EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — SV — 19.01.2023 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING ►C1  (EU) 2019/815 ◄

av den 17 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 143 29.5.2019, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2100 av den 30 september 2019

  L 326

1

16.12.2019

 M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1989 av den 6 november 2020

  L 429

1

18.12.2020

 M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/352 av den 29 november 2021

  L 77

1

7.3.2022

►M4

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2553 av den 21 september 2022

  L 339

1

30.12.2022


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 145, 4.6.2019, s.  85  (815/2019)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING ►C1  (EU) 2019/815 ◄

av den 17 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte

I denna förordning specificeras det enhetliga elektroniska rapporteringsformat som avses i artikel 4.7 i direktiv 2004/109/EG, som emittenterna ska använda vid upprättandet av årliga redovisningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

grundläggande klassificering

:

en kombinerad uppsättning klassificeringselement som anges i bilaga VI samt följande länksamling:

a) 

En presentationslänkbas, där klassificeringselementen grupperas.

b) 

En beräkningslänkbas, där de aritmetiska förhållandena mellan klassificeringselementen uttrycks.

c) 

En märkningslänkbas, där varje klassificeringselements betydelse beskrivs.

d) 

En länkbas med definitioner, som avspeglar de dimensionella förhållandena i de grundläggande klassificeringselementen.

2.

tilläggsklassificering

:

en kombinerad uppsättning klassificeringselement samt nedanstående länksamling, som båda ska skapas av emittenten:

a) 

En presentationslänkbas, där klassificeringselementen grupperas.

b) 

En beräkningslänkbas, där de aritmetiska förhållandena mellan klassificeringselementen uttrycks.

c) 

En märkningslänkbas, där varje klassificeringselements betydelse beskrivs.

d) 

En länkbas med definitioner, som säkerställer den dimensionella giltigheten hos det resulterande XBRL-instansdokumentet mot tilläggsklassificeringen.

3.

IFRS-koncernredovisningar : koncernredovisningar som har upprättats i enlighet med antingen IFRS-standarder som har antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt sådana IFRS-standarder som avses i artikel 1 a första stycket i beslut 2008/961/EG.

Artikel 3

Ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

Emittenterna ska upprätta hela sina årsredovisningar i XHTML-format.

Artikel 4

Märkning av IFRS-koncernredovisningar

1.  
Om årliga redovisningar innehåller IFRS-koncernredovisningar ska emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar.
2.  
Emittenterna ska som ett minimum märka de upplysningar som anges i bilaga II, om dessa upplysningar anges i IFRS-koncernredovisningarna.
3.  
Emittenterna får märka upplysningar som anges i andra IFRS-koncernredovisningar än de som anges i punkt 2.
4.  
Vad gäller de märkningar som anges i punkterna 1, 2 och 3 ska emittenterna använda XBRL-märkning och tillämpa en klassificering där elementen ska vara de som anges i den grundläggande klassificeringen. I de fall där det enligt punkt 4 i bilaga IV inte är lämpligt att använda elementen i den grundläggande klassificeringen, ska emittenterna skapa tilläggselement i klassificeringen enligt vad som anges i bilaga IV.

Artikel 5

Märkning av andra delar av de årliga redovisningarna

1.  
Emittenter som är registrerade i medlemsstaterna får utöver de delar som anges i artikel 4 märka alla delar av sina årliga redovisningar om de använder XBRL-märkspråket och den tillämpliga klassificeringen för dessa delar, och den klassificeringen tillhandahålls av den medlemsstat där de har sitt säte.
2.  
Emittenter som är har sitt säte i tredjeländer ska inte märka några andra delar av sina årliga redovisningar än IFRS-koncernredovisningar.

Artikel 6

Gemensamma regler för märkning

För märkningar som görs i enlighet med artiklarna 4 och 5 ska emittenterna uppfylla följande:

a) 

Integrering av märkningar i emittentens årliga redovisningar i XHTML-format med hjälp av de Inline XBRL-specifikationer som anges i bilaga III.

b) 

Kraven för märkning och arkivering som anges i bilaga IV.

Artikel 7

XBRL-klassificeringsfiler

Esma får publicera maskinläsbara och nedladdningsbara XBRL-klassificeringsfiler som grundas på den grundläggande klassificeringen. Dessa filer ska uppfylla de kriterier som anges i bilaga V.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på årliga redovisningar som innehåller redovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M4
BILAGA I

Förklaring till tabellerna i bilagorna II, IV och VIDATA/ATTRIBUTTYP/PREFIX

DEFINITION

text block

betecknar att elementtypen är ett textblock. Detta element används för att märka större informationssamlingar, såsom noter, redovisningsprinciper eller tabeller. Textblock är icke numeriska poster.

text

betecknar att elementtypen är en text (en sekvens av alfanumeriska tecken). Detta element används för att märka korta stycken av kommenterande information. Textelement är icke numeriska poster.

yyyy-mm-dd

betecknar att elementtypen är ett datum. Dessa element är icke numeriska poster.

X

betecknar att elementtypen är monetär (en siffra i en angiven valuta). Dessa element är numeriska poster.

X.XX

betecknar att elementtypen är ett decimalvärde (t.ex. ett procentvärde eller ett värde per aktie). Dessa element är numeriska poster.

shares

betecknar att elementtypen är ett antal aktier. Dessa element är numeriska poster.

table

betecknar början av en struktur som återges i form av en tabell, där rader och kolumner bidrar till att definiera ett finansiellt koncept i skärningspunkten.

axis

betecknar en dimensionell egenskap i tabellform.

member

betecknar ett element i en dimension på en axel.

guidance

betecknar ett element som stöder sökningar efter klassificeringsinnehåll.

role

betecknar ett element som återger ett avsnitt av klassificeringen, t.ex. rapport över finansiell ställning, resultaträkning, varje individuell not etc.

abstract

betecknar ett grupperande element eller en rubrik.

instant eller duration

betecknar att det monetära värdet återger en stock (instant) eller ett flöde (duration).

credit eller debit

betecknar den ”naturliga” balansen i upplysningen.

esef_cor

prefix som används i tabellerna i bilagorna IV och VI för element som definieras i namnfältet ”https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”.

esef_all

prefix som används i tabellen i bilaga VI för element som definieras i namnfältet ”https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”.

esma_technical

prefix som används i tabellen i bilaga VI för element som definieras i namnfältet ”http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”.

ifrs-full

prefix som används i tabellerna i bilagorna IV och VI för element som definieras i namnfältet ”https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”.

Upphovsrätt och databasrätt till material inom IFRS-klassificeringen (IFRS Taxonomy Materials) innehas av IFRS Foundation. Material inom IFRS-klassificeringen tas fram med hjälp av XBRL-märkspråket med tillstånd av XBRL International. IFRS Foundation ska inte göra sina rättigheter gällande avseende material inom IFRS-klassificeringen inom EES när det gäller utarbetande och användning av taggade IFRS-redovisningar i samband med tillämpningen av IFRS-standarder. IFRS Foundation förbehåller sig alla övriga rättigheter, inbegripet men inte begränsat till dem utanför EES. Kommersiell användning, inbegripet reproduktion, är strängt förbjuden. Kontakta IFRS Foundation för mer information på www.ifrs.org.
BILAGA II

Obligatoriska märkningar

1. Emittenterna ska märka alla siffror i en deklarerad valuta som anges i rapporten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden i IFRS-koncernredovisningarna.

2. Emittenterna ska märka alla upplysningar i IFRS-koncernredovisningar eller alla korshänvisningar till andra delar av årsredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare och som motsvarar elementen i tabellen i denna bilaga.Tabell

Obligatoriska element i den grundläggande klassificeringen som ska märkas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare

Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Namn på det rapporterande företaget eller annan identifiering av detta

text

IAS 1 51 a

Förklaring av förändringen av namnet på det rapporterande företaget eller en annan typ av identifiering sedan den föregående rapportperiodens slut.

text

IAS 1 51 a

Företagets hemvist

text

IAS 1138 a

Företagets rättsliga form

text

IAS 1138 a

Registreringsland

text

IAS 1138 a

Adress till företagets huvudkontor

text

IAS 1138 a

Företagets huvudsakliga verksamhet

text

IAS 1138 a

Beskrivning av verksamhetens karaktär och huvudsakliga aktiviteter

text

IAS 1138 b

Namn på moderföretag

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Namn på yttersta moderföretag för koncernen

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Livslängd för företag med begränsad livslängd

text

IAS 1138 d

Uttalande om att IFRS iakttas [text block]

text block

IAS 1 16

Förklaring av avvikelse från IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Förklaring av finansiell effekt av avvikelse från IFRS

text

IAS 1 20 d

Upplysningar om osäkerhetsfaktorer i fråga om ett företags förmåga att fortsätta verksamheten [text block]

text block

IAS 1 25

Förklaring av fakta och grund för upprättande av finansiella rapporter när fortlevnadsprincipen inte uppfylls

text

IAS 1 25

Förklaring av varför företaget inte betraktas som pågående verksamhet

text

IAS 1 25

Beskrivning av skäl till användning av längre eller kortare rapportperioder

text

IAS 1 36 a

Beskrivning av det faktum att beloppen som redovisas i finansiella rapporter inte är helt jämförbara

text

IAS 1 36 b

Upplysningar om omklassificeringar eller ändringar i utformningen [text block]

text block

IAS 1 41

Förklaring av källor till osäkerhet i uppskattningar som kan riskera att leda till en väsentlig justering

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Upplysningar om tillgångar och skulder med betydande risk för väsentlig justering [text block]

text block

IAS 1125

Utdelning som redovisas som värdeöverföring till ägare per aktie

X, duration

IAS 1107

Utdelningar till aktieägare som föreslagits eller beslutats innan de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, men som inte redovisas som värdeöverföring till ägarna

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Utdelningar till aktieägare som föreslagits eller beslutats innan de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, men som inte redovisas som värdeöverföring till ägarna per aktie

X.XX duration

IAS 1137 a

Upplysningar om bedömningar och uppskattningar i redovisningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om upplupna kostnader och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avsättningar för kreditförluster [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intresseföretag [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Upplysningar om ersättning till revisorer [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om godkännande av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella tillgångar som kan säljas [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om konsolideringsgrund [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om grund för upprättande av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om biologiska tillgångar, jord- och skogsbruksprodukter vid skörd och statliga bidrag hänförliga till biologiska tillgångar [text block]

text block

IAS 41 Upplysningar

Upplysningar om låneutgifter [text block]

text block

IAS 23 Upplysningar

Upplysningar om upplåning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om rörelseförvärv [text block]

text block

IFRS 3 Upplysningar

Upplysningar om likvida medel och banktillgodohavanden vid centralbanker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om likvida medel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om redovisning av kassaflöden [text block]

text block

IAS 7 Utformning av en rapport över kassaflöden

Upplysningar om byten av redovisningsprinciper[text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om byten av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel [text block]

text block

IAS 8 Redovisningsprinciper

Upplysningar om säkerheter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om betalda fordringar och förmåner [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om åtaganden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om åtaganden och eventualförpliktelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om eventualförpliktelser [text block]

text block

IAS 37 86

Upplysningar om kostnad för sålda varor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kreditrisk [text block]

text block

IFRS 7 Kreditrisk, IAS 1 10 e

Upplysningar om skuldinstrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förutbetalda intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om uppskjuten skatt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om inbetalningar från banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om inbetalningar från kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avskrivningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om derivatinstrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avvecklade verksamheter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om utdelningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om resultat per aktie [text block]

text block

IAS 33 Upplysningar

Upplysningar om effekten av ändrade valutakurser [text block]

text block

IAS 21 Upplysningar

Upplysningar om ersättningar till anställda [text block]

text block

IAS 19 Tillämpningsområde

Upplysningar om företagets rörelsesegment [text block]

text block

IFRS 8 Upplysningar

Upplysningar om händelser efter rapportperiodens slut [text block]

text block

IAS 10 Upplysningar

Upplysningar om kostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kostnader per typ [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om prospekterings- och utvärderingstillgångar [text block]

text block

IFRS 6 Upplysningar

Upplysningar om värdering till verkligt värde [text block]

text block

IFRS 13 Upplysningar

Upplysningar om verkligt värde av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter (kostnader) avseende avgifter och provision [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansieringskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella intäkter (kostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella tillgångar som innehas för handel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument [text block]

text block

IFRS 7 Tillämpningsområde

Upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument som innehas för handel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella skulder som innehas för handel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om hantering av finansiella risker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om första gången som IFRS tillämpas [text block]

text block

IFRS 1 Redovisning och upplysningar

Upplysningar om allmänna kostnader och administrationskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om allmän information om finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 51

Upplysningar om fortlevnadsprincipen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om statliga bidrag [text block]

text block

IAS 20 Upplysningar

Upplysningar om redovisning i höginflationsländer [text block]

text block

IAS 29 Upplysningar

Upplysningar om nedskrivningar av tillgångar [text block]

text block

IAS 36 Upplysningar

Upplysningar om inkomstskatt [text block]

text block

IAS 12 Upplysningar

Upplysningar om anställda [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om nyckelpersoner i ledande ställning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om försäkringsavtal [text block]

text block

IFRS 4 Upplysningar

Upplysningar om intäkter från försäkringspremier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om immateriella tillgångar [text block]

text block

IAS 38 Upplysningar

Upplysningar om immateriella tillgångar och goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om räntekostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ränteintäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ränteintäkter (räntekostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andelar i andra företag [text block]

text block

IFRS 12.1 Upplysningar

Upplysningar om delårsrapportering [text block]

text block

IAS 34 Innehållet i en delårsrapport

Upplysningar om varulager [text block]

text block

IAS 2 Upplysningar

Upplysningar om skulder för investeringsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förvaltningsfastigheter [text block]

text block

IAS 40 Upplysningar

Upplysningar om investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra investeringar än investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om emitterat kapital [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Upplysningar om förskottsbetalningar på leasingavgifter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om leasingavtal [text block]

text block

IFRS 16 Redovisning, IFRS 16 Upplysningar

Upplysningar om likviditetsrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om lån och förskott till banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om lån och förskott till kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om marknadsrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om väsentlig information om redovisningsprinciper [text block]

text block

Ikraftträdande 2023-01-01 IAS 1.117, Upplysningar

Upplysningar om nettoandelsvärde hänförligt till andelsägare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om innehav utan bestämmande inflytande [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter [text block]

text block

IFRS 5 Redovisning och upplysningar

Värdering av anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som är klassificerade som att de innehas för försäljning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om företagets mål, riktlinjer och processer för hantering av kapital [text block]

text block

IAS 1134

Upplysningar om övriga tillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra omsättningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga kortfristiga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga långfristiga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelsekostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelseintäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar [text block]

text block

IAS 37 Upplysningar

Upplysningar om förskottsbetalningar och övriga tillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om vinst (förlust) från den löpande verksamheten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om materiella anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 16 Upplysningar

Upplysningar om avsättningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om omklassificering av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om konton för uppskjuten reglering[text block]

text block

IFRS 14 Upplysningar, IFRS 14 Redovisning

Upplysningar om återförsäkring [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om närstående parter [text block]

text block

IAS 24 Upplysningar

Upplysningar om återköpsavtal och omvända återköpsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om forsknings- och utvecklingskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om reservposter under eget kapital [text block]

text block

IAS 1 79 b

Upplysningar om bundna likvida medel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter från avtal med kunder [text block]

text block

IFRS 15 Upplysningar, IFRS 15 Redovisning

Upplysningar om separata finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 27 Upplysningar, IFRS 12 Syfte

Upplysningar om avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster [text block]

text block

SIC 29 Beslut

Upplysningar om aktiekapital, reserver och andra egetkapitalandelar [text block]

text block

IAS 1 79

Upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar [text block]

text block

IFRS 2 44

Upplysningar om efterställda skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om dotterföretag [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Upplysningar om väsentliga redovisningsprinciper [text block]

text block

IAS 1117

Upplysningar om skattefordringar och skatteskulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om leverantörsskulder och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kundfordringar och andra fordringar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter (kostnader) från handel med finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om egna aktier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella tillgångar som kan säljas [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för biologiska tillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för låneutgifter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för upplåning [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för rörelseförvärv [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för rörelseförvärv och goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kassaflöden [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för säkerheter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för pågående byggnadsarbeten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för eventualförpliktelser och eventualtillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundvärvningskostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundlojalitetsprogram [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avsättningar för nedläggning och återställande [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för uppskjuten inkomstskatt [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avskrivningar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för borttagande av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för derivatinstrument [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för derivatinstrument och säkring [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för bestämning av likvida medels sammansättning [text block]

text block

IAS 7 46

Beskrivning av redovisningsprincip för avvecklade verksamheter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avdrag och rabatter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för utdelningar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för resultat per aktie [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för utsläppsrättigheter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ersättningar till anställda [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för miljörelaterade kostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för extraordinära poster [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för prospekterings- och utvärderingsutgifter [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beskrivning av redovisningsprincip för värdering till verkligt värde [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för intäkter och kostnader avseende avgifter och provisioner [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansieringskostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella intäkter och kostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella garantier [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella skulder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för omräkning av utländsk valuta [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för franchiseavgifter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för funktionell valuta [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för statliga bidrag [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beskrivning av redovisningsprincip för säkring [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar som hålls till dess de förfaller [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av tillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för inkomstskatt [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för försäkringsavtal och hänförliga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Beskrivning av redovisningsprincip för immateriella tillgångar och goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra immateriella tillgångar än goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ränteintäkter och räntekostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i intresseföretag [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i intresseföretag och joint ventures [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i joint ventures [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för förvaltningsfastigheter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra investeringar än investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för emitterat aktiekapital [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för leasingavtal [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för lån och fordringar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för värdering av varulager [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beskrivning av redovisningsprincip för tillgångar avseende gruvdrift [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för gruvlicenser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för försäljning [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för försäljning samt avvecklade verksamheter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kvittning av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för olje- och gastillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för programtillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för materiella anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avsättningar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för omklassificering av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för redovisning i resultatet av skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningen och transaktionspriset [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beskrivning av redovisningsprincip för redovisning av intäkter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för konton för uppskjuten reglering [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för återförsäkring [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för reparationer och underhåll [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för återköpsavtal och omvända återköpsavtal [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för forsknings- och utvecklingskostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för bundna likvida medel [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för segmentrapportering [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner som avser aktierelaterade ersättningar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avrymningskostnader [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för dotterföretag [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra skatter än inkomstskatt [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ersättningar vid uppsägning [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för leverantörsskulder och andra skulder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundfordringar och andra fordringar [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för intäkter och kostnader från handel med finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner med närstående parter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för egna aktier [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för teckningsoptioner [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivning av övriga redovisningsprinciper som är relevanta för förståelse av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
BILAGA III

Tillämpliga Inline XBRL-specifikationer

1. Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet är giltigt med avseende på specifikationerna för Inline XBRL 1.1 och att det överensstämmer med XBRL-enhetsregistret.

2. Emittenterna ska säkerställa att deras XBRL-tilläggsklassificeringsfiler är giltiga med avseende på specifikationerna för XBRL 2.1 och XBRL Dimensions 1.0.

3. Emittenterna ska lämna in Inline XBRL-instansdokument och sina XBRL-tilläggsklassificeringsfiler som ett enhetligt rapporteringspaket, där XBRL-klassificeringsfilerna förpackas enligt specifikationerna för klassificeringspaket.

4. Emittenterna ska säkerställa att både Inline XBRL-instansdokumentet och deras tilläggsklassificering uppfyller kraven för märkning och arkivering som fastställs i bilaga IV.
BILAGA IV

Regler för märkning och arkivering

1. Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet innehåller uppgifter om en enda emittent, så att alla identifieringskoder, oavsett kontext, har identiskt innehåll.

2. Emittenterna ska identifiera sig i Inline XBRL-instansdokumentet med hjälp av identifieringskoder för juridiska personer enligt ISO 17442 när det gäller identifierare för kontext och system i XBRL.

3. När emittenterna märker upplysningar ska de använda det element i den grundläggande klassificeringen som bäst motsvarar den upplysning som märks. Om det finns flera element i den grundläggande klassificeringen att välja mellan bör emittenterna välja det element som har den snävaste redovisningsbetydelsen och/eller den snävaste omfattningen.

4. Om det valda elementet skulle ge en missvisande bild av redovisningsbetydelsen hos den upplysning som märks enligt punkt 3 ska emittenterna skapa ett tilläggsklassificeringselement och använda det för att märka den berörda upplysningen. Följande gäller för tilläggsklassificeringselementen:

(a) 

De får inte ha samma betydelse och omfattning som något element i den grundläggande klassificeringen.

(b) 

Den person som har skapat elementet ska kunna identifieras.

(c) 

De ska förses med ett lämpligt balansattribut.

(d) 

De ska förses med märkningar på samma språk som i årsredovisningen. Tillägg i form av märkningar på andra språk rekommenderas. Alla märkningar ska motsvara redovisningsbetydelsen hos och omfattningen av de beskrivna underliggande affärskoncepten.

5. Emittenterna ska säkerställa att varje tilläggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning i årsredovisningen även ingår i åtminstone en hierarki i presentationslänkbasen och i länkbasen över definitioner av tilläggsklassificeringen.

6. Emittenterna ska använda beräkningslänkbaserna för sina tilläggsklassificeringar för att dokumentera aritmetiska förhållanden mellan numeriska grundläggande klassificeringselement och/eller tilläggsklassificeringselement, i synnerhet för aritmetiska förhållanden mellan grundläggande klassificeringselement och/eller tilläggsklassificeringselement från rapporten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden.

7. För att identifiera vilken del av de finansiella rapporterna som märkningarna avser ska emittenterna i sina presentationslänkbaser över sin tilläggsklassificering använda särskilda rotklassificeringselement som utgångspunkt för de respektive delarna av de finansiella rapporterna. Elementens namn, märkningar och prefix i dessa rotklassificeringselement ska anges enligt tabell 1.Tabell

Elementens namn, märkningar och prefix i rotklassificeringselementen

Prefix

Elementets namn

Beteckning

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Platshållare för rapport över finansiell ställning – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över finansiell ställning.

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Resultatplatshållare – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över resultat om rapporten över resultat redovisas separat.

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Platshållare för rapport över totalresultat – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över totalresultat om den redovisas separat, eller när rapporten över resultat och övrigt totalresultat kombineras i en enda rapport.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Platshållare för rapport över kassaflöden – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över kassaflöden.

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Platshållare för redogörelse för förändringar i eget kapital – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för redogörelsen för förändringar i eget kapital.

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Platshållare för noter, redovisningsmetoder och obligatoriska centrala klassificeringselement – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för märkningar av upplysningar i noterna till de finansiella rapporterna.

De särskilda rotklassificeringselementen ska också inbegripas i de XBRL-klassificeringsfiler som tas fram av Esma.

8. Emittenterna får inte ersätta märkningarna eller hänvisningarna till de grundläggande klassificeringselementen i sina tilläggsklassificeringar. Emittenternas märkningar får läggas till de grundläggande klassificeringselementen.

9. Emittenterna ska säkerställa att deras tilläggsklassificeringselement för märkning av rapporter över resultat och övrigt totalresultat, redogörelser för förändringar i eget kapital och rapporter över kassaflöden i IFRS-koncernredovisningar förankras i ett eller flera grundläggande klassificeringselement. I synnerhet gäller följande:

(a) 

Emittenterna ska förankra sitt tilläggsklassificeringselement i det grundläggande klassificeringselement som har den närmaste allmänna redovisningsbetydelsen och/eller omfattningen i förhållande till deras tilläggsklassificeringselement. Emittenterna ska ange förhållandet mellan det berörda tilläggsklassificeringselementet och det berörda grundläggande klassificeringselementet i sin länkbas över definitioner av tilläggsklassificeringen. Tilläggsklassificeringselementet ska visas som målet för förhållandet.

(b) 

Emittenterna får förankra sitt tilläggsklassificeringselement i det eller de grundläggande klassificeringselement som har den närmaste snävare redovisningsbetydelsen och/eller omfattningen i förhållande till det berörda tilläggsklassificeringselementet. Emittenterna ska ange förhållandet mellan det berörda tilläggsklassificeringselementet och det berörda grundläggande klassificeringselementet i sin länkbas över definitioner av tilläggsklassificeringen. Tilläggsklassificeringselementet ska visas som källan för förhållandet eller förhållandena. Om tilläggsklassificeringselementet utgörs av en kombination av ett antal grundläggande klassificeringselement ska emittenterna förankra det tilläggsklassificeringselementet till vart och ett av de grundläggande klassificeringselementen, utom eventuella grundläggande klassificeringselement som rimligen kan anses vara oväsentliga.

10. Trots vad som sägs i punkt 9 behöver emittenterna inte förankra ett tilläggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning i rapporten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden till ett annat grundläggande klassificeringselement som är en delsummering av andra upplysningar i samma rapport.

11. Emittenterna ska säkerställa att datatypen och periodtypen för ett tilläggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning avspeglar den märkta upplysningens redovisningsbetydelse. Emittenterna ska inte definiera och tillämpa en standardtyp för ett klassificeringselement om en lämplig typ redan definieras i XBRL-specifikationerna eller i XBRL-registret över datatyper.

12. När emittenterna märker upplysningar ska de inte använda numeriska klassificeringselement för att märka olika värden för en viss kontext (företag, period och dimensionella uppdelningar), om inte skillnaden är följden av avrundningar i presentationen av samma information i en annan skala på fler än en plats i samma årsredovisning.

13. När emittenterna märker upplysningar ska de använda icke-numeriska klassificeringselement på ett sätt som leder till att alla upplysningar som motsvarar definitionen av samma element märks. Emittenterna ska inte tillämpa märkningar endast delvis eller selektivt.

14. Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet inte innehåller exekverbara koder.
BILAGA V

XBRL-klassificeringsfiler

Följande gäller för de XBRL-klassificeringsfiler som offentliggörs av Esma:

(a) 

Alla grundläggande klassificeringselement ska identifieras som XBRL-element.

(b) 

Attribut för de grundläggande klassificeringselementen ska fastställas efter typ enligt bilaga I.

(c) 

Läsbara beteckningar ska tillhandahållas enligt tabellen i bilaga VI, där de grundläggande klassificeringselementens betydelse och hänvisningar dokumenteras.

(d) 

Strukturer ska definieras som underlättar sökningar efter klassificeringsinnehåll och gör det lättare att förstå definitionen av ett grundläggande klassificeringselement i förhållande till andra grundläggande klassificeringselement.

(e) 

Förhållanden ska definieras som gör det möjligt för emittenterna att förankra tilläggsklassificeringselement till grundläggande klassificeringselement.

(f) 

De ska vara giltiga enligt specifikationerna för XBRL 2.1 och XBRL Dimensions 1.0 och ska förpackas enligt de specifikationer för klassificeringspaket som anges i bilaga III.

(g) 

De ska innehålla den tekniska information som krävs för att utveckla it-lösningar som stöder framtagandet av harmoniserade årsredovisningar.

(h) 

De ska identifiera vilka perioder de hänför sig till.

▼M4
BILAGA VI

Schema över den grundläggande klassificeringenTabell

Schema över den grundläggande klassificeringen för märkning av IFRS-koncernredovisning för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare

Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och attribut

Beteckningens typ

Beteckningens innehåll

Hänvisningar

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Onormalt stora förändringar i priser på tillgångar eller i valutakurser [member]

exempel: IAS 10.22

documentation

Detta element står för onormalt stora förändringar i priser på tillgångar eller i valutakurser.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Uppskattningar och bedömningar [axis]

Upplysningar: IAS 8.39

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Uppskattningar och bedömningar [member]

Upplysningar: IAS 8.39

documentation

Sista giltighetsdag 2023-01-01: Detta element står för en tillgång, en skuld eller en tillgångs periodiska förbrukning, som justeras till följd av bedömningen av aktuell status för, och förväntade framtida fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Uppskattningar och bedömningar”, om inget annat element används. Ikraftträdande 2023-01-01: Detta element står för belopp i finansiella rapporter som omfattas av osäkerhet i värderingen. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Uppskattningar och bedömningar”, om inget annat element används.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Redovisat resultat

Upplysningar: IAS 12.81 c i, upplysningar: IAS 12.81 c ii

documentation

Beloppet för periodens resultat före skatteavdrag. [Se: Resultat]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Upplupna kostnader/intäkter

Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för skulder för varor eller tjänster som har mottagits respektive utförts men som ännu inte betalats, fakturerats eller blivit föremål för formell överenskommelse med leverantören. Hit hör vissa ersättningar till anställda.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder

Allmän praxis: IAS 1.55, Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, inklusive avtalsskulder. [Se: Upplupna kostnader/intäkter; Förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder]

totalLabel

Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga

Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som långfristiga

Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som långfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar

Allmän praxis: IAS 1.55, Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för tillgångar som utgör intjänade intäkter som ännu inte är en fordran, inklusive avtalstillgångar. [Se: Avtalstillgångar]

totalLabel

Totala upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Andra upplupna intäkter än avtalstillgångar

Allmän praxis: IAS 1.55, Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för tillgångar som utgör intjänade intäkter som ännu inte är en fordran, exklusive avtalstillgångar. [Se: Avtalstillgångar]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Upplysningar: IFRS 7.9 c

documentation

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgångarna bestämd antingen a) som värdet av den förändring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet.

Upplysningar: IFRS 7.9 d

documentation

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument avseende finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till förändringar i skuldens kreditrisk

Upplysningar: IFRS 7.10A a, Upplysningar: IFRS 7.10 a

documentation

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för finansiella skulder som är hänförliga till förändringar i skuldernas kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för lån eller fordringar, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.9 c

documentation

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången som bestämts antingen a) som värdet av den förändring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i de marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Marknadsrisk [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.9 d

documentation

Den sammanlagda ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för lån och fordringar hänförliga till kreditderivat eller liknande instrument]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]

Upplysningar: IAS 16.73 d, Upplysningar: IAS 16.75 b, Upplysningar: IAS 38.118 c, Upplysningar: IAS 40.79 c, Upplysningar: IAS 41.54 f

documentation

Detta element står för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Ackumulerade avskrivningar [member]

Allmän praxis: IAS 16.73 d, Upplysningar: IAS 16.75 b, Allmän praxis: IAS 38.118 c, Allmän praxis: IAS 40.79 c, Allmän praxis: IAS 41.54 f

documentation

Detta element står för ackumulerade avskrivningar. [Se: Avskrivningar]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Upplupet belopp för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet, tillgångar

Upplysningar: IFRS 7.24B a ii

documentation

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten som redovisas i rapporten över finansiell ställning som en tillgång. [Se: Säkrade poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Upplupet belopp för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet, skulder

Upplysningar: IFRS 7.24B a ii

documentation

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten, som redovisas i rapporten över finansiell ställning som en skuld. [Se: Säkrade poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Upplupet återstående belopp för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster, tillgångar

Upplysningar: IFRS 7.24B a v

documentation

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som är en finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster. [Se: Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Upplupet återstående belopp för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster, skulder

Upplysningar: IFRS 7.24B a v

documentation

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som är en finansiell skuld värderad till upplupet anskaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster. [Se: Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Ackumulerad nedskrivning [member]

Allmän praxis: IAS 16.73 d, Allmän praxis: IAS 38.118 c, Allmän praxis: IAS 40.79 c, Allmän praxis: IAS 41.54 f, Upplysningar: IFRS 3.B67 d, Upplysningar: IFRS 7.35H, Exempel: IFRS 7.35N, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.37 b, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.IG29 b

documentation

Detta element står för ackumulerad nedskrivning. [Se: Nedskrivning]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Ackumulerat övrigt totalresultat

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Beloppet för ackumulerade intäkts- och kostnadsposter (inklusive omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i resultatet enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra IFRS-standarder. [Se: IFRS-standarder [member]; Övrigt totalresultat]

totalLabel

Totalt ackumulerat övrigt totalresultat

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Ackumulerat övrigt totalresultat [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Ackumulerat övrigt totalresultat [member]

Allmän praxis: IAS 1.108

documentation

Detta element står för ackumulerat övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Förvärvs- och administrationskostnader hänförliga till försäkringsavtal

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IAS 1.85

documentation

Beloppet för förvärvs- och administrationskostnader hänförliga till försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Verkligt värde per förvärvstidpunkten på förvärvarens innehav av egetkapitalandelar i ett förvärvat företag omedelbart före förvärvstidpunkten

Upplysningar: IFRS 3.B64 p i

documentation

Det verkliga värdet per förvärvstidpunkten på förvärvarens innehav av egetkapitalandelar i det förvärvade företaget omedelbart före förvärvstidpunkten, i ett rörelseförvärv som genomförs i steg. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Överförd ersättning, verkligt värde per förvärvstidpunkt

Upplysningar: IFRS 3.B64 f

documentation

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för den ersättning som överförs i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

totalLabel

Total överförd ersättning, verkligt värde per förvärvstidpunkt

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för total överförd ersättning [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv

Upplysningar: IFRS 3.B64 m

documentation

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som kostnader för transaktion som redovisas separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv

Upplysningar: IFRS 3.B64 m

documentation

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som en kostnad för transaktioner som redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, biologiska tillgångar

Upplysningar: IAS 41.50 e

documentation

De ökningar i biologiska tillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Biologiska tillgångar]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e

documentation

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, immateriella tillgångar och goodwill

Allmän praxis: IAS 38.118 e i

documentation

De ökningar i immateriella tillgångar och goodwill som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, andra immateriella tillgångar än goodwill

Upplysningar: IAS 38.118 e i

documentation

De ökningar i andra immateriella tillgångar än goodwill som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, förvaltningsfastigheter

Upplysningar: IAS 40.76 b, Upplysningar: IAS 40.79 d ii

documentation

De ökningar i förvaltningsfastigheter som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Företagsförvärv via samgåenden, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e

documentation

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Företagsförvärv via samgåenden, övriga avsättningar

Allmän praxis: IAS 37.84

documentation

De ökningar i övriga avsättningar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Övriga avsättningar]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, materiella anläggningstillgångar

Upplysningar: IAS 16.73 e iii

documentation

De ökningar i materiella anläggningstillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Företagsförvärv via samgåenden, återförsäkringstillgångar

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e

documentation

De ökningar i återförsäkringstillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Återförsäkringstillgångar]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Faktiska skadeanspråk som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17

Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.130

documentation

Beloppet för de faktiska skadeanspråk som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Aktuariella antaganden om diskonteringssatser

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

Den diskonteringssats som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Aktuariella antaganden om diskonteringssatser [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för de diskonteringssatser som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Aktuariellt antagande om förväntad inflationstakt

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

Den förväntade inflationstakt som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Aktuariellt antagande om förväntad inflationstakt [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för den förväntade inflationstakt som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Aktuariellt antagande om förväntade pensionsökningar

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

De förväntade pensionsökningar som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Aktuariellt antagande om förväntade pensionsökningar [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för de förväntade pensionsökningar som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Aktuariellt antagande om förväntade löneökningar

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

Den förväntade löneökning som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Aktuariellt antagande om förväntade löneökningar [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för de förväntade löneökningar som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuariellt antagande om förväntad livslängd efter pensionering

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

Den förväntade livslängd efter pensionering som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuariellt antagande om förväntad livslängd efter pensionering [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för den förväntade livslängd efter pensionering som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Aktuariellt antagande om förändringar av sjukvårdskostnader

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

De förändringar av sjukvårdskostnader som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Aktuariellt antagande om förändringar av sjukvårdskostnader [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för de förändringar av sjukvårdskostnader som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Aktuariella antaganden om dödlighet

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

Den dödlighet som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Aktuariella antaganden om dödlighet [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för den dödlighet som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Aktuariella antaganden om pensionsålder

Allmän praxis: IAS 19.144

documentation

Den pensionsålder som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Aktuariella antaganden om pensionsålder [member]

Allmän praxis: IAS 19.145

documentation

Detta element står för den pensionsålder som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuariella antaganden [axis]

Upplysningar: IAS 19.145

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuariella antaganden [member]

Upplysningar: IAS 19.145

documentation

Detta element står för alla aktuariella antaganden. Aktuariella antaganden är företagets neutrala och ömsesidigt förenliga bästa uppskattningar av de faktorer som avgör de slutliga demografiska och finansiella variablerna för att lämna ersättningar efter avslutad anställning. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Aktuariella antaganden”, om inget annat element används.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden, före skatt, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Demografiska antaganden omfattar a) livslängd, b) personalomsättning samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering, c) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som har anhöriga som blir berättigade till ersättningar, d) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som kommer att välja varje form av betalningsalternativ som är tillgängligt enligt planens villkor, och e) utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen. [Se: Övrigt totalresultat, före skatt, omvärderingar av förmånsbestämda planer] [Jämför: Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X) duration, debit

label

Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden

Upplysningar: IAS 19.141 c ii

documentation

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Demografiska antaganden omfattar a) livslängd, b) personalomsättning samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering, c) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som har anhöriga som blir berättigade till ersättningar, d) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som kommer att välja varje form av betalningsalternativ som är tillgängligt enligt planens villkor, och e) utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

negatedLabel

Ökning (minskning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella förluster (vinster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden, efter avdrag för skatt, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Demografiska antaganden omfattar a) livslängd, b) personalomsättning samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering, c) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som har anhöriga som blir berättigade till ersättningar, d) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som kommer att välja varje form av betalningsalternativ som är tillgängligt enligt planens villkor, och e) utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen. [Se: Övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, vinster (förluster) från omvärderingar av förmånsbestämda planer] [Jämför: Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden, före skatt, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Finansiella antaganden rör bland annat a) diskonteringssatsen, b) ersättningsnivåer, exklusive eventuella kostnader för ersättningen som ska betalas av anställda samt framtida lön, c) beträffande sjukvårdsersättningar: framtida sjukvårdskostnader, inklusive kostnader för anspråkshantering (dvs. kostnader som kommer att uppstå när anspråk handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare), och d) skatter för avgifter som hänför sig till tjänstgöring före redovisningsdagen eller för ersättningar som följer av denna tjänstgöring. [Se: Övrigt totalresultat, före skatt, omvärderingar av förmånsbestämda planer] [Jämför: Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X) duration, debit

label

Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden

Upplysningar: IAS 19.141 c iii

documentation

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Finansiella antaganden rör bland annat a) diskonteringssatsen, b) ersättningsnivåer, exklusive eventuella kostnader för ersättningen som ska betalas av anställda samt framtida lön, c) beträffande sjukvårdsersättningar: framtida sjukvårdskostnader, inklusive kostnader för anspråkshantering (dvs. kostnader som kommer att uppstå när anspråk handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare), och d) skatter för avgifter som hänför sig till tjänstgöring före redovisningsdagen eller för ersättningar som följer av denna tjänstgöring. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

negatedLabel

Ökning (minskning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella förluster (vinster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden, efter avdrag för skatt, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Finansiella antaganden rör bland annat a) diskonteringssatsen, b) ersättningsnivåer, exklusive eventuella kostnader för ersättningen som ska betalas av anställda samt framtida lön, c) beträffande sjukvårdsersättningar: framtida sjukvårdskostnader, inklusive kostnader för anspråkshantering (dvs. kostnader som kommer att uppstå när anspråk handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare), och d) skatter för avgifter som hänför sig till tjänstgöring före redovisningsdagen eller för ersättningar som följer av denna tjänstgöring. [Se: Övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, vinster (förluster) från omvärderingar av förmånsbestämda planer] [Jämför: Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuariella vinster (förluster) från erfarenhetsbaserade justeringar, före skatt, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för övrigt totalresultat, före skatt, som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Erfarenhetsbaserade justeringar handlar om effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden och vad som faktiskt har inträffat. [Se: Övrigt totalresultat, före skatt, omvärderingar av förmånsbestämda planer] [Jämför: Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X) duration, debit

label

Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar

Allmän praxis: IAS 19.141 c

documentation

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Erfarenhetsbaserade justeringar handlar om effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden och vad som faktiskt har inträffat. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

negatedLabel

Ökning (minskning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella förluster (vinster) som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuariella vinster (förluster) från erfarenhetsbaserade justeringar, efter avdrag för skatt, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Erfarenhetsbaserade justeringar handlar om effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden och vad som faktiskt har inträffat. [Se: Övrigt totalresultat, efter avdrag för skatt, vinster (förluster) från omvärderingar av förmånsbestämda planer] [Jämför: Minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder

Upplysningar: IAS 26.35 d

documentation

Nuvärdet av förväntade betalningar av en pensionsstiftelse till befintliga och tidigare anställda, som är hänförligt till redan utförda tjänster.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Ytterligare avsättningar som redovisas i resultatet, avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.16

documentation

Beloppet för ytterligare avsättningar för kreditförluster för finansiella tillgångar som redovisas i resultatet. [Se: Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

commentaryGuidance

Ett positivit XBRL-värde bör normalt anges för detta element. Ett negativt XBRL-värde kan behöva anges om detta element används med de element som hänvisas till. [Se: Ackumulerade avskrivningar [member]; Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]; Ackumulerad nedskrivning [member]; Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]; Effekt av tillgångstak [member]; Effekt av övergång till IFRS [member]; Eliminering av belopp från andra segment [member]; Finansiell prognos avseende kassainflöden (kassautflöden) för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Finansiell prognos avseende resultat för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen enligt IFRS-standarder [member]; Ökning (minskning) på grund av rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av avsteg från IFRS-krav [member]; Ökning (minskning) på grund av frivilliga ändringar i redovisningsprincipen [member]; Väsentliga avstämda poster [member]; Förvaltningstillgångar [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser [member]; Omidentifierat belopp [member]; Återförsäkringsföretagets andel av belopp som härrör från försäkringsavtal [member]; Diversifieringseffekt [member]; Egna aktier [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Ytterligare upplysningar avseende belopp som redovisats per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Ytterligare upplysningar om konton för uppskjuten reglering[abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker

Upplysningar: IFRS 7.35

documentation

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker när de kvantitativa uppgifter som lämnas inte är representativa.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Ytterligare upplysningar om försäkringsavtal [text block]

Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.94

documentation

Ytterligare information om försäkringsavtal som är nödvändiga för att uppnå syftet med upplysningskraven i IFRS 17. [Se: försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt av rörelseförvärv

Upplysningar: IFRS 3.63

documentation

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt av rörelseförvärv som är nödvändiga för att uppfylla målen för IFRS 3. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i strukturerade företag [text block]

Upplysningar: IFRS 12.B25

documentation

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i strukturerade företag.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar [text block]

Upplysningar: IFRS 2.52

documentation

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar som är nödvändiga för att uppfylla upplysningskraven i IFRS 2. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Ytterligare upplysningar [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv

Upplysningar: IFRS 3.B67 c

documentation

Beloppet för ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]; Eventualförpliktelser [member]]

totalLabel

Totala ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Överkurs

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Det belopp som har erhållits eller ska erhållas från emissioner av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar företagets aktieinnehav eller aktieägare.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Överkurs [member]

Allmän praxis: IAS 1.108

documentation

Detta element står för belopp som har erhållits från emissioner av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar företagets aktieinnehav eller aktieägare.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Ytterligare avsättningar, övriga avsättningar

Upplysningar: IAS 37.84 b

documentation

Beloppet för ytterligare avsättningar och övriga avsättningar. [Se: Övriga avsättningar]

totalLabel

Totala ytterligare avsättningar, övriga avsättningar

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Ytterligare avsättningar, övriga avsättningar [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Ytterligare redovisning, goodwill

Upplysningar: IFRS 3.B67 d ii

documentation

Beloppet för goodwill som tillkommit, utom sådan goodwill som ingår i en avyttringsgrupp som vid förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att klassificeras som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. [Se: Goodwill; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Tillägg från förvärv, förvaltningsfastigheter

Upplysningar: IAS 40.76 a, Upplysningar: IAS 40.79 d i

documentation

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av förvärv. [Se: Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Tillägg från inköp, biologiska tillgångar

Upplysningar: IAS 41.50 b

documentation

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av inköp. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Tillägg från efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång, biologiska tillgångar

Allmän praxis: IAS 41.50

documentation

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Tillägg från efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång, förvaltningsfastigheter

Upplysningar: IAS 40.76 a, Upplysningar: IAS 40.79 d i

documentation

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Förvaltningsfastigheter]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Tillägg, förvaltningsfastigheter [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.IG37 b

documentation

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av andra tillägg än rörelseförvärv. [Se: Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal; Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar

Allmän praxis: IAS 41.50

documentation

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Biologiska tillgångar]

totalLabel

Totala andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, andra immateriella tillgångar än goodwill

Upplysningar: IAS 38.118 e i

documentation

Beloppet för tillägg till andra immateriella tillgångar än goodwill, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, förvaltningsfastigheter

Upplysningar: IAS 40.76 a, Upplysningar: IAS 40.79 d i

documentation

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förvaltningsfastigheter]

totalLabel

Totala andra tillägg än via rörelseförvärv, förvaltningsfastigheter

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, materiella anläggningstillgångar

Upplysningar: IAS 16.73 e i

documentation

Beloppet för tillägg till materiella anläggningstillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Andra tillägg än via rörelseförvärv, återförsäkringstillgångar

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e

documentation

Beloppet för tillägg till återförsäkringstillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Återförsäkringstillgångar]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Tillägg avseende investeringar i anläggningstillgångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter som uppkommer enligt försäkringsavtal

Upplysningar: IFRS 8.24 b, Upplysningar: IFRS 8.28 e

documentation

Beloppet för tillägg avseende investeringar i anläggningstillgångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter som uppkommer enligt försäkringsavtal. [Se: Uppskjutna skattefordringar; finansiella instrument, klass [member]; Anläggningstillgångar; Typer av försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Tillägg till nyttjanderätt

Upplysningar: IFRS 16.53 h

documentation

Beloppet för tillägg till nyttjanderätt. [Se: Nyttjanderätt]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adress till företagets huvudkontor

Upplysningar: IAS 1.138 a

documentation

Adressen till företagets huvudkontor.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adress där koncernredovisningar kan erhållas

Upplysningar: IAS 27.16 a

documentation

Adress till moderföretagets yttersta eller något mellanvarande moderföretag som upprättar koncernredovisning som följer reglerna i IFRS kan erhållas. [Se: Koncernredovisning [member]; IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Vägt genomsnittligt antal stamaktier som används för beräkning av resultatet per aktie efter utspädning

Upplysningar: IAS 33.70 b

documentation

Det vägda genomsnittet av periodens utestående stamaktier plus det vägda genomsnittet av de stamaktier som skulle ha emitterats vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier till stamaktier. [Se: Stamaktier [member]; Vägt genomsnitt [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Justeringar för avskrivningar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat; Avskrivningar]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X) duration, debit

label

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.23 e

documentation

De belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

negatedLabel

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Justeringar för aktuell skatt för tidigare perioder

Exempel: IAS 12.80 b

documentation

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) redovisade under perioden för aktuell skatt för tidigare perioder.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar; Resultat]

totalLabel

Totala justeringar för minskning (ökning) i upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Justeringar för minskning (ökning) i upplupna intäkter inklusive avtalstillgångar [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i andra upplupna intäkter än avtalstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i andra upplupna intäkter än avtalstillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Andra upplupna intäkter än avtalstillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i biologiska tillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i biologiska tillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska tillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i avtalstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i avtalstillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avtalstillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella tillgångar som är derivat

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar som är derivat för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella tillgångar som innehas för handel

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar som innehas för handel för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, klassificerade som att de innehas för handel; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i varulager

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i varulager för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i lån och förskott till banker

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till banker för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och förskott till banker; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i lån och förskott till kunder

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till kunder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och förskott till kunder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i övriga tillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga tillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga tillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i andra omsättningstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga omsättningstillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Andra omsättningstillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i övriga kundfordringar

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga kundfordringar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i förutbetalda kostnader

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i förutbetalda kostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kortfristiga förutbetalda kostnader; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter;

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i kundfordringar

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i kundfordringar och andra fordringar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar och andra fordringar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundfordringar och andra fordringar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Justeringar för uppskjutna skattekostnader

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för uppskjutna skattekostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Justeringar för uppskjuten skatt från tidigare perioder

Allmän praxis: IAS 12.80

documentation

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) som har redovisats under perioden för uppskjuten skatt från tidigare perioder.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Justeringar för avskrivningar

Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avskrivningar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Justeringar för avskrivningskostnader och nedskrivningar (återföring av nedskrivningar) som redovisas i resultatet

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar(återföring av nedskrivningar) för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Justeringar för avskrivningar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för avskrivningar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Justeringar för intäkter från utdelningar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för intäkter från utdelningar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Utdelningsintäkter. Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde

Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Justeringar för finansieringskostnader

Allmän praxis: IAS 7.20 c

documentation

Justeringar för finansieringskostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansieringskostnader; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Justeringar för finansiella intäkter

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för finansieringsintäkter för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Justeringar för finansiella intäkter (kostnader)

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nettofinansieringsintäkter eller finansieringskostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter (kostnader); Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag för avstämning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Joint ventures [member]; Dotterföretag [member]; Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag rapporterade i separata finansiella rapporter; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Justeringar för vinst (förlust) från avyttringar och materiella anläggningstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av materiella anläggningstillgångar för avstämning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat; Materiella anläggningstillgångar; Avyttringar, materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Justeringar för vinster (förluster) vid förändring i verkligt värde minus försäljningskostnader, biologiska tillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt värde minus försäljningskostnader för biologiska tillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska tillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Justeringar för vinster (förluster) vid förändring av det verkliga värdet för derivat

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt värde för derivat för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Till verkligt värde [member]; Derivat [member]; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Justeringar för vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde, förvaltningsfastigheter

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i verkligt värde för förvaltningsfastigheter i syfte att stämma av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förvaltningsfastigheter; Vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde, förvaltningsfastigheter; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivningar som redovisas i resultatet, goodwill

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nedskrivningar av goodwill som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivning som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet

Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, prospekterings- och utvärderingstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av prospekterings- och utvärderingstillgångar som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Prospekterings- och utvärderingstillgångar [member]; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, varulager

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) för varulager som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, lån och förskott

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av lån och förskott som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, materiella anläggningstillgångar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av materiella anläggningstillgångar som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, kundfordringar och andra fordringar

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av kundfordringar och andra fordringar som redovisas i resultatet för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundfordringar och andra fordringar; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Justeringar för skattekostnad eller skatteintäkt

Upplysningar: IAS 7.35

documentation

Justeringar för skattekostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i avtalsskulder

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i avtalsskulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avtalsskulder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder; Resultat]

totalLabel

Totala justeringar för ökning (minskning) i förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Justeringar för ökning (minskning) i förutbetalda intäkter inklusive avtalsskulder [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i andra förutbetalda intäkter än avtalsskulder

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i andra förutbetalda intäkter än avtalsskulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Andra förutbetalda intäkter än avtalsskulder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i inbetalningar från banker

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från banker för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetalningar från banker; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i inbetalningar från kunder

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från kunder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetalningar från kunder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella skulder som är derivat

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som är derivat för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella skulder som är derivat; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i skulder i form av ersättningar till anställda

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av ersättningar till anställda för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella skulder som innehas för handel

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som innehas för handel för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella skulder; Finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resultatet som kan definieras som att de innehas för handel; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Skulder för investeringsavtal; Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i andra kortfristiga skulder

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i andra kortfristiga skulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga kortfristiga skulder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i andra skulder

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en minskning (ökning) i andra skulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga skulder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i andra leverantörsskulder

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i andra leverantörsskulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i leverantörsskulder

Allmän praxis: IAS 7.20 a

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Justeringar för ökning (minskning) i leverantörsskulder och andra skulder

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder och andra skulder för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Leverantörsskulder och andra skulder; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Justeringar för ökning av övriga avsättningar på grund av den tid som förflutit

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för en ökning (minskning) i andra avsättningar på grund av den tid som förflutit för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat; Övriga avsättningar [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Justeringar för räntekostnader

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för räntekostnader för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Räntekostnader; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Justeringar för ränteintäkter

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för utgifter för ränteintäkter för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Ränteintäkter; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Justeringar för förlust (vinst) från avyttring av långfristiga tillgångar

Allmän praxis: IAS 7.14

documentation

Justeringar för förluster (vinster) från avyttring av långfristiga tillgångar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Anläggningstillgångar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Justeringar för avsättningar

Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för avsättningar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avsättningar; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Justeringar för avstämning av resultat

Upplysningar: IAS 7.20

documentation

Justeringar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

totalLabel

Totala andra justeringar för avstämning av resultat

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Justeringar för avstämning av resultat [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Justeringar för aktierelaterade ersättningar

Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för aktierelaterade ersättningar för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X) duration, credit

label

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag

Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Resultat]

negatedLabel

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster)

Exempel: IAS 7 - A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, Allmän praxis: IAS 7.20 b

documentation

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster) för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

X) duration, debit

label

Justeringar av resultat för ränta och utdelning på andra egetkapitalinstrument än preferensaktier och egetkapitalinstrument med deltagande

Allmän praxis: IAS 33.70 a

documentation

Justeringen för avstämning av resultat som är hänförligt till moderföretaget till den täljare som används för att beräkna resultatet (förlusten) före utspädning efter ränta och utdelning på andra egetkapitalinstrument än preferensaktier och egetkapitalinstrument med deltagande.

negatedLabel

Justeringar av resultat för ränta och utdelning på andra egetkapitalinstrument än preferensaktier och egetkapitalinstrument med deltagande

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

X) duration, debit

label

Justeringar för avstämning av resultat som är hänförligt till ägarna av moderföretaget till den täljare som används för att beräkna resultatet per aktie före utspädning

Upplysningar: IAS 33.70 a

documentation

Justering för avstämning av resultat som är hänförligt till moderföretaget till den täljare som används för att beräkna resultatet per aktie före utspädning. Den utgör summan av avstämningsbeloppen för alla klasser av instrument som påverkar resultatet per aktie före utspädning.

negatedTotalLabel

Totala justeringar för avstämning av resultat som är hänförligt till ägarna av moderföretaget till den täljare som används för att beräkna resultatet per aktie före utspädning

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Justeringar för avstämning av resultat, annat än förändringar i rörelsekapital

Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Justeringar, annat än förändringar i rörelsekapital, för avstämning av resultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Resultat]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Justeringar för avstämning av resultat avseende den täljare som används för att beräkna resultatet per aktie före utspädning [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Justeringar för avstämning av resultat avseende den täljare som används för att beräkna resultatet per aktie [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Summa av justeringar av redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper

Upplysningar: IFRS 1.31 c

documentation

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper för investeringar i dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag i företagets första finansiella rapporter enligt IFRS. [Se: Intresseföretag [member]; Redovisat värde [member]; Joint ventures [member]; Tidigare redovisningsprinciper [member]; Dotterföretag [member]; Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag rapporterade i separata finansiella rapporter; IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Justering av genomsnittligt konsensuspris, värderingsindata [member]

Exempel: IFRS 13.B36 c

documentation

Detta element står för en justering av genomsnittligt konsensuspris som används som värderingsindata.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X) duration, debit

label

Justeringar för resultat för utdelningar på preferensaktier

Exempel: IAS 33 -, Exempel: 12 Beräkning och redovisning av resultat per aktie före och efter utspädning (omfattande exempel), Exempel: IAS 33.70 a

documentation

Justeringar av resultat för utdelningar på icke-deltagande preferensaktier i syfte att beräkna det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget. [Se: Preferensaktier [member]; Resultat]

negatedLabel

Justeringar för resultat för utdelningar på preferensaktier

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administrationskostnader som inte tagits med i avkastningen på förvaltningstillgångar, förmånsbestämda planer

Allmän praxis: IAS 19.135 b

documentation

Beloppet för administrationskostnader under den gällande perioden kopplade till förmånsbestämda planer som inte tagits med i avkastningen på förvaltningstillgångar. [Se: Administrationskostnader; Utgifter för förmåner efter anställningen i resultatet, förmånsbestämda planer] [Jämför: Ökning (minskning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på att administrationskostnader inte har tagits med i avkastningen på förvaltningstillgångar; Avkastning på förvaltningstillgångar med undantag för ränteintäkter eller räntekostnader, efter avdrag för skatt, förmånsbestämda planer; Avkastning på förvaltningstillgångar med undantag för ränteintäkter eller räntekostnader, före skatt, förmånsbestämda planer]

ifrs-full

AdministrativeExpense

X)duration, debit

label

Administrativa kostnader

Exempel: IAS 1.103, Upplysningar: IAS 1.99, Upplysningar: IAS 26.35 b vi

documentation

De utgifter som företaget klassificerar som administrativa kostnader.

negatedLabel

Administrativa kostnader

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Mottagna förskott, som utgör avtalsskulder för prestationsåtaganden som uppfyllts vid en viss tidpunkt

Allmän praxis: IAS 1.55, Allmän praxis: IAS 1.78

documentation

Beloppet för mottagna förskott, som utgör avtalsskulder för prestationsåtaganden som uppfyllts vid en viss tidpunkt. [Se: Avtalsskulder; Prestationsåtaganden som uppfylls vid en viss tidpunkt [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reklamkostnader

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för kostnader i samband med reklam.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]

Upplysningar: IFRS 1.30 b

documentation

Detta element står för summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper. [Se: Redovisat värde [member]; Tidigare redovisningsprinciper [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Sammanlagda kvarvarande och avvecklade verksamheter [member]

Upplysningar: IFRS 5 – Redovisning och upplysningar

documentation

Detta element står för sammanlagda kvarvarande och avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kvarvarande verksamheter [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris som ännu inte har redovisas i resultatet

Upplysningar: IFRS 7.28 b

documentation

Den sammanlagda skillnaden mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris för finansiella instrument som ännu inte har redovisats i resultatet. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

periodStartLabel

Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och transaktionspris som ännu inte har redovisats i resultatet vid början av perioden

periodEndLabel

Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och transaktionspris som ännu inte har redovisats i resultatet vid slutet av perioden

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga [member]

Upplysningar: IFRS 12.21 c ii, Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.39J b, Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga. [Se: Intresseföretag [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Sammanlagda upplysningar för alla rörelseförvärv som är enskilt oväsentliga [member]

Upplysningar: IFRS 3.B65

documentation

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla rörelseförvärv som är enskilt oväsentliga. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Sammanlagda upplysningar för alla joint ventures som är enskilt oväsentliga [member]

Upplysningar: IFRS 12.21 c i, upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.39J b, Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla joint ventures som är enskilt oväsentliga. [Se: Joint ventures [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Sammanställd värdering [member]

Upplysningar: IAS 40.32A, Upplysningar: IAS 41.50, Upplysningar: IFRS 13.93 a

documentation

Detta element står för alla typer av värderingar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Värdering”, om inget annat element används.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Sammanlagda tidsintervall [member]

Upplysningar: IAS 1.61, Exempel: IAS 19.147 c, Upplysningar: IFRS 15.120 b i, Upplysningar: IFRS 16.94, Upplysningar: IFRS 16.97, Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.109, Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.109A, Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.120, Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.132 b, Upplysningar: IFRS 7.23B a, Exempel: IFRS 7.B11, Exempel: IFRS 7.B35

documentation

Detta element står för sammanlagda tidsintervall. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Löptid”, om inget annat element används.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Sammanlagda kassagenererande enheter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är betydande [member]

Upplysningar: IAS 36.135

documentation

Detta element står för de sammanlagda kassagenererande enheter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är betydande. [Se: Kassagenererande enheter [member]; Goodwill; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Sammanlagda verkliga värden [member]

Upplysningar: IFRS 1.30 a

documentation

Detta element står för sammanlagda verkliga värden. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Verkligt värde som antagen kostnad”, om inget annat element används.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Jord- och skogsbruksprodukter per grupp [axis]

Allmän praxis: IAS 41.46 b ii

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Jord- och skogsbruksprodukter, grupp [member]

Allmän praxis: IAS 41.46 b ii

documentation

Detta element står för alla jord- och skogsbruksprodukter när de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Jord- och skogsbruksprodukter per grupp”, om inget annat element används. [Se: Kortfristiga ord- och skogsbruksprodukter]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Luftfartyg

Exempel: IAS 16.37 e

documentation

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av luftfartyg som används i företagets verksamhet.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Luftfartyg [member]

Exempel: IAS 16.37 e

documentation

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som utgör luftfartyg som används i företagets verksamhet. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Landningsrättigheter [member]

Allmän praxis: IAS 38.119

documentation

Detta element står för landningsrättigheter.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Alla nivåer i verkligt värde-hierarki [member]

Upplysningar: IAS 19.142, Upplysningar: IFRS 13.93 b

documentation

Detta värde står för alla nivåer i verkligt värde-hierarkin. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Nivåer i verkligt värde-hierarkin”, om inget annat element används.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Övriga rörelsesegment [member];

Upplysningar: IFRS 15.115, Upplysningar: IFRS 8.16

documentation

Detta element står för affärsverksamhet och rörelsesegment för vilka information inte ska lämnas.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.16

documentation

Belopp i det avsättningskonto som används för registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditförluster. [Se: Finansiella tillgångar]

periodStartLabel

Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar vid början av perioden

periodEndLabel

Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar vid slutet av perioden

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Avsättning för kreditförluster [member]

Allmän praxis: IAS 12.81 g

documentation

Detta element står för ett avsättningskonto som används för registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditförluster.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Alla typer av depåbevis [member]

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Detta element står för alla typer av depåbevis.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Alla år av försäkringsskador [member]

Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.130

documentation

Detta element står för alla år av försäkringsskador. Det utgör även standardvärdet för axeln ”År av försäkringsskada”, om inget annat element används.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Avskrivningar, tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder

Upplysningar: IFRS 15.128 b

documentation

Avskrivningsbelopp för tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. [Se: Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder; Avskrivningskostnader]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X)duration, credit

label

Avskrivningar, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.IG39 c

documentation

Avskrivningsbelopp för förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal. [Se: Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal; Avskrivningar; Typer av försäkringsavtal [member]]

negatedLabel

Avskrivningar, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Avskrivningskostnader

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för avskrivningskostnader. Avskrivning är en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X)duration

label

Avskrivningar, andra immateriella tillgångar än goodwill

Upplysningar: IAS 38.118 e vi

documentation

Beloppet för avskrivningar andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Avskrivningar; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

commentaryGuidance

Ett positivit XBRL-värde bör normalt anges för detta element. Ett negativt XBRL-värde kan behöva anges om detta element används med de element som hänvisas till. [Se: Ackumulerade avskrivningar [member]; Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]; Ackumulerad nedskrivning [member]; Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]; Effekt av tillgångstak [member]; Effekt av övergång till IFRS [member]; Eliminering av belopp från andra segment [member]; Finansiell prognos avseende kassainflöden (kassautflöden) för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Finansiell prognos avseende resultat för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen enligt IFRS-standarder [member]; Ökning (minskning) på grund av rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av avsteg från IFRS-krav [member]; Ökning (minskning) på grund av frivilliga ändringar i redovisningsprincipen [member]; Väsentliga avstämda poster [member]; Förvaltningstillgångar [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser [member]; Omidentifierat belopp [member]; Återförsäkringsföretagets andel av belopp som härrör från försäkringsavtal [member]; Diversifieringseffekt [member]; Egna aktier [member]]

negatedLabel

Avskrivningar, andra immateriella tillgångar än goodwill

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Avskrivningsmetod, immateriella tillgångar andra än goodwill

Upplysningar: IAS 38.118 b

documentation

De avskrivningsmetoder som används för andra immateriella tillgångar än goodwill med bestämbara nyttjandeperioder. [Se: Andra immateriella tillgångar än goodwill; Avskrivningar]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Avskrivning av förluster (vinster) som uppstår vid köp av återförsäkringar

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 b ii

documentation

Avskrivningsbelopp för uppskjutna förluster (vinster) som härrör från köp av återförsäkringar. [Se: Avskrivningar; Vinster och förluster som redovisats i resultatet vid köp av återförsäkringar]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Avskrivningssats, andra immateriella tillgångar än goodwill

Upplysningar: IAS 38.118 a

documentation

Avskrivningssats för andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk

Upplysningar: IFRS 7.9 b

documentation

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Derivat [member]; Maximal kreditriskexponering; Finansiella tillgångar]

commentaryGuidance

Ett positivit XBRL-värde bör normalt anges för detta element. Ett negativt XBRL-värde kan behöva anges om detta element används med de element som hänvisas till. [Se: Ackumulerade avskrivningar [member]; Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]; Ackumulerad nedskrivning [member]; Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]; Effekt av tillgångstak [member]; Effekt av övergång till IFRS [member]; Eliminering av belopp från andra segment [member]; Finansiell prognos avseende kassainflöden (kassautflöden) för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Finansiell prognos avseende resultat för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen enligt IFRS-standarder [member]; Ökning (minskning) på grund av rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av avsteg från IFRS-krav [member]; Ökning (minskning) på grund av frivilliga ändringar i redovisningsprincipen [member]; Väsentliga avstämda poster [member]; Förvaltningstillgångar [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser [member]; Omidentifierat belopp [member]; Återförsäkringsföretagets andel av belopp som härrör från försäkringsavtal [member]; Diversifieringseffekt [member]; Egna aktier [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.9 b

documentation

Värdet på kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar som motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Maximal kreditriskexponering; Derivat [member]]

commentaryGuidance

Ett positivit XBRL-värde bör normalt anges för detta element. Ett negativt XBRL-värde kan behöva anges om detta element används med de element som hänvisas till. [Se: Ackumulerade avskrivningar [member]; Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]; Ackumulerad nedskrivning [member]; Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]; Effekt av tillgångstak [member]; Effekt av övergång till IFRS [member]; Eliminering av belopp från andra segment [member]; Finansiell prognos avseende kassainflöden (kassautflöden) för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Finansiell prognos avseende resultat för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen enligt IFRS-standarder [member]; Ökning (minskning) på grund av rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av avsteg från IFRS-krav [member]; Ökning (minskning) på grund av frivilliga ändringar i redovisningsprincipen [member]; Väsentliga avstämda poster [member]; Förvaltningstillgångar [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser [member]; Omidentifierat belopp [member]; Återförsäkringsföretagets andel av belopp som härrör från försäkringsavtal [member]; Diversifieringseffekt [member]; Egna aktier [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt reversibelt.

Upplysningar: IFRS 14.36

documentation

Det belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt reversibelt. [Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt återvinningsbart.

Upplysningar: IFRS 14.36

documentation

Det belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt återvinningsbart. [Se: debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Belopp med vilket enhetens återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde

Upplysningar: IAS 36.134 f i, Upplysningar: IAS 36.135 e i

documentation

Det belopp med vilket en kassagenererande enhets återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde. [Se: Redovisat värde [member]; Kassagenererande enheter [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Belopp med vilket det värde som innefattas i viktiga antaganden måste ändras för att enhetens återvinningsbara belopp ska motsvara redovisat värde

Upplysningar: IAS 36.134 f iii, Upplysningar: IAS 36.135 e iii

documentation

Det belopp med vilket det värde som har innefattats i viktiga antaganden måste ändras för att en enhets återvinningsbara belopp ska motsvara det redovisade värdet. [Se: Redovisat värde [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av särskilda ledningsföretag

Upplysningar: IAS 24.18A

documentation

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av ett särskilt ledningsföretag. [Se: Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess moderföretag [member]; Separata ledningsföretag [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Beloppet för omklassificeringar eller ändringar i presentationen

Upplysningar: IAS 1.41 b

documentation

Det belopp som omklassificeras när företaget ändrar klassificerings- eller presentationsmetod i sina finansiella rapporter.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande av finansiella skulder

Upplysningar: IFRS 7.10 d

documentation

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande av finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Övrigt totalresultat]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.35D a

documentation

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, redovisat som en separat post i resultatet.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, nyligen identifierad finansiell tillgång

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39L f i

documentation

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat som är hänförligt till nyligen identifierade finansiella tillgångar genom tillämpning av överlappningsmetoden.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, före skatt

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklassificering från resultatet vid tillämpning av överlappningsmetoden, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, netto efter skatt

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklassificering från resultatet vid tillämpning av överlappningsmetoden, netto efter skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital, hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

Exempel: IFRS 5 -, Exempel: 12, Upplysning: IFRS 5.38

documentation

Det belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning; Övriga reserver; Övrigt totalresultat; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning [member]

Exempel: IFRS 5 -, Exempel: 12, Upplysning: IFRS 5.38

documentation

Detta element står för egetkapitaldelen från belopp som redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital som är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning; Övrigt totalresultat]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Belopp som redovisas i resultat för rapportperioden för att återspegla förändringar i leasingavgifter som uppstår i samband med hyreslättnader som en direkt följd av covid-19-pandemin på vilka leasetagaren tillämpade de praktiska lösningarna i punkt 46A av IFRS 16

Upplysningar: IFRS 16.60A b

documentation

Det belopp som redovisas i resultat för rapportperioden för att återspegla förändringar i leasingavgifter som uppstår i samband med hyreslättnader som en direkt följd av covid-19-pandemin på vilka leasetagaren har tillämpat de praktiska lösningarna i punkt 46A av IFRS 16.

commentaryGuidance

Ett positivt XBRL-värde bör användas för att ange om beloppet utgör en ändring som minskar leasingavgifterna.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X)duration, debit

label

Belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Upplysningar: IFRS 7.24E a, Upplysningar: IFRS 9.6.5.11 d i

documentation

Det belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Kassaflödessäkringsreserv]

negatedLabel

Belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X)duration, debit

label

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Upplysningar: IFRS 9.6.5.16

documentation

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på valutabasisspread]

negatedLabel

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X)duration, debit

label

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Upplysningar: IFRS 9.6.5.16

documentation

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt]

negatedLabel

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X)duration, debit

label

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Upplysningar: IFRS 9.6.5.15 b i

documentation

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på optioners tidsvärde]

negatedLabel

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS 9, finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39L d i

documentation

Det belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS 9 för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Belopp som härrör från försäkringsavtal [axis]

Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4 – Upplysningar

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Kostnader, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.IG39 b

documentation

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal till följd av sådana kostnader. [Se: Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Belopp som ska erläggas vid anfordran och som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17

Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.132 c

documentation

De belopp som ska erläggas vid anfordran och som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Skulder, transaktioner med närstående

Upplysningar: IAS 24.18 b, Upplysningar: IAS 24.20

documentation

De skulder som ska betalas till följd av transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Andra skulder till mottagare beträffande överförda tillgångar

Upplysningar: IFRS 7.42E d

documentation

Andra skulder till mottagare beträffande överförda finansiella tillgångar än de ej diskonterade utbetalningar som skulle eller kan behövas för att återköpa finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över finansiell ställning (till exempel lösenpriset i ett optionsavtal). [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Fordringar, transaktioner med närstående

Upplysningar: IAS 24.18 b, Upplysningar: IAS 24.20

documentation

Fordringar till följd av transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Belopp som redovisats per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Beloppet för transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet

Upplysningar: IFRS 3.B64 l iii

documentation

De belopp för transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X)duration, debit

label

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt

Upplysningar: IFRS 9.5.6.5

documentation

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

negatedLabel

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X)duration, debit

label

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt

Upplysningar: IFRS 9.5.6.5

documentation

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

negatedLabel

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X)duration, debit

label

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.23 e

documentation

De belopp som tagits bort från eget kapital under perioden och inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång eller icke-finansiell skuld vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

negatedLabel

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X)instant, credit

label

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

Upplysningar: IFRS 7.13C d

documentation

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

negatedTotalLabel

Totala belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X)instant, debit

label

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

Upplysningar: IFRS 7.13C d

documentation

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

negatedTotalLabel

Totala belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden om finansiella tillgångar inte hade upphört att identifieras

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39L f ii

documentation

De belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna inte hade upphört att identifieras genom tillämpning av överlappningsmetoden.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Belopp som skulle ha redovisats i resultatet om IAS 39 hade tillämpats, finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden

Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39L d ii

documentation

De belopp som skulle ha redovisats i resultatet för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden om IAS 39 hade tillämpats.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Åldersanalys av finansiella tillgångar som är förfallna, men inte nedskrivna [text block]

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.37 a

documentation

En åldersanalys av de finansiella tillgångarna som är förfallna, men inte nedskrivna. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analys av kreditexponering med användning av externt kreditvärderingssystem [text block]

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.36 c, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.IG23 a

documentation

Upplysningar om analysen av kreditexponering med användning av ett externt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexponering; Externa kreditbetyg [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analys av kreditexponering med användning av internt kreditvärderingssystem [text block]

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.36 c, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.IG23 a

documentation

Upplysningar om analysen av kreditexponering med användning av ett internt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexponering; Interna kreditbetyg [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analys av finansiella tillgångar som efter individuell bedömning anses vara nedskrivna [text block]

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.37 b

documentation

En analys av finansiella tillgångar som efter individuell bedömning har bestämts såsom nedskrivningsbara, inklusive de faktorer som företaget har beaktat för att avgöra om tillgångarna ska skrivas ned. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analys av intäkter och kostnader [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Tillkännagivande av plan för att avveckla verksamhet [member]

Exempel: IAS 10.22 b

documentation

Detta element står för tillkännagivandet av en plan för att avveckla en verksamhet.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Meddelande om, eller påbörjande av, en större omstrukturering [member]

Exempel: IAS 10.22 e

documentation

Detta element står för meddelanden om, eller påbörjande av, en större omstrukturering.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Årliga förbättringscykeln 2018–2020 Ändringar i IAS 41 [member]

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2024-01-01 IAS 41.65

documentation

Detta element står för Ändringar i IAS 41 som utfärdats som en del av Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 i maj 2020. Ämnet för ändringen är Beskattning inom värderingar till verkligt värde.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Årliga förbättringscykeln 2018–2020 Ändringar i IFRS 1 [member]

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2024-01-01 IFRS 1.39AG

documentation

Detta element står för Ändringar i IFRS 1 som utfärdats som en del av Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 i maj 2020. Ämnet för ändringen är Dotterföretag som förstagångstillämpare.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Årliga förbättringscykeln 2018–2020 Ändringar i IFRS 9 [member]

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2024-01-01 IFRS 9.7.1.9

documentation

Detta element står för Ändringar i IFRS 9 som utfärdats som en del av Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 i maj 2020. Ämnet för ändringen är Avgifter inom 10-procentstestet för borttagande av finansiella skulder.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 [member]

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2024-01-01 IAS 41.65, Upplysningar: Sista giltighetsdag 2024-01-01 IFRS 1.39AG, Upplysningar Sista giltighetsdag 2024-01-01 IFRS 9.7.1.9

documentation

Detta element står för Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 som utfärdades i maj 2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Tillämplig skattesats

Upplysningar: IAS 12.81 c ii

documentation

Den tillämpliga inkomstskattesatsen.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Markareal använd för jordbruk

Allmän praxis: IAS 41.46 b i

documentation

Den markareal som används för jordbruk.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Innehav av skuldinstrument med bakomliggande tillgångar

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Storleken på innehavet av skuldinstrument med bakomliggande tillgångar. [Se: Skuldebrev]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Finansiering med bakomliggande tillgångar [member]

Exempel: IFRS 12.B23 b

documentation

Detta element står för finansiering med bakomliggande tillgångar.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Värdepapper med bakomliggande tillgångar, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Exempel: IAS 19.142 g

documentation

Det belopp som värdepapper med bakomliggande tillgångar bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Värdepapper med bakomliggande tillgångar, andel som bidras till förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Allmän praxis: IAS 19.142 g

documentation

Den andel som värdepapper med bakomliggande tillgångar bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]] [Jämför: Värdepapper med bakomliggande tillgångar, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Tillgångar som redovisas för förväntad återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv

Upplysningar: IFRS 3.B64 j, Upplysningar: IFRS 3.B67 c

documentation

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad återbetalning av eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Förväntad återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Tillgång som redovisas för förväntad återbetalning, övriga avsättningar

Upplysningar: IAS 37.85 c

documentation

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad återbetalning av övriga avsättningar. [Se: Förväntad återbetalning, övriga avsättningar; Övriga avsättningar]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Tillgångar

Upplysningar: IAS 1.55, Upplysningar: IFRS 13.93 a, Upplysningar: IFRS 13.93 b, Upplysningar: IFRS 13.93 e, Upplysningar: IFRS 8.23, Upplysningar: IFRS 8.28 c

documentation

Värdet av en befintlig ekonomisk resurs som företaget har kontroll över till följd av inträffade händelser. En ekonomisk resurs är en rättighet som har potential att producera ekonomiska fördelar.

totalLabel

Totala tillgångar

periodStartLabel

Tillgångar vid periodens början

periodEndLabel

Tillgångar vid periodens slut

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Tillgångar och skulder [axis]

Upplysningar: IAS 1.125

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning [axis]

Upplysningar: IFRS 5.38

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning [member]

Upplysningar: IFRS 5.38

documentation

Detta element står för tillgångar och skulder som är klassificerade som innehav för försäljning. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Tillgångar och skulder [member]

Upplysningar: IAS 1.125

documentation

Detta element står för tillgångar och skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar och skulder”, om inget annat element används. [Se: Tillgångar; Skulder]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Tillgångar och skulder ej klassificerade som innehav för försäljning [member]

Upplysningar: IFRS 5.38

documentation

Detta element står för tillgångar och skulder som inte är klassificerade som innehav för försäljning. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning”, om inget annat element används. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Tillgångar och debetsaldon på konton för uppskjuten reglering

Upplysningar: IFRS 14.21

documentation

Beloppet för tillgångar och debetsaldon på konton för uppskjuten reglering. [Se: Tillgångar; debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Tillgångar som härrör från prospektering och utvärdering av mineraltillgångar

Upplysningar: IFRS 6.24 b

documentation

Värdet på tillgångar från prospektering av mineraltillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Tillgångar som härrör från försäkringsavtal

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 b

documentation

Värdet för redovisade tillgångar som härrör från försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Tillgångar för kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal

Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.105A, Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.109A

documentation

Beloppet för kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal som är tillgångar, som redovisas för erlagda kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal (eller kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal för vilka en skuld har redovisats genom tillämpning av en annan IFRS-standard) innan den tillhörande gruppen av försäkringsavtal redovisas. Kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal är kassaflöden som uppkommer från kostnaderna för att sälja, teckna och bilda en grupp av försäkringsavtal (som utfärdas eller väntas utfärdas) som är direkt hänförliga till den portfölj med försäkringsavtal som gruppen tillhör. Sådana kassaflöden inbegriper kassaflöden som inte är direkt hänförliga till enskilda avtal eller grupper av försäkringsavtal i portföljen. [Se: Tillgångar; Försäkringsavtal [member]]

periodStartLabel

Tillgångar för kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal vid periodens början

periodEndLabel

Tillgångar för kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal vid periodens slut

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Säkerhet som kan säljas eller pantsättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala, till verkligt värde

Upplysningar: IFRS 7.15 a

documentation

Det verkliga värdet på en säkerhet som kan säljas eller pantsättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala. [Se: Till verkligt värde [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Tillgångar som innehas för att säkra skulder hänförliga till finansieringsverksamheten [member]

Exempel: IAS 7 - C Avstämning av skulder till följd av finansieringsverksamhet, Exempel: IAS 7.44C

documentation

Detta element står för tillgångar som innehas för att säkra skulder hänförliga till finansieringsverksamheten. [Se: Tillgångar; Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Tillgångar minus kortfristiga skulder

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Beloppet för tillgångar minus beloppet för kortfristiga skulder.

netLabel

Tillgångar minus kortfristiga skulder

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Tillgångar minus kortfristiga skulder [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Tillgångar (skulder) i pensionsplaner

Upplysningar: IAS 26.35 a

documentation

Beloppet för tillgångar i en pensionsplan minus skulder utöver nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

periodStartLabel

Nettotillgångar tillgängliga för ersättningar vid periodens början

periodEndLabel

Nettotillgångar tillgängliga för ersättningar vid periodens slut

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Tillgångar som erhållits genom kontroll över säkerheter eller anspråk på andra former av kreditförstärkning

Upplysningar: IFRS 7.38 a

documentation

Värdet på de tillgångar som företagit har erhållit genom att ta kontroll över säkerheter eller ta i anspråk andra former av kreditförstärkning (till exempel garantier). [Se: Garantier [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Tillgångar i pensionsplan

Upplysningar: IAS 26.35 a i

documentation

Värdet på tillgångar som innehas av pensionsstiftelser. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Tillgångar som inte är likvida medel i dotterföretag eller företag som förvärvats respektive avyttrats

Upplysningar: IAS 7.40 d

documentation

Värdet på tillgångar som inte är likvida medel i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder

Upplysningar: IFRS 15.128 a

documentation

Beloppet för tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Utgifterna för att erhålla ett avtal med kunder är de tillkommande utgifter som ett företag ådrar sig för att erhålla ett avtal med en kund som det inte skulle ha ådragit sig om avtalet inte hade erhållits. Utgifterna för att fullgöra ett avtal med en kund är utgifter som har direkt samband med ett avtal eller ett förväntat avtal som företaget specifikt kan identifiera.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Tillgångar redovisade i företagets finansiella rapporter avseende strukturerade företag

Upplysningar: IFRS 12.29 a

documentation

Värdet för tillgångar som redovisas i företagets finansiella rapporter avseende dess andelar i strukturerade företag. [Se: Tillgångar; Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Säkerhet som säljs eller pantsätts även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala, till verkligt värde

Upplysningar: IFRS 7.15 b

documentation

Det verkliga värdet på en säkerhet som säljs eller pantsätts även om ägaren av säkerheten inte har underlåtit att betala. [Se: Till verkligt värde [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Tillgångar som företaget fortsätter att redovisa

Upplysningar: IFRS 7.42D e

documentation

Beloppet för överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang

Upplysningar: IFRS 7.42D f

documentation

Värdet för överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Tillgångar som omfattas av betydande begränsningar

Upplysningar: IFRS 12.13 c

documentation

Det belopp i koncernredovisningen för koncernens tillgångar som omfattas av betydande begränsningar (exempelvis lagstadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar) för dess förmåga att få åtkomst till eller använda tillgångarna.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Tillgångar överförda till strukturerade företag, vid tiden för överlåtelsen

Upplysningar: IFRS 12.27 c

documentation

Värde, vid tiden för överlåtelsen, på alla tillgångar som överförs till strukturerade företag. [Se: Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IAS 1.55, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 b, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.IG20 b

documentation

De tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Överlåtna tillgångar som omfattas av återförsäkring

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IAS 1.55, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 b, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.IG20 c

documentation

Värdet på tillgångar som omfattas av återförsäkringsavtal där företaget är försäkringstagare.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Tillgångar med betydande risk för väsentlig justering under nästkommande räkenskapsår

Upplysningar: IAS 1.125 b

documentation

De tillgångar som är föremål för antaganden som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av värdena av dessa tillgångar under nästkommande räkenskapsår.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa

Upplysningar: IFRS 7.42D e

documentation

Beloppet för skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Skulder knutna till tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang

Upplysningar: IFRS 7.42D f

documentation

Beloppet för skulder knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Intresseföretag [member]

Upplysningar: IAS 24.19 d, Upplysningar: IAS 27.16 b, Upplysningar: IAS 27.17 b, Upplysningar: IFRS 12.B4 d, Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.39J a, Upplysningar: Ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9 IFRS 4.39M a

documentation

Detta element står för företag över vilka ägarföretaget har ett betydande inflytande.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Till anskaffningsvärde [member]

Upplysningar: IAS 40.32A, Upplysningar: IAS 41.50, Upplysningar: IAS 41.55

documentation

Detta element står för värderingar baserade på kostnader. Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i andra IFRS-standarder.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt värde [member]

Upplysningar: IAS 40.78

documentation

Detta element står för värderingar som baseras på kostnader eller IFRS 16 när modellen med verkligt värde allmänt används av företaget för att mäta tillgångsklasser. [Se: Till anskaffningsvärde [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Till verkligt värde [member]

Upplysningar: IAS 40.32A, Upplysningar: IAS 41.50, Upplysningar: IFRS 13.93 a

documentation

Detta element står för värderingar baserade på verkligt värde. Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Fördelning av kostnader per typ av funktion [axis]

Allmän praxis: IAS 1.104, Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

commentaryGuidance

Elementnamnet och standardbeteckningen för ett eventuellt tilläggselement på denna axel bör anpassas till elementetnamnet och beteckningen för en motsvarande post i IFRS-klassificeringen om en sådan post finns. Den enda skillnaden är att termen ”element” ingår i tilläggselementens namn och beteckningar, medan termen inte ingår i namnet på och beteckningarna för poster.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Ersättning till revisorer

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer.

totalLabel

Total ersättning till revisorer

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Ersättning till revisorer [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Ersättning till revisorer för revisionstjänster

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för revisionstjänster.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Ersättning till revisorer för andra tjänster

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för tjänster som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Ersättning till revisorer för skattetjänster

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för skattetjänster.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Kapitalåtaganden som godkänts men inte avtalats

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för kapitalåtaganden som har godkänts av företaget men som företaget inte har ingått ett avtal om. [Se: Kapitalåtaganden]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Finansiella tillgångar som kan säljas [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Genomsnittlig effektiv skattesats

Upplysningar: IAS 12.81 c ii

documentation

Skattekostnad (skatteintäkt) dividerat med redovisat resultat. [Se: Redovisat resultat]

totalLabel

Total genomsnittlig effektiv skattesats

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Genomsnittlig valutakurs

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Den genomsnittliga växelkurs som används av företaget. Valutakurs är den växlingskurs till vilken växling sker mellan två valutor.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Medelantalet anställda

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Medelantalet personer som är anställda av företaget under en viss period.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Genomsnittligt pris för säkringsinstrument

Upplysningar: IFRS 7.23B b

documentation

Det genomsnittliga priset för ett säkringsinstrument. [Se: säkringsinstrument [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Genomsnittlig sats för säkringsinstrument

Upplysningar: IFRS 7.23B b

documentation

Den genomsnittliga satsen för ett säkringsinstrument. [Se: säkringsinstrument [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Medel på checkkonton från kunder

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för medel på de kunders checkkonton som innehas av företaget.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Medel i form av avistainlåning från kunder

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för medel på de kunders avistainlåning som innehas av företaget.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Medel i form av andra inbetalningar från kunder

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för medel på kunders checkkonton som innehas av företaget och som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldon på inlåningskonton med fast löptid från kunder

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för medel i form av inlåning med fast löptid från kunder som innehas av företaget.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Banktillgodohavanden hos banker

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

Beloppet för kontanta medel som innehas hos banker.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Tillgångar i form av bankaccepter

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Beloppet för bankaccepter som redovisas som tillgångar.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Skulder i form av bankaccepter

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Beloppet för bankaccepter som redovisas som skulder.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bankavgifter och liknande avgifter

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

De bankavgifter och liknande avgifter som företaget redovisar som en utgift.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Andra banktillgodohavanden vid centralbanker än obligatorisk kassakravsinlåning

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Det belopp för andra banktillgodohavanden än obligatorisk kassakravsinlåning som innehas hos centralbanker. [Se: Obligatorisk kassakravsinlåning på centralbanker]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Upplåning från banker, odiskonterade kassaflöden

Exempel: IFRS 7.B11D, Exempel: IFRS 7.IG31A

documentation

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande till upplåning från banker. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Innehav av bankskuldinstrument

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Värdet på skuldinstrument som innehas av företaget vilka utfärdades av en bank. [Se: Skuldebrev]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Andra överenskommelser med banker, klassificerade som likvida medel

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

En klassificering av likvida medel som utgörs av överenskommelser med banker som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Likvida medel]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X)instant, credit

label

Bankövertrasseringar

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

Det belopp som har tagits ut från ett konto utöver befintliga kontanta medel. Detta anses utgöra en kortfristig kreditförlängning från bankens sida. [Se: Likvida medel]

negatedLabel

Bankövertrasseringar

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Resultat (förlust) per instrument före utspädning från kvarvarande verksamhet, andra egetkapitalinstrument med deltagande än stamaktier

Allmän praxis: IAS 33.A14

documentation

Resultat (förlust) per instrument före utspädning från kvarvarande verksamhet för ett egetkapitalinstrument som har del i vinsten från stamaktier enligt en på förhand fastställd modell. [Se: Resultat (förlust) per instrument före utspädning, andra egetkapitalinstrument med deltagande än stamaktier; Kvarvarande verksamheter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Resultat (förlust) per instrument före utspädning från avvecklade verksamheter, andra egetkapitalinstrument med deltagande än stamaktier

Allmän praxis: IAS 33.A14

documentation

Resultat (förlust) per instrument före utspädning från avvecklade verksamheter för ett egetkapitalinstrument som har del i vinsten från stamaktier enligt en på förhand fastställd modell. [Se: Resultat (förlust) per instrument före utspädning, andra egetkapitalinstrument med deltagande än stamaktier; Avvecklade verksamheter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Resultat (förlust) per instrument före utspädning, andra egetkapitalinstrument med deltagande än stamaktier

Allmän praxis: IAS 33.A14

documentation

Resultat (förlust) per aktie före utspädning för ett egetkapitalinstrument som har del i vinsten från stamaktier enligt en på förhand fastställd modell.

totalLabel

Totalt resultat (förlust) per instrument före utspädning, andra egetkapitalinstrument med deltagande än stamaktier

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Resultat (förlust) per aktie före utspädning

Upplysningar: IAS 33.66, Upplysningar: IAS 33.67

documentation

Beloppet för vinst (förlust) hänförlig till innehavare av stamaktier i moderföretaget (täljaren), dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier (nämnaren) under perioden.

commentaryGuidance

Det redovisade värdet bör taggas två gånger, med både detta element och elementet ”Resultat (förlust) per aktie efter utspädning”, om a) resultatet (förlust) per aktie före och efter utspädning är samma, och b) ett företag redovisar en post för att uppnå kravet rörande dubbel redovisning i punkt 67 i IAS 33.

totalLabel

Totalt resultat (förlust) per aktie före utspädning

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter

Upplysningar: IAS 33.66, Upplysningar: IAS 33.67

documentation

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Kvarvarande verksamheter [member]]

commentaryGuidance

Det redovisade värdet bör taggas två gånger, med både detta element och elementet ”Resultat (förlust) per aktie efter utspädning från kvarvarande verksamheter”, om a) resultatet (förlust) per aktie före och efter utspädning är samma, och b) ett företag redovisar en post för att uppnå kravet rörande dubbel redovisning i punkt 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Upplysningar: IAS 33.67, Upplysningar: IFRS 14.26

documentation

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, som inbegriper nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]

commentaryGuidance

Det redovisade värdet bör taggas två gånger, med både detta element och elementet ”Resultat (förlust) per aktie efter utspädning från kvarvarande verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt”, om a) resultatet (förlust) per aktie före och efter utspädning är samma, och b) ett företag redovisar en post för att uppnå kravet rörande dubbel redovisning i punkt 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter

Upplysningar: IAS 33.67, Upplysningar: IAS 33.68

documentation

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Avvecklade verksamheter [member]]

commentaryGuidance

Det redovisade värdet bör taggas två gånger, med både detta element och elementet ”Resultat (förlust) per aktie efter utspädning från avvecklade verksamheter”, om a) resultatet (förlust) per aktie före och efter utspädning är samma, och b) ett företag redovisar en post för att uppnå kravet rörande dubbel redovisning i punkt 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Upplysningar: IAS 33.67, Upplysningar: IFRS 14.26

documentation

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter, som inbegriper nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

commentaryGuidance

Det redovisade värdet bör taggas två gånger, med både detta element och elementet ”Resultat (förlust) per aktie efter utspädning från avvecklade verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt”, om a) resultatet (förlust) per aktie före och efter utspädning är samma, och b) ett företag redovisar en post för att uppnå kravet rörande dubbel redovisning i punkt 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Resultat per aktie före utspädning, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Upplysningar: IAS 33.67, Upplysningar: IFRS 14.26

documentation

Resultat per aktie före utspädning, som inbegriper nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

commentaryGuidance

Det redovisade värdet bör taggas två gånger, med både detta element och elementet ”Resultat (förlust) per aktie efter utspädning, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt”, om a) resultatet (förlust) per aktie före och efter utspädning är samma, och b) ett företag redovisar en post för att uppnå kravet rörande dubbel redovisning i punkt 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Resultat per aktie före utspädning [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Beskrivning av på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder

Upplysningar: IFRS 8.33 a

documentation

Beskrivningen av på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder. [Se: Intäkter]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Producerande biologiska tillgångar [member]

Exempel: IAS 41.43

documentation

Detta element står för producerande biologiska tillgångar. Producerande biologiska tillgångar är biologiska tillgångar förutom biologiska tillgångar som kan konsumeras. [Se: Biologiska tillgångar; Biologiska tillgångar som kan konsumeras [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Producerande växter

Exempel: IAS 16.37 i

documentation

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som motsvarar producerande växter. Producerande växter är levande växter som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Producerande växter [member]

Exempel: IAS 16.37 i

documentation

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som motsvarar producerande växter. Producerande växter är levande växter som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X)duration, debit

label

Erlagd och erhållen ersättning

Upplysningar: IAS 26.35 b v

documentation

Värdet på de ersättningar som erlagts eller erhållits för pensionsstiftelser.

negatedLabel

Erlagd och erhållen ersättning

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Bästa uppskattning per förvärvstidpunkt för de avtalade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna fordringar

Upplysningar: IFRS 3.B64 h iii

documentation

Den bästa uppskattningen per förvärvstidpunkten för de avtalade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna fordringar som förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biologiska tillgångar

Upplysningar: IAS 1.54 f, Exempel: IAS 41.43, Upplysningar: IAS 41.50

documentation

Mängden levande djur eller växter som redovisas som tillgångar.

periodStartLabel

Biologiska tillgångar vid periodens början

periodEndLabel

Biologiska tillgångar vid periodens slut

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biologiska tillgångar, ålder [member]

Exempel: IAS 41.43

documentation

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per ålder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar per ålder”, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biologiska tillgångar [axis]

Allmän praxis: IAS 41.50

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biologiska tillgångar per ålder [axis]

Exempel: IAS 41.43

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biologiska tillgångar per grupp [axis]

Upplysningar: IAS 41.41

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biologiska tillgångar per typ [axis]

Exempel: IAS 41.43

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biologiska tillgångar, grupp [member]

Upplysningar: IAS 41.41

documentation

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar per grupp”, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biologiska tillgångar [member]

Allmän praxis: IAS 41.50

documentation

Detta element står för levande djur eller växter. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar”, om inget annat element används.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skulder

Upplysningar: IAS 41.49 a

documentation

Värdet på biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skulder. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biologiska tillgångar, typ [member]

Exempel: IAS 41.43

documentation

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per typ. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar per typ”, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biologiska tillgångar för vilka äganderätten är inskränkt

Upplysningar: IAS 41.49 a

documentation

Värdet på biologiska tillgångar för vilka äganderätten är inskränkt. [Se: Biologiska tillgångar]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Emitterade obligationer

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Värdet på de obligationer som emitteras av företaget.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Emitterade obligationer, ej diskonterade utbetalningar

Exempel: IFRS 7.B11D, Exempel: IFRS 7.IG31A

documentation

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande till emitterade obligationer. [Se: Emitterade obligationer]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Låneutgifter [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Aktiverade låneutgifter

Upplysningar: IAS 23.26 a

documentation

De räntekostnader och andra kostnader som ett företag ådrar sig i samband med upplåning av medel som direkt kan tillskrivas förvärv, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång och som ingår i kostnaden för den tillgången.

commentaryGuidance

Ett positivit XBRL-värde bör normalt anges för detta element. Ett negativt XBRL-värde kan behöva anges om detta element används med de element som hänvisas till. [Se: Ackumulerade avskrivningar [member]; Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]; Ackumulerad nedskrivning [member]; Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]; Effekt av tillgångstak [member]; Effekt av övergång till IFRS [member]; Eliminering av belopp från andra segment [member]; Finansiell prognos avseende kassainflöden (kassautflöden) för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Finansiell prognos avseende resultat för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen enligt IFRS-standarder [member]; Ökning (minskning) på grund av rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av avsteg från IFRS-krav [member]; Ökning (minskning) på grund av frivilliga ändringar i redovisningsprincipen [member]; Väsentliga avstämda poster [member]; Förvaltningstillgångar [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser [member]; Omidentifierat belopp [member]; Återförsäkringsföretagets andel av belopp som härrör från försäkringsavtal [member]; Diversifieringseffekt [member]; Egna aktier [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Uppkomna låneutgifter

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett företag lånar kapital.

commentaryGuidance

Ett positivit XBRL-värde bör normalt anges för detta element. Ett negativt XBRL-värde kan behöva anges om detta element används med de element som hänvisas till. [Se: Ackumulerade avskrivningar [member]; Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]; Ackumulerad nedskrivning [member]; Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]; Effekt av tillgångstak [member]; Effekt av övergång till IFRS [member]; Eliminering av belopp från andra segment [member]; Finansiell prognos avseende kassainflöden (kassautflöden) för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Finansiell prognos avseende resultat för kassagenererande enhet, värderingsindata [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen och rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av ändringar i redovisningsprincipen enligt IFRS-standarder [member]; Ökning (minskning) på grund av rättelser av fel i tidigare perioder [member]; Ökning (minskning) på grund av avsteg från IFRS-krav [member]; Ökning (minskning) på grund av frivilliga ändringar i redovisningsprincipen [member]; Väsentliga avstämda poster [member]; Förvaltningstillgångar [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser [member]; Omidentifierat belopp [member]; Återförsäkringsföretagets andel av belopp som härrör från försäkringsavtal [member]; Diversifieringseffekt [member]; Egna aktier [member]]

totalLabel

Totala uppkomna låneutgifter

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Låneutgifter som redovisas som kostnader

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett företag lånar kapital som redovisas som en utgift.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Upplåning

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Värdet för utestående medel som företaget är skyldigt att återbetala.

totalLabel

Total upplåning

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Upplåning [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Upplåning, justerad för räntesats

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Justering för den räntesats (referenssats) som används för beräkning av ränta för upplåning. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Upplåning per namn [axis]

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Upplåning per namn [member]

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Detta element står för all upplåning när den delas upp per namn. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Upplåning per namn”, om inget annat element används. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Upplåning per typ [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Upplåning, ränta

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Räntan för upplåning. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Upplåning, räntesats

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Den räntesats (referenssats) som används för beräkning av ränta på upplåning. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Upplåning, löptid

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Upplåningens löptid. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Upplåning, ursprungsvaluta

Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Den valuta i vilken upplåningen är noterad. [Se: Upplåning]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X)instant, credit

label

Upplåning som redovisas per förvärvstidpunkten

Allmän praxis: IFRS 3.B64 i

documentation

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för upplåning som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Upplåning; Rörelseförvärv [member]]

negatedLabel

Upplåning som redovisas per förvärvstidpunkten

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Lägsta klass [member]

Exempel: IFRS 13.B6, Exempel: IFRS 13.IE63, Upplysningar: IFRS 14.33 b, Upplysningar: Ikraftträdande 2023-01-01 IFRS 17.120, Upplysningar: IFRS 2.45 d, Allmän praxis: IFRS 7.7

documentation

Detta element står för lägsta klass.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Namn på varumärken

Exempel: IAS 38.119 a

documentation

Värdet för immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Namn på varumärken [member]

Exempel: IAS 38.119 a

documentation

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Sändningsrättigheter [member]

Allmän praxis: IAS 38.119

documentation

Detta element står för sändningsrättigheter.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X)duration, debit

label

Utgifter för mäklararvoden

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Det utgiftsbelopp som redovisas för mäklararvoden som tas ut av företaget.

negatedLabel

Utgifter för mäklararvoden

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Intäkter för mäklararvoden

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Det intäktsbelopp som redovisas för mäklararvoden som företaget tar ut.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Byggnader

Allmän praxis: IAS 16.37

documentation

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Byggnader [member]

Allmän praxis: IAS 16.37

documentation

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som utgör avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Rörelseförvärv [axis]

Upplysningar: IFRS 3.B64

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Rörelseförvärv [member]

Upplysningar: IFRS 3.B64

documentation

Detta element står för transaktioner eller andra händelser i vilka en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jämbördiga parter är också rörelseförvärv såsom termen används i IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Annullering av egna aktier

Allmän praxis: IAS 1.106 d

documentation

Värdet för egna aktier som annullerats under perioden. [Se: Egna aktier]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitalåtaganden

Allmän praxis: IAS 1.112 c

documentation

Värdet på framtida kapitalåtaganden som företaget har åtagit sig.

totalLabel

Totala kapitalåtaganden

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitalåtaganden [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Räntesats för aktivering, värderingsindata [member]

Exempel: IFRS 13.93 d, Exempel: IFRS 13.IE63

documentation

Detta element står för en räntesats för aktivering som används som värderingsindata.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Räntesats för låneutgifter som inräknas i anskaffningsvärdet

Upplysningar: IAS 23.26 b

documentation

Det vägda genomsnittet av företagets ränteutgifter och andra utgifter som det ådrar sig när det lånar kapital som är tillämpligt på företagets utestående lån under perioden, exklusive låneutgifter som är hänförliga till lån som upptagits särskilt i syfte att förvärva en tillgång för vilken låneutgifter kan aktiveras. [Se: Vägt genomsnitt [member]; Upplåning]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Aktiverade utvecklingsutgifter [member]

Allmän praxis: IAS 38.119

documentation

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som uppkommer från utvecklingsutgifter som har aktiverats innan kommersiell produktion eller användning inleds. En immateriell tillgång ska redovisas endast om företaget kan påvisa att samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: a) Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas. b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den. c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. d) Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt, dess användbarhet. e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Kapitalreserv för inlösen

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

En komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av företagets egna aktier.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Kapitalreserv för inlösen [member]

Allmän praxis: IAS 1.108

documentation

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av företagets egna aktier.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitalkrav [axis]

Upplysningar: IAS 1.136

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitalkrav [member]

Upplysningar: IAS 1.136

documentation

Detta element står för de kapitalkrav som företaget omfattas av. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Kapitalkrav”, om inget annat element används.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitalreserv

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

En komponent i eget kapital som utgör kapitalreserverna.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitalreserv [member]

Allmän praxis: IAS 1.108

documentation

Detta element står för en del av det egna kapitalet som utgör kapitalreserver.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt redovisat bruttovärde [axis]

Upplysningar: IAS 16.73 d, Upplysningar: IAS 16.73 e, Upplysningar: IAS 38.118 c, Upplysningar: IAS 38.118 e, Upplysningar: IAS 40.76, Upplysningar: IAS 40.79 c, Upplysningar: IAS 40.79 d, Upplysningar: IAS 41.50, Upplysningar: IAS 41.54 f, Upplysningar: IFRS 3.B67 d, Upplysningar: IFRS 7.35H, Upplysningar: IFRS 7.35I, Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.37 b, Allmän praxis: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.IG29

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Redovisat värde [member]

Upplysningar: IAS 16.73 e, Upplysningar: IAS 38.118 e, Upplysningar: IAS 40.76, Upplysningar: IAS 40.79 d, Upplysningar: IAS 41.50, Upplysningar: IFRS 3.B67 d, Upplysningar: IFRS 7.35H, Upplysningar: IFRS 7.35I, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.37 b, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.IG29 a

documentation

Detta element står för det belopp till vilket en tillgång redovisas i rapporten över finansiell ställning första gången (före avdrag för ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning på tillgången). Det utgör även standardvärdet för axeln ”Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt redovisat bruttovärde” om inget annat element används. [Se: Avskrivningar; Nedskrivning]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Kassa

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

Beloppet för kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. [Se: Kassabehållning]

totalLabel

Summa likvida medel

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Likvida medel [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Likviditetsförskott och lån från närstående parter

Allmän praxis: IAS 7.17

documentation

Kassainflödet från likviditetsförskott och lån från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X)duration, credit

label

Utbetalning av förskott och lån till utomstående, klassificerade som investeringsverksamheter

Exempel: IAS 7.16 e

documentation

Beloppet för utbetalningar av förskott och lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

negatedTerseLabel

Likviditetsförskott och lån till andra parter

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Likviditetsförskott och lån till närstående parter

Allmän praxis: IAS 7.16

documentation

Kassautflödet för lån och förskott till närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Kontanta medel och kassabehållning hos centralbanker

Allmän praxis: IAS 1.55

documentation

Beloppet för kontanta medel och kassabehållning hos centralbanker.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Likvida medel

Upplysningar: IAS 1.54 i, Upplysningar: IAS 7.45, Upplysningar: IFRS 12.B13 a

documentation

Beloppet för in- och utflöden av likvida medel tillsammans med kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. [Se: Kassa; Likvida medel]

totalLabel

Summa likvida medel

periodStartLabel

Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel vid periodens början

periodEndLabel

Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel vid periodens slut

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Likvida medel [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Likvida medel, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Exempel: IAS 19.142 a

documentation

Det belopp som likvida medel bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Likvida medel; Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Likvida medel klassificerade som del av en avyttringsgrupp som innehas för försäljning

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

Beloppet för likvida medel som är klassificerade som en del av en avyttringsgrupp som innehas för försäljning. [Se: Likvida medel; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Likvida medel som innehas av ett företag som inte finns tillgängliga för användning av koncernen

Upplysningar: IAS 7.48

documentation

Beloppet för likvida medel av betydande omfattning som inte är tillgängliga för användning av koncernen. [Se: Likvida medel]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

Beloppet för likvida medel i rapporten över kassaflöden om det skiljer sig från beloppet för likvida medel i rapporten över finansiell ställning. [Se: Likvida medel]

totalLabel

Totala likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Likvida medel i dotterföretag eller företag som förvärvats respektive avyttrats

Upplysningar: IAS 7.40 c

documentation

Beloppet för likvida medel i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]; Likvida medel]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Likvida medel, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Allmän praxis: IAS 19.142 a

documentation

Den andel som likvida medel bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Likvida medel; Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]] [Jämför: Likvida medel, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Likvida medel som redovisas per förvärvstidpunkt

Allmän praxis: IFRS 3.B64 i

documentation

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för likvida medel som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Likvida medel; Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X)instant, debit

label

Pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

Exempel: IFRS 7.13C d ii, Exempel: IFRS 7.IG40D

documentation

Värdet på en pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

negatedLabel

Pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X)instant, credit

label

Mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

Exempel: IFRS 7.13C d ii, Exempel: IFRS 7.IG40D

documentation

Värdet på en mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

negatedLabel

Mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Likvida medel

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

Beloppet för kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

totalLabel

Totala motsvarigheter till likvida medel

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Likvida medel [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Kassaflödessäkringar [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Kassaflödessäkringar [member]

Upplysningar: IAS 39.86 b, Upplysningar: IFRS 7.24A, Upplysningar: IFRS 7.24B, Upplysningar: IFRS 7.24C

documentation

Detta element står för säkringar av exponeringen för variationer i kassaflöden som a) är hänförliga till en viss risk som är kopplad till en redovisad tillgång eller skuld (såsom alla eller vissa framtida räntebetalningar på en skuld med rörlig ränta) eller en mycket sannolik prognostiserad transaktion, och b) kan påverka resultatet. [Se: Säkringar [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Kassaflöden från kvarvarande och avvecklade verksamheter [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter

Upplysningar: IAS 7.39

documentation

Sammanlagda kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

terseLabel

Kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Minskningar (ökningar) i kassaflöden från (som används i) bundna likvida medel

Allmän praxis: IAS 7.16

documentation

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i bundna likvida medel. [Se: Bundna likvida medel]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Minskningar (ökningar) av kassaflöden från (som används i) kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar

Allmän praxis: IAS 7.16

documentation

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används i) prospektering och utvärdering av mineraltillgångar, klassificerade som investeringsverksamheter

Upplysningar: IFRS 6.24 b

documentation

Kassaflöden från (som används i) prospektering av mineraltillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång, klassificerade som investeringsverksamheter.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används i) prospektering och utvärdering av mineraltillgångar, klassificerade som löpande verksamhet

Upplysningar: IFRS 6.24 b

documentation

Kassaflöden från (som används i) prospekterings- och utvärderingsutgifter Utgifter som ett företag ådragit sig i samband med prospekteringen samt utvärderingen av mineraltillgångar innan den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, som klassificeras som löpande verksamhet.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet

Upplysningar: IAS 7.10, Upplysningar: IAS 7.50 d

documentation

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet som utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

Upplysningar: IFRS 5.33 c

documentation

Kassaflöden från (som används i) företagets finansieringsverksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet]

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som använts i) finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter

Upplysningar: IFRS 5.33 c

documentation

Kassaflöden från (som använts i) företagets finansieringsverksamhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet]

netLabel

Nettokassaflöden från (som använts i) finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används inom ramen för) ökning (minskning) i av kortsiktig upplåning

Allmän praxis: IAS 7.17

documentation

Kassainflödet (kassautflödet) på grund av en ökning (minskning) i kortfristig upplåning. [Se: Kortfristig upplåning]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används för) ökningar av kapacitetsnivån

Exempel: IAS 7.50 c

documentation

Sammanlagt kassaflöde som utgör ökningar av företagets förmåga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 b

documentation

De kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet

Upplysningar: IAS 7.10, Upplysningar: IAS 7.50 d

documentation

De kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet, som utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel.

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Kassaflöde från (som används i) investeringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

Upplysningar: IFRS 5.33 c

documentation

Kassaflöden från (som används i) företagets investeringsverksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet]

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Kassaflöden från (som använts i) investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter

Upplysningar: IFRS 5.33 c

documentation

Kassaflöden från (som använts i) företagets investeringsverksamhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet]

netLabel

Nettokassaflöden från (som använts i) investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Kassaflöden hänförliga till åtgärder (som används) för att bibehålla kapacitetsnivån

Exempel: IAS 7.50 c

documentation

Sammanlagt kassaflöde som krävs för att bibehålla företagets nuvarande förmåga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Kassaflöden från (som används i) den löpande verksamheten

Upplysningar: IAS 7.10, Upplysningar: IAS 7.50 d

documentation

Kassaflöden från (som används i) löpande verksamhet som utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. [Se: Intäkter]

commentaryGuidance

Ett positivit eller negativt XBRL-värde kan anges för detta element. Se standardbeteckningen för elementet för att fastställa det korrekta tecknet. Använd ett negativt värde för termer inom parentes.

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) den löpande verksamheten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Kassaflöden från (som används i) den löpande verksamheten [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Kassaflöde från (som används i) den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter

Upplysningar: IFRS 5.33 c

documentation

Kassaflöden från (som används i) företagets löpande verksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöde från (som används i) den löpande verksamheten]

commentaryGuidance

Ett positivit eller negativt XBRL-värde kan anges för detta element. Se standardbeteckningen för elementet för att fastställa det korrekta tecknet. Använd ett negativt värde för termer inom parentes.

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Kassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter

Upplysningar: IFRS 5.33 c

documentation

Kassaflöden från (som använts i) företagets löpande verksamhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kassaflöde från (som används i) den löpande verksamheten]

commentaryGuidance

Ett positivit eller negativt XBRL-värde kan anges för detta element. Se standardbeteckningen för elementet för att fastställa det korrekta tecknet. Använd ett negativt värde för termer inom parentes.

netLabel

Nettokassaflöden från (som använts i) den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Kassaflöden från (som används i) verksamhet

Exempel: IAS 7 - A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, Exempel: IAS 7.20

documentation

Kassaflöden från (som används i) företagets verksamhet.

commentaryGuidance

Ett positivit eller negativt XBRL-värde kan anges för detta element. Se standardbeteckningen för elementet för att fastställa det korrekta tecknet. Använd ett negativt värde för termer inom parentes.

netLabel

Nettokassaflöden från (som används i) verksamhet

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Kassaflöden från (som används i) verksamheter före förändringar i rörelsekapital

Exempel: IAS 7 - A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, Allmän praxis: IAS 7.20

documentation

Kassainflöde (kassautflöde) från företagets verksamheter före förändringar i rörelsekapitalet.

commentaryGuidance

Ett positivit eller negativt XBRL-värde kan anges för detta element. Se standardbeteckningen för elementet för att fastställa det korrekta tecknet. Använd ett negativt värde för termer inom parentes.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Kassaflöden som används i prospekterings- och utvärderingsverksamheter

Allmän praxis: IAS 7.16

documentation

Kassautflödet för prospekterings- och utvärderingsverksamheter.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X)duration, credit

label

Kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter

Upplysningar: IAS 7.39

documentation

De sammanlagda kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

negatedTerseLabel

Kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Kontanta medel

Allmän praxis: IAS 7.45

documentation

De kontanta medel som innehas av företaget. Detta innefattar inte avistainlåning.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Kassautflöde för leasingavtal

Upplysningar: IFRS 16.53 g

documentation

Kassautflödet för leasingavtal.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X)duration, debit

label

Utbetalningar, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.37 e, Exempel: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 4.IG37 c

documentation

Minskningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av utbetalningar. [Se: Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

negatedLabel

Utbetalningar, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X)duration, credit

label

Utbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal, klassificerade som investeringsverksamheter

Exempel: IAS 7.16 g

documentation

Kassautflöde avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller utbetalningarna klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

negatedTerseLabel

Utbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Inbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal, klassificerade som investeringsverksamhet

Exempel: IAS 7.16 h

documentation

Kassainflöde avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller inbetalningarna klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

terseLabel

Inbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Inbetalningar från återbetalning av förskott och lån till utomstående, klassificerade som investeringsverksamheter

Exempel: IAS 7.16 f

documentation

Kassainflödet från återbetalningar av förskott och lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

terseLabel

Inbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till andra parter

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Inbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till närstående parter

Allmän praxis: IAS 7.16

documentation

Kassainflödet från återbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Återbetalningar av likviditetsförskott och lån från närstående parter

Allmän praxis: IAS 7.17

documentation

Kassautflödet för återbetalningar av likviditetsförskott och lån från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Kontantöverföringar

Upplysningar: IFRS 3.B64 f i

documentation

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för kontanter som överförs som ersättning i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Kategorier av tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder [axis]

Upplysningar: IFRS 15.128 a

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Kategorier av tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder [member]

Upplysningar: IFRS 15.128 a

documentation

Detta element står för alla kategorier av tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder”, om inget annat element används. [Se: Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorier av finansiella omsättningstillgångar [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorier av kortfristiga finansiella skulder [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorier av finansiella tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Kategorier av finansiella tillgångar [axis]

Upplysningar: IFRS 7.8

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorier av finansiella skulder [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Kategorier av finansiella skulder [axis]

Upplysningar: IFRS 7.8

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorier av finansiella anläggningstillgångar [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorier av långsiktiga finansiella skulder [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Kategorier av närstående parter [axis]

Upplysningar: IAS 24.19

documentation

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan elementen i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Ökning (minskning) av det belopp som redovisas för en uppskjuten skattefordran före förvärvet

Upplysningar: IAS 12.81 j

documentation

Ökning (minskning) av en förvärvares uppskjutna skattefordran före förvärvet till följd av ett rörelseförvärv som ändrar sannolikheten för att förvärvaren kan realisera tillgången. [Se: Uppskjutna skattefordringar; Rörelseförvärv [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Förändring i värdet på valutabasisspread [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Förändring i värdet på optioners tidsvärde [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Förändringar i sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris som ännu inte har redovisats i resultatet [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Förändringar i avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Förändringar i tillgångar för kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Ökning (minskning) i biologiska tillgångar

Upplysningar: IAS 41.50

documentation

Ökningen (minskningen) i biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

totalLabel

Total ökning (minskning) i biologiska tillgångar

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Förändringar i biologiska tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Ändringar i eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Förändringar i uppskjuten skatteskuld (skattefordran) [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Ökning (minskning) av eget kapital

Upplysningar: IAS 1.106 d

documentation

Ökning (minskning) av det egna kapitalet. [Se: Eget kapital]

totalLabel

Total ökning (minskning) av det egna kapitalet

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Förändringar i eget kapital [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Beskrivning av förändringar i riskexponering

Upplysningar: IFRS 7.33 c

documentation

En beskrivning av ändringar i exponeringen för risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Förändringar i värdering till verkligt värde, tillgångar [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Förändringar i värdering till verkligt värde, företagets egna egetkapitalinstrument [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Förändringar i värdering till verkligt värde, skulder [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Förändringar i kreditderivats verkliga värde [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Upplysningar: IFRS 7.9 c

documentation

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar (eller en grupp av finansiella tillgångar) som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången bestämt antingen a) som beloppet för den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella tillgångar]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

Upplysningar: IFRS 7.9 d

documentation

Ökning (minskning) i det verkliga värdet för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Derivat [member]; Finansiella tillgångar]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

label

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk

Upplysningar: IFRS 7.10A a, Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.10 a

documentation

En ökning (minskning) i det verkliga värdet för en finansiell skuld som är hänförlig till ändringar i den skuldens kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Ökning (minskning) i verkligt värde för lån eller fordringar, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.9 c

documentation

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisk för lånen eller fordringarna som bestämts antingen a) som värdet av den förändring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar

Upplysningar: Sista giltighetsdag 2023-01-01 IFRS 7.9 d

documentation

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar. [Se: Derivat [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

label

Ökning (minskning) i goodwill

Upplysningar: IFRS 3.B67 d

documentation

Ökningen (minskningen) i goodwill. [Se: Goodwill]

totalLabel

Total ökning (minskning) i goodwill

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

label

Ändringar i goodwill [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

label

Förändringar i försäkringsavtal för avstämning efter komponenter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

label

Förändringar i försäkringsavtal för avstämning efter återstående försäkringsskydd och inträffade skador [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

label

Ändringar i immateriella tillgångar och goodwill [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Ökning (minskning) i andra immateriella tillgångar än goodwill

Upplysningar: IAS 38.118 e

documentation

Ökningen (minskningen) i andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

totalLabel

Total ökning (minskning) i andra immateriella tillgångar än goodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

label

Ändringar i andra immateriella tillgångar än goodwill [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X)duration, debit

label

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Exempel: IAS 1.102, Upplysningar: IAS 1.99

documentation

Minskningen (ökningen) av lager av färdiga varor och produkter i arbete. [Se: Varulager; Nuvarande färdigvaror; Nuvarande produkter i arbete]

negatedLabel

Ökning (minskning) av lager av färdiga varor och produkter i arbete

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

label

Ökning (minskning) i förvaltningsfastigheter

Upplysningar: IAS 40.76, Upplysningar: IAS 40.79 d

documentation

Ökningen (minskningen) i förvaltningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

totalLabel

Total ökning (minskning) i förvaltningsfastigheter

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

label

Ändringar i förvaltningsfastigheter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

label

Ändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

label

Ändringar i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

label

Beskrivning av förändringar i metoder och antaganden som används vid förberedelse av känslighetsanalys

Upplysningar: IFRS 7.40 c

documentation

En beskrivning av förändringar i de metoder och antaganden som används vid förberedelse av en känslighetsanalys av de typer av marknadsrisk som företaget är exponerat för. [Se: Marknadsrisk [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

label

Beskrivning av ändringar i de metoder som används för att mäta risk

Upplysningar: IFRS 7.33 c

documentation

En beskrivning av ändringar i de metoder som används för värdering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

label

Ändringar i