EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D2452-20190211

Consolidated text: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2452 av den 21 december 2017 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2017) 9044] (Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2452/2019-02-11

02017D2452 — SV — 11.02.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2452

av den 21 december 2017

om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

[delgivet med nr C(2017) 9044]

(Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 346 28.12.2017, s. 25)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/241 Text av betydelse för EES av den 6 februari 2019

  L 39

14

11.2.2019
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2452

av den 21 december 2017

om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

[delgivet med nr C(2017) 9044]

(Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Genetiskt modifierad organism och unik identitetsbeteckning

Genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) linje 1507, enligt specifikationen i led b i bilagan till detta beslut, tilldelas den unika identitetsbeteckningen DAS-Ø15Ø7-1 i enlighet med förordning (EG) nr 65/2004.

Artikel 2

Förlängning av godkännande

Godkännandet för utsläppande på marknaden av följande produkter förlängs enligt villkoren i detta beslut:

a) Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av majs 1507.

b) Foder som innehåller, består av eller har framställts av majs 1507.

c) Majs 1507 i produkter som innehåller eller består av denna sojaböna för all annan användning än enligt leden a och b, med undantag för odling.

Artikel 3

Märkning

1.  Vid tillämpningen av märkningskraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1830/2003 ska ”organismens namn” vara ”majs”.

2.  Uppgiften ”inte avsedd för odling” ska återfinnas antingen på en etikett eller i en handling som åtföljer produkter som innehåller eller består av majs 1507, med undantag för livsmedel och livsmedelsingredienser.

Detta krav ska gälla tills utsläppande på marknaden av majs 1507 utsäde för odling har godkänts.

Artikel 4

Upptäcktsmetod

Den metod som fastställs i punkt d i bilagan ska gälla för detektion av majs 1507.

Artikel 5

Övervakning av miljöpåverkan

1.  Innehavarna av godkännandet ska se till att planen för övervakning av miljöpåverkan enligt punkt h i bilagan till detta beslut införs och tillämpas.

2.  Innehavarna av godkännandet ska lämna gemensamma årliga rapporter till kommissionen om genomförandet och resultaten av den verksamhet som beskrivs i övervakningsplanen i enlighet med beslut 2009/770/EG.

Artikel 6

Gemenskapsregister

Uppgifterna i bilagan till detta beslut ska föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 7

Innehavare av godkännandet

1.  Innehavarna av godkännandet är

a) Pioneer Overseas Corporation i Belgien, som representerar Pioneer Hi-Bred International, Inc., i Förenta staterna, och

b)  ►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S. I Frankrike, som representerar Dow AgroSciences LLC i Förenta staterna. ◄

2.  Båda innehavarna av godkännandet ska ansvara för att fullgöra de åtaganden som innehavarna åläggs enligt detta beslut och förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 8

Giltighet

Detta beslut ska gälla i tio år från och med dagen för delgivningen.

Artikel 9

Adressat

Detta beslut riktar sig till följande adressater:

a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts/Kunstlaan 44, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIEN, och

b)  ►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrike ◄ .
BILAGA

a)  Sökande och innehavare av godkännandet:

Namn

:

Pioneer Overseas Corporation

Adress

:

Avenue des Arts/Kunstlaan 44, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien,

som företräder Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Förenta staterna

och

Namn

:

►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S. ◄

Adress

:

►M1  6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrike ◄ ,

som företräder Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Förenta staterna

b)  Beteckning och specifikation av produkterna:

1. Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av majs 1507.

2. Foder som innehåller, består av eller har framställts av majs 1507.

3. Majs 1507 i produkter som innehåller eller består av denna majs för all annan användning än enligt punkterna 1 och 2, med undantag för odling.

Majs 1507, som den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry1F-protein från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, som ger resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och mot vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar, samt PAT protein från Streptomyces viridochromogenes stam Tü494, som ger tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat.

c)  Märkning:

1. Vid tillämpningen av märkningskraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1830/2003 ska ”organismens namn” vara ”majs”.

2. Uppgiften ”inte avsedd för odling” ska återfinnas antingen på en etikett eller i en handling som åtföljer produkter som innehåller eller består av majs 1507, med undantag för livsmedel och livsmedelsingredienser.

Detta krav ska gälla tills utsläppande på marknaden av utsäde av majs 1507 för odling har godkänts.

d)  Detektionsmetod:

1. Kvantitativ, i realtid händelsespecifik, PCR-baserad metod för detektion av genetiskt modifierad DAS-Ø15Ø7-1 majs.

2. Validering av gemenskapens referenslaboratorium, som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, och offentliggjord på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3. Referensmaterial: ERM®-BF418 (för DAS-Ø15Ø7-1) finns tillgängligt via Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) på https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e)  Unik identitetsbeteckning:

DAS-Ø15Ø7-1

f)  Uppgifter som ska lämnas enligt bilaga II till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald

[Biosafety Clearing-House, Record ID: offentliggjord i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder i samband med delgivning].

g)  Villkor för eller begränsningar av utsläppande på marknaden, användning och hantering av produkterna:

Ej tillämpligt.

h)  Plan för övervakning av miljöpåverkan

Plan för övervakning av miljöpåverkan i överensstämmelse med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.

[Länk: plan offentliggjord i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder]

i)  Krav på övervakning efter försäljningen avseende användning av produkten som livsmedel:

Ej tillämpligt.

Observera: Länkar till relevanta dokument kan behöva ändras med tiden. Allmänheten kommer att informeras om dessa ändringar genom uppdatering av gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

Top