EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R2067-20210101

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01

02018R2067 — SV — 01.01.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/2067

av den 19 december 2018

om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 334 31.12.2018, s. 94)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2084 av den 14 december 2020

  L 423

23

15.12.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/2067

av den 19 december 2018

om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för verifiering av rapporter som inlämnats i enlighet med direktiv 2003/87/EG och för ackreditering och övervakning av kontrollörer.

I denna förordning anges också, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 765/2008, bestämmelser för ömsesidigt erkännande av kontrollörer och referentbedömning av nationella ackrediteringsorgan enligt artikel 15 i direktiv 2003/87/EG.

▼M1

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på verifiering av uppgifter om växthusgasutsläpp och tonkilometer som uppkommer från och med den 1 januari 2019 och som rapporteras i enlighet med artikel 14 i direktiv 2003/87/EG samt för verifiering av uppgifter som är relevanta för uppdateringen av förhandsriktmärken och för fastställandet av gratis tilldelning till anläggningar enligt artikel 10a i det direktivet.

▼B

Artikel 3

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG och artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 gäller följande definitioner i denna förordning:

(1) 

upptäcktsrisk: risken för att kontrollören inte ska upptäcka en väsentlig felaktighet.

(2) 

ackreditering: en förklaring från ett nationellt ackrediteringsorgan om att en kontrollör uppfyller de krav i de harmoniserade standarderna, i den betydelse som avses i artikel 2.9 i förordning (EG) nr 765/2008, och de krav i denna förordning som gäller för att få utföra verifiering av en rapport från en verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör i enlighet med denna förordning.

▼M1

(3) 

kontrollör: en juridisk person som genomför verifieringsverksamhet enligt denna förordning och som vid utfärdandet av en verifieringsrapport är ackrediterad av ett nationellt ackrediteringsorgan enligt förordning (EG) nr 765/2008 och denna förordning, eller en fysisk person som bemyndigats på annat sätt, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.2 i den förordningen.

▼B

(4) 

verifiering: den verksamhet som en kontrollör bedriver för att utfärda en verifieringsrapport enligt denna förordning.

(5) 

felaktighet: ett utelämnande, en missvisande uppgift eller ett fel i de rapporterade uppgifterna från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, utan hänsyn till tillåten osäkerhet enligt artikel 12.1 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

(6) 

väsentlig felaktighet: en felaktighet som enligt kontrollören enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter överskrider väsentlighetsnivån eller som kan påverka den behöriga myndighetens behandling av rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.

▼M1

(6a) 

rapport om årlig verksamhetsnivå: en rapport som lämnas in av en verksamhetsutövare i enlighet med artikel 3.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 ( 1 ).

▼M1

(7) 

rapporten från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör: den årliga utsläppsrapport som ska lämnas av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören enligt artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG eller den tonkilometerrapport som ska lämnas av luftfartygsoperatören för ansökan om tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 3e och 3f i det direktivet, den referensdatarapport som ska lämnas av verksamhetsutövaren enligt artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller den datarapport för ny deltagare som ska lämnas av verksamhetsutövaren enligt artikel 5.2 i den förordningen eller rapporten om årlig verksamhetsnivå.

▼B

(8) 

ackrediteringsområde: verksamhet som avses i bilaga I för vilken ackreditering söks eller har beviljats.

(9) 

kompetens: förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter för att bedriva en verksamhet.

(10) 

väsentlighetsnivå: den kvantitativa tröskel eller brytpunkt över vilken felaktigheter, enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, av kontrollören anses vara väsentliga.

(11) 

kontrollsystem: den riskbedömning och samlade kontrollverksamhet, inklusive fortlöpande förvaltning, som en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör upprättar, dokumenterar, genomför och upprätthåller enligt artikel 59 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller enligt artikel 11 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ , beroende på vad som är tillämpligt.

(12) 

kontrollverksamhet: alla aktiviteter som utförs eller åtgärder som genomförs av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören för att mildra de inneboende riskerna.

(13) 

avvikelse:

a) 

vid verifiering av en verksamhetsutövares utsläppsrapport, en handling eller försummelse från verksamhetsutövarens sida som strider mot tillståndet för utsläpp av växthusgaser och kraven i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten,

b) 

vid verifiering av en luftfartygsoperatörs utsläppsrapport eller tonkilometerrapport, en handling eller försummelse från luftfartygsoperatörens sida som strider mot kraven i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten,

▼M1

c) 

vid verifiering av den referensdatarapport som lämnats av verksamhetsutövaren i enlighet med artikel 4.2 a i delegerad förordning (EU) 2019/331, den datarapport för ny deltagare som lämnats av verksamhetsutövaren i enlighet med artikel 5.2 i den förordningen eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, en handling eller försummelse från verksamhetsutövarens sida som strider mot kraven i övervakningsmetodplanen,

▼B

d) 

vid ackreditering enligt kapitel IV, en handling eller försummelse från kontrollörens sida som strider mot kraven i denna förordning.

(14) 

plats: vid verifiering av en luftfartygsoperatörs utsläppsrapport eller tonkilometerrapport, de ställen där övervakningen fastställs och sköts, inklusive de ställen där relevanta data och uppgifter kontrolleras och lagras.

(15) 

kontrollmiljö: den miljö där det interna kontrollsystemet används och de samlade åtgärder som verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens ledning vidtar för att säkerställa medvetenhet om detta system.

(16) 

inneboende risk risken för att en parameter i rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören innehåller felaktigheter som kan vara väsentliga, enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, innan man tar hänsyn till effekterna av relevant kontrollverksamhet.

(17) 

kontrollrisk: risken för att en parameter i rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören innehåller felaktigheter som kan vara väsentliga, enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, och som inte förebyggs eller upptäcks och korrigeras i rätt tid genom kontrollsystemet.

(18) 

verifieringsrisk: risken, som är en funktion av inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk, för att kontrollören avger ett olämpligt verifieringsutlåtande när en rapport från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören innehåller väsentliga felaktigheter.

(19) 

rimlig säkerhet: en hög men inte absolut säkerhetsnivå klart uttryckt i verifieringsutlåtandet, om att den rapport från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören som är föremål för verifiering inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

(20) 

analytiska förfaranden: analys av fluktuationer och tendenser i data som även omfattar analys av samband som inte överensstämmer med annan relevant information eller som avviker från förväntade värden.

(21) 

intern verifieringsdokumentation: all intern dokumentation som en kontrollör sammanställer för att registrera alla styrkande handlingar om och alla skäl till de verksamheter som utförts för att verifiera en rapport från en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör.

(22) 

EU ETS-revisionsledare: en EU ETS-revisor som leder och övervakar ett verifieringsteam och som är ansvarig för att utföra och rapportera om en verifiering av en rapport från en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör.

(23) 

EU ETS-revisor: en enskild person i verifieringsteamet som ansvarar för att verifiera en rapport från en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör, och som inte är EU ETS-revisionsledaren.

(24) 

teknisk expert: person som tillför detaljerad kunskap och expertis inom ett särskilt ämne som krävs för genomförandet av verifieringsverksamhet enligt kapitel III och för utförandet av ackrediteringsverksamhet enligt kapitel V.

(25) 

säkerhetsnivå: graden av säkerhet i kontrollörens verifieringsrapport, baserat på målet att minska verifieringsrisken med hänsyn till omständigheterna vid verifieringsuppdraget.

(26) 

bedömare: en person som utsetts av ett nationellt ackrediteringsorgan för att utföra bedömningar, enskilt eller som en del av ett bedömarlag, av kontrollörer som avses i denna förordning.

(27) 

bedömningsledare: en bedömare som har det övergripande ansvaret för bedömningen av en kontrollör enligt denna förordning.

(28) 

referensdatarapport: en rapport som lämnas av en verksamhetsutövare i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ .

(29) 

referensdatarapport: en rapport som lämnas av en verksamhetsutövare i enlighet med artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ .

▼M1

(30) 

rapporteringsperiod för verksamhetsnivå: den tillämpliga period som föregår inlämnandet av rapporten om årlig verksamhetsnivå i enlighet med artikel 3.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842.

▼M1

Artikel 4

Presumtion om överensstämmelse

Om en kontrollör visar överensstämmelse med de kriterier som anges i de relevanta harmoniserade standarderna enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EG) nr 765/2008, eller delar därav, vars referensuppgifter har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska kontrollören, med undantag för artiklarna 7.1, 7.4, 22, 27.1, 28, 31 och 32 i denna förordning, antas uppfylla de krav som anges i kapitel II och III i denna förordning, i den mån de tillämpliga harmoniserade standarderna omfattar dessa krav.

▼B

Artikel 5

Allmän ram för ackreditering

Om det i denna förordning inte anges några specifika bestämmelser om de nationella ackrediteringsorganens sammansättning eller om verksamheter och krav med anknytning till ackreditering ska de tillämpliga bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 gälla.KAPITEL II

VERIFIERING

Artikel 6

Verifieringens tillförlitlighet

▼M1

En verifierad utsläppsrapport, tonkilometerrapport, referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå ska vara tillförlitlig för användarna. Den information som rapporten avser att återge, eller rimligen kan förväntas återge, ska återspeglas korrekt.

▼B

Verifieringsprocessen för rapporter från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör ska vara ett effektivt och pålitligt verktyg som stöder förfaranden för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, och som ger information som verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören kan agera utifrån för att förbättra sin förmåga i fråga om övervakning och rapportering av utsläpp eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning.

Artikel 7

Kontrollörens allmänna skyldigheter

1.  
Kontrollören ska genomföra den verifiering och de aktiviteter som krävs enligt detta kapitel med målet att avge en verifieringsrapport där man med rimlig säkerhet drar slutsatsen att rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte innehåller några väsentliga felaktigheter.
2.  
Kontrollören ska planera och utföra verifieringen med en professionell skepsis som innebär en insikt om att det kan finnas omständigheter som gör att uppgifterna i rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören innehåller väsentliga felaktigheter.
3.  
Kontrollören ska utföra verifieringen i allmänhetens intresse och vara oberoende av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och de behöriga myndigheter som ansvarar för direktiv 2003/87/EG.
4.  

Kontrollören ska under verifieringen bedöma följande:

▼M1

a) 

Om rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fullständig och uppfyller de krav som fastställs i bilaga X till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, i bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2019/331 eller artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842, beroende på vad som är tillämpligt.

▼B

b) 

Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har handlat enligt villkoren i tillståndet för utsläpp av växthusgaser och den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten, när det gäller verifiering av en utsläppsrapport från en verksamhetsutövare, respektive enligt kraven i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten när det gäller verifiering av en luftfartygsoperatörs utsläpps- eller tonkilometerrapport.

▼M1

c) 

Med avseende på verifieringen av en verksamhetsutövares referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, om verksamhetsutövaren har handlat enligt villkoren i den övervakningsmetodplan enligt artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2019/331 som godkänts av den behöriga myndigheten.

▼B

d) 

Om uppgifterna i rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fria från väsentliga felaktigheter.

e) 

Om information kan ges till stöd för verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens dataflödesaktiviteter, kontrollsystem och tillhörande förfaranden för att förbättra kvaliteten på deras övervakning och rapportering.

Genom undantag från led c ska kontrollören bedöma huruvida verksamhetsutövarens övervakningsmetodplan uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ även i det fall övervakningsmetodplanen inte behöver godkännas av den behöriga myndigheten före inlämningen av referensdatarapporten. Om kontrollören konstaterar att en övervakningsmetodplan inte uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ ska verksamhetsutövaren ändra övervakningsmetodplanen så att den uppfyller kraven i den förordningen.

Vid tillämpning av led d ska kontrollören erhålla klara och objektiva bevis från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören som stödjer uppgifterna om de sammanlagda utsläppen, tonkilometrarna eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning, med beaktande av alla övriga uppgifter i verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport.

▼M1

5.  
Om kontrollören konstaterar att en verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör inte uppfyller kraven i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller att verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842, ska kontrollören rapportera denna bristande efterlevnad i verifieringsrapporten, även om den berörda övervakningsplanen eller övervakningsmetodplanen, beroende på vad som är lämpligt, har godkänts av den behöriga myndigheten.

▼B

6.  
Om övervakningsplanen inte har godkänts av den behöriga myndigheten enligt artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066, om den inte är fullständig eller om betydande ändringar som avses i artikel 15.3 eller 15.4 i den genomförandeförordningen har gjorts under rapporteringsperioden men inte har godkänts av den behöriga myndigheten, ska kontrollören informera verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören om att denne måste skaffa nödvändigt godkännande av den behöriga myndigheten.

Om övervakningsmetodplanen behöver godkännas av den behöriga myndigheten före inlämningen av referensdatarapporten enligt artikel 8.4 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ och övervakningsmetodplanen inte har godkänts eller är ofullständig eller om betydande ändringar som avses i artikel 9.5 i den förordningen har gjorts men inte godkänts av den behöriga myndigheten, ska kontrollören informera verksamhetsutövaren om att denne måste skaffa nödvändigt godkännande av den behöriga myndigheten.

Efter godkännande av den behöriga myndigheten ska kontrollören fortsätta, upprepa eller anpassa verifieringsverksamheten.

Om godkännande inte har erhållits före utfärdande av verifieringsrapporten ska kontrollören ange detta i verifieringsrapporten.

Artikel 8

Skyldigheter före ingåendet av ett avtal

1.  

Innan de åtar sig ett verifieringsuppdrag ska kontrollörer skaffa sig en god förståelse av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och bedöma om de kan utföra verifieringen. I detta syfte ska kontrollörer göra minst följande:

a) 

Utvärdera riskerna med att utföra en verifiering av rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören i enlighet med denna förordning.

b) 

Granska de uppgifter som lämnats av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, för att fastställa verifieringens omfattning.

c) 

Bedöma om uppdraget ingår i deras ackrediteringsområde.

d) 

Bedöma om de har den kompetens, personal och de resurser som krävs för att utse ett verifieringsteam som kan hantera anläggningens komplexitet eller luftfartygsoperatörens verksamhet och flygflotta och om de framgångsrikt kan slutföra verifieringsverksamheten inom den tidsram som krävs.

e) 

Bedöma om de kan säkerställa att det potentiella verifieringsteamet innehar all kompetens och personal som krävs för att genomföra verifieringsverksamheten avseende den berörda verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.

f) 

För varje efterfrågat verifieringsuppdrag fastställa den tidsåtgång som krävs för att utföra verifieringen på ett korrekt sätt.

2.  
Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören ska bistå kontrollören med all relevant information så att denne kan utföra den verksamhet som avses i punkt 1.

Artikel 9

Tidsåtgång

1.  

Vid fastställandet av tidsåtgång för ett verifieringsuppdrag enligt artikel 8.1 f ska kontrollören minst beakta följande:

a) 

Komplexiteten hos anläggningen eller hos luftfartygsoperatörens verksamhet och flygflotta.

b) 

Detaljnivån och komplexiteten i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller i övervakningsmetodplanen, beroende på vad som är lämpligt.

c) 

Den väsentlighetsnivå som krävs.

d) 

Komplexitet och fullständighet hos verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens dataflödesaktiviteter och kontrollsystem.

e) 

Var information och uppgifter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning finns.

2.  

Kontrollören ska säkerställa att verifieringsavtalet medger fakturering av ytterligare tid i förhållande till den tid som överenskommits i avtalet, om sådan ytterligare tid krävs för strategisk analys, riskanalys eller andra verifieringsverksamheter. Situationer där ytterligare tillkommande tid kan behövas ska minst innefatta följande:

a) 

När, under verifieringen, verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens dataflödesaktiviteter, kontrollverksamheter eller logistik visar sig ha större komplexitet än vad man ursprungligen bedömde.

b) 

När under verifieringen felaktigheter, avvikelser, otillräckliga uppgifter eller fel i uppgifterna identifieras av kontrollören.

3.  
Kontrollören ska registrera den använda tiden i den interna verifieringsdokumentationen.

Artikel 10

Information från en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör

1.  

Före den strategiska analysen och vid andra tidpunkter under verifieringen ska verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören tillhandahålla kontrollören följande:

a) 

Verksamhetsutövarens tillstånd för utsläpp av växthusgaser, om detta har betydelse för verifieringen av verksamhetutövarens utsläppsrapport.

b) 

Den senaste versionen av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens övervakningsplan samt andra relevanta versioner av övervakningsplanen som godkänts av den behöriga myndigheten, inklusive bevis på godkännandet.

c) 

Den senaste versionen av verksamhetsutövarens övervakningsmetodplan samt andra relevanta versioner av övervakningsmetodplanen, inklusive, om tillämpligt, bevis på godkännandet.

d) 

En beskrivning av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens dataflödesaktiviteter.

e) 

Verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens riskbedömning som avses i artikel 59.2 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller i artikel 11.1 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ , beroende på vad som är lämpligt, och en översikt över det samlade kontrollsystemet.

f) 

I tillämpliga fall, den förenklade osäkerhetsbedömning som avses i artikel 7.2 c i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ .

g) 

De förfaranden som avses i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller övervakningsmetodplanen, inklusive rutiner för dataflödesaktiviteter och kontrollverksamhet.

▼M1

h) 

Verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens årliga utsläppsrapport, tonkilometerrapport, referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, beroende på vad som är lämpligt.

▼B

i) 

Föregående tilldelningsperioders referensdatarapporter för tidigare tilldelningsfaser samt, i förekommande fall, rapporter om årlig verksamhetsnivå från tidigare år som lämnats till den behöriga myndigheten vid tillämpning av artikel 10a.21 i direktiv 2003/87/EG.

j) 

I tillämpliga fall, verksamhetsutövarens provtagningsplan som avses i artikel 33 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och som godkänts av den behöriga myndigheten.

k) 

Om övervakningsplanen har ändrats under rapporteringsperioden, dokumentation över alla dessa ändringar i enlighet med artikel 16.3 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

▼M1

ka) 

Om övervakningsmetodplanen ändrades, dokumentation över alla ändringar i enlighet med artikel 9 i genomförandeförordning (EU) 2019/331.

▼M1

l) 

I tillämpliga fall, den rapport som avses i artikel 69.1 och 69.4 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

▼M1

la) 

I tillämpliga fall, information om hur verksamhetsutövaren har korrigerat avvikelser eller åtgärdat rekommendationer om förbättringar som rapporterats i verifieringsrapporten avseende en rapport om årlig verksamhetsnivå från föregående år eller en relevant referensdatarapport.

▼B

m) 

Verifieringsrapporten från föregående år eller föregående referensperiod, beroende på vad som är tillämpligt, om samma kontrollör inte utförde verifieringen av den verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport för det året eller den referensperioden, beroende på vad som är tillämpligt.

▼M1

n) 

All relevant korrespondens med den behöriga myndigheten, särskilt information som rör anmälan av ändringar av övervakningsplanen eller övervakningsmetodplanen, samt korrigering av rapporterade uppgifter, beroende på vad som är lämpligt.

▼B

o) 

Information om databaser och datakällor som används för övervakning och rapportering, inbegripet sådana från Eurocontrol och andra relevanta organisationer.

p) 

Om verifieringen avser utsläppsrapporten för en anläggning för geologisk lagring av växthusgaser i en lagringsplats som är godkänd enligt direktiv 2009/31/EG, den övervakningsplan som krävs enligt det direktivet och de rapporter som krävs enligt artikel 14 i det direktivet och som minst omfattar rapporteringsperioden för den utsläppsrapport som ska verifieras.

q) 

I tillämpliga fall, den behöriga myndighetens godkännande av undantag från platsbesök för anläggningar enligt artikel 31.1.

r) 

Verksamhetsutövarens bevis på efterlevnad av osäkerhetströsklarna för de nivåer som anges i övervakningsplanen.

s) 

Övrig relevant information som krävs för planering och genomförande av verifieringen.

2.  
Innan kontrollören utfärdar sin verifieringsrapport ska verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören förse kontrollören med den slutliga godkända och internt validerade rapporten.

Artikel 11

Strategisk analys

1.  
När verifieringen påbörjas ska kontrollören bedöma verifieringsuppgiftens natur, omfattning och komplexitet genom att göra en strategisk analys av all verksamhet som är relevant för anläggningen eller för luftfartygsoperatören.
2.  

För att förstå verksamheten på den aktuella anläggningen eller hos luftfartygsoperatören ska kontrollören samla in och granska den information som behövs för att bedöma om verifieringsteamet har tillräcklig kompetens för att utföra verifieringen, för att fastställa att tidsåtgången enligt avtalet har fastställts på ett korrekt sätt samt för att tillse att det kan utföra den riskanalys som krävs. Denna information ska omfatta minst följande:

a) 

Den information som avses i artikel 10.1.

b) 

Den väsentlighetsnivå som krävs.

c) 

Information från verifieringar under tidigare år, om kontrollören verifierar rapporter för samma verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör.

3.  

Vid granskning av den information som avses i punkt 2 ska kontrollören minst bedöma följande:

a) 

Med avseende på verifiering av verksamhetsutövarens utsläppsrapport, den anläggningskategori som avses i artikel 19 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och den verksamhet som bedrivs inom anläggningen.

b) 

Med avseende på verifiering av luftfartygsoperatörens utsläppsrapport eller tonkilometerrapport, operatörens storlek och beskaffenhet, fördelningen av information på olika platser samt antal flygningar och typ av flygningar.

c) 

Den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller övervakningsmetodplanen, beroende på vad som är lämpligt, samt närmare uppgifter om den övervakningsmetod som fastställs i övervakningsplanen eller i övervakningsmetodplanen, beroende på vad som är lämpligt.

d) 

Utsläppskällornas och bränsle-/materialmängdernas beskaffenhet, omfattning och komplexitet samt utrustning och processer som har gett upphov till uppgifter om utsläpp och tonkilometer eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning, inklusive den mätutrustning som beskrivs i övervakningsplanen eller övervakningsmetodplanenen, beroende på vad som är lämpligt, ursprung till och tillämpning av beräkningsfaktorer och övriga primärdatakällor.

e) 

Dataflödesaktiviteterna, kontrollsystemet och kontrollmiljön.

4.  

Vid den strategiska analysen ska kontrollören verifiera

a) 

om den övervakningsplan eller, beroende på vad som är lämpligt, den övervakningsmetodplan som presenterats är den senaste version som godkänts av den behöriga myndigheten, om godkännande krävs,

▼M1

b) 

om det under rapporteringsperioden har skett betydande förändringar i övervakningsplanen,

▼M1

ba) 

om det har skett ändringar i övervakningsmetodplanen under referensperioden eller rapporteringsperioden för verksamhetsnivå, beroende på vad som är lämpligt,

▼B

c) 

om sådana ändringar som avses i led b, i förekommande fall, har anmälts till den behöriga myndigheten enligt artikel 15.1 eller artikel 23 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller om de har godkänts av den behöriga myndigheten enligt artikel 15.2 i den genomförandeförordningen,

▼M1

d) 

om sådana ändringar som avses i led ba, i förekommande fall, har anmälts till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 9.3 i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 9.4 i den förordningen.

▼B

Artikel 12

Riskanalys

1.  

Kontrollören ska identifiera och analysera följande aspekter för att utforma, planera och genomföra en effektiv verifiering:

a) 

De inneboende riskerna.

b) 

Kontrollverksamheten.

c) 

Om den kontrollverksamhet som avses i b har genomförts, kontrollriskerna beträffande effektiviteten hos denna kontrollverksamhet.

2.  

Vid identifiering och analys av de aspekter som avses i punkt 1 ska kontrollören minst beakta

a) 

granskningsresultaten av den strategiska analys som avses i artikel 11.1,

b) 

den information som avses i artikel 10.1 och artikel 11.2 c,

c) 

den väsentlighetsnivå som avses i artikel 11.2 b.

3.  
Om kontrollören fastställer att verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har underlåtit att identifiera relevanta inneboende risker och kontrollrisker i sin riskbedömning ska detta meddelas verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.
4.  
Vid behov ska kontrollören mot bakgrund av den information som erhållits vid verifieringen revidera riskanalysen och ändra eller upprepa den verifieringsverksamhet som ska utföras.

Artikel 13

Verifieringsplan

1.  

Kontrollören ska utarbeta en verifieringsplan som är i överensstämmelse med den information som erhållits och de risker som har identifierats vid den strategiska analysen och riskanalysen och som inbegriper minst följande:

a) 

Ett program för verifieringen som beskriver verifieringsverksamhetens typ och omfattning samt tidplan och tillvägagångssätt för verifieringen.

b) 

En testplan där omfattningen av och metoderna för test av kontrollverksamheten samt förfarandena för kontrollverksamheten beskrivs.

▼M1

c) 

En plan för provtagning av data som beskriver omfattningen av och metoder för provtagning relaterad till de data som ligger till grund för de sammanlagda utsläppen enligt utsläppsrapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, de sammanlagda uppgifterna om tonkilometer i luftfartygsoperatörens tonkilometerrapport eller de sammanlagda uppgifterna av relevans för gratis tilldelning i verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå.

▼B

2.  
Kontrollören ska upprätta den testplan som avses i punkt 1 b för att göra det möjligt att fastställa i vilken utsträckning den relevanta kontrollverksamheten kan användas för att bedöma efterlevnad av de krav som avses i artikel 7.4 b, c, d eller artikel 7.4 andra stycket.

Vid fastställande av provuttagets omfattning och förfarandet för provtagning för granskning av kontrollverksamheterna ska kontrollören beakta följande:

a) 

De inneboende riskerna.

b) 

Kontrollmiljön.

c) 

Relevanta kontrollverksamheter.

d) 

Kravet att tillhandahålla ett verifieringsutlåtande med rimlig säkerhet.

3.  

Vid fastställande av provuttagets omfattning och förfarandet för provtagning för insamling av de uppgifter och data som avses i punkt 1 c ska kontrollören beakta följande:

a) 

De inneboende riskerna och kontrollriskerna.

b) 

Resultaten av de analytiska förfarandena.

c) 

Kravet att tillhandahålla ett verifieringsutlåtande med rimlig säkerhet.

d) 

Väsentlighetsnivån.

e) 

Den utsträckning i vilken en enskild uppgift väsentligt bidrar till den samlade uppgiftsmängden.

4.  
Kontrollören ska upprätta och genomföra verifieringsplanen så att verifieringsrisken minskar till en godtagbar nivå, som med rimlig säkerhet garanterar att rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fri från väsentliga felaktigheter.
5.  
Kontrollören ska uppdatera riskanalysen och verifieringsplanen och anpassa verifieringsverksamheten, om det under verifieringen upptäcks att ytterligare risker föreligger som behöver minskas eller om riskerna är mindre än förväntat.

Artikel 14

Verifieringsverksamhet

Kontrollören ska genomföra verifieringsplanen och på grundval av riskanalysen kontrollera genomförandet av den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller av övervakningsmetodplanen, beroende på vad som är lämpligt.

För detta ändamål ska kontrollören minst utföra en omfattande och detaljerad granskning bestående av analytiska förfaranden, verifiering av uppgifter och kontroll av övervakningsmetoden, samt

a) 

kontrollera dataflödesaktiviteter och de system som används i dataflödet, inklusive IT-system,

b) 

kontrollera om kontrollverksamheten hos verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är vederbörligen dokumenterad, genomförd, upprätthållen och tillräckligt effektiv för att reducera de inneboende riskerna,

c) 

kontrollera att de förfaranden som anges i övervakningsplanen eller, beroende på vad som är lämpligt, i övervakningsmetodplanen, är effektiva för att reducera de inneboende riskerna och kontrollriskerna och huruvida förfarandena har genomförts, dokumenterats tillräckligt och upprätthållits korrekt.

För tillämpning av andra stycket led a ska kontrollören spåra dataflödet från primärkällor, genom att följa sekvenser och samspel i verksamhetsutövarens dataflödesaktiviteter, till data sammanställd av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören i dennes rapport.

Artikel 15

Analytiska förfaranden

1.  
Kontrollören ska tillämpa analytiska förfaranden för att bedöma rimligheten och fullständigheten i uppgifterna, om de inneboende riskerna, kontrollrisken och graden av lämplighet hos verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontrollverksamhet visar på ett behov av sådana analytiska förfaranden.
2.  

Vid utförandet av de analytiska förfaranden som avses i punkt 1 ska kontrollören granska de rapporterade uppgifterna för att identifiera potentiella riskområden och därefter validera och anpassa den planerade verifieringsverksamheten. Kontrollören ska åtminstone

a) 

bedöma rimligheten i variationer och tendenser över tiden eller mellan jämförbara poster,

b) 

identifiera direkt avvikande värden, oväntade uppgifter och dataluckor.

3.  

Vid tillämpning av de analytiska förfaranden som avses i punkt 1 ska kontrollören genomföra följande:

a) 

Preliminära analytiska förfaranden för sammanlagda uppgifter innan den verksamhet som avses i artikel 14 utförs, för att förstå de rapporterade uppgifternas natur, komplexitet och relevans.

b) 

Materiella analytiska förfaranden för de sammanlagda uppgifterna och de dataposter som ligger till grund för dessa uppgifter, för att identifiera potentiella strukturella fel och direkt avvikande värden.

c) 

Slutliga analytiska förfaranden för sammanlagda uppgifter, för att säkerställa att alla fel som identifierats under verifieringsprocessen har lösts på ett korrekt sätt.

4.  
Om kontrollören identifierar avvikande värden, variationer, tendenser, dataluckor eller uppgifter som är oförenliga med annan relevant information eller som skiljer sig avsevärt från förväntade mängder eller proportioner ska detta förklaras av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och understödjas av tillkommande relevant bevisning.

På grundval av dessa förklaringar och denna tillkommande bevisning ska kontrollören bedöma effekterna på verifieringsplanen och den verifieringsverksamhet som ska utföras.

Artikel 16

Verifiering av data

1.  
Kontrollören ska verifiera uppgifterna i verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport genom att ingående kontrollera uppgifterna, inbegripet genom att spåra data till primärdatakällorna, jämföra data med uppgifter från externa datakällor och göra avstämningar, kontrollera gränser för rimliga datauppgifter och utföra kontrollberäkningar.
2.  

Kontrollören ska som en del av den verifiering av uppgifter som avses i punkt 1 och med beaktande av den godkända övervakningsplanen eller, beroende på vad som är lämpligt, övervakningsmetodplanen, inbegripet de förfaranden som beskrivs i denna plan, kontrollera följande:

a) 

Gränserna för en anläggning, för att verifiera verksamhetsutövarens utsläppsrapport.

▼M1

b) 

Gränserna för en anläggning och dess delanläggningar, för att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå.

c) 

Fullständigheten i de bränsle-/materialmängder och utsläppskällor som beskrivs i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller, beroende på vad som är lämpligt, i övervakningsmetodplanen, för att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå.

▼B

d) 

Att de flygningar inom en luftfartsverksamhet enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG som luftfartygsoperatören ansvarar för samt uppgifterna om utsläpp respektive om tonkilometer är fullständiga, för att verifiera luftfartygsoperatörens utsläppsrapport och tonkilometerrapport.

e) 

Överensstämmelsen mellan rapporterade uppgifter och massa- och balansdokumentationen, för att verifiera luftfartygsoperatörens utsläppsrapport och rapport om tonkilometer.

f) 

Överensstämmelsen mellan sammanlagd bränsleförbrukning och uppgifter om bränslemängder som köpts in eller på annat sätt införskaffats till de luftfartyg som utfört luftfartsverksamhet, för att verifiera luftfartygsoperatörens utsläppsrapport.

▼M1

fa) 

Korrektheten hos de parametrar som förtecknas i artiklarna 16.5, 19, 20, 21 eller 22 i delegerad förordning (EU) 2019/331 samt de uppgifter som krävs enligt artikel 6.1, 6.2 och 6.4 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842 för att verifiera en rapport om årlig verksamhetsnivå.

▼B

g) 

Överensstämmelsen mellan de sammanlagda rapporterade uppgifterna i verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport och primärdatakällorna.

h) 

De uppmätta värdena med användning av resultaten av de beräkningar som gjorts av verksamhetsutövaren i enlighet med artikel 46 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066, om denne använder en mätningsbaserad metod enligt artikel 21.1 i den förordningen.

i) 

Uppgifternas tillförlitlighet och noggrannhet.

3.  
För att kontrollera fullständigheten hos flygningar som avses i punkt 2 d ska kontrollören använda en luftfartygsoperatörs flygtrafikdata, inklusive data som inhämtats från Eurocontrol eller andra relevanta organisationer som kan bearbeta flygtrafikinformation av den typ som är tillgänglig för Eurocontrol.

Artikel 17

Verifiering av att övervakningsmetoden tillämpats korrekt

1.  
Kontrollören ska kontrollera att den övervakningsmetod som godkänts av den behöriga myndigheten i övervakningsplanen inbegripet specifika uppgifter om den övervakningsmetoden, har tillämpats och genomförts korrekt.
2.  
För att verifiera verksamhetsutövarens utsläppsrapport ska kontrollören kontrollera att den provtagningsplan som avses i artikel 33 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och som godkänts av den behöriga myndigheten har tillämpats och genomförts korrekt.
3.  

►M1  För att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå ska kontrollören kontrollera huruvida den metod för insamling och övervakning av uppgifter som anges i övervakningsmetodplanen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet ◄

a) 

huruvida alla uppgifter om utsläpp, insatser, produktion och energiflöden hänförs korrekt till delanläggningar i linje med de systemgränser som avses i bilaga I till delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ ,

b) 

huruvida uppgifterna är fullständiga och huruvida dataluckor eller dubbelräkning förekommer,

c) 

huruvida verksamhetsnivåerna för produktriktmärken grundar sig på en korrekt tillämpning av de produktdefinitioner som förtecknas i bilaga I till delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ ,

d) 

huruvida verksamhetsnivåerna för delanläggningar med värmeriktmärke, delanläggningar för fjärrvärme, delanläggningar med bränsleriktmärke och delanläggningar med processutsläpp har hänförts korrekt i enlighet med de produkter som produceras och i enlighet med delegerade akter som har antagits i enlighet med artikel 10b.5 i direktiv 2003/87/EG;

▼M1

e) 

huruvida energiförbrukningen i tillämpliga fall har tilldelats varje delanläggning på ett korrekt sätt,

f) 

huruvida värdet på de parametrar som förtecknas i artiklarna 16.5, 19, 20, 21 eller 22 i delegerad förordning (EU) 2019/331 grundar sig på en korrekt tillämpning av den förordningen,

g) 

startdatum för normal drift enligt artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 för kontroll av en rapport om årlig verksamhetsnivå och datarapport för ny deltagare,

h) 

huruvida de parametrar som förtecknas i punkterna 2.3–2.7 i bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2019/331, beroende på vad som är lämpligt för anläggningen, har övervakats och rapporterats korrekt i enlighet med övervakningsmetodplanen för kontroll av en rapport om årlig verksamhetsnivå.

▼M1

4.  
När överförd koldioxid dras ifrån i enlighet med artikel 49 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller överförd dikväveoxid inte räknas som utsläpp i enlighet med artikel 50 i den förordningen, och överförd koldioxid eller dikväveoxid både mäts i den överförande och den mottagande anläggningen ska kontrollören granska huruvida skillnader mellan de uppmätta värdena på de båda anläggningarna kan förklaras med mätdonens osäkerhet och huruvida det korrekta aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena har använts i utsläppsrapporterna från båda anläggningarna.

▼B

Om skillnaderna i de uppmätta värdena mellan anläggningarna inte kan förklaras med mätdonens osäkerhet, ska kontrollören granska huruvida justeringar gjorts för att korrigera skillnaderna mellan de uppmätta värdena, huruvida dessa justeringar är konservativt beräknade och huruvida den behöriga myndigheten godkänt dessa justeringar.

▼M1 —————

▼B

Artikel 18

Verifiering av metoder som tillämpas för saknade uppgifter

1.  
När metoder som fastställts i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten har använts för att komplettera saknade uppgifter i enlighet med artikel 66 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 ska kontrollören kontrollera om de metoder som använts var lämpliga för den särskilda situationen och om de har tillämpats korrekt.

Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har erhållit ett godkännande från den behöriga myndigheten för att använda andra metoder än de som avses i första stycket i enlighet med artikel 66 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 ska kontrollören kontrollera huruvida den godkända metoden har tillämpats och dokumenterats på ett korrekt sätt.

När godkännande av den behöriga myndigheten inte kan erhållas i tid ska kontrollören kontrollera om den metod som används av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören för att komplettera saknade uppgifter säkerställer att utsläppen inte undervärderas och att väsentliga felaktigheter inte uppstår.

2.  
Kontrollören ska kontrollera om den kontrollverksamhet som genomförs av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är effektiv när det gäller att förhindra att uppgifter saknas, enligt vad som avses i artikel 66 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

▼M1

3.  
Om det finns dataluckor i referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig verksamhetsnivå ska kontrollören kontrollera huruvida övervakningsmetodplanen innehåller metoder för hantering av dataluckor i enlighet med artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2019/331 och om dessa metoder var lämpliga för den särskilda situationen och har tillämpats korrekt.

Om ingen tillämplig metod för dataluckor fastställs i övervakningsmetodplanen ska kontrollören kontrollera huruvida det tillvägagångssätt som använts av verksamhetsutövaren för att kompensera för de saknade uppgifterna grundar sig på rimliga bevis och säkerställer att de data som krävs enligt bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2019/331 eller artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842 inte underskattas eller överskattas.

▼B

Artikel 19

Osäkerhetsbedömning

1.  
Om genomförandeförordning (EU) 2018/2066 kräver att verksamhetsutövaren ska kunna visa beaktande av osäkerhetsnivåer för aktivitetsdata och beräkningsfaktorer ska kontrollören bekräfta giltigheten hos de uppgifter som används för att beräkna osäkerhetsnivåerna enligt den godkända övervakningsplanen.
2.  

Om en verksamhetsutövare använder sig av en övervakningsmetod som inte baseras på nivåer enligt artikel 22 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 ska kontrollören kontrollera följande:

a) 

Om en bedömning och kvantifiering av osäkerheten har utförts av verksamhetsutövaren som visar att den föreskrivna övergripande osäkerhetströskeln gällande årsnivån för växthusgasutsläpp enligt artikel 22 c i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 inte har överskridits.

b) 

Giltigheten hos de uppgifter som används för att bedöma och kvantifiera osäkerheten.

c) 

Om den övergripande metod som används för bedömning och kvantifiering av osäkerheten överensstämmer med artikel 22 b i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

d) 

Om det finns bevisning för att villkoren för övervakningsmetoden enligt artikel 22 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 är uppfyllda.

3.  
När delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ kräver att verksamhetsutövaren utför en förenklad osäkerhetsbedömning ska kontrollören bekräfta giltigheten hos de uppgifter som används för den bedömningen.

Artikel 20

Provtagning

1.  
Vid kontroll av efterlevnaden i fråga om de kontroller och kontrollförfaranden som avses i artikel 14 b och c eller vid utförande av de kontroller som avses i artiklarna 15 och 16 får kontrollören använda sig av provtagningsförfaranden specifika för en anläggning eller luftfartygsoperatör, när provtagning anses befogat mot bakgrund av riskanalysen.
2.  
Om kontrollören upptäcker en avvikelse eller en felaktighet vid provtagning, ska kontrollören begära att verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören anger huvudorsakerna till avvikelsen eller felaktigheterna för att kunna bedöma påverkan av avvikelsen eller felaktigheterna i de rapporterade uppgifterna. På grundval av resultatet av denna bedömning ska kontrollören fastställa huruvida ytterligare verifieringsverksamhet behövs, om provtagningens omfattning måste ökas och vilken del av uppgifterna som måste korrigeras av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.
3.  
Kontrollören ska i sin interna verifieringsdokumentation dokumentera resultaten av de kontroller som avses i artiklarna 14–17, inbegripet uppgifter om tillkommande provtagning.

Artikel 21

Platsbesök

1.  
Vid en eller flera lämpliga tidpunkter under verifieringsprocessen ska kontrollören göra ett besök på plats för att bedöma hur mätare och övervakningssystem fungerar, göra intervjuer, utföra den verksamhet som krävs enligt detta kapitel, samt för att samla in den information och den bevisning som behövs för att kontrollören ska kunna avgöra om verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport är fri från väsentliga felaktigheter.
2.  
Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören ska ge kontrollören tillträde för platsbesök.
3.  
För att verifiera verksamhetsutövarens utsläppsrapport ska kontrollören också använda ett besök på plats för att bedöma anläggningens gränser och fullständigheten i angivna bränsle-/materialmängder och utsläppskällor.

▼M1

4.  
För att verifiera verksamhetsutövarens referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå ska kontrollören också använda ett besök på plats för att bedöma anläggningens och dess delanläggningars gränser samt fullständigheten i angivna bränsle-/materialmängder, utsläppskällor och tekniska sammankopplingar.
5.  
För att verifiera verksamhetsutövarens utsläppsrapport, referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå ska kontrollören mot bakgrund av riskanalysen besluta om huruvida besök på ytterligare platser krävs, inbegripet när relevanta delar av dataflödesaktiviteterna och kontrollverksamheten utförs på andra ställen, som företagets huvudkontor och andra fristående kontor.

▼B

Artikel 22

Hantering av felaktigheter, avvikelser och bristande efterlevnad

1.  
►M1  Om kontrollören under verifieringen har identifierat felaktigheter, avvikelser eller bristande efterlevnad i förhållande till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842, beroende på vad som är tillämpligt, ska detta meddelas inom rimlig tid till verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, och denne ska uppmanas att göra nödvändiga korrigeringar. ◄

Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören ska korrigera de felaktigheter och avvikelser som meddelats.

▼M1

Om en bristande efterlevnad av genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 konstaterats, ska verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören underrätta den behöriga myndigheten och korrigera bristen på efterlevnad på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål.

2.  
Felaktigheter, avvikelser och bristande efterlevnad i förhållande till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842, som har korrigerats av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören under verifieringen, ska dokumenteras och markeras som lösta i kontrollörens interna verifieringsdokumentation.

▼B

3.  
Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte korrigerar de felaktigheter och de avvikelser som meddelats av kontrollören i enlighet med punkt 1 innan kontrollören utfärdar verifieringsrapporten ska kontrollören begära att verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören anger huvudorsakerna till avvikelserna eller felaktigheterna för att kunna bedöma inverkan av avvikelserna eller felaktigheterna på de rapporterade uppgifterna.

Kontrollören ska fastställa om icke-korrigerade felaktigheter, enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, i väsentlig grad påverkar den totala mängden rapporterade utsläpp, uppgifter om tonkilometer eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning. Kontrollören ska vid bedömningen av hur väsentliga felaktigheterna är, beakta deras storlek och typ samt de särskilda omständigheterna för deras förekomst.

Kontrollören ska bedöma om en icke-korrigerad avvikelse, enskilt eller tillsammans med andra avvikelser, påverkar de rapporterade uppgifterna och om detta leder till en väsentlig felaktighet.

▼M1

Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte korrigerar den bristande efterlevnaden av genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 i enlighet med punkt 1 innan kontrollören utfärdar verifieringsrapporten, ska kontrollören bedöma huruvida den ej korrigerade bristande efterlevnaden påverkar de rapporterade uppgifterna och om detta leder till en väsentlig felaktighet.

▼B

Felaktigheternas storlek och typ och de särskilda omständigheterna för deras förekomst kan leda till att kontrollören betraktar dem som väsentliga även om de, enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, ligger under väsentlighetsnivån enligt artikel 23.

Artikel 23

Väsentlighetsnivå

1.  

Vid verifiering av utsläppsrapporter ska väsentlighetsnivån motsvara 5 % av de totala rapporterade utsläpp under rapporteringsperioden som är föremål för verifiering, för

a) 

de kategori A-anläggningar som avses i artikel 19.2 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och de kategori B-anläggningar som avses i artikel 19.2 b i den genomförandeförordningen,

b) 

luftfartygsoperatörer med årliga utsläpp på högst 500 kiloton fossil koldioxid.

2.  

Vid verifiering av utsläppsrapporter ska väsentlighetsnivån motsvara 2 % av de totala rapporterade utsläpp under rapporteringsperioden som är föremål för verifiering, för

a) 

de kategori C-anläggningar som avses i artikel 19.2. c i genomförandeförordning (EU) 2018/2066,

b) 

luftfartygsoperatörer med årliga utsläpp på mer än 500 kiloton fossil koldioxid.

3.  
Vid verifiering av rapporter om tonkilometer från luftfartygsoperatörer ska väsentlighetsnivån motsvara 5 % av den sammanlagda rapporterade mängd tonkilometer under rapporteringsperioden som är föremål för verifiering.
4.  

►M1  Vid verifiering av referensdatarapporter, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå ska väsentlighetsnivån motsvara 5 % av det sammanlagda rapporterade värdet av följande: ◄

a) 

Anläggningens totala utsläpp, i det fall uppgifterna rör utsläpp.

b) 

Summan av importer och produktion av mätbar nettovärme, i förekommande fall, om uppgifterna avser mätbar värme

c) 

Summan av de kvantiteter av rökgaser som importeras och produceras inom anläggningen, i förekommande fall.

d) 

Verksamhetsnivån för varje enskild relevant delanläggning med produktriktmärke.

Artikel 24

Slutsatser om resultaten av verifieringen

Vid slutförande av verifieringen och med beaktande av den information som erhållits under denna ska kontrollören

a) 

kontrollera de slutliga uppgifterna från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, däribland uppgifter som har justerats på grundval av information som erhållits under verifieringen,

b) 

granska verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens skäl för eventuella skillnader mellan de slutliga uppgifterna och uppgifter som tillhandahållits tidigare,

c) 

granska resultatet av bedömningen för att avgöra om den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller, beroende på vad som är lämpligt, övervakningsmetodplanen, inklusive de förfaranden som beskrivs i planen, har genomförts korrekt,

d) 

bedöma om verifieringsrisken ligger på en godtagbar låg nivå för att ge rimlig säkerhet,

e) 

säkerställa att tillräcklig bevisning har samlats in för att möjliggöra ett verifieringsutlåtande med rimlig säkerhet om att rapporten är fri från väsentliga felaktigheter,

f) 

säkerställa att verifieringsprocessen har dokumenterats fullständigt i den interna verifieringsdokumentationen och att en slutsats kan avges i verifieringsrapporten.

Artikel 25

Oberoende granskning

1.  
Kontrollören ska lägga fram den interna verifieringsdokumentationen och verifieringsrapporten till en oberoende granskare före utfärdandet av verifieringsrapporten.
2.  
Den oberoende granskaren får inte ha utfört någon av de verifieringsverksamheter som omfattas av granskningen.
3.  
Den oberoende granskningen ska omfatta den fullständiga verifieringsprocessen som beskrivs i detta kapitel och som dokumenterats i den interna verifieringsdokumentationen.

Den oberoende granskningen ska utföras så att det säkerställs att verifieringsprocessen har utförts i enlighet med denna förordning och att förfarandena för verifieringsverksamheten enligt artikel 41 har utförts på ett korrekt sätt och med den professionella omsorg och det professionella omdöme som krävs.

Den oberoende granskaren ska också bedöma huruvida tillräcklig bevisning samlades in så att kontrollören kunde utfärda en verifieringsrapport med rimlig säkerhet.

4.  
Om omständigheter uppstår som kan leda till ändringar i verifieringsrapporten efter granskningen, ska den oberoende granskaren också granska dessa ändringar och bevisningen för dem.
5.  
Kontrollören ska utse en vederbörligen bemyndigad person som ska bestyrka verifieringsrapporten på grundval av den oberoende granskarens slutsatser och bevisningen i den interna verifieringsdokumentationen.

Artikel 26

Intern verifieringsdokumentation

1.  

Kontrollören ska förbereda och sammanställa en intern verifieringsdokumentation som minst innehåller följande:

a) 

Resultatet av genomförd verifieringsverksamhet.

b) 

Den strategiska analysen, riskanalysen och verifieringsplanen.

c) 

Tillräcklig information till stöd för verifieringsutlåtandet, inklusive motiveringar för bedömningar av huruvida de felaktigheter som identifierats har väsentlig inverkan på de rapporterade utsläppen, uppgifterna om tonkilometer eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning.

2.  
Den interna verifieringsdokumentation som avses i punkt 1 ska upprättas på ett sådant sätt att den oberoende granskaren som avses i artikel 25 och det nationella ackrediteringsorganet kan bedöma om verifieringen har utförts i enlighet med denna förordning.

Efter det att verifieringsrapporten bestyrkts i enlighet med artikel 25.5 ska kontrollören inkludera resultaten av den oberoende granskningen i den interna verifieringsdokumentationen.

▼M1

3.  
Kontrollören ska på begäran ge den behöriga myndigheten tillgång till den interna verifieringsdokumentationen, och annan relevant information, för att underlätta en utvärdering av verifieringen från den behöriga myndighetens sida. Den behöriga myndigheten får fastställa en tidsram inom vilken kontrollören måste ge tillgång till denna dokumentation.

▼B

Artikel 27

Verifieringsrapport

1.  

►M1  På grundval av den information som samlats in under verifieringen ska kontrollören utfärda en verifieringsrapport till verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören för varje utsläppsrapport, tonkilometerrapport, referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå som har verifierats. ◄

a) 

Rapporten anses vara tillfredsställande.

b) 

Verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport innehåller väsentliga felaktigheter som inte korrigerats före utfärdandet av verifieringsrapporten.

c) 

Omfattningen av verifieringen är för begränsad i enlighet med artikel 28 och kontrollören har inte kunnat erhålla tillräcklig bevisning för att utfärda ett verifieringsutlåtande med rimlig säkerhet om att rapporten är fri från väsentliga felaktigheter.

d) 

Avvikelser, enskilda eller tillsammans med andra avvikelser, ger otillräcklig klarhet och förhindrar kontrollören från att med rimlig säkerhet slå fast att verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport är fri från väsentliga felaktigheter.

e) 

I det fall övervakningsmetodplanen inte behöver godkännas av den behöriga myndigheten – bristande efterlevnad av delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ ger otillräcklig klarhet och förhindrar kontrollören från att med rimlig säkerhet slå fast att referensdatarapporten eller datarapporten för ny deltagare är fri från väsentliga felaktigheter.

För tillämpning av första stycket led a får verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport anses vara tillfredsställande endast om den är fri från väsentliga felaktigheter.

2.  
Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören ska lämna verifieringsrapporten till den behöriga myndigheten tillsammans med den rapport från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören som verifieringsrapporten avser.
3.  

Verifieringsrapporten ska minst innehålla följande:

a) 

Namnet på den verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör vars rapport verifierats.

b) 

Syftet med verifieringen.

c) 

Omfattningen av verifieringen.

d) 

En hänvisning till den rapport från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören som har verifierats.

e) 

De kriterier som använts för att verifiera rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, inbegripet tillståndet, om tillämpligt, och versionerna av den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller övervakningsmetodplanen, beroende på vad som är lämpligt, och giltighetstiden för varje plan.

f) 

När det gäller verifiering av den referensdatarapport som krävs för tilldelning för perioden 2021–2025, och i det fall den behöriga myndigheten inte kräver ett godkännande av övervakningsmetodplanen, en bekräftelse på att kontrollören har kontrollerat övervakningsmetodplanen och att denna plan är förenlig med delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ .

g) 

När det gäller verifiering av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens utsläppsrapport, sammanlagda utsläpp eller tonkilometer per verksamhet som avses i bilaga I till direktiv 2003/87/EG och per anläggning eller luftfartygsoperatör.

h) 

När det gäller verifiering av referensdatarapporten eller datarapporten för ny deltagare, sammanlagda årliga verifierade uppgifter för varje år i referensperioden med avseende på den årliga verksamhetsnivån samt de utsläpp som hänförs till delanläggningen.

▼M1

ha) 

När det gäller verifiering av rapporten om årlig verksamhetsnivå, aggregerade årliga verifierade uppgifter för varje år under rapporteringsperioden för verksamhetsnivån för varje delanläggning för dess årliga verksamhetsnivå.

▼M1

i) 

Rapporteringsperiod, referensperiod eller rapporteringsperiod för verksamhetsnivå som verifierats.

▼B

j) 

Ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, kontrollören och den behöriga myndigheten.

k) 

Verifieringsutlåtandet.

l) 

En beskrivning av felaktigheter och avvikelser som identifierats men inte korrigerats före utfärdandet av verifieringsrapporten.

m) 

Datum för besök på platsen och vem som utfört besöken.

n) 

Information om besök på plats inte gjorts samt skälen till detta.

▼M1

o) 

Alla identifierade brister i efterlevnad av genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 som framkommit under verifieringen.

▼B

p) 

Om ett godkännande från den behöriga myndigheten inte kunnat erhållas i tid för den metod som används för att komplettera dataluckor enligt artikel 18.1 sista stycket, en bekräftelse på huruvida metoden är konservativ och huruvida den leder till väsentliga felaktigheter eller inte.

q) 

Ett utlåtande, i det fall den metod som används för att komplettera dataluckor enligt artikel 12 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ leder till väsentliga felaktigheter.

▼M1 —————

▼M1

ra) 

Om kontrollören har konstaterat relevanta ändringar av de parametrar som förtecknas i artiklarna 16.5, 19, 20, 21 eller 22 i delegerad förordning (EU) 2019/331 eller ändringar av energieffektiviteten i enlighet med artikel 6.1–6.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/1842, en beskrivning av dessa ändringar och tillhörande anmärkningar.

rb) 

I tillämpliga fall, bekräftelse på att det startdatum för normal drift som avses i artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 har kontrollerats.

▼B

s) 

I tillämpliga fall, rekommendationer om förbättringar.

t) 

Namnen på EU ETS-revisionsledaren, den oberoende granskaren och, i tillämpliga fall, EU ETS-revisorerna och den tekniska expert som arbetat med verifieringen av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport.

u) 

Datum och underskrift av en bemyndigad person på kontrollörens vägnar, inbegripet dennes namn.

4.  

►M1  Kontrollören ska tillräckligt detaljerat beskriva felaktigheter, avvikelser och bristande efterlevnad i förhållande till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 så att verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och den behöriga myndigheten får information om följande: ◄

▼M1

a) 

Omfattningen och typen av felaktigheter, avvikelser eller bristande efterlevnad i förhållande till genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842.

▼B

b) 

Varför felaktigheterna har väsentlig inverkan, eller inte.

c) 

Vilken del av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport som felaktigheterna avser eller vilken del av övervakningsplanen eller övervakningsmetodplanen som bristen på efterlevnad avser.

▼M1

d) 

Vilken artikel i genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 eller genomförandeförordning (EU) 2019/1842 som bristen på efterlevnad avser.

▼B

5.  
Vid verifiering av utsläppsrapporter eller tonkilometerrapporter, och om en medlemsstat begär att kontrollören ska lämna uppgifter om verifieringsprocessen utöver de delar som anges i punkt 3 och som inte krävs för att förstå verifieringsutlåtandet, får verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören av effektivitetsskäl lämna denna tilläggsinformation till den behöriga myndigheten separat och vid en annan tidpunkt, dock inte senare än den 15 maj samma år.

Artikel 28

Begränsning av omfattning

Kontrollören kan komma fram till att omfattningen av verifieringen enligt artikel 27.1 c är alltför begränsad i följande situationer:

a) 

Om uppgifter saknas som hindrar en kontrollör från att erhålla den bevisning som krävs för att minska verifieringsrisken till den nivå som krävs för att erhålla en rimlig säkerhetsnivå.

b) 

Om övervakningsplanen inte har godkänts av den behöriga myndigheten.

c) 

Om övervakningsplanen eller, beroende på vad som är lämpligt, övervakningsmetodplanen inte ger tillräcklig information eller är tillräckligt tydlig för att dra en slutsats av verifieringen.

d) 

Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte har gjort tillräckliga uppgifter tillgängliga för att kontrollören ska kunna utföra verifieringen.

e) 

När delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ eller medlemsstaten kräver att övervakningsmetodplanen godkänns av den behöriga myndigheten före inlämningen av referensdatarapporten och den planen inte har godkänts av den behöriga myndigheten innan verifieringen inleds.

Artikel 29

Hantering av kvarvarande avvikelser som inte är väsentliga

1.  
Kontrollören ska i relevanta fall bedöma om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har korrigerat de avvikelser som beskrivs i verifieringsrapporten för den föregående övervakningsperioden enligt de krav på verksamhetsutövaren som avses i artikel 69.4 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte har korrigerat dessa avvikelser i enlighet med artikel 69.4 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 ska kontrollören avgöra om detta ökar eller kan öka risken för felaktigheter.

Kontrollören ska i verifieringsrapporten ange om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har åtgärdat dessa avvikelser.

▼M1

1a.  
Vid verifieringen av rapporten om årlig verksamhetsnivå, ska kontrollören bedöma om verksamhetsutövaren har korrigerat de avvikelser som anges i verifieringsrapporten avseende motsvarande referensdatarapport, datarapport för ny deltagare eller rapport om årlig verksamhetsnivå från föregående rapporteringsperiod för verksamhetsnivå.

Om verksamhetsutövaren inte har korrigerat dessa avvikelser, ska kontrollören avgöra om detta ökar eller kan öka risken för felaktigheter.

Kontrollören ska i verifieringsrapporten ange om verksamhetsutövaren har åtgärdat dessa avvikelser.

▼B

2.  
Kontrollören ska i den interna verifieringsdokumentationen ange uppgifter om hur och när identifierade avvikelser åtgärdats av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören under verifieringen.

Artikel 30

Förbättring av övervaknings- och rapporteringsprocessen

1.  

Om kontrollören har identifierat områden som kan förbättras i verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens förmåga med anknytning till a–e ska kontrollören i verifieringsrapporten ge rekommendationer om förbättringar beträffande verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens förmåga på dessa punkter:

a) 

Verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens riskbedömning.

b) 

Utarbetande, dokumentation, genomförande och underhåll av dataflödesaktiviteter och kontrollverksamhet samt utvärdering av kontrollsystemet.

c) 

Utarbetande, dokumentation, genomförande och upprätthållande av förfaranden för dataflödesaktiviteter och kontrollverksamhet samt andra förfaranden som en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör måste inrätta enligt genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 11.2 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ .

d) 

Övervakning och rapportering av utsläpp eller tonkilometer, även när det gäller att uppnå högre nivåer, minska riskerna och öka övervakningens och rapporteringens effektivitet.

▼M1

e) 

Övervakning och rapportering av uppgifter för referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig verksamhetsnivå.

▼B

2.  
Under verifieringen efter det år då rekommendationer om förbättringar gjordes i verifieringsrapporten ska kontrollören bedöma om och hur verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har genomfört rekommendationerna om förbättringar.

Om verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören inte har genomfört dessa rekommendationer eller om de inte har genomförts korrekt, ska kontrollören bedöma effekten av detta på risken för felaktigheter och avvikelser.

Artikel 31

Förenklad verifiering av anläggningar

1.  
Genom undantag från artikel 21.1 kan kontrollören efter godkännande av en behörig myndighet i enlighet med andra stycket besluta att avstå från besök på platser för anläggningar. Ett sådant beslut ska grunda sig på resultatet av riskanalysen och fattas efter att det har fastställts att alla relevanta uppgifter kan nås på distans och att villkoren för undantag från besök på plats är uppfyllda. Kontrollören ska utan otillbörligt dröjsmål informera verksamhetsutövaren om detta.

I sådana fall ska verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören till den behöriga myndigheten lämna en ansökan om godkännande av kontrollörens beslut att avstå från platsbesöket.

Den behöriga myndigheten ska på grundval av en ansökan som lämnats av verksamhetsutövaren besluta om godkännande av kontrollörens beslut om att avstå från platsbesöket med beaktande av följande:

a) 

De uppgifter som kontrollören lämnat om resultatet av riskanalysen.

b) 

Information om att relevanta uppgifter kan nås på distans.

c) 

Bevisning för att de villkor som anges i punkt 3 inte är tillämpliga på anläggningen.

d) 

Bevisning för att villkoren för undantag från besök på plats är uppfyllda.

2.  
Godkännande från den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska inte krävas för att avstå från besök på plats för anläggningar med låga utsläpp enligt artikel 47.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.
3.  

Kontrollören ska alltid genomföra besök på plats i följande situationer:

▼M1

a) 

När verksamhetsutövarens utsläppsrapport eller rapport om årlig verksamhetsnivå verifieras för första gången av kontrollören.

b) 

För verifiering av verksamhetsutövarens utsläppsrapport, om en kontrollör inte har utfört ett besök på plats för de två rapporteringsperioder som närmast föregår den aktuella rapporteringsperioden.

▼M1

ba) 

För verifiering av verksamhetsutövarens rapport om årlig verksamhetsnivå, om en kontrollör inte har utfört ett besök på plats under verifieringen av rapport om årlig verksamhetsnivå eller en referensdatarapport under de två rapporteringsperioder för verksamhetsnivå som närmast föregår den aktuella rapporteringsperioden för verksamhetsnivå.

▼B

c) 

Om det under rapporteringsperioden har skett betydande ändringar i övervakningsplanen, inbegripet sådana som avses i artikel 15.3 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

▼M1

ca) 

Om det under rapporteringsperioden för verksamhetsnivå har förekommit väsentliga förändringar av anläggningen eller dess delanläggningar som kräver väsentliga förändringar av övervakningsmetodplanen, inbegripet de ändringar som avses i artikel 9.5 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

▼B

d) 

Om en verksamhetsutövares referensdatarapport eller datarapport för ny deltagare verifieras.

▼M1

4.  
Punkt 3 c och 3 ca är inte tillämpliga om det under rapporteringsperioden endast har skett ändringar av standardvärdet enligt vad som avses i artikel 15.3 h i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 9.5 c i delegerad förordning (EU) 2019/331.

▼B

Artikel 32

Villkor för undantag från besök på plats

Villkor för att avstå från besök på plats enligt vad som avses i artikel 31.1 är något av följande:

1. 

►M1  Verifieringen av en verksamhetsutövares utsläppsrapport gäller en anläggning inom kategori A som avses i artikel 19.2 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller en anläggning inom kategori B som avses i artikel 19.2 b i den genomförandeförordningen där ◄

a) 

det endast finns en bränsle-/materialmängd enligt artikel 19.3 c i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 som är naturgas, eller en eller flera bränsle-/materialmängder av ringa omfattning som tillsammans inte överskrider det tröskelvärde för bränsle-/materialmängder av ringa omfattning som anges i artikel 19 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066,

b) 

naturgasen övervakas genom beskattningsgrundande mätmetoder som är föremål för en lämplig rättslig ordning för kontroll av mätare för beskattningsgrundande mätning och som efterlever de erforderliga osäkerhetströsklarna för den tillämpliga nivån,

c) 

endast standardvärden för beräkningsfaktorer för naturgas tillämpas.

2. 

►M1  Verifieringen av en verksamhetsutövares utsläppsrapport gäller en anläggning inom kategori A som avses i artikel 19.2 a i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller en anläggning inom kategori B som avses i artikel 19.2 b i den genomförandeförordningen där ◄

a) 

det endast finns en bränsle-/materialmängd som är ett bränsle utan processutsläpp, och det bränslet antingen är ett fast bränsle som förbränns direkt i anläggningen utan mellanliggande lagring eller ett flytande eller gasformigt bränsle som kan vara föremål för mellanliggande lagring,

b) 

aktivitetsdata avseende bränsle-/materialmängden övervakas med hjälp av en av följande metoder:

i) 

en beskattningsgrundande mätmetod som är föremål för en lämplig rättslig ordning för kontroll av mätare för beskattningsgrundande mätning och som efterlever de erforderliga osäkerhetströsklarna för den tillämpliga nivån,

ii) 

en metod som enbart grundar sig på faktureringsuppgifter med beaktande, i relevanta fall, av lagerförändringar,

c) 

endast standardvärden för beräkningsfaktorer tillämpas,

d) 

den behöriga myndigheten har gett anläggningen tillåtelse att använda en förenklad övervakningsplan i enlighet med artikel 13 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

▼M1

3) 

Verifieringen av en verksamhetsutövares utsläppsrapport gäller en anläggning med låga utsläpp enligt artikel 47.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 och leden a–c i punkt 2 är tillämpliga.

▼M1

3a) 

Verifieringen av en verksamhetsutövares rapport om årlig verksamhetsnivå avser en anläggning enligt punkt 1, 2 eller 3, varvid

a) 

den anläggningen inte omfattar någon annan delanläggning än en delanläggning för vilken ett produktriktmärke enligt artikel 10.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 är tillämpligt, och

b) 

de produktionsuppgifter som är relevanta för produktriktmärket har utvärderats som en del av en revision för redovisningsändamål och verksamhetsutövaren tillhandahåller bevis för detta.

3b) 

Verifieringen av en verksamhetsutövares rapport om årlig verksamhetsnivå avser en anläggning enligt punkt 1, 2 eller 3, varvid

a) 

anläggningen omfattar högst två delanläggningar,

b) 

den andra delanläggningen bidrar med mindre än 5 % till anläggningens totala slutliga tilldelning av utsläppsrätter, och

c) 

kontrollören har tillgång till tillräckliga uppgifter för att i förekommande fall kunna bedöma uppdelningen av delanläggningar.

3c) 

Verifieringen av en verksamhetsutövares rapport om årlig verksamhetsnivå avser en anläggning enligt punkt 1, 2 eller 3, varvid

a) 

anläggningen bara har delanläggningar med värmeriktmärke eller med fjärrvärme, och

b) 

kontrollören har tillgång till tillräckliga uppgifter för att i förekommande fall kunna bedöma uppdelningen av delanläggningar.

▼B

4. 

►M1  Verifieringen av verksamhetsutövarens utsläppsrapport eller rapport om årlig verksamhetsnivå gäller en anläggning som är belägen på en obemannad plats där ◄

a) 

telemetridata från den obemannade platsen skickas direkt till en annan plats där samtliga data bearbetas, hanteras och lagras,

b) 

samma person ansvarar för all datahantering och dataregistrering för denna plats,

▼M1

c) 

mätarna redan har inspekterats på plats av verksamhetsutövaren eller av ett laboratorium i enlighet med artikel 60 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2019/331 och ett undertecknat dokument eller datumstämplade fotografiska bevis som tillhandahålls av verksamhetsutövaren visar att inga ändringar vad gäller mätning eller drift har skett vid anläggningen sedan denna inspektion.

▼B

5. 

►M1  Verifieringen av verksamhetsutövarens utsläppsrapport eller rapport om årlig verksamhetsnivå gäller en anläggning som är belägen på en avlägsen eller otillgänglig plats, och i synnerhet en offshore-anläggning, där ◄

a) 

data som samlas in från den platsen i hög grad centraliseras och överförs till en annan plats där alla data bearbetas, hanteras och lagras i enlighet med god kvalitetssäkring,

▼M1

b) 

mätarna redan har inspekterats på plats av verksamhetsutövaren eller av ett laboratorium i enlighet med artikel 60 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2019/331 och ett undertecknat dokument eller datumstämplade fotografiska bevis som tillhandahålls av verksamhetsutövaren visar att inga ändringar vad gäller mätning eller drift har skett vid anläggningen sedan denna inspektion.

▼B

Punkt 2 får också tillämpas om anläggningen, utöver den bränsle-/materialmängd som avses i led a i den punkten, även använder en eller flera bränsle-/materialmängder av ringa omfattning som tillsammans inte överskrider det tröskelvärde för bränsle-/materialmängder av ringa omfattning som anges i artikel 19 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

▼M1

Punkt 3a b ska tillämpas om den delanläggning som bidrar med 95 % eller mer till anläggningens sammanlagda slutliga tilldelning av utsläppsrätter enligt punkt 3b b är en delanläggning för vilken ett produktriktmärke i enlighet med artikel 10.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 är tillämpligt.

▼B

Artikel 33

Förenklad verifiering för luftfartygsoperatörer

1.  
Genom undantag från artikel 21.1 i denna förordning får kontrollören besluta att avstå från besök på plats hos aktörer som anses vara små utsläppskällor enligt artikel 55.1 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om kontrollören, grundat på sin riskanalys, drar slutsatsen att alla relevanta uppgifter kan nås av denne på distans.
2.  
Om luftfartygsoperatören använder de förenklade verktyg som avses i artikel 55.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 för att fastställa bränsleförbrukningen och om de rapporterade uppgifterna har tagits fram med hjälp av dessa verktyg oberoende av eventuella synpunkter från luftfartygsoperatören, kan kontrollören på grundval av sin riskanalys besluta att inte genomföra de kontroller som avses i artiklarna 14, 16, 17.1, 17.2 och 18 i denna förordning.

Artikel 34

Förenklade verifieringsplaner

Om kontrollören använder en förenklad verifieringsplan, ska kontrollören ange motiveringar för användningen av sådana planer i den interna verifieringsdokumentationen, inklusive bevisning för att villkoren för användning av förenklade verifieringsplaner har uppfyllts.

▼M1

Artikel 34a

Virtuella besök på plats

1.  
Genom undantag från artikel 21.1 får kontrollören, om allvarliga, extraordinära och oförutsebara omständigheter, utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll, hindrar kontrollören från att utföra ett fysiskt besök på plats och om dessa omständigheter inte kan avhjälpas efter att alla rimliga åtgärder vidtagits, besluta att göra ett virtuellt besök på plats, förutsatt att den behöriga myndigheten ger sitt godkännande i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.

Kontrollören ska vidta åtgärder för att minska verifieringsrisken till en godtagbar nivå, som med rimlig säkerhet garanterar att rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fri från väsentliga felaktigheter. Ett fysiskt besök på anläggningen eller hos luftfartygsoperatören ska genomföras utan onödigt dröjsmål.

Beslutet att genomföra ett virtuellt besök på plats ska grunda sig på resultatet av riskanalysen och efter fastställande om att villkoren för att genomföra ett virtuellt besök är uppfyllda. Kontrollören ska utan onödigt dröjsmål informera verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören om detta.

2.  

Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören ska till den behöriga myndigheten lämna in en ansökan om godkännande av kontrollörens beslut att genomföra ett virtuellt besök på plats. Ansökan ska omfatta följande:

a) 

Bevis på att det inte är möjligt att genomföra ett fysiskt besök på plats på grund av allvarliga, extraordinära och oförutsebara omständigheter som ligger utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll.

b) 

Information om hur det virtuella besöket på plats kommer att genomföras.

c) 

Information om resultatet av kontrollörens riskanalys.

d) 

Bevis för de åtgärder kontrollören vidtagit för att minska verifieringsrisken till en godtagbar nivå, som med rimlig säkerhet garanterar att rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören är fri från väsentliga felaktigheter.

3.  
Den behöriga myndigheten ska på grundval av en ansökan som lämnats av berörd verksamhetsutövare eller berörd luftfartygsoperatör fatta ett beslut om godkännande av kontrollörens beslut att genomföra ett virtuellt besök på plats med beaktande av vad som sägs i punkt 2.
4.  

Genom undantag från punkt 3 får den behöriga myndigheten, om ett stort antal anläggningar eller luftfartygsoperatörer påverkas av liknande allvarliga, extraordinära och oförutsebara omständigheter, utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll, och om omedelbara åtgärder krävs på grund av lagstadgade nationella hälsoskäl, tillåta kontrollörer att utföra virtuella besök på plats utan att det krävs ett sådant individuellt godkännande som avses i punkt 3, under följande förutsättningar:

a) 

Den behöriga myndigheten har fastställt att det föreligger allvarliga, extraordinära och oförutsebara omständigheter utanför verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens kontroll och att omedelbara åtgärder krävs på grund av lagstadgade nationella hälsoskäl.

b) 

Verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har informerat den behöriga myndigheten om kontrollörens beslut att genomföra ett virtuellt besök på plats, samt om det som anges i punkt 2.

Den behöriga myndigheten ska granska den information som verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har lämnat i enlighet med led b under bedömningen av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport och informera det nationella ackrediteringsorganet om resultatet av bedömningen.

▼BKAPITEL III

KRAV FÖR KONTROLLÖRER

Artikel 35

Sektorsspecifika ackrediteringsområden

Kontrollören ska endast utfärda en verifieringsrapport för en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som bedriver verksamhet som omfattas av bilaga I och för vilken kontrollören har beviljats ackreditering i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 och denna förordning.

Artikel 36

Löpande kompetensprocess

1.  
Kontrollören ska införa, dokumentera, genomföra och upprätthålla en kompetensprocess för att säkerställa att all personal som ansvarar för verifieringsverksamhet är kompetenta att utföra de uppgifter som tilldelas dem.
2.  

Som en del av kompetensprocessen enligt punkt 1 ska kontrollören minst fastställa, dokumentera, genomföra och upprätthålla följande:

a) 

Allmänna kompetenskriterier för all personal som genomför verifieringsverksamhet.

b) 

Särskilda kompetenskriterier för varje funktion hos kontrollören som genomför verifieringsverksamheten, i synnerhet för EU ETS-revisorer, EU ETS-revisionsledare, oberoende granskare och tekniska experter.

c) 

En metod för att säkerställa fortsatt kompetens samt regelbunden utvärdering av all personal som utför verifieringsverksamhet.

d) 

En process för löpande fortbildning av den personal som utför verifieringsverksamhet.

e) 

En process för att bedöma om kontrollörens ackreditering gäller för verifieringsuppdraget och om kontrollören har rätt kompetens samt den personal och de resurser som krävs för att utse ett verifieringsteam och fullfölja verifieringsverksamheten inom den angivna tidsramen.

De kompetenskriterier som avses i led b ska vara specifika för varje ackrediteringsområde där dessa personer utför verifieringsverksamhet.

Vid bedömningen av kompetens enligt första stycket led c ska kontrollören bedöma personalens kompetens enligt de kompetenskriterier som avses i leden a och b.

Den process som avses i första stycket led e ska också innefatta en process för att bedöma huruvida verifieringsteamet har den kompetens och den personal som krävs för att utföra verifieringsverksamhet hos en viss verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör.

Kontrollören ska utveckla allmänna och särskilda kompetenskriterier som överensstämmer med de kriterier som anges i artikel 37.4 och artiklarna 38, 39 och 40.

3.  
Kontrollören ska regelbundet övervaka och bedöma det arbete som personalen utför inom ramen för verifieringsverksamheten, för att bekräfta deras fortvarande kompetens.
4.  

Kontrollören ska regelbundet granska den kompetensprocess som avses i punkt 1, så att följande säkerställs:

a) 

Att de kompetenskriterier som avses i punkt 2 första stycket led a och b har utarbetats i enlighet med kompetenskraven i denna förordning.

b) 

Att alla frågor som kan identifieras avseende utarbetandet av de allmänna och särskilda kompetenskriterierna enligt punkt 2 första stycket led a och b behandlas.

c) 

Att alla kraven i kompetensprocessen uppdateras och upprätthålls enligt vad som är lämpligt.

5.  
Kontrollören ska ha ett system för att registrera resultaten av den verksamhet som bedrivs inom ramen för den kompetensprocess som avses i punkt 1.
6.  
En tillräckligt kompetent utvärderare ska bedöma kompetensen hos och det arbete som utförs av EU ETS-revisorer och EU ETS-revisionsledare.

Den kompetente utvärderaren ska övervaka revisorerna under verifieringen av verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens rapport, vid anläggningen eller luftfartygsoperatören, beroende på vad som är tillämpligt, för att fastställa om de uppfyller kompetenskriterierna.

7.  
Om en medlem av personalen inte kan visa att han eller hon uppfyller de kompetenskriterier som krävs för en specifik uppgift som tilldelats den personen ska kontrollören identifiera och genomföra ytterligare utbildning eller låta personen arbeta under övervakning av en erfaren person. Kontrollören ska dessutom följa upp personalmedlemmens arbete tills kontrollören anser att personen i fråga har den kompetens som krävs.

Artikel 37

Verifieringsteam

1.  
För varje enskilt kontrolluppdrag ska kontrollören utse ett verifieringsteam som kan utföra den verifieringsverksamhet som avses i kapitel II.
2.  
Verifieringsteamet ska bestå av minst en EU ETS-revisionsledare och, om det krävs enligt kontrollörens slutsatser under den bedömning som avses i artikel 8.1 e och enligt den strategiska analysen, ett lämpligt antal EU ETS-revisorer och tekniska experter.
3.  
För den oberoende granskningen av verifieringsverksamhet som rör ett enskilt verifieringsuppdrag ska kontrollören utse en oberoende granskare som inte får ingå i verifieringsteamet.
4.  

Varje medlem av verifieringsteamet ska

a) 

veta och förstå hur dennes roll i verifieringsprocessen ser ut,

b) 

kunna kommunicera effektivt på det språk som krävs för att utföra sina särskilda uppgifter.

5.  
I verifieringsteamet ska det finnas minst en person som har den tekniska kompetens och den förståelse som krävs för att bedöma särskilda aspekter av teknisk övervakning och rapportering av de verksamheter som avses i bilaga I och som bedrivs på anläggningen eller hos luftfartygsoperatören. I verifieringsteamet ska det även finnas en person som kan kommunicera på det språk som krävs för att verifiera en verksamhetsutövares eller en luftfartygsoperatörs rapport i den medlemsstat där kontrollören utför verifieringen.

▼M1

Om kontrollören verifierar referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig verksamhetsnivå ska det i verifieringsteamet dessutom finnas minst en person som har den tekniska kompetens och den förståelse som krävs för att bedöma de särskilda tekniska aspekterna avseende insamlingen, övervakningen och rapporteringen av uppgifter av relevans för gratis tilldelning.

▼B

6.  
Om verifieringsteamet består av en enda person måste den här personen uppfylla alla kompetenskrav för EU ETS-revisorer och EU ETS-revisionsledare samt de krav som anges i punkterna 4 och 5.

Artikel 38

Kompetenskrav för EU ETS-revisorer och EU ETS-revisionsledare

1.  

En EU ETS-revisor ska ha rätt kompetens för att utföra verifieringen. EU ETS-revisorn ska minst ha följande kompetens:

▼M1

a) 

Kunskaper om direktiv 2003/87/EG, genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 och genomförandeförordning (EU) 2019/1842 när det gäller verifiering av referensdatarapporten, datarapporten för ny deltagare eller rapporten om årlig verksamhetsnivå, denna förordning, relevanta normer och tillämpliga riktlinjer samt annan relevant lagstiftning, inklusive relevanta riktlinjer och lagstiftning som utfärdats av den medlemsstat där kontrollören ska genomföra en verifiering.

▼B

b) 

Kunskaper och erfarenheter av granskning av data, och annan information, inklusive följande:

i) 

Metoder för granskning av data, och annan information, inklusive tillämpning av väsentlighetsnivån och bedömning av graden av väsentlighet hos felaktigheter.

ii) 

Analys av de inneboende riskerna och kontrollriskerna.

iii) 

Urvalsteknik för provtagning av data och granskning av kontrollverksamhet.

iv) 

Bedömning av data- och informationshanteringssystem, IT-system, dataflödesaktiviteter, kontrollverksamhet, kontrollsystem samt förfaranden för kontrollverksamhet.

c) 

Förmåga att utföra verifiering av en rapport från en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör i enlighet med kapitel II.

d) 

Kunskap om och erfarenhet av sektorsspecifik teknisk övervakning och rapportering som är relevant för de verksamhetsområden enigt bilaga I inom vilka EU ETS-revisorn utför verifieringar.

2.  
En EU ETS-revisionsledare ska uppfylla kompetenskraven för EU ETS-revisorer och ska ha visat att han eller hon har den kompetens som krävs för att leda ett verifieringsteam och ansvara för att utföra verifieringsverksamhet enligt denna förordning.

Artikel 39

Kompetenskrav för oberoende granskare

1.  
Den oberoende granskaren ska ha lämplig behörighet för att granska utkastet till verifieringsrapporten och den interna verifieringsdokumentationen enligt artikel 25.
2.  
Den oberoende granskaren ska uppfylla de kompetenskrav för en EU ETS-revisionsledare som avses i artikel 38.2.
3.  
Den oberoende granskaren ska ha den kompetens som krävs för att analysera uppgifterna och bekräfta att de är fullständiga och korrekta, ifrågasätta brist på information eller motsägelsefulla uppgifter samt kontrollera kedjor av uppgifter för att bedöma om den interna verifieringsdokumentationen är fullständig och om den ger tillräcklig information för att stödja utkastet till verifieringsrapport.

Artikel 40

Användning av tekniska experter

1.  
Vid verifieringsverksamheten får kontrollören använda sig av tekniska experter för att tillhandahålla detaljerad kunskap och sakkunskap inom särskilda områden, för att bistå EU ETS-revisorn och EU ETS-revisionsledaren när de utför sina verifieringar.
2.  
Om den oberoende granskaren inte har kompetens att bedöma en viss aspekt i verifieringsprocessen ska kontrollören begära hjälp av en teknisk expert.
3.  
Den tekniske experten ska ha den kompetens och sakkunskap som krävs för att ge effektivt stöd åt EU ETS-revisorn och EU ETS-revisionsledaren eller, vid behov, den oberoende granskaren inom det område där deras kunskaper begärs. Dessutom ska den tekniske experten ha tillräcklig kunskap om de områden som beskrivs i artikel 38.1 a, b och c.
4.  
De tekniska experterna ska utföra specificerade uppgifter under ledning och fullt ansvar av EU ETS-revisionsledaren i det verifieringsteam som den tekniska experten tillhör eller av den oberoende granskaren.

Artikel 41

Förfaranden vid verifieringsverksamhet

1.  
Kontrollören ska inrätta, dokumentera, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden för verifieringsverksamhet enligt beskrivningen i kapitel II och de förfaranden och processer som krävs enligt bilaga II. ►M1  Vid införande och genomförande av dessa förfaranden och processer ska kontrollören utföra den verksamhet som förtecknas i bilaga II till den här förordningen enligt den harmoniserade standard som avses i den bilagan. ◄

▼M1

2.  

Kontrollören ska utforma, dokumentera, införa och upprätthålla ett ledningssystem i enlighet med den harmoniserade standard som avses i bilaga II för att säkerställa följdriktighet i utveckling, genomförande, förbättring och utvärdering av de förfaranden och processer som avses i punkt 1. Ledningssystemet ska innehålla åtminstone

a) 

strategier och ansvarsområden,

b) 

granskning av ledningen,

c) 

internrevisioner,

d) 

korrigeringsåtgärder,

e) 

åtgärder för att hantera risker och möjligheter och vidta förebyggande åtgärder,

f) 

kontroll över dokumenterad information.

▼B

Artikel 42

Dokumentation och kommunikation

▼M1

1.  
Kontrollören ska upprätta och underhålla dokumentation över personalens kompetens och opartiskhet för att visa att denna förordning har följts.

▼B

2.  
Kontrollören ska regelbundet göra information tillgänglig för verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och andra relevanta parter i enlighet med den harmoniserade standard som avses i bilaga II.
3.  
Kontrollören ska säkerställa sekretesskydd av de uppgifter som erhållits vid verifieringen i enlighet med den harmoniserade standard som avses i bilaga II.

Artikel 43

Opartiskhet och oberoende

1.  
Kontrollören ska vara oberoende av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och bedriva sin verifieringsverksamhet opartiskt.

För att säkerställa oberoende och opartiskhet ska kontrollören eller någon annan del av samma juridiska person inte vara en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör, ägare av en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör eller ägas av en sådan, och kontrollören får inte ha några förbindelser med verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören som kan inverka på oberoendet och opartiskheten. Kontrollören ska också vara oberoende av organ som handlar med utsläppsrätter inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser som inrättats i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG.

2.  
Kontrollören ska vara organiserad på ett sådant sätt att dennes objektivitet, oberoende och opartiskhet skyddas.  ►M1  För tillämpning av denna förordning ska de relevanta krav på kontrollörens organisation och struktur som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga II gälla. ◄
3.  
Kontrollören får inte utföra verifieringsverksamhet för en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som innebär en oacceptabel risk för kontrollörens opartiskhet eller som skapar en intressekonflikt. Kontrollören får inte använda personal eller kontraktsanställda vid verifiering av en rapport från en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som medför en faktisk eller potentiell intressekonflikt. Kontrollören ska också säkerställa att verksamhet som bedrivs av personal eller organisationer inte påverkar kontrollens sekretess, objektivitet, oberoende och opartiskhet. ►M1  I detta syfte ska kontrollören övervaka riskerna för opartiskhet och vidta lämpliga åtgärder för att hantera dessa risker. ◄

En oacceptabel risk för opartiskhet eller en intressekonflikt enligt första stycket första meningen ska anses uppstå särskilt i något av följande fall:

a) 

När en kontrollör eller någon annan del av samma juridiska person tillhandahåller konsulttjänster för att utveckla en del av den övervaknings- och rapporteringsprocess som beskrivs i den övervakningsplan som godkänts av den behöriga myndigheten eller, beroende på vad som är lämpligt, i övervakningsmetodplanen, inbegripet utveckling av övervakningsmetoden, utarbetande av rapporter från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer och utarbetande av övervakningsplanen eller övervakningsmetodplanen.

b) 

När en kontrollör eller någon annan del av samma juridiska person tillhandahåller tekniskt stöd för att utveckla eller upprätthålla de system som införts för att övervaka och rapportera utsläpp, uppgifter om tonkilometer eller uppgifter av relevans för gratis tilldelning.

4.  

En intressekonflikt för kontrollören när det gäller förhållandet mellan denne och en verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör ska anses uppstå särskilt i något av följande fall:

a) 

När förhållandet mellan kontrollören och verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören bygger på gemensamt ägande, gemensam förvaltning, gemensam ledning eller personal, delade resurser, gemensamma finanser och gemensamma avtal eller marknadsföringsåtgärder.

b) 

När verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har erhållit konsulttjänster enligt punkt 3 a eller tekniskt stöd enligt punkt 3 b från en konsult, ett organ för teknisk hjälp eller annan organisation som har förbindelser med kontrollören och detta äventyrar kontrollörens opartiskhet.

För tillämpning av led b ska kontrollörens opartiskhet anses vara äventyrad om förbindelserna mellan kontrollören och konsulten, organet för teknisk hjälp eller någon annan organisation bygger på gemensamt ägande, gemensam förvaltning, gemensam ledning eller personal, delade resurser, gemensamma finanser, gemensamma avtal eller marknadsföringsåtgärder och gemensam betalning av försäljningsprovision eller andra incitament för nya kunder.

5.  
►M1  En kontrollör får inte lägga ut ingåendet av avtalet mellan verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och kontrollören, den oberoende granskningen eller utfärdandet av verifieringsrapporten på entreprenad. ◄ För tillämpning av denna förordning ska kontrollörer som lägger ut andra verifieringsverksamheter på entreprenad uppfylla de relevanta krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga II.

▼M1

Dock ska inte ingåendet av avtal med individer om att utföra verifieringsverksamhet betraktas som att lägga ut verifieringsverksamhet på entreprenad enligt första stycket, om kontrollören när denne ingår dessa avtal tar fullt ansvar för den verifieringsverksamhet som utförs av den kontraktsanställda personalen. När kontrollören ingår avtal om att utföra verifieringsverksamhet, ska kontrollören kräva att dessa individer undertecknar ett skriftligt avtal om att de följer kontrollörens förfaranden och att det inte föreligger någon intressekonflikt vid utförandet av denna verifieringsverksamhet.

▼B

6.  
Kontrollören ska införa, dokumentera, genomföra och upprätthålla ett förfarande för att garantera att kontrollören, delar av samma juridiska person som kontrollören, andra organisationer som avses i punkt 4 och all personal och alla kontraktsanställda som deltar i verifieringen fortlöpande är opartiska och oberoende. Denna process ska omfatta en mekanism för att garantera kontrollörens opartiskhet och oberoende och ska uppfylla de relevanta krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga II.

▼M1

6a.  
Vid kontroll av samma verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör som under föregående år ska kontrollören beakta risken för opartiskhet och vidta åtgärder för att minska risken för opartiskhet.

▼B

7.  
Om en EU ETS-revisionsledare utför sex årliga verifieringar för en viss luftfartygsoperatör ska EU ETS-revisionsledaren göra ett uppehåll på tre på varandra följande år vad gäller tillhandahållande av verifieringstjänster till samma luftfartygsoperatör. Den längsta perioden på sex år omfattar alla verifieringar avseende växthusgasutsläpp som utförs för luftfartygsoperatören och som inleds efter ikraftträdandet av denna förordning.

▼M1

8.  
Om en EU ETS-revisionsledare utför årliga verifieringar under fem på varandra följande år för en viss anläggning, ska EU ETS-revisionsledaren göra ett uppehåll på tre på varandra följande år vad gäller tillhandahållande av verifieringstjänster i fråga om samma anläggning. Perioden om maximalt fem år omfattar EU ETS-verifiering av utsläpp eller tilldelningsuppgifter som utförts för anläggningen med start efter den 1 januari 2021.

▼BKAPITEL IV

ACKREDITERING

Artikel 44

Ackreditering

En kontrollör som utfärdar en verifieringsrapport till en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör ska vara ackrediterad för de verksamhetsområden som avses i bilaga I för vilka kontrollören utför en verifiering av en verksamhetsutövares eller luftfartygsoperatörs rapport.

▼M1

Vid verifiering av referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig verksamhetsnivå ska en kontrollör som utfärdar en verifieringsrapport till en verksamhetsutövare dessutom vara ackrediterad för verksamhetsgrupp nr 98 enligt bilaga I.

▼B

Artikel 45

Ackrediteringens syfte

Under ackrediteringsprocessen och tillsynen av ackrediterade kontrollörer ska de nationella ackrediteringsorganen bedöma huruvida kontrollören och dess personal som utför verifieringsverksamhet

a) 

har kompetens att utföra verifiering av rapporter från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer i enlighet med denna förordning,

b) 

utför verifiering av rapporter från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer i enlighet med denna förordning,

c) 

uppfyller de krav som avses i kapitel III.

Artikel 46

Ansökan om ackreditering

1.  
►M1  Alla juridiska personer som inrättats enligt en medlemsstats nationella lagstiftning kan ansöka om ackreditering i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 765/2008 och bestämmelserna i detta kapitel. ◄

Ansökan om ackreditering ska innehålla den information som krävs på grundval av den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

2.  

Förutom den information som avses i punkt 1 ska den sökande innan den bedömning som aves i artikel 45 påbörjas även göra följande uppgifter tillgängliga för det nationella ackrediteringsorganet:

a) 

Alla uppgifter som begärs av det nationella ackrediteringsorganet.

b) 

Förfaranden för och information om de processer som avses i artikel 41.1 och information om det kvalitetsledningssystem som avses i artikel 41.2.

c) 

De kompetenskriterier som avses i artikel 36.2 a och b, resultaten av den kompetensprocess som avses i artikel 36 samt annan relevant dokumentation om kompetensen hos all personal som arbetar med verifieringsverksamhet.

d) 

Information om processen för att garantera upprätthållande av fortlöpande opartiskhet och oberoende enligt vad som avses i artikel 43.6, inbegripet relevant dokumentation över den sökandes och dennes personals opartiskhet och oberoende.

e) 

Information om tekniska experter och nyckelpersoner som arbetar med verifiering av rapporter från verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer.

f) 

Systemet och processen för att säkerställa ändamålsenlig intern verifieringsdokumentation.

g) 

Annan relevant dokumentation som avses i artikel 42.1.

Artikel 47

Förberedelse inför bedömning

1.  
Under förberedelserna av den bedömning som avses i artikel 45 ska varje nationellt ackrediteringsorgan ta hänsyn till komplexiteten hos såväl det ackrediteringsområde för vilket kontrollören ansökt om ackreditering som det kvalitetsledningssystem som avses i artikel 41.2, de förfaranden och den information om processer som avses i artikel 41.1 och de geografiska områden där kontrollören utför eller planerar att utföra verifiering.
2.  
För tillämpning av denna förordning ska det nationella ackrediteringsorganet uppfylla de minimikrav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

Artikel 48

Bedömning

1.  

Det bedömarlag som avses i artikel 58 ska minst genomföra följande inom ramen för den bedömning som avses i artikel 45:

a) 

En granskning av all relevant dokumentation som avses i artikel 46.

b) 

Ett besök på plats hos den sökande för att granska ett representativt urval av den interna verifieringsdokumentationen och bedöma genomförandet av den sökandes kvalitetsledningssystem och de förfaranden och processer som avses i artikel 41.

c) 

Bevittning av ett representativt urval från det begärda ackrediteringsområdet och förmåga och kompetens hos ett representativt urval av den sökandes personal som deltar i verifieringen av rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören, för att säkerställa att personalen arbetar i enlighet med denna förordning.

Vid utförandet av dessa verksamheter ska bedömarlaget uppfylla de krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

2.  
Bedömarlaget ska rapportera granskningsresultaten och avvikelserna till den sökande i enlighet med de krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III och begära att den sökande svarar på de rapporterade resultaten och avvikelserna i enlighet med de bestämmelserna.
3.  
Den sökande ska vidta korrigerande åtgärder för att avhjälpa alla rapporterade avvikelser i enlighet med punkt 2 och i sitt svar till bedömarlagets rapporterade granskningsresultat och avvikelser visa vilka åtgärder som vidtas eller kommer att vidtas inom den tidsram som fastställts av det nationella ackrediteringsorganet för att åtgärda identifierade avvikelser.
4.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska granska den sökandes svar och kommentarer till granskningsresultaten och avvikelserna, som den sökande lämnar i enlighet med punkt 3.

Om det nationella ackrediteringsorganet anser att den sökandes svar är otillräckligt eller icke-ändamålsenligt ska organet begära ytterligare information eller åtgärder från den sökande. Dessutom får det nationella ackrediteringsorganet begära bevisning för att de åtgärder som vidtagits genomförts på ett effektivt sätt eller genomföra en uppföljande bedömning för att bedöma effektiviteten hos de korrigerande åtgärderna.

Artikel 49

Beslut om ackreditering och ackrediteringsbevis

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska beakta de krav som fastställts i den harmoniserade standard som avses i bilaga III när det förbereder för och fattar beslut om huruvida en sökandes ackreditering ska beviljas, utvidgas eller förnyas.
2.  
Om det nationella ackrediteringsorganet har beslutat att bevilja, utvidga eller förnya en sökandes ackreditering ska organet utfärda ett ackrediteringsintyg.

Ackrediteringsbeviset ska minst innehålla den information som krävs på grundval av den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

Ackrediteringsbeviset ska gälla för en period på högst fem år efter den dag då det nationella ackrediteringsorganet utfärdade beviset.

Artikel 50

Tillsyn

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska genomföra en årlig tillsyn av varje kontrollör som det har utfärdat ett ackrediteringsbevis till.

Tillsynen ska minst bestå av följande:

a) 

Ett besök på plats hos kontrollören för att granska de verksamheter som avses i artikel 48.1 b.

b) 

Bevittning av utförande och kompetens hos ett representativt urval av kontrollörens personal i enlighet med artikel 48.1 c.

2.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska genomföra den första tillsynen av en kontrollör i enlighet med punkt 1 senast 12 månader efter den dag då ackrediteringsbeviset utfärdades till den kontrollören.
3.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska utarbeta en tillsynsplan för varje kontrollör på ett sätt som gör det möjligt att göra representativa urval inom det ackrediteringsområde som ska bedömas, i enlighet med de krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.
4.  
På grundval av resultaten från den tillsyn som avses i punkt 1 ska det nationella ackrediteringsorganet bekräfta fortsatt ackreditering.
5.  
När en kontrollör genomför en verifiering i en annan medlemsstat får det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören be det nationella ackrediteringsorganet i den medlemsstat där verifieringen utförs att utföra tillsyn för dess räkning och under dess ansvar.

Artikel 51

Förnyad bedömning

1.  
Innan ackrediteringsbeviset löper ut ska det nationella ackrediteringsorganet genomföra en förnyad bedömning av den kontrollör till vilken det utfärdat ett ackrediteringsbevis, för att fastställa om ackrediteringsbevisets giltighet kan förlängas.
2.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska utarbeta en plan för förnyad bedömning av varje kontrollör på ett sätt som gör det möjligt att göra representativa urval inom det ackrediteringsområde som ska bedömas. Vid planeringen och genomförandet av den förnyade bedömningen ska det nationella ackrediteringsorganet uppfylla de krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

Artikel 52

Extraordinär bedömning

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet får när som helst genomföra en extraordinär bedömning av kontrollören för att säkerställa att kontrollören uppfyller kraven i denna förordning.
2.  
För att de nationella ackrediteringsorganen ska kunna bedöma behovet av en extraordinär bedömning ska kontrollören genast informera det nationella ackrediteringsorganet om alla väsentliga förändringar i fråga om status och verksamhet som är relevanta för ackrediteringen. Väsentliga förändringar ska innefatta de ändringar som nämns i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

Artikel 53

Utökad ackreditering

Det nationella ackrediteringsorganet ska efter en ansökan från en kontrollör om utvidgning av området för en redan beviljad ackreditering, vidta nödvändiga åtgärder för att avgöra huruvida kontrollören uppfyller kraven i artikel 45 för den begärda utvidgningen av området för ackreditering.

Artikel 54

Administrativa åtgärder

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet kan upphäva, återkalla eller begränsa ackrediteringen av en kontrollör som inte uppfyller kraven i denna förordning.

Det nationella ackrediteringsorganet ska upphäva, återkalla eller begränsa ackrediteringen av en kontrollör om kontrollören begär detta.

Det nationella ackrediteringsorganet ska införa, dokumentera, genomföra och upprätthålla ett förfarande för tillfälligt upphävande av ackreditering, återkallande av ackreditering och begränsning av ackrediteringsområdet.

2.  

Det nationella ackrediteringsorganet ska upphäva ackrediteringen eller begränsa ackrediteringsområdet om något av följande inträffar:

a) 

Kontrollören har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av denna förordning.

b) 

Kontrollören har konsekvent och vid upprepade tillfällen underlåtit att uppfylla kraven i denna förordning.

c) 

Kontrollören har överträtt andra specifika villkor som fastställts av det nationella ackrediteringsorganet.

3.  

Det nationella ackrediteringsorganet ska återkalla ackrediteringen om följande inträffar:

a) 

Kontrollören har underlåtit att åtgärda orsaken till ett beslut om att upphäva ackrediteringsbeviset.

b) 

En medlem av kontrollörens högsta ledning eller av kontrollörens personal som deltar i verifieringsverksamhet enligt denna förordning har dömts för bedrägeri.

c) 

Kontrollören har avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information.

4.  
Ett nationellt ackrediteringsorgans beslut om att upphäva, återkalla eller begränsa området för en ackreditering i enlighet med punkterna 2 och 3 ska kunna överklagas.

Medlemsstaterna ska inrätta förfaranden för behandling av sådana överklaganden.

5.  
Ett nationellt ackrediteringsorgans beslut om att upphäva, återkalla eller begränsa området för en ackreditering ska börja gälla omedelbart efter det att kontrollören har meddelats om detta.

Det nationella ackrediteringsorganet ska direkt avsluta ett upphävande av ett ackrediteringsbevis när det har fått tillräcklig information och är övertygat om att kontrollören uppfyller kraven i denna förordning.KAPITEL V

KRAV AVSEENDE ACKREDITERINGSORGAN FÖR ACKREDITERING AV KONTROLLÖRER FÖR UTSLÄPPSHANDEL

Artikel 55

Det nationella ackrediteringsorganet

1.  
De uppgifter som är relaterade till ackreditering i enlighet med denna förordning ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 765/2008.
2.  
Om en medlemsstat beslutar om att tillåta certifiering av kontrollörer som är fysiska personer, i enlighet med denna förordning, ska uppgifter relaterade till certifieringen av dessa kontrollörer anförtros en nationell myndighet som inte är densamma som det nationella ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EG) nr 765/2008.
3.  
Om en medlemsstat beslutar att utnyttja den möjlighet som anges i punkt 2, ska den säkerställa att den berörda nationella myndigheten uppfyller kraven i denna förordning, inbegripet kraven i artikel 71 i denna förordning, och tillhandahålla styrkande handlingar i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 765/2008.
4.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska vara medlem i det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008.
5.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska ansvara för att hantera ackrediteringen som en offentlig myndighet och ha ett formellt erkännande från medlemsstaten, om ackrediteringen inte hanteras direkt av de offentliga myndigheterna.
6.  
För tillämpning av denna förordning ska det nationella ackrediteringsorganet utföra sina uppgifter i enlighet med de krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

Artikel 56

Gränsöverskridande ackreditering

Om medlemsstaten anser att det inte är ekonomiskt meningsfullt eller hållbart att utse ett nationellt ackrediteringsorgan eller att tillhandahålla ackrediteringstjänster i den betydelse som avses i artikel 15 i direktiv 2003/87/EG ska medlemsstaten anlita ett nationellt ackrediteringsorgan i en annan medlemsstat.

Den berörda medlemsstaten ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 57

Oberoende och opartiskhet

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska vara organiserat på så sätt att det är helt oberoende från de kontrollörer det bedömer och helt opartiskt då det utför sin ackrediteringsverksamhet.
2.  
Därför får det nationella ackrediteringsorganet inte bedriva verksamhet eller erbjuda tjänster som kontrollörer tillhandahåller eller erbjuda kommersiella konsulttjänster, äga aktier eller i övrigt ha ett finansiellt intresse eller ett ledningsansvar i eller hos en kontrollör.
3.  
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55.2 ska det nationella ackrediteringsorganet vara klart åtskilt från den behöriga myndigheten och andra nationella myndigheter vad gäller organisation, ansvar och uppgifter.
4.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska fatta alla slutgiltiga beslut som rör ackrediteringen av kontrollörer.

Det nationella ackrediteringsorganet får dock lägga ut viss verksamhet på entreprenad, om inte annat följer av de krav som fastställs i den harmoniserade standard som avses i bilaga III.

Artikel 58

Bedömarlag

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska utse ett bedömarlag för varje enskild bedömning.
2.  
Bedömarlaget ska bestå av en bedömningsledare och, där så krävs, ett lämpligt antal bedömare eller tekniska experter för ett visst ackrediteringsområde.

I bedömarlaget ska det finnas minst en person som har kunskap om övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/2066 som är relevant för ackrediteringsområdet och den kompetens och förståelse som krävs för att bedöma verifieringsverksamheterna vid anläggningen eller hos luftfartygsoperatören inom det berörda ackrediteringsområdet, och det ska finnas minst en person med kunskap om relevanta nationella regler och riktlinjer.

När det nationella ackrediteringsorganet bedömer kontrollörens kompetens och förmåga med avseende på verksamhetsgrupp nr 98 enligt bilaga I till denna förordning ska bedömarlaget dessutom omfatta minst en person med kunskap om insamling, övervakning och rapportering av uppgifter av relevans för gratis tilldelning i enlighet med delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ samt den kompetens och förståelse som krävs för att bedöma verifieringsverksamheten för den verksamhetsgruppen.

Artikel 59

Kompetenskrav för bedömare

1.  

En bedömare ska ha kompetens att utföra den verksamhet som krävs enligt kapitel IV vid bedömningen av en kontrollör. Bedömaren ska därför

a) 

uppfylla de krav som fastställs i den harmoniserade standard enligt förordning (EG) nr 765/2008 som avses i bilaga III,

▼M1

b) 

ha kunskaper om direktiv 2003/87/EG, genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 och genomförandeförordning 2019/1842 i de fall där bedömaren bedömer kontrollörens kompetens och förmåga avseende område 98 enligt bilaga I till denna förordning, denna förordning, relevanta normer, tillämpliga riktlinjer och annan relevant lagstiftning,

▼B

c) 

ha kunskaper om sådan granskning av data och annan information som avses i artikel 38.1 b, erhållen genom utbildning eller tillgång till en person med sådan kunskap och erfarenhet av granskning av data och information.

2.  
En bedömningsledare ska uppfylla kompetenskraven enligt punkt 1 och ska ha uppvisat kompetens för att leda ett bedömarlag och ansvara för att genomföra en bedömning i enlighet med denna förordning.
3.  
Interna granskare och personer som beslutar om beviljande, utvidgning eller förnyelse av en ackreditering ska utöver kompetenskraven i punkt 1 ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna utvärdera ackrediteringen.

Artikel 60

Tekniska experter

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet får ta med tekniska experter i bedömarlaget som ska tillhandahålla detaljerad sakkunskap inom ett särskilt område som krävs till stöd för bedömningsledaren och bedömaren när de utför bedömningsverksamhet.
2.  

Den tekniska experten ska ha den kompetens som krävs för att ge effektivt stöd åt bedömningsledaren och bedömaren inom det område där en sådan experts kunskaper begärs. Dessutom ska den tekniska experten

▼M1

a) 

ha kunskaper om direktiv 2003/87/EG, genomförandeförordning (EU) 2018/2066, delegerad förordning (EU) 2019/331 och genomförandeförordning 2019/1842 i de fall där den tekniska experten bedömer kontrollörens kompetens och förmåga avseende område 98 i den mening som avses i bilaga I till denna förordning, denna förordning, relevanta normer, tillämpliga riktlinjer och annan relevant lagstiftning,

▼B

b) 

ha tillräcklig insikt i verifieringsverksamhet.

3.  
Den tekniska experten ska genomföra specificerade uppgifter under ledning och fullt ansvar av bedömningsledaren i det berörda bedömarlaget.

Artikel 61

Förfaranden

Det nationella ackrediteringsorganet ska uppfylla de krav som fastställts enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 62

Klagomål

Om klagomål inkommer till det nationella ackrediteringsorganet avseende kontrollören från den behöriga myndigheten, verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören eller andra berörda parter, ska det nationella ackrediteringsorganet inom en rimlig tidsperiod, dock senast tre månader efter att klagomålet inkommit, göra följande:

a) 

Besluta om klagomålets giltighet.

b) 

Säkerställa att den berörda kontrollören ges tillfälle att lämna in sina kommentarer.

c) 

Vidta lämpliga åtgärder för att bemöta klagomålet.

d) 

Registrera klagomålet och de åtgärder som vidtagits.

e) 

Lämna ett svar till den klagande.

Artikel 63

Register och dokumentation

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska ha dokumenterade uppgifterom alla personer som är involverade i ackrediteringsprocessen. Dokumentationen ska omfatta uppgifter om relevanta kvalifikationer, relevant utbildning, erfarenhet, opartiskhet och den kompetens som krävs för att uppfylla kraven i denna förordning.
2.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska ha dokumenterade uppgifter om kontrollören i överensstämmelse med den harmoniserade standarden enligt förordning (EG) nr 765/2008 som avses i bilaga III.

Artikel 64

Tillgång till information och sekretesskydd

1.  
Det nationella ackrediteringsorganet ska regelbundet göra tillgänglig och uppdatera information om sin egen organisation och sin ackrediteringsverksamhet.
2.  
I enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 765/2008 ska det nationella ackrediteringsorganet ha rutiner som säkerställer att den information som inkommit i samband med ackrediteringsverksamheten i tillämpliga fall behandlas konfidentiellt.

Artikel 65

Referentbedömning

1.  
De nationella ackrediteringsorganen ska regelbundet genomgå en referentbedömning.

Referentbedömningen ska organiseras av det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008.

2.  

Det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 ska använda sig av lämpliga kriterier för referentbedömning och en effektiv och oberoende bedömningsprocess för att bedöma följande:

a) 

Om det nationella ackrediteringsorgan som är föremål för referentbedömning har genomfört ackrediteringsverksamheten enligt kapitel IV.

b) 

Om det nationella ackrediteringsorgan som är föremål för referentbedömning uppfyller de krav som fastställs i detta kapitel.

Kriterierna för referentbedömning ska omfatta kompetenskrav för de personer och grupper som utför referentbedömning, vilka är specifika för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser som fastställs i direktiv 2003/87/EG.

3.  
Det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 ska offentliggöra och meddela resultatet av referentbedömningen av det nationella ackrediteringsorganet till kommissionen, de nationella myndigheter som ansvarar för nationella ackrediteringsorgan i medlemsstaterna och den behöriga myndighet i medlemsstaterna eller den kontaktpunkt som avses i artikel 70.2.
4.  
Om ett nationellt ackrediteringsorgan har klarat av en referentbedömning som genomförts av det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 före denna förordnings ikraftträdande, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1, ska det nationella ackrediteringsorganet undantas från kravet på att genomgå en ny referentbedömning efter ikraftträdandet av denna förordning om det kan visa att det efterlever kraven i denna förordning.

För detta ändamål ska det berörda nationella ackrediteringsorganet lämna in en ansökan och relevant bevisning till det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008.

Det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 ska besluta om villkoren för att bevilja ett undantag är uppfyllda.

Undantaget ska gälla under en period på högst tre år från dagen för anmälan av beslutet till det nationella ackrediteringsorganet.

5.  
Den nationella myndighet som i enlighet med artikel 55.2 ansvarar för uppgifter som är relaterade till certifiering av kontrollörer som är fysiska personer i enlighet med denna förordning ska ha lika hög trovärdighet som nationella ackrediteringsorgan som har klarat av en referentbedömning.

För detta ändamål ska den berörda medlemsstaten omedelbart efter sitt beslut om att ge den nationella myndigheten befogenhet att utföra certifiering förse kommissionen och de andra medlemsstaterna med alla relevant styrkande handlingar. Den nationella myndigheten får inte certifiera kontrollörer i enlighet med denna förordning innan den berörda medlemsstaten tillhandahåller de styrkande handlingarna.

Den berörda medlemsstaten ska regelbundet granska hur väl den nationella myndigheten fungerar i syfte att säkerställa att den nationella myndigheten fortsätter att ha lika hög trovärdighet, och hålla kommissionen informerad om detta.

Artikel 66

Korrigerande åtgärder

1.  
Medlemsstaterna ska regelbundet övervaka sina nationella ackrediteringsorgan för att säkerställa att de fortlöpande uppfyller kraven i denna förordning, med beaktande av resultaten av sådan referentbedömning som utförs i enlighet med artikel 65.
2.  
Om ett nationellt ackrediteringsorgan inte uppfyller kraven eller underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning, ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa detta, alternativt säkerställa att sådana åtgärder vidtas, och informera kommissionen om detta.

Artikel 67

Ömsesidigt erkännande av kontrollörer

1.  
Medlemsstaterna ska godkänna likvärdigheten av de tjänster som erbjuds av de nationella ackrediteringsorgan som har klarat av en referentbedömning. Medlemsstaterna ska godta ackrediteringsbevisen för kontrollörer som är ackrediterade av sådana nationella ackrediteringsorgan och respektera dessa kontrollörers rättigheter att utföra verifiering inom sina ackrediteringsområden.
2.  
Om ett nationellt ackrediteringsorgan inte har genomgått en fullständig referentbedömning ska medlemsstaterna godta ackrediteringsbevisen för kontrollörer som är ackrediterade av det nationella ackrediteringsorganet under förutsättning att det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 har inlett en referentbedömning av det nationella ackrediteringsorganet och inte har konstaterat att organet brister i efterlevnad av denna förordning.
3.  
När kontrollörer certifieras av en nationell myndighet som avses i artikel 55.2 ska medlemsstaterna godta det bevis som utfärdats av denna myndighet och respektera dessa kontrollörers rättigheter att utföra verifiering inom sina certifieringsområden.

Artikel 68

Övervakning av tjänster

Om en medlemsstat under en inspektion som utförts i enlighet med artikel 31.4 i direktiv 2006/123/EG har fastställt att en kontrollör inte följer denna förordning ska den behöriga myndigheten eller det nationella ackrediteringsorganet i den medlemsstaten informera det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören.

Det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören ska betrakta denna information som ett klagomål i den betydelse som avses i artikel 62 och ska vidta lämpliga åtgärder och lämna ett svar till den behöriga myndigheten eller det nationella ackrediteringsorganet i enlighet med artikel 73.2 andra stycket.

Artikel 69

Elektroniskt datautbyte och användning av automatiska system

1.  
Medlemsstaterna får kräva att kontrollörerna använder elektroniska mallar eller särskilda filformat för verifieringsrapporter enligt artikel 74.1 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066 eller enligt artikel 13 i delegerad förordning (EU) ►M1  2019/331 ◄ .
2.  
Standardiserade elektroniska mallar eller specifikationer för filformat kan göras tillgängliga för andra typer av kommunikation mellan verksamhetsutövaren, luftfartygsoperatören, kontrollören, den behöriga myndigheten och det nationella ackrediteringsorganet i enlighet med artikel 74.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.KAPITEL VI

INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 70

Informationsutbyte och kontaktpunkter

1.  
Medlemsstaten ska inrätta ett effektivt utbyte av lämplig information och ett effektivt samarbete mellan det nationella ackrediteringsorganet eller, i tillämpliga fall, den nationella myndighet som certifierar kontrollörer och den behöriga myndigheten.
2.  
Om mer än en behörig myndighet utsetts i en medlemsstat enligt artikel 18 i direktiv 2003/87/EG ska medlemsstaten utse en av dessa myndigheter som kontaktpunkt med ansvar för informationsutbytet, för samordningen av arbetet enligt punkt 1 och för den verksamhet som avses i detta kapitel.

Artikel 71

Arbetsprogram för ackreditering och verksamhetsberättelse

1.  

Senast den 31 december varje år ska det nationella ackrediteringsorganet göra tillgängligt för den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ett arbetsprogram som innehåller en lista över de kontrollörer det ackrediterat och vilka som i enlighet med artikel 77 har anmält till det nationella ackrediteringsorganet att de har för avsikt att utföra verifieringar i de medlemsstaterna. Arbetsprogrammet för ackreditering ska minst innehålla följande uppgifter för varje kontrollör:

a) 

Förväntad tid och plats för verifieringsuppdrag.

b) 

Information om aktiviteter som det nationella ackrediteringsorganet har planerat vidta för kontrollören, särskilt övervakning och förnyade bedömningar.

c) 

Datum för planerade bevittningar som ska utföras av det nationella ackrediteringsorganet för att bedöma kontrollören, inklusive adress till och kontaktuppgifter för de verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer som kommer att besökas vid bedömningen.

d) 

Information om huruvida det nationella ackrediteringsorganet har begärt att det nationella ackrediteringsorganet i den medlemsstat där kontrollören utför ett verifieringsuppdrag ska utföra övervakningen.

Om den information som avses i första stycket ändras ska det nationella ackrediteringsorganet lämna in ett uppdaterat arbetsprogram till den behöriga myndigheten senast den 31 januari varje år.

2.  
När arbetsprogrammet för ackreditering har lämnats in enligt punkt 1 ska den behöriga myndigheten inkomma med alla relevanta uppgifter till det nationella ackrediteringsorganet, inbegripet de relevanta nationella lagar och riktlinjer som ska tillämpas.
3.  

Senast den 1 juni varje år ska det nationella ackrediteringsorganet göra tillgänglig en verksamhetsberättelse för den behöriga myndigheten. Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla följande uppgifter för varje kontrollör som har ackrediterats av det nationella ackrediteringsorganet:

a) 

Uppgifter om ackreditering för kontrollörer som nyligen ackrediterats av det nationella ackrediteringsorganet, inklusive ackrediteringsområdet för dessa kontrollörer.

b) 

Alla ändringar av ackrediteringsområdet för dessa kontrollörer.

c) 

Sammanfattning av resultaten från övervakning och förnyade bedömningar som utförts av det nationella ackrediteringsorganet.

d) 

Sammanfattning av resultaten av extraordinära bedömningar som utförts, inbegripet skälen för att genomföra sådana bedömningar.

e) 

Eventuella klagomål på kontrollören som lämnats in sedan den senaste verksamhetsberättelsen och de åtgärder som vidtagits av det nationella ackrediteringsorganet.

f) 

En närmare redogörelse för åtgärder som vidtagits av det nationella ackrediteringsorganet som svar på de uppgifter som delas av den behöriga myndigheten, såvida inte det nationella ackrediteringsorganet betraktar dessa uppgifter som ett klagomål i den betydelse som avses i artikel 62.

Artikel 72

Informationsutbyte om administrativa åtgärder

Om det nationella ackrediteringsorganet har infört administrativa åtgärder för kontrollören enligt artikel 54 eller om ett tillfälligt upphävande av ackrediteringen har avslutats, eller om ett beslut om överklagande har upphävt ett nationellt ackrediteringsorgans beslut om att införa administrativa åtgärder enligt artikel 54, ska det nationella ackrediteringsorganet underrätta följande parter:

a) 

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollören är ackrediterad.

b) 

Den behöriga myndigheten och det nationella ackrediteringsorganet i varje medlemsstat där kontrollören utför verifieringsuppdrag.

Artikel 73

Den behöriga myndighetens informationsutbyte

1.  

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollören utför verifieringsuppdrag ska varje år lämna in minst följande uppgifter till det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören:

a) 

Relevanta resultat från granskning av verksamhetsutövarens och luftfartygsoperatörens rapport och verifieringsrapporterna, i synnerhet om kontrollören inte efterlever kraven i denna förordning.

b) 

Resultaten från inspektion av verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören om resultaten är av betydelse för det nationella ackrediteringsorganet när det gäller övervakning och ackreditering av kontrollören eller om dessa resultat visar att kontrollören inte efterlever kraven i denna förordning.

c) 

Resultaten från utvärderingen av den interna verifieringsdokumentationen hos denna kontrollör om den behöriga myndigheten har utvärderat den interna verifieringsdokumentationen i enlighet med artikel 26.3.

d) 

Klagomål som mottagits av den behöriga myndigheten och som rör kontrollören.

2.  
Om de uppgifter som avses i punkt 1 är bevisning för att den behöriga myndigheten har fastställt att kontrollören inte efterlever kraven i denna förordning ska det nationella ackrediteringsorganet betrakta dessa uppgifter som ett klagomål gällande den kontrollören från den behöriga myndigheten i den betydelse som avses i artikel 62.

Det nationella ackrediteringsorganet ska vidta lämpliga åtgärder för att behandla dessa uppgifter och lämna ett svar till den behöriga myndigheten inom en rimlig tidsperiod, dock senast tre månader efter att klagomålet inkommit. I svaret till den behöriga myndigheten ska det nationella ackrediteringsorganet informera om de åtgärder som det vidtagit och, i tillämpliga fall, de administrativa åtgärder som införts beträffande kontrollören.

Artikel 74

Informationsutbyte om övervakning

1.  
Om det nationella ackrediteringsorganet i den medlemsstat där en kontrollör utför verifiering har anlitats enligt artikel 50.5 för att genomföra övervakning ska det rapportera sina granskningsresultat till det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören, om inte annat överenskommits mellan de båda nationella ackrediteringsorganen.
2.  
Det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören ska beakta de granskningsresultat som avses i punkt 1 vid bedömning av om kontrollören uppfyller kraven i denna förordning.
3.  

Om de granskningsresultat som avses i punkt 1 visar att kontrollören inte efterlever denna förordning ska det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören vidta lämpliga åtgärder enligt denna förordning och dessutom underrätta det nationella ackrediteringsorgan som har utfört övervakningen om följande:

a) 

Vilka åtgärder som vidtagits av det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat kontrollören.

b) 

I tillämpliga fall, hur kontrollören lyckats åtgärda granskningsresultaten.

c) 

Vilka administrativa åtgärder som har införts för kontrollören.

Artikel 75

Informationsutbyte med den medlemsstat där kontrollören är etablerad

Om en kontrollör har beviljats ackreditering av ett nationellt ackrediteringsorgan i en annan medlemsstat än den medlemsstat där kontrollören är etablerad, ska det arbetsprogram för ackreditering och den verksamhetsberättelse som avses i artikel 71 och den information som avses i artikel 72 också lämnas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollören är etablerad.

Artikel 76

Databaser över ackrediterade kontrollörer

1.  
Nationella ackrediteringsorgan, eller, i tillämpliga fall, nationella myndigheter enligt artikel 55.2 ska upprätta och hantera en databas till vilken andra nationella ackrediteringsorgan, nationella myndigheter, kontrollörer, verksamhetsutövare, luftfartygsoperatörer och behöriga myndigheter ska ges tillträde.

Det organ som erkänts enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008 ska underlätta och harmonisera tillgång till databaserna i syfte att främja en effektiv och kostnadseffektiv kommunikation mellan nationella ackrediteringsorgan, nationella myndigheter, kontrollörer, verksamhetsutövare, luftfartygsoperatörer och behöriga myndigheter, och får samordna dessa databaser i en enda centraliserad databas.

2.  

Den databas som avses i punkt 1 ska innehålla minst följande uppgifter:

a) 

Namn på och adress till varje kontrollör som ackrediterats av det nationella ackrediteringsorganet.

b) 

De medlemsstater där kontrollören utför verifieringsuppdrag.

c) 

Varje kontrollörs ackrediteringsområde.

d) 

Datum för beviljande av ackreditering och ackrediteringens utgångsdatum.

e) 

Information om administrativa åtgärder som har införts beträffande kontrollören.

Uppgifterna ska vara allmänt tillgängliga.

Artikel 77

Anmälan från kontrollörer

1.  

För att det nationella ackrediteringsorganet ska kunna utarbeta ett arbetsprogram för ackreditering och en verksamhetsberättelse enligt artikel 71, ska varje kontrollör senast den 15 november varje år lämna in följande information till det nationella ackrediteringsorgan som har ackrediterat dem:

a) 

Planerad tid och plats för de verifieringsuppdrag som de ska utföra.

▼M1

b) 

Adress och kontaktuppgifter till de verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer vars utsläppsrapporter, tonkilometerrapporter, referensdatarapporter, datarapporter för ny deltagare eller rapporter om årlig verksamhetsnivå omfattas av deras verifieringar.

▼B

c) 

Namnen på medlemmarna i verifieringsteamet och det ackrediteringsområde som verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens verksamhet omfattas av.

2.  
Om förändringar sker i fråga om den information som avses i punkt 1 ska kontrollören anmäla dessa till ackrediteringsorganet inom en tidsfrist som har överenskommits med det organet.KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 78

Upphävande av förordning (EU) nr 600/2012 och övergångsbestämmelser

1.  
Förordning (EU) nr 600/2012 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2019 eller den dag då denna förordning träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

2.  
Bestämmelserna i förordning (EU) nr 600/2012 ska fortsätta att gälla för verifiering av utsläpp och, i tillämpliga fall, aktivitetsdata som genereras före den 1 januari 2019.

Artikel 79

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019 eller den dag då denna förordning träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Omfattning av kontrollörers ackreditering

Omfattningen av kontrollörers ackreditering ska anges i ett ackrediteringsbevis med användning av följande verksamhetsgrupper enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG och andra verksamheter i enlighet med artiklarna 10a och 24 i direktiv 2003/87/EG. Dessa bestämmelser ska också gälla för kontrollörer som certifierats av en nationell myndighet i enlighet med artikel 55.2 i denna förordning.Verksamhetsgrupp nr

Ackrediteringsområde

1a

Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B.

1b

Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar

2

Raffinering av mineralolja

3

— Produktion av koks

— Rostning och sintring, inklusive pelletering, av metallhaltig malm (inklusive sulfid malm)

— Tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning), inklusive stränggjutning

4

— Produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar)

— Produktion av sekundäraluminium

— Produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive produktion av legeringar

5

Produktion av primäraluminium (utsläpp av koldioxid och perfluorkarbon)

6

— Produktion av cementklinker

— Produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit

— Tillverkning av glas, inklusive glasfibrer

— Tillverkning av keramiska produkter genom bränning

— Tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull

— Torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter

7

— Framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial

— Framställning av papper eller kartong

8

— Produktion av kimrök

— Produktion av ammoniak

— Produktion av organiska baskemikalier genom krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller genom liknande processer

— Produktion av vätgas (H2) och syntesgas genom reformering eller partiell oxidation

— Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3) och natriumbikarbonat (NaHCO3)

9

— Produktion av salpetersyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid)

— Produktion av adipinsyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid)

— Produktion av glyoxal och glyoxalsyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid)

10

— Avskiljning av växthusgaser från anläggningar som omfattas av direktiv 2003/87/EG för transport och geologisk lagring i en lagringsanläggning som är godkänd enligt direktiv 2009/31/EG

— Transport av växthusgaser via pipelines för geologisk lagring i en lagringsanläggning som är godkänd enligt direktiv 2009/31/EG

11

Geologisk lagring av växthusgaser i lagringsanläggningar som är godkända enligt direktiv 2009/31/EG

12

Luftfartsverksamhet (utsläpp och uppgifter om tonkilometer)

98

Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

99

Andra verksamheter som anges i detalj av en medlemsstat i enlighet med artikel 24 i direktiv 2003/87/EG och som inkluderas i ackrediteringsbeviset
BILAGA II

Krav på kontrollörer

När det gäller krav på kontrollörer ska den harmoniserade standarden i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 för krav på validerings- och verifieringsorgan i fråga om växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande gälla. Dessutom ska följande förfaranden, processer och arrangemang som avses i artikel 41.1 följas:

a) 

En process och strategi för kommunikation med verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören och andra berörda parter.

b) 

Lämpliga arrangemang för att skydda sekretessbelagda uppgifter som inhämtats.

c) 

Ett förfarande för att hantera överklaganden.

d) 

Ett förfarande för att hantera klagomål, som innefattar en vägledande tidsplan.

e) 

En process för att utfärda en reviderad verifieringsrapport om ett fel i verifieringsrapporten eller rapporten från verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören har identifierats efter det att kontrollören har lämnat in verifieringsrapporten till verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören för vidarebefordran till den behöriga myndigheten.

f) 

Ett förfarande eller en process för att lägga ut verifieringsverksamhet till andra organisationer.

▼M1

g) 

Ett förfarande eller en process för att säkerställa att kontrollören tar fullt ansvar för verifieringsverksamhet som utförs av kontraktsanställda.

h) 

Processer som säkerställer att det ledningssystem som avses i artikel 41.2 fungerar väl, inbegripet följande:

i) 

Processer för översyn av ledningssystemet minst en gång per år; det får dock gå högst 15 månader mellan översynerna.

ii) 

Processer för att utföra internrevisioner minst en gång per år; det får dock gå högst 15 månader mellan internrevisionerna.

iii) 

Processer för att identifiera och hantera avvikelser i kontrollörens verksamhet och vidta korrigerande åtgärder för att åtgärda dessa avvikelser.

iv) 

Processer för att identifiera risker och möjligheter i kontrollörens verksamhet och vidta förebyggande åtgärder för att minska dessa risker.

v) 

Processer för kontroll av dokumenterad information.

▼B
BILAGA III

Minimikrav för ackrediteringsprocessen och krav på ackrediteringsorgan

När det gäller minimikrav för ackreditering och krav på ackrediteringsorgan ska den harmoniserade standarden enligt förordning (EG) nr 765/2008 för allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse gälla.
BILAGA IV

JämförelsetabellKommissionens förordning (EU) nr 600/2012

Denna förordning

Artiklarna 1–31

Artiklarna 1–31

Artikel 32

Artiklarna 32–78

Artiklarna 33–79

Bilaga I–III

Bilaga I–III

Bilaga IV( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå (EUT L 282, 4.11.2019, s. 20).

Top