EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0402-20200321

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 14 mars 2020 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/2020-03-21

02020R0402 — SV — 21.03.2020 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/402

av den 14 mars 2020

om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

(EGT L 077I 15.3.2020, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/426 av den 19 mars 2020

  L 84I

1

20.3.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/402

av den 14 mars 2020

om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkterArtikel 1

Exporttillstånd

1.  Exporttillstånd som upprättats i enlighet med formuläret i bilaga II ska krävas för export till länder utanför unionen av den personliga skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte. Sådana tillstånd ska beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och ska utfärdas skriftligt eller på elektronisk väg.

2.  Utan uppvisande av ett sådant exporttillstånd är export förbjuden.

▼M1

3.  Export till Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz och till de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget, samt till Färöarna, Andorra, San Marino och Vatikanstaten, ska inte omfattas av de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2.

▼B

Artikel 2

Procedurfrågor

1.  Om skyddsutrustningen befinner sig i en eller flera medlemsstater som inte är den medlemsstat där ansökan om exporttillstånd har lämnats in ska detta anges i ansökan. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om exporttillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Den eller de medlemsstater som konsulteras ska inom tio arbetsdagar framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

2.  Medlemsstaterna ska handlägga ansökningar om exporttillstånd inom en period som fastställs genom nationell rätt eller praxis, som inte får vara längre än fem arbetsdagar från det datum då alla de uppgifter som krävs har lämnats till de behöriga myndigheterna. I undantagsfall och av vederbörligen motiverade skäl får denna period förlängas med ytterligare fem arbetsdagar.

3.  Vid beslut om beviljande av exporttillstånd enligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta förhållanden, inbegripet, i förekommande fall, huruvida exporten används t.ex.

— 
för att fullgöra leveransskyldigheter enligt ett gemensamt upphandlingsförfarande i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ( 1 ),
— 
för att underlätta samordnade stödåtgärder som samordnas av EU-arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR), Europeiska kommissionen eller andra unionsinstitutioner,

▼M1

— 
som ett svar på begäranden om bistånd som riktas till och hanteras av UPCM (unionens civilskyddsmekanism) från tredjeländer eller internationella organisationer, samt för att tillhandahålla material för humanitära nöd- och katastrofinsatser,

▼B

— 
för att stödja den stadgeenliga verksamheten hos utländska stödföretag som åtnjuter skydd enligt Genèvekonventionen, förutsatt att de inte försämrar deras möjligheter att fungera som nationella stödföretag,
— 
för att stödja verksamheten inom WHO:s Global Outbreak Alert & Response Network (GOARN),
— 
för att tillhandahålla leveranser till EU-medlemsstaternas utlandsoperationer, inbegripet militära operationer, internationella polisuppdrag och/eller civila internationella fredsbevarande uppdrag,
— 
för leveranser till EU:s och medlemsstaternas delegationer utomlands.

4.  Medlemsstaterna får besluta att använda elektroniska dokument för handläggningen av ansökningar om exporttillstånd.

Artikel 3

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ska tillämpas under en period av sex veckor. Den ska automatiskt upphöra att gälla vid utgången av denna sexveckorsperiod.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Skyddsutrustning

Den utrustning som förtecknas i denna bilaga överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/425 ( 2 ).Kategori

Varuslag

KN-nummer

Skyddsglasögon och visir

— Skydd mot potentiellt smittsamt material

— Omsluter ögonen och området kring ögonen

— Kompatibla med olika modeller av filtrerande halvmasker (FFP) och ansiktsmasker

— Genomskinlig lins

— Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller avsedda för engångsbruk

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Ansiktsskärmar

— Utrustning för skydd av ansiktsregionen och dess slemhinnor (t.ex. ögon, näsa, mun) mot potentiellt smittsamt material

— Innefattar ett visir av genomskinligt material

— Innefattar vanligen fästanordningar för att spänna fast skyddet över ansiktet (t.ex. band, skalmar)

— Kan innefatta skyddsutrustning för mun och näsa enligt beskrivningen nedan

— Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller av engångstyp

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Skyddsutrustning för mun och näsa

— Masker som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, och som skyddar omgivningen mot potentiellt smittsamt material som sprids av bäraren

— Kan innefatta en ansiktsskärm enligt beskrivningen ovan

— Med eller utan utbytbart filter

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Skyddsdräkter

Klädesplagg (t.ex. rockar, dräkter) som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, och som skyddar omgivningen mot potentiellt smittsamt material som sprids av bäraren

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Handskar

Handskar som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, och som skyddar omgivningen mot potentiellt smittsamt material som sprids av bäraren

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00
BILAGA II

Förlaga till formulär för exporttillstånd som avses i artikel 1

När medlemsstaterna beviljar exporttillstånd ska de se till att det på det utfärdade formuläret framgår vilken typ av tillstånd som avses. Detta exporttillstånd gäller till sista giltighetsdag i alla Europeiska unionens medlemsstater.EUROPEISKA UNIONEN

Export av personlig skyddsutrustning (förordning (EU) 2020/402)

1.  Exportör

(Eori-nummer, om tillämpligt)

2.  Tillståndsnummer

3.  Sista giltighetsdag

4.  Utfärdande myndighet

5.  Bestämmelseland

6.  Slutmottagare

7.  Varukod

8.  Kvantitet

9.  Enhet

10.  Varubeskrivning

11.  Plats

7.  Varukod

8.  Kvantitet

9.  Enhet

10.  Varubeskrivning

11.  Plats

7.  Varukod

8.  Kvantitet

9.  Enhet

10.  Varubeskrivning

11.  Plats

7.  Varukod

8.  Kvantitet

9.  Enhet

10.  Varubeskrivning

11.  Plats

12.  Underskrift, ort och datum, stämpel

Förklarande anmärkningar till formuläret för exporttillstånd

Alla fält måste fyllas i om inget annat anges.

Fälten 7–11 upprepas fyra gånger så att tillstånd kan sökas för fyra olika produkter.Fält 1

Exportör

Fullständigt namn på och fullständig adress till den exportör som tillståndet utfärdas för samt Eori-nummer, om tillämpligt.

Fält 2

Tillståndsnummer

Tillståndsnumret fylls i av den myndighet som utfärdar exporttillståndet och ska ha följande format: XXyyyy999999, där XX är den utfärdande medlemsstatens tvåställiga geonomenklaturkod (1), yyyy är tillståndets utfärdandeår angivet med fyra siffror, 999999 är ett sexsiffrigt nummer som är unikt inom XXyyyy och som tilldelas av den utfärdande myndigheten.

Fält 3

Sista giltighetsdag

Den utfärdande myndigheten kan fastställa en sista giltighetsdag för tillståndet. Denna sista giltighetsdag får infalla högst sex veckor efter denna förordnings ikraftträdande.

Om ingen sista giltighetsdag fastställs av den utfärdande myndigheten upphör tillståndet att gälla senast sex veckor efter denna förordnings ikraftträdande.

Fält 4

Utfärdande myndighet

Fullständigt namn på och fullständig adress till den myndighet i en medlemsstat som utfärdar exporttillståndet.

Fält 5

Bestämmelseland

Den tvåställiga geonomenklaturkoden för bestämmelselandet för de varor för vilka tillståndet utfärdas.

Fält 6

Slutmottagare

Fullständigt namn på och fullständig adress till slutmottagaren av varorna, om denna är känd då tillståndet utfärdas, samt Eori-nummer, om tillämpligt. Om slutmottagaren inte är känd då tillståndet utfärdas ska fältet lämnas tomt.

Fält 7

Varukod

Det nummer ur Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen (2) enligt vilket de varor som ska exporteras klassificeras då tillståndet utfärdas.

Fält 8

Kvantitet

Kvantiteten varor mätt i den enhet som anges i fält 9.

Fält 9

Enhet

Den måttenhet i vilken den kvantitet som anges i fält 8 uttrycks. De enheter som ska användas är ”P/ST” för varor som räknas per styck (t.ex. masker) och ”PA” för varor som räknas per par (t.ex. handskar).

Fält 10

Varubeskrivning

En beskrivning i klartext som är tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras.

Fält 11

Plats

Geonomenklaturkoden för den medlemsstat där varorna befinner sig. Om varorna befinner sig i den utfärdande myndighetens medlemsstat ska detta fält lämnas tomt.

Fält 12

Underskrift, stämpel, ort och datum

Den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel. Ort och datum för utfärdande av tillståndet.

(1)   Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)   Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 256, 7.9.1987, s. 1).( 1 ) EUT L 293, 5.11.2013, s. 1.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).

Top