationstest med kort (CATT) för trypanosomiasis vid en serumspädning på 1:4

Del 4

Enzootisk bovin leukos

Serologiska tester:

a) 

Tester på blodprover:

i) 

Immunodiffusionstest med agargel (AGID)

ii) 

Blockerande Elisa-test (bELISA)

iii) 

Indirekt Elisa-test (iELISA)

b) 

Test på mjölkprover:

i) 

Indirekt Elisa-test (iELISA)

Del 5

Infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit 

Metoder:

Ovaccinerade nötkreatur

BoHV-1 iELISA ()

gB bELISA ()

Nötkreatur som vaccinerats med ett gE-deleterat vaccin

gE bELISA ()

(1)   

Elisa-test för påvisande av antikroppar mot helt BoHV-1-virus.

(2)   

Elisa-test för påvisande av antikroppar mot BoHV-1-gB-protein. Denna metod kan också användas för tester för påvisande av antikroppar mot helt BoHV-1.

(3)   

Elisa-test för påvisande av antikroppar mot BoHV-1-gE-protein.

Del 6

Bovin virusdiarré

1. Direkta metoder:

a) 

Realtids PCR med omvänd transkription (realtids-RT-PCR)

b) 

Elisa-test för påvisande av antigen mot bovint virusdiarrévirus

2. Serologiska tester:

a) 

Indirekt Elisa-test (iELISA)

b) 

Blockerande Elisa-test (bELISA)

▼M3

c) 

Virusneutralisation

▼B

Del 7

Infektion med Aujeszkys sjukdom-virus 

Metoder:

Svin

Elisa-test för Aujeszkys sjukdom-virus (ADV) ()

Svin som är yngre än 4 månader och födda av moderdjur som vaccinerats med ett gE-deleterat vaccin

gE-Elisa-test ()

(1)   

ELISA-test för påvisande av antikroppar mot helt AD-virus, ADV-gB-protein eller ADV-gD-protein. Vid satskontroll av ADV-gB-kit och ADV-gD-kit eller helt AD-virus-kit ska gemenskapens referensserum ADV 1, eller understandarder, ge ett positivt resultat vid en utspädning på 1:2.

(2)   

Elisa-test för påvisande av antikroppar mot ADV-gE-protein. Vid satskontroll ska gemenskapens referensserum ADV 1, eller understandarder, ge ett positivt resultat vid en utspädning på 1:8.

Del 8

Beskällarsjuka (dourine)

Komplementbindningstest för beskällarsjuka (dourine) vid en serumspädning på 1:5

Del 9

Ekvin infektiös anemi

Serologiska tester:

a) 

Immunodiffusionstest med agargel (AGID)

b) 

Elisa-test för ekvin infektiös anemi

Del 10

Venezuelansk hästencefalomyelit

1. Serologiska tester:

a) 

Virusisoleringstest för venezuelansk hästencefalomyelit

b) 

Hemagglutinationsinhibitionstest för venezuelansk hästencefalomyelit

2. Direkt metod:

PCR med omvänd transkription (RT-PCR) för påvisande av virusgenom för venezuelansk hästencefalomyelit
BILAGA II

MINIMIKRAV FÖRE FÖRFLYTTNING AVSEENDE INFEKTION MED MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-KOMPLEXET (M. BOVIS, M. CAPRAE OCH M. TUBERCULOSIS) HOS GETTER, KAMELDJUR OCH HJORTDJUR

Del 1

Minimikrav på ett program före förflyttning avseende infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos getter

1. Programmet för övervakning före förflyttning för att påvisa infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) på en anläggning, i syfte att förflytta hållna getter till en annan medlemsstat enligt artikel 15.3, ska omfatta åtminstone följande delar:

a) 

Besiktning efter slakt av alla slaktade getter från anläggningen.

b) 

Postmortal undersökning av alla avlivade eller självdöda getter äldre än 9 månader, om det inte är omöjligt av logistiska skäl eller inte nödvändigt av vetenskapliga skäl.

c) 

Ett årligt djurhälsobesök som utförs av en veterinär.

d) 

Årlig testning med negativt resultat av alla getter som hålls på anläggningen för avelsändamål.

2. Genom undantag från punkt 1 krävs inte den årliga testningen enligt punkt 1 d om den behöriga myndigheten, på grundval av en riskbedömning, anser att risken för infektion är försumbar i medlemsstaten eller zonen och följande villkor är uppfyllda:

▼M1

a) 

De uppgifter som avses i punkt 1 a, b och c, som utgör en del av det program för övervakning före förflyttning som fastställs i punkt 1, har utförts på den anläggning som avses i punkt 1 i minst 24 månader, och infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos getter som hålls på anläggningen har inte rapporterats under denna period.

▼B

b) 

Anläggningen är belägen i en medlemsstat eller en zon däri fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) med avseende på nötkreaturpopulationen.

▼M1

3. Om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos getter som hålls på den anläggning som avses i punkt 1 har rapporterats, får sådana djur endast flyttas till en annan medlemsstat om alla getter äldre än sex veckor som hålls på anläggningen har testats med negativt resultat. Dessa tester ska utföras på getter eller med en diagnosmetod på prover som samlats in från getter tidigast 42 dagar efter det att det senast bekräftade fallet och det sista djuret som har testats positivt avlägsnats.

▼B

Del 2

Minimikrav på ett program före förflyttning avseende infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur

1. Programmet för övervakning före förflyttning för att påvisa infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) på en anläggning, i syfte att förflytta hållna kameldjur till en annan medlemsstat enligt artikel 23.1 e, ska omfatta åtminstone följande delar:

a) 

Besiktning efter slakt av alla slaktade kameldjur från anläggningen.

b) 

Postmortal undersökning av alla avlivade eller självdöda kameldjur äldre än 9 månader, om det inte är omöjligt av logistiska skäl eller inte nödvändigt av vetenskapliga skäl.

c) 

Ett årligt djurhälsobesök som utförs av en veterinär.

d) 

Årlig testning med negativt resultat av alla kameldjur som hålls på anläggningen för avelsändamål.

2. Genom undantag från punkt 1 krävs inte den årliga testningen enligt punkt 1 d om den behöriga myndigheten, på grundval av en riskbedömning, anser att risken för infektion är försumbar i medlemsstaten eller zonen och följande villkor är uppfyllda:

a) 

Det program för övervakning före förflyttning som avses i punkt 1 har utförts på anläggningen i minst 24 månader och infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur som hålls på anläggningen har inte rapporterats under denna period.

b) 

Anläggningen är belägen i en medlemsstat eller en zon däri fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) med avseende på nötkreaturpopulationen.

▼M1

3. Om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur som hålls på den anläggning som avses i punkt 1 har rapporterats, får sådana djur endast flyttas till en annan medlemsstat om alla kameldjur äldre än sex veckor som hålls på anläggningen har testats med negativt resultat. Dessa tester ska utföras på kameldjur eller med en diagnosmetod på prover som samlats in från kameldjur tidigast 42 dagar efter det att det senast bekräftade fallet och det sista djuret som har testats positivt avlägsnats.

▼B

Del 3

Minimikrav på ett program före förflyttning avseende infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos hjortdjur

1. Programmet för övervakning före förflyttning för att påvisa infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) på en anläggning, i syfte att förflytta hållna hjortdjur till en annan medlemsstat enligt artikel 26.1 e, ska omfatta åtminstone följande delar:

a) 

Besiktning efter slakt av alla slaktade hjortdjur från anläggningen.

b) 

Postmortal undersökning av alla avlivade eller självdöda hjortdjur äldre än 9 månader, om det inte är omöjligt av logistiska skäl eller inte nödvändigt av vetenskapliga skäl.

c) 

Ett årligt djurhälsobesök som utförs av en veterinär.

▼C1

d) 

Årlig testning med negativt resultat av de hjortdjur som hålls på anläggningen för avelsändamål.

▼B

2. Genom undantag från punkt 1 krävs inte den årliga testningen enligt punkt 1 d om den behöriga myndigheten, på grundval av en riskbedömning, anser att risken för infektion är försumbar i medlemsstaten eller zonen och följande villkor är uppfyllda:

a) 

Det program för övervakning före förflyttning som avses i punkt 1 har utförts på anläggningen i minst 24 månader och infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos hjortdjur som hålls på anläggningen har inte rapporterats under denna period.

b) 

Anläggningen är belägen i en medlemsstat eller en zon däri fri från infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) med avseende på nötkreaturpopulationen.

3. Om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos hjortdjur som hålls på anläggningen har rapporterats, får sådana djur endast flyttas till en annan medlemsstat om alla hjortdjur äldre än sex veckor som hålls på anläggningen har med negativt resultat testats vid två tillfällen med minst sex månaders mellanrum för infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis). Det första testet ska utföras med en diagnosmetod på hjortdjur eller på prover som samlats in från hjortdjur tidigast sex månader efter det att det senast bekräftade fallet och det sista djuret som har testats positivt avlägsnats.
BILAGA III

MINIMIKRAV FÖRE FÖRFLYTTNING AVSEENDE INFEKTION MED BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS OCH B. SUIS HOS SVIN

1. Programmet för övervakning före förflyttning för att påvisa infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis på en anläggning, i syfte att förflytta hållna svin till en annan medlemsstat enligt artikel 19.1 f ii, ska omfatta åtminstone följande delar:

a) 

Ett årligt djurhälsobesök som utförs av en veterinär.

b) 

Om svin hålls på anläggningen för avel, en årlig immunologisk undersökning som genomförs i svinpopulationen på den anläggningen, med användning av någon av de diagnosmetoder som anges i del 1.2 i bilaga I, med kapacitet att åtminstone med en konfidensgrad på 95 % visa frånvaron av infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis vid en målprevalens på 10 %.

2. Genom undantag från punkt 1 krävs inte det årliga djurhälsobesöket enligt punkt 1 a och undersökningen enligt punkt 1 b om den behöriga myndigheten, på grundval av en riskbedömning, anser att risken för infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis är försumbar i medlemsstaten eller zonen däri och följande villkor är uppfyllda:

a) 

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis har inte rapporterats i den hållna svinpopulationen under de sista fem åren.

b) 

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis har inte rapporterats hos populationen av vilda djur av förtecknade arter under de sista fem åren, och vildsvin har under denna tidsperiod ingått i den berörda djurpopulation för övervakning som avses i artikel 4 delegerad förordning (EU) 2020/689.

c) 

Medlemsstaten eller zonen däri är fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis med avseende på populationerna av nötkreatur, får och getter.

3. Om infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis i svin som hålls på anläggningen har rapporterats, får sådana djur endast förflyttas till en annan medlemsstat om alla svin som hålls på anläggningen vid två tillfällen har genomgått ett test med negativt resultat. Det första testet ska utföras på prover som samlats in tidigast tre månader efter det att de smittade djuren och de djur som testats positiva genom någon av de diagnosmetoder som anges i del 1.2 i bilaga I har avlägsnats. Det andra testet ska utföras på prover som samlats in tidigast sex månader och senast 12 månader efter det första testet.
BILAGA IV

TESTNING AV ANKOR OCH GÄSS FÖR HÖGPATOGEN AVIÄR INFLUENSA

Under veckan innan lastningen för avsändande, ska ankor och gäss ha testats med negativt resultat vid en virologisk undersökning för högpatogen aviär influensa, antingen genom virusisolering eller genom molekylär testning som med en konfidensgrad på 95 % påvisar infektion vid en prevalens på 5 %.
BILAGA V

KRAV FÖR TESTNING AV SÄNDNINGAR MED FÄRRE ÄN 20 DJUR AV ANDRA FJÄDERFÄN ÄN STRUTSFÅGLAR ELLER FÄRRE ÄN 20 KLÄCKÄGG FRÅN ANDRA FJÄDERFÄN ÄN STRUTSFÅGLAR

1. Sändningar med färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar eller färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar ska ha testats med negativt resultat i enlighet med punkt 2 för följande sjukdomsagens för de berörda förtecknade arterna:

a) 

Infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S. arizonae.

b) 

Aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis)

2. Testning:

a) 

När det gäller avelsfjäderfän, bruksfjäderfän och fjäderfän avsedda för slakt ska djuren inom 21 dagar före lastningen för avsändande ha testats med negativt resultat vid serologiska och/eller bakteriologiska tester för sjukdomarna i punkt 1.

b) 

När det gäller kläckägg och dagsgamla kycklingar ska ursprungsflocken inom 21 dagar före lastningen för avsändande ha testats med negativt resultat vid serologiska och/eller bakteriologiska tester för sjukdomarna i punkt 1 med en konfidensgrad på 95 % för påvisande av infektion vid en prevalens på 5 %.

c) 

Om djuren har vaccinerats mot infektion med någon serotyp av salmonella eller mykoplasma får endast bakteriologisk testning användas. Konfirmationsmetoden ska kunna skilja mellan levande vaccinstammar och fältstammar.
BILAGA VI

KRITERIER FÖR VACCINER MOT INFEKTION MED NEWCASTLESJUKEVIRUS

Levande försvagade vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus ska tillverkas av en stam av Newcastlesjukevirus för vilken inokulatet av typstammen har testats och visat sig ha ett intracerebralt patogenitetsindex (ICPI) på

a) 

mindre än 0,4 om minst 107 EID50 (50 % Embryo Infectious Dose) har administrerats till varje fågel i ICPI-testet, eller

b) 

mindre än 0,5 om minst 108 EID50 har administrerats till varje fågel i ICPI-testet.
BILAGA VII

GILTIGHET FÖR VACCINERING MOT RABIES OCH RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER FÖR ANDRA SJUKDOMAR ÄN RABIES

Del 1

Giltighet för vaccinering mot rabies för hundar, katter, illrar och övriga rovdjur

De giltighetskrav för vaccinering mot infektion med rabiesvirus som avses i artiklarna 53 b i, 55 b i och 58.1 c är de som fastställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 ( 3 ).

Om inget vaccin mot rabies är godkänt i en medlemsstat för andra rovdjur än hundar, katter och illrar ska vaccinering mot rabies som genomförs i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2001/82/EG anses vara giltig.

Del 2

Riskreducerande åtgärder för andra sjukdomar än rabies

1. De riskreducerande åtgärder för angrepp av Echinococcus multilocularis som avses i artiklarna 53 b ii och 55 b ii är de som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 ( 4 ) och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/878 ( 5 ).

2. Genom undantag från punkt 1 ska den behandling som avses i artikel 58.1 d av andra hunddjur än hundar mot angrepp av Echinococcus multilocularis genomföras och dokumenteras tidigast 48 timmar före införsel till en medlemsstat eller zon däri som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2018/878.

3. De riskreducerande åtgärder för andra sjukdomar än infektion med rabiesvirus och angrepp av Echinococcus multilocularis som avses i artiklarna 53 b ii och 55 b ii är de förebyggande hälsoåtgärder som gäller för de relevanta arterna av rovdjur och som antagits i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) nr 576/2013.
BILAGA VIII

UPPGIFTER SOM SKA INGÅ I DJURHÄLSOINTYG OCH ANMÄLAN

Del 1

Uppgifter som ska ingå i djurhälsointyget för landlevande djur och kläckägg som flyttas till en annan medlemsstat

1. Djurhälsointyget för de hållna landlevande djur som avses i artikel 143.1 i förordning (EU) 2016/429 och i artikel 71.1 i den här förordningen som flyttas till en annan medlemsstat ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Avsändarens och mottagarens namn och adress.

b) 

Den avsändande anläggningens namn och adress, och

i) 

om den avsändande anläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller

ii) 

om den avsändande anläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.

c) 

Destinationsanläggningens namn och adress, och

i) 

om destinationsanläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller

ii) 

om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.

d) 

Art och kategori av djur och, vid behov, identifiering.

e) 

Uppgifter om djurhälsosituationen och ytterligare garantier i fråga om

i) 

ursprungsmedlemsstaten eller zonen däri,

ii) 

djurens ursprungsanläggning och ursprungsflock, inklusive testresultat i förekommande fall,

iii) 

djuren som ska avsändas, inklusive testresultat eller vaccinationer i förekommande fall.

f) 

Datum och ort för utfärdande av och giltighetstid för djurhälsointyget, den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen.

2. Djurhälsointyget för de kläckägg som avses i artikel 161.1 i förordning (EU) 2016/429 och i artikel 72 i den här förordningen som flyttas till en annan medlemsstat ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Avsändarens och mottagarens namn och adress.

b) 

Den avsändande anläggningens namn och adress, och

i) 

om den avsändande anläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller

ii) 

om den avsändande anläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.

c) 

Destinationsanläggningens namn och adress, och

i) 

om destinationsanläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller

ii) 

om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.

d) 

Kategorin av kläckägg.

e) 

Uppgifter som möjliggör identifiering av kläckäggen, såsom

i) 

art och, om så krävs, identifiering av de djur från vilka de har sitt ursprung,

ii) 

den märkning som anbringats på kläckäggen, om detta krävs,

iii) 

ort och datum för deras insamling.

f) 

Uppgifter om djurhälsosituationen och ytterligare garantier i fråga om

i) 

ursprungsmedlemsstaten eller zonen däri,

ii) 

ursprungsanläggning och ursprungsflock, inklusive testresultat i förekommande fall,

iii) 

de djur från vilka kläckägg samlades in, inklusive testresultat i förekommande fall,

iv) 

de kläckägg som ska avsändas.

g) 

Datum och ort för utfärdande av och giltighetstid för djurhälsointyget och den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen.

3. Djurhälsointyget för de vilda landlevande djur som avses i artikel 155.1 c i förordning (EU) 2016/429 som flyttas till en annan medlemsstat ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Avsändarens och mottagarens namn och adress.

b) 

Den plats där djuren har fångats och lastats för avsändning.

c) 

Destinationen, och

i) 

om destinationen är livsmiljön, den plats där djuren är avsedda att lossas, eller

ii) 

om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.

d) 

Djurens art och kategori.

e) 

Datum och ort för utfärdande av och giltighetstid för djurhälsointyget, den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen.

Del 2

Uppgifter i anmälan av förflyttningar av vissa landlevande djur för vilka djurhälsointyg inte krävs

Anmälan av förflyttning av humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar till en annan medlemsstat ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Avsändarens och mottagarens namn och adress.

b) 

Den avsändande anläggningens namn, adress och unika godkännandenummer.

c) 

Destinationsanläggningens namn och adress, och

i) 

om destinationsanläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller

ii) 

om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.

d) 

Art, kategori och samhällenas antal och storlek.

e) 

Avsändningsdatum.

▼M3
BILAGA IX

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER FÖR INFEKTION MED EHD-VIRUS VID FÖRFLYTTNINGAR AV HÅLLNA HOV- OCH KLÖVDJUR TILL ANDRA MEDLEMSSTATER

Del 1

Zoner som är årstidsbetingat fria från EHD

1. Vid förflyttningar av hållna hov- och klövdjur till andra medlemsstater får det upprättas zoner som är årstidsbetingat fria från EDH om den behöriga myndigheten har styrkt början och slutet av den vektorfria perioden på grundval av entomologisk övervakning i enlighet med del 2.

2. Om den årstidsbetingat vektorfria perioden har styrkts under tre på varandra följande år får, genom undantag från punkt 1, ytterligare kriterier såsom temperatur ersätta den entomologiska övervakningen för att styrka början och slutet av den vektorfria perioden på grundval av vetenskapliga belägg.

3. De zoner som är årstidsbetingat fria från EHD ska omedelbart avlägsnas om det finns belägg för att den vektorfria perioden har avslutats eller att EHD-viruset cirkulerar.

Del 2

Entomologisk övervakning

1. Den entomologiska övervakningen ska bestå av minst ett aktivt årligt program för infångning av vektorer genom permanent uppsatta sugfällor för fastställande av vektorns populationsdynamik och, i förekommande fall, den vektorfria perioden.

2. Sugfällor med ultraviolett ljus ska användas i enlighet med på förhand fastställda protokoll. Fällorna ska användas under hela natten och ska fungera minst

a) 

en natt per vecka under månaden innan den vektorfria perioden förväntas börja och under månaden innan denna period förväntas sluta, och

b) 

en natt per månad under den vektorfria perioden.

På grundval av de belägg som erhålls under de tre första åren med fungerande sugfällor får den frekvens med vilken dessa fällor fungerar anpassas.

3. Minst en sugfälla ska placeras i varje geografisk enhet på 45 × 45 km i hela den zon som är årstidsbetingat fri från EHD och de geografiska enheterna kan anpassas till den epidemiologiska situationen. En andel knott som samlats in i sugfällorna ska skickas till ett specialiserat laboratorium som kan räkna och identifiera misstänkta arter eller komplex av vektorer.

4. När entomologisk övervakning organiseras i samband med att den vektorfria perioden fastställs ska ett tröskelvärde för arter i släktet Culicoides fastställas för tolkningen av resultaten. Om det saknas tillförlitliga belägg till stöd för fastställandet av ett tröskelvärde ska fullständig frånvaro av exemplar av Culicoides imicola och mindre än fem exemplar av arter i släktet Culicoides som redan har förökat sig per fälla tillämpas som tröskelvärde.

Del 3

Vektorskyddad anläggning

En vektorskyddade anläggningar ska uppfylla följande krav:

a) 

Den har lämpliga fysiska barriärer vid in- och utgångar.

b) 

Öppningarna är skyddade mot vektorer med hjälp av nät med lämplig maskvidd som ska impregneras regelbundet med en godkänd insekticid enligt tillverkarens anvisningar.

c) 

Övervakning och bekämpning av vektorer genomförs i och omkring den vektorskyddade anläggningen.

d) 

Åtgärder ska vidtas för att begränsa eller avlägsna fortplantningsplatser för vektorer i närheten av den vektorskyddade anläggningen.

e) 

Det finns rutiner, inklusive beskrivningar av reserv- och larmsystem, för den vektorskyddade anläggningens drift och för transport av djur till lastningsplatsen.( 1 ) http://www.edqm.eu (senaste utgåvan).

( 2 ) Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1).

( 4 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 av den 21 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011 (EUT L 130, 28.5.2018, s. 1).

( 5 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/878 av den 18 juni 2018 om anpassning av förteckningen över medlemsstater, eller delar av medlemsstaternas territorier, som följer de kategoriseringsbestämmelser som anges i artikel 2.2 och 2.3 i den delegerade förordningen (EU) 2018/772 om tillämpningen av förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (EUT L 155, 19.6.2018, s. 1).

Top