EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2382-20171220

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382 av den 14 december 2017 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för överföring av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/2017-12-20

02017R2382 — SV — 20.12.2017 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2382

av den 14 december 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för överföring av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 340 20.12.2017, s. 6)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 033, 7.2.2018, s.  5 (2017/2382)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2382

av den 14 december 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för överföring av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

2.  Denna förordning ska även tillämpas på kreditinstitut auktoriserade enligt direktiv 2013/36/EU som tillhandahåller en eller flera investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet enligt direktiv 2014/65/EU och som vill använda anknutna ombud med hänvisning till någon av följande friheter:

a) Friheten att tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet i enlighet med artikel 34.5 i direktiv 2014/65/EU.

b) Etableringsfriheten i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 2

Allmänna krav

1.  Varje anmälan eller underrättelse enligt denna förordning ska lämnas på ett av unionens officiella språk som godtas av både hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens behöriga myndighet.

De ska lämnas i pappersform eller, om detta godtas av den relevanta behöriga myndigheten, på elektronisk väg.

2.  De behöriga myndigheterna ska offentliggöra information om de språk och metoder för inlämnande som godtas, samt kontaktuppgifter i samband med passanmälningar.

Artikel 3

Inlämnande av passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1.  Värdepappersföretag ska till hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämna in en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt artikel 34.2 eller 34.5 i direktiv 2014/65/EU enligt formuläret i bilaga I.

2.  Värdepappersföretag ska för varje medlemsstat i vilken de avser att bedriva verksamhet lämna in en separat passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet till hemmedlemsstatens behöriga myndighet enligt punkt 1.

3.  Ett sådant värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a och som vill tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet genom ett anknutet ombud som är etablerat i hemmedlemsstaten, ska lämna in en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att bara fylla i de delar av formuläret i bilaga I som är relevanta för det anknutna ombudet.

Artikel 4

Bedömning av att passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet är fullständig och korrekt

1.  När hemmedlemsstatens behöriga myndighet mottar en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt artikel 3 ska den bedöma om de uppgifter som lämnats är fullständiga och korrekta.

2.  Om uppgifterna som lämnats befinns vara ofullständiga eller felaktiga ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a om detta. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska ange i vilket avseende uppgifterna har befunnits vara ofullständiga eller felaktiga.

3.  Den enmånadsperiod som avses i artikel 34.3 och i artikel 34.5 andra stycket i direktiv 2014/65/EU ska börja löpa från mottagandet av en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet som befinns innehålla fullständiga och korrekta uppgifter.

Artikel 5

Underrättelse om passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom en månad från mottagandet av en anmälan enligt artikel 3, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga II och även lämna en kopia av anmälan.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

Artikel 6

Inlämnande av en anmälan om ändring av uppgifter i en passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1.  Om någon av uppgifterna i en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet ändras ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a anmäla detta till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga I.

2.  För en anmälan enligt första stycket ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a bara fylla i de delar av formuläret i bilaga I som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet.

3.  För en anmälan av ändringar som avser de investeringstjänster, den investeringsverksamhet, de sidotjänster eller de finansiella instrument som tillhandahålls ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a ange alla investeringstjänster, investeringsverksamhet, sidotjänster eller finansiella instrument som det tillhandahåller vid tidpunkten för anmälan eller har för avsikt att tillhandahålla i framtiden.

Artikel 7

Underrättelse om anmälan av ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 6 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga III och även lämna en kopia av anmälan enligt artikel 6.

2.  Om auktorisationen av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut återkallas eller upphävs ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet meddela värdmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda mallen i bilaga III.

Artikel 8

Inlämnande av anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform

Ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform och som avser att inom en annan värdmedlemsstats territorium tillhandahålla lämpliga arrangemang för att göra det lättare för fjärranvändare, fjärrmedlemmar eller fjärrdeltagare som är etablerade i den värdmedlemsstaten att få tillträde till och bedriva handel i dessa system, ska anmäla närmare uppgifter om den värdmedlemsstat i vilken det avser att tillhandahålla sådana arrangemang till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga IV.

Artikel 9

Underrättelse om anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom en månad från mottagandet av en anmälan enligt artikel 8, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga V och även lämna en kopia av anmälan.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller den marknadsoperatör som driver en MTF-plattform eller OTF-plattform om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

Artikel 10

Inlämnande av en anmälan om ändring av uppgifter avseende tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform

1.  Om någon av uppgifterna i en anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform ändras ska det värdepappersföretag eller den marknadsoperatör som driver MTF- eller OTF-plattformen anmäla detta till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga IV.

2.  För en anmälan enligt punkt 1 ska värdepappersföretaget eller marknadsoperatören som driver en MTF-plattform eller OTF-plattform bara fylla i de delar av formuläret i bilaga IV som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller OTF-plattform.

Artikel 11

Underrättelse om en anmälan om ändring av uppgifterna avseende tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 10.1 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga III och även lämna en kopia av anmälan.

Artikel 12

Inlämnande av passanmälan för filial

Ett värdepappersföretag som vill etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium ska lämna den information som krävs enligt artikel 35.2 i direktiv 2014/65/EU till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga VI.

Artikel 13

Inlämnande av passanmälan för anknutet ombud

1.  Ett sådant värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b och som vill använda ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat ska till hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämna den information som krävs enligt artikel 35.2 i direktiv 2014/65/EU genom att använda formuläret i bilaga VII.

2.  Om ett sådant värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b vill använda mer än ett anknutet ombud i en annan medlemsstat ska det fylla i en separat anmälan för varje anknutet ombud som det avser att använda.

3.  Ett värdepappersföretag som vill etablera en filial som avser att använda anknutna ombud ska till hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämna in en separat passanmälan för varje anknutet ombud genom att fylla i formuläret i bilaga VII.

Artikel 14

Bedömning av om passanmälan för en filial eller för ett anknutet ombud är fullständig och korrekt

1.  När hemmedlemsstatens behöriga myndighet mottar en anmälan enligt artikel 12 eller 13 ska den bedöma om de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta.

2.  Om uppgifterna befinns vara ofullständiga eller felaktiga ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller det kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b om detta. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska ange i vilket avseende uppgifterna har befunnits vara ofullständiga eller felaktiga.

3.  Den tremånadersperiod som avses i artikel 35.3 och i artikel 35.7 andra stycket i direktiv 2014/65/EU ska börja löpa från mottagandet av en passanmälan för en filial eller för ett anknutet ombud som befinns innehålla fullständiga och korrekta uppgifter.

Artikel 15

Underrättelse om passanmälan för filial

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom tre månader från mottagandet av en passanmälan enligt artikel 12, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga VIII och även lämna en kopia av anmälan.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera värdepappersföretaget om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

3.  Värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska bekräfta mottagandet av anmälan till både hemmedlemsstatens behöriga myndighet och värdepappersföretaget.

Artikel 16

Underrättelse om passanmälan för anknutet ombud

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom tre månader från mottagandet av en passanmälan för ett anknutet ombud enligt artikel 13, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga IX och även lämna en kopia av anmälan.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera värdepappersföretaget eller kreditinstitutet om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

3.  Värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska bekräfta mottagandet av anmälan till både hemmedlemsstatens behöriga myndighet och det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b.

4.  Det anknutna ombudet ska inte påbörja de planerade investeringstjänsterna eller investeringsverksamheten förrän det har registrerats i det offentliga registret i den medlemsstat där det är etablerat i enlighet med artikel 29.3 i direktiv 2014/65/EU.

5.  Det anknutna ombudet ska inte påbörja de planerade tjänsterna eller verksamheten förrän det har fått underrättelsen från värdmedlemsstatens behöriga myndighet.

6.  Om ingen underrättelse mottas kan det anknutna ombudet påbörja sina planerade investeringstjänster och sin planerade investeringsverksamhet två månader efter den dag hemmedlemsstatens behöriga myndighet skickade den underrättelse som avses i punkt 2.

Artikel 17

Inlämnande av anmälan om ändring av filialuppgifter

1.  Om någon av uppgifterna i en passanmälan för en filial ändras ska värdepappersföretaget lämna in en anmälan till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga VI.

Värdepappersföretaget eller kreditinstitutet ska bara fylla i de delar av formuläret i bilaga VI som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i passanmälan för en filial.

2.  Om värdepappersföretaget eller kreditinstitutet avser att ändra de investeringstjänster, den investeringsverksamhet, de sidotjänster eller de finansiella instrument som tillhandahålls genom anknutna ombud ska det använda formuläret i bilaga VI för att anmäla de investeringstjänster, den investeringsverksamhet, de sidotjänster eller de finansiella instrument som det tillhandahåller genom anknutna ombud vid tidpunkten för anmälan eller som det avser att tillhandahålla genom anknutna ombud i framtiden.

3.  Ändringar av uppgifterna i en passanmälan för filialer som innebär att verksamheten vid filialen upphör ska anmälas genom användning av formuläret i bilaga X.

Artikel 18

Inlämnande av anmälan om ändring av uppgifter om anknutna ombud

1.  Om någon av uppgifterna i en passanmälan för anknutna ombud ändras ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b lämna in en anmälan till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga VII.

Värdepappersföretaget eller kreditinstitutet ska bara fylla i de delar av formuläret i bilaga VII som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i passanmälan för ett anknutet ombud.

2.  Om värdepappersföretaget avser att ändra de investeringstjänster, den investeringsverksamhet eller de finansiella instrument som omfattas av en passanmälan för anknutna ombud ska det använda formuläret i bilaga VI för att anmäla de investeringstjänster, den investeringsverksamhet eller de finansiella instrument som det tillhandahåller genom det anknutna ombudet vid tidpunkten för anmälan eller som det avser att tillhandahålla i framtiden.

3.  Ändringar av uppgifterna i en passanmälan för anknutna ombud som innebär att utnyttjandet av ett anknutet ombud upphör ska anmälas genom användning av formuläret i bilaga X.

Artikel 19

Underrättelse om anmälan av ändring av filialuppgifter

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 17.1 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XI och även lämna en kopia av anmälan.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 17.3 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XIII och även lämna en kopia av anmälan.

Artikel 20

Underrättelse om anmälan av ändring av uppgifter om ett anknutet ombud

1.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 18.1 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XII och även lämna en kopia av anmälan.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 18.3 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XIII och även lämna en kopia av anmälan.

Artikel 21

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

image

image
BILAGA II

image
BILAGA III

image
BILAGA IV

image
BILAGA V

image
BILAGA VI

image

image

image

►(1) C1  
BILAGA VII

image

image

image
BILAGA VIII

image
BILAGA IX

image
BILAGA X

image

image
BILAGA XI

image
BILAGA XII

image
BILAGA XIII

image

Top