EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0653-20191128

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/2019-11-28

02017R0653 — SV — 28.11.2019 — 002.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/653

av den 8 mars 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 100 12.4.2017, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/977 av den 4 april 2018

  L 176

1

12.7.2018

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1866 av den 3 juli 2019

  L 289

4

8.11.2019


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 120, 11.5.2017, s.  31 (2017/653)

 C2

Rättelse, EGT L 210, 15.8.2017, s.  16 (2017/653)

►C3

Rättelse, EGT L 264, 13.10.2017, s.  25 (2017/653)

►C4

Rättelse, EGT L 338, 15.10.2020, s.  12 (2017/653)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/653

av den 8 mars 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

FAKTABLADETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING

Artikel 1

Avsnitt med allmän information

I det avsnitt i faktabladet som handlar om Priip-produktutvecklarens identitet och den behöriga myndigheten ska alla följande uppgifter anges:

a) 

Det namn som Priip-produktutvecklaren har gett Priip-produkten och, i förekommande fall, Priip-produktens ISIN-nummer eller UPI-kod.

b) 

Priip-produktutvecklarens juridiska namn.

c) 

Adress till Priip-produktutvecklarens webbplats, där icke-professionella investerare hittar information om hur de kan komma i kontakt med Priip-produktutvecklaren, och ett telefonnummer.

d) 

Namnet på den behöriga myndighet som är ansvarig för tillsynen över Priip-produktutvecklaren vad gäller faktabladet.

e) 

När faktabladet upprättades eller, om det senare har ändrats, när den senaste ändringen av faktabladet ägde rum.

Informationen i det avsnitt som avses i första stycket ska även omfatta den varning som avses i artikel 8.3 b i förordning (EU) nr 1286/2014 när Priip-produkten uppfyller något av följande villkor:

a) 

Det är en försäkringsbaserad investeringsprodukt som inte uppfyller kraven i artikel 30.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 ( 1 ).

b) 

Det är en Priip-produkt som inte uppfyller kraven i artikel 25.4 i–vi i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 2 ).

Artikel 2

Avsnittet ”Vad innebär produkten?”

1.  
Information om typen av Priip-produkt och dess juridiska form ska anges i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet.
2.  
Information om Priip-produktens mål och hur de ska uppnås ska sammanfattas på ett kortfattat, klart och lättbegripligt sätt i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet. I denna information ska fastställas vilka faktorer som i första hand bestämmer avkastningen, de underliggande investeringstillgångarna eller referensvärdena och hur avkastningen fastställs, samt förhållandet mellan Priip-produktens avkastning och avkastningen på underliggande investeringstillgångar eller referensvärden. Informationen ska visa hur den rekommenderade innehavstiden står i relation till Priip-produktens risk- och avkastningsprofil.

Om de tillgångar eller referensvärden som avses i det första stycket är så många att alla inte kan räknas upp i faktabladet ska bara marknadssegmentet eller typen av instrument när det gäller underliggande investeringstillgångar eller referensvärden anges.

3.  
Beskrivningen av den typ av icke-professionell investerare som Priip-produkten är avsedd för i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet ska innehålla information om de icke-professionella investerare som Priip-produktutvecklaren har valt som målgrupp, i synnerhet med avseende på de behov, karakteristika och mål som den typ av kund har som Priip-produkten passar. Detta ska fastställas på grundval av icke-professionella investerares förmåga att bära investeringsförluster och preferenser avseende investeringshorisont, deras teoretiska kunskaper om, och tidigare erfarenhet av, Priip-produkter, de finansiella marknaderna samt potentiella slutkunders behov, egenskaper och mål.
4.  
De närmare uppgifterna om försäkringsförmåner i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet ska i en allmän sammanfattning innefatta försäkringsavtalets grundläggande egenskaper, en definition varje förmån som ingår med en förklaring om att förmånernas värde visas i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” och information som speglar de typiska biometriska egenskaperna hos målgruppen av icke-professionella investerare och visar den totala premien, den biometriska riskpremie som ingår i den totala premien samt antingen den biometriska riskpremiens inverkan på investeringens avkastning i slutet av den rekommenderade innehavstiden eller effekten av den kostnadsdel i den biometriska riskpremien som har beaktats i de återkommande kostnader i tabellen ”Kostnader över tid” som beräknats i enlighet med bilaga VII. Om premien betalas i form av ett engångsbelopp ska de närmare uppgifterna omfatta det investerade beloppet. Om premien betalas periodiskt ska informationen omfatta antalet periodiska betalningar, en beräkning av den genomsnittliga biometriska riskpremien i procent av den årliga premien och en beräkning av det genomsnittliga investerade beloppet.

De närmare uppgifter som avses i det första stycket ska även omfatta en förklaring av försäkringspremiebetalningarnas inverkan, motsvarande det skattade värdet av försäkringsförmåner, på avkastningen på investeringen för den icke-professionella investeraren.

5.  

Informationen om Priip-produktens löptid i avsnittet ”Vad innebär produkten?” i faktabladet ska omfatta alla följande uppgifter:

a) 

Priip-produktens förfallodag eller uppgift om att det inte finns någon förfallodag.

b) 

Uppgift om huruvida Priip-produktutvecklaren har rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten.

c) 

En beskrivning av under vilka omständigheter Priip-produkten kan sägas upp automatiskt och uppsägningsdatum, om dessa är kända.

Artikel 3

Avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?”

1.  
I avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklaren använda den metod för presentation av risk som anges i bilaga II, inkludera de tekniska aspekter för att beskriva den sammanfattande riskindikatorn som anges i bilaga III och följa de tekniska anvisningar, format och metoder för att beskriva resultatscenarier som finns i bilagorna IV och V.
2.  

I avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklare ange följande:

a) 

Priip-produktens risknivå i form av en riskklass med hjälp av en sammanfattande riskindikator med sifferskalan 1–7.

b) 

En uttrycklig hänvisning till eventuellt illikvida Priip-produkter eller Priip-produkter med likviditetsrisk av väsentlig betydelse enligt definitionen i bilaga II del 4, i form av en varning om detta i beskrivningen av den sammanfattande riskindikatorn.

c) 

En redogörelse under den sammanfattande riskindikatorn som gör klart att om en Priip-produkt är i en annan valuta än den officiella valutan i den medlemsstat i vilken Priip-produkten säljs, kan avkastningen variera på grund av växelkursförändringar om den anges i den officiella valutan i den medlemsstat i vilken Priip-produkten säljs.

d) 

En kortfattad beskrivning av Priip-produktens risk- och avkastningsprofil och, i lämpliga fall, en varning om att Priip-produktens risk kan vara betydligt högre än vad som framgår av den sammanfattande riskindikatorn om Priip-produkten inte hålls till förfall eller under den rekommenderade innehavstiden.

e) 

För Priip-produkter för vilka det finns avtalade straffavgifter för förtida inlösen eller långa uppsägningstider för avveckling av investeringen, en hänvisning till relevanta underliggande villkor i avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”

f) 

Uppgift om möjlig maximal förlust och information om att investeringen kan gå förlorad om det saknas skydd eller om Priip-produktutvecklaren inte kan göra utbetalningar, att det kan krävas ytterligare inbetalningar utöver den ursprungliga investeringen och att den totala förlusten kan komma att överstiga den totala ursprungliga investeringen betydligt.

3.  
Priip-produktutvecklare ska inkludera fyra lämpliga resultatscenarier på det sätt som beskrivs i bilaga V i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet. De fyra resultatscenarierna ska vara ett stresscenario, ett negativt scenario, ett neutralt scenario och ett positivt scenario.
4.  
För försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ytterligare ett resultatscenario inkluderas i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet som visar försäkringsförmånen för förmånstagaren om en försäkrad händelse inträffar.
5.  
För Priip-produkter som är terminer, köp- och säljoptioner som handlas på en reglerad marknad eller på en marknad i tredjeland som betraktas som likvärdig med en reglerad marknad enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ( 3 ) ska resultatscenarier inkluderas i form av de diagram över utbetalningsstruktur som finns i bilaga V i avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i faktabladet.

Artikel 4

Avsnittet ”Vad händer om [namnet på Priip-produktutvecklaren] inte kan göra några utbetalningar?”

Priip-produktutvecklare ska inkludera följande information i avsnittet ”Vad händer om [namnet på Priip-produktutvecklaren] inte kan göra några” utbetalningar? i faktabladet:

a) 

Uppgift om huruvida den icke-professionella investeraren kan drabbas av ekonomisk förlust om Priip-produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden eller någon annan än Priip-produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden, och i det sistnämnda fallet namnet på denna part.

b) 

Ett förtydligande av om den förlust som avses i a täcks av en kompensations- eller garantiordning för investerare och om det finns några begränsningar eller villkor för detta skydd.

Artikel 5

Avsnittet ”Vilka är kostnaderna?”

1.  

Följande ska tillämpas av Priip-produktutvecklare i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet:

a) 

Den metod för beräkning av kostnader som beskrivs i bilaga VI.

b) 

När det gäller information om kostnader, tabellerna ”Kostnader över tid” och ”Kostnadssammansättning” i bilaga VII i enlighet med de relevanta tekniska anvisningarna i denna.

2.  
I tabellen ”Kostnader över tid” under rubriken ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklare närmare ange den sammanfattande kostnadsindikatorn för de totala aggregerade kostnaderna för Priip-produkten i form av en enda siffra som anger penningbelopp och procent för de olika tidsperioderna i bilaga VI.
3.  

I tabellen ”Kostnadssammansättning” i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet ska Priip-produktutvecklare närmare ange följande:

a) 

Eventuella engångskostnader, t.ex. tecknings- och inlösenkostnader, angivna i procent:

b) 

Eventuella återkommande kostnader, t.ex. portföljtransaktionskostnader per år, och andra återkommande kostnader per år, angivna i procent.

c) 

Eventuella extra kostnader, t.ex. resultatrelaterade avgifter eller särskilda vinstandelar (s.k. carried interest), angivna i procent

4.  
Priip-produktutvecklare ska inkludera en beskrivning av varje enskild kostnad i tabellen ”Kostnadssammansättning” i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” i faktabladet och närmare ange var och hur sådana kostnader kan skilja sig från de faktiska kostnader som kan uppstå för den icke-professionella investeraren eller som kan bero på om den icke-professionella investeraren drar nytta av vissa valmöjligheter eller inte.

Artikel 6

Avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”

Priip-produktutvecklare ska inkludera följande i avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”:

a) 

En kortfattad motivering av valet av rekommenderad eller kortast tillåtna innehavstid.

b) 

En beskrivning av förfarandet för att avveckla investeringen och när sådan avveckling är möjlig, inbegripet uppgift om hur förtida inlösen påverkar Priip-produktens risk- eller resultatprofil eller kapitalgarantiers tillämplighet.

c) 

Information om eventuella kostnader eller straffavgifter om investeringen avvecklas före förfallodagen eller annat angivet datum, förutom den rekommenderade innehavstiden, inbegripet en korshänvisning till den information om kostnader som ska ingå i faktabladet enligt artikel 5 och ett förtydligande av effekten av sådana kostnader och straffavgifter för olika innehavstider.

Artikel 7

Avsnittet ”Hur kan jag klaga?”

Priip-produktutvecklare ska tillhandahålla följande information i sammanfattad form i avsnittet ”Hur kan jag klaga?” i faktabladet:

a) 

Vilka steg som ska följas av den som vill inge ett klagomål på produkten eller på agerandet av Priip-produktutvecklaren eller av en person som gett råd om eller sålt produkten.

b) 

En länk till den relevanta webbplatsen för sådana klagomål.

c) 

En aktuell postadress och e-postadress till vilken sådana klagomål kan skickas.

Artikel 8

Avsnittet ”Övrig relevant information”

1.  
Priip-produktutvecklare ska i avsnittet ”Övrig relevant information” i faktabladet uppge om det finns andra informationsdokument som kan tillhandahållas och om dessa tillhandahålls när det föreligger ett rättsligt krav eller på den icke-professionella investerarens begäran.
2.  
Informationen i avsnittet ”Övrig relevant information” i faktabladet kan tillhandahållas i sammanfattad form och inbegripa en länk till en webbplats där mer information, utöver de dokument som avses i punkt 1, finns tillgänglig.

Artikel 9

Mall

Priip-produktutvecklare ska upprätta faktablad utifrån mallen i bilaga I. Mallen ska fyllas i enligt kraven i denna delegerade förordning och i förordning (EU) nr 1286/2014.KAPITEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM FAKTABLADET

Artikel 10

Priip-produkter som erbjuder flera olika investeringsalternativ

Om en Priip-produkt erbjuder flera olika underliggande investeringsalternativ och information om dessa inte kan tillhandahållas i ett enda koncist faktablad ska Priip-produktutvecklare upprätta något av följande:

a) 

Ett faktablad för varje underliggande investeringsmöjlighet i Priip-produkten som även innehåller information om Priip-produkten i enlighet med kapitel I:

b) 

Ett allmänt faktablad som, om inte annat anges i artiklarna 11–14, beskriver Priip-produkten i enlighet med kapitel I.

Artikel 11

Avsnittet ”Vad innebär produkten?” i det allmänna faktabladet

I avsnittet ”Vad innebär produkten?” ska Priip-produktutvecklare, med avvikelse från artikel 2.2 och 2.3, närmare ange följande:

a) 

En beskrivning av typerna av underliggande investeringsalternativ, och av marknadssegment eller typer av instrument, samt av de viktigaste faktorerna för avkastningen.

b) 

En förklaring om att den typ av investerare som Priip-produkten är avsedd för varierar beroende på det underliggande investeringsalternativet.

c) 

Uppgift om var det finns närmare information om enskilda underliggande investeringsalternativ.

Artikel 12

Avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” i det allmänna faktabladet

1.  

I avsnittet ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” ska Priip-produktutvecklare, med avvikelse från artikel 3.2 a och 3.3, närmare ange följande:

a) 

Riskklasserna för alla underliggande investeringsalternativ som erbjuds genom Priip-produkten med hjälp av en sammanfattande riskindikator med sifferskalan 1–7 enligt bilaga III.

b) 

En förklaring om att investeringens risk och avkastning varierar beroende på det underliggande investeringsalternativet.

c) 

En kortfattad beskrivning av hur Priip-produktens resultat totalt sett beror på de underliggande investeringsalternativen.

d) 

Uppgift om var det finns närmare information om enskilda underliggande investeringsalternativ.

2.  
Om Priip-produktutvecklare använder faktabladet i enlighet med artikel 14.2 ska de för att specificera de riskklasser som avses i 1 a använda samlingsindikatorn för risk och avkastning enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 583/2010 avseende underliggande investeringsalternativ som är fondföretag eller fonder som inte är fondföretag.

Artikel 13

Avsnittet ”Vilka är kostnaderna?”

1.  

I avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” ska Priip-produktutvecklare, med avvikelse från artikel 5.1 b, närmare ange följande:

a) 

De olika kostnaderna för Priip-produkten i tabellerna ”Kostnader över tid” och ”Kostnadssammansättning” i bilaga VII.

b) 

En förklaring om att kostnaderna för den icke-professionella investeraren varierar beroende på det underliggande investeringsalternativet.

c) 

Uppgift om var det finns närmare information om enskilda underliggande investeringsalternativ.

2.  
Trots kraven i artikel 5.1 a och genom undantag från punkterna 12–20 i bilaga VI får Priip-produktutvecklare, om de använder faktabladet i enlighet med artikel 14.2, använda metoden i punkt 21 i bilaga VI på befintliga fondföretag eller fonder som inte är fondföretag.
3.  
Om Priip-produktutvecklare använder faktabladet i enlighet med artikel 14.2 för fondföretag eller fonder som inte är fondföretag som de enda underliggande investeringsalternativen får de, genom undantag från artikel 5, ange skalan av avgifter för Priip-produkten i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 583/2010.

Artikel 14

Särskild information om varje underliggande investeringsalternativ

1.  

När det gäller den särskilda information som avses i artiklarna 11, 12 och 13 ska Priip-produktutvecklare för varje underliggande investeringsalternativ inkludera alla följande uppgifter:

a) 

I relevanta fall en varning.

b) 

Investeringsmålen, hur de ska uppnås och avsedd målmarknad i enlighet med artikel 2.2 och 2.3.

c) 

En sammanfattande riskindikator och beskrivande förklaring, samt resultatscenarier i enlighet med artikel 3.

d) 

En redogörelse av kostnaderna i enlighet med artikel 5.

2.  
Genom undantag från punkt 1 får Priip-produktutvecklare använda det faktablad som har upprättats i enlighet med artiklarna 78–81 i direktiv 2009/65/EG för att tillhandahålla särskild information enligt artiklarna 11–13 i denna delegerade förordning om åtminstone ett av de underliggande investeringsalternativ som avses i punkt 1 är ett fondföretag eller en fond som inte är ett fondföretag av det slag som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014.KAPITEL III

ÖVERSYN OCH ÄNDRING AV FAKTABLADET

Artikel 15

Översyn

1.  
Priip-produktutvecklare ska se över informationen i faktabladet så snart det sker en förändring som har eller sannolikt kommer att få en avsevärd inverkan på informationen i faktabladet, eller åtminstone var tolfte månad efter det första offentliggörandet av faktabladet.
2.  

Syftet med den översyn som avses i punkt 1 är att kontrollera om informationen i faktabladet är korrekt, opartisk, tydlig och inte vilseledande. Särskilt följande ska kontrolleras:

a) 

Om informationen i faktabladet uppfyller de allmänna kraven på form och innehåll i förordning (EU) nr 1286/2014 eller de särskilda kraven på form och innehåll i denna delegerade förordning.

b) 

Om marknadsrisk- eller kreditriskmåtten avseende Priip-produkten har förändrats och den sammantagna effekten av denna förändring är att Priip-produkten måste flyttas till en annan riskklass i den sammanfattande riskindikatorn än den som anges i det faktablad som är föremål för översyn.

c) 

Om medelavkastningen i Priip-produktens neutrala resultatscenario, uttryckt som annualiserad avkastning i procent, har förändrats med mer än fem procentenheter.

3.  
För tillämpningen av punkt 1 ska Priip-produktutvecklare fastställa och, under hela den period som Priip-produkten erbjuds icke-professionella investerare, upprätthålla tillfredsställande processer för att utan onödigt dröjsmål kunna upptäcka eventuella omständigheter som kan leda till en förändring som har eller sannolikt kommer att få en inverkan på riktigheten, opartiskheten eller tydligheten i den information som ges i faktabladet.

Artikel 16

Ändring

1.  
Priip-produktutvecklare ska utan onödigt dröjsmål ändra faktabladet om en översyn enligt artikel 15 visar att detta är nödvändigt.
2.  
Priip-produktutvecklare ska se till att alla avsnitt i faktabladet som påverkas av sådana ändringar uppdateras.
3.  
Priip-produktutvecklaren ska offentliggöra det ändrade faktabladet på sin webbplats.KAPITEL IV

TILLHANDAHÅLLANDE AV FAKTABLADET

Artikel 17

Villkor för tillhandahållande i god tid

1.  
Personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter ska tillhandahålla faktabladet tillräckligt tidigt för att ge icke-professionella investerare ska få den tid de behöver för att beakta faktabladet innan de binder sig för ett kontrakt eller erbjudande rörande Priip-produkten, oavsett om den icke-professionella investeraren har en ångerfrist eller inte.
2.  

Vid tillämpningen av punkt 1 ska personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter bedöma hur mycket tid den enskilde icke-professionella investeraren behöver för att beakta faktabladet, varvid hänsyn ska tas till följande:

a) 

Den icke-professionella investerarens kunskaper om och erfarenhet av Priip-produkten eller av Priip-produkter som är av liknande slag eller medför liknande risk.

b) 

Priip-produktens komplexitet.

c) 

Om det är den icke-professionella investeraren som har tagit initiativ till rådgivningen eller försäljningen, en uttrycklig förklaring från den icke-professionella investerarens sida om vikten av att omgående ingå det föreslagna avtalet eller godta det föreslagna erbjudandet.

Artikel 18

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

▼M2

Artikel 14.2 ska tillämpas till och med den 31 december 2021.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

MALL FÖR FAKTABLADET

Priip-produktutvecklare ska följa den ordningsföljd för avsnitt och rubriker som anges i mallen. Mallen fastställer emellertid inte parametrar för längden på enskilda avsnitt eller för placeringen av sidbrytningar. Dokumentet får vara högst tre A4-sidor långt i utskrift.

image