EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020H1475-20210202

Consolidated text: Rådets rekommendation (EU) 2020/1475 av den 13 oktober 2020 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1475/2021-02-02

02020H1475 — SV — 02.02.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1475

av den 13 oktober 2020

om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 337 14.10.2020, s. 3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2021/119 av den 1 februari 2021

  L 36I

1

2.2.2021
▼B

RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1475

av den 13 oktober 2020

om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)Allmänna principer

När medlemsstaterna antar och tillämpar åtgärder för att skydda folkhälsan med anledning av covid-19-pandemin, bör de i möjligaste mån samordna sina åtgärder utifrån följande principer:

1. Eventuella inskränkningar i den fria rörligheten för personer inom unionen som införs för att begränsa spridningen av covid-19 bör baseras på särskilda och begränsade hänsyn till allmänintresset, närmare bestämt skyddet av folkhälsan. Sådana inskränkningar måste tillämpas i överensstämmelse med EU-rättens allmänna principer, i synnerhet principerna om proportionalitet och icke-diskriminering. De åtgärder som vidtas bör därför inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att skydda folkhälsan.

2. Alla sådana restriktioner bör avskaffas så snart den epidemiologiska situationen så tillåter.

3. Det får inte förekomma någon diskriminering mellan medlemsstaterna, till exempel genom att mer generösa regler tillämpas på resor till och från en angränsande medlemsstat jämfört med resor till och från andra medlemsstater som befinner sig i samma epidemiologiska situation.

4. Inskränkningar får inte grundas på den berörda personens nationalitet utan bör baseras på var personen har befunnit sig under de 14 dagar som föregår ankomsten.

5. Medlemsstaterna bör alltid tillåta inresa för de egna medborgarna och för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta på deras territorium, samt underlätta snabb transitering genom sina territorier.

6. Medlemsstaterna bör ägna särskild uppmärksamhet åt gränsöverskridande regioners, de yttersta randområdenas, exklavers och geografiskt isolerade områdens särdrag och behovet av samarbete på lokal och regional nivå.

7. Medlemsstaterna bör regelbundet utbyta information om alla frågor som omfattas av denna rekommendation.

Gemensamma kriterier

8. Medlemsstaterna bör beakta följande huvudkriterier om de överväger att inskränka den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin:

a) 

Det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod, dvs. det totala antalet nyanmälda covid-19-fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna på regional nivå.

b) 

Andel som testar positivt för covid-19, dvs. andelen positiva testresultat i procent av alla covid-19-tester som utförts den senaste veckan.

c) 

Testfrekvens, dvs. antalet covid-19-tester per 100 000 invånare som utförts den senaste veckan.

Data avseende de gemensamma kriterierna

9. För att säkerställa tillgången till utförliga och jämförbara data bör medlemsstaterna varje vecka lämna tillgängliga data avseende kriterierna i punkt 8 till Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Medlemsstaterna bör även lämna sådana data på regional nivå för att säkerställa att eventuella åtgärder kan inriktas på de regioner där de är absolut nödvändiga.

Medlemsstaterna bör utbyta information om de teststrategier som de tillämpar.

Kartläggning av riskområden

10. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar bör på grundval av data från medlemsstaterna offentliggöra en karta över EU-medlemsstaterna, indelad i regioner, som kan tjäna som underlag för medlemsstaternas beslut. Kartan bör också innehålla uppgifter från Island, Liechtenstein och Norge och, så snart förhållandena medger detta ( 1 ), Schweiziska edsförbundet. På kartan ska områden markeras med följande färger:

a) 

Grönt – om det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är mindre än 25 och andelen som testar positivt för covid-19 är lägre än 4 %.

b) 

Orange – om det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är mindre än 50 men andelen som testar positivt för covid-19 är minst 4 %, eller, om det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är mellan 25 och 150 men andelen som testar positivt för covid-19 är lägre än 4 %.

▼M1

c) 

Rött – om det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är mellan 50 och 150 och andelen som testar positivt för covid-19 är minst 4 %, eller om det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är över 150 men under 500.

▼M1

ca) 

Mörkrött – om det samlade antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod är minst 500.

▼B

d) 

Grått – om det inte finns tillräckligt med information för att bedöma kriterierna i leden a–c eller om testfrekvensen är 300 eller färre covid-19-tester per 100 000 invånare.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar bör också offentliggöra separata kartor för varje nyckelindikator som ska ingå i den heltäckande översikten: andelen rapporterade fall under en tvåveckorsperiod på regional nivå samt uppgifter om andelen testade och andelen positiva test på nationell nivå den senaste veckan. Så snart uppgifter har lämnats på regional nivå bör alla kartor baseras på dessa uppgifter.

11. Uppdaterade versioner av kartorna och uppgiftsunderlaget ska offentliggöras veckovis av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Gemensamma gränsvärden om inskränkningar i den fria rörligheten övervägs av folkhälsoskäl

12. Medlemsstaterna bör inte inskränka den fria rörligheten för personer som reser till eller från områden som ligger i en annan medlemsstat och som har klassificerats som ”gröna” enligt punkt 10.

13. Om medlemsstater överväger att tillämpa inskränkningar på ett område som har klassificerats som annat än ”grönt” enligt punkt 10

▼M1

a) 

bör de ta hänsyn till skillnaden i epidemiologisk situation mellan ”orange”, ”röda” eller ”mörkröda” områden och agera på ett proportionerligt sätt,

▼B

b) 

kan de beakta ytterligare kriterier och trender; ECDC kommer i detta syfte att lämna uppgifter om befolkningsstorlek, sjukhusvistelser, intagning på IVA och dödlighet, om sådana finns tillgängliga, på veckobasis,

c) 

bör de beakta den epidemiologiska situationen inom det egna territoriet, inbegripet teststrategier, antal utförda tester och andel som testar positivt för covid-19, samt andra epidemiologiska indikatorer,

▼M1

d) 

bör de beakta teststrategier och ägna särskild uppmärksamhet åt situationen i områden med hög testfrekvens,

▼M1

e) 

Medlemsstaterna bör också ta hänsyn till förekomsten av oroande varianter av SARS-CoV-2, särskilt varianter som ger högre smittsamhet och fler dödsfall, och omfattningen av utförd genomsekvensering, oavsett hur det berörda området klassificeras.

▼B

Samordning mellan medlemsstater

14. Medlemsstater som i enlighet med sina egna beslutsprocesser planerar att tillämpa inskränkningar på personer som reser till eller från ett område som klassificerats som annat än ”grönt” enligt punkt 10 bör informera den drabbade medlemsstaten först, före ikraftträdandet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt gränsöverskridande samarbete, de yttersta randområdena, exklaver och geografiskt isolerade områden. Övriga medlemsstater och kommissionen bör också informeras om detta före ikraftträdandet. Om möjligt bör informationen lämnas 48 timmar i förväg.

När medlemsstaterna informerar övriga medlemsstater och kommissionen bör de använda etablerade kommunikationsnät, däribland IPCR-nätverket (IPCR – EU-arrangemanget för integrerad politisk krishantering). IPCR:s kontaktpersoner bör säkerställa att informationen omedelbart vidarebefordras till deras behöriga myndigheter.

15. Medlemsstaterna bör omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen när de avskaffar eller lättar på tidigare införda restriktioner, vilket bör ske så snart som möjligt.

Inskränkningar i den fria rörligheten bör avskaffas när ett område återigen klassificeras som ”grönt” enligt punkt 10, förutsatt att det har gått minst 14 dagar sedan de infördes.

16. Senast 7 dagar efter antagandet av denna rekommendation bör medlemsstaterna fasa ut inskränkningar avseende områden som klassificerats som ”gröna” enligt punkt 10 innan denna rekommendation antogs.

Gemensam ram för åtgärder som kan vidtas beträffande resenärer från områden med högre risk

▼M1

16a Medlemsstaterna bör starkt avråda från alla icke nödvändiga resor till och från områden som klassificeras som ”mörkröda” och avråda från alla icke nödvändiga resor till och från områden som klassificeras som ”röda” enligt punkt 10.

Samtidigt bör medlemsstaterna sträva efter att undvika störningar i nödvändiga resor, för att hålla igång transportflödena i enlighet med systemet med gröna körfält och undvika störningar i leveranskedjorna och rörligheten för arbetstagare och egenföretagare som reser av yrkesmässiga eller affärsmässiga skäl.

▼B

17. Medlemsstaterna bör i princip inte neka personer som anländer från övriga medlemsstater inresa.

Medlemsstater som i enlighet med sina egna beslutsprocesser anser det nödvändigt att införa inskränkningar i den fria rörligheten kan kräva att personer som anländer från ett område som klassificerats som annat än ”grönt” enligt punkt 10 ska

▼M1

a) 

sitta i karantän/självisolering enligt hälsosäkerhetskommitténs rekommendation ( 2 ), och/eller

b) 

göra ett covid-19-test före och/eller efter ankomsten. Detta kan vara antingen ett RT-PCR-test eller ett antigentest som förtecknas i den gemensamma och uppdaterade förteckning över antigentest mot covid-19 som upprättats på grundval av rådets rekommendation av den 21 januari 2021 om en gemensam ram för användning och validering av antigentester i form av snabbtester och ömsesidigt erkännande i EU ( 3 ) av covid-19-testresultat i enlighet med de nationella folkhälsomyndigheternas beslut.

▼M1 —————

▼B

Medlemsstaterna bör stärka sina samordningsinsatser vad gäller karantänens/hemisoleringens varaktighet och ersättningsmöjligheter. När så är möjligt bör en utveckling av testningen uppmuntras i enlighet med de strategier som medlemsstaterna fastställt.

▼M1

Medlemsstaterna bör erbjuda tillräcklig testkapacitet och godta digitala testcertifikat, samtidigt som de ser till att detta inte försämrar tillhandahållandet av grundläggande offentliga hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt när det gäller laboratoriekapacitet.

17a Medlemsstaterna bör kräva att personer som reser från ett område som klassificeras som ”mörkrött” enligt punkt 10 ca både gör ett covid-19-test före ankomsten och sitter i karantän/självisolering enligt hälsosäkerhetskommitténs rekommendation. Liknande åtgärder skulle kunna vidtas för områden med en hög förekomst av oroande varianter.

Medlemsstaterna bör anta, upprätthålla eller förstärka riskreducerande åtgärder, särskilt i områden som klassificeras som ”mörkröda”, öka testnings- och kontaktspårningsinsatserna och öka övervakningen och sekvenseringen av ett representativt urval av covid-19-fall i samhället, i syfte att kontrollera spridningen och effekterna av de nya varianterna av SARS-CoV-2 med ökad smittsamhet.

17b Medlemsstaterna bör erbjuda personer som är bosatta på deras territorium möjligheten att ersätta ett test före ankomsten enligt punkterna 17 b och 17a med ett covid-19-test efter ankomsten, utöver eventuella tillämpliga krav på karantän/självisolering.

▼B

18. Medlemsstaterna bör ömsesidigt erkänna resultaten av covid-19-tester som görs i andra medlemsstater av certifierade hälso- och sjukvårdsorgan. Medlemsstaterna bör stärka samarbetet om olika aspekter som rör tester, däribland kontrollen av testcertifikat, genom att beakta forskning och utlåtanden från experter på det epidemiologiska området liksom bästa praxis.

19. Resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov bör inte behöva sitta i karantän under utövandet av denna nödvändiga funktion, särskilt inte

a) 

arbetstagare eller egenföretagare som utövar kritiska yrken, däribland sjukvårdspersonal, gränsarbetare, utstationerade arbetstagare och säsongsarbetare enligt riktlinjerna för fri rörlighet för arbetstagare under utbrottet av covid-19 ( 4 ),

b) 

transportarbetare eller transporttjänstleverantörer, inbegripet förare av transportfordon som antingen transporterar varor för användning inom territoriet eller endast transiterar,

c) 

patienter som reser av tvingande medicinska skäl,

d) 

elever, studenter och praktikanter som dagligen reser utomlands,

e) 

personer som reser av tvingande familjeskäl eller tvingande affärsmässiga skäl,

f) 

diplomater, personal vid internationella organisationer och personer som bjudits in av internationella organisationer och vars fysiska närvaro krävs för att dessa organisationer ska fungera väl, militär personal och poliser samt biståndsarbetare och civilskyddspersonal när de utför sina uppgifter,

g) 

transitpassagerare,

h) 

sjöfolk,

i) 

journalister, i deras yrkesutövning.

▼M1

19a Enligt punkt 17a bör resenärer som har en väsentlig funktion eller ett väsentligt behov och som reser från ett ”mörkrött” område uppfylla testkraven och sitta i karantän/självisolering, förutsatt att detta inte i oproportionerligt hög grad påverkar utövandet av deras funktion eller behov.

Genom undantag från detta bör transportarbetare och transporttjänstleverantörer enligt punkt 19 b i princip inte vara skyldiga att göra ett covid-19-test i enlighet med punkterna 17 b och 17a. Om en medlemsstat kräver att transportarbetare och transporttjänstleverantörer ska göra ett covid-19-test bör antigentester användas, och detta bör inte leda till transportstörningar. Om det skulle uppstå störningar i transport- eller leveranskedjan bör medlemsstaterna omedelbart avskaffa eller upphäva alla sådana systematiska testkrav för att de gröna körfälten ska fortsätta att fungera. Transportarbetare och transporttjänstleverantörer bör inte vara skyldiga att sitta i karantän i enlighet med punkterna 17 a och 17a när de utövar denna väsentliga funktion.

19b Som tillägg till undantagen i punkt 19a bör medlemsstaterna inte kräva att personer som bor i gränsregioner och reser över gränsen dagligen eller ofta för sitt arbete, företag, sin utbildning, familj, sjukvård eller vård, i synnerhet personer med kritiska arbetsuppgifter eller som är nödvändiga för kritisk infrastruktur, ska göra ett test eller sitta i karantän/självisolering. Om ett krav på testning vid resor över gränserna införs i dessa regioner bör frekvensen av tester för sådana personer vara proportionerlig. Om den epidemiologiska situationen på båda sidor om gränsen är jämförbar bör inga krav på testning i samband med resor införas. Personer som hävdar att deras situation omfattas av denna punkt kan åläggas att tillhandahålla skriftlig bevisning eller lämna in en förklaring om detta.

▼B

20. Medlemsstaterna kan kräva att personer som reser in på deras territorium lämnar in passagerarlokaliseringsformulär i enlighet med dataskyddskraven. Ett gemensamt europeiskt passagerarlokaliseringsformulär bör tas fram för eventuell användning av medlemsstaterna. För att underlätta behandlingen av passagerarlokaliseringsuppgifter bör dessa uppgifter i möjligaste mån lämnas elektroniskt, samtidigt som det måste säkerställas att alla medborgare har lika tillgång.

▼M1

21. Åtgärder som tillämpas på personer som anländer från ett område som klassificerats som ”mörkrött”, ”rött”, ”orange” eller ”grått” enligt punkt 10 får inte vara diskriminerande, vilket innebär att de även bör tillämpas på den berörda medlemsstatens egna återvändande medborgare.

▼B

22. Medlemsstaterna bör säkerställa att eventuella formella krav som ställs på medborgare och företag har konkreta positiva effekter på folkhälsoarbetet för att bekämpa pandemin och inte leder till en orättmätig och onödig administrativ börda.

23. Om en person utvecklar symtom vid ankomsten till sin destination bör testning, diagnos, isolering och kontaktspårning ske i enlighet med lokal praxis och personen inte nekas inresa. Information om fall som upptäcks vid ankomsten bör för kontaktspårningsändamål omedelbart vidarebefordras till folkhälsomyndigheterna i länder där den berörda personen vistats under de närmast föregående 14 dagarna via systemet för tidig varning och reaktion.

24. Inskränkningar bör inte ha formen av förbud mot vissa transporttjänster.

Kommunikation och information till allmänheten

25. Medlemsstaterna bör utan onödigt dröjsmål lämna tydlig och utförlig information till relevanta berörda parter och allmänheten om inskränkningar i den fria rörligheten, om åtföljande krav (till exempel att personer ska ha testat negativt för covid-19 eller ska fylla i passagerarlokaliseringsformulär) samt om åtgärder som tillämpas på resenärer som anländer från riskområden så tidigt som möjligt innan nya åtgärder träder i kraft. Som en allmän regel bör denna information offentliggöras 24 timmar innan åtgärderna träder i kraft, med beaktande av att det krävs viss flexibilitet vid epidemiologiska nödlägen.

Denna information bör även göras tillgänglig på webbplattformen Re-open EU, där en korshänvisning bör finnas till den karta som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar regelbundet offentliggör i enlighet med punkterna 10 och 11.

En tydlig beskrivning bör ges av åtgärdernas innebörd, deras geografiska räckvidd och vilka personkategorier de tillämpas på.

Översyn

26. Denna rekommendation bör regelbundet ses över av kommissionen, med stöd av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Kommissionen bör regelbundet rapportera om detta till rådet.( 1 ) Med förbehåll för ingåendet av ett avtal mellan EU och Schweiziska edsförbundet om samarbete på folkhälsoområdet, inbegripet Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (EUT L 142, 30.4.2004, s. 1).

( 2 ) Rekommendationer för en gemensam EU-strategi för isolering av covid-19-patienter och karantän för kontakter och resenärer, överenskomna av hälsosäkerhetskommittén den 11 januari 2021, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf

( 3 ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/sv/pdf

( 4 ) EUT C 102 I, 30.3.2020, s. 12.

Top