EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0973-20190814

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/2019-08-14

02018R0973 — SV — 14.08.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/973

av den 4 juli 2018

om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008

(EGT L 179 16.7.2018, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/472 av den 19 mars 2019

  L 83

1

25.3.2019

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019

  L 198

105

25.7.2019
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/973

av den 4 juli 2018

om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för följande demersala bestånd i unionens vatten i Nordsjön (Ices-sektionerna 2a och 3a samt delområde 4), och det fiske som nyttjar dessa bestånd, samt, i de fall då beståndens utbredning sträcker sig utanför Nordsjön, i dess angränsande vatten:

a) Torsk (Gadus morhua) i delområde 4 (Nordsjön) och sektionerna 7d (östra delen av Engelska kanalen) och 3a.20 (Skagerrak).

b) Kolja (Melanogrammus aeglefinus) i delområde 4 (Nordsjön) och sektionerna 6a (väster om Skottland) och 3a.20 (Skagerrak).

c) Rödspätta (Pleuronectes platessa) i delområde 4 (Nordsjön) och sektion 3a.20 (Skagerrak).

d) Gråsej (Pollachius virens) i delområdena 4 (Nordsjön) och 6 (Rockall och väster om Skottland) samt sektion 3a (Skagerrak och Kattegatt).

e) Tunga (Solea solea) i delområde 4 (Nordsjön).

f) Tunga (Solea solea) i sektion 3a (Skagerrak och Kattegatt) och delsektionerna 22–24 (västra Östersjön).

g) Vitling (Merlangius merlangus) i delområde 4 (Nordsjön) och sektion 7d (östra delen av Engelska kanalen).

h) Marulk (Lophius piscatorius) i sektion 3a (Skagerrak och Kattegatt) och delområdena 4 (Nordsjön) och 6 (Rockall och väster om Skottland).

i) Nordhavsräka (Pandalus borealis) i sektionerna 4a öst (Norra Nordsjön, Norska rännan) och 3a.20 (Skagerrak).

j) Havskräfta (Nephrops norvegicus) i sektion 3a (funktionella enheter 3-4).

k) Havskräfta i delområde 4 (Nordsjön) efter funktionell enhet:

 Havskräfta i Botney Gut-Silver Pit (funktionell enhet 5).

 Havskräfta i Farn Deeps (funktionell enhet 6).

 Havskräfta i Fladen grund (funktionell enhet 7).

 Havskräfta i Firth of Forth (funktionell enhet 8).

 Havskräfta i Moray Firth (funktionell enhet 9).

 Havskräfta i Noup (funktionell enhet 10).

 Havskräfta i Norska rännan (funktionell enhet 32).

 Havskräfta i Horn's Reef (funktionell enhet 33).

 Havskräfta i Devil's Hole (funktionell enhet 34).

När vetenskaplig rådgivning visar att det har skett en förändring av den geografiska utbredningen när det gäller de bestånd som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att ändra denna förordning och anpassa de områden som anges i första stycket i denna punkt för att beakta den förändringen. Sådana anpassningar får inte utsträckas till att omfatta bestånd i områden utanför unionens vatten i delområdena 2–7.

2.  Om kommissionen på grundval av vetenskaplig rådgivning anser att den förteckning över bestånd som anges i punkt 1 första stycket behöver ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till översyn av denna förteckning.

3.  När det gäller de angränsande vatten som anges i punkt 1 i denna artikel ska endast artiklarna 4 och 6 och de åtgärder som gäller fiskerimöjligheter enligt artikel 7 tillämpas.

4.  Denna förordning är också tillämplig på bifångster som har fångats i Nordsjön i samband med fiske efter de bestånd som anges i punkt 1 första stycket. När FMSY-intervall och andra skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs för dessa bestånd i annan unionslagstiftning som upprättar flerårsplaner, ska de intervallen och skyddsåtgärderna dock gälla.

5.  I denna förordning anges även närmare detaljer för genomförandet av landningsskyldigheten i unionsvattnen i Nordsjön för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande definitioner, utöver de definitioner som anges i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 850/98 ( 1 ), artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 ( 2 ) och artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013:

1.

FMSY-intervall : ett värdeintervall som fastställts i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, i synnerhet från Internationella havsforskningsrådet (Ices), där alla nivåer av fiskeridödlighet inom de vetenskapligt fastställda gränserna för det intervallet leder till maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt med ett givet fiskemönster och under befintliga genomsnittliga miljöförhållanden, utan att på ett betydande sätt påverka reproduktionsprocessen för de berörda bestånden. Det tas fram för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Ett tak sätts så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) inte överstiger 5 %.

2.

MSY Flägre : det lägsta värdet inom intervallet för FMSY.

3.

MSY Fövre : det högsta värdet inom intervallet för FMSY.

4.

FMSY-punktvärde : det värde för uppskattad fiskeridödlighet som med ett givet fiskemönster och under befintliga genomsnittliga miljöförhållanden ger MSY på lång sikt.

5.

Lägre intervall av FMSY : det intervall som består av värden från MSY Flägre upp till FMSY-punktvärde.

6.

Övre intervall av FMSY : det intervall som består av värden från FMSY-punktvärde upp till MSY Fövre.

7.

Blim : den referenspunkt för lekbeståndets biomassa, fastställd i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning från i synnerhet Ices, under vilken reproduktionsförmågan kan vara reducerad.

8.

MSY Btrigger : den referenspunkt för lekbeståndets biomassa – respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta – fastställd i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning från i synnerhet Ices, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.KAPITEL II

ÖVERGRIPANDE MÅL

Artikel 3

Övergripande mål

1.  Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer MSY.

2.  Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegränsningar och på vilka denna förordning är tillämplig.

3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG.

4.  Planen ska framför allt syfta till att

a) säkerställa att de villkor som anges i deskriptor 3 i bilaga I till direktiv 2008/56/EG uppfylls, och

b) bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. När tillräckliga uppgifter saknas ska en jämförbar bevarandegrad för de berörda bestånden eftersträvas.KAPITEL III

SPECIFIKA MÅL

Artikel 4

Mål

1.  Målet för fiskeridödligheten ska, i enlighet med de FMSY-intervall som definieras i artikel 2, nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för de bestånd som anges i artikel 1.1, och det ska därefter bibehållas inom FMSY-intervallen i enlighet med denna artikel.

2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices.

3.  I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska rådet, när det fastställer fiskemöjligheterna för ett bestånd, se till att dessa fiskemöjligheter ligger inom det lägre FMSY-intervall som är tillgängligt för det beståndet vid denna tidpunkt.

4.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 3 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas på nivåer som är lägre än FMSY-intervallen.

5.  Trots vad som sägs i punkterna 3 och 4 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas i enlighet med det övre FMSY-intervall som är tillgängligt vid den tidpunkten för det beståndet, förutsatt att det bestånd som avses i artikel 1.1 ligger över MSY Btrigger,

a) om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

b) om det, på grundval av vetenskaplig rådgivning eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

c) för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.

6.  Fiskemöjligheterna ska under alla omständigheter fastställas på ett sätt som säkerställer att sannolikheten är mindre än 5 % för att lekbeståndets biomassa understiger Blim.

Artikel 5

Förvaltning av bifångstbestånd

1.  Förvaltningsåtgärder för de bestånd som anges i artikel 1.4, inbegripet fiskemöjligheter när så är lämpligt, ska fastställas med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och ska överensstämma med de övergripande målen i artikel 3.

2.  Dessa bestånd ska förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen såsom den definieras i artikel 4.1.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, när tillförlitlig vetenskaplig information inte är tillgänglig.

3.  I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska förvaltningen av blandfiske när det gäller de bestånd som avses i artikel 1.4 i den här förordningen beakta svårigheten i att fiska samtliga bestånd vid MSY samtidigt, särskilt i situationer då detta leder till att ett fiske stängs i förtid.KAPITEL IV

SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 6

Referenspunkter för bevarande

Följande referenspunkter för bevarande för att skydda den fullständiga reproduktionskapaciteten för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices på grundval av denna plan:

a) MSY Btrigger för de bestånd som avses i artikel 1.1.

b) Blim för de bestånd som avses i artikel 1.1.

Artikel 7

Skyddsåtgärder

1.  När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa, respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta, för något av de bestånd som avses i artikel 1.1 understiger MSY Btrigger, ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge MSY. I synnerhet ska fiskemöjligheterna, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, fastställas till nivåer som, med beaktande av minskningen uttryckt i biomassa, ger en fiskeridödlighet som minskas till att ligga under det övre FMSY-intervallet.

2.  När vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa, respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta, för något av de bestånd som avses i artikel 1.1 understiger Blim, ska ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de som kan producera MSY. I synnerhet får dessa korrigerande åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa att avbryta fisket efter det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten och att i lämplig utsträckning minska fiskemöjligheterna.

3.  De korrigerande åtgärder som avses i denna artikel får inbegripa

a) nödåtgärder enligt artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b) åtgärder i enlighet med artiklarna 8 och 9 i den här förordningen.

4.  Vilken av de åtgärder som avses i denna artikel som vidtas ska bestämmas med beaktande av art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning av den situation där lekbeståndets biomassa, respektive abundans när det gäller bestånden av havskräfta, understiger de nivåer som avses i punkt 6.

Artikel 8

Särskilda bevarandeåtgärder

När vetenskaplig rådgivning visar att korrigerande åtgärder krävs för bevarandet av något av de demersala bestånd som avses i artikel 1.4 i denna förordning, eller när lekbeståndets biomassa och, när det gäller bestånden av havskräfta, abundansen för något av bestånden i artikel 1.1 för ett visst år understiger MSY Btrigger, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana delegerade akter får komplettera denna förordning genom regler med avseende på

a) fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

b) användning av fiskeredskap, särskilt nedsänkningstid, djup på vilket redskapet används, för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

c) förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter,

d) förbud mot eller begränsning av fiske eller användning av vissa typer av fiskeredskap under särskilda perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter,

e) minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer,

f) andra egenskaper med koppling till selektivitet.KAPITEL V

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Artikel 9

Tekniska åtgärder

▼M2

1.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera denna förordning med avseende på följande tekniska åtgärder, i den utsträckning de inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 ( 3 ):

▼B

a) Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

b) Specifikationer av ändringar av fiskeredskap eller tilläggsutrustning till fiskeredskap för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

c) Begränsningar eller förbud av användningen av vissa fiskeredskap och av fiskeverksamhet i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter, eller för att minimera de negativa effekterna på ekosystemet.

d) Fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, för att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.

▼M2

2.  De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3 i den här förordningen och vara förenliga med artikel 15.4 i förordning (EU) 2019/1241.

▼M1

3.  Genom undantag från bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98, ska den minsta referensstorleken för bevarande för havskräfta (Nephrops norvegicus) i Ices-sektion 3a fastställas till 105 mm.

Denna punkt ska gälla fram till den dag då bilaga XII till förordning (EG) nr 850/98 upphör att gälla.

▼BKAPITEL VI

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 10

Fiskemöjligheter

1.  Medlemsstaterna ska, vid fördelning av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för dem i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, beakta hur fångstsammansättningen sannolikt kommer att se ut för de fartyg som deltar i blandfiske.

2.  Medlemsstaterna får, efter att ha underrättat kommissionen, utbyta alla eller delar av de fiskemöjligheter de har tilldelats i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i den här förordningen får TAC för beståndet av havskräfta i Ices-zonerna 2a och 4 vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.

4.  När vetenskaplig rådgivning visar att fritidsfiske har en väsentlig effekt på ett visst bestånds fiskeridödlighet bör rådet beakta detta och får för att undvika att det totala målet för fiskeridödlighet överskrids begränsa fritidsfiske vid fastställande av fiskemöjligheter.KAPITEL VII

BESTÄMMELSER MED KOPPLING TILL LANDNINGSSKYLDIGHETEN

▼M1

Artikel 11

Bestämmelser kopplade till landningsskyldigheten i unionsvatten i Nordsjön

1.  När det gäller alla bestånd av arter i Nordsjön som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera den här förordningen genom att fastställa närmare bestämmelser för denna skyldighet i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.

2.  Den landningsskyldighet som föreskrivs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska inte gälla för fritidsfiske, inte ens om rådet fastställer begränsningar i enlighet med artikel 10.4 i den här förordningen.

▼BKAPITEL VIII

TILLTRÄDE TILL FARVATTEN OCH FISKERESURSER

Artikel 12

Fisketillstånd och kapacitetstak

1.  För var och en av de Ices-zoner som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska varje medlemsstat utfärda fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009 för fartyg som för dess flagg och som bedriver fiskeverksamhet i detta område. I sådana fisketillstånd får medlemsstaterna även begränsa den totala kapaciteten uttryckt i kW för de fartyg som använder ett särskilt redskap.

2.  För torsk i östra delen av Engelska kanalen (Ices-sektion 7d) får – utan att det påverkar de kapacitetstak som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013 – den totala kapaciteten uttryckt i kW för de fartyg som har fisketillstånd utfärdade i enlighet med punkt 1 i denna artikel inte vara större än den maximala kapaciteten för de fartyg som under 2006 eller 2007 har varit aktiva och använt ett av följande redskap i den berörda Ices-zonen:

a) Bottentrålar och not (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC och SPR) med maskor

i) som är 100 mm eller större,

ii) som är 70 mm eller större men mindre än 100 mm,

iii) som är 16 mm eller större men mindre än 32 mm.

b) Bomtrålar (TBB) med maskor

i) som är 120 mm eller större,

ii) som är 80 mm eller större men mindre än 120 mm.

c) Nät och insnärjningsnät (GN).

d) Grimgarn (GT).

e) Långrevar (LL).

3.  Varje medlemsstat ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning över de fartyg som har ett fisketillstånd som avses i punkt 1 och göra den tillgänglig för kommissionen och övriga medlemsstater på sin officiella webbplats.KAPITEL IX

FÖRVALTNING AV BESTÅND AV GEMENSAMT INTRESSE

Artikel 13

Principer och mål för förvaltning av bestånd av gemensamt intresse för unionen och tredjeländer

1.  Om bestånd av gemensamt intresse även nyttjas av tredjeländer, ska unionen samarbeta med dessa tredjeländer för att säkerställa att bestånden förvaltas på ett hållbart sätt som är förenligt med målen för förordning (EU) nr 1380/2013, i synnerhet artikel 2.2, och för den här förordningen. Om inget formellt avtal nås, ska unionen göra sitt yttersta för att komma fram till gemensamma arrangemang för fiske av sådana bestånd i syfte att möjliggöra en hållbar förvaltning och på så sätt främja likvärdiga förutsättningar för unionsaktörer.

2.  Vid gemensam förvaltning av bestånd som delas med tredjeländer får unionen utbyta fiskemöjligheter med dessa i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.KAPITEL X

REGIONALISERING

Artikel 14

Regionalt samarbete

1.  Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 8, 9 och 11 i den här förordningen.

2.  Med avseende på tillämpningen av punkt 1 i den här artikeln får medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse lämna gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast den 6 augusti 2019 och därefter 12 månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 15 i den här förordningen. De får också lämna sådana rekommendationer när de anser att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året.

3.  De befogenheter som ges enligt artiklarna 8, 9 och 11 i denna förordning ska inte påverka de befogenheter som kommissionen ges genom andra bestämmelser i unionsrätten, däribland förordning (EU) nr 1380/2013.KAPITEL XI

UPPFÖLJNING

Artikel 15

Utvärdering av planen

Senast den 6 augusti 2023 och därefter vart femte år ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om planens resultat och effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på det fiske som nyttjar dessa bestånd, särskilt vad gäller uppnåendet av de övergripande mål som anges i artikel 3.KAPITEL XII

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 16

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.1, 8, 9 och 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 5 augusti 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.1, 8, 9 och 11 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.1, 8, 9, och 11 och ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.KAPITEL XIII

STÖD FRÅN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN

Artikel 17

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå planens mål ska betraktas som ett sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.KAPITEL XIV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Upphävande

1.  Förordningarna (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 ska upphöra att gälla.

2.  Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om förbjudna arter

Den förordning som ska antas på grundval av kommissionens förslag om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (2016/0074 (COD)) bör innehålla bestämmelser om bland annat de arter för vilka fiske är förbjudet. Av detta skäl har de båda institutionerna enats om att inte ta med en förteckning för Nordsjön i denna förordning (2016/0238 (COD)).
Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om kontroll

Europaparlamentet och rådet kommer att inkludera följande kontrollbestämmelser i den kommande översynen av kontrollförordningen (förordning (EG) nr 1224/2009) om det är relevant för Nordsjön: förhandsanmälningar, loggbokskrav, utsedda hamnar och andra kontrollbestämmelser.( 1 ) Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s. 1).

( 2 ) Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, s. 105).

Top