EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2072-20220714

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2022-07-14

02019R2072 — SV — 14.07.2022 — 009.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2072

av den 28 november 2019

om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019

(EGT L 319 10.12.2019, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1199 av den 13 augusti 2020

  L 267

3

14.8.2020

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1292 av den 15 september 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1825 av den 2 december 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2210 av den 22 december 2020

  L 438

28

28.12.2020

 M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2211 av den 22 december 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/759 av den 7 maj 2021

  L 162

18

10.5.2021

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/901 av den 3 juni 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2069 av den 25 november 2021

  L 421

28

26.11.2021

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2285 av den 14 december 2021

  L 458

173

22.12.2021

►M10

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/853 av den 31 maj 2022

  L 150

62

1.6.2022

►M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/959 av den 16 juni 2022

  L 165

30

21.6.2022


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 317, 1.10.2020, s.  41 (2020/1292)

►C2

Rättelse, EGT L 338, 15.10.2020, s.  14 (2019/2072)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2072

av den 28 november 2019

om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning genomförs förordning (EU) 2016/2031 med avseende på förteckningarna över EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och reglerade EU-icke-karantänskadegörare samt åtgärder för växter, växtprodukter och andra föremål för att minska riskerna med dessa skadegörare till en acceptabel nivå.

Artikel 2

Definitioner

1.  
I denna förordning ska de definitioner som fastställs i bilaga I gälla.
2.  

Dessutom gäller följande definitioner:

a) 

praktiskt taget fria från skadegörare: innebär att omfattningen av förekomsten av andra skadegörare än EU-karantänskadegörare eller karantänskadegörare för skyddad zon på växterna för plantering eller på fruktplantorna är tillräckligt låg för att säkerställa en acceptabel kvalitet och användbarhet för dessa växter.

b) 

officiellt uttalande: ett sundhetscertifikat enligt bestämmelserna i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031, ett växtpass enligt bestämmelserna i artikel 78 i den förordningen, den märkning av träemballage, trä eller andra föremål som avses i artikel 96 i den förordningen, eller de officiella attesteringar som avses i artikel 99 i den förordningen.

c) 

systematisk strategi: integrering av olika riskhanteringsåtgärder av vilka minst två verkar oberoende av varandra och som, när de tillämpas tillsammans, uppnår en lämplig skyddsnivå mot EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och skadegörare som är föremål för de åtgärder som har antagits i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2016/2031.

▼M9

d) 

pollen: pollen i den mening som avses i artikel 2.1 k i förordning (EU) 2016/2031 och avsett för plantering.

▼B

Artikel 3

Förteckning över EU-karantänskadegörare

Den förteckning över EU-karantänskadegörare som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga II till den här förordningen.

Förteckningen över sådana EU-karantänskadegörare som inte har påvisats på unionens territorium finns i del A i bilaga II, och förteckningen över EU-karantänskadegörare som har påvisats på unionens territorium finns i del B i bilaga II.

Artikel 4

Förteckning över skyddade zoner och respektive karantänskadegörare för skyddad zon

Den förteckning över skyddade zoner och respektive karantänskadegörare för skyddad zon som avses i artikel 32.3 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 5

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering, med kategorier och tröskelvärden

Den förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering med kategorier och tröskelvärden som avses i artikel 37.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga IV till den här förordningen. Dessa växter för plantering får inte införas till eller förflyttas inom unionen om förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på dessa växter för plantering överskrider tröskelvärdena.

Förbudet mot införsel och förflyttning som föreskrivs i första stycket ska endast gälla för de kategorier av växter för plantering som anges i bilaga IV.

Artikel 6

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på särskilda växter för plantering

1.  
De åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare vid förflyttning inom och införsel till unionen av särskilda växter för plantering som avses i artikel 37.4 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga V till den här förordningen.
2.  

Den förteckning som finns i bilaga IV till den här förordningen och bilaga V till den här förordningen ska inte påverka de åtgärder som antagits i enlighet med direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG med avseende på:

a) 

Inspektioner, provtagningar och testning av berörda växter för plantering eller de växter från vilka de har sitt ursprung.

b) 

Ursprung för berörda växter för plantering från områden eller platser som är fria från eller fysiskt skyddade från berörda reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

c) 

Behandlingar av berörda växter för plantering eller de växter från vilka de har sitt ursprung.

d) 

Produktionen av växter för plantering.

3.  

Den förteckning som finns i bilaga IV till den här förordningen och bilaga V till den här förordningen ska inte heller påverka de undantag för växter för plantering som antagits i enlighet med direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG när det gäller kraven för saluföring som fastställs i de direktiven, inklusive:

a) 

Undantag för leverans av växter för plantering till officiella provnings- och kontrollorgan.

b) 

Undantag för leverans av växter för plantering som råvara till tjänsteproducenter för bearbetning eller förpackning, under förutsättning att tjänsteproducenten inte förvärvar rätten till dessa växter och att växternas identitet är säkerställd.

c) 

Undantag för leverans av växter för plantering, under vissa förutsättningar, till tjänsteproducenter för produktion av vissa jordbruksråvaror avsedda för industriella ändamål eller förökning av utsäde för detta ändamål.

d) 

Undantag för växter för plantering avsedda för vetenskapliga ändamål, växtförädling eller andra testnings- eller försöksändamål.

e) 

Undantag från saluföringskraven för växter för plantering som inte slutgiltigt certifierats.

f) 

Undantag från saluföringskrav enligt bestämmelserna i genomförandebeslut (EU) 2017/478.

g) 

Undantag från saluföringskrav för växter för plantering som påvisats vara avsedda för export till tredjeländer.

Artikel 7

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till unionen från vissa tredjeländer är förbjuden

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till unionens territorium är förbjuden, tillsammans med de tredjeländer, grupper av tredjeländer eller särskilda områden i tredjeländer som omfattas av förbudet, som avses i artikel 40.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga VI till den här förordningen.

▼M3

Första stycket ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra akter om tillfälliga förbud, vilka avser införsel till unionens territorium av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål och har antagits i enlighet med artikel 40.2, 42.3 eller 49.1 i förordning (EU) 2016/2031 för att hantera specifika växtskyddsrisker som ännu inte har bedömts fullständigt.

▼B

Artikel 8

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer eller inom unionens territorium och motsvarande särskilda krav för deras införsel till eller förflyttning inom unionens territorium

1.  
Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer och motsvarande särskilda krav för deras införsel till unionens territorium som avses i artikel 41.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga VII till den här förordningen.

▼M3

Första stycket ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra akter om särskilda tillfälliga krav, vilka avser införsel till unionens territorium av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål och har antagits i enlighet med artikel 41.2, 42.4 eller 49.1 i förordning (EU) 2016/2031 för att hantera specifika växtskyddsrisker som ännu inte har bedömts fullständigt.

▼B

2.  
Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung inom unionens territorium och motsvarande särskilda krav för deras förflyttning inom unionens territorium som avses i artikel 41.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga VIII till den här förordningen.

▼M3

Första stycket ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra akter om särskilda tillfälliga krav, vilka avser införsel till unionens territorium av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål och har antagits i enlighet med artikel 28.1, 30.1, 41.2, 42.4 eller 49.1 i förordning (EU) 2016/2031 för att hantera specifika växtskyddsrisker som ännu inte har bedömts fullständigt.

▼B

Artikel 9

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till vissa skyddade zoner är förbjuden

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer eller inom unionens territorium för vilka införsel till vissa skyddade zoner är förbjuden som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 10

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål avsedda att införas till eller förflyttas inom skyddade zoner och motsvarande särskilda krav för skyddade zoner

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål samt berörda skyddade zoner och motsvarande särskilda krav för skyddade zoner som avses i artikel 54.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga X till den här förordningen.

Artikel 11

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål och respektive ursprungs- eller avsändartredjeländer för vilka sundhetscertifikat krävs

1.  
Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål och respektive ursprungs- eller avsändartredjeländer för vilka införsel till unionens territorium kräver ett sundhetscertifikat som avses i artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i del A i bilaga XI till den här förordningen.
2.  
Den förteckning över växter som omfattas av undantag från sundhetscertifikat enligt bestämmelserna i artikel 73 andra stycket i förordning (EU) 2016/2031 finns i del C i bilaga XI till den här förordningen.
3.  
Alla växter, utom de växter som avses i punkterna 1 och 2, får endast införas till unionen om de åtföljs av ett sundhetscertifikat i enlighet med artikel 73 första stycket i förordning (EU) 2016/2031. De KN-nummer som är tillgängliga för dessa växter är förtecknade i del B i bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 12

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett sundhetscertifikat krävs för införsel till en skyddad zon från vissa ursprungs- eller avsändartredjeländer

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till vissa skyddade zoner från vissa ursprungs- eller avsändartredjeländer kräver ett sundhetscertifikat som avses i artikel 74.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga XII till den här förordningen.

Artikel 13

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs vid förflyttning inom unionens territorium

1.  
Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs för förflyttning inom unionens territorium som avses i artikel 79.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga XIII till den här förordningen.
2.  

Genom undantag från punkt 1 ska ett växtpass inte krävas för förflyttning inom unionen av utsäde som uppfyller båda följande villkor:

a) 

De omfattas av de undantag som avses i artikel 6.3. och

▼M6

b) 

De omfattas inte av de särskilda krav som anges i bilaga VIII eller bilaga X till denna förordning eller av de krav som föreskrivs genom de genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 28.1, 30.1 eller 49.1 i förordning (EU) 2016/2031.

▼B

Artikel 14

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass med beteckningen ”PZ” krävs för införsel till eller förflyttning inom vissa skyddade zoner

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs för införsel till eller förflyttning inom vissa skyddade zoner som avses i artikel 80.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga XIV till den här förordningen.

De växtpass som avses i första stycket ska vara försedda med beteckningen ”PZ”.

Artikel 15

Upphävande av förordning (EG) nr 690/2008

Förordning (EG) nr 690/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019

Genomförandeförordning (EU) 2018/2019 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 2 ska utgå.

2. 

Bilaga II ska utgå.

Artikel 17

Övergångsbestämmelser

Utsäde och andra växter för plantering som har införts till unionens territorium, förflyttats inom unionens territorium eller producerats före den 14 december 2019 i enlighet med tillämpliga krav i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG avseende förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare före den dagen, får fram till den 14 december 2020 införas till eller förflyttas inom unionens territorium om de uppfyller de kraven. Från och med den 14 december 2020 ska artiklarna 5 och 6 tillämpas för alla växter för plantering som omfattas av denna förordning.

I de växtpass som krävs enligt den här förordningen vid förflyttning inom unionens territorium av utsäde och andra växter för plantering som omfattas av den övergångsperiod som anges i punkt 1 i denna artikel, krävs fram till den 14 december 2020 endast intyg om uppfyllande av bestämmelserna avseende EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2016/2031.

Artikel 18

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Definitioner som avses i artikel 2.1

För denna förordning gäller att de termer som är förtecknade i del A har samma betydelser när de används i bilagorna till den här förordningen som de har i respektive direktiv enligt förteckningen i den andra kolumnen i del B.

DEL A

Lista över termer

— 
Stamutsäde
— 
Basutsäde
— 
Certifikatutsäde
— 
Standardutsäde
— 
Vinstock
— 
Ursprungligt förökningsmaterial
— 
Utgångsmaterial
— 
Elitmaterial
— 
Certifierat material
— 
Standardmaterial
— 
Förökningsmaterial av prydnadsväxter
— 
Skogsodlingsmaterial
— 
Föröknings- och plantmaterial av grönsaker
— 
Förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
— 
Tänkbar moderplanta för utgångsmaterial
— 
Moderplanta för utgångsmaterial
— 
Moderplanta för elitmaterial
— 
Moderplanta för certifierat material
— 
CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis)
— 
Utsäde av foderväxter
— 
Utsäde av stråsäd
— 
Utsäde av köksväxter
— 
Utsädespotatis
— 
Utsäde av olje- och spånadsväxter

DEL B

Förteckning över direktiv och bilagor1.  BILAGOR TILL DENNA FÖRORDNING

2.  DIREKTIV

BILAGA IV, del A

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av foderväxter)

BILAGA V, del A

(Åtgärder för utsäde av foderväxter)

Direktiv 66/401/EEG

BILAGA IV, del B

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av stråsäd)

BILAGA V, del B

(Åtgärder för utsäde av stråsäd)

Direktiv 66/402/EEG

Bilaga IV, del C

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av vinstockar)

Direktiv 68/193/EEG

BILAGA IV, del D

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av prydnadsväxter)

BILAGA V, del C

(Åtgärder för prydnadsväxter)

Direktiv 98/56/EG

BILAGA IV, del E

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende skogsodlingsmaterial utom utsäde)

BILAGA V, del D

(Åtgärder för skogsodlingsmaterial utom fröer)

Direktiv 1999/105/EG

BILAGA IV, del F

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av köksväxter)

BILAGA V, del E

(Åtgärder för utsäde av köksväxter)

Direktiv 2002/55/EG

BILAGA IV, del G

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsädespotatis)

BILAGA V, del F

(Åtgärder för utsädespotatis)

Direktiv 2002/56/EG

BILAGA IV, del H

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende olje- och spånadsväxter)

BILAGA V, del G

(Åtgärder för olje- och spånadsväxter)

Direktiv 2002/57/EG

BILAGA IV, del I

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende föröknings- och plantmaterial av grönsaker

BILAGA V, del H

(Åtgärder för föröknings- och plantmaterial av grönsaker)

Direktiv 2008/72/EG

BILAGA IV, del J

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion)

Direktiv 2008/90/EG

►M9  
BILAGA XIII, punkt 5
Utsäde av stråsäd  ◄

Direktiv 66/402/EEG

►M9  
BILAGA XIII, punkt 6
Utsäde av köksväxter  ◄

Direktiv 2002/55/EG

►M9  
BILAGA XIII, punkt 9
Utsäde av olje- och spånadsväxter  ◄

Direktiv 2002/57/EG

▼M9
BILAGA II

Förteckning över EU-karantänskadegörare och de koder de har tilldelats av EPPO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del A: Skadegörare som inte har påvisats inom unionens territorium

1.

Bakterier

2.

Svampar och algsvampar

3.

Insekter och kvalster

4.

Nematoder

5.

Parasiterande växter

6.

Virus, viroider och fytoplasma

Del B: Skadegörare som har påvisats inom unionens territorium

1.

Bakterier

2.

Svampar och algsvampar

3.

Insekter och kvalster

4.

Blötdjur

5.

Nematoder

6.

Virus, viroider och fytoplasma

DEL ASKADEGÖRARE SOM INTE HAR PÅVISATS INOM UNIONENS TERRITORIUM

Karantänskadegörare och de koder de har tilldelats av EPPO

1.  Bakterier

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Svampar och algsvampar

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], utom Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] och Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], utom

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (icke-EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Insekter och kvalster

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andinska potatisvivelkomplexet:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) känd som vektor för virus [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman & Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (icke-europeiska populationer) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (icke-europeiska) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG], utom Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], utom Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock & Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], utom Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., utom Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Nematoder

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], utom

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [IRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] och Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan & Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (icke-EU populationer) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parasiterande växter

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], utom

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] och Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Virus, viroider och fytoplasma

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomovirus, utom

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia (referensstam) [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Citrus strain of OFV [OFV00] (citrusstam)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (icke-EU-isolat) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – undergrupp 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – undergrupperna 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Candidatus Phytoplasma palmicola – närbesläktad stam 16SrXXII-B

12.5.  Ny Candidatus Phytoplasma som orsakar palm lethal yellowing från gruppen 16SrIV – ”Bogia coconut syndrome”

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Virus, viroider och fytoplasma hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. och Vitis L.:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia – närbesläktade stammar (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (referensstam)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (referensstam) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (referensstam) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Candidatus Phytoplasma pruni – närbesläktad stam (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Candidatus Phytoplasma pyri – närbesläktad stam (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (referensstam) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Virus, viroider och fytoplasma hos Solanum tuberosum L. och andra knölbildande Solanum spp.:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia – närbesläktade stammar (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Candidatus Phytoplasma fragariae – närbesläktade stammar (YN-169, YN-10G)

23.7.  Candidatus Phytoplasma pruni – närbesläktade stammar (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Potato virus B [PVB000]

23.11.  Potato virus H [PVH000]

23.12.  Potato virus P [PVP000]

23.13.  Potato virus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  Icke-EU-isolat av Potato virus S, Potato virus X och Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] och [PLRV00]

DEL BSKADEGÖRARE SOM HAR PÅVISATS INOM UNIONENS TERRITORIUM

Karantänskadegörare och de koder de har tilldelats av EPPO

1.  Bakterier

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Svampar och algsvampar

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Insekter och kvalster

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Blötdjur

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Nematoder

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Virus, viroider och fytoplasma

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
BILAGA III

Förteckning över skyddade zoner och berörda karantänskadegörare för skyddad zon och deras respektive koder

De skyddade zoner som är förtecknade i tredje kolumnen i följande tabell omfattar ett av följande:

a) 

Hela den förtecknade medlemsstatens ( 1 ) territorium.

b) 

Den förtecknade medlemsstatens territorium med de undantag som specificeras inom parentes.

c) 

Endast den del av medlemsstatens territorium som specificeras inom parentes.Karantänskadegörare för skyddad zon

EPPO-kod

Skyddade zoner

a)  Bakterier

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estland
b)  Spanien (utom de självstyrande regionerna Andalusien, Aragonien, Kastilien-La-Mancha, Kastilien-León, Extremadura, den självstyrande kommunen Madrid, Murcia, Navarra och Rioja, provinsen Guipuzcoa i Baskien, Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià och Urgell i provinsen Lleida i Comunidad autonoma de Catalunya samt kommunerna Alborache och Turís i provinsen Valencia och L'Alt Vinalopó och El Vinalopó Mitjà (comarcas) i provinsen Alicante (Valencia)
c)  Frankrike (Korsika) ►M6  
d)  Italien (Abruzzo, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien [utom kommunerna Agerola, Gragnano, Lettere, Piemonte och Vico Equense i provinsen Neapel och kommunerna Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala och Tramonti i provinsen Salerno], Lazio, Ligurien, Lombardiet [utom provinserna Milano, Mantua, Sondrio och Varese, och kommunerna Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese och Varedo i provinsen Monza Brianza], Marche [utom kommunerna Colli al Metauro, Fano, Pesaro och San Costanzo i provinsen Pesaro e Urbino], Molise, Sardinien, Sicilien [utom kommunen Cesarò i provinsen Messina, kommunerna Maniace, Bronte och Adrano i provinsen Catania, och kommunerna Centuripe, Regalbuto och Troina i provinsen Enna], Toscana, Umbrien, Valle d’Aosta, Venetien [utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano och Vescovana i provinsen Padova och kommunerna Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio och Zimella i provinsen Verona])  ◄
e)  Lettland
f)  Finland ►M6  
g)  Irland (utom staden Galway)
h)  Litauen (utom kommunen Kėdainiai i regionen Kaunas)
i)  Slovenien (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjsk samt kommunerna Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana och Žužemberk, och bosättningarna Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec och Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)
j)  Slovakien (utom distriktet Dunajská Streda, kommunerna Hronovce och Hronské Kľačany i distriktet Levice, Dvory nad Žitavou och distriktet Nové Zámky, Málinec i distriktet Poltár, Valice, Jesenské och Rimavská Sobota i distriktet Rimavská Sobota, Hrhov i distriktet Rožňava, Veľké Ripňany i distriktet Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín i distriktet Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Till och med den 30 april 2023: Förenade kungariket (Nordirland)

b)  Svampar och algsvampar

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grekland

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Tjeckien

b)  Irland

c)  Sverige

d)  Förenade kungariket (Nordirland)

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)  Irland

b)  Förenade kungariket (Nordirland)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irland

c)  Insekter och kvalster

1.

Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer)

BEMITA

a)  Irland

b)  Sverige

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Irland

b)  Förenade kungariket (Nordirland)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Irland

b)  Grekland

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Irland

b)  Förenade kungariket (Nordirland)

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Irland

b)  Grekland

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grekland

b)  Portugal (Azorerna utom Terceira)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Irland

b)  Grekland

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Irland

b)  Grekland

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Irland

b)  Grekland

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Irland

b)  Cypern

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Irland

b)  Förenade kungariket (Nordirland)

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Irland

b)  Spanien (Ibiza och Menorca)

c)  Cypern

d)  Malta

e)  Portugal (Azorerna och Madeira)

f)  Finland (distrikten Åland, Tavastland, Kymmene, Birkaland, Satakunta, Åboland, Nyland)

g)  Sverige (länen Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Skåne)

h)  Förenade kungariket (Nordirland)

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Irland

b)  Förenade kungariket (Nordirland)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Irland

b)  Till och med den 30 april 2023: Förenade kungariket (Nordirland)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Irland

b)  Till och med den 30 april 2023: Förenade kungariket (Nordirland)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Irland

b)  Malta

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Irland

b)  Portugal (Azorerna)

c)  Förenade kungariket (Nordirland)

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Spanien (Granada och Malaga)

b)  Portugal (Alentejo, Algarve och Madeira)

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  Till och med den 30 april 2023: Irland

b)  Förenade kungariket (Nordirland)

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Irland

b)  Till och med den 30 april 2023: Förenade kungariket (Nordirland)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypern

d)  Virus, viroider och fytoplasma

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)  Irland

b)  Frankrike (Bretagne)

c)  Portugal (Azorerna)

d)  Finland

e)  Förenade kungariket (Nordirland)

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Förenade kungariket (Nordirland)

3.

Citrus tristeza virus (EU isolates)

CTV000

Malta

▼B
BILAGA IV

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering, med de kategorier och tröskelvärden som avses i artikel 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del A:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av foderväxter

Del B:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av stråsäd

Del C:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av vinstockar

Del D:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Del E:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Del F:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av köksväxter

Del G:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsädespotatis

Del H:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av olje- och spånadsväxter

Del I:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende föröknings- och plantmaterial av köksväxter, annat än utsäde

Del J:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Del K:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av Solanum tuberosum

Del L:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende växter för plantering av Humulus lupulus, annat än utsäde

▼M9

Del M:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av Actinidia Lindl., annat än utsäde

▼B

DEL A

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av foderväxterReglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för stamutsäde

Tröskelvärden för basutsäde

Tröskelvärden för certifikatutsäde

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DEL B

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av stråsädNematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för stamutsäde

Tröskelvärden för basutsäde

Tröskelvärden för certifikatutsäde

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Svampar

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

DEL C

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av vinstockarBakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde (släkte eller art)

Tröskelvärde för ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial, certifierat material

Tröskelvärde för standardmaterial

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde (släkte eller art)

Tröskelvärde för ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial, certifierat material

Tröskelvärde för standardmaterial

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Icke ympad Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. annan än icke ympad Vitis vinifera L.

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde. (släkte eller art)

Tröskelvärde för ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial, certifierat material

Tröskelvärde för standardmaterial

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Grundstammar av Vitis spp. och hybrider av dessa, utom Vitis vinifera L.

0 % för ursprungligt förökningsmaterial

Ej tillämpligt för förökningsmaterial av elitmaterial och certifierat material

Ej tillämpligt

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DEL D

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamålBakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Växter för plantering, annat än pollen och utsäde.

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. (utom R. simsii L.), Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Utsäde

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Chrysanthemum L.

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Palmae, med avseende på följande släkten och arter: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl.,Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolat)

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa,

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybrider av Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Växter av följande arter av Prunus L. för plantering, annat än utsäde:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. och Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., andra arter av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus)

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., hybrider av Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

▼M9

DEL E

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende skogsodlingsmaterial, annat än utsädeSvampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört skogsodlingsmaterial

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Växter för plantering, annat än pollen och utsäde.

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

DEL F

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av köksväxterBakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter / grönsaker

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter

Pepinomosaikvirus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL G

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsädespotatisReglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för den efterföljande generationen av stamutsäde av potatis

Tröskelvärde för den efterföljande generationen av basutsäde av potatis

Tröskelvärde för den efterföljande generationen av certifikatutsäde av potatis

PBTC

PB

Symtom på virusinfektion

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för växter för plantering av stamutsäde av potatis

Tröskelvärde för växter för plantering av basutsäde av potatis

Tröskelvärde för växter för plantering av certifikatutsäde av potatis

PBTC

PB

Stjälkbakterios (blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Lackskorv orsakad av Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

5,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

5,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

Pulverskorv orsakad av Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

3,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

3,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

Mosaiksymtom orsakade av virus

och

symtom orsakade av leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL H

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av olje- och spånadsväxterSvampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för stamutsäde

Tröskelvärden för basutsäde

Tröskelvärden för certifikatutsäde

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lin

1 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

1 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

1 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - linfrö

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr.

15 % för infektion med Phomopsis-komplex

15 % för infektion av Phomopsis-komplex

15 % för infektion av Phomopsis-komplex

Fusarium (anamorft släkte) Link [1FUSAG] utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium (anamorft släkte) Link utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium (anamorft släkte) Link utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium (anamorft släkte) Link utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Högst tio sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst tio sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst tio sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

DEL I

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende föröknings- och plantmaterial av köksväxter, annat än utsädeBakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Fusarium Link (anamorft släkte) [1FUSAG] utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL J

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktionBakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E. Smith & E.H. Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Växter för plantering, annat än pollen och utsäde.

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, och Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Äpplemosaikvirus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. och Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerat

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolat)

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Fruktsjukdomar: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

För Prunus-hybrider där materialet ympas på grundstammar, andra arter av grundstammar av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus).

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DEL K

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av Solanum tuberosum L.Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Tröskelvärde för utsädet

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DEL L

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende växter för plantering av Humulus lupulus, annat än utsädeSvampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för växter för plantering

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Växter för plantering, annat än pollen och utsäde.

Humulus lupulus L.

0 %

DEL M

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av Actinidia Lindl., annat än utsädeBakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört förökningsmaterial av frukt och fruktplantor

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
BILAGA V

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på specifika växter för plantering

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del A:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av foderväxter

1.

Inspektion av grödan

2.

Provtagning och testning av utsäde av foderväxter

3.

Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

Del B:

Åtgärder för utsäde av stråsäd

1.

Inspektion av grödan

2.

Provtagning och testning av utsäde av stråsäd

3.

Ytterligare åtgärder för utsäde av Oryza sativa L.

Del C:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter och växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Del D:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Del E:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av köksväxter

Del F:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsädespotatis

Del G:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av olje- och spånadsväxter

1.

Inspektion av grödan

2.

Provtagning och testning av plantor av olje- och spånadsväxter

3.

Ytterligare åtgärder för olje- och spånadsväxter

Del H:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på föröknings- och plantmaterial av köksväxter, annat än utsäde

Del I:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av Solanum tuberosum.

Del J:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering av Humulus lupulus, annat än utsäde

▼M9

Del K:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av Actinidia Lindl., annat än utsäde

▼B

DEL A

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av foderväxter

1.    Inspektion av grödan

1. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra fältbesiktningar av den gröda som utsädet av foderväxter produceras, från med avseende på förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på grödan, för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överskrider de tröskelvärden som anges i följande tabell:Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att genomföra fältbesiktningarna å myndighetens vägnar under myndighetens officiella övervakning.

2. Dessa fältbesiktningar ska genomföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod inspektion är möjlig. Minst en fältbesiktning per år ska genomföras vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3. Fältavsnittens storlek, antal och fördelning på det fält som ska inspekteras ska fastställas av den behöriga myndigheten i enlighet med lämpliga metoder.

Andelen av den gröda som är avsedd för utsädesproduktion som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten är minst 5 %.

2.    Provtagning och testning av utsäde av foderväxter

(1) Den behöriga myndigheten ska

a) 

Ta officiella prover av utsäde från partier av utsäde av foderväxter.

b) 

Bemyndiga provtagare som genomför provtagning å myndighetens vägnar och under myndighetens officiella övervakning.

c) 

Jämföra utsädesprover som tagits av myndigheten själv med prover från samma utsädesparti som tagits av de provtagare under officiell övervakning som avses i punkt b.

d) 

Övervaka provtagarnas arbete som avses i punkt 2.

(2) Den behöriga myndigheten, eller en yrkesmässig aktör under officiell övervakning, ska genomföra provtagning och testning av utsädet av foderväxter i enlighet med gällande internationella metoder.

Med undantag för automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till officiell certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde för certifiering och de arter som anmäls, men den får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

(3) När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska vara officiellt övervakad.

För undersökningen vid certifiering av utsäde ska provtagning göras från homogena partier. När det gäller parti- och provtagningsvikter ska tabellen i bilaga III till direktiv 66/401/EEG tillämpas.

3.    Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

De behöriga myndigheterna eller de yrkesmässiga aktörerna under officiell övervakning av de behöriga myndigheterna ska genomföra följande ytterligare inspektioner eller vidta andra åtgärder för vissa växtarter, avseende:

(1) Stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde av Medicago sativa L. för att förhindra förekomst av Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, och för att säkerställa att

a) 

utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Clavibacter michiganensis spp. insidiosus inte förekommer, eller

b) 

grödan har vuxit på mark där ingen tidigare odling av Medicago sativa L. har förekommit under de senaste tre åren före sådd, och inga symtom på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus har observerats vid fältbesiktning av grödan och inga symtom på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus har observerats på någon gröda av Medicago sativa L. i närheten av fältet under den föregående odlingen, eller

c) 

grödan tillhör en sort som är högresistent mot Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus och innehållet av inert material inte överskrider 0,1 viktprocent.

(2) Stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde av Medicago sativa L. för att förhindra förekomst av Ditylenchus dipsaci, och för att säkerställa att

a) 

inga symtom på Ditylenchus dipsaci har observerats i odlingen i den föregående grödan och ingen av de vanligaste värdväxterna har odlats på fältet under de två föregående åren och lämpliga hygienåtgärder har vidtagits för att förhindra infektion av produktionsplatsen, eller

b) 

inga symtom på Ditylenchus dipsaci har observerats få fältet i den föregående grödan och ingen Ditylenchus dipsaci har påvisats vid laboratorieundersökning av ett representativt prov, eller

c) 

utsädet har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling mot Ditylenchus dipsaci och har befunnits vara fri från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt prov.

DEL B

Åtgärder för utsäde av stråsäd

1.    Inspektion av grödan

1. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra fältbesiktningar av den gröda som utsäde av stråsäd produceras från, för att bekräfta att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överstiger de tröskelvärden som anges i följande tabell:Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Högst två symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Högst två symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Certifikatutsäde av första generationen (C1):

Högst fyra symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Certifikatutsäde av andra generationen (C2):

Högst åtta symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att genomföra fältbesiktningarna å myndighetens vägnar under myndighetens officiella övervakning.

2. Dessa fältbesiktningar ska genomföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod inspektion är möjlig.

Minst en fältbesiktning per år ska genomföras vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3. Fältavsnittens storlek, antal och fördelning på det fält som ska inspekteras ska fastställas av den behöriga myndigheten i enlighet med lämpliga metoder.

Andelen av den gröda som är avsedd för utsädesproduktion som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten är minst 5 %.

2.    Provtagning och testning av utsäde av stråsäd

1. Den behöriga myndigheten ska:

a) 

Ta officiella prover av utsäde från partier av utsäde av stråsäd.

b) 

Bemyndiga provtagare som genomför provtagning å myndighetens vägnar och under officiell övervakning.

c) 

Jämföra utsädesprover som tagits av myndigheten själv med prover från samma utsädesparti som tagits av de provtagare under officiell övervakning som avses i punkt b.

d) 

Övervaka arbetet som utförs av de provtagare som avses i punkt 2.

2. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning, ska genomföra provtagning och testning av utsädet av stråsäd i enlighet med gällande internationella metoder.

Med undantag för automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till officiell certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde för certifiering och de arter som anmäls, men den får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

3. När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska vara officiellt övervakad.

För undersökningen vid certifiering av utsäde ska provtagning göras från homogena partier. När det gäller parti- och provtagningsvikter ska bestämmelserna i tabellen i bilaga III till direktiv 66/402/EEG tillämpas.

3.    Ytterligare åtgärder för fröer av Oryza sativa L.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra följande ytterligare inspektioner eller vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att utsäde av Oryza sativa L. uppfyller ett av följande krav:

a) 

Fröerna har sitt ursprung i ett område där det är känt att Aphelenchoides besseyi inte förekommer.

b) 

Fröerna har genomgått officiell testning av behöriga myndigheter, med lämpliga nematologiska tester på ett representativt prov från varje parti, och har befunnits vara fria från Aphelenchoides besseyi.

c) 

Fröerna har genomgått lämplig varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling mot Aphelenchoides besseyi.

DEL C

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Följande åtgärder ska vidtas för respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växterna för plantering:

Den behöriga myndigheten eller en yrkesmässig aktör under officiell övervakning av den behöriga myndigheten ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i följande tabell är uppfyllda.Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Växter för plantering, annat än utsäde.

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  Växterna har odlats i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer.

eller

b)  Växterna har odlats i en produktionsanläggning som har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och växter som uppvisat symtom på skadegöraren samt alla närliggande värdplantor har omedelbart gallrats ut och destruerats.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Actinidia Lindl.

(a)  Växterna har producerats i områden som är fria från Pseudomonas syringae pv. actinidiae, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller

(b)  

i.  Inga symtom på Pseudomonas syringae pv. actinidiae har observerats på växterna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

ii.  Symtom på Pseudomonas syringae pv. actinidiae har observerats på högst 1 % av växterna i produktionsanläggningen, och dessa växter och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och

ett representativt urval av de återstående växterna utan symtom har provtagits och testats med avseende på Pseudomonas syringae pv. actinidiae och befunnits vara fria från skadegöraren,

och

växterna har genomgått slumpmässig provtagning och testning för Pseudomonas syringae pv. actinidiae före saluföring och befunnits vara fria från skadegöraren.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  Växterna har producerats i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer.

eller

b)  Växterna har odlats i en produktionsanläggning som har påvisats vara fri från Pseudomonas syringaepv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

c)  Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Spiroplasma citri Saglio

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

Växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämpad för upptäckt av skadegöraren och befunnits vara fria från Spiroplasma citri Saglio.

a)  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Spiroplasma citri Saglio inte förekommer.

b)  Produktionsanläggningen har befunnits vara fri från Spiroplasma citri Saglio under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning av plantorna vid den tidpunkt som är mest lämpad för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen. eller

c)  Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid en okulärbesiktning som utförts vid den tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och alla angripna plantor har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

a)  Plantorna har producerats i ett område där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al inte förekommer. eller

b)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som genom okulärbesiktning har befunnits vara fri från Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. under den senaste avslutade odlingssäsongen och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten samt närliggande plantor har omedelbart gallrats ut och destruerats, såvida de inte har genomgått tester på grundval av ett representativt urval av symtomatiska plantor och det har påvisats vid dessa tester att symtomen inte är orsakade av Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. eller

c)  Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i produktionsanläggningen och i dess omedelbara närhet samt de närliggande plantorna har omedelbart gallrats ut och destruerats, såvida de inte har genomgått tester på grundval av ett representativt urval av symtomatiska plantor och det har påvisats vid dessa tester att symtomen inte har orsakats av Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. eller

d)  När det gäller vintergröna arter har plantorna genomgått okulärbesiktning före förflyttning och befunnits vara fria från symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  För utsäde gäller följande:

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2.  För plantor utom utsäde gäller följande:

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  För utsäde gäller följande:

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2.  För plantor utom utsäde gäller följande:

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  För utsäde gäller följande:

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas perforans Jones et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas perforans Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas perforans Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas perforans Jones et al.

2.  För plantor utom utsäde gäller följande:

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)  De unga plantorna har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

1.  För utsäde gäller följande:

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.  För plantor utom utsäde gäller följande:

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde.

Åtgärder

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats i produktionsanläggningen sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

eller

c)  Plantor som uppvisar symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har gallrats ut och de återstående plantorna har inspekterats varje vecka och inga symtom har observerats i produktionsanläggningen under minst tre veckor före förflyttningen.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  Plantorna har sitt ursprung i områden där det är känt att Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet och Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow har observerats i produktionsanläggningen eller dess omedelbara närhet sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

eller

c)  Lämpliga behandlingar har genomförts mot rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow och växterna har inspekterats före förflyttning och befunnits vara fria från symtom på rödbandssjuka.

▼M9

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. (utom R. simsii L.), Viburnum L.

(a)  Växterna har producerats i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller

(b)  Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) har observerats på värdväxter i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

(c)  

i.  De växter som uppvisar symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) i produktionsanläggning och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska materialet har gallrats ut och destruerats, inbegripet vidhäftande jord.

och

ii.  För alla värdväxter inom en radie på 10 m från de symtomatiska växterna och för eventuella återstående växter från det angripna partiet gäller att

— inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) har observerats på dessa växter vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiska växter vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod har inga behandlingar för att bekämpa symtom av Phytophthora ramorum (EU-isolat) genomförts, och

— efter den tremånadersperioden

— har inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) observerats på dessa växter i produktionsanläggningen, eller

— har ett representativt prov av de växter som ska förflyttas testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat).

och

iii.  För alla andra växter på produktionsplatsen gäller att

— inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) har observerats på dessa växter i produktionsanläggningen, eller

— ett representativt prov av de växter som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Utsäde av Helianthus annuus L.

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni har observerats i anläggningen för utsädesproduktion vid minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen.

eller

c)  

i.  Anläggningen för utsädesproduktion har genomgått minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen.

och

ii.  Högst 5 % of plantorna har uppvisat symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni vid dessa besiktningar och alla plantor som uppvisat symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni har avlägsnats och destruerats omedelbart efter inspektionen.

och

iii.  Vid slutbesiktningen har inga plantor påträffats som uppvisar symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

eller

d)  

i.  Anläggningen för utsädesproduktion har genomgått minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen.

och

ii.  Alla plantor som har uppvisat symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni har avlägsnats och destruerats omedelbart efter inspektionen.

och

iii.  Vid slutbesiktningen har inga plantor påträffats som uppvisar symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, och ett representativt urval av varje parti har blivit testade och befunnits vara fria från Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

eller

e)  Utsädet har genomgått en lämplig behandling som har visats vara effektiv mot alla kända stammar av Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

a)  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer.

eller

b)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley under den senaste avslutade odlingssäsongen genom minst två okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

c)  Högst 2 % av plantorna i partiet uppvisade symtom vid minst två okulärbesiktningar som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  Plantorna härstammar från moderplantor som har inspekterats minst en gång i månaden under de föregående tre månaderna och inga symtom har upptäckts i produktionsanläggningen.

eller

b)  Moderplantor som har uppvisat symtom har avlägsnats och destruerats tillsammans med andra plantor inom en radie på en meter, och en lämplig fysisk eller kemisk behandling har använts på plantorna som har inspekterats före förflyttning och befunnits vara fria från symtom.

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Aculops fuchsiae Keifer

Växter för plantering, utom fröer.

Fuchsia L.

a)  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Aculops fuchsiae Keifer inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom har upptäckts på plantorna eller på de moderplantor från vilka plantorna härstammar vid okulärbesiktning av produktionsanläggningen under den föregående odlingssäsongen vid den tidpunkt som är mest lämplig för upptäckt av skadegöraren.

eller

c)  Lämplig kemisk eller fysisk behandling har använts på plantorna före förflyttning, varefter plantorna har inspekterats och inga symtom på skadegöraren har påträffats.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Opogona sacchari Bojer inte förekommer.

eller

b)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning där inga symtom eller tecken på Opogona sacchari Bojer har observerats vid okulärbesiktningar som utförts minst var tredje månad under en period på minst sex månader före förflyttning.

eller

c)  Ett program används i produktionsanläggningen i syfte att övervaka och bekämpa populationen av Opogona sacchari Bojer och för att avlägsna angripna plantor, och varje parti har före förflyttning genomgått en okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren och befunnits vara fritt från symtom på Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Växter för plantering av Palmae utom frukt och fröer, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och som hör till följande släkten eller arter:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
(a)  Växterna ska under hela sin livslängd ha odlats i ett område som är fritt från Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), vilket fastställts av det ansvariga officiella organet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller
(b)  Växterna ska under de två åren före förflyttningen ha odlats på en anläggning inom unionen med fysisk isolering mot introduktion av Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), eller på en anläggning inom unionen där ändamålsenlig förebyggande behandling har använts med avseende på denna skadegörare. och
(c)  Växterna ska ha genomgått okulärbesiktning minst var fjärde månad då det bekräftas att materialet är fritt från Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  Plantorna eller de fröproducerande plantorna har inspekterats och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats i partiet sedan början av den senaste avslutade växtperioden. eller

b)  Lökarna har befunnits vara fria från symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundval av okulärbesiktning som utförts vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, och har förpackats för försäljning till slutkonsumenten.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Växter för plantering, annat än utsäde

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  Plantorna har inspekterats och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats i partiet sedan början av den senaste avslutade växtperioden. eller

b)  Lökarna har befunnits vara fria från symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundval av okulärbesiktning som utförts vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, och har förpackats för försäljning till slutkonsumenten.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Växter för plantering, annat än utsäde.

Malus Mill.

a)  Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; och

b)  

i.  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer.

eller

ii.  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

iii.  Högst 2 % av plantorna i produktionsanläggningen har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt urval av de återstående plantorna utan symtom i de partier där de symtomatiska plantorna hittades har blivit testade och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

a)  Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

och

b)  

i.  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer.

eller

ii.  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från CandidatusPhytoplasma prunorum Seemüller & Schneider under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

iii.  Högst 1 % av plantorna i produktionsanläggningen har uppvisat symtom vid inspektioner som genomförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt urval av de återstående plantorna utan symtom i de partier där de symtomatiska plantorna hittades har blivit testade och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pyrus L.

►M9  
a)  Växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. och b)  
i.  Växterna har producerats i områden som är fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller
ii.  Växterna har odlats i en produktionsanläggning som genom okulärbesiktning har befunnits vara fri från skadegöraren under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
eller
c)  De växter i produktionsanläggningen och alla växter i den omedelbara närheten som vid okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under de tre senaste odlingssäsongerna har uppvisat symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har gallrats ut och omedelbart destruerats.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Växter för plantering, utom fröer.

Lavandula L.

a)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

eller

b)  Inga symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har upptäckts vid okulärbesiktningar av partiet under den senaste avslutade växtperioden.

eller

c)  Plantor som har uppvisat symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har gallrats ut och destruerats, och partiet har blivit testat på grundval av ett representativt urval av de återstående plantorna och befunnits vara fritt från skadegöraren.

Chrysanthemum stunt viroid

Växter för plantering, annat än utsäde.

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Plantorna härstammar inom tre generationer från växtmaterial som genom testning har påvisats vara fria från Chrysanthemum stunt vioid.

Citrus exocortis viroid

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L.

a)  Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från Citrus exocortis viroid.

och

b)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från skadegöraren under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktningar av plantorna vid den tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren.

Citrus tristeza virus (EU-isolat)

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

a)  Plantorna härstammar från moderplantor som har blivit testade inom de föregående tre åren och som har befunnits vara fria från Citrus tristeza virus.

och

b)  

i.  Plantorna har producerats i områden där det är känt att Citrus tristeza virus inte förekommer.

eller

ii.  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Citrus tristeza virus under den senaste avslutade odlingssäsongen genom testning av ett representativt urval av plantorna vid den tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren.

eller

iii.  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som är fysiskt skyddad från vektorer och som har befunnits vara fri från Citrus tristeza virus under den senaste avslutade odlingssäsongen genom stickprovskontroller av plantorna vid den tidpunkt som är mest lämplig för upptäckt av skadegöraren.

eller

iv.  I de fall där det finns ett positivt testresultat för förekomst av Citrus tristeza virus i ett parti har alla plantor blivit testade individuellt och högst 2 % av dessa plantor har befunnits vara positiva, och de plantor som har blivit testade och befunnits vara angripna av skadegöraren har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybrider av Impatiens L. New Guinea

a)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (Frankliniella occidentalis Pergande) och vid upptäckt har lämpliga behandlingar tillämpats för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer.

och

b)  

i.  Inga symtom på Impatiens necrotic spot virus har observerats på plantor i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden. eller

ii.  Alla plantor i produktionsanläggningen som har uppvisat symtom på Impatiens necrotic spot tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut, och ett representativt urval av de plantor som ska förflyttas har blivit testade och befunnits vara fria från Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

a)  Inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod. eller

b)  Plantorna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fria från denna skadegörare.

Sjarkavirus (plum pox virus)

Växter av följande arter av Prunus L. för plantering, annat än utsäde:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,– Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,– Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. och Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus)

a)  Vegetativt förökade grundstammar av Prunus som härstammar från moderplantor som har provtagits och testats inom de föregående fem åren och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus). och

b)  

i.  Förökningsmaterialet har producerats i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer. eller

ii.  Inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den lämpligaste perioden av året med beaktande av klimatförhållandena och plantans odlingsbetingelser och sjarkavirusets biologi, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats. eller

iii.  Symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av plantorna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den lämpligaste perioden av året med beaktande av klimatförhållandena och plantans odlingsbetingelser och sjarkavirusets biologi, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt urval av de återstående plantorna utan symtom i de partier där symtomatiska plantor har påträffats har blivit testade och befunnits vara fria från skadegöraren. Ett representativt urval av plantor som inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (plum pox virus) vid okulärbesiktning kan genomgå provtagning och testning på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av den skadegöraren.

Tomato spotted wilt tospovirus

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrider av Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

a)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (Frankliniella occidentalis och Thrips tabaci) och vid upptäckt har lämpliga behandlingar tillämpats för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer.

och

b)  Inga symtom på Tomato spotted wilt tospovirus har observerats på plantor i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden. eller

c)  Alla plantor i produktionsanläggningen som har uppvisat symtom på Tomato spotted wilt tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut och ett representativt urval av de plantor som ska förflyttas har blivit testade och befunnits vara fria från Tomato spotted wilt tospovirus.

▼M9

DEL D

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i den tredje kolumnen i följande tabell är uppfyllda.Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Växter för plantering, annat än utsäde.

Castanea sativa Mill.

(a)  Skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i områden som är fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller

(b)  Inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

(c)  Skogsodlingsmaterial som uppvisar symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har gallrats ut och det återstående materialet har inspekterats varje vecka och inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats i produktionsanläggningen under minst tre veckor före förflyttning av materialet.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

(a)  Skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i områden som är fria från Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet och Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller

(b)  Inga symtom på rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow har observerats i produktionsanläggningen eller dess omedelbara närhet under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

(c)  Produktionsanläggningen har genomgått lämpliga behandlingar mot rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow och skogsodlingsmaterialet har genomgått en okulärbesiktning före förflyttning och befunnits vara fritt från symtom på rödbandssjuka.

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Växter för plantering, annat än pollen och utsäde.

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  Skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder.eller

(b)  Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) har observerats på skogsodlingsmaterialet i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

(c)  

i.  Det skogsodlingsmaterial som uppvisar symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) i produktionsanläggning och allt skogsodlingsmaterial med vidhäftande jord inom en radie på 2 m från det symtomatiska materialet har gallrats ut och destruerats, inbegripet vidhäftande jord.

och

ii.  För allt skogsodlingsmaterial inom en radie på 10 m från de symtomatiska växterna och för eventuellt återstående skogsodlingsmaterial från det angripna partiet gäller att

— inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) har observerats på detta skogsodlingsmaterial vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt skogsodlingsmaterial vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod har inga behandlingar för att bekämpa symtom av Phytophthora ramorum (EU-isolat) genomförts, och

— efter den tremånadersperioden

— 

— har inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) observerats på detta skogsodlingsmaterial i produktionsanläggningen, eller

— har ett representativt prov av det skogsodlingsmaterial som ska förflyttas testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat).

— och

iii.  För allt annat skogsodlingsmaterial på produktionsplatsen gäller att

— inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) har observerats på detta skogsodlingsmaterial i produktionsanläggningen, eller

— ett representativt prov av det skogsodlingsmaterial som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat).

▼B

DEL E

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av köksväxter

Följande åtgärder ska vidtas för respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering: Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i den tredje kolumnen i följande tabell är uppfyllda.Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod.

och

b)  

i.  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. inte förekommer.

eller

ii.  Inga symtom på sjukdom orsakad av Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

iii.  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al med användande av lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fritt från denna skadegörare.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

b)  Den gröda från vilken utsädet skördades genomgick okulärbesiktning vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen och befanns vara fri från Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått testning och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. inte förekommer.

eller

b)  Den gröda från vilken utsädet skördades genomgick okulärbesiktning vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen och befanns vara fri från Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått testning och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Capsicum annuum L.

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. inte förekommer.

eller

c)  

i.  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testmning med avseende på Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt frånXanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. inte förekommer.

eller

c)  

i.  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas perforans Jones et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas perforans Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas perforans Jones et al med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas perforans Jones et al. inte förekommer.

eller

c)  

i.  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas perforans Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas perforans Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L

a)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

b)  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Solanum lycopersicum L.

a)  Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)  Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

c)  

i.  Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.  Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, vilket kan vara efter en lämplig behandling, och

b)  utsädet har befunnits vara fritt från Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, vilket kan vara efter en lämplig behandling. och

(b)  Utsädet har befunnits vara fritt från Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  Ett representativt prov av utsädet har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, vilket kan vara efter en lämplig behandling. och

(b)  Utsädet har befunnits vara fritt från Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats,

eller

b)  det skördade utsädet har befunnits vara fritt från Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev vid laboratorieundersökning av ett representativt prov,

eller

c)  växterna för plantering har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling mot Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev och har befunnits vara fritt från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt prov.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Pepinomosaikvirus

Solanum lycopersicum L.

a)  Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod, och

b)  

i.  utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att pepinomosaikvirus inte förekommer, eller

ii.  inga symtom på sjukdomar orsakade av pepinomosaikvirus har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod, eller

iii.  ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på pepinomosaikvirus med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fritt från denna skadegörare.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i.  Utsädet har sitt ursprung i områden där förekomst av Potato spindle tuber viroid inte har påvisats, eller

ii.  inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod, eller

iii.  ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fritt från dessa skadegörare.

DEL F

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsädespotatis

Den behöriga myndigheten eller, om det behövs, den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i följande tabell är uppfyllda.Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Stjälkbakterios (blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  För stamutsäde av potatis

ska officiella inspektioner visa att de härstammar från moderplantor som är fria från Dickeya Samson et al. spp. och Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  För alla kategorier

ska de växande plantorna ha genomgått officiella fältbesiktningar av behöriga myndigheter.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  För stamutsäde av potatis

ska officiella inspektioner visa att de härstammar från moderplantor som är fria från Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  För alla kategorier

i.  ska plantorna ha producerats i områden där det är känt att Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. inte förekommer, med beaktande av möjlig förekomst av vektorer,

eller

ii.  inga symtom på Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. får ha observerats vid officiella inspektioner av behöriga myndigheter av växande plantor på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  För stamutsäde av potatis

ska officiella inspektioner visa att de härstammar från moderplantor som är fria från Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)  När det gäller alla kategorier

i.  inga symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har observerats på produktionsplatsen vid officiella inspektioner sedan början av den senaste avslutade växtperioden,

eller

ii.  alla plantor på produktionsplatsen som uppvisat symtom har gallrats ut tillsammans med nästa generations knölar och destruerats, och för alla moderkvarter där symtom har observerats i grödan har officiell testning av knölarna efter skörd genomförts för varje parti för att bekräfta frånvaron av Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Mosaiksymtom orsakade av virus och

symtom orsakade av

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

a)  För stamutsäde av potatis

De härstammar från moderplantor som är fria från potatisvirus A, potatisvirus M, potatisvirus S, potatisvirus X, potatisvirus Y och Potato leaf roll virus.

Vid användning av metoder för mikroförökning ska överensstämmelse med denna punkt fastställas genom officiell testning, eller testning under officiell övervakning, av moderplantan.

Vid användning av metoder för klonurval används ska överensstämmelse med denna punkt fastställas genom officiell testning, eller testning under officiell övervakning, av moderklonen.

b)  För alla kategorier

ska de växande plantorna ha genomgått officiella inspektioner av de behöriga myndigheterna.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

a)  För moderkloner:

Officiell testning, eller testning under officiell övervakning, har visat att de härstammar från moderplantor som är fria från Potato spindle tuber viroid.

b)  För utsäde och stamutsäde av potatis:

Inga symtom på Potato spindle tuber viroid får ha observerats.

eller

För varje parti ska officiell testning ha utförts av knölarna efter skörd, och dessa knölar ska ha befunnits vara fria från Potato spindle tuber viroid.

c)  När det gäller certifikatutsäde av potatis

ska en officiell okulärbesiktning ha visat att den är fri från skadegöraren, och testning ska genomföras om några symtom på skadegöraren har observerats.Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Symtom på virusinfektion

Solanum tuberosum L.

Vid en officiell inspektion av den efterföljande generationen får antalet symtomatiska plantor inte överskrida den procentandel som anges i bilaga IV.Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftar att de är förenliga med respektive bestämmelser i bilaga IV, såvida inte partierna har producerats från växter som uppfyller kravet i led b i) i den tredje kolumnen i den andra posten i den första tabellen i del F i bilaga V.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftar att de är i enlighet med respektive bestämmelser i bilaga IV.

Lackskorv som angriper mer än 10 % av knölens yta, orsakad av Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftar att de är i enlighet med respektive bestämmelser i bilaga IV.

Pulverskorv som angriper mer än 10 % av knölens yta, orsakad av Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftar att de är i enlighet med respektive bestämmelser i bilaga IV.

Dessutom ska de behöriga myndigheterna genomföra officiella inspektioner för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de växande plantorna inte överskrider de tröskelvärden som anges i följande tabell:Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för växande plantor av stamutsäde av potatis

Tröskelvärde för växande plantor av basutsäde av potatis

Tröskelvärde för växande plantor av certifikatutsäde av potatis

PBTC

PB

Stjälkbakterios (blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Mosaiksymtom orsakade av virus

och

symtom orsakade av potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL G

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av olje- och spånadsväxter

1.    Inspektion av grödan

1. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra fältbesiktningar av den gröda som utsädet av olje- och spånadsväxter produceras från, för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överskrider de tröskelvärden som anges i följande tabell:Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att genomföra fältbesiktningarna å myndighetens vägnar under myndighetens officiella övervakning.

2. Dessa fältbesiktningar ska genomföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod inspektion är möjlig.

Minst en fältbesiktning per år ska genomföras vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3. Fältavsnittens storlek, antal och fördelning på det fält som ska inspekteras ska fastställas av den behöriga myndigheten i enlighet med lämpliga metoder.

Andelen av den gröda som är avsedd för utsädesproduktion som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten är minst 5 %.

2.    Provtagning och testning av utsäde av olje- och spånadsväxter

1. Den behöriga myndigheten ska:

a) 

Ta officiella prover av partier av utsäde av olje- och spånadsväxter.

b) 

Bemyndiga provtagare som genomför provtagning å myndighetens vägnar och under myndighetens officiella övervakning.

c) 

Jämföra utsädesprover som tagits av myndigheten själv med prover från samma utsädesparti som tagits av provtagare under officiell övervakning.

d) 

Övervaka arbetet som utförs av de provtagare som avses i led b.

2. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning, ska genomföra provtagning och testning av utsädet av olje- och spånadsväxter i enlighet med gällande internationella metoder.

Med undantag för automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts för certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde för certifiering och de arter som anmäls, men den får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

3. När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska vara officiellt övervakad.

4. För undersökning av utsäde för certifiering och undersökning av handelsutsäde ska prover tas från homogena partier. När det gäller parti- och provtagningsvikter ska tabellen i bilaga III till direktiv 2002/57/EG tillämpas.

3.    Ytterligare åtgärder för utsäde av olje- och spånadsväxter

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra följande ytterligare inspektioner och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering är uppfyllda:

1. 

Åtgärder för utsäde av Helianthus annuus L. för att förhindra förekomst av Plasmopara halstedii

a) 

Utsädet av Helianthus annuus L. har sitt ursprung i områden där det är känt att Plasmopara halstedii inte förekommer.

eller

b) 

Inga symtom på Plasmopara halstedii har observerats i anläggningen för utsädesproduktion vid minst två inspektioner vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen.

eller

c) 
i. 

Produktionsanläggningen har genomgått minst två fältbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen, och

ii. 

högst 5 % of plantorna har uppvisat symtom på Plasmopara halstedii vid dessa fältbesiktningar och alla plantor som uppvisat symtom på Plasmopara halstedii har avlägsnats och destruerats omedelbart efter inspektionen, och

iii. 

vid slutbesiktningen har inga plantor påträffats som uppvisar symtom på Plasmopara halstedii.

eller

d) 
i. 

Produktionsanläggningen har genomgått minst två fältbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen, och

ii. 

alla plantor som har uppvisat symtom på Plasmopara halstedii har avlägsnats och destruerats omedelbart efter besiktningen, och

iii. 

vid slutinspektionen har inga plantor påträffats som uppvisar symtom på Plasmopara halstedii och ett representativt urval från varje parti har blivit testat och befunnits vara fritt från Plasmopara halstedii, eller utsädet har genomgått lämplig behandling som har visats vara effektiv mot alla kända stammar av Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2. 

Åtgärder för utsäde av Helianthus annuus L. och Linum usitatissimum L. för att förhindra förekomst av Botrytis cinerea

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Botrytis cinerea har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

3. 

Åtgärder för utsäde av Glycine max (L.) Merryl för att förhindra förekomst av Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

4. 

Åtgärder för utsäde av Glycine max (L.) Merryl för att förhindra förekomst av Diaporthe var. sojae

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Diaporthe var. sojae har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

5. 

Åtgärder för utsäde av Linum usitatissimum L. för att förhindra förekomst av Alternaria linicola

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Alternaria linicola har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

6. 

Åtgärder för utsäde av Linum usitatissimum L. för att förhindra förekomst av Boeremia exigua var. linicola

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Boeremia exigua var. linicola har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

7. 

Åtgärder för utsäde av Linum usitatissimum L. för att förhindra förekomst av Colletotrichum lini

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Colletotrichum lini har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

8. 

Åtgärder för utsäde av Linum usitatissimum L. för att förhindra förekomst av Fusarium (anamorft släkte), utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

a) 

Utsädesbetning som är godkänd för användning mot Fusarium (anamorft släkte), utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, har genomförts.

eller

b) 

Den fastställda toleransen för utsäde överskrids inte på grundval av en laboratorieundersökning av ett representativt prov.

DEL H

Ytterligare åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på föröknings- och plantmaterial av grönsaker, annat än utsäde

Okulärbesiktning

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att:

a) 

Plantorna åtminstone vid en okulärbesiktning är praktiskt taget fria från de skadegörare som är förtecknade i tabellen i denna punkt, med avseende på respektive berörda släkten och arter.

b) 

Alla plantor som på odlingsstadiet uppvisat synliga tecken eller symtom på de skadegörare som är förtecknade i tabellerna i denna punkt har genomgått tillräcklig behandling omedelbart då de upptäckts eller, där så är lämpligt, har eliminerats.

c) 

För lökar av schalottenlök och vitlök: att plantorna härstammar direkt från material som redan vid odlingsstadiet har kontrollerats och befunnits vara praktiskt taget fritt från alla de skadegörare som är förtecknade i tabellerna i denna punkt.

Dessutom ska den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i följande tabell är uppfyllda.Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Plantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i del E i bilaga V och har bevarats fritt från infektion genom lämpliga hygienåtgärder.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i del E avseende utsäde för köksväxter. och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i del E avseende utsäde för köksväxter. och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i del E avseende utsäde för köksväxter. och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i del E avseende utsäde för köksväxter. och

b)  Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Fusarium Link (anamorft släkte), utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i.  Grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen, ett representativt urval av plantorna har dragits upp med roten och inga symtom på Fusarium Link har observerats, eller

ii.  grödan har genomgått okulärbesiktning minst två gånger vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen och plantor som uppvisat symtom på Fusarium Link har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid slutbesiktning av den växande grödan, och

b)  topparna har genomgått okulärbesiktning före förflyttning och inga symtom på Fusarium Link har observerats.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i.  Grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen, ett representativt urval av plantorna har dragits upp med roten och inga symtom på Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk har observerats, eller

ii.  grödan har genomgått okulärbesiktning minst två gånger vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen och plantor som uppvisat symtom på Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid slutbesiktningen av den växande grödan, och

b)  topparna har genomgått okulärbesiktning före förflyttning och inga symtom på Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk har observerats.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  Plantorna är uppdrivna i såkrukor (moduler) i substrat som är fritt från Stromatinia cepivora Berk.,

eller

b)  

i.  

— grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen och inga symtom på Stromatinia cepivora Berk. har observerats, eller

— grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen och plantor som uppvisat symtom på Stromatinia cepivora Berk. har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid en ytterligare slutbesiktning av den växande grödan,

och

ii.  plantorna har genomgått okulärbesiktning före förflyttning och inga symtom på Stromatinia cepivora Berk. har observerats.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i.  Grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen och inga symtom på Stromatinia cepivora Berk. har observerats, eller

ii.  grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen och plantor som uppvisat symtom på Stromatinia cepivora Berk. har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid en ytterligare slutbesiktning av den växande grödan,

och

b)  plantorna eller uppsättningarna har genomgått okulärbesiktning före förflyttning och inga symtom på Stromatinia cepivora Berk. har observerats.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  Moderplantorna härstammar från patogentestat material, och

b)  plantorna har odlats i en produktionsanläggning för vilken odlingshistoriken är känd, och som saknar tidigare registrerad förekomst av Verticillium dahliae Kleb., och

c)  plantorna har genomgått okulärbesiktning vid lämpliga tidpunkter sedan början av den senaste avslutade växtperioden och befunnits vara fria från symtom på Verticillium dahliae Kleb.

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

För växter utom sådana växter som är avsedda för produktion av en kommersiell skörd:

a)  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats.

eller

b)  

i.  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och högst 2 % av plantorna har uppvisat symtom på angrepp av Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, och

ii.  de plantor som har befunnits vara angripna av denna skadegörare har omedelbart gallrats ut, och

iii.  plantorna har befunnits vara fria från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt urval.

eller

c)  Plantorna har genomgått en lämplig kemisk eller fysisk behandling mot Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev och har befunnits vara fria från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt urval.

För växter som är avsedda för produktion av en kommersiell skörd:

a)  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats.

eller

b)  

i.  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

ii.  Plantor som uppvisat symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har omedelbart gallrats ut, och

iii.  plantorna har befunnits vara fria från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt urval.

eller

c)  Plantorna har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling och har befunnits vara fria från Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev vid laboratorieundersökning av ett representativt urval.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

a)  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Leek yellow stripe virus har observerats.

eller

b)  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och högst 10 % av plantorna uppvisat symtom på Leek yellow stripe virus. Dessa plantor har omedelbart gallrats ut och högst 1 % av plantorna har uppvisat symtom vid en slutbesiktning.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Onion yellow dwarf virus har observerats.

eller

b)  

i.  Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och högst 10 % av plantorna har uppvisat symtom på Onion yellow dwarf virus, och

ii.  de plantor som har befunnits vara angripna av denna skadegörare har omedelbart gallrats ut, och

iii.  högst 1 % av plantorna har uppvisat symtom på denna skadegörare vid en slutbesiktning.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod. eller

b)  Plantorna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fria från denna skadegörare.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (Frankliniella occidentalis Pergande och Thrips tabaci Lindeman) och vid upptäckt av dessa vektorer har lämpliga behandlingar tillämpats för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer. och

b)  

i.  Inga symtom på Tomato spotted wilt tospovirus har observerats på plantor i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden. eller

ii.  Alla plantor i produktionsanläggningen som har uppvisat symtom på Tomato spotted wilt tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut och ett representativt urval av de plantor som ska förflyttas har blivit testade och befunnits vara fria från skadegöraren.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a)  Inga symtom på Tomato yellow leaf curl virus har observerats på plantorna.

eller

b)  Inga symtom på Tomato yellow leaf curl-sjukdom har observerats på plantorna på produktionsplatsen.

DEL I

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av Solanum tuberosum L.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att följande krav är uppfyllda avseende förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av Solanum tuberosum:

a) 

Utsädet har sitt ursprung i områden där förekomst av Potato spindle tuber viroid inte har påvisats. eller

b) 

Inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod. eller

c) 

Ett representativt urval av plantorna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fria från denna skadegörare.

DEL J

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering av Humulus lupulus L., annat än utsäde

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i den tredje kolumnen i följande tabell är uppfyllda.►M9  Svampar och algsvampar  ◄

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  Växterna för plantering härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning vid den mest lämpliga tidpunkten och som har befunnits vara fria från symtom på Verticillium dahliae. och

b)  

i.  Växterna för plantering har producerats på en produktionsplats där det är känt att Verticilium dahliae inte förekommer. eller

ii.  

— Växterna för plantering har varit isolerade från odlingar av Humulus lupulus. och

— Produktionsanläggningen har befunnits vara fri från Verticillium dahliae under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning av bladverket vid lämpliga tidpunkter. och

— Fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar har registrerats och fältet har varit fritt från värdväxter under minst fyra år mellan fynd av Verticillium dahliae och nästa plantering.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  Växterna för plantering härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning vid den mest lämpliga tidpunkten och som har befunnits vara fria från symtom på Verticillium nonalfalfae. och

b)  

i.  Växterna för plantering har producerats på en produktionsplats där det är känt att Verticilium nonalfalfae inte förekommer. eller

ii.  

— Växterna för plantering har varit isolerade från odlingar av Humulus lupulus. och

— Produktionsanläggningen har befunnits vara fri från Verticillium nonalfalfae under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning av bladverket vid lämpliga tidpunkter. och

— Fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar har registrerats och fältet hav varit fritt från värdväxter under minst fyra år mellan fynd av Verticillium nonalfalfae och nästa plantering.

▼M9Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  Växterna har producerats i områden som är fria från Citrus bark cracking viroid, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller

(b)  

i.  Produktionsplatsen har befunnits vara fri från Citrus bark cracking viroid under de två senaste avslutade odlingssäsongerna vid okulärbesiktningar av växterna som utförts vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, och för att förhindra mekanisk överföring har lämpliga hygienåtgärder vidtagits vid produktionsplatsen. och

ii.  Växterna för plantering härstammar från moderplantor som har befunnits vara fria från Citrus bark cracking viroid, och

— när det gäller moderplantor som har förvarats i en produktionsanläggning med ett fysisk skydd mot källor för infektion med Citrus bark cracking viroid, har moderplantorna genomgått okulärbesiktning, provtagits och testats varje år vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka förekomst av Citrus bark cracking viroid så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på fem år, eller

— när det gäller moderplantor som inte har förvarats i en produktionsanläggning med ett fysisk skydd mot källor för infektion med Citrus bark cracking viroid, har moderplantorna befunnits vara fria från Citrus bark cracking viroid under de fem senaste avslutade odlingssäsongerna vid okulärbesiktningar som utförts vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, och

— ett representativt prov av moderplantor har under de senaste tolv månaderna testats vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren och befunnits vara fritt från Citrus bark cracking viroid, och

— moderplantorna har isolerats från Humulus lupulus L. som odlas på angränsande produktionsplatser belägna minst 20 m bort. och

iii.  När det gäller produktion av växter för plantering med rötter som ska förflyttas har den produktionsanläggning som används för rotbildning

— isolerats från odlingar av Humulus lupulus L. belägna minst 20 m bort, eller

— blivit fysiskt skyddad mot källor för infektion med Citrus bark cracking viroid.

DEL K

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av Actinidia Lindl., annat än utsäde

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i den tredje kolumnen i följande tabell är uppfyllda.Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  Förökningsmaterialet och fruktplantorna har producerats i områden som är fria från Pseudomonas syringae pv. actinidiae, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. eller

(b)  Förökningsmaterial och fruktplantor härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning två gånger per år och befunnits vara fria från Pseudomonas syringae pv. actinidiae

och

(c)  

i.  När det gäller moderplantor som har förvarats i anläggningar som säkerställer ett fysisk skydd mot infektion med Pseudomonas syringae pv. actinidiae, har ett representativt urval av moderplantor provtagits och testats vart fjärde år med avseende på förekomst av Pseudomonas syringae pv. actinidiae så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på åtta år. eller

ii.  När det gäller moderplantor som inte har förvarats i ovannämnda anläggningar, har ett representativt urval av moderplantor provtagits och testats varje år med avseende på förekomst av Pseudomonas syringae pv. actinidiae så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på tre år.

och

(d)  

i.  När det gäller förökningsmaterial och fruktplantor som har förvarats i ovannämnda anläggningar, har inga symtom på Pseudomonas syringae pv. actinidiae observerats på det förökningsmaterialet eller de fruktplantorna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

ii.  När det gäller förökningsmaterial och fruktplantor som inte har förvarats i ovannämnda anläggningar, har inga symtom på Pseudomonas syringae pv. actinidiae observerats på det förökningsmaterialet eller de fruktplantorna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har genomgått slumpmässig provtagning och testning för Pseudomonas syringae pv. actinidiae före saluföring och befunnits vara fria från den berörda skadegöraren. eller

iii.  När det gäller förökningsmaterial och fruktplantor som inte har förvarats i ovannämnda anläggningar, har symtom på Pseudomonas syringae pv. actinidiae observerats på högst 1 % av det förökningsmaterialet eller de fruktplantorna i produktionsanläggningen, och det förökningsmaterialet eller de fruktplantorna samt allt symtomatiskt förökningsmaterial och alla symtomatiska fruktplantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående förökningsmaterialet och av de återstående fruktplantorna har provtagits och testats för Pseudomonas syringae pv. actinidiae och befunnits vara fria från den berörda skadegöraren.

▼B
BILAGA VI

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål vars införsel till unionen från vissa tredjeländer är förbjuden 

Beskrivning

KN-nummer

Tredjeland, grupp av tredjeländer eller visst område i tredjeland

1.

Växter av Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., utom frukter och fröer

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (1)  ◄

2.

Växter av Castanea Mill. och Quercus L., med blad, andra än frukter och fröer

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (1)  ◄

3.

Växter av Populus L., med blad, utom frukter och fröer

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mexiko, Förenta staterna

▼M9

3.1

Lös bark av Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. och Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Förenade kungariket (1), Förenta staterna, Vietnam

▼B

4.

Lös bark av Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Alla tredjeländer

▼M9

5.

Lös bark av Quercus L., utom Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Mexiko

▼B

6.

Lös bark av Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko, Förenta staterna

7.

Lös bark av Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Nord- och Sydamerika

8.

Växter för plantering av Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. och Rosa L., som inte är vilande växter utan blad, blommor och frukter

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (1)  ◄

9.

Växter för plantering av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L. och hybrider av dessa samt Fragaria L., utom utsäde

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nya Zealand, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Förenade kungariket (1) och Förenta staterna utom Hawaii ◄

10.

Växter av Vitis L., utom frukter

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjeländer utom Schweiz

11.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alla tredjeländer

12.

Växter för plantering av Photinia Ldl., som inte är vilande växter utan blad, blommor och frukter

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kina, Nordkorea, Japan, Sydkorea och Förenta staterna

13.

Växter av Phoenix spp., utom frukter och fröer

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algeriet, Marocko

14.

Växter för plantering av familjen Poaceae, utom fleråriga prydnasgräs av underfamiljerna Bambusoideae och Panicoideae och av släktena Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. och Uniola L., utom fröer

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (1)  ◄

15.

Knölar av Solanum tuberosum L., utsädespotatis

0701 10 00

Tredjeländer utom Schweiz

16.

Växter för plantering av stolon- eller knölbildande arter av Solanum L. eller hybrider av dessa, utom de knölar av Solanum tuberosum L. som anges i post 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjeländer utom Schweiz

17.

Knölar av arter av Solanum L. och hybrider av dessa, utom dem som anges i posterna 15 och 16.

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Tredjeländer eller regioner utom
a)  Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Syrien, Schweiz, Tunisien och Turkiet,
eller
b)  de som uppfyller följande villkor:
i.  Är ett av följande:
Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino och Ukraina.
och
ii.  Uppfyller ett av följande villkor:

— Är erkänt fria från Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031.

— Har en lagstiftning som är erkänd som likvärdig med unionens bestämmelser avseende skydd mot Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031,


eller
c)  Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Förenade kungariket (1), under förutsättning att följande villkor uppfylls: De tredjeländerna lämnar senast den 30 april varje år in inventeringsresultat till kommissionen som bekräftar att Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. inte förekommer på deras territorium.  ◄

18.

Växter för plantering av Solanaceae utom fröer och de växter som omfattas av posterna 15, 16 eller 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (1)  ◄

19.

Jord som sådan, som delvis består av fasta organiska ämnen

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Tredjeländer utom Schweiz

20.

Odlingssubstrat som sådant, utom jord, som delvis består av fasta organiska ämnen, utom sådant som helt består av torv eller fiber från Cocos nucifera L., som inte tidigare använts för odling av växter eller för jordbruksändamål

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Tredjeländer utom Schweiz

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm. f. och Citrus sinensis (L.) Osbeck (till och med den 30 april 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.
BILAGA VII

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer och motsvarande särskilda krav för deras införsel till unionens territorium 

Växter, växtprodukter och andra föremål

KN-nummer

Ursprung

Särskilda krav

1.

Odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som är avsedda att bibehålla växternas livskraft, med undantag av sterila medium för in vitro-växter

Ej tillämpligt (1)

Tredjeländer utom Schweiz

Officiellt uttalande om att

a)  odlingssubstratet vid tiden för planteringen av de medföljande växterna

i.  var fritt från jord och organiskt material och hade inte tidigare använts för växande plantor eller för några andra jordbruksändamål,

eller

ii.  helt bestod av torv eller fiber från Cocos nucifera L. och hade inte tidigare använts för växande plantor eller för några andra jordbruksändamål,

eller

iii.  har genomgått en effektiv gasning eller värmebehandling för att säkerställa att det var fritt från skadegörare och att uppgifterna om behandlingen anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031, under rubriken ”Tilläggsdeklaration”,

eller

iv.  har omfattats av en effektiv systematisk strategi för att säkerställa att det var fritt från skadegörare och uppgifterna om denna metod anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031, under rubriken ”Tilläggsdeklaration”,

och

i alla de fall som anges i led i–iv lagrades och förvarades under lämpliga förhållanden för att hålla det fritt från karantänskadegörare

och

b)  att efter planteringen

i.  lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att odlingssubstratet har hållits fritt från EU-karantänskadegörare, vilket åtminstone inkluderar

— fysisk isolering av odlingssubstratet från jord och andra eventuella källor till kontaminering,

— hygienåtgärder,

— användning av vatten som är fritt från EU-karantänskadegörare,

eller

ii.  inom två veckor före export har odlingssubstratet inklusive, i förekommande fall, jorden helt avlägsnats genom tvättning med vatten som är fritt från EU-karantänskadegörare. Återplantering får utföras i odlingssubstrat som uppfyller de krav som fastställs i led a. Lämpliga förhållanden ska upprätthållas för att bevara odlingssubstratet fritt från EU-karantänskadegörare, i enlighet med led b.

2.

Maskiner och fordon som har använts för jordbruks- eller skogsbruksändamål

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tredjeländer utom Schweiz

Officiellt uttalande om att maskiner eller fordon är rengjorda och fria från jord och växtrester.

▼M9

2.1

Växter för plantering, utom lökar, stamknölar, rhizomer, fröer, knölar och växter i vävnadskultur

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjeländer utom Schweiz

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har odlats i plantskolor som har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet,

och

b)  har inspekterats vid lämpliga tidpunkter och före export.

▼B

3.

Växter för plantering med rötter, odlade på friland

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att

a)  det är känt att produktionsplatsen är fri från Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. och Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

och

b)  växterna har sitt ursprung på ett fält där det är känt att Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens inte förekommer.

4.

Växter för plantering, utom lökar, stamknölar, rhizom, fröer, knölar och växter i vävnadskultur

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att växterna drivits upp på plantskola och att de

a)  har sitt ursprung i ett område som av ursprungslandets växtskyddsmyndighet, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från Thrips palmi Karny och som anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 under rubriken ”Tilläggsdeklaration”,

eller

b)  har sitt ursprung på en produktionsplats som av ursprungslandets växtskyddsmyndighet, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har påvisats vara fri från Thrips palmi Karny och som anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 under rubriken ”Tilläggsdeklaration”, och att de vid de officiella inspektioner som genomförts minst en gång per månad under de tre månader som föregick exporten har förklarats fria från Thrips palmi Karny,

eller

c)  omedelbart före exporten har genomgått en lämplig behandling mot Thrips palmi Karny och uppgifterna om denna metod anges i de sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031, och att de vid en officiell inspektion har befunnits vara fria från Thrips palmi Karny.

▼M9

4.2

Växter för plantering med odlingssubstrat avsett att bibehålla växternas livskraft, utom växter i vävnadskultur och vattenlevande växter

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Kina, Indien, Japan, Ryssland, Schweiz och Förenta staterna

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Popillia japonica Newman, vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

b)  har odlats på en produktionsplats som är fri från Popillia japonica Newman, vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, och

i.  som har genomgått en årlig officiell inspektion, och inspektioner minst en gång per månad under de tre månaderna före exporten, med avseende på tecken på Popillia japonica Newman vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka förekomst av den berörda skadegöraren, åtminstone genom visuell undersökning av alla växter, inbegripet ogräs, och provtagning av det odlingssubstratet i vilka växterna odlas,

och

ii.  som omges av en buffertzon på minst 100 m, där frånvaro av Popillia japonica Newman bekräftats genom officiella inventeringar som genomförts årligen vid lämpliga tidpunkter,

och

iii.  växterna och odlingssubstratet har omedelbart före export genomgått en officiell inspektion, inbegripet provtagning av odlingssubstratet, och befunnits vara fria från Popillia japonica Newman,

och

iv.  växterna

— hanteras och förpackas eller transporteras på ett sätt som förebygger angrepp av Popillia japonica Newman efter det att de har lämnat produktionsplatsen,

— eller

— förflyttas utanför flygsäsongen för Popillia japonica Newman,

eller

c)  har odlats under hela sin livstid i en produktionsanläggning med fysisk isolering mot introduktion av Popillia japonica Newman och växterna

(i)  hanteras och förpackas eller transporteras på ett sätt som förebygger angrepp av Popillia japonica Newman efter det att de har lämnat produktionsanläggningen,

eller

(ii)  förflyttas utanför flygsäsongen för Popillia japonica Newman,

eller

d)  har producerats enligt en systematisk strategi som godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031 för att säkerställa att de är fria från Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Ettåriga och tvååriga växter för plantering, utom Poaceae och fröer

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (2)  ◄

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har drivits upp på plantskola,

b)  är fria från växtrester och fria från blommor och frukter,

c)  har inspekterats vid lämpliga tidpunkter och före export,

d)  har befunnits vara fria från symtom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer, och

e)  antingen har befunnits vara fria från tecken eller symtom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa organismer.

6.

Växter för plantering, av familjerna Poaceae av fleråriga prydnadsgräs av underfamiljerna Bambusoideae, Panicoideae och av släktena Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. och Uniola L., utom fröer

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (2)  ◄

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har drivits upp på plantskola,

b)  är fria från växtrester och fria från blommor och frukter,

c)  har inspekterats vid lämpliga tidpunkter och före export,

d)  har befunnits vara fria från symtom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer, och

e)  antingen har befunnits vara fria från tecken eller symtom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa organismer.

7.

Växter för plantering utom sådana som är vilande växter, växter i vävnadskultur, fröer, lökar, knölar, stamknölar och rhizom.

Relevanta EU-karantänskadegörare är:

— Begomovirus, andra än: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjeländer där det är känt att de relevanta EU-karantänskadegörarna förekommer

 

 

 

 

a)  Där förekomst av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer för EU-karantänskadegörarna inte har påvisats

Officiellt uttalande om att inga symtom på EU-karantänskadegörare har observerats på växterna under hela deras växtperiod

 

 

 

b)  Där förekomst av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) eller andra vektorer för EU-karantänskadegörarna har påvisats

Officiellt uttalande om att inga symtom på EU-karantänskadegörare har observerats på växterna under hela deras växtperiod,

och

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Bemisia tabaci Genn. och andra vektorer för EU-karantänskadegörarna,

eller

b)  produktionsanläggningen har befunnits vara fri från Bemisia tabaci Genn. och andra vektorer för de relevanta EU-karantänskadegörarna vid officiella inspektioner som har genomförts vid lämpliga tidpunkter,

eller

c)  växterna har genomgått en effektiv behandling som säkerställer utrotning av Bemisia tabaci Genn. och de andra vektorerna för EU-karantänskadegörare, och har befunnits vara fria från dessa före export.

▼M9

8.

Örtartade växter för plantering, utom lökar, stamknölar, växter av familjen Poaceae, rhizomer, fröer, knölar och växter i vävnadskultur

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tredjeländer där det är känt att Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch) förekommer

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

b)  har sitt ursprung på en produktionsplats som är fri från Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, och som anges i sundhetscertifikatet under rubriken ”Tilläggsdeklaration”, och att den vid de officiella inspektioner som genomförts minst en gång per månad under de tre månaderna före exporten har förklarats fri från Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch),

eller

c)  omedelbart före export har genomgått en lämplig behandling mot Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch) och att de vid en officiell inspektion har befunnits vara fria från Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch).

Uppgifter om den behandling som avses i led c ska anges i sundhetscertifikatet.

▼B

9.

Örtartade växter för plantering, utom fröer, av familjerna Caryophyllaceae (utom Dianthus L.), Compositae (utom Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae och Rosaceae (utom Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (2)  ◄

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har drivits upp på plantskola,

b)  är fria från växtrester och fria från blommor och frukter,

c)  har inspekterats vid lämpliga tidpunkter och före export,

d)  har befunnits vara fria från symtom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer, och

e)  antingen har befunnits vara fria från tecken eller symtom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa organismer.

10.

Träd och buskar för plantering, utom fröer och växter i vävnadskultur

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (2)  ◄

Officiellt uttalande om att växterna

a)  är rena (dvs. fria från växtrester) och fria från blommor och frukter,

b)  har drivits upp på plantskola,

c)  har inspekterats vid lämpliga tidpunkter och före export och har befunnits vara fria från symtom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer, och antingen befunnits vara fria från tecken eller symtom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa organismer.

11.

Lövfällande träd och buskar för plantering, utom fröer och växter i vävnadskultur

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (2)  ◄

Officiellt uttalande om att växterna är vilande och fria från blad.

12.

Ätbara rötter och rotknölar, utom knölar av Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Tredjeländer utom Schweiz

Officiellt uttalande om att sändningen eller partiet inte innehåller mer än 1 viktprocent (nettovikt) jord och odlingssubstrat.

13.

Lökar, stamknölar, rhizom och knölar, avsedda för plantering, utom knölar av Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Tredjeländer utom Schweiz

Officiellt uttalande om att sändningen eller partiet inte innehåller mer än 1 viktprocent (nettovikt) jord och odlingssubstrat.

14.

Knölar av Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjeländer utom Schweiz

Officiellt uttalande om att sändningen eller partiet inte innehåller mer än 1 viktprocent (nettovikt) jord och odlingssubstrat.

15.

Knölar av Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att knölarna har sitt ursprung

a)  i ett land där förekomst av Tecia solanivora (Povolný) inte har påvisats,

eller

b)  i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från Tecia solanivora (Povolný).

16.

Knölar av Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att

a)  knölarna har sitt ursprung i länder som har påvisats vara fria från Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al.,

eller

b)  bestämmelser som erkänns som likvärdiga bestämmelserna i EU-lagstiftningen avseende bekämpning av Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031, har följts i ursprungslandet.

17.

Knölar av Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjeländer där förekomst av Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival har påvisats

Officiellt uttalande om att

a)  knölarna har sitt ursprung i områden där det är känt att Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (alla raser utom ras 1, den vanliga europeiska rasen) inte förekommer, och inga symtom på Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival har observerats på vare sig produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet under en tillräckligt lång tidsperiod,

eller

b)  bestämmelser som erkänns som likvärdiga med bestämmelserna i EU-lagstiftningen avseende bekämpning av Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031 har följts i ursprungslandet.

18.

Knölar av Solanum tuberosum L., för plantering

0701 10 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att knölarna har sitt ursprung på en plats där det är känt att Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens och Globodera pallida (Stone) Behrens inte förekommer.

19.

Knölar av Solanum tuberosum L., för plantering

0701 10 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att

a)  knölarna har sitt ursprung i områden där det är känt att Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. och Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. inte förekommer,

eller

b)  i områden där det är känt att Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. eller Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. förekommer, har knölarna sitt ursprung på en produktionsplats som har befunnits vara fri från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. och Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. eller som anses vara fri från dessa till följd av åtgärder som vidtagits för att utrota Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. och Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. och som fastställts i enlighet med det förfarande som avses i artikel 107 i förordning (EU) 2016/2031.

▼M9

20.

Knölar av Solanum tuberosum L., för plantering

0701 10 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att knölarna

a)  har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback och Meloidogyne fallax Karssen i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

b)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback och Meloidogyne fallax Karssen, vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

c)  har sitt ursprung på en produktionsplats som har befunnits vara fri från Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback och Meloidogyne fallax Karssen, vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet på grundval av en årlig inventering av värdväxterna genom okulärbesiktning av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom okulärbesiktning både utvändigt och genom att knölarna från potatisväxter som odlats på produktionsplatsen skärs igenom efter skörden,

eller

d)  efter skörd har blivit slumpmässigt provtagna och antingen kontrollerats med avseende på symtom efter användning av en lämplig metod för att framkalla symtom eller genomgått en laboratorieundersökning, samt genomgått okulärbesiktning både utvändigt och genom att knölarna skärs igenom, vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för förslutning av förpackningar eller behållare, utan att några symtom på Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback och Meloidogyne fallax Karssen påvisats.

▼B

21.

Knölar av Solanum tuberosum L., som inte är avsedda för plantering

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att knölarna har sitt ursprung i områden där det är känt att Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. och Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. inte förekommer.

▼M9

21.1

Växter för plantering av Cucurbitaceae Juss. och Solanaceae Juss., utom lökar, stamknölar, rhizomer, pollen, fröer, knölar och växter i vävnadskultur

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Ceratothripoides claratris (Shumsher) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

b)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Ceratothripoides claratris (Shumsher), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

c)  har odlats under hela sin livstid i en produktionsanläggning med ett fysiskt skydd mot introduktion av Ceratothripoides claratris (Shumsher) och som genomgått minst en inspektion under de tre månaderna före exporten för att upptäcka förekomst av Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Växter för plantering av

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.) Merr., Gossypium L., Medicago sativa L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

och Tagetes L., utom lökar, stamknölar, växter i vävnadskultur, rhizomer, pollen, fröer och knölar

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru och Förenta staterna

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Prodiplosis longifila Gagné, vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

b)  har odlats under minst de två månaderna före exporten eller, när det gäller växter yngre än två månader, under hela sin livstid i en produktionsanläggning med fysiskt skydd som är fri från Prodiplosis longifila Gagné, vilket fastställts i ursprungslandet på grundval av officiella inspektioner som genomförts under växternas hela livstid eller under de två sista månaderna före exporten.

▼B

22.

Växter för plantering av Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. och Solanum melongena L., utom utsäde

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjeländer där det är känt att Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. eller Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. förekommer

Officiellt uttalande om att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har befunnits vara fria från Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. och Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

eller

b)  inga symtom på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. och Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. har observerats på växterna på produktionsplatsen sedan början av den föregående växtperioden.

23.

Växter av Solanum lycopersicum L. och Solanum melongena L., utom frukter och utsäde

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att växterna har sitt ursprung

a)  i ett land som är erkänt såsom fritt från Keiferia lycopersicella (Walsingham) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

b)  i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet har fastställts vara fritt från Keiferia lycopersicella (Walsingham) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, och som anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 under rubriken ”Tilläggsdeklaration”.

24.

Växter för plantering av Beta vulgaris L., utom utsäde.

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att inga symtom på Beet curly top virus har observerats på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

▼M9

24.1

Växter för plantering av Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. och Rubus L., utom växter i vävnadskultur, pollen och fröer

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Eotetranychus lewisi (McGregor) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

b)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Eotetranychus lewisi (McGregor), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

c)  har sitt ursprung på en produktionsplats som är fri från Eotetranychus lewisi (McGregor), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder.

▼B

25.

Växter av Chrysanthemum L., Dianthus L. och Pelargonium l’Hérit. ex Ait., utom utsäde

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att

a)  växterna har sitt ursprung i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith och Spodoptera litura (Fabricius),

eller

b)  inga tecken på Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) har observerats på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden,

eller

c)  växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem mot de relevanta skadegörarna.

26.

Växter för plantering av Chrysanthemum L. och Solanum lycopersicum L., utom utsäde

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att växterna odlats under hela sin livstid

a)  i ett land som är fritt från Chrysanthemum stem necrosis virus,

eller

b)  i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet har fastställts vara fritt från Chrysanthemum stem necrosis virus i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

c)  på en produktionsplats som har fastställts vara fri från Chrysanthemum stem necrosis virus vilket bekräftats genom officiella inspektioner och, när så är lämpligt, genom testning.

27.

Växter för plantering av Pelargonium L’Hérit. ex Ait., utom utsäde

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tredjeländer där det är känt att Tomato ringspot virus förekommer:

 

 

 

a)  där det är känt att Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale Khan & Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (icke-EU-populationer) Dalmasso och Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo eller andra vektorer för Tomato ringspot virus inte förekommer

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung direkt från produktionsplatser där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer,

eller

b)  är högst av fjärde generationer och härstammar från moderplantor som har befunnits vara fria från Tomato ringspot virus genom ett officiellt godkänt system för virologisk testning.

 

 

b)  där det är känt att Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale Khan & Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (icke-EU-populationer) Dalmasso och Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo eller andra vektorer för Tomato ringspot virus förekommer

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung direkt från produktionsplatser där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer i jorden eller på växterna,

eller

b)  är högst av andra generationer och härstammar från moderplantor som har befunnits vara fria från Tomato ringspot virus genom ett officiellt godkänt system för virologisk testning.

▼M9

28.

Snittblommor av Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. och Solidago L., samt bladgrönsaker av Apium graveolens L. och Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att snittblommorna och bladgrönsakerna

a)  har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

b)  har genomgått en officiell inspektion omedelbart före export och befunnits vara fria från Liriomyza sativae (Blanchard) och Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Snittblommor av Orchidaceae

0603 13 00

Tredjeländer utom Thailand

Officiellt uttalande om att snittblommorna

a)  har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Thrips palmi Karny i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

b)  har genomgått en officiell inspektion omedelbart före export och befunnits vara fria från Thrips palmi Karny.

29.1

Snittblommor av Orchidaceae

0603 13 00

Thailand

Officiellt uttalande om att snittblommorna

a)  har producerats på en produktionsplats som är fri från Thrips palmi Karny vid officiella inspektioner som genomförts minst en gång per månad under de tre månaderna före exporten,

eller

b)  har genomgått en lämplig gasning för att säkerställa att de är fria från Thrips palmi Karny, och uppgifter om behandlingen anges i sundhetscertifikatet.

▼B

30.

Växter för plantering med naturlig eller artificiell dvärgväxt, utom utsäde

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket (2)  ◄

Officiellt uttalande om att

a)  växterna, inbegripet dem som samlats in direkt från sin naturliga miljö, har vuxit, odlats och formats under minst två på varandra följande år före avsändandet i officiellt registrerade plantskolor som är underställda ett officiellt övervakat kontrollprogram,

b)  växterna i de plantskolor som avses i a) ska

i.  åtminstone under den period som avses i a)

— ha odlats i krukor som placeras på hyllor minst 50 cm ovanför marken,

— ha genomgått lämpliga behandlingar för att säkerställa att de är fria från icke-europeiska rostsvampar, och det verksamma ämnet, koncentrationen och dagen för behandlingen anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 under rubriken ”Sanerings- och/eller desinfektionsbehandling”,

— ha genomgått officiella inspektioner minst sex gånger per år vid lämpliga tidsintervall med avseende på förekomst av berörda EU-karantänskadegörare i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, och dessa kontroller har även utförts på växter i den omedelbara närheten av de plantskolor som avses i a), åtminstone genom visuell undersökning av varje rad på fältet eller plantskolan och genom visuell undersökning av alla växtdelar ovanför odlingssubstratet, genom stickprovskontroller på minst 300 växter av ett släkte om släktet omfattar högst 3 000 växter, eller på 10 % av växterna om det finns mer än 3 000 växter av det släktet,

— vid dessa inspektioner ha befunnits vara fria från de berörda relevanta EU-karantänsskadegörarna enligt specifikationen i föregående strecksats, angripna växter har avlägsnats och återstående växter, i förekommande fall, ha behandlats effektivt och förvarats under en lämplig tidsperiod och inspekterats för att säkerställa att de är fria från sådana skadegörare,

— ha odlats antingen i ett oanvänt artificiellt odlingssubstrat eller i ett naturligt odlingssubstrat som har behandlats genom gasning eller med lämplig värmebehandling och efteråt kontrollerats och befunnits vara fria från alla EU-karantänskadegörare,

— ha odlats under omständigheter som ger en garanti för att odlingssubstratet har hållits fritt från EU-karantänskadegörare, samt inom två veckor före avsändandet ha:

— 

— skakats och tvättats i rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och förvarats med bara rötter, eller

— skakats och tvättats i rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och återplanterats i odlingssubstrat som uppfyller villkoren i led i femte strecksatsen, eller

— ha genomgått lämpliga behandlingar för att säkerställa att odlingssubstratet är fritt från EU-karantänskadegörare, och det verksamma ämnet, koncentrationen och dagen för behandlingen anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 under rubriken ”Sanerings- och/eller desinfektionsbehandling”.

ii.  ha varit förpackade i förslutna behållare som har förseglats officiellt och försetts med registreringsnumret för den registrerade plantskolan, och detta nummer har angetts under rubriken ”Tilläggsdeklaration” i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 för att möjliggöra identifiering av sändningarna.

▼M9

30.1

Växter för plantering av Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., utom fröer, pollen och växter i vävnadskultur

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Kina, Eswatini, Guam, Indien, Indonesien, Iran, Japan, Kenya, Laos, Malaysia, Mauritius, Mikronesien, Montenegro, Nigeria, Nordkorea, Nordmarianerna, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Réunion, Sydafrika, Sydkorea, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam och Förenta staterna

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett område som är fritt från Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

b)  har odlats på en produktionsplats som är fri från Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, och

i.  som under det sista året före exporten har genomgått officiella inspektioner som genomförts vid lämpliga tidpunkter,

och

ii.  växterna har hanterats och förpackats på ett sätt som förebygger angrepp efter det att de lämnat produktionsplatsen,

eller

c)  har genomgått en effektiv behandling för att säkerställa att de är fria från Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), och har befunnits vara fria från skadegöraren före export.

▼B

31.

►M9  Växter av barrträd (Pinopsida), utom frukter och fröer ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Tredjeländer

Officiellt uttalande om att växterna har producerats på en produktionsplats som är fri från Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang och Pissodes zitacuarense Sleeper.

▼M9

32.

Växter av barrträd (Pinopsida), utom frukter och fröer, med en höjd över 3 m

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Schweiz, Turkiet, Förenade kungariket (1) och Ukraina

Officiellt uttalande om att växterna har producerats på en produktionsplats som är fri från Scolytinae spp. (icke-europeiska).

▼M9

32.2

Växter för plantering av Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C. Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw och Xylosma G. Forst., utom växter i vävnadskultur, pollen och fröer

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Kazakstan, Kuwait, Kirgizistan, Laos, Libanon, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Nordkorea, Oman, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Ryssland (endast följande delar: Fjärran österns federala distrikt (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiriska federala distriktet (Sibirsky federalny okrug) och Urals federala distrikt (Uralsky federalny okrug)), Saudiarabien, Singapore, Sydkorea, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Östtimor, Turkmenistan, Förenade Arabemiraten, Uzbekistan, Vietnam och Jemen

Officiellt uttalande om att växterna

a)  har en diameter som vid stammens bas är mindre än 1 cm,

eller

b)  har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Apriona germari (Hope) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

eller

c)  har odlats under hela sin livstid i ett område som är fritt från Apriona germari (Hope), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder; områdets namn ska anges i sundhetscertifikatet,

eller

d)  har odlats under hela sin livstid eller under en period på minst två år före export på en produktionsplats som är fri från Apriona germari (Hope), vilket fastställts av ursprungslandets nationella växtskyddsmyndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder,

och

i.  platsen har årligen genomgått två officiella inspektioner vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på