EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20210501

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2018 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2021-05-01

02019R2018 — SV — 01.05.2021 — 002.004


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2018

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 315 5.12.2019, s. 155)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/340 av den 17 december 2020

  L 68

62

26.2.2021


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/340)

►C2

Rättelse, EGT L 373, 21.10.2021, s.  95 (2019/2018)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2018

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  
I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för elektriska nätanslutna kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion, inklusive produkter som säljs för nedkylning och/eller infrysning av andra föremål än livsmedel.
2.  

Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som enbart drivs av andra energikällor än el.

b) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som inte använder en ångkompressionscykel för kylning.

c) 

Komponenter som ger centralkyla, t.ex. kondensoraggregat, kompressorer eller vattenkylda kondensorer, och som ett centralkylt skåp behöver anslutas till för att fungera.

d) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion avsedda för beredning av livsmedel.

e) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som är särskilt provade och godkända för förvaring av läkemedel eller vetenskapliga prover.

f) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion för försäljning och exponering av levande livsmedel, t.ex. kyl-/frysprodukter för försäljning och exponering av levande fisk och skaldjur, kylda akvarier och vattenbehållare.

g) 

Salladskylar.

h) 

Horisontella serveringsdiskar med integrerad kylförvaring som är utformade för drift med kyltemperatur.

i) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som saknar integrerat system för att producera kyla och vars funktion bygger på att de leder kyld luft som har producerats av en extern luftkylningsenhet; detta omfattar inte centralkylda skåp eller varuautomater med kyl-/frysfunktion i kategori 6 enligt tabell 4 i bilaga IV.

▼M1

j) 

Hörn-/rundade skåp och karusellskåp.

▼B

k) 

Varuautomater som är utformade för drift med frystemperatur.

l) 

Serveringsdiskar med isflingor för fisk.

m) 

Kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat enligt definitionen i förordning (EU) 2015/1095.

n) 

Vinkylskåp och minibarer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion: ett isolerat skåp med ett eller flera temperaturreglerade fack som genom naturlig eller forcerad konvektion kyls av en eller flera energikrävande processer, avsett för exponering och försäljning till kund, med eller utan servering, vid angivna temperaturer som är lägre än omgivningstemperaturen, av livsmedel och andra varor som är direkt åtkomliga genom öppna sidor eller genom en eller flera dörrar och/eller lådor, inklusive kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion med utrymmen som används för förvaring av livsmedel och andra varor som inte är åtkomliga för kunder och exklusive minibarer och vinkylskåp.

2. 

livsmedel: mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

3. 

kondensoraggregat: en produkt som omfattar minst en eldriven kompressor och en kondensor, som kan kyla ned och konstant bibehålla låg- eller medeltemperatur i en kyl-/frysprodukt eller i ett kylsystem med hjälp av en ångkompressionscykel när den kopplas till en förångare och en expansionsenhet, enligt definitionen i förordning (EU) 2015/1095.

4. 

centralkylt skåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som omfattar en fabrikstillverkad sammansatt enhet av komponenter som för att fungera som kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion behöver anslutning även till komponenter som ger centralkyla (kondensoraggregat och/eller kompressor och/eller vattenkyld kondensor) och som inte utgör en integrerad del av skåpet.

5. 

kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion avsedda för beredning av livsmedel: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som är särskilt provad och godkänd för beredning av livsmedel, t.ex. glassmaskiner eller varuautomater med kyl-/frysfunktion och mikrovågsugn eller ismaskiner; detta inkluderar inte kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion utrustade med ett (1) specialkonstruerat fack för beredning av livsmedel som motsvarar mindre än 20 procent av produktens totala nettovolym.

6. 

nettovolym: fackets bruttovolym minus volymen för komponenter och utrymmen som inte kan användas för förvaring eller exponering av livsmedel och andra varor, uttryckt i kubikdecimeter (dm3) eller liter (L).

7. 

bruttovolym: volymen innanför innerbeklädnaden till ett fack, utan inredningsdetaljer samt med stängd dörr eller lucka, uttryckt i kubikdecimeter (dm3) eller liter (L).

8. 

särskilt provad och godkänd: att produkten uppfyller alla följande krav:

a) 

Den har utformats och provats särskilt för de driftsförhållanden eller tillämpningar som anges, enligt den unionslagstiftning som anges eller tillhörande rättsakter, enligt relevant lagstiftning i medlemsstaterna och/eller relevanta europeiska eller internationella standarder.

b) 

Den åtföljs av bevis, som ska ingå i den tekniska dokumentationen i form av ett intyg, en typgodkännandemärkning eller en provningsrapport som anger att produkten särskilt har godkänts för det driftsförhållande eller den tillämpning som anges.

c) 

Den släpps ut på marknaden just för det driftsförhållande eller den tillämpning som anges och som framgår åtminstone av den tekniska dokumentationen, information som tillhandahålls med produkten och eventuellt reklam- eller marknadsföringsmaterial.

9. 

salladskyl: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion med en eller flera dörrar eller utdragslådor i vertikalplanet, med urskärningar i ovansidan där tillfälliga behållare kan placeras för lättåtkomlig förvaring av livsmedel, t.ex. pizzafyllning eller salladsingredienser.

10. 

horisontell serveringsdisk med integrerad förvaring: ett horisontellt skåp för betjäning, som omfattar ett kylt förvaringsutrymme på minst 100 liter (L) per meter (m) längd, som normalt är placerat vid serveringsdiskens bas.

11. 

horisontellt skåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion med en horisontell exponeringsöppning upptill som är tillgänglig från ovansidan.

12. 

kyltemperatur: en temperatur mellan –3,5 grader Celsius (°C) och 15 grader Celsius (°C) för produkter som är utrustade med energistyrningssystem i energibesparingssyfte samt mellan –3,5 grader Celsius (°C) och 10 grader Celsius (°C) för produkter som inte är utrustade med energistyrningssystem i energibesparingssyfte.

13. 

driftstemperatur: referenstemperatur inuti ett fack under provning.

14. 

varuautomat med kyl-/frysfunktion: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion utformad för att ta emot konsumenters betalningar eller polletter och lämna ut kylda livsmedel och andra varor utan assisterande personal på plats.

▼M1

15. 

hörn-/rundat skåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som används för att uppnå geometrisk kontinuitet mellan två linjära skåp som står i vinkel mot varandra och/eller som bildar en svängd linje. Ett hörn-/rundat skåp har ingen synlig längdaxel eller längd eftersom det endast består av en utfyllnadsform (en kil eller liknande) och inte har utformats för att fungera som en separat kyl-/frysenhet. Vinkeln mellan hörn-/det rundade skåpets båda sidor är mellan 30 och 90 grader.

▼B

16. 

frystemperatur: en temperatur under –12 grader Celsius (°C).

17. 

serveringsdisk med isflingor för fisk: ett horisontellt skåp för betjäning, som utformats och saluförs särskilt för exponering av färsk fisk. Typiskt för en sådan serveringsdisk är att den upptill har en bädd av isflingor som används för att bibehålla temperaturen på den exponerade färska fisken samt att den har ett inbyggt tömningsutlopp.

18. 

vinkylskåp: kyl-/frysprodukt med en enda typ av fack för förvaring av vin, med precisionsstyrning av temperaturen för att bibehålla förvaringsförhållanden och måltemperatur samt utrustning för att motverka vibrationer, enligt delegerad förordning (EU) 2019/2016.

19. 

fack: ett slutet utrymme i en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som är avskilt från andra fack genom en skiljevägg, ett hölje eller en liknande konstruktion, och som är direkt åtkomligt genom en eller flera yttre dörrar och i sig kan vara uppdelat i delfack. I denna förordning avses med fack, om inget annat anges, både fack och delfack.

20. 

yttre dörr: en rörlig eller avtagbar del av en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som ger möjlighet att flytta last (kyl-/frysvaror) in i eller ut ur kyl-/frysprodukten med direktförsäljningsfunktion.

21. 

delfack: ett slutet utrymme i ett fack, med ett annat driftstemperaturområde än resten av facket.

22. 

minibar: en kyl-/frysprodukt med en total volym om högst 60 liter som främst är avsedd för förvaring och försäljning av livsmedel i hotellrum eller liknande lokaler, enligt definitionen i delegerad förordning (EU) 2019/2016.

23. 

försäljningsställe: en plats där kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

24. 

energieffektivitetsindex (EEI): relativ energieffektivitet för en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, uttryckt i procent (%) som ett numeriskt index och beräknad i enlighet med punkt 2 i bilaga IV;

▼M1

25. 

karusellskåp: skåp för livsmedelsbutiker med rund/cirkulär form, som kan installeras som en fristående enhet, eller som en utfyllandsenhet mellan två linjära skåp för livsmedelsbutiker. Karusellskåp kan också vara utrustade med en inredning som kan roteras 360° så att livsmedlen kan exponeras i alla riktningar.

26. 

skåp för livsmedelsbutiker: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion avsedd för försäljning och exponering av livsmedel och andra varor i detaljhandelstillämpningar, t.ex. i livsmedelsbutiker. Dryckeskylare, varuautomater med kyl-/frysfunktion, skopglassfrysar och glassfrysar anses inte vara skåp för livsmedelsbutiker.

▼B

Artikel 3

Leverantörers skyldigheter

1.  

Leverantörer ska säkerställa följande:

a) 

Varje kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion är försedd med en tryckt etikett som har det format som anges i bilaga III.

▼M1

b) 

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.

▼B

c) 

Produktinformationsbladet ska på särskild begäran från återförsäljare göras tillgängligt i tryckt form.

d) 

Det innehåll i den tekniska dokumentationen som anges i bilaga VI är infört i produktdatabasen.

e) 

Alla visuella annonser för en viss modell av en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

f) 

Allt tekniskt eller annat reklammaterial för en viss modell av kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, inklusive sådant tekniskt eller annat reklammaterial på internet, omfattar energieffektivitetsklassen för den aktuella modellen och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilagorna VII och VIII.

g) 

En elektronisk etikett med format och information enligt bilaga III, för varje modell av en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, finns tillgänglig för återförsäljare.

h) 

Ett elektroniskt produktinformationsblad enligt bilaga V, för varje modell av en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, finns tillgängligt för återförsäljare.

2.  
Energieffektivitetsklassen baseras på energieffektivitetsindexet, beräknat i enlighet med bilaga II.

Artikel 4

Återförsäljares skyldigheter

Återförsäljare ska säkerställa följande:

a) 

Varje kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion på försäljningsstället, inbegripet på mässor, är försedd med den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 a, placerad så att den, i fråga om inbyggda produkter, är väl synlig och, i fråga om andra kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion, är väl synlig på kyl-/frysproduktens fram- eller ovansida.

b) 

Vid distansförsäljning tillhandahålls etiketten och produktinformationsbladet i enlighet med bilagorna VII och VIII.

c) 

Alla visuella annonser för en viss modell av kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, inklusive på internet, innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII och VIII.

d) 

Allt tekniskt eller annat reklammaterial för en viss modell av kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, inklusive tekniskt eller annat reklammaterial på internet, som beskriver modellens specifika tekniska parametrar, innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilagorna VII och VIII.

Artikel 5

Skyldigheter för leverantörer av värdtjänster på internetplattformar

Om en leverantör av värdtjänster som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG tillåter direktförsäljning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion via sin webbplats ska tjänsteleverantören göra det möjligt att via visningsmekanismen visa den elektroniska etikett och det elektroniska produktinformationsblad som tillhandahålls av återförsäljaren i enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII, och informera återförsäljaren om skyldigheten att visa dessa.

Artikel 6

Mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 3 och 4 ska fastställas genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, enligt vad som föreskrivs i bilaga IV.

Artikel 7

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

Medlemsstaterna ska tillämpa det verifieringsförfarande som beskrivs i bilaga IX när de utför de verifieringar för marknadskontroll som avses i artikel 8.3 i förordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera resultaten av sin bedömning, inbegripet ett utkast till ändringsförslag om så är lämpligt, för samrådsforumet senast den 25 december 2023. Översynen ska bland annat omfatta en bedömning av följande:

a) 

Energieffektivitetsklasserna.

b) 

Möjlighet att inkludera aspekter kopplade till cirkulär ekonomi.

c) 

Genomförbarheten för en mer detaljerad produktklassificering, bl.a. genom att skillnaden mellan integrerade och centralkylda skåp beaktas.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

▼M1

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021, med undantag för skyldigheten att tillhandahålla energieffektivitetsklass för de ljuskälleparametrar som avses i tabell 10 del 5 i bilaga V, som ska tillämpas från och med den 1 mars 2022.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna

I bilagorna gäller följande definitioner:

1. 

dryckeskylare: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, utformad för att med angiven hastighet kyla förpackade drycker som inte är lättfördärvliga, med undantag av vin, som har omgivningstemperatur när de läggs in men ska försäljas vid angivna temperaturer som är lägre än omgivningstemperaturen. Dryckerna i en dryckeskylare är direkt åtkomliga genom öppna sidor eller genom en eller flera dörrar och/eller lådor. För att spara energi kan temperaturen inuti kylaren öka under perioder utan efterfrågan, med tanke på att dryckerna inte är lättfördärvliga.

2. 

glassfrys: ett horisontellt slutet skåp avsett för förvaring och/eller exponering och försäljning av förpackad glass, där konsumenten får tillgång till den förpackade glassen genom att öppna en ogenomskinlig eller genomskinlig lucka från produktens ovansida, med en nettovolym ≤ 600 liter (l) och, enbart för glassfrysar med genomskinlig lucka, en nettovolym dividerad med den totala exponeringsytan ≥ 0,35 meter (m).

3. 

genomskinlig lucka: en dörr gjord av genomskinligt material som motsvarar minst 75 % av luckans yta och som gör det möjligt för slutanvändare att tydligt se innehållet.

4. 

total exponeringsyta (TDA, Total Display Area): den totala synliga ytan för livsmedel och andra varor, inklusive synlig yta genom glas, definierad som summan av nettovolymens horisontella och vertikala projicerade ytor, uttryckt i kvadratmeter (m2).

5. 

QR-kod: en matrisstreckkod som ingår i energietiketten för en produktmodell och som länkar till information om modellen i den offentliga delen av produktdatabasen.

6. 

årlig energianvändning (AE): den genomsnittliga dagliga energianvändningen multiplicerad med 365 (dagar på ett år) uttryckt i kilowattimmar per år (kWh/år) och beräknad i enlighet med punkt 2 b i bilaga IV.

7. 

daglig energianvändning (Edaily ): den energi som används av en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion under 24 timmar vid referensförhållanden, uttryckt som kWh/dygn.

8. 

standardiserad årlig energianvändning (SAE): den årliga energianvändning som används som referens för en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion, uttryckt i kilowattimmar per år (kWh/år) och beräknad i enlighet med punkt 2 c i bilaga IV.

9. 

M och N: modelleringsparametrar som beaktar den totala exponeringsytan eller energianvändningens volymberoende, med värden enligt tabell 3 i bilaga IV.

10. 

temperaturkoefficient (C): en korrektionsfaktor som beaktar skillnaden i driftstemperatur.

11. 

klimatklassfaktor (CC): en korrektionsfaktor som beaktar skillnader mellan de omgivningsförhållanden för vilka kyl-/frysprodukten är utformad.

12. 

P: en korrektionsfaktor som beaktar skillnaderna mellan integrerade och centralkylda skåp.

13. 

integrerat skåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som har ett integrerat kylsystem som omfattar kompressor och kondensoraggregat.

14. 

skopglassfrys: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion där glass kan förvaras, exponeras och skopas upp, inom föreskrivna temperaturgränser, med värden enligt tabell 4 i bilaga IV.

15. 

vertikalt skåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som har en vertikal eller lutande exponeringsöppning.

16. 

halvvertikalt skåp: ett vertikalt skåp med en vertikal eller lutande exponeringsöppning vars totala höjd är högst 1,5 meter (m).

17. 

kombiskåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion och en kombination av de exponerings- och öppningsriktningar som kan förekomma hos vertikala och horisontella skåp.

▼M1

18. 

deklarerade värden: de beräknade, uppmätta eller på annat sätt fastställda värden som leverantören tillhandahåller för de tekniska parametrarna i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 och artikel 3.1 d och bilaga VI i den här förordningen, för myndigheternas verifiering av överensstämmelse i medlemsstaterna.

▼B

19. 

kylskåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som kontinuerligt bibehåller kyltemperatur för de varor som förvaras i skåpet.

20. 

frysskåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som kontinuerligt bibehåller frystemperatur för de varor som förvaras i skåpet.

21. 

roll in-skåp: ett skåp för livsmedelsbutiker där varor kan exponeras direkt på lastpall eller rulle som kan placeras inuti skåpet genom att det nedre frontpartiet, om sådant finns monterat, lyfts, fälls ut eller avlägsnas.

22. 

M-paket: ett provningspaket utrustat med en anordning för temperaturmätning.

23. 

varuautomat med flera temperaturer: en varuautomat med kyl-/frysfunktion som har minst två fack med olika driftstemperaturer.

24. 

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

25. 

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smarttelefoner.

26. 

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när markören förs över en annan bild eller uppsättning data eller, för pekskärmar, vid beröring av en annan bild eller uppsättning data.

27. 

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till grafik och som gör det möjligt att presentera information i icke-grafisk form, om skärmen inte kan återge grafiken eller för att öka tillgängligheten genom t.ex. användning i talsyntestillämpningar.
BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex enligt tabell 1.Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

Energieffektivitetsklass

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Energieffektivitetsindex för en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion ska fastställas enligt punkt 2 i bilaga IV.
BILAGA III

Etikett för kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

1.   ETIKETT FÖR KYL-/FRYSPRODUKTER MED DIREKTFÖRSÄLJNINGSFUNKTION, MED UNDANTAG FÖR DRYCKESKYLARE OCH GLASSFRYSAR

1.1   Etikett:

image

1.2   Följande information ska anges på etiketten:

I. 

QR-kod.

II. 

Leverantörens namn eller varumärke.

III. 

Leverantörens modellbeteckning.

IV. 

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V. 

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

VI. 

AE, uttryckt i kWh/år och avrundad till närmaste heltal.

VII. 

— 
För varuautomater med kyl-/frysfunktion: den totala nettovolymen för samtliga fack med kyltemperatur, uttryckt i liter (l) och avrundat till närmaste heltal.
— 
För alla övriga kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion: den totala exponeringsytan med kyltemperatur, uttryckt i kvadratmeter (m2) och avrundat till två decimaler.
— 
För kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som inte innehåller några fack med kyltemperatur: piktogrammet och värdena i liter (L) eller kvadratmeter (m2) enligt punkt VII utelämnas.
VIII. 

— 
För kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion där alla fack med kyltemperatur har samma temperaturklass, med undantag av varuautomater med kyl-/frysfunktion:
— 
Den övre temperaturen: den högsta temperaturen för det varmaste M-paketet i (ett eller flera) fack med kyltemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 4.
— 
Den nedre temperaturen: den lägsta temperaturen för det kallaste M-paketet i (ett eller flera) fack med kyltemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, eller den högsta minimitemperaturen för alla M-paket i (ett eller flera) fack med kyltemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 4.
— 
För varuautomater med kyl-/frysfunktion:
— 
Den övre temperaturen: den maximala uppmätta produkttemperaturen i (ett eller flera) fack med kyltemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 4.
— 
Den nedre temperaturen: temperaturen utelämnas.
— 
För kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som inte innehåller några fack med kyltemperatur ska piktogrammet och värdena i grader Celsius (°C) enligt punkt VIII utelämnas.
IX. 

— 
För alla kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion, med undantag av varuautomater: den totala exponeringsytan med frystemperatur, uttryckt i kvadratmeter (m2) och avrundad till två decimaler.
— 
För kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som inte innehåller några fack med frystemperatur: piktogrammet och värdena i kvadratmeter (m2) enligt punkt IX utelämnas.
X. 

— 
För kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion där alla fack med frystemperatur har samma temperaturklass, med undantag av varuautomater med kyl-/frysfunktion:
— 
Den övre temperaturen: den högsta temperaturen för det varmaste M-paketet i (ett eller flera) fack med frystemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 4.
— 
Den nedre temperaturen: den lägsta temperaturen för det kallaste M-paketet i (ett eller flera) fack med frystemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, eller den högsta minimitemperaturen för alla M-paket i (ett eller flera) fack med frystemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 4.
— 
För varuautomater med kyl-/frysfunktion:
— 
Den övre temperaturen: den maximala uppmätta produkttemperaturen i (ett eller flera) fack med frystemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 4.
— 
Den nedre temperaturen: temperaturen utelämnas.
— 
För kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion som inte innehåller några fack med frystemperatur: piktogrammet och värdena i grader Celsius (°C) enligt punkt X utelämnas.
XI. 

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2018.

2.   ETIKETT FÖR DRYCKESKYLARE

2.1   Etikett:

image

2.2   Följande information ska anges på etiketten:

I. 

QR-kod.

II. 

Leverantörens namn eller varumärke.

III. 

Leverantörens modellbeteckning.

IV. 

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V. 

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

VI. 

AE, uttryckt i kWh/år och avrundad till närmaste heltal.

VII. 

Den totala bruttovolymen för samtliga fack med kyltemperatur, uttryckt i liter (l) och avrundad till närmaste heltal.

VIII. 

Den högsta genomsnittliga facktemperaturen för samtliga fack med kyltemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 5.

IX. 

Den högsta omgivningstemperaturen, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 6.

X. 

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2018.

3.   ETIKETT FÖR GLASSFRYSAR

3.1   Etikett:

image

3.2   Följande information ska anges på etiketten:

I. 

QR-kod.

II. 

Leverantörens namn eller varumärke.

III. 

Leverantörens modellbeteckning.

IV. 

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V. 

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

VI. 

AE, uttryckt i kWh/år och avrundad till närmaste heltal.

VII. 

Den totala nettovolymen för samtliga fack med frystemperatur, uttryckt i liter (l) och avrundad till närmaste heltal.

VIII. 

Den högsta genomsnittliga facktemperaturen för samtliga fack med frystemperatur, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 7.

IX. 

Den maximala omgivningstemperaturen, i grader Celsius (°C) och avrundad till närmaste heltal, enligt tabell 8.

X. 

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2018.

4.   ETIKETTENS UTFORMNING

4.1   Etikettens utformning för kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion, med undantag av dryckeskylare och glassfrysar: