EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0653-20230101

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/2023-01-01

02017R0653 — SV — 01.01.2023 — 006.004


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/653

av den 8 mars 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 100 12.4.2017, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/977 av den 4 april 2018

  L 176

1

12.7.2018

 M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1866 av den 3 juli 2019

  L 289

4

8.11.2019

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2268 av den 6 september 2021

  L 455I

1

20.12.2021

►M4

Ändrad genom: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/975 av den 17 mars 2022

  L 167

35

24.6.2022

►M5

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/975 av den 17 mars 2022

  L 167

35

24.6.2022

 M6

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/1666 av den 13 juni 2022

  L 251

3

29.9.2022


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 120, 11.5.2017, s.  31 (2017/653)

 C2

Rättelse, EGT L 210, 15.8.2017, s.  16 (2017/653)

►C3

Rättelse, EGT L 264, 13.10.2017, s.  25 (2017/653)

►C4

Rättelse, EGT L 338, 15.10.2020, s.  12 (2017/653)

 C5

Rättelse, EGT L 029, 10.2.2022, s.  46 (2021/2268)

►C6

Rättelse, EGT L 115, 13.4.2022, s.  187 (2021/2268)

 C7

Rättelse, EGT L 010, 12.1.2023, s.  111 (2021/2268)

►C8

Rättelse, EGT L 077, 16.3.2023, s.  18 ((EU) 2021/2268)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/653

av den 8 mars 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

FAKTABLADETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING

Artikel 1

Avsnitt med allmän information

I det avsnitt i faktabladet som handlar om Priip-produktutvecklarens identitet och den behöriga myndigheten ska alla följande uppgifter anges:

a) 

Det namn som Priip-produktutvecklaren har gett Priip-produkten och, i förekommande fall, Priip-produktens ISIN-nummer eller UPI-kod.

b) 

Priip-produktutvecklarens juridiska namn.

c) 

Adress till Priip-produktutvecklarens webbplats, där icke-professionella investerare hittar information om hur de kan komma i kontakt med Priip-produktutvecklaren, och ett telefonnummer.

d) 

Namnet på den behöriga myndighet som är ansvarig för tillsynen över Priip-produktutvecklaren vad gäller faktabladet.

e) 

När faktabladet upprättades eller, om det senare har ändrats, när den senaste ändringen av faktabladet ägde rum.

▼C6

f) 

I tillämpliga fall, om Priip-produktutvecklaren ingår i en koncern av juridiska, administrativa eller marknadsföringsmässiga skäl, anges koncernens namn.

g) 

Om Priip-produkten har formen av ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller en alternativ investeringsfond, en tydligt angiven identifiering av fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden inklusive en andelsklass eller en delfond däri.

h) 

Närmare uppgifter om auktorisation, i tillämpliga fall.

i) 

Om Priip-produkten har formen av ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond och i fall när ett fondföretag förvaltas av ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG eller när det är ett investeringsbolag i enlighet med artikel 27 i det direktivet (tillsammans förvaltningsbolag för fondföretag) som med avseende på det fondföretaget utövar rättigheter enligt artikel 16 i det direktivet, eller när det gäller en alternativ investeringsfond som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder som med avseende på den alternativa investeringsfonden utövar rättigheter enligt artiklarna 31, 32 och 33 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ( 1 ), ska en ytterligare förklaring avseende det förhållandet ingå.

▼B

Informationen i det avsnitt som avses i första stycket ska även omfatta den varning som avses i artikel 8.3 b i förordning (EU) nr 1286/2014 när Priip-produkten uppfyller något av följande villkor:

a) 

Det är en försäkringsbaserad investeringsprodukt som inte uppfyller kraven i artikel 30.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 ( 2 ).

b) 

Det är en Priip-produkt som inte uppfyller kraven i artikel 25.4 i–vi i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 3 ).

▼M3

Vid tillämpning av första stycket led g ska namnet på fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden, om det handlar om en delfond eller andelsklass, åtfölja delfondens eller andelsklassens namn. Om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden, delfonden eller andelsklassen har ett kodnummer, ska detta ingå i fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens namn.

▼B

Artikel 2

Avsnittet ”Vad innebär produkten?”

1.  
Information om typen av Priip-produkt och dess juridiska form ska anges i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet.
2.  
Information om Priip-produktens mål och hur de ska uppnås ska sammanfattas på ett kortfattat, klart och lättbegripligt sätt i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet. I denna information ska fastställas vilka faktorer som i första hand bestämmer avkastningen, de underliggande investeringstillgångarna eller referensvärdena och hur avkastningen fastställs, samt förhållandet mellan Priip-produktens avkastning och avkastningen på underliggande investeringstillgångar eller referensvärden. Informationen ska visa hur den rekommenderade innehavstiden står i relation till Priip-produktens risk- och avkastningsprofil.

Om de tillgångar eller referensvärden som avses i det första stycket är så många att alla inte kan räknas upp i faktabladet ska bara marknadssegmentet eller typen av instrument när det gäller underliggande investeringstillgångar eller referensvärden anges.

▼M3

2a.  

Om Priip-produkten är ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond ska informationen i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet omfatta de väsentliga egenskaper hos ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond om vilka en icke-professionell investerare ska informeras, även om de egenskaperna inte utgör en del av beskrivningen av målen och placeringsinriktningen i fondföretagets prospekt i enlighet med artikel 68 i direktiv 2009/65/EG eller beskrivningen av investeringsstrategin och målen för den alternativa investeringsfonden i enlighet med artikel 23.1 a i direktiv 2011/61/EU, däribland

a) 

de huvudkategorier av finansiella instrument som fondmedlen får placeras i,

b) 

den icke-professionella investerarens möjlighet att lösa in andelar av fondföretag eller alternativa investeringsfonder på begäran samt en uppgift om frekvensen för handeln med andelar, eller i tillämpliga fall en uppgift om att det inte går att lösa in andelar på begäran,

c) 

om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden har ett särskilt mål för vissa branschsektorer, geografiska sektorer eller andra marknadssektorer eller särskilda tillgångsklass,

d) 

om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden möjliggör diskretionära investeringsval och om detta inkluderar eller förutsätter hänvisning till ett referensvärde och i så fall vilket,

e) 

om vinster delas ut eller återinvesteras.

Vid tillämpning av första stycket led d, och om en hänvisning till ett referensvärde görs, ska handlingsfriheten i förhållande till det referensvärdet anges, och om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden har ett indexmål ska detta anges.

2b.  

De uppgifter som avses i punkt 2a ska omfatta följande, när det är relevant:

a) 

Om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden investerar i skuldförbindelser ska uppgifter om huruvida de skuldförbindelserna getts ut av företag, myndigheter eller andra organisationer anges, i tillämpliga fall med krav på lägsta kreditvärderingsbetyg.

b) 

Om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden är en strukturerad investeringsfond ska en enkel förklaring av allt som krävs för att rätt begripa vinsten och de faktorer som förväntas påverka resultatet, inklusive hänvisningar, vid behov, till uppgifter om den algoritm som förekommer i prospektet och hur den fungerar för fondföretaget eller en beskrivning av investeringsstrategin och målen för den alternativa investeringsfonden.

c) 

Om valet av tillgångar styrs av särskilda kriterier ska en förklaring av kriterierna, exempelvis ”tillväxt”, ”värde” eller ”hög utdelning” anges.

d) 

Om särskild förvaltningsteknik används för tillgångarna, som säkring, arbitrage eller hävstångseffekt ska en enkel förklaring av vilka faktorer som förväntas påverka fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens resultat anges.

2c.  

Den information som avses i punkterna 2a och 2b ska skilja mellan de breda investeringskategorierna enligt punkterna 2a a och c och 2b a och den metod som ska användas för de investeringarna av ett förvaltningsbolag för fondföretag eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt punkterna 2a d och punkt 2b b, c och d.

Avsnittet benämnt ”Vad innebär produkten?” i faktabladet får innehålla andra delar än de som anges i punkterna 2a och 2b, inklusive en beskrivning av fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens investeringsstrategi, om de delarna krävs för en adekvat beskrivning av fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens mål och placeringsinriktning.

▼B

3.  
Beskrivningen av den typ av icke-professionell investerare som Priip-produkten är avsedd för i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet ska innehålla information om de icke-professionella investerare som Priip-produktutvecklaren har valt som målgrupp, i synnerhet med avseende på de behov, karakteristika och mål som den typ av kund har som Priip-produkten passar. Detta ska fastställas på grundval av icke-professionella investerares förmåga att bära investeringsförluster och preferenser avseende investeringshorisont, deras teoretiska kunskaper om, och tidigare erfarenhet av, Priip-produkter, de finansiella marknaderna samt potentiella slutkunders behov, egenskaper och mål.
4.  
De närmare uppgifterna om försäkringsförmåner i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet ska i en allmän sammanfattning innefatta försäkringsavtalets grundläggande egenskaper, en definition varje förmån som ingår med en förklaring om att förmånernas värde visas i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” och information som speglar de typiska biometriska egenskaperna hos målgruppen av icke-professionella investerare och visar den totala premien, den biometriska riskpremie som ingår i den totala premien samt antingen den biometriska riskpremiens inverkan på investeringens avkastning i slutet av den rekommenderade innehavstiden eller effekten av den kostnadsdel i den biometriska riskpremien som har beaktats i de återkommande kostnader i tabellen ”Kostnader över tid” som beräknats i enlighet med bilaga VII. Om premien betalas i form av ett engångsbelopp ska de närmare uppgifterna omfatta det investerade beloppet. Om premien betalas periodiskt ska informationen omfatta antalet periodiska betalningar, en beräkning av den genomsnittliga biometriska riskpremien i procent av den årliga premien och en beräkning av det genomsnittliga investerade beloppet.

De närmare uppgifter som avses i det första stycket ska även omfatta en förklaring av försäkringspremiebetalningarnas inverkan, motsvarande det skattade värdet av försäkringsförmåner, på avkastningen på investeringen för den icke-professionella investeraren.

5.  

Informationen om Priip-produktens löptid i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet ska omfatta alla följande uppgifter:

a) 

Priip-produktens förfallodag eller uppgift om att det inte finns någon förfallodag.

b) 

Uppgift om huruvida Priip-produktutvecklaren har rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten.

c) 

En beskrivning av under vilka omständigheter Priip-produkten kan sägas upp automatiskt och uppsägningsdatum, om dessa är kända.

▼M3

6.  
Om Priip-produkten är ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond ska identifieringen och förklaringen av de risker som anges i bilagorna II och III till denna förordning följa den interna processen för att identifiera, mäta, hantera och övervaka risk, vilken antagits av fondföretagets förvaltningsbolag i enlighet med direktiv 2009/65/EG eller av förvaltare av alternativa investeringsfonder i enlighet med direktiv 2011/61/EU. Om ett förvaltningsbolag förvaltar fler än ett fondföretag eller om en förvaltare av alternativa investeringsfonder förvaltar fler än en alternativ investeringsfond, ska riskerna identifieras och förklaras på ett enhetligt sätt.
7.  

Om Priip-produkten är ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond ska avsnittet benämnt ”Vad innebär produkten?” i faktabladet innehålla följande information för varje medlemsstat där fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden marknadsförs:

a) 

Förvaringsinstitutets namn.

b) 

Var och hur man kan få mer information om fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden, kopior av fondföretagets prospekt eller kopior av beskrivningen av investeringsstrategin och målen för den alternativa investeringsfonden, den senaste årsrapporten och eventuell därpå följande halvårsrapport för fondföretaget i enlighet med artikel 68.1 b–c i direktiv 2009/65/EG, eller den senaste årsrapporten för den alternativa investeringsfonden i enlighet med artikel 22 i direktiv 2011/61/EU, som anger på vilket eller vilka språk de dokumenten är tillgängliga och att de kan erhållas kostnadsfritt.

c) 

Var och hur annan praktisk information kan inhämtas, inklusive var aktuella fondandelskurser finns tillgängliga.

▼B

Artikel 3

Avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?”

1.  
I avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklaren använda den metod för presentation av risk som anges i bilaga II, inkludera de tekniska aspekter för att beskriva den sammanfattande riskindikatorn som anges i bilaga III och följa de tekniska anvisningar, format och metoder för att beskriva resultatscenarier som finns i bilagorna IV och V.
2.  

I avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklare ange följande:

a) 

Priip-produktens risknivå i form av en riskklass med hjälp av en sammanfattande riskindikator med sifferskalan 1–7.

b) 

En uttrycklig hänvisning till eventuellt illikvida Priip-produkter eller Priip-produkter med likviditetsrisk av väsentlig betydelse enligt definitionen i bilaga II del 4, i form av en varning om detta i beskrivningen av den sammanfattande riskindikatorn.

c) 

En redogörelse under den sammanfattande riskindikatorn som gör klart att om en Priip-produkt är i en annan valuta än den officiella valutan i den medlemsstat i vilken Priip-produkten säljs, kan avkastningen variera på grund av växelkursförändringar om den anges i den officiella valutan i den medlemsstat i vilken Priip-produkten säljs.

d) 

En kortfattad beskrivning av Priip-produktens risk- och avkastningsprofil och, i lämpliga fall, en varning om att Priip-produktens risk kan vara betydligt högre än vad som framgår av den sammanfattande riskindikatorn om Priip-produkten inte hålls till förfall eller under den rekommenderade innehavstiden.

e) 

För Priip-produkter för vilka det finns avtalade straffavgifter för förtida inlösen eller långa uppsägningstider för avveckling av investeringen, en hänvisning till relevanta underliggande villkor i avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”

f) 

Uppgift om möjlig maximal förlust och information om att investeringen kan gå förlorad om det saknas skydd eller om Priip-produktutvecklaren inte kan göra utbetalningar, att det kan krävas ytterligare inbetalningar utöver den ursprungliga investeringen och att den totala förlusten kan komma att överstiga den totala ursprungliga investeringen betydligt.

3.  
Priip-produktutvecklare ska inkludera fyra lämpliga resultatscenarier på det sätt som beskrivs i bilaga V i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet. De fyra resultatscenarierna ska vara ett stresscenario, ett negativt scenario, ett neutralt scenario och ett positivt scenario.
4.  
För försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ytterligare ett resultatscenario inkluderas i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet som visar försäkringsförmånen för förmånstagaren om en försäkrad händelse inträffar.
5.  
För Priip-produkter som är terminer, köp- och säljoptioner som handlas på en reglerad marknad eller på en marknad i tredjeland som betraktas som likvärdig med en reglerad marknad enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ( 4 ) ska resultatscenarier inkluderas i form av de diagram över utbetalningsstruktur som finns i bilaga V i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet.

Artikel 4

Avsnittet ”Vad händer om [namnet på Priip-produktutvecklaren] inte kan göra några utbetalningar?”

Priip-produktutvecklare ska inkludera följande information i avsnittet ”Vad händer om [namnet på Priip-produktutvecklaren] inte kan göra några” utbetalningar? i faktabladet:

a) 

Uppgift om huruvida den icke-professionella investeraren kan drabbas av ekonomisk förlust om Priip-produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden eller någon annan än Priip-produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden, och i det sistnämnda fallet namnet på denna part.

b) 

Ett förtydligande av om den förlust som avses i a täcks av en kompensations- eller garantiordning för investerare och om det finns några begränsningar eller villkor för detta skydd.

Artikel 5

Avsnittet ”Vilka är kostnaderna?”

1.  

Följande ska tillämpas av Priip-produktutvecklare i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet:

a) 

Den metod för beräkning av kostnader som beskrivs i bilaga VI.

b) 

När det gäller information om kostnader, tabellerna ”Kostnader över tid” och ”Kostnadssammansättning” i bilaga VII i enlighet med de relevanta tekniska anvisningarna i denna.

2.  
I tabellen ”Kostnader över tid” under rubriken ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklare närmare ange den sammanfattande kostnadsindikatorn för de totala aggregerade kostnaderna för Priip-produkten i form av en enda siffra som anger penningbelopp och procent för de olika tidsperioderna i bilaga VI.

▼M3

En tydlig varning ska i tillämpliga fall läggas till angående de extra kostnader som kan tas ut av personer som ger råd om eller säljer Priip-produkterna.

▼M3

3.  

I tabellen ”Kostnadssammansättning” i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklare ange sammanfattande indikatorer över följande kostnadstyper:

a) 

Eventuella engångskostnader, till exempel tecknings- och inlösenkostnader.

b) 

Eventuella återkommande kostnader, med åtskillnad mellan portföljtransaktionskostnader och övriga återkommande kostnader.

c) 

Eventuella extra kostnader, till exempel resultatrelaterade avgifter eller särskilda vinstandelar (s.k. carried interest).

4.  
Priip-produktutvecklare ska beskriva var och en av de enskilda kostnader som ingår i tabellen ”Kostnadssammansättning” i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet, enligt bilaga VII, och ska ange var och hur sådana kostnader kan skilja sig från de faktiska kostnader som kan uppkomma för den icke-professionella investeraren, och var och hur sådana kostnader kan ha sin grund i huruvida den icke-professionella investeraren väljer eller inte väljer vissa alternativ.

▼B

Artikel 6

Avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”

Priip-produktutvecklare ska inkludera följande i avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”:

a) 

En kortfattad motivering av valet av rekommenderad eller kortast tillåtna innehavstid.

b) 

En beskrivning av förfarandet för att avveckla investeringen och när sådan avveckling är möjlig, inbegripet uppgift om hur förtida inlösen påverkar Priip-produktens risk- eller resultatprofil eller kapitalgarantiers tillämplighet.

c) 

Information om eventuella kostnader eller straffavgifter om investeringen avvecklas före förfallodagen eller annat angivet datum, förutom den rekommenderade innehavstiden, inbegripet en korshänvisning till den information om kostnader som ska ingå i faktabladet enligt artikel 5 och ett förtydligande av effekten av sådana kostnader och straffavgifter för olika innehavstider.

Artikel 7

Avsnittet ”Hur kan jag klaga?”

Priip-produktutvecklare ska tillhandahålla följande information i sammanfattad form i avsnittet ”Hur kan jag klaga?” i faktabladet:

a) 

Vilka steg som ska följas av den som vill inge ett klagomål på produkten eller på agerandet av Priip-produktutvecklaren eller av en person som gett råd om eller sålt produkten.

b) 

En länk till den relevanta webbplatsen för sådana klagomål.

c) 

En aktuell postadress och e-postadress till vilken sådana klagomål kan skickas.

Artikel 8

Avsnittet ”Övrig relevant information”

1.  
Priip-produktutvecklare ska i avsnittet ”Övrig relevant information” i faktabladet uppge om det finns andra informationsdokument som kan tillhandahållas och om dessa tillhandahålls när det föreligger ett rättsligt krav eller på den icke-professionella investerarens begäran.
2.  
Informationen i avsnittet ”Övrig relevant information” i faktabladet kan tillhandahållas i sammanfattad form och inbegripa en länk till en webbplats där mer information, utöver de dokument som avses i punkt 1, finns tillgänglig.

▼M3

3.  

För fondföretag enligt definitionen i punkt 1 a i bilaga VIII, för alternativa investeringsfonder enligt definitionen i punkt 1 b i den bilagan eller för fondförsäkringsbaserade investeringsprodukter enligt definitionen i punkt 1 c i den bilagan, ska avsnittet ”Övrig relevant information” i faktabladet innehålla följande:

a) 

En länk till webbplatsen eller en hänvisning till ett dokument där informationen om tidigare resultat som offentliggjorts av Priip-produktutvecklaren enligt bilaga VIII görs tillgänglig.

b) 

Det antal år som tidigare resultat avser.

För Priip-produkter som avses i bilaga II del 1 punkt 5, vilka är öppna fonder, eller andra Priip-produkter öppna för teckning, ska beräkningar av tidigare resultatscenarier offentliggöras på månadsbasis, och i avsnittet ”Övrig relevant information” ska det anges var sådana beräkningar kan hittas.

▼B

Artikel 9

Mall

Priip-produktutvecklare ska upprätta faktablad utifrån mallen i bilaga I. Mallen ska fyllas i enligt kraven i denna delegerade förordning och i förordning (EU) nr 1286/2014.▼M3

KAPITEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM FAKTABLADEN FÖR PRIIP-PRODUKTER SOM ERBJUDER FLERA OLIKA INVESTERINGSALTERNATIV

▼B

Artikel 10

Priip-produkter som erbjuder flera olika investeringsalternativ

Om en Priip-produkt erbjuder flera olika underliggande investeringsalternativ och information om dessa inte kan tillhandahållas i ett enda koncist faktablad ska Priip-produktutvecklare upprätta något av följande:

▼M3

a) 

Ett faktablad för varje underliggande investeringsalternativ i Priip-produkten enligt kapitel I, inklusive uppgifter om Priip-produkten i dess helhet, där varje faktablad återspeglar att den icke-professionella investeraren endast investerar i ett investeringsalternativ,

b) 

ett allmänt faktablad som, om inte annat anges i artiklarna 11–14, beskriver Priip-produkten i enlighet med kapitel I, inklusive en beskrivning av var den särskilda informationen om varje underliggande investeringsalternativ finns.

▼B

Artikel 11

Avsnittet ”Vad innebär produkten?” i det allmänna faktabladet

I avsnittet ”Vad innebär produkten?” ska Priip-produktutvecklare, med avvikelse från artikel 2.2 och 2.3, närmare ange följande:

a) 

En beskrivning av typerna av underliggande investeringsalternativ, och av marknadssegment eller typer av instrument, samt av de viktigaste faktorerna för avkastningen.

b) 

En förklaring om att den typ av investerare som Priip-produkten är avsedd för varierar beroende på det underliggande investeringsalternativet.

▼M3 —————

▼B

Artikel 12

Avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i det allmänna faktabladet

1.  

I avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” ska Priip-produktutvecklare, med avvikelse från artikel 3.2 a och 3.3, närmare ange följande:

a) 

Riskklasserna för alla underliggande investeringsalternativ som erbjuds genom Priip-produkten med hjälp av en sammanfattande riskindikator med sifferskalan 1–7 enligt bilaga III.

b) 

En förklaring om att investeringens risk och avkastning varierar beroende på det underliggande investeringsalternativet.

c) 

En kortfattad beskrivning av hur Priip-produktens resultat totalt sett beror på de underliggande investeringsalternativen.

▼M3 —————

▼M3

Artikel 13

Avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i det allmänna faktabladet

I avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” ska Priip-produktutvecklare, genom undantag från artikel 5.1 b, närmare ange följande:

a) 

Om andra kostnader för Priip-produkter än kostnaderna för det underliggande investeringsalternativet inte kan lämnas som en enda sifferuppgift, däribland i de fall sådana kostnader varierar beroende på det underliggande investeringsalternativ som valts:

i) 

De olika kostnaderna för Priip-produkten i tabellerna ”Kostnader över tid” och ”Kostnadssammansättning” i bilaga VII.

ii) 

En förklaring till att kostnaderna för den icke-professionella investeraren varierar beroende på de underliggande investeringsalternativen.

b) 

Om andra kostnader för Priip-produkter än kostnaderna för de underliggande investeringsalternativen kan lämnas som en enda sifferuppgift:

i) 

De kostnader som visas separerat från de olika kostnader för de underliggande investeringsalternativen som erbjuds av Priip-produkten i tabellerna ”Kostnader över tid” och ”Kostnadssammansättning” i bilaga VII.

ii) 

En förklaring som anger att totalkostnaderna för den icke-professionella investeraren består av en kombination av kostnaderna för de underliggande investeringsalternativ som valts och övriga kostnader för Priip-produkten samt varierar beroende på de underliggande investeringsalternativen.

Artikel 14

Särskild information om varje underliggande investeringsalternativ

Den särskilda informationen om varje underliggande investeringsalternativ, till vilka det hänvisas i artikel 10 b, ska tillhandahållas i ett särskilt informationsdokument som tillägg till det allmänna faktabladet. Priip-produktutvecklare ska för varje underliggande investeringsalternativ inkludera följande uppgifter:

a) 

I relevanta fall en varning.

b) 

Investeringsmålen, hur de uppnås och den avsedda målmarknaden som avses i artikel 2.2 och 2.3.

c) 

En sammanfattande riskindikator och beskrivande förklaring, samt de resultatscenarier som avses i artikel 3.

d) 

En redovisning av kostnaderna enligt artikel 5, inklusive uppgifter om huruvida de kostnaderna inkluderar samtliga kostnader för Priip-produkten eller ej, om den icke-professionella investeraren endast investerar i det specifika investeringsalternativet.

e) 

Information om tidigare resultat enligt vad som krävs i artikel 8.3 för underliggande investeringsalternativ som är fondföretag enligt definitionen i led 1 a i bilaga VIII, för alternativa investeringsfonder enligt definitionen i led 1 b i den bilagan eller för fondförsäkringsbaserade investeringsprodukter enligt definitionen i led 1 c i den bilagan.

Informationen som anges i leden a–e i denna punkt ska följa strukturen i de relevanta delarna av den mall som fastställts i bilaga I.

▼M3KAPITEL IIa

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM FAKTABLADET FÖR VISSA FONDFÖRETAG OCH ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER

Artikel 14a

Delfonder i fondföretag eller alternativa investeringsfonder

1.  
Om ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond består av två eller flera delfonder, ska ett särskilt faktablad tas fram för varje delfond.
2.  

Varje faktablad som avses i punkt 1 ska i avsnittet med titeln ”Vad innebär denna produkt?” innehålla följande uppgifter:

a) 

En uppgift om att faktabladet är en beskrivning av en delfond i ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond och, i tillämpliga fall, att fondföretagets prospekt eller beskrivningen av investeringsstrategin och målen för den alternativa investeringsfonden och de periodiska rapporterna sammanställs för hela det fondföretag eller den alternativa investeringsfond som omnämns i början av faktabladet.

b) 

Om varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag eller om de inte är det, och hur detta kan påverka investeraren.

c) 

Om den icke-professionella investeraren har rätt eller inte rätt att byta sina andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond och var det i så fall finns information om hur denna rättighet kan utövas.

3.  
Om fondföretagets förvaltningsbolag eller förvaltaren av alternativa investeringsfonder tar ut en avgift av den icke-professionella investeraren för byte av andelar enligt punkt 2 c, och den avgiften skiljer sig från standardavgiften för att köpa eller sälja andelar, ska den avgiften anges separat i avsnittet med titeln ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet.

Artikel 14b

Andelsklasser i fondföretag eller alternativa investeringsfonder

1.  
Om ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond har fler än en andels- eller aktieklass, ska ett faktablad sammanställas för varje andels- eller aktiekategori.
2.  
Faktabladet för två eller flera kategorier i samma fondföretag eller samma alternativa investeringsfond får samlas i ett enda faktablad om detta uppfyller alla krav avseende längd, språk och presentation för faktabladet.
3.  
Fondföretagets förvaltningsbolag eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder får låta en kategori representera en eller flera andra av fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens kategorier om valet av kategori är rättvisande, tydligt och inte vilseledande för potentiella icke-professionella investerare i dessa andra kategorier. I sådana fall ska avsnittet med titeln ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet innehålla en förklaring av vilka väsentliga risker som kan påverka någon av de övriga kategorierna som är representerade. Ett faktablad för en representativ kategori får tillhandahållas icke-professionella investerare i övriga kategorier.
4.  
Olika kategorier får inte samlas i en sammansatt representativ kategori enligt punkt 3.
5.  
Fondföretagets förvaltningsbolag eller förvaltaren av alternativa investeringsfonder ska föra ett register över vilka övriga kategorier som representeras av en representativ kategori enligt punkt 3 och motiven till valet.
6.  
I tillämpliga fall ska avsnittet ”Vad innebär denna produkt?’ i faktabladet kompletteras med uppgift om vilken kategori som har valts som representativ genom att använda den term som kategorin har fått i fondföretagets prospekt eller i beskrivningen av investeringsstrategin och målen för den alternativa investeringsfonden.
7.  
Avsnittet ska också innehålla uppgifter om var icke-professionella investerare kan få information om fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens övriga kategorier som marknadsförs i den egna medlemsstaten.

Artikel 14c

Fondföretag och alternativa investeringsfonder som fond-i-fond

1.  
Om fondföretaget investerar en betydande del av sina tillgångar i andra fondföretag eller andra företag för kollektiva investeringar enligt artikel 50.1 e i direktiv 2009/65/EG, ska beskrivningen av fondföretagets mål och placeringsinriktning i faktabladet innehålla en kort förklaring av hur de andra företagen för kollektiva investeringar löpande väljs ut. Om ett fondföretag är en fond-i-hedgefond ska faktabladet innehålla uppgifter om köp av alternativa investeringsfonder utanför EU som inte står under tillsyn.
2.  
Om den alternativa investeringsfonden investerar en del av tillgångarna i andra fondföretag eller alternativa investeringsfonder ska punkterna 1–2 tillämpas i tillämpliga delar.

Artikel 14d

Feederfondföretag

1.  

För feederfondföretag, enligt definitionen i artikel 58 i direktiv 2009/65/EG, ska faktabladet innehålla ett avsnitt med titeln ”Vad innebär denna produkt?’ med följande uppgifter specifikt för feederfondföretaget:

a) 

En uppgift om att och hur masterfondföretagets prospekt, faktablad, periodiska rapporter och redovisning tillhandahålls feederfondföretagets icke-professionella investerare på begäran samt på vilka/vilket språk,

b) 

Om de handlingar som förtecknas i led a i denna punkt bara finns tillgängliga som papperskopior eller även på andra varaktiga medier och om avgift utgår för sådana handlingar som inte ska översändas kostnadsfritt i enlighet med artikel 63.5 i direktiv 2009/65/EG.

c) 

Om masterfondföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än feederfondföretaget och om detta kan påverka feederfondföretagets skattesituation, ska detta anges.

d) 

Uppgifter om den andel av feederfondföretagets tillgångar som är investerade i masterfondföretaget.

e) 

En beskrivning av masterfondföretagets mål och placeringsinriktning, i tillämpliga fall kompletterat med

i) 

en uppgift om att feederfondföretagets avkastning i hög grad kommer att motsvara masterfondföretagets, eller

ii) 

en förklaring till hur och varför feederfondföretagets och masterfondföretagets avkastning kan skilja sig åt.

2.  
Om feederfondföretagets risk- och avkastningsprofil skiljer sig väsentligt från masterfondföretagets, ska detta faktum och dess orsaker förklaras i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet.
3.  
Likviditetsrisker och förhållandet mellan master- och feederfondföretagets köp- och inlösenförfaranden ska förklaras i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet.

Artikel 14e

Strukturerade fondföretag och alternativa investeringsfonder

Strukturerade investeringsfonder är fondföretag eller alternativa investeringsfonder som ger icke-professionella investerare, på vissa förutbestämda datum, algoritmbaserade vinster som är relaterade till resultat, eller till realiserade kursförändringar eller andra villkor, med avseende på finansiella tillgångar, index eller referensportföljer eller fondföretag eller alternativa investeringsfonder med liknande egenskaper.

▼BKAPITEL III

ÖVERSYN OCH ÄNDRING AV FAKTABLADET

Artikel 15

Översyn

1.  
Priip-produktutvecklare ska se över informationen i faktabladet så snart det sker en förändring som har eller sannolikt kommer att få en avsevärd inverkan på informationen i faktabladet, eller åtminstone var tolfte månad efter det första offentliggörandet av faktabladet.
2.  

Syftet med den översyn som avses i punkt 1 är att kontrollera om informationen i faktabladet är korrekt, opartisk, tydlig och inte vilseledande. Särskilt följande ska kontrolleras:

a) 

Om informationen i faktabladet uppfyller de allmänna kraven på form och innehåll i förordning (EU) nr 1286/2014 eller de särskilda kraven på form och innehåll i denna delegerade förordning.

b) 

Om marknadsrisk- eller kreditriskmåtten avseende Priip-produkten har förändrats och den sammantagna effekten av denna förändring är att Priip-produkten måste flyttas till en annan riskklass i den sammanfattande riskindikatorn än den som anges i det faktablad som är föremål för översyn.

c) 

Om medelavkastningen i Priip-produktens neutrala resultatscenario, uttryckt som annualiserad avkastning i procent, har förändrats med mer än fem procentenheter.

▼M3

(d) 

Att jämförelseindexet eller närmevärdet följer målen i Priip-produkten om resultatscenarierna baseras på lämpliga jämförelseindex eller närmevärden.

▼B

3.  
För tillämpningen av punkt 1 ska Priip-produktutvecklare fastställa och, under hela den period som Priip-produkten erbjuds icke-professionella investerare, upprätthålla tillfredsställande processer för att utan onödigt dröjsmål kunna upptäcka eventuella omständigheter som kan leda till en förändring som har eller sannolikt kommer att få en inverkan på riktigheten, opartiskheten eller tydligheten i den information som ges i faktabladet.

Artikel 16

Ändring

1.  
Priip-produktutvecklare ska utan onödigt dröjsmål ändra faktabladet om en översyn enligt artikel 15 visar att detta är nödvändigt.
2.  
Priip-produktutvecklare ska se till att alla avsnitt i faktabladet som påverkas av sådana ändringar uppdateras.
3.  
Priip-produktutvecklaren ska offentliggöra det ändrade faktabladet på sin webbplats.KAPITEL IV

TILLHANDAHÅLLANDE AV FAKTABLADET

Artikel 17

Villkor för tillhandahållande i god tid

1.  
Personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter ska tillhandahålla faktabladet tillräckligt tidigt för att ge icke-professionella investerare ska få den tid de behöver för att beakta faktabladet innan de binder sig för ett kontrakt eller erbjudande rörande Priip-produkten, oavsett om den icke-professionella investeraren har en ångerfrist eller inte.
2.  

Vid tillämpningen av punkt 1 ska personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter bedöma hur mycket tid den enskilde icke-professionella investeraren behöver för att beakta faktabladet, varvid hänsyn ska tas till följande:

a) 

Den icke-professionella investerarens kunskaper om och erfarenhet av Priip-produkten eller av Priip-produkter som är av liknande slag eller medför liknande risk.

b) 

Priip-produktens komplexitet.

c) 

Om det är den icke-professionella investeraren som har tagit initiativ till rådgivningen eller försäljningen, en uttrycklig förklaring från den icke-professionella investerarens sida om vikten av att omgående ingå det föreslagna avtalet eller godta det föreslagna erbjudandet▼M3

KAPITEL IVa

HÄNVISNINGAR

Artikel 17a

Hänvisningar till andra informationskällor

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i förordning (EU) nr 1286/2014 får hänvisningar till andra informationskällor, inklusive prospektet och års- eller halvårsrapporter, ingå i faktabladet förutsatt att all information som är avgörande för att de icke-professionella investerarna ska kunna förstå investeringens väsentliga delar ingår i faktabladet.

Hänvisningar ska tillåtas till Priip-produktens eller Priip-produktutvecklarens webbplats, inklusive delar av en sådan webbplats som innehåller prospektet och de periodiska rapporterna.

De hänvisningar som avses i första stycket ska leda den icke-professionella investeraren till den specifika delen av informationskällan i fråga. Flera olika hänvisningar får användas i faktabladet, men de ska vara så få som möjligt.

▼B

Article 18

Final Provision

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 1 January 2018.

▼M4 M5

Article 14(2) shall apply until 31 December 2022.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3
BILAGA I

MALL FÖR FAKTABLADET

Priip-produktutvecklare ska följa den ordningsföljd för avsnitt och rubriker som anges i mallen. Mallen fastställer emellertid inte parametrar för längden på enskilda avsnitt eller för placeringen av sidbrytningar. Dokumentet får vara högst tre A4-sidor långt i utskrift.Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

[Produktens namn]

[Priip-produktutvecklarens namn]

(i förekommande fall) [ISIN-nr eller UPI-kod]

[Priip-produktutvecklarens webbplats]

[Ring [telefonnummer] för mer information]

[[Den behöriga myndighetens namn] är ansvarig för tillsynen av [Priip-produktutvecklarens namn] vad gäller detta faktablad]

(i förekommande fall) [Denna Priip-produkt är auktoriserad i [medlemsstatens namn]]

(i förekommande fall) [[Namn på förvaltningsbolag för fondföretag] är auktoriserat i [medlemsstatens namn] och regleras av [den behöriga myndighetens namn]

(i förekommande fall) [[Namn på AIF-förvaltare] är auktoriserad i [medlemsstatens namn] och regleras av [den behöriga myndighetens namn]

[faktabladets utfärdandedatum]

[Varning (i förekommande fall) Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå]

Vad innebär produkten?

Typ

Löptid

Mål

Målgrupp

[Försäkringsförmåner och kostnader]

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-

Beskrivning av risk- och avkastningsprofil

indikator

Sammanfattande riskindikator

Mall för och beskrivande förklaring av den sammanfattande riskindikatorn i enlighet med bilaga III, inbegripet information om möjlig maximal förlust: Kan jag förlora hela det investerade kapitalet? Bär jag riskerna för tillkommande finansiella åtaganden eller skyldigheter? Finns det kapitalskydd mot marknadsrisk?

Resultat-

Mall för och beskrivande förklaring av resultatscenarier enligt bilaga V

scenarier

Scenarier, inbegripet, i tillämpliga fall, information om villkoren för avkastning till icke-professionella investerare eller inbyggda resultattak samt en förklaring om att skattelagstiftningen i den icke-professionella investerarens hemmedlemsstat kan inverka på den faktiska utbetalningen.

Vad händer om [namnet på Priip-produktutvecklaren] inte kan göra några utbetalningar?

Information om huruvida det finns en garantiordning, namnet på garanten eller den som ansvarar för kompensationsordningen för investerare, samt vilka risker som täcks och inte täcks.

Vilka är kostnaderna?

Beskrivande förklaringar av den information som ska ingå om övriga distributionskostnader

Kostnader över tid

Mall och beskrivande förklaringar i enlighet med bilaga VII.

Kostnadssammansättning

Mall och beskrivande förklaringar i enlighet med bilaga VI.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad [kortast tillåtna] innehavstid: [x]

Information om möjligheten till och villkoren för en minskning eller avveckling under löptiden, inklusive alla tillämpliga avgifter och sanktioner. Information om konsekvenserna av att lösa in produkten mot pengar före löptidens slut eller slutet av den rekommenderade innehavstiden.

Hur kan jag klaga?

Övrig relevant information

I tillämpliga fall en kort beskrivning av information som offentliggjorts om tidigare resultat.

▼B
BILAGA II

METOD FÖR REDOVISNING AV RISK

DEL 1

Bedömning av marknadsrisk

Bestämning av marknadsriskmått (MRM)

1. Marknadsrisken mäts, om inte annat anges, genom den annualiserade volatilitet som motsvarar VaR-värdet (value-at-risk) vid en konfidensnivå på 97,5 % över den rekommenderade innehavstiden. VaR-värdet är den procentandel av det investerade beloppet som återlämnas till den icke-professionella investeraren.

▼M3

2. Priip-produkten ska placeras i en MRM-klass enligt följande tabell:MRM-klass

VaR-ekvivalent volatilitet

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % och < 5,0  %

3

≥ 5,0  % och < 12  %

4

≥ 12  % och < 20  %

5

≥ 20  % och < 30  %

6

≥ 30  % och < 80  %

7

≥ 80  %

▼B

Närmare beskrivning av Priip-kategorier för bedömning av marknadsrisk

3. För att bestämma marknadsrisken delas Priip-produkter in i fyra kategorier.

4. Kategori 1 omfattar följande:

a) 

Priip-produkter där investerare kan förlora mer än det belopp som de har investerat.

b) 

Priip-produkter som ingår i någon av de kategorier som avses i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 5 ).

c) 

Priip-produkter eller underliggande investeringar i Priip-produkter som prissätts mindre regelbundet än månadsvis, för vilka det inte finns ett lämpligt jämförelseindex eller närmevärde, eller vars lämpliga jämförelseindex eller närmevärde prissätts mer sällan än månadsvis.

5. Kategori 2 omfattar Priip-produkter som antingen direkt eller syntetiskt ger exponering utan hävstång mot priserna på underliggande investeringar eller en exponering med hävstång på underliggande investeringar som betalar ut en konstant multipel av priserna på dessa underliggande investeringar, om minst två år av historiska dagspriser, eller fyra år av historiska veckopriser eller fem år av månadspriser finns tillgängliga för Priip-produkten, eller för vilka det finns lämpliga jämförelseindex eller närmevärden, under förutsättning av att sådana jämförelseindex eller närmevärden uppfyller samma kriterier när det gäller prissättningshistorikens längd och frekvens.

6. Kategori 3 omfattar Priip-produkter vars värde återspeglar priserna på underliggande investeringar men inte som en konstant multipel av priserna på de underliggande investeringarna, där minst två år av historiska dagspriser, fyra år av historiska veckopriser eller fem år av månadspriser, eller där befintliga lämpliga jämförelseindex eller proxyvariabler finns tillgängliga, under förutsättning av att sådana jämförelseindex eller proxyvariabler uppfyller samma kriterier när det gäller prissättningshistorikens längd och frekvens.

7. Kategori 4 omfattar Priip-produkter vars värden delvis beror på faktorer som inte observerats på marknaden, inklusive försäkringsbaserade Priip-produkter som fördelar en del av Priip-produktutvecklarnas vinster till icke-professionella investerare.

Användning av lämpliga jämförelseindex eller proxyvariabler för att specificera Priip-kategorier

Om en Priip-produktutvecklare använder lämpliga jämförelseindex eller proxyvariabler ska dessa jämförelseindex eller proxyvariabler vara representativa för de tillgångar eller exponeringar som bestämmer Priip-produktens resultat. Priip-produktutvecklare ska dokumentera användningen av sådana jämförelseindex eller proxyvariabler.

Bestämning av MRM-klass för Priip-produkter i kategori 1

8. MRM-klassen för Priip-produkter i kategori 1 ska vara 7, med undantag för de Priip-produkter som avses i punkt 4 c i denna bilaga, för vilka MRM-klassen ska vara 6.

Bestämning av MRM-klass för Priip-produkter i kategori 2

9. VaR-värdet ska beräknas fr.o.m. tidpunkten för den observerade fördelningen av avkastningar från Priip-produkten, dess jämförelseindex eller proxyvariabel under de senaste fem åren. Den lägsta observationsfrekvensen är en gång i månaden. Om priset är tillgängligt dagligen ska frekvensen vara en gång om dagen. Om priset är tillgängligt veckovis ska frekvensen vara en gång i veckan. Om priset är tillgängligt varannan månad ska frekvensen vara en gång varannan månad.

10. Om uppgifter om dagspriser under en femårsperiod inte finns tillgängliga kan en kortare period användas. För dagliga observationer av en Priip-produkts, dess jämförelseindex eller proxyvariabels pris ska avkastningar ha observerats i minst två år. För veckovisa observationer av en Priip-produkts eller dess jämförelseindex eller proxyvariabels pris ska uppgifter ha observerats under minst fyra år. För månadsvisa observationer av en Priip-produkts pris ska uppgifter ha observerats under minst fem år.

11. Avkastningen för varje period definieras som den naturliga logaritmen av priserna vid marknadsstängningen i slutet av den aktuella perioden dividerat med priserna vid marknadsstängningen i slutet av den föregående perioden.

12. VaR-värdet i avkastningsfördelningen skattas genom Cornish-Fisher-expansionen på följande sätt:

image

där N är antalet handelsperioder under den rekommenderade innehavstiden och σ, μ1, μ2 är volatilitet, skevhet (skewness) respektive överdriven toppighet (kurtosis) mätt utifrån avkastningsdistributionen. Volatilitet, skevhet och överdriven toppighethet beräknas utifrån uppmätta moment i distributionen av avkastningen enligt följande:

— 
Nollmomentet, M0, är antalet observationer under perioden i punkt 11
— 
Det första momentet, M1, är medelvärdet av alla observerade avkastningar i samplet
— 
Det andra M2, tredje M3 och fjärde M4 momenten definieras på sedvanligt sätt:

image

,

image

,

image

,
där ri är avkastningen mätt för den i:e perioden i avkastningshistoriken.
— 
volatiliteten, σ, beräknas genom

image

.
— 
skevheten (skewness), μ1, motsvarar M33.
— 
överdriven toppighet (kurtosis), μ2, motsvarar M44 - 3.

▼C8

13. VaR-ekvivalent volatilitet (VEV) skattas på följande sätt:

image

där T är den rekommenderade innehavstiden i år.

▼B

14. För Priip-produkter som förvaltas enligt en investeringspolicy eller investeringsstrategi som strävar efter vissa avkastningsmål genom flexibla investeringar i olika finansiella tillgångsklasser (t.ex. på både aktie- och räntemarknader) ska den VaR-ekvivalenta volatilitet som ska användas bestämmas på följande sätt:

a) 

Om investeringspolicyn inte har reviderats under den period som avses i punkt 10 i denna bilaga ska den högsta av följande VaR-ekvivalenta volatiliteter användas:

i) 

VaR-ekvivalent volatilitet som beräknats enligt punkterna 9–13 i denna bilaga.

ii) 

VaR-ekvivalent volatilitet av pro forma-tillgångsmixens avkastning som är förenlig med fondens referensallokering av tillgångar vid beräkningstidpunkten.

iii) 

VaR-ekvivalent volatilitet som är förenlig med fondens risklimit, om en sådan finns och är lämplig.

b) 

Om investeringspolicyn har reviderats under den period som avses i punkt 10 i denna bilaga ska den högsta av de VaR-ekvivalenta volatiliteter som avses i punkt a ii och iii användas.

15. Priip-produkten ska placeras i en MRM-klass enligt punkt 2 i denna bilaga beroende på VaR-ekvivalent volatilitet. Om en Priip-produkt bara har månatliga prisuppgifter ska den flyttas upp till nästa MRM-klass enligt punkt 2 i denna bilaga.

Bestämning av MRM-klass för Priip-produkter i kategori 3

16. VaR-värdet i prisfördelningen ska beräknas utifrån spridningen av Priip-värden i slutet av den rekommenderade innehavstiden. Distributionen ska beräknas genom simulering av det pris eller de priser som bestämmer Priip-produktens värde i slutet av den rekommenderade innehavstiden. VaR-värdet ska vara Priip-produktens värde vid en konfidensnivå på 97,5 % i slutet av den rekommenderade innehavstiden nuvärdesdiskonterat med hjälp av den förväntade riskfria diskonteringsfaktorn från dagens datum fram till slutet av den rekommenderade innehavstiden.

▼M3

17. VaR-ekvivalent volatilitet (VEV) skattas på följande sätt:

image

där T är den rekommenderade innehavstiden i år. Endast i de fall där produkten löses in eller sägs upp före slutet av den rekommenderade innehavstiden enligt simuleringen ska perioden i år fram till inlösen eller uppsägning användas i beräkningen.

▼B

18. Priip-produkten ska placeras i en MRM-klass enligt punkt 2 i denna bilaga beroende på VaR-ekvivalent volatilitet. Om en Priip-produkt bara har månatliga prisuppgifter ska den flyttas upp till nästa MRM-klass enligt punkt 2 i denna bilaga.

19. Det lägsta antalet simuleringar är 10 000 .

20. Simuleringen utgår från s.k. bootstrapping av den förväntade fördelningen av priser eller prisnivåer för Priip-produkternas underliggande kontrakt från den observerade avkastningsfördelningen för dessa kontrakt med ersättning.

21. För den simulering som avses i punkterna 16–20 i denna bilaga finns två typer av observerbara marknadsvariabler som kan bidra till en Priip-produkts värde, nämligen avistapriser (eller prisnivåer) och kurvor.

22. För varje simulering av ett avistapris (eller en nivå) ska Priip-produktutvecklaren

a) 

beräkna avkastningen för varje observerad period under de senaste fem åren, eller de år som avses i punkt 6 i denna bilaga, genom att ta logaritmen av priset i slutet av varje period dividerat med priset i slutet av den föregående perioden,

b) 

slumpmässigt välja en observerad period som motsvarar avkastningen för alla underliggande kontrakt för varje simulerad period under den rekommenderade innehavstiden (samma observerade period kan användas mer än en gång i samma simulering),

c) 

beräkna avkastningen för varje kontrakt genom att summera avkastningarna från de valda perioderna och korrigera denna avkastning för att säkerställa att den förväntade avkastning som mäts genom den simulerade fördelningen av avkastningar är den riskneutrala förväntade avkastningen under den rekommenderade innehavstiden. Det slutliga värdet av avkastningen beräknas på följande sätt:

image

där

— 
den andra termen korrigerar för effekten av medelvärdet av de observerade avkastningarna,
— 
den tredje termen korrigerar för effekten av variansen i de observerade avkastningarna.
— 
den sista termen korrigerar för quanto-effekten om lösenvalutan är en annan än tillgångens noteringsvaluta. Termerna som bidrar till korrigeringen är följande:
— 
ρ är korrelationen mellan tillgångspriset och den relevanta växelkursen – mätt över den rekommenderade innehavstiden,
— 
σ är tillgångens uppmätta volatilitet,
— 
σccy är valutakursens uppmätta volatilitet.
d) 

beräkna priset för varje underliggande kontrakt genom avkastningens exponential.

23. För kurvor utförs en principalkomponentanalys (PCA) för att säkerställa att simuleringen av rörelser i varje punkt på kurvan under en lång period leder till en konsekvent kurva.

a) 

PCA görs genom

i) 

insamling av historiska uppgifter om löptidspunkter som definierar kurvan för varje handelsperiod under de senaste fem åren, eller de år som avses i punkt 6 i denna bilaga,

ii) 

säkerställandet av att varje löptidspunkt är positiv – om det finns en negativ löptidspunkt ska alla löptidspunkter förskjutas till det lägsta heltalet eller procentsatsen för att säkerställa positiva värden för alla löptidspunkter,

iii) 

beräkning av avkastningen under varje period för varje löptidspunkt utifrån den naturliga logaritmen av förhållandet mellan pris/nivå i slutet av varje observerad period och pris/nivå i slutet av föregående period,

iv) 

korrigering av den observerade avkastningen vid respektive löptidspunkt så att den resulterande uppsättningen avkastningar vid respektive löptidspunkt har medelvärdet noll,

v) 

beräkning av kovariansmatrisen mellan de olika löptiderna genom summering av avkastningarna,

vi) 

beräkning av egenvektorer och egenvärden till kovariansmatrisen,

vii) 

val av de egenvektorer som motsvarar de tre största egenvärdena,

viii) 

utformning av en matris med tre kolumner vars första kolumn är egenvektorn med det största egenvärdet, den mellersta kolumnen är egenvektorn med det näst största egenvärdet och den sista kolumnen är egenvektorn med det tredje största egenvärdet.

▼M3

ix) 

projicering av avkastningen på de tre huvudsakliga egenvektorerna som beräknats i föregående steg genom att multiplicera avkastningsmatrisen N×M som erhålls i led v genom M×3-matrisen med egenvektorer som erhålls i led viii

▼B

x) 

beräkning av avkastningsmatrisen som ska användas i simuleringen genom att multiplicera resultatet i punkt ix med transponatet av matrisen med egenvektorer som erhålls i punkt viii. Denna uppsättning av värden ska användas i simuleringen.

b) 

Simuleringen av kurvan utförs på följande sätt:

i) 

Tidssteget i simuleringen är en period. Välj en rad slumpmässigt i den beräknade avkastningsmatrisen för varje observationsperiod under den rekommenderade innehavstiden. Avkastningen för varje löptid, T, är summan ovanför de markerade raderna i kolumnen som motsvarar löptidspunkten T.

ii) 

Den simulerade kursen för varje löptidspunkt T är den nuvarande kursen vid löptidspunkt T

— 
multiplicerad med exponentialen av den simulerade avkastningen,
— 
justerad för eventuella förskjutningar som används för att säkerställa positiva värden för alla löptidspunkter, och
— 
justerad så att det förväntade medelvärdet motsvarar nuvarande förväntningar för kursen vid löptidspunkt T i slutet av den rekommenderade innehavstiden.

24. För Priip-produkter i kategori 3 som kännetecknas av ett villkorslöst kapitalskydd kan Priip-produktutvecklaren anta att VaR-värdet med en konfidensnivå på 97,5 % är lika med nivån för det villkorslösa kapitalskyddet i slutet av den rekommenderade innehavstiden, nuvärdesdiskonterat med hjälp av den förväntade riskfria diskonteringsfaktorn

Klassbestämning av marknadsriskmått för Priip-produkter i kategori 4

25. Om Priip-produktens resultat beror på en faktor eller faktorer som inte observerats på marknaden eller till viss del styrs av Priip-produktutvecklaren, eller om detta är fallet för en komponent av Priip-produkten, ska Priip-produktutvecklaren följa metoden i detta avsnitt för att ta hänsyn till denna eller dessa faktorer.

26. De olika komponenterna i Priip-produkten som bidrar till Priip-produktens resultat ska identifieras så att de komponenter som inte är helt eller delvis beroende av en faktor eller faktorer som inte observerats på marknaden kan behandlas enligt de relevanta metoder som avses i denna bilaga för Priip-produkter i kategorierna 1, 2 eller 3. En VaR-ekvivalent volatilitet ska beräknas för var och en av dessa komponenter.

27. Den komponent av Priip-produkten som beror helt eller delvis på en faktor eller faktorer som inte observerats på marknaden ska följa robusta och erkända bransch- och regleringsstandarder för att ge relevanta förväntningar om det framtida bidraget från dessa faktorer och osäkerheten som kan finnas kring det bidraget. Om komponenten inte är helt beroende av en faktor som inte observerats på marknaden ska en s.k. bootstrappingmetod användas för att ta hänsyn till faktorerna på marknaden, vilket fastställs för Priip-produkter i kategori 3. VaR-ekvivalent volatilitet för Priip-produktens komponent ska vara resultatet av en kombination av bootstrappingmetoden och solida och erkända bransch- och tillsynsstandarder för att fastställa relevanta förväntningar om det framtida bidraget från dessa faktorer som inte observerats på marknaden.

28. Den VaR-ekvivalenta volatiliteten för varje komponent i Priip-produkten ska viktas proportionellt för att komma fram till en övergripande VaR-ekvivalent volatilitet för Priip-produkten. Vid viktningen av komponenterna ska produktegenskaper beaktas. I förekommande fall ska hänsyn tas till produktalgoritmer som dämpar marknadsrisken samt till specifika egenskaper hos vinstbärande komponenter.

29. För Priip-produkter i kategori 4 som kännetecknas av ett villkorslöst kapitalskydd kan Priip-produktutvecklare anta att VaR-värdet med en konfidensnivå på 97,5 % är lika med nivån för det villkorslösa kapitalskyddet vid slutet av den rekommenderade innehavstiden, diskonterat till dagens datum med hjälp av den förväntade riskfria diskonteringsfaktorn.

DEL 2

Metod för bedömning av kreditrisker

I.   ALLMÄNNA KRAV

30. En Priip-produkt eller dess underliggande investeringar eller exponeringar ska anses medföra kreditrisker om avkastningen från Priip-produkten, dess underliggande investeringar eller exponeringar beror på kreditvärdigheten hos en produktutvecklare eller en part som är skyldig att direkt eller indirekt göra relevanta utbetalningar till investeraren. Det krävs ingen kreditriskbedömning för en Priip-produkt i MRM-klass 7.

31. Om en enhet direkt åtar sig att göra en betalning till en icke-professionell investerare för en Priip-produkt ska kreditrisken bedömas för den enhet som är direkt gäldenär.

32. Om alla betalningsåtaganden för en gäldenär eller en eller flera indirekta gäldenärer villkorslöst och oåterkalleligen garanteras av en annan enhet (garantiställaren) kan garantiställarens kreditriskbedömning användas om den är mer positiv än gäldenärens eller gäldenärernas kreditbedömning.

33. För Priip-produkter som exponeras mot underliggande investeringar eller tekniker, inklusive Priip-produkter som själva medför kreditrisker eller i sin tur gör underliggande investeringar som innebär kreditrisk, ska kreditrisken bedömas i förhållande till den kreditrisk som orsakats både av Priip-produkten i sig och de underliggande investeringarna eller exponeringarna (inklusive exponeringar mot andra Priip-produkter) med en genomlysningsmetod och, vid behov, en kaskadmetod.

34. Om kreditrisken uppstår enbart i nivå med underliggande investeringar eller exponeringar (inklusive mot andra Priip-produkter) ska kreditrisken inte bedömas i nivå med Priip-produkten i sig utan i stället i nivå med dessa underliggande investeringar eller exponeringar med en genomlysningsmetod. Om Priip-produktutvecklaren är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller en alternativ investeringsfond (AIF) ska fondföretaget eller den alternativa investeringsfonden inte självt anses medföra någon kreditrisk, medan fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens underliggande investeringar eller exponeringar vid behov ska bedömas.

35. Om en Priip-produkt exponeras mot flera underliggande investeringar som medför en kreditriskexponering ska kreditrisken som orsakas av varje underliggande investering motsvarande en exponering på 10 % eller mer av samtliga tillgångar eller värdet av Priip-produkten, bedömas separat.

36. Underliggande investeringar eller exponeringar mot börshandlade derivat eller clearade OTC-derivat ska inte antas bära någon kreditrisk vid kreditriskbedömningen. Ingen kreditrisk ska anses uppstå när en exponering säkras fullt ut och på lämpligt sätt, eller när osäkrade exponeringar som innebär kreditrisk uppgår till mindre än 10 % av de totala tillgångarna eller Priip-produktens värde.

II.   KREDITRISKBEDÖMNING

Kreditvärdering av gäldenärer

37. I förekommande fall ska en Priip-produktutvecklare på förhand definiera ett eller flera externa ratinginstitut som är certifierade eller registrerade hos Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 ( 6 ) vars kreditvärderingar konsekvent kommer att användas för kreditriskbedömningen. Om flera kreditbetyg är tillgängliga enligt denna policy ska medianvärderingen användas eller det lägre av de två mittvärdena vid ett jämnt antal värderingar.

38. Priip-produktens kreditrisknivå och varje berörd gäldenär ska bedömas på grundval av, i förekommande fall,

a) 

den kreditvärdering som ett externt ratinginstitut har gjort av Priip-produkten,

b) 

den kreditvärdering som ett externt ratinginstitut har gjort av berörd gäldenär,

c) 

i avsaknad av en kreditvärdering enligt antingen a eller b eller båda, en standardkreditvärdering enligt punkt 43 i denna bilaga.

Indelning av kreditvärderingar i kreditkvalitetssteg

39. Indelningen av externa ratinginstituts kreditvärderingar i en objektiv skala med kreditkvalitetssteg ska baseras på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800 ( 7 ).

40. I fråga om kreditrisker som bedömts med en genomlysningsmetod ska det tilldelade kreditkvalitetssteget motsvara de viktade genomsnittliga kreditkvalitetsstegen för varje berörd gäldenär för vilken en kreditvärdering behöver genomföras, i proportion till de totala tillgångar respektive gäldenär representerar.

41. I fråga om kreditrisker som bedöms med en kaskadmetod ska all kreditriskexponering bedömas separat, per lager, och det tilldelade kreditkvalitetssteget ska vara det högsta, vilket innebär att mellan kreditkvalitetsstegen 1 och 3 ska 3 räknas som det högsta.

42. Kreditkvalitetssteget enligt punkt 38 i denna bilaga ska anpassas till Priip-produktens löptid eller rekommenderade innehavstid, enligt följande tabell (utom i de fall där en kreditvärdering har gjorts som återspeglar löptiden eller den rekommenderade innehavstiden):Kreditkvalitetssteg enligt punkt 38 i denna bilaga

Justerat kreditkvalitetssteg, i de fall där Priip-produktens löptid, eller dess rekommenderade innehavstid om en Priip-produkten inte har en löptid, är högst 1 år

Justerat kreditkvalitetssteg, i de fall där Priip-produktens löptid, eller dess rekommenderade innehavstid om en Priip-produkten inte har en löptid, är 1–12 år

Justerat kreditkvalitetssteg, i de fall där Priip-produktens löptid, eller dess rekommenderade innehavstid om en Priip-produkten inte har en löptid, är minst 12 år

0

0

0

0

1

1

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

5

5

4

5

6

6

6

6

6

43. Om gäldenären inte har några externa kreditvärderingar ska den standardkreditvärdering som avses i punkt 38 i denna bilaga vara

a) 

kreditkvalitetssteg 3, om gäldenären regleras som ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag enligt tillämplig unionsrätt eller det regelverk som anses vara likvärdig enligt unionsrätten och om betyget för den medlemsstat där gäldenären har sitt hemvist skulle vara kreditkvalitetssteg 3,

b) 

kreditkvalitetssteg 5, för alla andra gäldenärer.

III.   KREDITRISKMÅTT

44. En Priip-produkt ska tilldelas ett kreditriskmått på en skala mellan 1 och 6, med utgångspunkt i indelningstabellen i punkt 45 i denna bilaga och genom tillämpning av de kreditriskreducerande faktorerna enligt punkterna 46, 47, 48 och 49 i denna bilaga, eller de kreditriskökande faktorerna enligt punkterna 50 och 51 i denna bilaga, beroende på vad som är lämpligt.

45. Tabell för indelning av kreditkvalitetssteg i ett kreditriskmått:Justerat kreditkvalitetssteg

Kreditriskmått

0

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

46. Kreditriskmåttet 1 får tilldelas om en Priip-produkts tillgångar eller lämplig säkerhet eller de tillgångar som backar upp Priip-produktens betalningsåtagande,

a) 

under hela den återstående löptiden motsvarar Priip-produktens betalningsåtagande till sina investerare.

b) 

innehas tillsammans med en tredje part på ett separat konto på likvärdiga villkor som de som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ( 8 ) eller direktiv 2014/91/EU ( 9 ), och

c) 

inte under några omständigheter är tillgängliga för någon annan av produktutvecklarens fordringsägare enligt tillämplig lag.

47. Kreditriskmåttet 2 får tilldelas om en Priip-produkts tillgångar eller lämplig säkerhet eller de tillgångar som backar upp Priip-produktens betalningsåtagande,

a) 

under hela den återstående löptiden motsvarar Priip-produktens betalningsåtagande till sina investerare,

b) 

identifieras och innehas på konton eller register, enligt tillämplig lag inklusive artiklarna 275 och 276 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 10 ) och

c) 

är sådana att icke-professionella investerares fordringar har företräde framför andra fordringsägare gentemot Priip-produktutvecklare eller en part som är skyldig att direkt eller indirekt göra relevanta utbetalningar till investeraren.

48. Om kreditrisker ska bedömas med en genomlysningsmetod eller en kaskadmetod får de dämpande faktorerna enligt punkterna 46 och 47 i denna bilaga också tillämpas vid bedömningen av kreditrisker i förhållande till varje underliggande gäldenär.

49. Om en Priip-produkt inte kan uppfylla kriterierna i punkt 47 i denna bilaga får kreditriskmåttet enligt punkt 45 i denna bilaga minskas med en klass där krav från icke-professionella investerare har företräde framför vanliga fordringsägare enligt artikel 108 i direktivet 2014/59/EU, Priip-produktutvecklaren eller en part som är skyldig att direkt eller indirekt göra relevanta betalningar till investeraren, i den mån gäldenären är underställd relevanta tillsynskrav för att säkerställa en lämplig matchning av tillgångar och skulder.

50. Kreditriskmåttet enligt punkt 45 i denna bilaga ska ökas med två klasser om krav från icke-professionella investerare är underordnade prioriterade fordringsägare.

51. Kreditriskmåttet enligt punkt 45 i denna bilaga ska ökas med tre klasser om en Priip-produkt är en del av Priip-gäldenärens kapitalbas, enligt definitionen i artikel 4.1.118 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 11 ) eller i artikel 93 i direktiv 2009/138/EU.

DEL 3

Aggregering av marknads- och kreditrisker till den sammanfattande riskindikatorn

52. Den sammanfattande riskindikatorn ska fastställas som en kombination av klasser för kreditriskmått och marknadsriskmått, enligt följande tabell:MRM-klass

Klass för marknadsriskmått och kreditriskmått

Marknadsrisk1

Marknadsrisk2

Marknadsrisk3

Marknadsrisk4

Marknadsrisk5

Marknadsrisk6

Marknadsrisk7

Kreditrisk1

1

2

3

4

5

6

7

Kreditrisk2

1

2

3

4

5

6

7

Kreditrisk3

3

3

3

4

5

6

7

Kreditrisk4

5

5

5

5

5

6

7

Kreditrisk5

5

5

5

5

5

6

7

Kreditrisk6

6

6

6

6

6

6

7

▼M3

52a. Om Priip-produktutvecklaren bedömer att den sammanfattande riskindikatorns nummer som fastställts efter aggregeringen av marknads- och kreditrisker i enlighet med punkt 52 inte återspeglar Priip-produktens risker, kan Priip-produktutvecklaren besluta att höja det. Beslutsförfarandet för en sådan ökning ska dokumenteras.

▼B

Övervakningsdata med relevans för den sammanfattande riskindikatorn

53. Priip-produktutvecklare ska övervaka marknadsdata som är relevanta för beräkningen av MRM-klassen och om den klassen ändras till en annan MRM-klass ska Priip-produktutvecklaren attribuera motsvarande MRM-klass till den MRM-klass som Priip-produkten har matchat beträffande majoriteten av referenspunkter under de senaste fyra månaderna.

54. Priip-produktutvecklare ska också övervaka kreditriskkriterier som är relevanta för beräkningen av kreditriskmått och om kreditriskmåttet enligt dessa kriterier skulle ändras till en annan klass för kreditriskmått, ska Priip-produkten på nytt attribuera kreditriskmåttet till den relevanta klassen för kreditriskmått.

55. MRM-klassen ska alltid ses över om Priip-produktutvecklaren fattar ett beslut om investeringspolicyn eller investeringsstrategin för Priip-produkten. Under dessa omständigheter ska ändringar av marknadsriskmåttet uppfattas som en ny klassbestämning av Priip-produktens marknadsriskmått, och ska följaktligen genomföras enligt de allmänna reglerna för klassbestämning av marknadsriskmåttet för Priip-produktkategorin.

DEL 4

Likviditetsrisk

56. En Priip-produkt ska anses ha en likviditetsrisk av väsentlig betydelse om något av följande kriterier uppfylls:

a) 

Priip-produkten tas upp till handel på en andrahandsmarknad eller en alternativ likviditetsfacilitet och ingen likviditet erbjuds av marknadsgaranter eller Priip-produktutvecklare, så att likviditeten endast beror på om det finns köpare och säljare på andrahandsmarknaden eller en alternativ likviditetsfacilitet, eftersom regelbunden handel med en produkt vid en tidpunkt inte garanterar regelbunden handel med samma produkt vid en annan tidpunkt.

b) 

De underliggande investeringarnas genomsnittliga likviditetsprofil är betydligt lägre än Priip-produktens vanliga återbetalningsfrekvens, när och i den utsträckning likviditeten som Priip-produkten erbjuder är en förutsättning för avvecklingen av dess underliggande tillgångar.

c) 

Priip-produktutvecklaren bedömer att den icke-professionella investeraren kan stå inför betydande svårigheter när det gäller tid eller kostnader för avveckling av investeringen under produktens livslängd, förutsatt att det råder särskilda marknadsvillkor.

57. En Priip-produkt ska anses illikvid, oavsett om den är avtalsenlig eller inte, om något av följande kriterier uppfylls:

a) 

Priip-produkten får inte tas upp till handel på en andrahandsmarknad, och ingen alternativ likviditetsfacilitet drivs av Priip-produktutvecklaren eller en tredje part, eller den alternativa likviditetsfaciliteten är föremål för betydande begränsande villkor, inklusive betydande sanktioner vid förtida inlösen eller diskretionära inlösenpriser, eller vid avsaknad av likviditetsarrangemang.

b) 

Priip-produkten erbjuder möjligheter till förtida inlösen eller inlösen före gällande förfallodag, vilka dock begränsas av betydande villkor, t.ex. betydande straffavgifter vid förtida inlösen eller diskretionära inlösenkostnader, eller föregående samtycke och beslut av Priip-produktutvecklaren.

c) 

Priip-produkten erbjuder inte möjligheter till eventuell förtida inlösen eller inlösen före gällande förfallodag.

58. En Priip-produkt ska anses vara likvid i alla andra fall.
BILAGA III

PRESENTATION AV DEN SAMMANFATTANDE RISKINDIKATORN

Presentationsformat

▼M3

1. Priip-produktutvecklare ska använda formatet nedan för presentationen av den sammanfattande riskindikatorn i faktabladet. Det aktuella numret ska framhävas på visat sätt beroende på den sammanfattande riskindikatorn för den berörda Priip-produkten.