EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: Rådets förordning (EU) 2019/1890 av den 11 november 2019 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — SV — 13.04.2022 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1890

av den 11 november 2019

om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet

(EGT L 291 12.11.2019, s. 3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/274 av den 27 februari 2020

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1655 av den 6 november 2020

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1960 av den 11 november 2021

  L 400

11

12.11.2021

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/595 av den 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 316, 6.12.2019, s.  107 (2019/1890)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1890

av den 11 november 2019

om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra MedelhavetArtikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) 

anspråk: alla anspråk, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej och oavsett om de har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) 

ett anspråk på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) 

ett anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) 

ett kvittningsanspråk med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) 

en motfordran,

v) 

ett anspråk på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett likvärdigt beslut, oavsett var de meddelats.

b) 

avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form och tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla obligationer, garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c) 

behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d) 

ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e) 

frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f) 

frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet aktieförvaltning.

g) 

penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) 

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) 

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) 

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) 

räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) 

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) 

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii) 

dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser.

h) 

unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

Artikel 2

1.  
Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förts upp på förteckningen i bilaga I ska frysas.
2.  
Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, någon enhet eller något organ som förts upp på förteckningen i bilaga I.
3.  

Bilaga I ska omfatta fysiska och juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artiklarna 1.1 och 2.1 i beslut (Gusp) 2019/1894, av rådet har fastställts

a) 

som, bland annat genom planering, förberedelser, deltagande, ledning eller bistånd, är ansvariga för eller delaktiga i borrningsverksamhet som hör samman med prospektering och produktion av kolväten, eller utvinning av kolväten till följd av sådan verksamhet, som inte har godkänts av Republiken Cypern, inom dess territorialvatten, inom dess exklusiva ekonomiska zon eller på dess kontinentalsockel, samt inbegripet i de fall där den exklusiva ekonomiska zonen eller kontinentalsockeln inte har avgränsats i enlighet med internationell rätt med en stat som har en motsatt kust, verksamhet som kan äventyra eller hindra att ett avgränsningsavtal uppnås.

b) 

tillhandahålla ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd för borrningsverksamhet som gäller sådan prospektering och produktion av kolväten, eller utvinning av kolväten till följd av sådan verksamhet, som avses i led a,

c) 

ha kopplingar till de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i leden a och b.

Artikel 3

1.  

Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på de villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a) 

nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov för fysiska och juridiska personer som är uppförda på förteckningen i bilaga I och för sådana fysiska personers underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) 

avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) 

avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d) 

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den berörda behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet beviljas meddelar de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e) 

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt punkt 1.

Artikel 4

1.  

Genom undantag från artikel 2.1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett avgörande genom skiljedom som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 fördes upp på förteckningen i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt avgörande som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) 

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana krav.

c) 

Avgörandet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga I.

d) 

Ett erkännande av avgörandet står inte i strid med grunderna för den berörda medlemsstatens rättsordning.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt punkt 1.

Artikel 5

1.  

Genom undantag från artikel 2.1, och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som uppförts upp på förteckningen i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen i bilaga I, får de behöriga myndigheterna, på de villkor de finner lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a) 

penningmedlen eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förts upp på förteckningen i bilaga I, och

b) 

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt punkt 1.

Artikel 6

1.  
Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förts upp på förteckningen i bilaga I krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.
2.  

Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) 

ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b) 

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i förteckningen i bilaga I, eller

c) 

betalningar enligt rättsliga eller administrativa avgöranden eller avgöranden genom skiljedom som meddelats i en medlemsstat eller är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortsätter att omfattas av de åtgärder som föreskrivs i artikel 2.1.

Artikel 7

1.  

Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) 

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaten, och

b) 

samarbeta med den behöriga myndigheten vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  
Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.
3.  
Alla uppgifter som lämnas eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 8

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 9

1.  
Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller den enhet eller det organ som genomför den, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.
2.  
Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 10

1.  

I samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet anspråk på motgaranti eller andra anspråk av detta slag, såsom ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, i synnerhet anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, får inga anspråk tillgodoses om de ställs av

a) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga I,

b) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.  
I alla förfaranden som syftar till att verkställa ett anspråk åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär att anspråket ska tillgodoses att visa att detta inte strider mot punkt 1.
3.  
Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till domstolsprövning av lagligheten i att vissa avtalsförpliktelser inte uppfylls till följd av denna förordning.

Artikel 11

1.  

Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta alla övriga relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt uppgifter om

a) 

penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 3–5,

b) 

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som meddelats av nationella domstolar.

2.  
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan ha en negativ inverkan på det verkningsfulla genomförandet av denna förordning.

Artikel 12

1.  
►C1  Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta. ◄
2.  
Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, och ge den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet tillfälle att inkomma med synpunkter.
3.  
Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över det beslut som avses i punkt 1 och underrätta den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet i enlighet med detta.
4.  
Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet och minst var tolfte månad.
5.  
Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 13

1.  
Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen är uppförda på förteckningen.
2.  
Bilaga I ska innehålla de uppgifter som krävs för att identifiera berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ, om sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer får dessa uppgifter inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ får dessa uppgifter inbegripa namn, ort och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 14

1.  
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
2.  
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen när denna förordning har trätt i kraft samt utan dröjsmål anmäla senare ändringar till kommissionen.

Artikel 15

1.  

Rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) får behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning. Till dessa uppgifter hör att,

a) 

vad gäller rådet, utarbeta och göra ändringar av bilaga I,

b) 

vad gäller den höga representanten, utarbeta ändringar av bilaga I,

c) 

vad gäller kommissionen,

i) 

lägga till innehållet i bilaga I i den elektroniska konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som är föremål för finansiella restriktiva åtgärder från unionens sida samt på den interaktiva sanktionskartan, vilka båda ska vara offentligt tillgängliga,

ii) 

behandla uppgifter om verkningarna av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning, såsom uppgifter om värdet av de frysta penningmedlen och om tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna.

2.  
Rådet, kommissionen och den höga representanten får i tillämpliga fall behandla relevanta uppgifter beträffande brott som begåtts av på förteckningen uppförda fysiska personer, fällande domar i brottmål som gäller sådana personer eller säkerhetsåtgärder som gäller sådana personer endast i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för att utarbeta bilaga I.
3.  
Vid tillämpning av denna förordning ska rådet, den avdelning inom kommissionen som anges i bilaga II och den höga representanten vara personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725, för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725.

Artikel 16

1.  
Medlemsstaterna ska utse sina behöriga myndigheter och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till webbplatserna till de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II.
2.  
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen när denna förordning har trätt i kraft samt anmäla senare ändringar till kommissionen.
3.  
I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, underrättelse eller annat meddelande till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a) 

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) 

ombord på varje luftfartyg och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) 

på varje fysisk person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) 

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt en medlemsstats rätt,

e) 

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2

▼M1 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Födelsedatum: 9.12.1960

Pass- eller identitetskortsnummer: 13571379758

Nationalitet: turkisk

Kön: man

Mehmet Ferruh Akalın är viceordförande (vice verkställande direktör) och medlem i styrelsen för det turkiska oljebolaget (TPAO). Han är chef för TPAO:s prospekteringsavdelning.

Som vice ordförande i TPAO och chef för prospekteringsavdelningen ansvarar Mehmet Ferruh Akalın för planering, ledning och genomförande av TPAO:s havsbaserade verksamhet för prospektering av kolväten. Här ingår den borrningsverksamhet som TPAO har utfört och som inte har godkänts av Republiken Cypern, enligt nedanstående.

Denna olagliga borrningsverksamhet utfördes av

a)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i Republiken Cyperns territorialvatten mellan juli och september 2019,

b)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna och som har avgränsats enligt ett avtal med Egypten, mellan oktober 2019 och januari 2020,

c)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna och som har avgränsats enligt ett avtal med Egypten samt enligt ett avtal med Israel, mellan januari och april 2020,

d)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna och som har avgränsats enligt ett avtal med Egypten, mellan april och oktober 2020,

e)  TPAO:s borrningsfartyg Fatih i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna, i närheten av dess territorialvatten, mellan november 2019 och januari 2020,

f)  TPAO:s borrningsfartyg Fatih i ett västligt område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna, mellan maj och november 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Födelsedatum: 27.11.1956

Pass- eller identitetskortsnummer: 11096919534

Nationalitet: turkisk

Kön: man

Ali Coscun Namoglu är biträdande direktör för det turkiska oljebolagets (TPAO) prospekteringsavdelning.

I denna egenskap deltar Ali Coscun Namoglu i planeringen, ledningen och genomförandet av TPAO:s havsbaserade verksamhet för prospektering av kolväten. Här ingår den borrningsverksamhet som TPAO har utfört och som inte har godkänts av Republiken Cypern, enligt nedanstående.

Denna olagliga borrningsverksamhet utfördes av

a)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i Republiken Cyperns territorialvatten mellan juli och september 2019,

b)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna och som har avgränsats enligt ett avtal med Egypten, mellan oktober 2019 och januari 2020,

c)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna och som har avgränsats enligt ett avtal med Egypten samt enligt ett avtal med Israel, mellan januari 2020 och april 2020,

d)  TPAO:s borrningsfartyg Yavuz i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna och som har avgränsats enligt ett avtal med Egypten, mellan april och oktober 2020,

e)  TPAO:s borrningsfartyg Fatih i ett område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna, i närheten av dess territorialvatten, mellan november 2019 och januari 2020,

f)  TPAO:s borrningsfartyg Fatih i ett västligt område inom Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon, som landet har anmält till Förenta nationerna, mellan maj och november 2019.

27.2.2020

▼B
BILAGA II

WEBBPLATSER MED UPPGIFTER OM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA SAMT ADRESS FÖR ANMÄLNINGAR, MEDDELANDEN OCH UNDERRÄTTELSER TILL KOMMISSIONEN

▼M4

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGERN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top