EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1042-20200606

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) 2018/1042 av den 23 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med införande av stödprogram, psykologiska bedömningar av flygbesättning samt systematiska och slumpmässiga kontroller av psykoaktiva substanser för att säkerställa medicinsk lämplighet vad gäller flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar och vad gäller att utrusta nytillverkade turbinmotordrivna flygplan vars maximala certifierade startmassa är högst 5700 kg och som är godkända att transportera sex till nio passagerare med ett terrängvarningssystem

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1042/2020-06-06

02018R1042 — SV — 06.06.2020 — 001.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1042

av den 23 juli 2018

om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med införande av stödprogram, psykologiska bedömningar av flygbesättning samt systematiska och slumpmässiga kontroller av psykoaktiva substanser för att säkerställa medicinsk lämplighet vad gäller flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar och vad gäller att utrusta nytillverkade turbinmotordrivna flygplan vars maximala certifierade startmassa är högst 5 700  kg och som är godkända att transportera sex till nio passagerare med ett terrängvarningssystem

(EGT L 188 25.7.2018, s. 3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/745 av den 4 juni 2020

  L 176

11

5.6.2020


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 257, 6.8.2020, s.  40 (2020/745)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1042

av den 23 juli 2018

om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med införande av stödprogram, psykologiska bedömningar av flygbesättning samt systematiska och slumpmässiga kontroller av psykoaktiva substanser för att säkerställa medicinsk lämplighet vad gäller flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar och vad gäller att utrusta nytillverkade turbinmotordrivna flygplan vars maximala certifierade startmassa är högst 5 700  kg och som är godkända att transportera sex till nio passagerare med ett terrängvarningssystemArtikel 1

Förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Rampinspektioner

1.  Rampinspektioner av luftfartyg som används av operatörer som står under en annan medlemsstats eller ett tredjelands säkerhetstillsyn ska utföras i enlighet med kapitel RAMP i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alkoholkontroller av flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar utförs med avseende på operatörer som står under deras egen tillsyn samt med beaktande av operatörer som står under tillsyn i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. Sådana kontroller ska utföras av rampinspektörer inom ramen för rampinspektionsprogrammet i kapitel RAMP i bilaga II.

3.  Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna säkerställa att alkoholkontroller av flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar utförs av andra bemyndigade tjänstemän och utanför ramen för rampinspektionsprogrammet i kapitel RAMP i bilaga II, under förutsättning att alkoholkontrollerna uppfyller samma mål och följer samma principer som kontroller som utförs i enlighet med kapitel RAMP i bilaga II. Resultaten av dessa alkoholkontroller ska föras in i den centraliserade databasen i enlighet med led b i ARO.RAMP.145.

4.  Medlemsstaterna får utföra ytterligare kontroller av andra psykoaktiva substanser än alkohol. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) och kommissionen.”

2. 

Artikel 9b ska ersättas med följande:

”Artikel 9b

Översyn

1.  Byrån ska genomföra en fortlöpande översyn av effektiviteten i bestämmelserna om flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar och kraven på vila som anges i bilagorna II och III. Senast den 18 februari 2019 ska byrån lägga fram en första rapport om resultaten av denna översyn.

Denna översyn ska involvera vetenskaplig expertis och baseras på operativa data som med bistånd av medlemsstaterna samlats in under lång tid efter tillämpningsdagen för denna förordning.

Översynen ska som ett minimum bedöma effekterna på den flygande personalens vakenhet av

a) 

arbetspass på över 13 timmar under den mest gynnsamma tiden på dygnet,

b) 

arbetspass på över 10 timmar under mindre gynnsam tid på dygnet,

c) 

arbetspass på över 11 timmar för besättningsmedlemmar i ett okänt acklimatiseringstillstånd,

d) 

arbetsuppgifter som omfattar ett stort antal sektorer (fler än sex),

e) 

jourtjänstgöring, som beredskap eller reserv, följd av flygtjänst, och

f) 

störande arbetsscheman.

2.  Byrån ska genomföra en fortlöpande översyn av effektiviteten i bestämmelserna om stödprogram, psykologiska bedömningar av flygbesättning samt systematiska och slumpmässiga kontroller av psykoaktiva substanser för att säkerställa medicinsk lämplighet vad gäller flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar enligt vad som anges i bilagorna II och IV. Senast den 14 augusti 2022 ska byrån lägga fram en första rapport om resultaten av denna översyn.

Denna översyn ska involvera relevant expertis och grundas på data som under lång tid samlats in med bistånd av medlemsstaterna och byrån.”

3. 

Bilagorna I, II, IV, VI, VII och VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 augusti 2020.

▼C1

Artikel 1.1 och 1.3 ska emellertid tillämpas från och med den 14 februari 2021 och punkterna 3 f och 6 b i bilagan ska tillämpas från och med den 14 augusti 2018.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Bilagorna I, II, IV, VI, VII och VIII till förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1. 

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a) 

Följande punkt 78 a ska införas:

”78 a

missbruk av substanser

:

bruk av en eller flera psykoaktiva substanser av flygbesättningsmedlemmar, kabinbesättningsmedlemmar och annan personal med säkerhetskritiska uppgifter på ett sådant sätt att

a) 

det utgör en direkt riskkälla för användaren eller äventyrar andras liv, hälsa eller välfärd, och/eller

b) 

orsakar eller förvärrar yrkesmässiga, sociala, mentala eller fysiska problem eller sjukdomar.”

b) 

Följande punkt 98 a ska införas:

”98 a

psykoaktiva substanser : alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa, hypnotika, kokain, andra psykostimulerande medel, hallucinogener och lösningsmedel, men inte koffein och tobak.”

c) 

Följande punkt 105 a ska införas:

”105 a

personal med säkerhetskritiska uppgifter : personer som kan äventyra flygsäkerheten om de utför sina uppgifter på ett felaktigt sätt, inbegripet flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar, personal för luftfartygsunderhåll och flygledare.”

2. 

Bilaga II (Del-ARO) ska ändras på följande sätt:

a) 

Följande punkt ska läggas till som punkt ARO.RAMP.106:

ARO.RAMP.106    Alkoholkontroll

a) 

Den behöriga myndigheten ska utföra alkoholkontroller på flyg- och kabinbesättningar.

b) 

Byrån ska förse de behöriga myndigheterna med en förteckning över operatörer från unionen och tredjeland för att prioritera alkoholkontroller inom ramen för rampinspektionsprogrammet i enlighet med ARO.RAMP.105, som grundas på en riskbedömning som utförts av byrån, med beaktande av befintliga psykoaktiva kontrollprograms stabilitet och effektivitet.

c) 

Vid urvalet av operatörer för alkoholkontroller av flyg- och kabinbesättningar ska den behöriga myndigheten använda den förteckning som fastställts i enlighet med led b.

d) 

Om uppgifter om alkoholkontroller ska föras in i den centrala databasen i enlighet med led b i punkt ARO.RAMP.145, ska den behöriga myndigheten säkerställa att sådana uppgifter utesluter alla personuppgifter om den berörda besättningsmedlemmen.

e) 

Om det föreligger en rimlig orsak eller misstanke får alkoholkontroller genomföras när som helst.

f) 

Alkoholkontrollmetoden ska tillämpa erkända kvalitetsstandarder som säkerställer exakta kontrollresultat.

g) 

En medlem av flygbesättningen eller kabinbesättningen som vägrar att samarbeta under kontrollerna, eller som har konstaterats vara alkoholpåverkad efter en positiv kontroll, ska inte tillåtas fortsätta sin tjänst.”

3. 

Bilaga IV (Del-CAT) ska ändras på följande sätt:

a) 

Led c 1 i punkt CAT.GEN.MPA.100 ska ersättas med följande:

”1) under påverkan av psykoaktiva substanser eller när han eller hon är olämplig för tjänstgöring på grund av skada, trötthet, läkemedel, sjukdom eller andra liknande orsaker.”

b) 

Punkt CAT.GEN.MPA.170 ska ersättas med följande:

CAT.GEN.MPA.170    Psykoaktiva substanser

a) 

Operatören ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen som är påverkad av psykoaktiva substanser i sådan omfattning att det är sannolikt att luftfartygets eller de ombordvarandes säkerhet kan äventyras går ombord eller vistas i ett luftfartyg.

b) 

Operatören ska utveckla och genomföra en strategi för att förebygga och upptäcka missbruk av psykoaktiva substanser hos flyg- och kabinbesättningsmedlemmar och annan personal med säkerhetskritiska uppgifter under dess direkta kontroll, för att säkerställa att luftfartygets eller de ombordvarandes säkerhet inte äventyras.

c) 

Utan att det påverkar tillämpningen av tillämplig nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter vad avser kontroller av enskilda personer, ska operatören utarbeta och genomföra ett objektivt, transparent och icke-diskriminerande förfarande för att upptäcka och förebygga fall av missbruk av psykoaktiva substanser hos sin flyg- och kabinpersonal och annan personal med säkerhetskritiska uppgifter.

d) 

Om positiva kontrollresultat är bekräftade ska operatören underrätta sin behöriga myndighet och den myndighet som ansvarar för den berörda personalen, såsom en medicinsk bedömare vid tillståndsmyndigheten.”

c) 

Punkt CAT.GEN.MPA.175 ska ersättas med följande:

CAT.GEN.MPA.175    Fara för säkerheten

a) 

Operatören ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen handlar hänsynslöst eller vårdslöst eller underlåter att handla, så att

1) 

ett luftfartyg eller en person ombord utsätts för fara, eller

2) 

ett luftfartyg utgör eller tillåts utgöra en fara för någon person eller egendom.

b) 

Operatören ska säkerställa att flygbesättningen har genomgått en psykologisk bedömning före det att produktionsflygning inleds i syfte att

1) 

identifiera flygbesättningens psykologiska egenskaper och lämplighet i fråga om arbetsmiljön, och

2) 

minska sannolikheten för negativa störningar för en säker drift av luftfartyget.

c) 

En operatör får med beaktande av sin verksamhets storlek, art och komplexitet, ersätta den psykologiska bedömning som avses i led b med en intern bedömning av flygbesättningens psykologiska egenskaper och lämplighet.”

d) 

Följande punkt ska införas som punkt CAT.GEN.MPA.215:

CAT.GEN.MPA.215    Stödprogram

a) 

Operatören ska se till att möjliggöra, underlätta och säkerställa tillgången till ett proaktivt och icke-bestraffande stödprogram som kommer att bistå och stödja flygbesättningen i att inse, hantera och lösa eventuella problem som kan inverka negativt på deras förmåga att på ett säkert sätt utöva de befogenheter som certifikatet ger. Sådan tillgång ska göras tillgänglig för all flygbesättning.

b) 

Utan att det påverkar tillämplig nationell lagstiftning om skydd för enskilda personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, ska skydd av konfidentiella uppgifter vara en förutsättning för ett effektivt stödprogram, eftersom det uppmuntrar till användning av sådana program och säkerställer deras integritet.”

e) 

I punkt CAT.GEN.NMPA.100 ska led b1 ersättas med följande:

”(1) under påverkan av psykoaktiva substanser eller när han eller hon är olämplig för tjänstgöring på grund av skada, trötthet, läkemedel, sjukdom eller andra liknande orsaker.”

f) 

I punkt CAT.IDE.A.150 ska följande led läggas till som led c:

”c) Turbinmotordrivna flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis (CofA) först utfärdades efter den 1 januari 2019 och som har en maximal operativ kabinkonfiguration (MCTOM) på högst 5 700  kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av mellan sex till nio passagerare ska vara utrustade med ett terrängvarningssystem (TAWS) som uppfyller kraven för Klass B-utrustning enligt en godtagbar standard.”.

4. 

Bilaga VI (Del-NCC) ska ändras på följande sätt:

a) 

Led e 2 i punkt NCC.GEN.105 ska ersättas med följande:

”2) under påverkan av psykoaktiva substanser eller av andra orsaker som avses i punkt 7.g i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008.”.

5. 

Bilaga VII (Del-NCO) ska ändras på följande sätt:

a) 

Led e 2 i punkt NCO.SPEC.115 ska ersättas med följande:

”2) under påverkan av psykoaktiva substanser eller av andra orsaker som avses i punkt 7.g i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008.”.

6. 

Bilaga VIII (Del-SPO) ska ändras på följande sätt:

a) 

Led e 2 i punkt SPO.GEN.105 ska ersättas med följande:

”2) under påverkan av psykoaktiva substanser eller av andra orsaker som avses i punkt 7.g i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008.”.

b) 

Punkt SPO.IDE.A.130 ska ersättas med följande:

”SPO.IDE.A.130   Terrängvarningssystem (TAWS)

a) 

Turbinmotordrivna flygplan med en maximal certifierad startmassa (MCTOM) på över 5 700  kg eller en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av fler än nio passagerare ska vara utrustade med ett terrängvarningssystem (TAWS) som uppfyller kraven för

1. 

klass A-utrustning enligt en godtagbar standard, för flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis (CofA) utfärdades första gången efter den 1 januari 2011, eller

2. 

klass B-utrustning enligt en godtagbar standard, för flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis (CofA) utfärdades första gången den 1 januari 2011 eller tidigare.

b) 

Turbinmotordrivna flygplan som används för kommersiella ändamål vars individuella luftvärdighetsbevis (CofA) utfärdades första gången efter den 1 januari 2019 och som har en maximal certifierad startmassa (MCTOM) på högst 5 700  kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av mellan sex till nio passagerare ska vara utrustade med ett terrängvarningssystem (TAWS) som uppfyller kraven för klass B-utrustning enligt en godtagbar standard.”

Top