EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0216-20220204

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/2022-02-04

02019R0216 — SV — 04.02.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/216

av den 30 januari 2019

om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

(EGT L 038 8.2.2019, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/111 av den 25 januari 2022

  L 19

1

28.1.2022


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 085I, 27.3.2019, s.  69 (2019/216)

►C2

Rättelse, EGT L 010, 15.1.2020, s.  3 (2019/216)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/216

av den 30 januari 2019

om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000Artikel 1

1.  

Tullkvoter i den lista över unionens medgivanden och åtaganden som är fogad till allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994) ska fördelas mellan unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) i enlighet med följande metod:

a) 

Unionens nyttjandeandel av importen (i procent) inom varje enskild tullkvot ska fastställas på grundval av en näraliggande representativ treårsperiod.

b) 

Unionens nyttjandeandel av importen (i procent) ska beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten för att erhålla dess andel av en viss tullkvot.

c) 

För enskilda tullkvoter för vilka ingen handel kan iakttas under den representativa period som fastställs i led a ska unionens andel i stället, i enlighet med förfarandet i led b, fastställas på grundval av unionens andel av importen (i procent) inom en annan tullkvot med exakt samma produktdefinition eller inom motsvarande tullpositioner utanför tullkvoten.

2.  

Unionens andel av de tullkvoter som avses i punkt 1 och som följer av tillämpningen av den metod som avses i den punkten ska vara följande:

a) 

När det gäller tullkvoter för jordbruksprodukter som fastställda enligt del A i bilagan.

b) 

När det gäller fiskeriprodukter, industriprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter som fastställda enligt delarna B och C i bilagan.

Artikel 2

Samtidigt som förenlighet med den metod som avses i artikel 1.1 säkerställs, och i synnerhet att tillträdet till marknaderna i unionen i dess sammansättning efter Förenade kungarikets utträde inte överstiger det som avspeglas i andelen av handelsflödena under en representativ period ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 3 för att ändra delarna A och C i bilagan för att ta hänsyn till följande:

a) 

Eventuella internationella överenskommelser slutna av unionen enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om de tullkvoter som avses i de delarna av bilagan, och

b) 

relevanta uppgifter som den eventuellt får antingen under förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor med ett intresse i en viss tullkvot.

Artikel 3

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 9 februari 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( 1 ).
5.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  
En delegerad akt som antas enligt artikel 2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 4

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att i enlighet med del C i bilagan till den här förordningen anpassa volymerna för de tullkvoter som öppnats och förvaltas genom förordning (EG) nr 847/2006. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

Artikel 5

1.  
Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättas genom artikel 285.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ( 2 ). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 32/2000 ska ändras på följande sätt:

1. 

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 10a

I syfte att tilldela de tullkvoter som ingår i unionens lista över medgivanden och åtaganden till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen, samtidigt som förenlighet med den metod som avses i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 ( *1 ) säkerställs och, i synnerhet att tillträdet till marknaderna i unionen i dess sammansättning efter Förenade kungarikets utträde inte överstiger det som avspeglas i andelen av handelsflödena under en representativ period ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b för att ändra bilaga I till den här förordningen för att ta hänsyn till följande:

a) 

Eventuella internationella överenskommelser slutna av unionen enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om de tullkvoter som avses i bilaga I till den här förordningen.

b) 

Relevanta uppgifter som den eventuellt får antingen under förhandlingarna i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor med ett intresse i en viss tullkvot.

Artikel 10b

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 9 februari 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( *2 ).
5.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  
En delegerad akt som antas enligt artikel 10a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
2. 

Bilaga I ska ersättas med texten i del B i bilagan till denna förordning.

Artikel 7

1.  
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2.  
Artiklarna 1.2 och 6.2 ska tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EG) nr 32/2000 upphör att tillämpas på Förenade kungariket.
3.  
Andra artiklar än de som avses i punkt 2 ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

DEL AProduktbeskrivning

Enhet

Kvantiteter för EU28

Land (1)

Löpnummer

Nyttjandedel av kvoten för EU-27 (2)

Andel av kvoten för EU-27

Levande nötkreatur och andra oxdjur

styck

710

EO (3)

090114

100  %

710

Levande nötkreatur och andra oxdjur

styck

711

EO

090115

100  %

711

Levande nötkreatur och andra oxdjur

styck

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

ton (produktvikt)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Kött av hög kvalitet med eller utan ben

ton (produktvikt)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Benfritt kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

ton (produktvikt)

12 500

99,6  %

12 453

Kött av hög kvalitet med eller utan ben

ton (produktvikt)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Benfritt kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

ton (produktvikt)

4 076

87,9  %

3 584

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

ton (produktvikt)

11 500

Förenta staterna / CAN

094002

99,8  %

11 481

▼M1 —————

▼B

Kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

ton

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Benfritt kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst

ton

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

ton (benfri vikt)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Benfritt buffelkött, fryst

ton (benfri vikt)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Benfritt buffelkött, fryst

Benfritt buffelkött, färskt, kylt eller fryst

ton (benfri vikt)

200

ARG

094004

100  %

200

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

ton (vikt med ben)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

ton (vikt med ben)

EO

094058

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

ton

800

ÖVR (4)

094020

100  %

800

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

ton

700

ARG

094460

100  %

700

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Hela eller halva slaktkroppar från tamsvin, färska, kylda eller frysta

ton

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, med undantag av filé, föreliggande separat

ton

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, med undantag av filé, föreliggande separat

ton

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Rygg och delar av tamsvin, med ben, färska eller kylda

— Sidor (randiga) av tamsvin och delar därav, frysta

ton

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Benfri rygg och skinka av tamsvin, färska, kylda eller frysta

ton

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Benfri rygg och skinka av tamsvin, färska, kylda eller frysta

ton

4 922

US

094170

36  %

1 770

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

— Filé av tamsvin, färsk, kyld eller fryst

ton

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Berett eller konserverat kött av tamsvin

ton

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Rå korv, torr eller bredbar

Annan korv

ton

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Levande får och getter utom renrasiga avelsdjur

ton (slaktkroppsvikt)

105

ÖVR

092019

100  %

105

Levande får och getter utom renrasiga avelsdjur

ton (slaktkroppsvikt)

215

MKD

 

100  %

215

Levande får och getter utom renrasiga avelsdjur

ton (slaktkroppsvikt)

91

EO

092019

100  %

91

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

850

BIH

 

48,3  %

410

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

200

ÖVR

092015

100  %

200

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

ton (slaktkroppsvikt)

200

EO

092016

89,2  %

178

Slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta

ton

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta

ton

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Benfria styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta

ton

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta

ton

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta

ton

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta

ton

094412

Kött av kalkon, färskt, kylt eller fryst

ton

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

ton

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

ton

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

ton

094422

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta

ton

21 345

Förenta staterna

094169

100  %

21 345

Saltat fjäderfäkött

ton

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Saltat fjäderfäkött

ton

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Saltat fjäderfäkött

ton

828

ÖVR

094213

99,5  %

824

Beredningar av kalkonkött

ton

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Beredningar av kalkonkött

ton

11 596

ÖVR

094218

97,5  %

11 301

Kokt kycklingkött av arten Gallus domesticus

ton

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Kokt kycklingkött av arten Gallus domesticus

ton

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Kokt kycklingkött av arten Gallus domesticus

ton

11 443

ÖVR

094216

74  %

8 471

Beredningar av höns, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Beredningar av höns, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

340

ÖVR

094261

69,4  %

236

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

2 800

ÖVR

094260

59,6  %

1 669

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

295

BRA

094253

55,3  %

163

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

470

ÖVR

094262

55,3  %

260

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

10

THA

094257

0  %

0

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

220

ÖVR

094263

72,1  %

159

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

600

THA

094258

50  %

300

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

148

ÖVR

094264

0  %

0

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

600

THA

094259

46,4  %

278

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

ton

125

ÖVR

094265

46,4  %

58

Ägg av fjäderfä med skal, ätbara

ton

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Äggulor

Fågelägg utan skal

ton (ägg med skal)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Äggalbumin

ton (ägg med skal)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Skummjölkspulver

ton

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

ton (varor likvärdiga med smör)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 viktprocent men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas ”Ammix” och ”Spreadable”)

ton

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 viktprocent men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas ”Ammix” och ”Spreadable”)

ton

 

NZL

094195

 

 

Ost och ostmassa:

— Pizzaost, fryst, skuren i bitar, vardera med en vikt som inte överstiger 1 g, i behållare med en nettovikt av 5 kg eller mera, med en vattenhalt av 52 viktprocent eller mera och en fetthalt av 38 viktprocent eller mera beräknat på torrsubstansen

ton

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Ost och ostmassa:

— Emmentaler, inbegripet bearbetad Emmentaler

ton

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Ost och ostmassa:

— Gruyère, Sbrinz, inbegripet bearbetad Gruyère

ton

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Ost och ostmassa:

— Ost för bearbetning

ton

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Ost för bearbetning

ton

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Ost för bearbetning

ton

500

AUS

094522

100  %

500

Ost och ostmassa:

— Cheddar

ton

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

ton

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

ton

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

ton

4 000

CAN

094513

0  %

0

Annan ost

ton

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Potatis, färsk eller kyld, under tiden 1 januari–15 maj

ton

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Tomater

ton

472

EO

090094

98,2  %

464

Vitlök

ton

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Vitlök

ton

ARG

094099

Vitlök

ton

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Vitlök

ton

CHN

094100

Vitlök

ton

6 023

ÖVR

094106

61,6  %

3 711

Vitlök

ton

ÖVR

094102

Morötter och rovor, färska eller kylda

ton

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Gurkor, färska eller kylda, under tiden 1 november–15 maj

ton

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Andra grönsaker, färska eller kylda (paprika)

ton

500

EO

090057

100  %

500

Torkad lök

ton

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Maniokrot (kassava)

ton

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Maniokrot (kassava), annan än pelletar av mjöl

Arrow-, salepsrot och liknande rötter med hög halt av stärkelse

ton

825 000

IDN

090126

0  %

0

Maniokrot (kassava), annan än pelletar av mjöl

Arrow-, salepsrot och liknande rötter med hög halt av stärkelse

ton

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Maniokrot (kassava), annan än pelletar av mjöl

Arrow-, salepsrot och liknande rötter med hög halt av stärkelse

ton

145 590

ÖVR

090128

85,5  %

124 552

Maniokrot (kassava), annan än pelletar av mjöl

Arrow-, salepsrot och liknande rötter med hög halt av stärkelse

ton

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Maniokrot (kassava), annan än pelletar av mjöl

Arrow-, salepsrot och liknande rötter med hög halt av stärkelse

ton

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Sötpotatis, av andra slag än sådana som används som livsmedel

ton

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Sötpotatis, av andra slag än sådana som används som livsmedel

ton

5 000

ÖVR

090131

99,7  %

4 985

Svampar av släktet Agaricus, beredda, konserverade eller tillfälligt konserverade

ton

33 980

EO

 

100  %

33 980

Svampar av släktet Agaricus, beredda, konserverade eller tillfälligt konserverade

ton

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mandlar, andra än bittermandlar

ton

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Apelsiner, färska

ton

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Andra citrushybrider

ton

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Citroner, under tiden 15 januari–14 juni

ton

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Bordsdruvor, färska, under tiden 21 juli–31 oktober

ton

1 500

EO

090060

59  %

885

Äpplen, färska, under tiden 1 april–31 juli

ton

696

EO

090061

95,7  %

666

Päron, färska, andra än päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 1 augusti–31 december

ton

1 000

EO

090062

81  %

810

Aprikoser, färska, under tiden 1 augusti–31 maj

ton

500

EO

090058

14,9  %

74

Aprikoser, färska, under tiden 1 juni–31 juli

ton

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Körsbär, färska, andra än surkörsbär, under tiden 21 maj–15 juli

ton

800

EO

090040

13,1  %

105

Ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor och jordgubbar, konserverade

ton

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Fryst apelsinsaft, med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20 °C

ton

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Frukt- och bärsaft

ton

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Druvsaft (inbegripet druvmust)

ton

14 029

EO

090067

0  %

0

Durumvete

ton

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Kvalitetsvete

ton

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Vanligt vete (medelhög och låg kvalitet)

ton

572 000

Förenta staterna

094123

99,99  %

571 943

Vanligt vete (medelhög och låg kvalitet)

ton

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Vanligt vete (medelhög och låg kvalitet)

ton

2 371 600

ÖVR

094125

96,4  %

2 285 665

Vanligt vete (medelhög och låg kvalitet)

ton

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Korn

ton

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Maltkorn

ton

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Beredningar innehållande en blandning av maltodextrin och återstoder av korn före maltprocessen (eventuellt även innehållande annan säd) med återstoder av korn efter maltprocessen och innehållande lägst 12,5 viktprocent protein

Beredningar innehållande en blandning av maltodextrin och återstoder av korn före maltprocessen (eventuellt även innehållande annan säd) med återstoder av korn efter maltprocessen och innehållande lägst 12,5 viktprocent protein och högst 28 viktprocent stärkelse

ton

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Beredningar innehållande en blandning av maltodextrin och återstoder av korn före maltprocessen (eventuellt även innehållande annan säd) med återstoder av korn efter maltprocessen och innehållande lägst 15,5 viktprocent protein

Beredningar innehållande en blandning av maltodextrin och återstoder av korn före maltprocessen (eventuellt även innehållande annan säd) med återstoder av korn efter maltprocessen och innehållande lägst 15,5 viktprocent protein och högst 23 viktprocent stärkelse

ton

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Majs

ton

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Majs

ton

500 000

EO

Löpnummer

100  %

500 000

Majs

ton

2 000 000

EO

Löpnummer

100  %

2 000 000

Majsgluten

ton

10 000

Förenta staterna

090090

100  %

10 000

Sorghum

ton

300 000

EO

Löpnummer

100  %

300 000

Hirs

ton

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Bearbetad havre, annan än gröpad

ton

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Maniokstärkelse

ton

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Maniokstärkelse

ton

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål

ton

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Paddyris

ton

7

EO

090083

66,7  %

5

Råris

ton

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Helt eller delvis slipat ris

ton

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Helt eller delvis slipat ris

ton

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Helt eller delvis slipat ris

ton

9 187

ÖVR

 

74,7  %

6 859

Helt eller delvis slipat ris

ton

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

▼C1

Helt eller delvis slipat ris

ton

25 516

EO

094166

88  %

22 442

▼B

Brutet ris, avsett för framställning av livsmedel enligt nr 1901 10 00

ton

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Brutet ris

ton

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Brutet ris

ton

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Råsocker, för raffinering

ton

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Råsocker, för raffinering

ton

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Råsocker, för raffinering

ton

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Råsocker, för raffinering

ton

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

▼C2

Socker från sockerrör eller sockerbetor

ton (varor likvärdiga med vitsocker)

10 000

IND

094321

58,4  %

5 841

▼B

Socker från sockerrör eller sockerbetor

ton (varor likvärdiga med vitsocker)

1 294 700

ACP

Ej tillämpligt

71,2  %

921 707

Andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

ton

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Andra beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

ton

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Hund- och kattfoder

ton

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Vin av färska druvor (annat än mousserande vin och kvalitetsvin framställt i vissa regioner) på kärl rymmande högst 2 l och med en alkoholhalt på högst 13 volymprocent

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Vin av färska druvor (annat än mousserande vin och kvalitetsvin framställt i vissa regioner) på kärl rymmande över 2 l och med en alkoholhalt på högst 13 volymprocent

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, på kärl rymmande över 2 l och med en alkoholhalt på högst 18 volymprocent

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

(1)   

Officiella landskoder, se http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)   

För åskådlighetens skull har procentsatsen för EU-27:s andel av kvoten rundats av till en decimal. EU-27:s tullkvot har dock beräknats på den exakta procentsatsen.

(3)   

EO = erga omnes

(4)   

ÖVR = övriga

DEL B

Förteckning över gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter

Utan hinder av bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av beskrivningen av produkterna (i kolumnen ”Varuslag”) endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningen inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.Löp-nummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varubeskrivning

Kvotperiod

Kvotmängd

Tullsats (%)

09.0006

0302 41 00

 

Sill och strömming

Från 16.6 till 14.2

31 888 ton

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Torsk av arterna Gadus morhua och Gadus ogac och fisk av arten Boreogadus saida:

Från 1.1 till 31.12

24 998 ton

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

— torkad, även saltad, men inte rökt

— saltad, inte torkad eller rökt och i saltlake

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Euthynnus, för användning i konservindustrin (1)

Från 1.1 till 31.12

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Silverkummel (Merluccius bilinearis), färsk, kyld eller fryst

Från 1.1 till 31.12

1 999 ton

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Kryssfaner av barrträ utan tillsats av andra material:

— med ytor som bearbetats endast genom fanérskärningen, med en tjocklek av mer än 8,5 mm, eller

— putsat, med en tjocklek överstigande 18,5 mm

Från 1.1 till 31.12

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferrokisel (kiseljärn)

Från 1.1 till 31.12

12 600 ton

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferrokiselmangan

Från 1.1 till 31.12

18 550 ton

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrokrom innehållande högst 0,10 viktprocent kol och mer än 30 men högst 90 viktprocent krom (högraffinerat ferrokrom)

Från 1.1 till 31.12

2 804 ton

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Fisk av arten Coregonus, fryst

Från 1.1 till 31.12

1 000 ton

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Sötvattenkräftor, kokta i dill, frysta

Från 1.1 till 31.12

2 965 ton

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Räkor av arten Pandalus borealis, kokta, utan skal, frysta, men inte på annat sätt beredda

Från 1.1 till 31.12

474 ton

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Fiskfiléer av arten Allocyttus spp. och av arten Pseudocyttus maculatus, frysta

Från 1.1 till 31.12

200 ton

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Oblekt garn av lin (annat än blånor), inte i detaljhandelsuppläggningar, med en längdvikt av minst 333,3 decitex (högst nr 30 metrisk numrering), avsett för tillverkning av tvinnat (flertrådigt) garn för skoindustrin och för omlindning av kablar (1)

Från 1.1 till 31.12

400 ton

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Liknande smärre artiklar av glas, andra än glaspärlor, imitationer av naturpärlor och imitationer av ädel- och halvädelstenar

Från 1.1 till 31.12

52 ton

0

09.0052

1806 20

 

Choklad

Från 1.7 till 30.6

2 026 ton

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

Från 1.7 till 30.6

2 245 ton

35

09.0054

1905 90

 

Andra än knäckebröd, kryddade kakor s.k. ’pain d’épices’, söta kex, småkakor o.d.: våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

Från 1.7 till 30.6

409 ton

40

09.0084

1702 50 00

 

Kemiskt ren fruktos

Från 1.1 till 31.12

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Från 1.1 till 31.12

81 ton

43

09.0086

1902 11 00

 

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda eller på annat sätt beredda, utom fylld pasta enligt KN-nr 1902 20 10 och 1902 20 30 . couscous, även beredd

Från 1.1 till 31.12

497 ton

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Livsmedelsberedningar av spannmål

Från 1.1 till 31.12

191 ton

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Från 1.1 till 31.12

702 ton

18

09.0091

1702 50 00

 

Kemiskt ren fruktos

Från 1.7 till 30.6

4 504 ton

 (2)

09.0096

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Förenta staterna

Från 1.7 till 30.6

831 ton

EA (3)

(1)   

Sänkningen av tullsatsen ska ske på de villkor som fastställs i Europeiska unionens tillämpliga bestämmelser i fråga om tullkontroll av användningen av sådana varor (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).

(2)   

Den särskilda tullen är tillfälligt upphävd sedan den 1 juli 1995. Den värdetull som skall beaktas är den som gäller enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)   

Beteckningen EA innebär att varorna ska beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 2658/87.

DEL CVarubeskrivning

Enhet

Kvantiteter för EU28

Land

Löpnummer

Nyttjandedel av kvoten för EU-27

Andel av kvoten för EU-27

Fiskeriprodukter som inte förtecknas i rådets förordning (EG) nr 32/2000

Beredd eller konserverad fisk (annan än hel eller i bitar): av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Beredd eller konserverad fisk (annan än hel eller i bitar): av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Beredd eller konserverad fisk (annan än hel eller i bitar): av sardiner, bonit, makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus och fisk av arten Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Beredd eller konserverad fisk (annan än hel eller i bitar): av sardiner, bonit, makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus och fisk av arten Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9  %

631
Uttalande från kommissionen

Kommissionen ansluter sig helt till principerna om bättre lagstiftning och till de åtaganden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. Kommissionen kommer därför att sträva efter att så snart som möjligt lägga fram ett lagstiftningsförslag för rådet och Europaparlamentet i syfte att anpassa förordning (EG) nr 32/2000 till den rättsliga ram som infördes genom Lissabonfördraget.( 1 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

( *1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (EUT L 38, 8.2.2019, s. 1).

( *2 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

Top