EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2016-20230930

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2016 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2016/2023-09-30

02019R2016 — SV — 30.09.2023 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 315 5.12.2019, s. 102)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/340 av den 17 december 2020

  L 68

62

26.2.2021

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2048 av den 4 juli 2023

  L 236

1

26.9.2023


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 050, 24.2.2020, s.  21 (2019/2016)

►C2

Rättelse, EGT L 355, 7.10.2021, s.  142 (2021/340)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  
I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för elektriska nätanslutna kyl-/frysprodukter med en volym på mer än 10 liter och högst 1 500 liter.
2.  

Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a) 

Kylskåp och frysar för professionellt bruk och snabbnedkylningsskåp, med undantag av frysboxar för professionellt bruk.

b) 

Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion.

c) 

Mobila kyl-/frysprodukter.

d) 

Produkter vars huvudfunktion inte är kyl-/frysförvaring av livsmedel.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

nätanslutning eller elnätsanslutning: strömförsörjning från elnätet med 230 volt (± 10 %) och 50 Hz växelström.

2. 

kyl-/frysprodukt: ett isolerat skåp med ett eller flera temperaturreglerade fack som genom naturlig eller forcerad konvektion kyls av en eller flera energikrävande processer.

3. 

fack: ett slutet utrymme i en kyl-/frysprodukt som är avskilt från övriga fack genom en skiljevägg, ett hölje eller en liknande konstruktion, och som är direkt åtkomligt genom en eller flera yttre dörrar och i sig kan vara uppdelat i delfack. I denna förordning avses med fack, om inget annat anges, både fack och delfack.

4. 

yttre dörr: en rörlig eller avtagbar del av ett skåp som ger möjlighet att flytta last (kyl-/frysvaror) in i eller ut ur skåpet.

5. 

delfack: ett slutet utrymme i ett fack, med ett annat driftstemperaturområde än resten av facket.

6. 

total volym (V): volym, uttryckt i dm3 eller liter, för utrymmet innanför kyl-/frysproduktens innerbeklädnad, lika med summan av fackens volymer.

7. 

fackvolym (Vc ): volym, uttryckt i dm3 eller liter, för utrymmet innanför fackets innerbeklädnad.

8. 

kylskåp eller frys för professionellt bruk: en isolerad kyl-/frysprodukt med ett eller flera fack som nås via en eller flera dörrar eller utdragslådor, och som konstant kan bibehålla temperaturen på livsmedel inom föreskrivna gränser för kyl- eller frystemperatur med hjälp av en ångkompressionscykel, och som används för förvaring av livsmedel i annat än hushållsmiljöer, dock utan att livsmedlen är exponerade eller åtkomliga för kunder, enligt definitionen i kommissionens förordning (EU) 2015/1095 ( 1 ).

9. 

snabbnedkylningsskåp: en isolerad kyl-/frysprodukt som främst är avsedd för att snabbt kyla ned varma livsmedel till under 10 °C när det gäller kylning och under –18 °C när det gäller nedfrysning, enligt definitionen i förordning (EU) 2015/1095.

10. 

frysbox för professionellt bruk: en frys vars fack kan nås från produktens ovansida eller som har fack som kan nås både ovanifrån och framifrån, men där bruttovolymen hos fack som öppnas ovanifrån överstiger 75 % av produktens totala bruttovolym, och som används för förvaring av livsmedel i andra miljöer än hushållsmiljöer.

11. 

frysprodukt: en kyl-/frysprodukt med endast fyrstjärniga fack.

12. 

infrysningsfack eller fyrstjärnigt fack: ett frysfack med – 18 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden, och som uppfyller kraven på infrysningskapacitet.

13. 

frysfack: en typ av fack med en måltemperatur som är högst 0 °C, dvs. ett nollstjärnigt, enstjärnigt, tvåstjärnigt, trestjärnigt eller fyrstjärnigt fack, enligt tabell 3 i bilaga IV.

14. 

typ av fack: deklarerad typ av fack i enlighet med parametrarna för kyl-/frysprestanda (Tmin, Tmax, Tc m.fl.), enligt tabell 3 i bilaga IV.

15. 

måltemperatur (Tc): referenstemperatur inuti ett fack, enligt tabell 3 i bilaga IV, vid provning av energianvändning, uttryckt som tidsmedelvärde för en uppsättning givare.

16. 

minimitemperatur (Tmin): minimitemperatur inuti ett fack under förvaringsprovning enligt tabell 3 i bilaga IV.

17. 

maximitemperatur (Tmax): maximitemperatur inuti ett fack under förvaringsprovning enligt tabell 3 i bilaga IV.

18. 

nollstjärnigt fack och isfack: ett frysfack med 0 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden, enligt tabell 3 i bilaga IV.

19. 

enstjärnigt fack: ett frysfack med – 6 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden, enligt tabell 3 i bilaga IV.

20. 

tvåstjärnigt fack: ett frysfack med – 12 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden, enligt tabell 3 i bilaga IV.

21. 

trestjärnigt fack: ett frysfack med – 18 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden, enligt tabell 3 i bilaga IV.

22. 

kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion: en kyl-/frysprodukt som används för exponering och försäljning till kund av varor som förvaras vid angivna temperaturer som är lägre än omgivningstemperaturen, och som är direkt åtkomliga genom öppna sidor eller genom en eller flera dörrar och/eller lådor, inklusive skåp med utrymmen som används för förvaring eller servering och som är åtkomliga för personal, men inte för kunder, men med undantag av minibarer och vinkylskåp enligt definitionerna i kommissionens förordning (EU) 2019/2024 ( 2 ).

23. 

minibar: en kyl-/frysprodukt med en volym om högst 60 liter som främst är avsedd för förvaring och försäljning av livsmedel i hotellrum eller liknande lokaler.

24. 

vinkylskåp: en kyl-/frysprodukt för förvaring av vin, med en enda typ av fack, med precisionsstyrning av temperaturen för att bibehålla samma förvaringsförhållanden och måltemperatur som i ett vinförvaringsfack, enligt tabell 3 i bilaga IV, och med utrustning för att motverka vibrationer.

25. 

kyl-/frysprodukt med en enda typ av fack: en kyl-/frysprodukt med endast en typ av fack.

26. 

vinförvaringsfack: ett kylfack med en måltemperatur på 12 °C, en intern luftfuktighet på 50–80 % och förvaringsförhållanden som sträcker sig från 5 °C till 20 °C enligt tabell 3 i bilaga IV.

27. 

kylfack: en typ av fack med en måltemperatur på lägst 4 °C, dvs. ett skafferifack, vinförvaringsfack, svalfack eller färskvarufack med förvaringsförhållanden och måltemperaturer enligt tabell 3 i bilaga IV.

28. 

skafferifack: ett kylfack med en måltemperatur på 17 °C och förvaringsförhållanden som sträcker sig från 14 °C till 20 °C enligt tabell 3 i bilaga IV.

29. 

svalfack: ett kylfack med en måltemperatur på 12 °C och förvaringsförhållanden som sträcker sig från 2 °C till 14 °C enligt tabell 3 i bilaga IV.

30. 

färskvarufack: ett kylfack med en måltemperatur på 4 °C och förvaringsförhållanden som sträcker sig från 0 °C till 8 °C enligt tabell 3 i bilaga IV.

▼M1

31. 

mobil kyl-/frysprodukt: en kyl-/frysprodukt som kan användas utan anslutning till elnätet och som fungerar med klenspänningsel (< 120 V likström) och/eller bränsle som energikälla för kyl-/frysfunktionen, inklusive kyl-/frysprodukter som utöver klenspänningsel och/eller bränsle även fungerar med anslutning till elnätet via en extern omvandlare från växelström till likström som inköps separat. En produkt som saluförs på marknaden med en omvandlare från växelström till likström är inte en mobil kyl-/frysprodukt.

▼B

32. 

livsmedel: mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

33. 

försäljningsställe: en plats där kyl-/frysprodukter visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

34. 

inbyggd kyl-/frysprodukt: en kyl-/frysprodukt som är utformad, provad och saluförd uteslutande för att

a) 

installeras i skåp eller omslutas (ovanför, undertill och på sidorna) av paneler,

b) 

fästas säkert i skåpet eller panelerna på sidorna, ovanför eller undertill, och

c) 

utrustas med en integrerad fabriksfärdigställd framsida eller monteras tillsammans med en specialanpassad frontpanel.

35. 

energieffektivitetsindex (EEI): numeriskt index som anger relativ energieffektivitet för en kyl-/frysprodukt, uttryckt i procent enligt punkt 5 i bilaga IV.

Ytterligare definitioner för bilagorna finns i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörers skyldigheter

1.  

Leverantörer ska säkerställa följande:

a) 

Varje kyl-/frysprodukt är försedd med en tryckt etikett som har det format som anges i bilaga III.

▼M1

b) 

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.

▼B

c) 

Produktinformationsbladet ska på särskild begäran från återförsäljare göras tillgängligt i tryckt form.

d) 

Det innehåll i den tekniska dokumentationen som anges i bilaga VI är infört i produktdatabasen.

e) 

Alla visuella annonser för en viss modell av en kyl-/frysprodukt innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilagorna VII och VIII.

f) 

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av en kyl-/frysprodukt, inklusive sådant material på internet, som beskriver modellens tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

g) 

En elektronisk etikett med format och information enligt bilaga III, för varje modell av en kyl-/frysprodukt, finns tillgänglig för återförsäljare.

h) 

Ett elektroniskt produktinformationsblad enligt bilaga V, för varje modell av en kyl-/frysprodukt, finns tillgängligt för återförsäljare.

2.  
Energieffektivitetsklassen ska baseras på energieffektivitetsindexet, beräknat i enlighet med bilaga II.

Artikel 4

Återförsäljares skyldigheter

Återförsäljare ska säkerställa följande:

a) 

Varje kyl-/frysprodukt på försäljningsstället, inbegripet på mässor, är försedd med den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 a, placerad så att den, i fråga om inbyggda produkter, är väl synlig och, i fråga om alla andra kyl-/frysprodukter, är väl synlig på kyl-/frysproduktens fram- eller ovansida.

b) 

Vid distansförsäljning tillhandahålls etiketten och produktinformationsbladet i enlighet med bilagorna VII och VIII.

c) 

Alla visuella annonser för en viss modell av en kyl-/frysprodukt, inklusive på internet, innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

d) 

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av en kyl-/frysprodukt, inklusive sådant material på internet, som beskriver modellens tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

Artikel 5

Skyldigheter för leverantörer av värdtjänster på internetplattformar

Om en leverantör av värdtjänster enligt vad som anges i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG medger direktförsäljning av kyl-/frysprodukter via sin webbplats ska tjänsteleverantören göra det möjligt att visa den elektroniska etikett och det elektroniska produktdatablad som tillhandahålls av återförsäljaren på visningsmekanismen i enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII och informera återförsäljaren om skyldigheten att visa dem.

Artikel 6

Mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 3 och 4 ska fastställas genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, enligt vad som föreskrivs i bilaga IV.

Artikel 7

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

Medlemsstaterna ska tillämpa det verifieringsförfarande som beskrivs i bilaga IX när de utför de verifieringar för marknadskontroll som avses i artikel 8.3 i förordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera resultaten av sin bedömning, inbegripet ett utkast till ändringsförslag om så är lämpligt, för samrådsforumet senast den 25 december 2025. Översynen ska bland annat omfatta en bedömning av möjligheten att

a) 

ta upp aspekter som rör cirkulär ekonomi,

b) 

införa symboler för fack som kan bidra till minskat matsvinn, och

c) 

införa symboler för årlig energianvändning.

Artikel 9

Upphävande

Delegerad förordning (EU) nr 1060/2010 ska upphöra att gälla den 1 mars 2021.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

Från och med den 25 december 2019 till och med den 28 februari 2021 får det produktinformationsblad som krävs enligt artikel 3.1 b i förordning (EU) nr 1060/2010 göras tillgängligt i produktdatabasen i stället för att tillhandahållas i tryckt form tillsammans med produkten. Leverantören ska i så fall säkerställa att produktinformationsbladet på särskild begäran från återförsäljare görs tillgängligt i tryckt form.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

▼M1

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021. Artikel 10 ska dock tillämpas från och med den 25 december 2019, artikel 3.1 a, b och c ska tillämpas från och med den 1 november 2020, och skyldigheten att tillhandahålla energieffektivitetsklass som en parameter för ljuskälla som avses i tabell 6 i bilaga V ska tillämpas från och med den 1 mars 2022.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna

I bilagorna gäller följande definitioner:

1. 

QR-kod: en matrisstreckkod som ingår i energietiketten för en produktmodell och som länkar till information om modellen i den offentliga delen av produktdatabasen.

2. 

årlig energianvändning (AE): den genomsnittliga dagliga energianvändningen multiplicerad med 365 (dagar på ett år), uttryckt i kilowattimmar per år (kWh/år) och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga IV.

3. 

daglig energianvändning (Edaily ): den elektricitet som används av en kyl-/frysprodukt under 24 timmar vid referensförhållanden, uttryckt i kWh/24 h och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga IV.

4. 

infrysningskapacitet: den mängd färska livsmedel som kan frysas in i ett infrysningsfack på 24 timmar och som inte får understiga 4,5 kg/24 timmar per 100 liter volym i infrysningsfacket och minst måste uppgå till 2,0 kg per 24 timmar.

5. 

nedkylningsfack: ett fack som kan reglera sin medeltemperatur inom ett visst område utan justeringar av regleringen från användarens sida, med en måltemperatur på 2 °C och förvaringsförhållanden som sträcker sig från – 3 °C till +3 °C enligt tabell 3 i bilaga IV.

6. 

utsläpp av luftburet akustiskt buller: en kyl-/frysprodukts ljudeffektnivå, uttryckt i dB(A) re 1 pW (A-viktad).

7. 

antikondensvärmare: en värmare som förhindrar kondens på kyl-/frysprodukten.

8. 

omgivningsstyrd antikondensvärmare: en antikondensvärmare vars värmeeffekt styrs av omgivningens temperatur och/eller luftfuktighet.

9. 

hjälpenergi (Eaux): den energi, uttryckt i kWh/år, som används av en omgivningsstyrd antikondensvärmare.

10. 

dispenser: en anordning för att allt efter behov ta ut kyld eller fryst last (kyl-/frysvaror), t.ex. iskuber eller vatten, från en kyl-/frysprodukt.

11. 

flextemperaturfack: ett fack som är avsett att användas som två (eller flera) alternativa typer av fack (t.ex. ett fack som kan vara antingen ett färskvarufack eller ett infrysningsfack) och som kan ställas in av en användare så att det fortlöpande upprätthåller det driftstemperaturområde som gäller för respektive deklarerad typ av fack. Ett fack som är avsett att användas som en enda typ av fack och som även uppfyller kraven på förvaringsförhållanden för andra typer av fack (t.ex. ett nedkylningsfack som även kan uppfylla nollstjärnekraven) är inte ett flextemperaturfack.

12. 

nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi och en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

13. 

tvåstjärnig sektion: en del av ett trestjärnigt eller fyrstjärnigt fack utan egen dörr eller lucka och med –12 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden.

14. 

klimatklass: det intervall för omgivningstemperaturer, enligt punkt 1 j i bilaga IV, inom vilket kyl-/frysprodukterna är avsedda att användas och inom vilket de krav på förvaringsförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga IV uppfylls samtidigt i alla fack.

15. 

avfrostnings- och återställningsperiod: perioden från det att en reglercykel för avfrostning inleds till det att stabila driftsförhållanden har återställts.

16. 

automatisk avfrostning: en funktion som för varje inställning av temperaturregleringen avfrostar fack och återställer till normal drift utan att behöva aktiveras av användaren och som automatiskt avlägsnar det vatten som bildas.

17. 

avfrostningstyp: metod för att (automatiskt eller manuellt) ta bort ansamlad frost på kyl-/frysproduktens förångare.

18. 

manuell avfrostning: avsaknad av en funktion för automatisk avfrostning.

19. 

tyst kyl-/frysprodukt: en kyl-/frysprodukt utan ångkompression och med ett utsläpp av luftburet akustiskt buller som är lägre än 27 dB(A) re 1 pW (A-viktade decibel med 1 pW som referensnivå).

20. 

stationär effektförbrukning (Pss ): medeleffektförbrukningen under stationära förhållanden, uttryckt i W.

21. 

energianvändning för avfrostning och återställning (ΔΕd-f ): extra genomsnittlig energianvändning för en avfrostnings- och återställningscykel, uttryckt i Wh.

22. 

avfrostningsintervall (td-f ): representativt genomsnittligt intervall, uttryckt som timmar (h), mellan aktiveringen av avfrostningsvärmaren i två på varandra följande avfrostnings- och återställningscykler eller, om det inte finns någon avfrostningsvärmare, tiden mellan avaktiveringen av kompressorn i två på varandra följande avfrostnings- och återställningscykler.

23. 

lastfaktor (L): en faktor som beaktar den extra kyllast (utöver den som redan förutsetts genom den högre genomsnittliga omgivningstemperaturen vid provning) som uppstår när varma livsmedel läggs in, enligt de värden som anges i punkt 3 a i bilaga IV.

24. 

standardiserad årlig energianvändning (SAE): den årliga energianvändning som används som referens för en kyl-/frysprodukt, uttryckt i kilowattimmar per år (kWh/år) och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga IV.

25. 

kombiparameter (C): en modelleringsparameter som beaktar synergieffekten när olika typer av fack kombineras i en kyl-/frysprodukt, med värden enligt tabell 4 i bilaga IV.

26. 

värmeförlustfaktor för dörr (D): en kompensationsfaktor för kombiprodukter som fastställs utifrån antalet fack för olika temperaturer eller antalet yttre dörrar, beroende på vilket som är lägst, och enligt tabell 5 i bilaga IV. När det gäller denna faktor omfattar ”fack” inte ”delfack”.

27. 

kombiprodukt: en kyl-/frysprodukt som har flera typer av fack, varav minst ett är ett kylfack.

28. 

avfrostningsfaktor (Ac ): en kompensationsfaktor som beaktar huruvida kyl-/frysprodukten har automatisk eller manuell avfrostning, med värden enligt tabell 5 i bilaga IV.

29. 

inbyggnadsfaktor (Bc): en kompensationsfaktor som beaktar huruvida kyl-/frysprodukten är inbyggd eller fristående, med värden enligt tabell 5 i bilaga IV.

30. 

fristående kyl-/frysprodukt: en kyl-/frysprodukt som inte är en inbyggd kyl-/frysprodukt.

31. 

Mc och Nc : modelleringsparametrar som beaktar energianvändningens volymberoende, med värden enligt tabell 4 i bilaga IV.

32. 

termodynamisk parameter (rc ): en modelleringsparameter som korrigerar den standardiserade årliga energianvändningen till en omgivningstemperatur på 24 °C, med värden enligt tabell 4 i bilaga IV.

33. 

totalmått: det utrymme som krävs för kyl-/frysprodukten (höjd, bredd och djup) med stängda dörrar och luckor, uttryckt i mm.

34. 

temperaturstegringstid: den tid som krävs, efter driftsavbrott i kylsystemet, för att temperaturen i ett trestjärnigt eller fyrstjärnigt fack ska stiga från – 18 °C till – 9 °C, uttryckt som timmar (h).

35. 

vinterinställning: en reglerfunktion i en kombiprodukt med en (1) kompressor och en (1) termostat som enligt leverantörens instruktioner kan användas i omgivningstemperaturer under +16 °C och som består av en omkopplaranordning som garanterar att kompressorn fortsätter att arbeta, även om det inte krävs för det fack där termostaten är placerad, för att bibehålla rätt förvaringstemperaturer i de andra facken.

36. 

snabbinfrysning: en funktion som kan aktiveras av slutanvändaren enligt leverantörens instruktioner och som sänker förvaringstemperaturen i infrysningsfack för att uppnå en snabbare infrysning av ofrysta livsmedel.

37. 

infrysningsfack eller fyrstjärnigt fack: ett frysfack med – 18 °C som måltemperatur och förvaringsförhållanden, och som uppfyller kraven på infrysningskapacitet.

38. 

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

39. 

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smarttelefoner.

40. 

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när markören förs över en annan bild eller uppsättning data eller, för pekskärmar, vid beröring av en annan bild eller uppsättning data.

41. 

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till grafik och som gör det möjligt att presentera information i icke-grafisk form, om skärmen inte kan återge grafiken eller för att öka tillgängligheten genom t.ex. användning i talsyntestillämpningar.

▼M1

42. 

deklarerade värden: de beräknade, uppmätta eller på annat sätt fastställda värden som leverantören tillhandahåller för de tekniska parametrarna i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 och artikel 3.1 d och bilaga VI i den här förordningen, för myndigheternas verifiering av överensstämmelse i medlemsstaterna.

▼B
BILAGA II

Energieffektivitetsklasser och utsläppsklasser för luftburet akustiskt buller

Energieffektivitetsklassen för kyl-/frysprodukter ska fastställas på grundval av det energieffektivitetsindex (EEI) som anges i tabell 1.

▼M1Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för kyl-/frysprodukter

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

▼B

Energieffektivitetsindex för en kyl-/frysprodukt ska fastställas enligt punkt 5 i bilaga IV.Tabell 2

Utsläppsklasser för luftburet akustiskt buller

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW och < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW och < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D
BILAGA III

Etikett för kyl-/frysprodukter

1.   ETIKETT FÖR KYL-/FRYSPRODUKTER, MED UNDANTAG AV VINKYLSKÅP

1.1   Etikett

image

1.2   Följande information ska anges på etiketten:

I. 

QR-koden.

II. 

Leverantörens namn eller varumärke.

III. 

Leverantörens modellbeteckning.

IV. 

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V. 

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med bilaga II.

VI. 

Årlig energianvändning (AE), uttryckt i kWh/år och avrundad till närmaste heltal.

VII. 

— 
Den totala volymen för frysfacken (ett eller flera), uttryckt i liter och avrundad till närmaste heltal.
— 
Om kyl-/frysprodukten inte innehåller något frysfack ska piktogrammet och värdet i liter för punkt VII utelämnas.
VIII. 

— 
Den totala volymen för nedkylningsfacken (ett eller flera) och kylfacken (ett eller flera), uttryckt i liter och avrundad till närmaste heltal.
— 
Om kyl-/frysprodukten inte innehåller något nedkylningsfack eller kylfack ska piktogrammet och värdet i liter för punkt VIII utelämnas.
IX. 

Utsläpp av luftburet akustiskt buller, uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal, samt utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller enligt tabell 2.

X. 

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2016.

2.   ETIKETT FÖR VINKYLSKÅP

2.1   Etikett

image

2.2   Följande information ska anges på etiketten:

I. 

QR-kod.

II. 

Leverantörens namn eller varumärke.

III. 

Leverantörens modellbeteckning.

IV. 

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V. 

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

VI. 

AE, uttryckt i kWh/år och avrundad till närmaste heltal.

VII. 

Antal standardvinflaskor som kan förvaras i vinkylskåpet.

VIII. 

Utsläpp av luftburet akustiskt buller, uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal, samt utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller enligt tabell 2.

IX. 

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2016.

3.   ETIKETTENS UTFORMNING

3.1   Etikettens utformning för kyl-/frysprodukter, med undantag av vinkylskåp