EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0256-20231226

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/256 av den 16 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/256/2023-12-26

02020R0256 — SV — 26.12.2023 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/256

av den 16 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 054 26.2.2020, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2175 av den 20 oktober 2020

  L 433

20

22.12.2020

 M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/167 av den 3 november 2022

  L 24

3

26.1.2023

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2735 av den 28 september 2023

  L 

1

6.12.2023
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/256

av den 16 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte

I förordningen fastställs den fleråriga löpande planeringen för insamling av uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1700 från 2021 till 2028.

Artikel 2

Uppgiftsinsamlingsperioder för områden och för tillhörande specifika ämnen

1.  
För områden med endast en periodicitet, enligt vad som anges i punkterna 3–7 i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1700, ska uppgiftsinsamlingsperioden vara förenlig med vad som anges i del A i bilaga I till denna förordning.
2.  
För områden med flera periodiciteter, enligt vad som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1700, ska uppgiftsinsamlingsperioden vara förenlig med vad som anges i del B i bilaga I till denna förordning. I det syftet ska de specifika ämnen som tillhör dessa områden grupperas enligt vad som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Uppgiftsinsamlingsperioder för särskilda ämnen som begärs av användare

Uppgiftsinsamlingsperioden för särskilda ämnen som begärs av användare ska vara förenlig med vad som anges i del B i bilaga I.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Uppgiftsinsamlingsperioder

Del A: Uppgiftsinsamlingsperioder för områden med en periodicitetOmråden

År med uppgiftsinsamling

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Hälsa

 

 

 

 

X

 

 

 

Utbildning

 

(1)

 

 

 

 

 

(2)

Användning av informations- och kommunikationsteknik

X

X

X

X

X

X

X

X

Tidsanvändning

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtion

 

 

 

(3) , (4)

 

 

(1)   

Júl 2022 – marec 2023.

(2)   

Júl 2028 – marec 2029.

(3)   

Očakáva sa v roku 2025, ale odložené na rok 2026 v súlade s bodom 8 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1700. Pri prvom zbere údajov o doméne „spotreba“ sa členské štáty môžu od roku zberu údajov určeného v tomto delegovanom akte odchýliť najviac o jeden rok.

(4)   

V zmysle bodu 8 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/1700 možno požiadavku na presnosť v doméne „spotreba“ dosiahnuť kombináciou mikroúdajov z maximálne troch po sebe nasledujúcich rokov pozorovaní. V takom prípade je posledným rokom pozorovania rok 2026.

▼M3

Del B: Uppgiftsinsamlingsperioder för områden med flera periodiciteterOmråden

Grupper (förkortningar)

År med uppgiftsinsamling

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Arbetskraft

Kvartalsvis (LFQ)

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Årligen (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Orsak till flyttning och arbetstidsarrangemang (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

Deltagande i formell och icke-formell utbildning (12 månader), funktionsnedsättning och andra aspekter av det europeiska måttet på miniminormer för hälsa och aspekter som rör det europeiska måttet på miniminormer för hälsa (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Pension och arbetsmarknadsdeltagande (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Unga på arbetsmarknaden och uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Möjlighet att förena arbete och familjeliv (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Särskilt ämne om yrkesfärdigheter

 

X

 

 

 

 

 

 

Särskilt ämne om sysselsättning via digitala plattformar

 

 

 

 

 

X

 

 

Inkomster och levnadsvillkor

Årligen (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Barn (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Hälsa (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Arbetsmarknad och bostad (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Livskvalitet (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Överföring mellan generationer av sämre förutsättningar och bostadsproblem (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Tillgång till tjänster (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Överskuldsättning, konsumtion och välstånd (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Särskilt ämne om boendesituation och levnadsvillkor för barn i delade eller ombildade familjer

X

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt ämne om hushållens energieffektivitet

 

 

X

 

 

 

 

 

Särskilt ämne om energi och miljö

 

 

 

 

X

 

 

 

Särskilt ämne (anges i ett senare skede)

 

 

 

 

 

 

X

 

▼M1
BILAGA II

Gruppering av de specifika ämnena för uppgiftsinsamling med flera periodiciteterOmråden

Specifika ämnen

Grupper (förkortningar)

Arbetskraft

Information om uppgiftsinsamlingen

Kvartalsvis (LFQ)

Identifikation

Kvartalsvis (LFQ)

Vikter

Årligen (LFY) och kvartalsvis (LFQ)

Karakteristika för intervjuer

Kvartalsvis (LFQ)

Lokalisering

Kvartalsvis (LFQ)

Demografi

Kvartalsvis (LFQ)

Medborgarskap och migrantbakgrund

Kvartalsvis (LFQ)

Hushållets sammansättning

Årligen (LFY)

Hushållets sammansättning – ytterligare specifika uppgifter

Årligen (LFY)

Vistelse i landet

Kvartalsvis (LFQ)

Orsak till flyttning

Vartannat år (LF2YA)

Aspekter som rör det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

Vartannat år (LF2YB)

Funktionsnedsättning och andra aspekter av det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

Vartannat år (LF2YB)

Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem

Vart åttonde år (LF8YF)

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

Kvartalsvis (LFQ)

Grundläggande karakteristika för arbete

Kvartalsvis (LFQ)

Sysselsättningsstatus

Kvartalsvis (LFQ)

Anställningens längd

Kvartalsvis (LFQ)

Närmare uppgifter om anställningen

Årligen (LFY)

Heltids- eller deltidsanställning – skäl

Kvartalsvis (LFQ)

Icke-självständigt egenföretagande

Årligen (LFY)

Arbetsledande ställning

Årligen (LFY)

Företagets/inrättningens storlek

Årligen (LFY)

Arbetsplats

Kvartalsvis (LFQ)

Arbete i hemmet

Årligen (LFY)

Sökande efter arbete

Kvartalsvis (LFQ)

Villighet att arbeta

Kvartalsvis (LFQ)

Tillgänglighet

Kvartalsvis (LFQ)

Bisyssla eller bisysslor

Kvartalsvis (LFQ)

Söker annat arbete

Årligen (LFY)

Undersysselsättning

Kvartalsvis (LFQ)

Möjlighet att förena arbete och familjeliv

Vart åttonde år (LF8YD)

Unga på arbetsmarknaden

Vart åttonde år (LF8YC)

Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn

Vart åttonde år (LF8YA)

Pension och arbetsmarknadsdeltagande

Vart åttonde år (LF8YB)

Vård- och omsorgsbehov

Årligen (LFY)

Startdatum för arbete

Kvartalsvis (LFQ)

Hur arbetet hittades

Årligen (LFY)

Kontinuitet och avbrott i karriären

Kvartalsvis (LFQ)

Grundläggande beskrivning av det senaste arbetet

Årligen (LFY)

Arbetstid

Kvartalsvis (LFQ)

Arbetstidsarrangemang

Vartannat år (LF2YA)

Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang

Vart åttonde år (LF8YE)

Förvärvsinkomst

Årligen (LFY)

Inkomst från arbetslöshetsersättning

Kvartalsvis (LFQ)

Uppnådd utbildningsnivå

Kvartalsvis (LFQ)

Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning

Årligen (LFY) och vart åttonde år (LF8YC)

Deltagande i formell och icke-formell utbildning (4 veckor)

Kvartalsvis (LFQ)

Deltagande i formell och icke-formell utbildning (12 månader)

Vartannat år (LF2YB)

Inkomster och levnadsvillkor

Information om uppgiftsinsamlingen

Årligen (ILCY)

Identifikation

Årligen (ILCY)

Vikter

Årligen (ILCY)

Karakteristika för intervjuer

Årligen (ILCY)

Lokalisering

Årligen (ILCY)

Demografi

Årligen (ILCY)

Medborgarskap och migrantbakgrund

Årligen (ILCY)

Hushållets sammansättning

Årligen (ILCY)

Hushållets sammansättning – ytterligare specifika uppgifter

Årligen (ILCY)

Längden på vistelsen i landet

Årligen (ILCY)

Funktionsnedsättning och det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

Årligen (ILCY)

Närmare uppgifter om hälsotillstånd och funktionsnedsättning

Vart tredje år (ILC3YB)

Barns hälsa

Vart tredje år (ILC3YA)

Tillgång till hälso- och sjukvård

Årligen (ILCY)

Hälso- och sjukvård

Vart tredje år (ILC3YB)

Tillgång till hälso- och sjukvård (barn)

Vart tredje år (ILC3YA)

Hälsans bestämningsfaktorer

Vart tredje år (ILC3YB)

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

Årligen (ILCY)

Grundläggande karakteristika för arbete

Årligen (ILCY)

Karakteristika för arbetsplatsen

Vart tredje år (ILC3YC)

Anställningens längd

Årligen (ILCY)

Sysselsättningsstatus

Vart tredje år (ILC3YC)

Närmare uppgifter om arbetsmarknadssituationen

Årligen (ILCY)

Arbetsledande ställning

Årligen (ILCY)

Tidigare arbetslivserfarenhet

Årligen (ILCY)

Aktivitetskalender

Årligen (ILCY)

Arbetstid

Årligen (ILCY)

Uppnådd utbildningsnivå

Årligen (ILCY)

Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning

Vart tredje år (ILC3YC)

Deltagande i formell utbildning (för närvarande)

Årligen (ILCY)

Livskvalitet

Årligen (ILCY)

Social och kulturell delaktighet

Vart sjätte år (ILC6YA)

Välbefinnande

Vart sjätte år (ILC6YA)

Materiell fattigdom

Årligen (ILCY)

Fattigdom som specifikt rör barn

Vart tredje år (ILC3YA)

Huvudsakliga karakteristika för boendet

Årligen (ILCY)

Närmare uppgifter om bostadsförhållanden, inbegripet fattigdom och imputerad hyra

Vart tredje år (ILC3YC)

Boendekostnader, inbegripet sänkta kostnader för allmännyttiga tjänster

Årligen (ILCY)

Livsmiljö

Vart tredje år (ILC3YC)

Boendesvårigheter (inbegripet hyressvårigheter) och orsaker till dessa

Vart sjätte år (ILC6YB)

Utnyttjande av tjänster, inbegripet vård och omsorg samt tjänster för självständigt boende

Vart sjätte år (ILC6YC)

Ekonomisk överkomlighet vad gäller tjänster

Vart sjätte år (ILC6YC)

Icke tillgodosedda behov och skäl

Vart sjätte år (ILC6YC)

Barnomsorg

Årligen (ILCY)

Förvärvsinkomst

Årligen (ILCY)

Inkomst från sociala transfereringar

Årligen (ILCY)

Pensionsinkomst

Årligen (ILCY)

Andra inkomster, inklusive inkomster från fastigheter och kapital och transfereringar mellan hushåll

Årligen (ILCY)

Skatter och avgifter som faktiskt betalats efter nedsättningar

Årligen (ILCY)

Total årsinkomst på person- och hushållsnivå

Årligen (ILCY)

Överskuldsättning, inbegripet orsaker

Vart sjätte år (ILC6YD)

Förfallna skulder

Årligen (ILCY)

Aspekter som rör förmögenhet, inklusive bostadsägande

Vart sjätte år (ILC6YD)

Aspekter som rör konsumtion

Vart sjätte år (ILC6YD)

Överföring av bättre och sämre förutsättningar mellan generationer

Vart sjätte år (ILC6YB)

Bedömning av egna behov

Vart sjätte år (ILC6YD)

Top