EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0626-20191214

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626 av den 5 mars 2019 om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/2019-12-14

02019R0626 — SV — 14.12.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/626

av den 5 mars 2019

om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 131 17.5.2019, s. 31)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1981 av den 28 november 2019

  L 308

72

29.11.2019
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/626

av den 5 mars 2019

om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning avser förteckningar av livsmedelssäkerhetsskäl över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel ska tillåtas för införsel till unionen i enlighet med artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

färskt kött : färskt kött enligt definitionen i punkt 1.10 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

2.

köttberedningar : köttberedningar enligt definitionen i punkt 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

3.

kött : kött enligt definitionen i punkt 1.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

4.

fjäderfä : fjäderfä enligt definitionen i punkt 1.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

5.

frilevande vilt : frilevande vilt enligt definitionen i punkt 1.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

6.

ägg : ägg enligt definitionen i punkt 5.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

7.

äggprodukter : äggprodukter enligt definitionen i punkt 7.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

8.

köttprodukter : köttprodukter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

9.

behandlade magar, blåsor och tarmar : behandlade magar, blåsor och tarmar enligt definitionen i punkt 7.9 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

10.

musslor : musslor enligt definitionen i punkt 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

11.

fiskeriprodukter : fiskeriprodukter enligt definitionen i punkt 3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

12.

obehandlad mjölk : obehandlad mjölk enligt definitionen i punkt 4.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

13.

mjölkprodukter : mjölkprodukter enligt definitionen i punkt 7.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

14.

råmjölk : råmjölk enligt definitionen i avsnitt IX punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

15.

råmjölksbaserade produkter : råmjölksbaserade produkter enligt definitionen i avsnitt IX punkt 1 bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

16.

grodlår : grodlår enligt definitionen i punkt 6.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

▼M1

17.

snäckor : snäckor enligt definitionen i punkt 6.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 och alla andra arter av snäckor tillhörande familjerna Helicidae, Hygromiidae eller Sphincterochilidae avsedda att användas som livsmedel.

▼B

18.

utsmält djurfett : utsmält djurfett enligt definitionen i punkt 7.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

19.

fettgrevar : fettgrevar enligt definitionen i punkt 7.6 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

20.

gelatin : gelatin enligt definitionen i punkt 7.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

21.

kollagen : kollagen enligt definitionen i punkt 7.8 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

22.

honung : honung enligt definitionen i del IX punkt 1 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 ( 1 ).

23.

biodlingsprodukter : biodlingsprodukter enligt definitionen i del IX punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 1308/2013.

24.

reptilkött : reptilkött enligt definitionen i artikel 2.16 i delegerad förordning (EU) 2019/625.

25.

insekter : insekter enligt definitionen i artikel 2.17 i delegerad förordning (EU) 2019/625.

Artikel 3

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in färskt kött och köttberedningar från hov- och klövdjur till unionen

Sändningar av färskt kött och köttberedningar från hov- och klövdjur avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med artikel 14 a i förordning (EU) nr 206/2010.

Artikel 4

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att till unionen föra in kött från fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt, köttberedningar från fjäderfä samt ägg och äggprodukter

Sändningar av kött från fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt, köttberedningar från fjäderfä samt ägg och äggprodukter avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 798/2008 ( 2 ).

Artikel 5

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att till unionen föra in kött från vilda harar och kaniner, vilda landlevande däggdjur, utom hov- och klövdjur och harar och kaniner, samt hägnade kaniner

Sändningar av kött från vilda harar och kaniner, vilda landlevande däggdjur, utom hov- och klövdjur och harar och kaniner, samt hägnade kaniner avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 119/2009.

Artikel 6

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar, utom fjälster, till unionen

Sändningar av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar, utom fjälster, avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med artikel 3 b i beslut 2007/777/EG.

Sändningar av biltong/jerky och pastöriserade köttprodukter avsedda att användas som livsmedel får emellertid endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med del 3 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

Artikel 7

Tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in fjälster till unionen

Sändningar av fjälster avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med artikel 1 beslut 2003/779/EG.

Artikel 8

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in levande, kylda, frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor till unionen

Sändningar av levande, kylda, frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga I. Men införsel till unionen av de adduktorer hos kammusslor (Pectinidae) som inte tillhör vattenbruket, helt och hållet separerade från inälvor och gonader, ska tillåtas även från tredjeländer som inte förtecknas där.

Artikel 9

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in andra fiskeriprodukter än de som avses i artikel 8 till unionen

Sändningar av andra fiskeriprodukter än de som avses i artikel 8 avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II.

Artikel 10

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, råmjölk, mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter till unionen

Sändningar av obehandlad mjölk, råmjölk, mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera till unionen i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 605/2010.

Artikel 11

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in grodlår till unionen

Sändningar av grodlår avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga III.

▼M1

Artikel 12

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in snäckor till unionen

Sändningar av snäckor som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga III till den här förordningen.

▼B

Artikel 13

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in utsmält djurfett och fettgrevar till unionen

Sändningar av utsmält djurfett och fettgrevar avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera sådana köttprodukter till unionen i enlighet med artikel 3 b i) i beslut 2007/777/EG.

Artikel 14

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in gelatin och kollagen till unionen

▼M1

1.  Sändningar av gelatin och kollagen som härrör från nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller från Malaysia, Pakistan, Sydkorea eller Taiwan.

2.  Sändningar av gelatin och kollagen som härrör från fjäderfä och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 eller från Taiwan.

▼B

3.  Sändningar av gelatin och kollagen som härrör från fiskeriprodukter och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II.

4.  Sändningar av gelatin och kollagen som härrör från harar och kaniner samt vilda landlevande däggdjur, utom hov- och klövdjur, och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009.

Artikel 15

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att till unionen föra in råvaror för framställning av gelatin och kollagen

1.  Sändningar av råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera sändningar av färskt kött från vissa hov- och klövdjur till unionen i enlighet med artikel 14 a i förordning (EU) nr 206/2010.

2.  Sändningar av råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från fjäderfä och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 och från vilka det är tillåtet att importera fjäderfäkött av respektive arter enligt den delen av bilagan.

3.  Sändningar av råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från fiskeriprodukter och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II.

4.  Sändningar av råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från harar och kaniner samt vilda landlevande däggdjur, utom hov- och klövdjur, och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009.

Artikel 16

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att till unionen föra in behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen

1.  Sändningar av behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller från Malaysia, Pakistan, Sydkorea eller Taiwan.

2.  Sändningar av behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från fjäderfä och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 eller från Taiwan.

3.  Sändningar av behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från fiskeriprodukter och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II.

4.  Sändningar av behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen som härrör från harar och kaniner samt vilda landlevande däggdjur, utom hov- och klövdjur, och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009.

5.  Sändningar av de behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen som avses i avsnitt XIV kapitel I punkt 4 b iii i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa från vilka sådana råvaror får föras in som härrör från de varorna i enlighet med artikel 15 i denna förordning.

Artikel 17

Förteckning över tredjeländer från vilka det är tillåtet att föra in honung och andra biodlingsprodukter till unionen

Sändningar av honung och andra biodlingsprodukter avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer som förtecknats i kolumnen ”Land” i bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU ( 3 ) och märkts med ett ”X” i kolumnen ”Honung” i samma bilaga.

Artikel 18

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa högförädlade produkter till unionen

Sändningar av högförädlat kondroitinsulfat, högförädlad hyaluronsyra, högförädlade andra hydrolyserade broskprodukter, högförädlat kitosan, glukosamin, löpe och husbloss samt högförädlade aminosyror avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från följande tredjeländer eller regioner i dessa:

1. När det gäller råvaror som härrör från hov- och klövdjur, de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller Malaysia, Pakistan, Sydkorea eller Taiwan.

2. När det gäller råvaror som härrör från fiskeriprodukter, alla tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II.

3. När det gäller råvaror som härrör från fjäderfä, de tredjeländer eller områden som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

Artikel 19

Förteckning över tredjeländer från vilka det är tillåtet att föra in reptilkött till unionen

Sändningar av reptilkött avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från Botswana, Schweiz ( 4 ), Sydafrika, Vietnam eller Zimbabwe.

▼M1

Artikel 20

Tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in insekter till unionen

Sändningar av insekter avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från och har sänts från ett tredjeland eller en region i detta som förtecknas i bilaga IIIa till den här förordningen.

▼B

Artikel 21

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in andra produkter av animaliskt ursprung till unionen

Sändningar av andra produkter av animaliskt ursprung än de som avses i artiklarna 3–20 och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från följande tredjeländer eller regioner i dessa:

1. Om de härrör från hov- och klövdjur, de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller Malaysia, Pakistan, Sydkorea eller Taiwan.

2. Om de härrör från fjäderfä, de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 eller Taiwan.

3. Om de härrör från fiskeriprodukter, de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II.

4. Om de härrör från harar och kaniner samt vilda landlevande däggdjur, utom hov- och klövdjur, de tredjeländer och regioner i dessa som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009.

5. Om de härrör från andra arter, de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i punkterna 1–4 i denna artikel för varje produkt av animaliskt ursprung.

Artikel 22

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759

Genomförandeförordning (EU) 2016/759 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska utgå.

2. Bilaga I ska utgå.

Artikel 23

Upphävande

Beslut 2006/766/EG ska upphöra att gälla. Hänvisningar till beslut 2006/766/EG ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 24

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska, till och med den 20 april 2021, fortsätta att tillåta införsel till sina territorier av de sändningar av fjälster som avses i artikel 7 från tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att importera sådana sändningar till unionen i enlighet med artikel 1 i beslut 2003/779/EG.

Artikel 25

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IFÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA FRÅN VILKA DET ÄR TILLÅTET ATT FÖRA IN LEVANDE, KYLDA, FRYSTA ELLER BEREDDA MUSSLOR, TAGGHUDINGAR, MANTELDJUR OCH MARINA SNÄCKOR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL TILL UNIONEN (1)

LAND, ISO-KOD

TREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA

ANMÄRKNINGAR

AU

Australien

 

CA

Kanada

 

CH

Schweiz (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grönland

 

JM

Jamaica

Endast marina snäckor

JP

Japan

Endast frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

KR

Sydkorea

Endast frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

MA

Marocko

Beredda musslor av arten Acanthocardia tuberculatum ska åtföljas av a) ett extra hälsointyg i enlighet med förlagan i tillägg V del B i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 27) och b) analysresultaten av ett test som visar att musslorna inte innehåller sådana halter av paralytiskt skaldjursgift (PSP) som kan påvisas genom bioassay

NZ

Nya Zeeland

 

PE

Peru

Endast rensade Pectinidae (kammusslor) från vattenbruk

TH

Thailand

Endast frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

TN

Tunisien

 

TR

Turkiet

 

US

Förenta staterna

Delstaten Washington och Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Endast frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

(1)   Inbegripet sådana som omfattas av definitionen av fiskeriprodukter i punkt 3.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(2)   I enlighet med avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).
BILAGA IIFÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA FRÅN VILKA DET ÄR TILLÅTET ATT FÖRA IN ANDRA FISKERIPRODUKTER ÄN DEM SOM OMFATTAS AV BILAGA I TILL UNIONEN

LAND, ISO-KOD

TREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA

BEGRÄNSNINGAR

AE

Förenade Arabemiraten

 

AG

Antigua och Barbuda

Endast levande hummer

AL

Albanien

 

AM

Armenien

Endast levande viltlevande kräftor, värmebehandlade viltfångade kräftor och frysta viltfångade kräftor

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AZ

Azerbajdzjan

Endast kaviar

BA

Bosnien och Hercegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Endast vattenbruksprodukter

BR

Brasilien

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Vitryssland

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Endast fiskeriprodukter som fångats, (eventuellt) rensats, frysts och slutförpackats till sjöss

CH

Schweiz (1)

 

CI

Elfenbenskusten

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypten

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsöarna

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Endast fisk som inte har genomgått någon annan form av bearbetning eller beredning än bortskärande av huvud, rensning, kylning eller frysning. Den minskning av frekvensen fysiska kontroller som föreskrivs i kommissionens beslut 94/360/EG (EGT L 158, 25.6.1994, s. 41) ska inte gälla.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesien

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

 

KR

Sydkorea

 

KZ

Kazakstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marocko

 

MD

Moldavien

Endast kaviar

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Nordmakedonien

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauretanien

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiverna

 

MX

Mexiko

 

MY

Malaysia

 

MZ

Moçambique

 

NA

Namibia

 

NC

Nya Kaledonien

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nya Zeeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Franska Polynesien

 

PG

Papua Nya Guinea

 

PH

Filippinerna

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbien

Med undantag för Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999

 

RU

Ryssland

 

SA

Saudiarabien

 

SB

Salomonöarna

 

SC

Seychellerna

 

SG

Singapore

 

SH

Sankt Helena

Inkluderar inte öarna Tristan da Cunha och Ascension

 

Tristan da Cunha

Inkluderar inte öarna Sankt Helena och Ascension

Endast hummer (färsk eller fryst)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TN

Tunisien

 

TR

Turkiet

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Förenta staterna

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   I enlighet med avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).
BILAGA IIIFÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA FRÅN VILKA DET ÄR TILLÅTET ATT FÖRA IN GRODLÅR OCH SNÄCKOR SOM ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL OCH SOM BERETTS I ENLIGHET MED AVSNITT XI I BILAGA III TILL FÖRORDNING (EG) NR 853/2004 TILL UNIONEN

LAND, ISO-KOD

TREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA

BEGRÄNSNINGAR

AE

Förenade Arabemiraten

 

AL

Albanien

 

▼M1

AM

Armenien

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AZ

Azerbajdzjan

 

BA

Bosnien och Hercegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brasilien

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Vitryssland

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Schweiz (1)

 

CI

Elfenbenskusten

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypten

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsöarna

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesien

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

 

KR

Sydkorea

 

KZ

Kazakstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marocko

 

MD

Moldavien

Endast snäckor

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Nordmakedonien

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauretanien

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiverna

 

MX

Mexiko

 

MY

Malaysia

 

MZ

Moçambique

 

NA

Namibia

 

NC

Nya Kaledonien

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nya Zeeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Franska Polynesien

 

PG

Papua Nya Guinea

 

PH

Filippinerna

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbien

Med undantag för Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999

 

RU

Ryssland

 

SA

Saudiarabien

 

SB

Salomonöarna

 

SC

Seychellerna

 

SG

Singapore

 

SH

Sankt Helena

Inkluderar inte öarna Tristan da Cunha och Ascension

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

SY

Syrien

Endast snäckor

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TN

Tunisien

 

TR

Turkiet

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Förenta staterna

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   I enlighet med avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

▼M1
BILAGA IIIa

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in insekter, i enlighet med artikel 20Land, ISO-kod

Tredjeländer eller regioner i dessa

Anmärkningar

CA

Kanada

 

CH

Schweiz

 

KR

Sydkorea

 

▼B
BILAGA IVJÄMFÖRELSETABELL SOM AVSES I ARTIKEL 23

Beslut 2006/766/EG

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 8

Artikel 2

Artikel 9

Artikel 3

Artikel 4

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 2 ) Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

( 3 ) Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).

( 4 ) I enlighet med avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

Top