EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0587-20230605

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/2023-06-05

02017R0587 — SV — 05.06.2023 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/587

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 087 31.3.2017, s. 387)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/442 av den 12 december 2018

  L 77

56

20.3.2019

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/944 av den 17 januari 2023

  L 131

1

16.5.2023
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/587

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

portföljaffär : transaktioner i fem eller flera olika finansiella instrument där transaktionerna handlas samtidigt av samma kund som ett värdepapper mot ett särskilt referenspris.

▼M2 —————

▼B

4.

systematisk internhandlare : ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 ).

Artikel 2

Transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen

(Artikel 23.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

En transaktion med aktier bidrar inte till prisbildningsprocessen under någon av följande omständigheter:

a) 

Transaktionen utförs på grundval av ett pris som beräknas över flera tidpunkter i enlighet med ett visst referensvärde, inbegripet transaktioner som utförs på grundval av ett volymvägt genomsnittspris eller ett tidsvägt genomsnittspris.

▼M1

b) 

Transaktionen är en del av en portföljaffär som inkluderar minst fem olika aktier.

▼B

c) 

Transaktionen är beroende av förvärv, försäljning, skapande eller inlösen av ett derivatkontrakt eller ett annat finansiellt instrument där alla komponenter av transaktionen ska utföras som ett enda värdepapper.

d) 

Transaktionen utförs av ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ( 2 ) eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ( 3 ) som överför den verkliga äganderätten till aktier från ett företag för kollektiva investeringar till ett annat och där inget värdepappersföretag är en part i transaktionen.

e) 

Transaktionen är en give up-transaktion eller en give in-transaktion.

f) 

Syftet med transaktionen är att överföra aktier som säkerhet i bilaterala transaktioner eller inom ramen för en central motparts marginal eller krav på säkerhet eller som en del i en central motparts obeståndshanteringsprocess.

g) 

Transaktionen resulterar i leverans av aktier inom ramen för utförandet av konvertibla obligationer, optioner, täckta köpoptioner eller andra liknande derivat.

▼M1 —————

▼B

i) 

Transaktionen utförs enligt en handelsplats, central motparts eller värdepapperscentrals regler eller förfaranden för att genomföra ett återköp av ej avvecklade transaktioner i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ( 4 ).KAPITEL II

TRANSPARENS FÖRE HANDELAvsnitt 1

Transparens före handel för handelsplatser

Artikel 3

Krav på transparens före handel

(Artikel 3.1 och 3.2 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  
Marknadsplatsaktörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra köp- och säljbuden och orderdjupet vid dessa priser. Informationen ska offentliggöras i enlighet med den typ av handelssystem som de driver i enlighet med tabell 1 i bilaga I.

▼M1

2.  
De krav på transparens som avses i punkt 1 ska även omfatta alla genomförbara intresseanmälningar enligt definitionen i artikel 2.1.33 i förordning (EU) nr 600/2014 och i enlighet med artikel 3 i den förordningen.

▼B

Artikel 4

Den mest relevanta marknaden i termer av likviditet

(Artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  
Vid tillämpningen av artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 600/2014 ska den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för en aktie, ett depåbevis, en börshandlad fond, ett certifikat eller ett annat liknande finansiellt instrument anses vara handelsplatsen med den största omsättningen inom unionen för det finansiella instrumentet.
2.  
För att fastställa den mest relevanta marknaden i termer av likviditet i enlighet med punkt 1 ska behöriga myndigheter beräkna omsättningen i enlighet med den metod som fastställs i artikel 17.4 för varje finansiellt instrument för vilket de är den behöriga myndigheten och för varje handelsplats där det finansiella instrumentet handlas.
3.  

Den beräkning som avses i punkt 2 ska ha följande egenskaper:

a) 

Den ska för varje handelsplats omfatta transaktioner som utförts enligt den handelsplatsens regler med undantag för referenspris och manuella avslut som markerats enligt tabell 4 i bilaga I och transaktioner som utförts på grundval av minst en order som har omfattats av ett undantag för stor omfattning och där transaktionsstorleken överstiger det tillämpliga tröskelvärde för stor omfattning som fastställts i enlighet med artikel 7.

b) 

Den ska omfatta antingen det föregående kalenderåret eller, i förekommande fall, den period i det föregående kalenderåret under vilken det finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades på en handelsplats och inte stoppades från handel.

4.  
Fram till dess att den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för ett särskilt finansiellt instrument har fastställts i enlighet med det förfarande som anges i punkterna 1–3 ska den mest relevanta marknaden i termer av likviditet vara den handelsplats där det finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades för första gången.
5.  
Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som togs upp till handel eller handlades för första gången på en handelsplats fyra veckor eller mindre före utgången av det föregående kalenderåret.

Artikel 5

Specifika egenskaper hos manuella avslut

(Artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 600/2014)

Ett manuellt avslut som avser aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument ska betraktas som en transaktion som förhandlas privat men som rapporteras enligt handelsplatsens regler och för vilken någon av följande omständigheter gäller:

a) 

Två medlemmar eller deltagare i den handelsplatsen deltar under någon av följande omständigheter:

i) 

En av dem handlar för egen räkning medan den andra handlar för en kunds räkning.

ii) 

Båda handlar för egen räkning.

iii) 

Båda handlar för en kunds räkning.

b) 

En medlem eller deltagare i den handelsplatsen gör något av följande:

i) 

Handlar för både köparens och säljarens räkning.

ii) 

Handlar för egen räkning mot en kundorder.

Artikel 6

Manuella avslut som omfattas av andra villkor än det aktuella marknadspriset

(Artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 600/2014)

Ett manuellt avslut som avser aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument ska omfattas av andra villkor än det finansiella instrumentets aktuella marknadspris under någon av följande omständigheter:

a) 

Transaktionen utförs med hänvisning till ett pris som beräknats över flera tidpunkter enligt ett visst referensvärde, inbegripet transaktioner som utförs med hänvisning till ett volymvägt genomsnittspris eller ett tidsvägt genomsnittspris.

b) 

Transaktionen är en del av en portföljaffär.

c) 

Transaktionen är beroende av förvärv, försäljning, skapande eller inlösen av ett derivatkontrakt eller ett annat finansiellt instrument där alla komponenter av transaktionen ska utföras som ett enda värdepapper.

d) 

Transaktionen utförs av ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU som överför den verkliga äganderätten till finansiella instrument från ett företag för kollektiva investeringar till ett annat och där inget värdepappersföretag är en part i transaktionen.

e) 

Transaktionen är en give up-transaktion eller en give in-transaktion.

f) 

Transaktionen har som syfte att överföra finansiella instrument som säkerhet i bilaterala transaktioner eller inom ramen för en central motparts marginal eller krav på säkerhet eller som en del i en central motparts förfarande för obeståndshantering.

g) 

Transaktionen resulterar i leverans av finansiella instrument inom ramen för utförandet av konvertibla obligationer, optioner, täckta köpoptioner eller andra liknande finansiella derivat.

▼M1 —————

▼B

i) 

Transaktionen utförs enligt en handelsplats, central motparts eller värdepapperscentrals regler eller förfaranden för att genomföra återköp av ej avvecklade transaktioner i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014.

j) 

Transaktionen är någon annan transaktion som motsvarar en av de transaktioner som beskrivs i punkterna a–i eftersom den är beroende av tekniska egenskaper som inte har något samband med den aktuella marknadsvärderingen av det handlade finansiella instrumentet.

Artikel 7

Order av stor omfattning

(Artikel 4.1 c i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  
En order avseende en aktie, ett depåbevis, ett certifikat eller ett annat liknande finansiellt instrument ska anses vara av stor omfattning om ordern är lika med eller större än den minsta order som anges i tabell 1 och 2 i bilaga II.

▼M2

2.  
En order avseende en börshandlad fond ska anses vara av stor omfattning om ordern är lika med eller större än 3 000 000  EUR.

▼B

3.  
För att fastställa order som är av stor omfattning ska behöriga myndigheter i enlighet med punkt 4 beräkna den genomsnittliga dagliga omsättningen avseende aktier, depåbevis, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en handelsplats.
4.  

Den beräkning som avses i punkt 3 ska ha följande egenskaper:

a) 

Den ska omfatta transaktioner som utförts i unionen avseende det finansiella instrumentet, oavsett om de handlats på eller utanför en handelsplats.

b) 

Den ska omfatta den period som börjar den 1 januari det föregående kalenderåret och slutar den 31 december det föregående kalenderåret eller, i förekommande fall, den del av kalenderåret under vilken det finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades på en handelsplats och inte stoppades från handel.

Punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på aktier, depåbevis, certifikat och andra liknande finansiella instrument som togs upp till handel eller handlades för första gången på en handelsplats fyra veckor eller mindre före utgången av det föregående kalenderåret.

5.  
Såvida inte priset eller andra relevanta villkor för utförandet av en order ändras ska det undantag som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 600/2014 fortsätta att gälla för en order som är av stor omfattning när den förs in i en orderbok men som, efter ett partiellt genomförande, sjunker under det tröskelvärde som är tillämpligt på det finansiella instrumentet och som fastställs i enlighet med punkterna 1 och 2.
6.  
Innan en aktie, ett depåbevis, ett certifikat eller ett annat liknande finansiellt instrument handlas för första gången på en handelsplats i unionen ska den behöriga myndigheten uppskatta den genomsnittliga dagliga omsättningen för det finansiella instrumentet med beaktande av eventuell tidigare handelshistorik för det finansiella instrumentet och för andra finansiella instrument som anses ha samma egenskaper samt säkerställa att denna uppskattning offentliggörs.
7.  
Den uppskattade genomsnittliga dagliga omsättning som avses i punkt 6 ska användas för beräkningen av order som är av stor omfattning under en period på sex veckor efter det datum då aktien, depåbeviset, certifikatet eller det andra liknande finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades för första gången på en handelsplats.
8.  
Den behöriga myndigheten ska beräkna och se till att offentliggöra den genomsnittliga dagliga omsättningen på grundval av de första fyra veckorna av handel innan slutet av den sexveckorsperiod som avses i punkt 7.
9.  
Den genomsnittliga dagliga omsättning som avses i punkt 8 ska användas för beräkningen av order som är av stor omfattning och fram till dess att en genomsnittlig daglig omsättning som beräknats i enlighet med punkt 3 är tillämplig.
10.  
Vid tillämpningen av denna artikel ska den genomsnittliga dagliga omsättningen beräknas genom att den totala omsättningen för ett visst finansiellt instrument som avses i artikel 17.4 delas med antalet handelsdagar i den berörda perioden. Antalet handelsdagar i den berörda perioden är antalet handelsdagar på den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för det finansiella instrument, som fastställs i enlighet med artikel 4.

Artikel 8

Typ och minimistorlek för order som hålls i en orderhanteringsfacilitet

(Artikel 4.1 d i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  

Den typ av order som genom en orderhanteringsfacilitet på en handelsplats hålls dold i avvaktan på att den senare ska visas, för vilken det kan göras undantag från kraven på transparens före handel, är en order som

a) 

är avsedd att visas i den orderbok som drivs av handelsplatsen och som är beroende av objektiva villkor som fördefinierats av systemets protokoll,

b) 

inte kan interagera med andra köp- och säljintressen innan den offentliggjorts i den orderbok som drivs av handelsplatsen,

c) 

när den har visats i orderboken interagerar med andra order i enlighet med de regler som gäller för order av den typen vid tidpunkten för offentliggörandet,

2.  

Order som genom en orderhanteringsfacilitet på en handelsplats hålls dolda i avvaktan på att de senare ska visas och för vilka det kan göras undantag från kraven på transparens före handel ska, vid registreringen och efter alla eventuella ändringar, ha någon av följande storlekar:

a) 

När det gäller en reservorder, en storlek som är större än eller lika med 10 000 euro.

b) 

När det gäller alla andra order – en storlek som är större än eller lika med den minsta omsättningsbara kvantitet som fastställts på förhand av systemoperatören enligt dess regler och protokoll.

3.  
En reservorder enligt punkt 2 a ska anses vara en limitorder bestående av en offentliggjord order avseende en del av en kvantitet och en ej offentliggjord order avseende den resterande kvantiteten om den kvantitet som ej offentliggjorts endast kan utföras efter att ha släppts till orderboken som en ny offentliggjord order.Avsnitt 2

Transparens före handel för systematiska internhandlare och värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats

Artikel 9

Arrangemang för offentliggörande av ett fast bud

(Artikel 14.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

Alla arrangemang som en systematisk internhandlare tillämpar för att fullgöra skyldigheten att offentliggöra fasta bud ska uppfylla följande villkor:

a) 

Arrangemanget innebär att alla rimliga åtgärder vidtas för att se till att den information som ska offentliggöras är tillförlitlig, fortlöpande kontrolleras för att upptäcka felaktigheter och korrigeras så snart felaktigheter upptäcks.

▼M2

b) 

Arrangemanget överensstämmer med tekniska arrangemang motsvarande de som specificerats för godkända publiceringsarrangemang (APA) i artikel 14 i delegerad förordning (EU) 2017/571 som ska underlätta konsolideringen av datan med liknande data från andra källor.

▼B

c) 

Genom arrangemanget offentliggörs informationen för allmänheten på ett icke-diskriminerande sätt.

d) 

Arrangemanget inbegriper offentliggörande av den tidpunkt då bud lämnats in eller ändrats i enlighet med artikel 50 i direktiv 2014/65/EU som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 ( 5 ).

▼M1

Artikel 10

Priser som återspeglar de rådande villkoren på marknaden

(Artikel 14.3 i förordning (EU) nr 600/2014)

De priser som offentliggörs av en systematisk internhandlare ska anses återspegla de rådande villkoren på marknaden när de, vid tidpunkten för offentliggörandet, prismässigt ligger nära bud av motsvarande storlek för samma finansiella instrument på den mest relevanta marknaden i termer av likviditet som fastställs i enlighet med artikel 4 för det finansiella instrumentet.

De priser som offentliggörs av en systematisk internhandlare och som avser aktier och depåbevis ska endast anses återspegla de rådande villkoren på marknaden om de uppfyller kraven i första stycket i denna artikel och respekterar minsta prishöjningar som motsvarar de tick-storlekar som anges i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/588 ( 6 ).

▼B

Artikel 11

Standardstorlek på marknaden

(Artikel 14.2 och 14.4 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  
Standardstorleken på marknaden för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad ska fastställas på grundval av det genomsnittliga värde av transaktioner för varje finansiellt instrument som beräknats i enlighet med punkterna 2 och 3 och i enlighet med tabell 3 i bilaga II.
2.  
För att fastställa den standardstorlek på marknaden som är tillämplig på ett specifikt finansiellt instrument enligt punkt 1 ska behöriga myndigheter beräkna det genomsnittliga värdet av transaktioner avseende samtliga aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en handelsplats för vilka det finns en likvid marknad och för vilka de är den behöriga myndigheten.
3.  

Den beräkning som avses i punkt 2 ska ha följande egenskaper:

a) 

Den ska ta hänsyn till transaktioner som utförts i unionen avseende det berörda finansiella instrumentet, oavsett om de har utförts på eller utanför en handelsplats.

b) 

Den ska omfatta antingen det föregående kalenderåret eller, i förekommande fall, den period i det föregående kalenderåret under vilken det finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades på en handelsplats och inte stoppades från handel.

c) 

Den ska inte omfatta transaktioner av stor omfattning efter handel enligt tabell 4 i bilaga I.

Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som togs upp till handel eller handlades för första gången på en handelsplats fyra veckor eller mindre före utgången av det föregående kalenderåret.

▼M1

4.  
Innan en aktie, ett depåbevis, en börshandlad fond, ett certifikat eller ett annat liknande finansiellt instrument handlas för första gången på en handelsplats i unionen ska den behöriga myndigheten uppskatta det genomsnittliga dagliga värdet av transaktioner för det finansiella instrumentet med beaktande av eventuell tidigare handelshistorik för det finansiella instrumentet och för andra finansiella instrument som anses ha samma egenskaper samt säkerställa att denna uppskattning offentliggörs.
5.  
Det uppskattade genomsnittliga värdet av transaktioner som fastställs i punkt 4 ska användas för att fastställa standardstorleken på marknaden för en aktie, ett depåbevis, en börshandlad fond, ett certifikat eller ett annat liknande finansiellt instrument under en period på sex veckor efter det datum då aktien, depåbeviset, den börshandlade fonden, certifikatet eller det andra liknande finansiella instrumentet togs upp till handel eller handlades för första gången på en handelsplats.

▼B

6.  
Den behöriga myndigheten ska beräkna och se till att offentliggöra det genomsnittliga värdet av transaktioner på grundval av de första fyra veckorna av handel innan slutet av den sexveckorsperiod som avses i punkt 5.
7.  
Det genomsnittliga värdet av transaktioner i punkt 6 ska tillämpas omedelbart efter offentliggörandet och fram till dess att ett nytt genomsnittligt värde av transaktioner som beräknats i enlighet med punkterna 2 och 3 är tillämpligt.
8.  
Vid tillämpningen av denna artikel ska det genomsnittliga värdet av transaktioner beräknas genom att dela den totala omsättningen för ett visst finansiellt instrument enligt artikel 17.4 med det totala antalet transaktioner som utförts för det finansiella instrumentet i den berörda perioden.KAPITEL III

TRANSPARENS EFTER HANDEL FÖR HANDELSPLATSER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM HANDLAR UTANFÖR EN HANDELSPLATS

Artikel 12

Krav på transparens efter handel

(Artiklarna 6.1, 20.1 och 20.2 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  
Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats och värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats regler ska offentliggöra uppgifter om varje transaktion genom att tillämpa referenstabellerna 2, 3 och 4 i bilaga I.
2.  
Om en tidigare offentliggjord handelsrapport upphävs ska värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats och marknadsaktörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats offentliggöra en ny handelsrapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga handelsrapporten och den makuleringsmarkering som anges i tabell 4 i bilaga I.
3.  

Om en tidigare offentliggjord handelsrapport ändras ska marknadsaktörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats samt värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats offentliggöra följande information:

a) 

En ny handelsrapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga handelsrapporten och den makuleringsmarkering som anges i tabell 4 i bilaga I.

b) 

En ny handelsrapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga handelsrapporten med alla nödvändiga korrigeringar och den ändringsmarkering som anges i tabell 4 i bilaga I.

4.  
Om en transaktion mellan två värdepappersföretag har genomförts utanför en handelsplats regler, antingen för egen räkning eller för kunders räkning, ska endast det värdepappersföretag som säljer det berörda finansiella instrumentet offentliggöra transaktionen genom en APA.
5.  
Med avvikelse från punkt 4 gäller att om endast ett av de värdepappersföretag som är en part i transaktionen är en systematisk internhandlare i det givna finansiella instrumentet och agerar som det köpande företaget ska endast det företaget offentliggöra transaktionen genom en APA och informera säljaren om den vidtagna åtgärden.
6.  
Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att transaktionen offentliggörs som en enda transaktion. Två matchande affärer som en och samma mellanhand genomför samtidigt och till samma pris ska därför betraktas som en enda transaktion.

Artikel 13

Tillämpning av transparens efter handel för vissa typer av transaktioner som genomförs utanför en handelsplats

(Artikel 20.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

Skyldigheten enligt artikel 20.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska inte gälla följande transaktioner:

a) 

Undantagna transaktioner som förtecknas i artikel 2.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 ( 7 ) i förekommande fall.

b) 

Transaktioner som utförs av ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG eller en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU som överför den verkliga äganderätten till finansiella instrument från ett företag för kollektiva investeringar till ett annat och där inget värdepappersföretag är en part i transaktionen.

c) 

Give up-transaktioner och give in-transaktioner.

d) 

Överföringar av finansiella instrument som säkerhet i bilaterala transaktioner eller inom ramen för en central motparts marginal eller krav på säkerhet eller som en del i en central motparts förfarande för obeståndshantering.

Artikel 14

Offentliggörande av transaktioner i realtid

(Artikel 6.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  

För transaktioner som äger rum på en viss handelsplats ska information efter handel offentliggöras under följande omständigheter:

a) 

Om transaktionen äger rum under handelsplatsens dagliga öppettider, så nära realtid som är tekniskt möjligt, och under alla omständigheter inom en minut efter det att transaktionen genomförts.

b) 

Om transaktionen äger rum utanför handelsplatsens dagliga öppettider, innan nästa handelsdag för den handelsplatsen öppnas.

2.  

För transaktioner som äger rum utanför en handelsplats ska information efter handel offentliggöras under följande omständigheter:

a) 

Om transaktionen äger rum under de dagliga öppettiderna för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet som fastställts i enlighet med artikel 4 för den aktie, det depåbevis, den börshandlade fond, det certifikat eller det andra liknande finansiella instrument som berörs, eller under värdepappersföretagets dagliga öppettider, så nära realtid som är tekniskt möjligt, och under alla omständigheter inom en minut efter det att transaktionen genomförts.

b) 

Om transaktionen äger rum under omständigheter som inte omfattas av led a, omedelbart innan de dagliga öppettiderna för värdepappersföretaget börjar och senast innan nästa handelsdag öppnar för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet som fastställts i enlighet med artikel 4.

3.  
Information om en portföljaffär ska offentliggöras med avseende på varje ingående transaktion så nära realtid som är tekniskt möjligt, med hänsyn till behovet att tilldela priser till särskilda aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument. Varje ingående transaktion ska bedömas separat för att man ska kunna bedöma huruvida ett uppskjutet offentliggörande av den transaktionen är möjligt enligt artikel 15.

Artikel 15

Uppskjutet offentliggörande av transaktioner

(Artiklarna 7.1, 20.1 och 20.2 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  

Om en behörig myndighet tillåter ett uppskjutet offentliggörande av uppgifter om transaktioner i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats och värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats offentliggöra varje transaktion senast vid slutet av den relevanta period som fastställs i tabellerna 4, 5 och 6 i bilaga II under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

a) 

Transaktionen är mellan ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på annat sätt än med handel genom matchad principalhandel och en annan motpart.

b) 

Transaktionsstorleken är större än eller lika med motsvarande berättigande transaktionsstorlek som anges i tabellerna 4, 5 eller 6 i bilaga II, i förekommande fall.

2.  
Den minsta berättigande storlek enligt led b i punkt 1 ska fastställas i enlighet med den genomsnittliga dagliga omsättning som beräknats i enligt artikel 7.
3.  

När det gäller transaktioner för vilka ett uppskjutet offentliggörande har tillåtits fram till slutet av handelsdagen enligt tabellerna 4, 5 och 6 i bilaga II ska värdepappersföretag som handlar utanför en handelsplats och marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats offentliggöra uppgifter om dessa transaktioner enligt någon av följande tidsramar:

a) 

Så nära realtid som är möjligt efter handelsdagens slut, vilket inbegriper den avslutande auktionen i förekommande fall, för transaktioner som utförts mer än två timmar före handelsdagens slut.

▼M2

b) 

Senast vid nästa handelsdags öppnande på den mest relevanta marknaden i termer av likviditet för transaktioner som inte omfattas av led a.

▼B

För transaktioner som äger rum utanför en handelsplats ska hänvisningar till handelsdagar och avslutande auktioner avse den mest relevanta marknaden i termer av likviditet i enlighet med artikel 4.

4.  
Om en transaktion mellan två värdepappersföretag utförs utanför en handelsplats regler ska den behöriga myndigheten för att fastställa det tillämpliga systemet för uppskov vara den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som ansvarar för att offentliggöra affären genom en APA i enlighet med punkterna 5 och 6 i artikel 12.

Artikel 16

Hänvisningar till handelsdagar och dagliga öppettider

1.  
Hänvisningar till en handelsdag avseende en handelsplats ska avse dagar då handelsplatsen är öppen för handel.
2.  
Hänvisningar till dagliga öppettider för en handelsplats eller ett värdepappersföretag ska avse dess i förväg angivna och offentliggjorda öppettider.
3.  
Hänvisningar till handelsdagens öppnande på en viss handelsplats ska avse öppnandet enligt handelsplatsens dagliga öppettider.
4.  
Hänvisningar till handelsdagens slut på en viss handelsplats ska avse stängningen enligt handelsplatsens dagliga öppettider.KAPITEL IV

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR BERÄKNINGAR AV TRANSPARENS FÖRE OCH EFTER HANDEL

Artikel 17

Beräkningsmetod, datum för offentliggörande och datum för tillämpning av transparensberäkningar

(Artikel 22.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

1.  

Senast 14 månader efter dagen för tillämpning av förordning (EU) nr 600/2014 och senast den 1 mars varje år därefter ska behöriga myndigheter, för varje finansiellt instrument för vilket de är den behöriga myndigheten, samla in uppgifter om, beräkna och säkerställa offentliggörandet av följande information:

a) 

Den handelsplats som är den mest relevanta marknaden i termer av likviditet, enligt artikel 4.2,

b) 

Den genomsnittliga dagliga omsättningen i syfte att identifiera storleken på order som är av stor omfattning i enlighet med artikel 7.3.

c) 

Det genomsnittliga värdet av transaktioner i syfte att fastställa standardstorleken på marknaden i enlighet med artikel 11.2.

▼M2

2.  
Behöriga myndigheter, marknadsoperatörer och värdepappersföretag, inbegripet värdepappersföretag som driver en handelsplats, ska använda den information som offentliggjorts i enlighet med punkt 1 i denna artikel vid tillämpning av artikel 4.1 a och c samt artikel 14.2 och 14.4 i förordning (EU) nr 600/2014 för perioden mellan den första måndagen i april det år då informationen offentliggörs och dagen före den första måndagen i april påföljande år.

▼B

3.  
Behöriga myndigheter ska säkerställa att den information som ska offentliggöras i enlighet med punkt 1 uppdateras regelbundet i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 och att alla ändringar av en aktie, ett depåbevis en börshandlad fond, ett certifikat eller ett annat finansiellt instrument som avsevärt påverkar tidigare beräkningar och offentliggjord information inkluderas i sådana uppdateringar.
4.  
För de beräkningar som avses i punkt 1 ska omsättningen avseende ett finansiellt instrument beräknas genom att addera den summa som är resultatet av multiplicering, för varje transaktion som utförts under en fastställd tidsperiod, av antalet enheter av det instrument som utväxlats mellan köparna och säljarna med enhetspriset för varje sådan transaktion.
5.  
Efter handelsdagens slut men före dagens slut ska handelsplatser till behöriga myndigheter lämna de uppgifter som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga III när det finansiella instrumentet tas upp till handel eller handlas för första gången på den handelsplatsen eller om de uppgifter som tidigare lämnats in har ändrats.

▼M2

6.  
Om Esma eller behöriga myndigheter begär information i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 600/2014 ska handelsplatser, APA och CTP tillhandahålla sådan information i enlighet med bilaga IV till denna förordning.
7.  
Om den handelsstorlek som fastställs med avseende på artiklarna 7.1 och 7.2, 8.2 a, 11.1 och 15.1 uttrycks i monetärt värde och det finansiella instrumentet inte är denominerat i euro ska handelsstorleken räknas om till den valuta i vilken det finansiella instrumentet är angivet genom tillämpning av Europeiska centralbankens referensväxelkurs per den 31 december föregående år.

▼M2

Artikel 18

Hänvisning till behöriga myndigheter

(Artikel 22.1 i förordning (EU) nr 600/2014)

Den behöriga myndigheten för ett specifikt finansiellt instrument som ansvarar för att utföra beräkningarna och säkerställa offentliggörandet av den information som avses i artiklarna 4, 7, 11 och 17 ska vara den behöriga myndigheten för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet i artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 som specificeras i artikel 16 i delegerad förordning (EU) 2017/590.

▼B

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

1.  

Med avvikelse från artikel 17.1 ska behöriga myndigheter samla in uppgifter, beräkna dem och säkerställa deras offentliggörande omedelbart efter det att de slutförts i enlighet med följande tidsram:

a) 

Om det datum då finansiella instrument handlas för första gången på en handelsplats inom unionen är ett datum minst tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska behöriga myndigheter offentliggöra resultatet av beräkningarna senast fyra veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b) 

Om det datum då finansiella instrument handlas för första gången på en handelsplats inom unionen är ett datum inom den period som börjat tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och slutar dagen före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska behöriga myndigheter offentliggöra resultatet av beräkningarna senast den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

2.  

De beräkningar som avses i punkt 1 ska utföras enligt följande:

a) 

Om det datum då finansiella instrument handlas för första gången på en handelsplats inom unionen är ett datum minst sexton veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska beräkningarna göras på grundval av tillgängliga uppgifter för en referensperiod på fyrtio veckor som börjar femtiotvå veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas.

b) 

Om det datum då finansiella instrument handlas för första gången på en handelsplats inom unionen är ett datum inom den period som börjar sexton veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och slutar tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska beräkningarna göras på grundval av tillgängliga uppgifter för den första handelsperioden på fyra veckor för det finansiella instrumentet.

c) 

Om det datum då finansiella instrument handlas för första gången på en handelsplats inom unionen är ett datum inom den period som börjar tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas och slutar tio veckor före den dag då förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas ska beräkningarna göras på grundval av den tidigare handelshistoriken för de finansiella instrumenten eller andra finansiella instrument som anses ha samma egenskaper som dessa finansiella instrument.

3.  
Behöriga myndigheter, marknadsoperatörer och värdepappersföretag inbegripet värdepappersföretag som driver en handelsplats ska använda den information som offentliggjorts i enlighet med punkt 1 vid tillämpningen av leden a och c i artikel 4.1 och punkterna 2 och 4 i artikel 14 i förordning (EU) nr 600/2014 under en period av femton månader som börjar den dag då denna förordning börjar tillämpas.
4.  

Under den period som avses i punkt 3 ska behöriga myndigheter säkerställa följande med avseende på de finansiella instrument som avses i leden b och c i punkt 2:

a) 

Att den information som publicerats i enlighet med punkt 1 fortfarande är lämplig vid tillämpningen av leden a och c i artikel 4.1 och punkterna 2 och 4 i artikel 14 i förordning (EU) nr 600/2014.

b) 

Att den information som offentliggjorts i enlighet med punkt 1 uppdateras på grundval av en längre handelsperiod och en mer övergripande handelshistorik, när så är nödvändigt.

Artikel 20

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Artikel 19 ska dock tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Information som ska offentliggörasTabell 1

Beskrivning av typen av handelssystem och den därtill hörande information som ska offentliggöras enligt artikel 3

Typ av handelssystem

Beskrivning av handelssystemet

Information som ska offentliggöras

Handelssystem med orderbok i form av löpande auktioner

Ett system som med hjälp av en orderbok och en handelsalgoritm fortlöpande automatiskt utan mänskliga ingrepp matchar säljorder mot köporder utifrån bästa tillgängliga pris.

Det sammanlagda antalet order och de aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som de representerar på varje prisnivå för minst de fem bästa köp- och säljprisnivåerna.

Budbaserat handelssystem

Ett system där transaktionerna genomförs på grundval av fasta bud som fortlöpande tillhandahålls deltagarna, vilket kräver att marknadsgaranterna bibehåller bud på en storlek som balanserar medlemmarnas eller deltagarnas behov av att handla i en affärsmässig storlek samt den risk som marknadsgaranten utsätter sig för.

Det prismässigt bästa köp- och säljbudet från varje marknadsgarant i aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på handelssystemet, tillsammans med de volymer som är kopplade till respektive priser.

De offentliggjorda buden ska avse bindande åtaganden om att köpa och sälja finansiella instrument och ska indikera det pris och den volym av finansiella instrument till vilka de registrerade marknadsgaranterna är beredda att köpa eller sälja. När exceptionella marknadsvillkor råder, kan det under en begränsad tidsperiod tillåtas att enbart indikativa priser eller priser i en riktning anges.

Handelssystem med periodiskt återkommande auktioner

Ett system som matchar order genom periodiskt återkommande auktioner och en automatisk handelsalgoritm.

Det pris till vilket auktionssystemet bäst tillfredsställer sin handelsalgoritm avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på handelssystemet och den mängd order som potentiellt kan utföras till det priset av deltagare i systemet.

Handelssystem med budbegäran

Ett handelssystem där ett bud eller flera bud tillhandahålls som svar på en begäran om bud som lämnats in av en eller flera medlemmar eller deltagare. Budet verkställbart enbart av den begärande medlemmen eller deltagaren. Den begärande medlemmen eller deltagaren kan ingå en transaktion genom att godkänna det bud eller de bud som den tillhandahålls på begäran.

De bud och de bifogade volymer från någon medlem eller deltagare som, om de godtas, skulle leda till en transaktion enligt de regler som gäller för systemet. Alla inlämnade bud som svar på en begäran om bud får offentliggöras samtidigt men senast när de blir verkställbara.

Varje annat handelssystem

Varje annan typ av handelssystem, inbegripet en hybridmodell som överensstämmer med flera typer av handelssystem som anges i denna tabell.

Tillräcklig information vad gäller nivån på order eller bud samt intresset för handel med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på handelssystemet. Särskilt de fem bästa köp- och säljkursnivåerna och/eller varje marknadsgarants fem bästa köp- och säljbud för instrumentet, om prisbildningsmekanismens egenskaper så tillåter.Tabell 2

Symboltabell för tabell 3

Beteckning

Uppgiftstyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält.

{VALUTAKOD_3}

3 alfanumeriska tecken

Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder

{DATUM_TID_FORMAT}

Datum- och tidsrapportform enligt ISO 8601

Datum och tid i följande format:

ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— ”ÅÅÅÅ” är året

— ”MM” är månaden

— ”DD” är dagen

— ”T” – betyder att bokstaven ”T” ska användas.

— ”hh” är timmen

— ”mm” är minuten

— ”ss.dddddd” är sekunden och dess bråkdel

— Z är UTC-tid.

Datum och tider ska rapporteras i UTC

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar

Numeriskt fält för både positiva och negativa värden.

— decimalseparator är ”.” (punkt);

— negative tal föregås av ”–” (minus);

Om tillämpligt ska värden avrundas och trunkeras inte.

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383Tabell 3

Förteckning över uppgifter för transparens efter handel

Identifikationsfält

Beskrivning och uppgifter som ska offentliggöras

Typ av handelsplats eller publiceringsplats

Format att fyllas i enligt definitionen i tabell 2

Datum och tidpunkt för handel

Datum och tidpunkt då transaktionen utfördes.

För transaktioner som utförs på en handelsplats, ska graden av storleksmässig uppdelningsnivå överensstämma med kraven i artikel 2 i delegerade förordning (EU) 2017/574.

För transaktioner som inte utförs på en handelsplats, datum och klockslag då parterna enas om innehållet i de följande fälten: kvantitet, pris, valutor i fält 31, 34 och 44 enligt vad som anges i tabell 2 i bilaga 1 till delegerade förordning (EU) 2017/590, instrumentidentifikationskod, instrumentklassificeringskod och, i förekommande fall, kod för underliggande instrument. För transaktioner som inte utförts på en handelsplats ska den rapporterade tiden vara nedbruten till minst närmaste sekund.

Om transaktionen följer av en order från det utförande företaget på uppdrag av en kund till en tredje part där de villkor som anges i artikel 4 i delegerade förordning (EU) 2017/590 inte var uppfyllda, ska detta vara datumet och tidpunkten för transaktionen snarare än tidpunkten för orderöverföringen.

Reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar) och organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar).

Godkända publiceringsarrangemang (APA)

Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)

{DATUM_TID_FORMAT}

Instrumentets identifieringskod

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet.

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Pris

Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta.

När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.

Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.

Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.

De uppgifter som rapporteras i detta fält ska stämma överens med de värden som angetts i fältet Kvantitet.

RM, MTF

APA

CTP

DECIMAL-18/13 om priset är uttryckt som penningvärde

DECIMAL-11/10 om priset är uttryckt som procent eller avkastning

”PNDG” om priset inte är tillgängligt

Prisvaluta

Valutan i vilken priset uttrycks (tillämplig om priset uttrycks som ett monetärt värde).

RM, MTF

APA

CTP

{VALUTAKOD_3}

Kvantitet

Antalet enheter av det finansiella instrumentet.

Det nominella eller monetära värdet av det finansiella instrumentet.

De uppgifter som rapporteras i detta fält ska stämma överens med de värden som har angetts i fältet Pris.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17} om mängden uttrycks som antal enheter

{DECIMAL-18/5} om mängden uttrycks som monetärt eller nominellt värde

Handelsplats

Identifiering av den plats där transaktionen utfördes.

Använd ISO 10383 segmentets MIC-kod för transaktioner som utförs på en handelsplats. Om segmentets MIC-kod inte existerar, använd den operativa MIC-koden.

Använd MIC-kod ”XOFF” för finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas på en handelsplats där transaktionen för det finansiella instrumentet inte utförs på en handelsplats, genom en systematisk internhandlare eller organiserad handelsplattform utanför unionen.

Använd SINT-kod för finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas på en handelsplats där transaktionen i det finansiella instrumentet utförs hos en systematisk internhandlare.

RM, MTF

APA

CTP

handelsplatser, {MIC}

Systematiska internhandlare ”SINT”

Datum och tidpunkt för offentliggörande

Datum och tidpunkt då transaktionen offentliggjordes av en handelsplats eller ett godkänt publiceringsarrangemang (APA).

För transaktioner som utförs på en handelsplats, ska graden av storleksmässig uppdelningsnivå överensstämma med kraven i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2017/574.

För transaktioner som inte utförts på en handelsplats ska tidpunktsrapporterimgen vara nedbruten till minst närmaste sekund.

RM, MTF

APA

CTP

{DATUM_TID_FORMAT}

Plats för publicering

Kod som används för att identifiera den handelsplats eller godkända publiceringsarrangemang (APA) som offentliggör transaktionen.

CTP

handelsplats, {MIC}

APA: ISO 10383 segmentets MIC-kod (4 tecken) om sådan finns. I annat fall en kod med fyra tecken på det sätt som den offentliggjorts i förteckningen över leverantörer av datarapporteringstjänster på Esmas webbplats.

Transaktionsidentifikationskod

Alfanumeriska kod som tilldelats av handelsplatser i enlighet med artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 (1) och godkända publiceringsarrangemang och som används i varje påföljande hänvisning till den särskilda handelstransaktionen.

Transaktionsidentifikationskoden ska vara unik, konsekvent och bestående för varje ISO 10383 segments MIC-kod och för varje handelsdag. Om handelsplatsen inte använder MIC-kod för segment ska identifikationskoden för handelsplatstransaktioner vara unik, konsekvent och bestående för varje operativ MIC-kod för varje handelsdag.

Om det godkända publiceringsarrangemanget (APA) inte använder MIC-koder bör det vara unikt, konsekvent och bestående, för varje kod med fyra tecken som används för att identifiera det godkända publiceringsarrangemanget (APA) för varje handelsdag.

Transaktionsidentifikationskodens komponenter ska inte visa motparternas identitet i den transaktion för vilken koden upprätthålls.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}

(1)   

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (se sidan 193 i detta nummer av EUT).Tabell 4

Förteckning över uppgifter för efterhandelstransparens

Markering

Namn

Typ av handelsplats eller publiceringsplats

Beskrivning

”BENC”

Referenstransaktionsmarkering

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner som utförs med hänvisning till ett pris som beräknas över flera tidpunkter enligt ett givet referensvärde, t.ex. handelsviktat genomsnittspris eller tidsviktat genomsnittspris.

”ACTX”

Korsvis markering av transaktioner via ombud

APA

CTP

Transaktioner där ett värdepappersföretag har fört samman kundorder med köpet och försäljningen utförd som en transaktion och med samma volym och pris.

”NPFT”

Markering för icke-prisbildande transaktioner

RM, MTF

CTP

Transaktioner där transaktionen med finansiella instrument fastställs av andra faktorer än den aktuella marknadsvärderingen av finansieringsinstrumentet enligt förteckningen i artikel 13.

”TNCP”

Markering för transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 600/2014 och på det sätt som anges artikel 2.

”SDIV”

Markering för särskild utdelningstransaktion

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner som antingen utförs under perioden utan kupong då utdelningen eller annan form av värdeöverföring tillfaller köparen i stället för säljaren. Eller utförs under perioden med kupong då utdelningen eller annan form av värdeöverföring tillfaller köparen i stället för säljaren.

”LRGS”

Markering för storskalig efterhandelstransaktion

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner som är storskaliga i förhållande till den normala transaktionsstorleken på marknaden för vilka uppskjutet offentliggörande ska vara tillåtet enligt artikel 15.

”RFPT”

Markering för referenspristransaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner som utförs i system som drivs i enlighet med artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 600/2014.

”NLIQ”

Markering för förhandlad transaktion i likvida finansiella instrument

RM, MTF

CTP

Transaktioner som utförs i system som drivs i enlighet med artikel 4.1 b i i förordning (EU) nr 600/2014.

”OILQ”

Markering för förhandlad transaktion i illikvida finansiella instrument

RM, MTF

CTP

Transaktioner som utförs i enlighet med artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 600/2014.

”PRIC”

Markering för förhandlad transaktion som omfattas av andra villkor än gällande marknadspris

RM, MTF

CTP

Transaktioner som utförs i enlighet med artikel 4.1 b iii i förordning (EU) nr 600/2014 och på det sätt som anges i artikel 6.

”ALGO”

Markering för algoritmisk transaction

RM, MTF

CTP

Transaktioner som genomförs som ett resultat av att ett värdepappersföretag bedriver algoritmisk handel enligt definitionen i artikel 4.1.39 i direktiv 2014/65/EU.

”SIZE”

Markering för transaktioner som överstiger den normala marknadsstorleken

APA

CTP

Transaktioner som utförs genom en systematisk internhandlare där storleken på inkommande order översteg den normala orderstorleken på marknaden i enlighet med artikel 11.

”ILQD”

Markering för transaktioner i icke-likvida instrument

APA

CTP

Transaktioner i illikvida instrument som fastställts i enlighet med artiklarna 1–9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 (1) utförda genom en systematisk internhandlare.

”RPRI”

markering för transaktioner som har fått bättre priser

APA

CTP

Transaktioner som utförs genom en systematisk internhandlare som drivs i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) nr 600/2014.

”CANC”

Annulleringsmarkering

RM, MTF

APA

CTP

När en tidigare offentliggjord transaktion annulleras.

”AMND”

Markering för ändring

RM, MTF

APA

CTP

När en tidigare offentliggjord transaktion ändras.

”DUPL”

Markering för rapporter om överlappande handel

APA

När en transaktion rapporteras till mer än ett godkänt publiceringsarrangemang i enlighet med artikel 17.1 i delegerade förordning (EU) 2017/571.

(1)   

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende definitioner, transparens, portföljkompression och tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner (se sidan 90 i detta nummer av EUT).
BILAGA II

Order av större omfattning än normalt på marknaden, standardvolymer på marknaden och uppskjutna offentliggöranden och förseningarTabell 1

Order av större omfattning än normalt på marknaden för aktier och depåbevis

Genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i euro

GDO < 50 000

50 000 ≤ GDO < 100 000

100 000 ≤ GDO < 500 000

500 000 ≤ GDO < 1 000 000

1 000 000 ≤ GDO < 5 000 000

5 000 000 ≤ GDO < 25 000 000

25 000 000 ≤ GDO < 50 000 000

50 000 000 ≤ GDO < 100 000 000

GDO ≥ 100 000 000

Minsta storlek på order som räknas som av större omfattning än normalt på marknaden uttryckt i euro

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000Tabell 2

Order av större omfattning än normalt på marknaden för certifikat och liknande finansiella instrument

Genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i euro

GDO < 50 000

GDO ≥ 50 000

Minsta storlek på order som räknas som av större omfattning än normalt på marknaden uttryckt i euro

15 000

30 000Tabell 3

Standardvolymer på marknaden

Genomsnittligt transaktionsvärde (GTV) i euro

GTV < 20 000

20 000 ≤ GTV < 40 000

40 000 ≤ GTV < 60 000

60 000 ≤ GTV < 80 000

80 000 ≤ GTV < 100 000

100 000 ≤ GTV < 120 000

120 000 ≤ GTV < 140 000

osv.

Standardvolymen på marknaden

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

osv.Tabell 4

Trösklar och tidsfrister för uppskjutet offentliggörande för aktier och depåbevis

Genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i euro

Minsta godtagbar transaktionsvolym i euro för tillåten försening

Tidpunkt för offentliggörande efter transaktionen

> 100 m

10 000 000

60 minuter

20 000 000

120 minuter

35 000 000

Handelsdagens slut

50 m–100 m

7 000 000

60 minuter

15 000 000

120 minuter

25 000 000

Handelsdagens slut

25 m–50 m

5 000 000

60 minuter

10 000 000

120 minuter

12 000 000

Handelsdagens slut

5 m–25 m

2 500 000

60 minuter

4 000 000

120 minuter

5 000 000

Handelsdagens slut

1 m–5 m

450 000

60 minuter

750 000

120 minuter

1 000 000

Handelsdagens slut

500 000 –1 m

75 000

60 minuter

150 000

120 minuter

225 000

Handelsdagens slut

100 000 –500 000

30 000

60 minuter

80 000

120 minuter

120 000

Handelsdagens slut

50 000 –100 000

15 000

60 minuter

30 000

120 minuter

50 000

Handelsdagens slut

< 50 000

7 500

60 minuter

15 000

120 minuter

25 000

Påföljande handelsdags slut

▼M2Tabell 5

Trösklar för uppskjutet offentliggörande och förseningar för börshandlade fonder

Minsta godtagbar transaktionsvolym i euro för tillåten försening

Tidpunkt för offentliggörande efter transaktionen

15 000 000

60 minuter

50 000 000

Handelsdagens slut

▼BTabell 6

Trösklar och tidsfrister för uppskjutet offentliggörande och förseningar för certifikat och andra liknande finansiella instrument

Genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i euro

Minsta godtagbar transaktionsvolym i euro för tillåten försening

Tidpunkt för offentliggörande efter transaktionen

GDO < 50 000

15 000

120 minuter

30 000

Handelsdagens slut

GDO ≥ 50 000

30 000

120 minuter

60 000

Handelsdagens slut
BILAGA III

Referensuppgifter som krävs för transparensberäkningarTabell 1

Symbol tabell

Beteckning

Datatyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383Tabell 2

Närmare upplysningar om referensuppgifter som ska tillhandahållas för transparensberäkningar

#

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

Format och standarder för rapportering

1

Instrumentets identifieringskod

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet

{ISIN}

2

Instrumentets fullständiga namn

Fullständigt namn för det finansiella instrumentet

{ALPHANUM-350}

3

Handelsplats

Segment MIC för handelsplatsen eller systematisk internhandlare om sådan finns, i annat fall operativ MIC

{MIC}

4

MiFIR Identifikationsfält

Identifiering av egetkapitalinstrument

Aktier enligt vad som avses i artikel 4.44 a i direktiv 2014/65/EU

Depåbevis enligt definitionen i artikel 4.45 i direktiv 2014/65/EU

Börshandlade fonder enligt definitionen i artikel 4.46 i direktiv 2014/65/EU

Certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i förordning (EU) nr 600/2014

Annat aktieliknande instrument är ett överlåtbart värdepapper som är ett egenkapitalinstrument som är snarlikt en aktie, en börshandlad fond, ett depåbevis eller certifikat men som inte utgör en aktie, en börshandlad fond, ett depåbevis eller ett certifikat

Övriga finansiella instrument:

SHRS = aktier

ETFS = börshandlade fonder

DPRS = depåbevis

CRFT = certifikat

OTHR = andra aktieliknande finansiella instrument

▼M2
BILAGA IV

Uppgifter som ska lämnas för att fastställa den mest relevanta marknaden i termer av likviditet, genomsnittlig dagsomsättning (GDO) och genomsnittligt transaktionsvärde (GTV)Tabell 1

Tabell över beteckningar

Beteckning

Uppgiftstyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Upp till n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{MIC}

4 alfanumeriska tecken

Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383

{DATUMFORMAT}

Datumformat enligt ISO 8601

Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara decimaler.

Numeriskt fält för både positiva och negativa värden.

Decimalseparator är ”.” (punkt).

Negativa tal föregås av ”–” (minus).

Värdena är avrundade och inte trunkerade.

{INTEGER-n}

Heltal med upp till n siffror.

Numeriskt fält för både positiva och negativa heltalsvärden.Tabell 2

Uppgifter som ska lämnas för att fastställa den mest relevanta marknaden i termer av likviditet, genomsnittlig dagsomsättning (GDO) och genomsnittligt transaktionsvärde (GTV) (baserat på gällande rapporteringsanvisningar)

Fältnummer

Fältnamn

Beskrivning och uppgifter som ska offentliggöras

Typ av handelsplats eller publiceringsplats

Format som ska ifyllas enligt definitionen i tabell 1

1

Instrumentets identifieringskod

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet.

Reglerade marknader (RM)

Multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar)

Godkända publiceringsarrangemang (APA)

Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)

{ISIN}

2

Datum för genomförande

Datum då transaktionerna genomförs.

RM, MTF, APA, CTP

{DATUMFORMAT}

3

Handelsplats

Segment-MIC-kod för handelsplats eller systematisk internhandlare i EU om sådan finns, i annat fall den operativa MIC-koden.

MIC-koden XOFF om transaktionen utförs av värdepappersföretag som inte är systematiska internhandlare och inte utförs på en handelsplats.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – för handelsplatsen eller systematisk internhandlare eller {MIC} – XOFF

4

Markering för instrument som stoppats från handel

Uppgift om huruvida handel med instrumentet stoppades hela handelsdagen på respektive handelsplats på genomförandedagen.

Till följd av att ett instrument tillfälligt har stoppats för hela handelsdagen ska fälten 5–10 rapporteras med ett värde på noll.

RM, MTF, CTP

TRUE – om instrumentet tillfälligt stoppades för hela handelsdagen

eller FALSE – om instrumentet inte var tillfälligt stoppat under hela handelsdagen.

5

Totalt antal transaktioner

Det totala antalet transaktioner som utförts på genomförandedatumet (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Sammanlagd omsättning

Den totala omsättningen på genomförandedatumet, uttryckt i euro (*1) (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Transaktioner som genomförts, med undantag för alla transaktioner som genomförs enligt undantagen från transparens före handel i artikel 4.1 a, b och c i förordning (EU) nr 600/2014

Det totala antalet transaktioner som genomförts på genomförandedagen, med undantag för alla transaktioner som utförts enligt undantagen från transparens före handel i artikel 4.1 a, b och c i förordning (EU) nr 600/2014 samma dag (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Total omsättning, med undantag för alla transaktioner som genomförts enligt undantagen från transparens före handel i artikel 4.1 a, b och c i förordning (EU) nr 600/2014

Den totala omsättningen på genomförandedagen, med undantag för alla transaktioner som genomförts enligt undantagen från transparens före handel i artikel 4.1 a, b och c i förordning (EU) nr 600/2014 samma dag (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Totalt antal transaktioner, med undantag för dem som genomförts inom ramen för uppskovet vad gäller transparens efter handel för transaktioner av större omfattning

Totalt antal transaktioner som genomförts på genomförandedagen, med undantag för de transaktioner som genomförts inom ramen för undantaget för transaktioner av stor omfattning (transparens efter handel) (*2).

För aktier och depåbevis ska endast det högsta tröskelvärdet i det berörda intervallet för genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i tabell 4 i bilaga II användas för att identifiera dessa transaktioner.

För certifikat och andra liknande finansiella instrument ska endast det högsta tröskelvärdet i tabell 6 i bilaga II användas för att identifiera dessa transaktioner.

För börshandlade fonder ska endast det högsta tröskelvärdet i tabell 5 i bilaga II användas för att identifiera dessa transaktioner.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Total omsättning, exklusive transaktioner som genomförts inom ramen för uppskovet vad gäller transparens efter handel för transaktioner av större omfattning.

Total transaktionsvolym som genomförts på genomförandedagen, med undantag för de transaktioner som genomförts inom ramen för undantaget för transaktioner av stor omfattning (transparens efter handel) (*1) (*2).

För aktier och depåbevis ska endast det högsta tröskelvärdet i det berörda intervallet för genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i tabell 4 i bilaga II användas för att identifiera dessa transaktioner.

För certifikat och andra liknande finansiella instrument ska endast det högsta tröskelvärdet i tabell 6 i bilaga II användas för att identifiera dessa transaktioner.

För börshandlade fonder ska endast det högsta tröskelvärdet i tabell 5 i bilaga II användas för att identifiera dessa transaktioner.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1)   

Omsättningen ska beräknas som antalet instrument som utbytts mellan köparna och säljarna multiplicerat med enhetspriset för det instrument som utbytts i den specifika transaktionen och ska uttryckas i euro.

(*2)   

Transaktioner som har annullerats ska undantas från de rapporterade siffrorna.


I samtliga fall måste fältet fyllas i med ett värde som är större än eller lika med noll upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler.( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

( 5 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (se sidan 148 i detta nummer av EUT).

( 6 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder (EUT L 87, 31.3.2017, s. 411).

( 7 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (se sidan 449 i detta nummer av EUT).

Top