EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20191016

Consolidated text: Rådets beslut (Gusp) 2018/1544 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2019-10-16

02018D1544 — SV — 16.10.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1544

av den 15 oktober 2018

om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

(EGT L 259 16.10.2018, s. 25)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/86 av den 21 januari 2019

  L 18I

10

21.1.2019

►M2

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2019/1722 av den 14 oktober 2019

  L 262

66

15.10.2019
▼B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1544

av den 15 oktober 2018

om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapenArtikel 1

Med kemiska vapen avses kemiska vapen enligt definitionen i artikel II i konventionen om kemiska vapen.

Artikel 2

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier av

a) fysiska personer som ansvarar för, tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt deltar i

i) tillverkning, förvärv, innehav, utveckling, transport, lagring eller överföring av kemiska vapen,

ii) användning av kemiska vapen,

iii) förberedelser för användning av kemiska vapen,

b) fysiska personer som hjälper, uppmuntrar eller förmår en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ att ägna sig åt sådan verksamhet som avses i led a i denna punkt och därigenom orsakar eller bidrar till att sådan verksamhet kan utföras, samt

c) fysiska personer som har samröre med de fysiska personer som anges i leden a och b,

i enlighet med förteckningen i bilagan.

2.  Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3.  Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a) som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.  Punkt 3 ska anses tillämplig även i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.  Rådet ska vederbörligen informeras om alla fall då en medlemsstat beviljar undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.  Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som införts enligt punkt 1 om en resa är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för deltagande i mellanstatliga möten och sådana möten som främjas eller anordnas av unionen eller anordnas av en medlemsstat som är ordförande i OSSE, där man för en politisk dialog som direkt främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, inklusive genomförandet av lagstadgade förbud mot kemiska vapen och uppnåendet av nedrustning av kemiska vapen. Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 om en inresa eller transitering är nödvändig för att genomföra en rättegång.

7.  En medlemsstat som vill bevilja undantag som avses i punkt 6 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.  Om en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 eller 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer som förtecknas i bilagan, ska tillståndet strikt begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som direkt berörs av detta.

Artikel 3

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ansvarar för, tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt deltar i

i) tillverkning, förvärv, innehav, utveckling, transport, lagring eller överföring av kemiska vapen,

ii) användning av kemiska vapen,

iii) förberedelser för användning av kemiska vapen,

b) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som hjälper, uppmuntrar eller förmår en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ att ägna sig åt sådan verksamhet som avses i led a i denna punkt och därigenom orsakar eller bidrar till att sådan verksamhet kan utföras, samt

c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med de fysiska personer som anges i leden a och b,

i enlighet med förteckningen i bilagan, ska frysas.

2.  Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.  Genom undantag från punkterna 1 och 2 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan och sådana fysiska personers underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e) avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.  Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 fördes upp på förteckningen i bilagan, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt avgörande som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant avgörande eller har erkänts som giltiga i ett sådant avgörande, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c) Avgörandet är inte till förmån för någon fysisk eller juridisk person, någon enhet eller något organ som förtecknas i bilagan.

d) Ett erkännande av avgörandet strider inte mot grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.  Punkt 1 ska inte hindra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller organ som uppförts på förteckningen i bilagan från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som avses i punkt 1.

6.  Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då dessa konton blev föremål för de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1 och 2, eller

c) betalningar enligt rättsliga eller administrativa avgöranden eller skiljeavgöranden som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortsätter att vara föremål för de åtgärder som föreskrivs i punkt 1.

Artikel 4

1.  Rådet ska enhälligt på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa och ändra förteckningen i bilagan.

2.  Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att en sådan person eller enhet eller ett sådant organ ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.  Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva det beslut som avses i punkt 1 och informera den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet om detta.

Artikel 5

1.  Bilagan ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 2 och 3 har förts upp på förteckningen.

2.  Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, om sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ får informationen innefatta namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftställe.

Artikel 6

Inga anspråk i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom detta beslut, inbegripet anspråk på gottgörelse eller andra anspråk av detta slag, såsom ett ersättningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, en garanti eller en gottgörelse, särskilt en finansiell garanti eller gottgörelse, oavsett form, får tillgodoses om de ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är upptagna i förteckningen i bilagan,

b) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

Artikel 7

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

▼M2

Artikel 8

Detta beslut ska tillämpas till och med den 16 oktober 2020. Detta beslut ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.

▼B

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKLARNA 2 OCH 3

▼M1

A.   FYSISKA PERSONERNamn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

1.  Tariq YASMINA

alias: Tarq Yasminaimage

Kön: man

Titel: överste

Nationalitet: syrisk

Tariq Yasmina fungerar som sambandsman mellan Scientific Studies and Research Centre (SSRC) och presidentpalatset och är därmed inblandad i den syriska regimens användning av och förberedelser för användning av kemiska vapen.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Kön: man

Titel: chef för Institute 1000 vid SSRC

Nationalitet: syrisk

Khaled Nasri är direktör för Institute 1000, den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för utveckling och tillverkning av datorsystem och elektroniska system för Syriens program för kemiska vapen.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Titel: doktor, chef för Institute 2000 vid SSRC

Kön: man

Nationalitet: syrisk

Walid Zughaib är direktör för Institute 2000, den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för mekanisk utveckling och produktion för Syriens program för kemiska vapen.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

alias: Ahmad;image

Titel: överste, säkerhetschef vid Institute 1000 vid SSRC

Kön: man

Födelsedatum: 21 januari 1967

Nationalitet: syrisk

Firas Ahmed är säkerhetschef vid Institute 1000, den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för utveckling och tillverkning av datorsystem och elektroniska system för Syriens program för kemiska vapen. Han deltog i överföring och undanhållande av material med koppling till kemiska vapen efter Syriens anslutning till konventionen om kemiska vapen.

21.1.2019

5.  Said SAID

alias: Saeed, Sa'id Sa'id,image

Titel: doktor, ledamot av Institute 3000 (även kallat Institute 6000, även kallat Institute 5000) vid SSRC

Kön: man

Födelsedatum: 11 december 1955

Said är en betydande person inom Institute 3000, även kallat Institute 6000, även kallat Institute 5000, den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för utveckling och tillverkning av Syriens kemiska vapen.

21.1.2019

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA (Anatolij Vladimirovitj TJEPIGA)

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias: Ruslan BOSHIROV (Ruslan BOSJIROV)

Kön: man

Födelsedatum: 5 april 1979; 12 april 1978

Födelseorter: Nikolaevka, Amur Oblast, Ryssland; Dushanbe, Tajikistan

GRU-officeraren Anatolij Tjepiga (alias Ruslan Bosjirov) innehade, transporterade och använde sedan i Salisbury, under helgen omkring den 4 mars 2018, ett nervgift (”novitjok”). Den 5 september 2018 åtalade Förenade kungarikets åklagarmyndighet Ruslan Boshirov för stämpling till mord på Sergej Skripal, för mordförsök på Sergej Skripal, Julija Skripal och Nick Bailey, för användning och innehav av novitjok samt för vållande till allvarlig kroppsskada gentemot Julija Skripal och Nick Bailey.

21.1.2019

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN (Aleksander Jevgenijevitj MISJKIN)

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias: Alexander PETROV

Kön: man

Födelsedatum: 13 juli 1979

Födelseorter: Loyga, Ryssland; Kotlas, Ryssland

GRU-officeraren Aleksander Misjkin (alias Aleksander Petrov) innehade, transporterade och använde sedan i Salisbury, under helgen omkring den 4 mars 2018, ett nervgift (”novitjok”). Den 5 september 2018 anklagade Förenade kungarikets åklagarmyndighet Alexander Petrov för stämpling till mord på Sergej Skripal, mordförsök på Sergej Skripal, Julija Skripal och Nick Bailey, användning och innehav av novitjok samt vållande till allvarlig kroppsskada gentemot Julija Skripal och Nick Bailey.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV (Vladimir Stepanovitj ALEKSEJEV)

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Kön: man

Titel: förste biträdande chef för GRU

Vladimir Stepanovitj Aleksejev är förste biträdande chef för GRU (alias GU). Mot bakgrund av sin höga ledarskapsbefattning inom GRU är Aleksejev ansvarig för GRU-officerarnas innehav, transport och användning av nervgiftet ”novitjok” i Salisbury under helgen omkring den 4 mars 2018.

21.1.2019

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV (Igor Olegovitj KOSTJUKOV)

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Kön: man

Titel: chef för GRU

Mot bakgrund av Igor Olegovich Kostyukovs höga ledarskapsbefattning som förste biträdande chef inom GRU (även kallat GU) är Kostjukov ansvarig för GRU-officerarnas innehav, transport och användning av nervgiftet ”novitjok” i Salisbury under helgen omkring den 4 mars 2018.

21.1.2019

B.   JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGANNamn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

1.  Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adress:

Barzeh Street

Po Box 4470

Damaskus

Scientific Studies and Research Centre (SSRC) är den syriska regimens centrala enhet för utveckling av kemiska vapen.

SSRC är ansvarigt för utvecklingen och tillverkningen av kemiska vapen och missiler för att avfyra dem, och är verksamt vid ett antal anläggningar i Syrien.

21.1.2019

Top